Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8

2 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF) hatálya Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő ügyfél, előfizető (a továbbiakban Előfizető) közötti szerződés általános feltételeit. Valamennyi, a Feleket megillető jog és kötelezettség a Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek és a szolgáltatási szerződés együttes tartalma alapján értelmezhető. A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat is. A TÁSZF esetleges módosításáról, amennyiben az Előfizető által igénybevett szolgáltatás valamelyik paraméterét érinti, a Szolgáltató írásos értesítést küld legalább 30 nappal a változtatások hatályba lépését megelőzően az Előfizető részére. 2. Fogalmak A szerződésben az itt felsorolt fogalmakat a következőképpen kell értelmezni: A Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) Top Cop Security Zrt Budapest, Zsombor u. 15. Levelezési cím: u.a. Előfizető Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, aki vagy amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és annak díját megfizeti. Felek Szolgáltató Előfizető 3. A szolgáltatás meghatározása A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőknél telepített és üzemelő végberendezések, különböző vagyonvédelmi és műszaki jelzőrendszerek (riasztórendszerek) által közvetített jelzések fogadását a Szolgáltató távfelügyeleti központjában, valamint a vevőközpontban lévő diszpécserek által a jelzésekre történő, a Szolgáltatási Szerződésben rögzített intézkedések végrehajtását (pl. ellenőrző szolgálat helyszínre küldése, szervek értesítése). A vagyonvédelmi szolgáltatás típusai A szolgáltatás igénybe vehető hagyományos analóg és ISDN vezetékes telefonvonalon, továbbá GSM és GPRS vezeték nélküli vonalakon. Az úgynevezett kiemelt biztonságú (GPRS technológiára épülő) rendszer esetén az objektum riasztóközpontjával a távfelügyelet speciális GPRS modem segítségével folyamatos kapcsolatot tart. A kiemelt biztonságú (GPRS típusú kommunikációs rendszer) rendszer esetén a folyamatos kapcsolat (5mp-5perc közötti életjel időszakkal) nem generál további távbeszélő forgalmat vagy költséget az Előfizető felé. A GPRS átvitel kapcsolati ideje alatt az életjel kimaradások esetén a távfelügyeleti központban azonnal figyelmeztető jelzés keletkezik. Vagyonvédelmi rendszer A távfelügyelt objektumban kiépített olyan műszaki rendszer, mely felépítése által alkalmas valamilyen formában jelezni a védett területre történő illetéktelen behatolást, belépést és jelenlétet. Hétköznapibb nevén ide sorolandók a különböző riasztó rendszerek. Alapvető felépítése: központi egység kommunikátorral, érzékelők, kezelőegység, hang és fényjelzők, jelzéstovábbító hálózat (vezetékes, rádiós, gsm, gprs). Távfelügyeleti központ Diszpécser vagy vevőközpont, ide érkeznek be a rendszerek által a kommunikációs vonalakon keresztül (analóg telefon vonal, ISDN, GSM, GPRS) továbbított információk. Riasztás jelzés Olyan események, melyek a helyi vagyonvédelmi rendszerben riasztást idéznek elő vagy azzal kapcsolatosak. Ilyen események lehetnek például: helytelen felhasználói kód használata, szabotázs zóna megsértése, támadás vagy pánikjelzés, élesített rendszerben történő mozgás Téves riasztás Téves riasztásnak minősül minden olyan riasztási esemény, amely az Ügyfél mulasztásából vagy a riasztórendszer műszaki hibájából következik be, illetve amennyiben ilyen esetekben a járőr a helyszínen intézkedik, jegyzőkönyv készül róla, de káresemény nem történik. Az igazolt téves riasztások az Előfizető egyedi szolgáltatási szerződésében meghatározott feltételek és díjak szerint kiszámlázásra kerülnek az Ügyfél részére, továbbá az egyes, valós esemény hiányára visszavezethető esetekben az indokolatlan használatnak minősített támadás vagy pánikjelzések is kiszámlázásra kerülhetnek. Biztonsági intézkedés/késleltetés Amennyiben kezelői hiba miatt következett be riasztás, s azt 2 (kettő) percen belül helyes kezeléssel az Előfizető megszünteti, és ennek ténye beérkezik a vevőközpontba, akkor a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt nem követi a Szolgáltató részéről semmilyen intézkedés. Kivonuló szolgálat A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvényben meghatározott jogosultságokkal és engedéllyel rendelkező személy és vagyonőr (járőr- vagy ellenőrző szolgálat) helyszínre küldése riasztás esetén, a személyi és vagyoni károk mérséklésének, illetve elhárításának céljából. Méltóság és Biztonság 2 / 8

3 II. A TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE 1. A szolgáltatás igénybevételének feltételei A belépés feltétele, hogy a leendő Előfizető rendelkezzen a távfelügyelendő objektumban a Szolgáltató vevőközpontjával kommunikálni képes, a vagyonvédelemben minősített, vonatkozó szabványoknak megfelelő eszközökből felépített elektronikus védelmet biztosító helyi, elektronikus riasztó rendszerrel. A kiemelt biztonsági szolgáltatású (GPRS) távfelügyelet nyújtásának területi hatálya körzetenként változó. 2. A szolgáltatás gyakorlati működése Szolgáltatás kategóriák: A) Alapszolgáltatás B) Kiegészítő szolgáltatás C) Többletszolgáltatás A) Alapszolgáltatás Az alapszolgáltatás magában foglalja a behatolás- és támadásjelző rendszerek által generált, támadás, behatolás és tűzjelzések, és a riasztó műszaki állapotát ellenőrző jelzések fogadását és regisztrálását a távfelügyeleti központban és legfeljebb négy megjelölt személy/szervezet értesítését (információ a megadható értesítendőről: szükséges név és telefonszám; alapvetően az első elérhető személyig értesítünk, a hívószám csak belföldi, nem emelt díjas szolgáltatású lehet, kizárandók a hatóságok, amennyiben nincs külön megállapodás erre vonatkozóan), valamint a beérkezett jelzések által szükségszerűen indukált intézkedések megtételét. B) Kiegészítő szolgáltatások Kivonuló szolgálat: Meghatározott szolgáltatáscsomagok igénybevétele esetén betörés, szabotázs és támadásjelzés esetén kivonuló szolgálat helyszínre küldése, melynek tagjai a jogszabályi keretekben meghatározottak szerint járnak el a helyszínen. C) Többletszolgáltatások Nyitás - zárás jelentések figyelése, naplózása, átadása: a helyi riasztóközpont be és kikapcsolás jelzéseinek regisztrálása. A be és kikapcsolások a kezelői kódjelzések alapján utólag is azonosíthatóak, így rekonstruálható, hogy ki, mikor nyitotta ki, vagy zárta be a védett objektumot. Egyes riasztók több különböző, hatásában egyenértékű kóddal kezelhetők. Intervallumfigyelés: A szolgáltatás igénybevételéhez a helyi riasztóközpontot úgy kell programozni, hogy a rendszerélesítési információit (nyitás-zárásjelentés) kommunikálja a távfelügyeleti központ felé. Az Előfizető által megadott intervallumon kívül érkező nyitásjelzések, valamint a megadott időig nem élesített rendszerek riasztást generálhatnak a távfelügyeleti központban. A diszpécserek az Előfizető által definiált intézkedéseket hajtják végre. Műszaki távfelügyelet: berendezések, eszközök állapotjelzéseinek (ki és bekapcsolás, állapotváltozás) átjelzése a távfelügyeleti központba, és ezekre történő meghatározott intézkedés. 3. A távfelügyeleti központ által fogadott alapvető jelzések 3.1. Riasztó központok által küldött jelzések Betörésjelzés: a védendő ingatlanba való illetéktelen behatolás esetén a rendszer a távfelügyeleti központba riasztás jelzést továbbít. Zónakövetés: arra alkalmas riasztóközpont esetén azonosítani lehet a behatolás helyét, követni az elkövető mozgását. A rendszer zónánkénti felbontásban azonosítja a jelzéseket. Zónakövetéskor sorozatriasztásról van szó, ilyenkor a helyi riasztó a típustól és az esemény lefolyásától függően adott időn belül egy csomagban, ezen túl újbóli híváskezdeményezéssel küldi el a jelzéseket. Tűzjelzés: az ügyeleti központ az előfizetőnél telepített megfelelő érzékelők segítségével képes tűzjelzések fogadására is. Támadásjelzés: amennyiben az Előfizetőt támadás éri, lehetősége van támadásjelzésre, nem élesített riasztó rendszer esetén is (emberi élet védelme), a nap 24 órájában. Ebben az esetben a biztonsági intézkedés késleltetés nem működik. Nyitás-zárás jelentés: a helyi riasztóközpont be és kikapcsolásának jelzései, melyek a kezelői kódok azonosítójához rendelve érkeznek. Egy riasztó több különböző, hatásában egyenértékű vagy különbőzű értékű kóddal kezelhető (a rendszer programozásától függően). Kényszerített kikapcsolás: a nyitásjelentés olyan speciális formája, amelyből a diszpécser látja, hogy a behatolás és támadásjelző rendszer (riasztó) kikapcsolása kényszerítés hatására történt. Ebben az esetben a biztonsági intézkedés késleltetés nem működik. Szabotázsjelzés: a helyi riasztó kikapcsolt állapotában is működik, jelzi a helyi riasztóközpont, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök rongálását (a kültéri hangés fényjelző berendezés saját akkumulátorral rendelkezik, így vezeték elvágás esetén is megszólal a nap 24 órájában.) Állapotjelzés: segítségével az ügyelet azonnal tudomást szerez az esetleges műszaki problémákról (hálózati feszültség kimaradása, akkumulátor állapota, merülése). AC (táp)hiba: a riasztóközpont a 230V-os hálózat kimaradásáról jelzést küld a diszpécser központba, melynek 6 órát meghaladó tényéről a diszpécser központ értesíti az Előfizetőt. Az értesítést a diszpécser központ este 8 és reggel 8 óra között felfüggeszti, ettől a gyakorlattól az Előfizető csak írásos nyilatkozatban kérhet eltérést. Amennyiben 4 órán belül a hálózat helyreáll, az Előfizető nem kap értesítést Önálló tűzjelző rendszerek jelzései Automatikus tűzérzékelés: füstérzékelőtől, illetve hőérzékelőtől érkező tűzriasztás. Manuális jelzés fogadás: füst vagy tűz érzékelése esetén, lehetőség van meghatározott helyekre felszerelt házi jelzésadóról tűzriasztás indítására. Előjelzés: (előriasztás/figyelmeztetés) tűzjelző rendszernél füstérzékelők szennyeződés vagy magas füstkoncentráció hatására figyelmeztető jelzést képesek küldeni. Oltásvezérlő rendszernél a tűzjelzés beérkezését követően, az oltás megkezdése előtt jelzés hívja fel a figyelmet a helyiség elhagyására. Tesztjelzések: rendszeres bejelentkező jelzés (életjel) automatikus, illetve manuális teszt alkalmával a rendszer által küldött jelek. Technikai jelzések: rendszerhiba, belső kommunikációs hiba, tápellátás kimaradás, érzékelők lekapcsolása, hangjelzők kikapcsolása esetén a rendszer által küldött jelzések. Oltásindítás: a tűzjelzés beérkezése és az előfigyelmeztetés elhangzása után az automatikus oltórendszer tűz oltásának megkezdésekor generált jelzés. III. A KIVONULÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 1. A kivonuló szolgálat a felügyelt objektumból érkező és egyben a távfelügyeleti központ által regisztrált (beérkezett) jelzés alapján, és a kiértesítendők elérhetősége és visszajelzése szerint (vagy elérhetetlenség esetén) a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől számított legfeljebb 15. percen belül az objektumhoz kiérkezik (kivétel, ha az értesített ügyfél a kivonulást kifejezetten nem kéri). A kivonuló szolgálat az objektumhoz való érkezésének és távozásának tényét és pontos időpontját Járőrjelentésben rögzíti, melyet igazoltan téves riasztás esetén a számlával együtt az Előfizető részére is megküld. 2. A kivonuló szolgálat megérkezést követően megkezdi a károkozás megszakítását, illetve a további károkozás elhárítását célzó helyszíni intézkedést, a speciális jogszabályokban, az Előfizetői nyilatkozatban meghatározottak szerint. A jogosultan az objektumban tartózkodók esetében, annak igazolására a riasztást lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálatnak a további intézkedésre. Amennyiben a kivonuló szolgálat a kár megelőzésére, illetve elhárítására megtett intézkedéseit a helyszínen fennálló okok miatt nem fejezheti be, úgy a helyszín biztonsági szempontból megfelelő átadásáig biztosítja azt (az első órát díjmentesen, minden továbbit külön díjazás ellenében, melynek összege a szolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre). Méltóság és Biztonság 3 / 8

4 3. Amennyiben a kivonuló szolgálat rendkívüli eseményre (pl. bűncselekmény, tűz, stb.) utaló körülményt a helyszínen nem állapít meg, megpróbálja kivizsgálni az Előfizető, illetve annak értesített képviselője jelenlétében a riasztás okát és körülményeit. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem Ő, sem képviselője a helyszínen nem kíván vagy nem tud megjelenni, ebben az esetben a kivonuló szolgálat önállóan, a lehetséges mértékig hajtja végre az objektum ellenőrzését, a körülmények felmérést. A vizsgálat eredményeit írásos jelentésbe foglalja és az abban foglaltakat az Előfizetővel vagy annak értesített képviselőjével véleményezteti, azok helyszínen történő megjelenése esetén. Indokolatlan kivonulás minden olyan kivonulás, ami mögött nem áll bűncselekmény, illetve annak kísérlete, továbbá a műszaki hiba folytán generált kivonulás, kivéve, ha az Előfizető rendelkezik a Szolgáltatóval kötött érvényes átalánydíjas hibaelhárítási szerződéssel, illetve, ha rendszerére a Szolgáltató üzemi garanciát biztosít. Amennyiben a riasztást követően az Előfizető 2 percen belül a Biztonsági intézkedés késleltetés címszó alatt megfogalmazott módon a riasztást megszünteti, a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt semmilyen intézkedés nem követi. Ezen felül az Előfizető jogosult a riasztást annak bekövetkeztét követő 2 percen belül saját jelszavával is lemondani. Ebben az esetben a Szolgáltató nem számítja fel az indokolatlan kivonulás (téves riasztás) költségeit. Amennyiben az Előfizető a megadott határidőn túl mondja le a riasztást, a Szolgáltató jogosult az indokolatlan kivonulás díját kiszámlázni. 4. Jelen fejezet 1. és 2. pontjaiban foglalt intézkedések díja a kivonuló szolgálat helyszínre érkezését követő 60 perc leteltéig a kiegészítő szolgáltatás díjában benne foglaltatik. Az indokolatlan kivonulás díját a kiegészítő szolgáltatás díja nem tartalmazza. Az első órát meghaladó őrzésért, helyszín biztosításért a Szolgáltató jogosult helyszíni élőerős felügyeleti díjat felszámolni (szolgáltatási szerződés tartalmazza), amelynek számítási alapja minden megkezdett 60 perc. 5. Ha az Előfizető vagy annak megjelölt képviselője a riasztás kivonuló szolgálattal történő ellenőrzése során a helyszín őrzését nem kéri, illetve a megadott telefonszámokon nem elérhetőek, akkor kivonuló szolgálat a helyszínről levonul. A levonulást követően Szolgáltató a védett objektumban okozott károkért nem vállal felelősséget. 6. Előfizetőnek, illetve megjelölt képviselőjének a III./2. pontban leírt intézkedések sikeres lefolytatása érdekében minden védendő objektumról és annak speciális körülményeiről a szolgáltatási szerződésben nyilatkoznia kell (egyéb fontos körülmény, speciális jellemzők rovatban). Az Előfizető által nyújtott, nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból, valamint az ebben a körben a szolgáltatás nyújtásának idején bekövetkező változásoknak nem a szerződésben foglalt módon történő bejelentéséből eredő károkért és költségekért az Előfizető köteles helytállni. IV. DÍJAK Az Előfizető megrendelésétől függően a szolgáltatásért az alábbi díjakat fizeti: Szolgáltatási csomag díja (alap és/vagy kiegészítő szolgáltatás), Többletszolgáltatás díja, Egyéb díjak A szolgáltatásokhoz kapcsolódó érvényes díjakat a távfelügyeleti szerződés tartalmazza. A szolgáltató minden év első negyedévében jogosult díjemelésre, melynek mértéke a KSH által közzétett, előző tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő. A Szolgáltató az inflációkövető emelésre előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult, de a díjváltozásról a számlán értesíti az Ügyfelet. Egyéb áremelési szándékát annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban kell jeleznie az Előfizető részére. V. FIZETÉSI FELTÉTELEK Fizetési mód A szolgáltatás ellentételezéseként a díjak fizetése banki átutalással vagy készpénzben történhet az egyedi szerződésben meghatározott rendszerességgel. A szolgáltatásért fizetendő díjak a Szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját követően, a hónap 15. napjáig kiállított tört negyedévi, azt követően a Szolgáltató által a negyedév első 15. napjáig kiállított és postázott számlán kerülnek elszámolásra. A szolgáltatás teljesítésének időpontja a számlázott szolgáltatási időszak első hónapjának 1. napja, kivéve az egyedi és a felmondási időszakra vonatkozó számlákat, melyek teljesítése a számlán feltüntetett teljesítési időpont. Az indokolatlan kivonulás költségei a Szolgáltató által az eseményt követően kiküldött számlán kerülnek elszámolásra. Az Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a díjakat megfizetni. A fizetési határidő a díjak Szolgáltató számlájára történő beérkezést jelöli. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékes díjak a megküldött számlán feltüntetett fizetési határidőt követő 10. napon (vagy az adott negyedév első hónapjának végéig - amelyik később következik be) sem érkezik Szolgáltatóhoz (kivéve, ha Előfizető a számlaérkezés elmaradását igazolhatóan jelezte Szolgáltató felé), úgy a szolgáltatást Szolgáltató a díjak beérkezéséig szüneteltetheti, valamint erre az időre a szerződésben vállalt minden kötelezettségét felfüggesztheti. Szolgáltató a szüneteltetés tényéről az Előfizetőt előzetesen telefonon értesíti. Előfizető tudomásul veszi, hogy díjtartozása miatti szolgáltatás szüneteltetése abban az esetben is fennállhat, ha Szolgáltató a késedelmes fizetést követő 20. és 40. nap között időszakban többszöri próbálkozása ellenére sem éri el Előfizetőt és így nem tudja tájékoztatni a szüneteltetés tényéről, mivel Előfizető telefonos elérhetősége a szolgáltatás jellemzőjéhez szorosan kapcsolódó kötelezettség. Amennyiben a késedelmes fizetés ideje 40. napot is meghaladja, úgy a Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és megszüntetni, valamint a határozott időre szóló szerződés esetében az adott tárgyévre vonatkozó elmaradt és fennmaradt szolgáltatási díjaira, illetve a határozatlan idejű szerződés esetében az aktuális negyedév időarányosan kiszámolt díjaira és azok kamataira egyösszegben igényt tartani. A szerződés felmondásáról Szolgáltató tértivevényes levélben értesíti Előfizetőt, de a küldemény kézbesíthetetlensége ( nem vette át vagy nem kereste visszaigazolással) nincs kihatással a szolgáltatás megszüntetésének tényére. Késedelmes fizetés Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra késedelmi kamatként. Előfizető tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a következő aktuális számlán a késedelmi kamat kiszámított összegét, valamint a késedelmes teljesítés miatt felmerült ügyviteli, postai vagy ügyvédi költségként 5.000,-Ft+áfa összeget is feltüntetni, melyeknek megfizetésére Előfizető a számlán szereplő határidőig köteles. Számlareklamáció A számlázással kapcsolatos reklamációt a számlán feltűntetett címre, írásban lehet benyújtani. A beadott reklamáció kivizsgálási határideje maximum 30 nap, melynek eredményéről az Előfizető írásos értesítést kap. Reklamáció, illetve panasz esetén az Előfizető (előzetesen egyeztetett időpontban), együttműködik a Szolgáltatóval és biztosítja a helyszíni vizsgálat lehetőségét. VI. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 1. Ha a leendő Előfizető rendelkezik már meglévő, más által telepített riasztórendszerrel, a Szolgáltató képviselője a leendő Előfizető kérelmétől számított 3 munkanapon belül és vele egyeztetve helyszíni felmérést, illetve felülvizsgálatot végez, ahol ellenőrzi a rendszer távfelügyeletre kötésének műszaki lehetőségeit. A Szolgáltató a felmérés, felülvizsgálat eredménye ismeretében a leendő Előfizető részére szerződéses ajánlatot tesz. Az árajánlat 30 napig érvényes. Ha a leendő Előfizető igénye a felmérés alapján nem megoldható, a Szolgáltató közli ennek tényét, illetve, hogy várhatóan milyen feltételek esetén és mikortól tudja vállalni a szolgáltatás nyújtását. Méltóság és Biztonság 4 / 8

5 2. Ha a védendő objektumban még nincs telepített vagyonvédelmi rendszer, akkor a leendő Előfizető megrendelési igényének megfelelően a Szolgáltató vállalja előzetes értesítés alapján a telepítés elvégzését. A vagyonvédelmi rendszer tervezése a leendő Előfizető által a felméréskor adott információk alapján készül. A leendő Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a telepítés folyamán a felméréshez képest a rendszer kiépítésében eltéréseket igényeljen, de ezt csak olyan mértékben kérheti, amely az adott telepítés során műszakilag illeszthető az alapkiépítés logikai felépítéséhez és a kiépítés során eszközkészletben a rendelkezésre áll, illetve annak tervezett ideje alatt beszerezhető. A telepítéskor megvalósult tényleges állapotot a szerelési munkalapon rögzíti a Szolgáltató. A változtatásból eredő költségek az Előfizetőt terhelik. A telepítés során a Szolgáltató a leendő Előfizetőt betanítja a rendszer használatára, átadja a használati utasítást, elvégzik a közös tesztelést. 3. Az Előfizetőnek lehetősége van saját telepítőjével a helyi riasztórendszer telepítésére és a diszpécserközpontra történő felprogramozására. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendszer felprogramozásakor beküldött és tesztelt jelzések fogadására és arra történő intézkedésre vállal felelősséget. Amennyiben a leendő Előfizető kivonuló szolgálatot is igénybe vesz a szolgáltatáshoz a Szolgáltató - a telepítéskor egyeztetett időpontban - felméri az objektum környezetét, a lehetséges megközelítési és menekülési útvonalakat. VII. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Az Előfizetői szolgáltatási szerződés 2 eredeti példányban kerül kitöltésre (1 példány az Előfizetőé, 1 példány a Szolgáltatóé). A szolgáltatási szerződés részét képezik az alábbi mellékletek: 1. távfelügyeleti szerződés és adatlap a szerződő felek szolgáltatáshoz szükséges adataival (+ díjtáblázat és zónakiosztás) 2. Távfelügyeleti Általános Szerződéses Feltételek (TÁSZF) VIII. A TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. Szerződés Előfizető általi módosítása: Szerződésmódosítást az Előfizető csak írásban kérhet. Ezen igényét és a módosítás tartalmát legalább 10 munkanappal előre a Szolgáltató felé jeleznie kell. Az előfizető által kezdeményezett módosítás csak a jelen szerződés II./2. pontjában meghatározott szolgáltatás kategóriákra vonatkozhat. 2. Szerződés módosítása a Szolgáltató által: A szerződés Szolgáltató általi módosítása csak közös megegyezéssel történhet. A módosítás előtt legalább 15 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni a módosítási szándékról és a módosítás tartalmáról, kivételt képez a nem tervezett díjemelés, amelyről az értesítést a díjváltozás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megküldi. Kézbesítettnek tekintendő a tértivevénnyel megküldött értesítés akkor is, ha az a kézbesítést követően nem kereste vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza. Amennyiben a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata; a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályváltozás folytán vagy műszaki okból (pl. a hálózat jellegének megváltozása) módosulnak, az Előfizetőt írásban (postai úton, tértivevénnyel) értesíteni kell, ezzel egyidejűleg a szolgáltatás a módosított tartalommal folyik tovább. 3. Ha a szerződés módosítása közös megegyezéssel nem jön létre, bármelyik fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidővel felmondani. 4. A szerződés megszűnése: A szerződés megszűnik felmondás, előfizető által igazolhatóan telekommunikációs szolgáltatására kötött szerződés megszűnése vagy szüneteltetése esetén. 5. A szerződés felmondása: Előfizető részéről: Előfizető szolgáltatási szerződést bármikor 90 napos határidővel írásban felmondhatja. Felmondás esetén a szerződés a 90 napos felmondási idő elteltével szűnik meg. Amennyiben az Előfizető egy esetleges rendkívüli díjemelést nem fogad el, a díjemelésről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltatási szerződést a díjemelés hatálybalépésének napjával írásban felmondhatja. A felmondást postai úton, tértivevényes küldeményként kell eljuttatni a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő címre. Szolgáltató részéről: az Előfizető részéről 40 napot meghaladó díjtartozás esetén (azonnali hatállyal megszüntethető); az Előfizető részéről a szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele; az Előfizető részéről a szolgáltatás igénybevételét elősegítő fizikai eszközök nem rendeltetésszerű használata; az Előfizető részéről adatváltozásban történő változáskor a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. az Előfizető 20 napot meghaladó telefonos elérhetetlensége esetén. Szolgáltató a szerződést a huzamosabb idejű (40 napot elérő) díjtartozás miatti eset azonnali hatálya kivételével 15 napos felmondási határidővel felmondhatja. Egyéb, nem szabályzott esetben a felmondási idő 90 nap. Amennyiben a szolgáltatási szerződés a felek között bármilyen okból megszűnik, az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt készülékeket, eszközöket 3 munkanapon belül visszaszolgáltatni, illetve visszavonhatatlanul hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az általa birtokolt és felszerelt készülékeket, egyéb berendezéseket leszerelje és elszállítsa. Amennyiben a készülék már nincs meg vagy az állapota a nem üzemszerű felhasználás és nem normál üzemelési körülmények miatt a felszerelése óta jelentős mértékben csökkent, úgy az Előfizető annak felszereléskori értékét köteles megfizetni a Szolgáltató részére az erre irányuló felhívástól számított 3 munkanapon belül. IX. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató kötelezettségei: A vagyonvédelmi központ (jelzőrendszer) jelzéseinek kapcsolt telefonvonalon és (amennyiben helyileg telepítve van, akkor) GSM rendszeren keresztüli folyamatos fogadása saját diszpécserközpontjában. A jelzőrendszer jeleinek regisztrálása. Az Előfizető által a távfelügyeleti szerződésben megjelölt személyek, szervezetek értesítése. Az értesítés folyamata időben behatárolt és a jelzésre történő intézkedési szakasz hossza határozza meg, tehát kivonulás esetén a járőrszolgálat feladatának lezárásáig vagy a beérkezett jelzéstől számított 15 percig tart. Amennyiben nem kiértesíthetőek az intézkedésre kötelezett események esetén megjelölt személyek, úgy a szolgálat az adott körülményeket a cég belső utasításai alapján jelentésben összefoglalva dokumentálja. Rendszeresen ellenőrzi az Előfizető objektumába telepített távfelügyeleti átjelző rendszer működőképességét a diszpécserközpontba elküldött időzített (automata) tesztkódon keresztül (24 órás ciklusokban, kivéve a GPRS-alapú rendszereknél, ahol ez az érték maximum 300mp), mely az adott időszakban jelzi és a továbbiakban feltételezi az átjelző rendszer megfelelő üzemelését vagy esetleges hibás működését és egyéb műszaki információt. A tudomására jutott műszaki problémáról Szolgáltató haladéktalanul (de az elérhetőségétől függően) tájékoztatja az Előfizetőt, s a hiba jellegétől függően javaslatot tesz részére annak elhárítására. Az Előfizetővel kapcsolatban tudomására jutott információkat titkosan kezeli. A Szolgáltató a távfelügyelt rendszer jeleinek fogadását folyamatosan, azaz minden nap 0-24 óráig végzi. Az Előfizető rendszerének jelzéseit a Szolgáltató az általa kiadott egyedi azonosító kód alapján fogadja, azonosítja, rendszerezi. Méltóság és Biztonság 5 / 8

6 A Szolgáltató felelőssége: A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek abból erednek, hogy a diszpécserközpontba az Előfizető rendszere által küldött jelzés nem érkezik be vagy nem értelmezhető formátumban jut el a kommunikációs rendszer meghibásodása vagy egyéb műszaki hiba miatt, illetve vis maior esetekben. vis maiornak minősül pl.: bármelyik félnél külön vagy egyidejűleg a távközlési szolgáltatás szüneteltetése, a távközlési szolgáltatás nem megfelelő minősége (pl.: vonalszakadás, zajos vonal), természeti katasztrófa, elemi kár stb. A Szolgáltató a lokális jelzőrendszer hibájából kimaradó jelzésekért csak abban az esetben felelős, ha azzal kapcsolatban garanciális és szavatossági felelőssége fennáll. Amennyiben az észlelt hibáról Szolgáltató értesíti az Előfizetőt, úgy a jótállás körébe tartozó javíttatás elmulasztásából eredő károkért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Előfizető kötelessége a jelzett vagy észlelt hiba mielőbbi elhárításának lehetővé tétele. A tárgyi megállapodás részletein túlmenően nem terjed ki az esetleges káresemény elhárítására. A Szolgáltató a diszpécserközponti tevékenységet a saját maga által működtetett diszpécserközponton keresztül látja el, szolgáltatása során azonban igénybe vehet 3. személyt is, melynek tevékenységéért Szolgáltató úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Rendőrség, illetve az egyéb értesítettek tevékenységéért (tehát többek között azért sem, hogy a riasztás helyszínén milyen intézkedéseket tesznek, eredményes-e az általuk megtett intézkedés). Szolgáltató tevékenysége a káresemény bekövetkezésének lehetőségét csökkentheti, illetve az esetlegesen már bekövetkezett kár mértékét enyhítheti. A Szolgáltató nem biztosítási társaság, ebből adódóan jelen szerződés nem tartalmaz semmiféle biztosítási kiterjesztést; a szolgáltatás nem helyettesíti a biztosítást, csak csökkenti a káresemények bekövetkezésének kockázatát. A Szolgáltató kizárólag a központi ügyeleti rendszer, illetve a járőr-és kezelőszolgálat, hibájából eredő károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató felelőssége a számlákkal igazolható károkra terjed ki az általa kötött felelősségbiztosítás alapján Ft-ig kizárólag az alábbiak szerint: - Amennyiben az Előfizető rendelkezik vagyonbiztosítással (épület, objektum, helyiség) és az objektum védelme teljesíti a MABISZ vonatkozó előírásait, úgy a biztosító által meg nem térített, számlával igazolt károkat Szolgáltató fenti értékhatárig megtéríti. - Ha az Előfizető nem rendelkezik vagyonbiztosítással, a számlával igazolt kártérítés felső határa Ft, azaz ötvenezer forint. - A Szolgáltató felelősségvállalásának alapfeltétele a káreseményhez kapcsolódó esedékes szolgáltatási díj határidőig történő megfizetése! A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiértesítendő listán megjelöltek elérhetetlenségéből, illetve az értesítettek további cselekvéseinek elmaradásából adódó károkért. 1. A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól vis major esetén, illetve különösen az alábbi esetekben: Törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Amennyiben Előfizető amiatt szenved kárt, mert riasztás esetén a rendőrség nem képes intézkedésre (a szolgálati feladatok fontossági sorrendje miatt), illetve amikor a Rendőrség - akár mulasztás folytán - értesítés ellenére nem intézkedik, Amennyiben az Előfizető nem biztosította a kivonuló járőr részére az objektumhoz tartozó (azt körülvevő) terület átjárhatóságát, így az objektum szükséges biztonsági ellenőrzését a kivonuló járőr nem tudta végrehajtani. Az elmaradt haszon és az egyéb üzemszüneti károk (termelés/szolgáltatás szüneteléséből származó, gazdasági hátrányként jelentkező károk, pl. kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.). Amennyiben egy káresemény bekövetkezésekor a káresemény időszakára vonatkozó nyitás-zárás jelentések hitelesen rögzített naplózása nem áll rendelkezésre. (A Szolgáltató Többletszolgáltatásai közé tartozik a nyitás-zárás jelentések fogadása rögzítése. Ha az Előfizető letiltja a nyitás zárás jelentések távfelügyeletét, továbbá nem biztosítja annak lehetőségét, hogy egy káreseményt követően a helyi riasztórendszer eseménytárából utólagosan kiolvashatóak legyenek a nyitászárási időpontok, akkor a Szolgáltató mentesül a kártérítés alól.) Amennyiben a jelzések igazolhatóan a távközlési szolgáltató hibájából nem jutnak el Szolgáltató által üzemeltetett távfelügyeleti központba, Szolgáltató mentesül a kártérítés alól. Szolgáltató által bejelentett üzemszünet (a távfelügyeleti szolgáltatás szüneteltetése) alatt bekövetkezett káresemények esetén, amennyiben a Szolgáltató az Előfizetőt előzetesen értesítette. A nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés következményeként létrejött károk. Az eltulajdonított, vagy károsodott vagyontárgyak eszmei értékét jelentő károk. Az Előfizető által és/vagy beleegyezésével okozott, társadalmi érdekeket nem veszélyeztető károk, továbbá súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozott károk. Az Előfizető részére máshonnan megtérülő károk. Például az Előfizető a lakás/vagyonbiztosítási fedezetet nyújtó biztosítójához fordul, és attól kártérítést kap, akkor a Szolgáltató kártérítési kifizetése a biztosító által fizetett összegre nem terjed ki. A Szolgáltató készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszközök és értékcikkek, nemesfémek, ékszerek, drága- és féldrágakövek, képzőművészeti alkotások, antik tárgyak, idegen tulajdonú vagyontárgyak esetén nem vállal kártérítési felelősséget. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívülre, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, természeti katasztrófa, honvédelmi, rendőrségi szervek rendelkezésére tett intézkedést, továbbá valamennyi olyan esemény, amelyet az általános magyar polgári joggyakorlat ilyenként említ, erre alapozva jogerős bírói döntés született, illetve erről a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága eseti vagy elvi döntést hozott. Az Előfizető kötelezettségei a Szolgáltató felé történő kárigény benyújtásakor Az Előfizetőnek a - Szolgáltatónak felróható - káresemény bekövetkezése, vagy tudomására jutása után azt haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül be kell jelentenie a Szolgáltató diszpécserközpontjába, ahol az alábbi adatokat rögzítik. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: A kárbejelentő, illetve az Előfizető nevét, címét és telefonszámát. A káresemény helyszínének pontos címét. A káresemény leírását, időpontját. A károsodott létesítmények vagy eszközök megnevezését. A károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket). A sérült személyek nevét, adatait, a sérülés mértékét. A kárrendezésben közreműködő és az Előfizető által meghatalmazott személy nevét, címét és telefonszámát. A kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági, illetve szakértői eljárás volt folyamatban, úgy az annak során hozott határozatot, szakvélemény eredeti példányát köteles az Előfizető a Szolgáltatónak bemutatni, az arról készült másolatot átadni. A kár összegszerűségét hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. A Szolgáltató kötelezettsége nem áll be, amennyiben az Előfizető a fentiekben meghatározott kárbejelentési kötelezettségét nem teljesíti időben és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A kártérítés szabályai A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott károkat a felelősségbiztosítási fedezetét nyújtó biztosítóján keresztül forintban, a magyar jogban rögzített módon és mértékben téríti meg az Előfizetőnek. A Szolgáltató a bekövetkezett károkat olyan arányban téríti meg, amilyen arányban a jogszabály szerinti felelőssége fennáll. A Szolgáltató a kártérítés összegét a káresemény bekövetkezését és a kár összegszerűségét bizonyító összes adat, okmány, dokumentáció hozzá történő beérkezésétől számított 90 napon belül köteles megfizetni az Előfizetőnek/károsultnak. Méltóság és Biztonság 6 / 8

7 Az Előfizető kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége Az Előfizető köteles a károk megelőzése és elhárítása érdekében minden elvárható intézkedést megtenni, a vonatkozó előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani. A Szolgáltató maga, vagy képviselője útján jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenőrizni. Ha a Szolgáltató a kármegelőzésre vonatkozó szabályok megsértését, vagy ezek betartásának sorozatos elmulasztását tapasztalja, eredménytelen felszólítás után a szerződés felbontását kezdeményezheti. 2. Adatvédelem A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait az évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Információt, adatszolgáltatást a Szolgáltató a szolgáltatással, illetve az őrizendő objektummal/objektumokkal kapcsolatban tudomására jutott adatokról, kizárólag az évi XXXIV. tv. alapján ad az arra feljogosított szerveknek. Kivizsgálás, ellenőrzés során a Szolgáltató felhasználhatja azokat a hangfelvételeket, melyek a távfelügyeleti központ diszpécsere és az Előfizető közötti párbeszédeket rögzítették. Az Előfizető (illetve a megrendelő) a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a évi CXXXIII. törvény vonatkozó szakasza értelmében az Előfizető (ill. Megrendelő) nevét, lakcímét nyilvántartsa és tudomásul veszi, hogy ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján ellenőrzés során betekinthet. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a vele folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. 3. Betekintési jog Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában, az Előfizető vagy írásban meghatalmazott jogi képviselője számára biztosítja. Előfizető a szerződés aláírásával külön meghatalmazás nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy Szolgáltató igazoltan az Előfizetővel szerződésben álló Biztosító Társaságnak kizárólag konkrét biztosítási eseményhez kapcsolódóan a beérkezett távfelügyeleti adatokkal, információkkal, intézkedésekkel kapcsolatban adatokat szolgáltasson. 4. Használat átengedése Amennyiben az Előfizető bármilyen módon átengedi vagyonvédelmi rendszerének használatát 3. személynek, akkor a szerződésben foglaltak megtartásáért az Előfizető tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az esetlegesen keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 5. Előfizetői kapcsolat, hibabejelentés, hibaelhárítás A Szolgáltató diszpécserszolgálata a , , , telefonszámokon keresztül érhető el. Észrevételt az Előfizető szóban vagy írásban tehet. Az eszközökben vagy rendszerekben keletkező esetleges hibákkal kapcsolatban a diszpécserszolgálatnál vagy a es fax számon, illetve az címen tehet bejelentést, illetve igényelhet garanciális vagy azon túli műszaki rendszer ellenőrzést, javítást. Előfizető a hibát önállóan, Szolgáltató közreműködése nélkül is elháríthatja vagy elháríttathatja, kivéve amennyiben a meghibásodással érintett rendszer vagy eszköz jótállással rendelkezik, vagy a Szolgáltató tulajdonában van (pl. bérelt eszköz). Az Előfizető részére nyújtott alap távfelügyeleti szolgáltatás nem terjed ki az Előfizetőnél keletkező üzemi hibák, helyi rendszerek meghibásodásának elhárítására, kivéve amennyiben a szerződésben vagy egyéb megállapodásban erre irányuló feladatok ellátására kötelezettséget vállalt a Szolgáltató (pl. bérelt eszköz, jótállási kötelezettség). Az Előfizető a téves riasztásait a III./3. pontban leírtak szerint a diszpécserszolgálat elérhetőségein keresztül jelszava bemondásával mondhatja le. Az Előfizető felelőssége a hiba elhárításának lehetővé tétele, és az együttműködés a hibaelhárításban. A hibaelhárítás lehetőségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban vagy ingatlanrészben biztosítania kell. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa telepített garanciális rendszerek esetében súlyos hiba esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül, nem súlyos hiba esetén 48 órán belül a hibát elhárítja. Súlyos hiba: az Előfizetőnél nyújtott szolgáltatást egészben, illetve nagy részben akadályozza. Nem súlyos hiba: minden más hiba, ami nem tartozik a súlyos hiba fogalmába. Ha hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Előfizető vagy az Előfizető érdekkörében felmerült ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg ez az akadályoztatás el nem hárul. Ha a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hiba elhárítása során megállapítja, hogy a hibát nem a tulajdonát képező hálózat vagy végberendezés okozta, az Előfizető nem léphet fel panasszal vagy kártérítési igénnyel a távfelügyeleti szolgáltatás elmaradásáért. Reklamáció, illetve panasz esetén az Előfizető (előzetesen egyeztetett időpontban) biztosítja a helyszíni vizsgálat lehetőségét. 6. Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az Előfizető az egyedi szolgáltatási szerződés adataiban történt változásról köteles a Szolgáltatót írásban tájékoztatni (faxon, ben, levélben), a változást követő, legkésőbb 5. napon belül. Szintén be kell jelenteni, ha az adott objektumon olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változásokat (például kapcsolási szám csere vagy egyéb kapcsoltvonali szolgáltatások változása, pl. ADSL szolgáltatás bekötése) kívánnak alkalmazni, amely befolyásolhatja a vagyonvédelmi rendszer működését. Az adatváltozás jellegének megfelelően szerződésmódosításra és/vagy új Adatlap kitöltésre kerülhet sor. A megváltozott, de időben be nem jelentett adatváltozások miatti értesítések elmaradásából vagy jelzéskimaradásból bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Amennyiben Előfizető a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb adatokat (értesítendők, lemondó jelszó) kívánja megváltoztatni, azt naptári évenként négy alkalommal díjmentesen teheti meg, minden további módosításért alkalmanként a Szolgáltató az Előfizető egyedi szerződésében foglalt havi szolgáltatási díj 20%-át jogosult díjmódosítási költségként felszámolni. 7. Alvállalkozók A Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani. Szolgáltató az általa igénybevett alvállalkozótól beszerzi a tudomásukra jutott adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot. 8. Üzemszünet A Szolgáltató az általa tervezett üzemszünetekről, karbantartásokról az Előfizetőt 72 órával előzetesen ben és/vagy sms-ben értesíti (kivétel a nem tervezett, rendkívüli, de maximum 60 percig tartó karbantartásról). Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn. Az üzemszünet ideje alatt bekövetkezett káreseményekre a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az Előfizetőt előzetesen értesítette. Amennyiben az üzemszünet időtartama meghaladja az 1 napot, a Szolgáltató a szolgáltatási csomag következő havidíját időarányosan csökkenti a kiesett napok alapul vételével. 9. Tájékoztatás A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról. A szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetve az Előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében a Szolgáltató internetes oldalt működtet. Méltóság és Biztonság 7 / 8

8 Irányadó jogszabályok: V. tv. (polgári törvénykönyv) és a évi CXXXIII. törvény a vállalkozás keretében végzett személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról. Jelen szerződésből eredő esetleges későbbi jogvitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások sikertelensége esetén a közöttük felmerült jogvitára a Szolgáltató székhelye szerinti helyi bíróság, illetve a pertárgy értéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. - TÁSZF vége - Utolsó módosítás: május 26. Méltóság és Biztonság 8 / 8

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám Azonosító BIZALMAS! Személy- és Eszközfelügyeleti Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. oldal, összesen: 10 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben