Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8

2 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF) hatálya Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő ügyfél, előfizető (a továbbiakban Előfizető) közötti szerződés általános feltételeit. Valamennyi, a Feleket megillető jog és kötelezettség a Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek és a szolgáltatási szerződés együttes tartalma alapján értelmezhető. A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat is. A TÁSZF esetleges módosításáról, amennyiben az Előfizető által igénybevett szolgáltatás valamelyik paraméterét érinti, a Szolgáltató írásos értesítést küld legalább 30 nappal a változtatások hatályba lépését megelőzően az Előfizető részére. 2. Fogalmak A szerződésben az itt felsorolt fogalmakat a következőképpen kell értelmezni: A Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) Top Cop Security Zrt Budapest, Zsombor u. 15. Levelezési cím: u.a. Előfizető Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, aki vagy amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és annak díját megfizeti. Felek Szolgáltató Előfizető 3. A szolgáltatás meghatározása A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőknél telepített és üzemelő végberendezések, különböző vagyonvédelmi és műszaki jelzőrendszerek (riasztórendszerek) által közvetített jelzések fogadását a Szolgáltató távfelügyeleti központjában, valamint a vevőközpontban lévő diszpécserek által a jelzésekre történő, a Szolgáltatási Szerződésben rögzített intézkedések végrehajtását (pl. ellenőrző szolgálat helyszínre küldése, szervek értesítése). A vagyonvédelmi szolgáltatás típusai A szolgáltatás igénybe vehető hagyományos analóg és ISDN vezetékes telefonvonalon, továbbá GSM és GPRS vezeték nélküli vonalakon. Az úgynevezett kiemelt biztonságú (GPRS technológiára épülő) rendszer esetén az objektum riasztóközpontjával a távfelügyelet speciális GPRS modem segítségével folyamatos kapcsolatot tart. A kiemelt biztonságú (GPRS típusú kommunikációs rendszer) rendszer esetén a folyamatos kapcsolat (5mp-5perc közötti életjel időszakkal) nem generál további távbeszélő forgalmat vagy költséget az Előfizető felé. A GPRS átvitel kapcsolati ideje alatt az életjel kimaradások esetén a távfelügyeleti központban azonnal figyelmeztető jelzés keletkezik. Vagyonvédelmi rendszer A távfelügyelt objektumban kiépített olyan műszaki rendszer, mely felépítése által alkalmas valamilyen formában jelezni a védett területre történő illetéktelen behatolást, belépést és jelenlétet. Hétköznapibb nevén ide sorolandók a különböző riasztó rendszerek. Alapvető felépítése: központi egység kommunikátorral, érzékelők, kezelőegység, hang és fényjelzők, jelzéstovábbító hálózat (vezetékes, rádiós, gsm, gprs). Távfelügyeleti központ Diszpécser vagy vevőközpont, ide érkeznek be a rendszerek által a kommunikációs vonalakon keresztül (analóg telefon vonal, ISDN, GSM, GPRS) továbbított információk. Riasztás jelzés Olyan események, melyek a helyi vagyonvédelmi rendszerben riasztást idéznek elő vagy azzal kapcsolatosak. Ilyen események lehetnek például: helytelen felhasználói kód használata, szabotázs zóna megsértése, támadás vagy pánikjelzés, élesített rendszerben történő mozgás Téves riasztás Téves riasztásnak minősül minden olyan riasztási esemény, amely az Ügyfél mulasztásából vagy a riasztórendszer műszaki hibájából következik be, illetve amennyiben ilyen esetekben a járőr a helyszínen intézkedik, jegyzőkönyv készül róla, de káresemény nem történik. Az igazolt téves riasztások az Előfizető egyedi szolgáltatási szerződésében meghatározott feltételek és díjak szerint kiszámlázásra kerülnek az Ügyfél részére, továbbá az egyes, valós esemény hiányára visszavezethető esetekben az indokolatlan használatnak minősített támadás vagy pánikjelzések is kiszámlázásra kerülhetnek. Biztonsági intézkedés/késleltetés Amennyiben kezelői hiba miatt következett be riasztás, s azt 2 (kettő) percen belül helyes kezeléssel az Előfizető megszünteti, és ennek ténye beérkezik a vevőközpontba, akkor a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt nem követi a Szolgáltató részéről semmilyen intézkedés. Kivonuló szolgálat A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvényben meghatározott jogosultságokkal és engedéllyel rendelkező személy és vagyonőr (járőr- vagy ellenőrző szolgálat) helyszínre küldése riasztás esetén, a személyi és vagyoni károk mérséklésének, illetve elhárításának céljából. Méltóság és Biztonság 2 / 8

3 II. A TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE 1. A szolgáltatás igénybevételének feltételei A belépés feltétele, hogy a leendő Előfizető rendelkezzen a távfelügyelendő objektumban a Szolgáltató vevőközpontjával kommunikálni képes, a vagyonvédelemben minősített, vonatkozó szabványoknak megfelelő eszközökből felépített elektronikus védelmet biztosító helyi, elektronikus riasztó rendszerrel. A kiemelt biztonsági szolgáltatású (GPRS) távfelügyelet nyújtásának területi hatálya körzetenként változó. 2. A szolgáltatás gyakorlati működése Szolgáltatás kategóriák: A) Alapszolgáltatás B) Kiegészítő szolgáltatás C) Többletszolgáltatás A) Alapszolgáltatás Az alapszolgáltatás magában foglalja a behatolás- és támadásjelző rendszerek által generált, támadás, behatolás és tűzjelzések, és a riasztó műszaki állapotát ellenőrző jelzések fogadását és regisztrálását a távfelügyeleti központban és legfeljebb négy megjelölt személy/szervezet értesítését (információ a megadható értesítendőről: szükséges név és telefonszám; alapvetően az első elérhető személyig értesítünk, a hívószám csak belföldi, nem emelt díjas szolgáltatású lehet, kizárandók a hatóságok, amennyiben nincs külön megállapodás erre vonatkozóan), valamint a beérkezett jelzések által szükségszerűen indukált intézkedések megtételét. B) Kiegészítő szolgáltatások Kivonuló szolgálat: Meghatározott szolgáltatáscsomagok igénybevétele esetén betörés, szabotázs és támadásjelzés esetén kivonuló szolgálat helyszínre küldése, melynek tagjai a jogszabályi keretekben meghatározottak szerint járnak el a helyszínen. C) Többletszolgáltatások Nyitás - zárás jelentések figyelése, naplózása, átadása: a helyi riasztóközpont be és kikapcsolás jelzéseinek regisztrálása. A be és kikapcsolások a kezelői kódjelzések alapján utólag is azonosíthatóak, így rekonstruálható, hogy ki, mikor nyitotta ki, vagy zárta be a védett objektumot. Egyes riasztók több különböző, hatásában egyenértékű kóddal kezelhetők. Intervallumfigyelés: A szolgáltatás igénybevételéhez a helyi riasztóközpontot úgy kell programozni, hogy a rendszerélesítési információit (nyitás-zárásjelentés) kommunikálja a távfelügyeleti központ felé. Az Előfizető által megadott intervallumon kívül érkező nyitásjelzések, valamint a megadott időig nem élesített rendszerek riasztást generálhatnak a távfelügyeleti központban. A diszpécserek az Előfizető által definiált intézkedéseket hajtják végre. Műszaki távfelügyelet: berendezések, eszközök állapotjelzéseinek (ki és bekapcsolás, állapotváltozás) átjelzése a távfelügyeleti központba, és ezekre történő meghatározott intézkedés. 3. A távfelügyeleti központ által fogadott alapvető jelzések 3.1. Riasztó központok által küldött jelzések Betörésjelzés: a védendő ingatlanba való illetéktelen behatolás esetén a rendszer a távfelügyeleti központba riasztás jelzést továbbít. Zónakövetés: arra alkalmas riasztóközpont esetén azonosítani lehet a behatolás helyét, követni az elkövető mozgását. A rendszer zónánkénti felbontásban azonosítja a jelzéseket. Zónakövetéskor sorozatriasztásról van szó, ilyenkor a helyi riasztó a típustól és az esemény lefolyásától függően adott időn belül egy csomagban, ezen túl újbóli híváskezdeményezéssel küldi el a jelzéseket. Tűzjelzés: az ügyeleti központ az előfizetőnél telepített megfelelő érzékelők segítségével képes tűzjelzések fogadására is. Támadásjelzés: amennyiben az Előfizetőt támadás éri, lehetősége van támadásjelzésre, nem élesített riasztó rendszer esetén is (emberi élet védelme), a nap 24 órájában. Ebben az esetben a biztonsági intézkedés késleltetés nem működik. Nyitás-zárás jelentés: a helyi riasztóközpont be és kikapcsolásának jelzései, melyek a kezelői kódok azonosítójához rendelve érkeznek. Egy riasztó több különböző, hatásában egyenértékű vagy különbőzű értékű kóddal kezelhető (a rendszer programozásától függően). Kényszerített kikapcsolás: a nyitásjelentés olyan speciális formája, amelyből a diszpécser látja, hogy a behatolás és támadásjelző rendszer (riasztó) kikapcsolása kényszerítés hatására történt. Ebben az esetben a biztonsági intézkedés késleltetés nem működik. Szabotázsjelzés: a helyi riasztó kikapcsolt állapotában is működik, jelzi a helyi riasztóközpont, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök rongálását (a kültéri hangés fényjelző berendezés saját akkumulátorral rendelkezik, így vezeték elvágás esetén is megszólal a nap 24 órájában.) Állapotjelzés: segítségével az ügyelet azonnal tudomást szerez az esetleges műszaki problémákról (hálózati feszültség kimaradása, akkumulátor állapota, merülése). AC (táp)hiba: a riasztóközpont a 230V-os hálózat kimaradásáról jelzést küld a diszpécser központba, melynek 6 órát meghaladó tényéről a diszpécser központ értesíti az Előfizetőt. Az értesítést a diszpécser központ este 8 és reggel 8 óra között felfüggeszti, ettől a gyakorlattól az Előfizető csak írásos nyilatkozatban kérhet eltérést. Amennyiben 4 órán belül a hálózat helyreáll, az Előfizető nem kap értesítést Önálló tűzjelző rendszerek jelzései Automatikus tűzérzékelés: füstérzékelőtől, illetve hőérzékelőtől érkező tűzriasztás. Manuális jelzés fogadás: füst vagy tűz érzékelése esetén, lehetőség van meghatározott helyekre felszerelt házi jelzésadóról tűzriasztás indítására. Előjelzés: (előriasztás/figyelmeztetés) tűzjelző rendszernél füstérzékelők szennyeződés vagy magas füstkoncentráció hatására figyelmeztető jelzést képesek küldeni. Oltásvezérlő rendszernél a tűzjelzés beérkezését követően, az oltás megkezdése előtt jelzés hívja fel a figyelmet a helyiség elhagyására. Tesztjelzések: rendszeres bejelentkező jelzés (életjel) automatikus, illetve manuális teszt alkalmával a rendszer által küldött jelek. Technikai jelzések: rendszerhiba, belső kommunikációs hiba, tápellátás kimaradás, érzékelők lekapcsolása, hangjelzők kikapcsolása esetén a rendszer által küldött jelzések. Oltásindítás: a tűzjelzés beérkezése és az előfigyelmeztetés elhangzása után az automatikus oltórendszer tűz oltásának megkezdésekor generált jelzés. III. A KIVONULÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 1. A kivonuló szolgálat a felügyelt objektumból érkező és egyben a távfelügyeleti központ által regisztrált (beérkezett) jelzés alapján, és a kiértesítendők elérhetősége és visszajelzése szerint (vagy elérhetetlenség esetén) a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől számított legfeljebb 15. percen belül az objektumhoz kiérkezik (kivétel, ha az értesített ügyfél a kivonulást kifejezetten nem kéri). A kivonuló szolgálat az objektumhoz való érkezésének és távozásának tényét és pontos időpontját Járőrjelentésben rögzíti, melyet igazoltan téves riasztás esetén a számlával együtt az Előfizető részére is megküld. 2. A kivonuló szolgálat megérkezést követően megkezdi a károkozás megszakítását, illetve a további károkozás elhárítását célzó helyszíni intézkedést, a speciális jogszabályokban, az Előfizetői nyilatkozatban meghatározottak szerint. A jogosultan az objektumban tartózkodók esetében, annak igazolására a riasztást lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálatnak a további intézkedésre. Amennyiben a kivonuló szolgálat a kár megelőzésére, illetve elhárítására megtett intézkedéseit a helyszínen fennálló okok miatt nem fejezheti be, úgy a helyszín biztonsági szempontból megfelelő átadásáig biztosítja azt (az első órát díjmentesen, minden továbbit külön díjazás ellenében, melynek összege a szolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre). Méltóság és Biztonság 3 / 8

4 3. Amennyiben a kivonuló szolgálat rendkívüli eseményre (pl. bűncselekmény, tűz, stb.) utaló körülményt a helyszínen nem állapít meg, megpróbálja kivizsgálni az Előfizető, illetve annak értesített képviselője jelenlétében a riasztás okát és körülményeit. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem Ő, sem képviselője a helyszínen nem kíván vagy nem tud megjelenni, ebben az esetben a kivonuló szolgálat önállóan, a lehetséges mértékig hajtja végre az objektum ellenőrzését, a körülmények felmérést. A vizsgálat eredményeit írásos jelentésbe foglalja és az abban foglaltakat az Előfizetővel vagy annak értesített képviselőjével véleményezteti, azok helyszínen történő megjelenése esetén. Indokolatlan kivonulás minden olyan kivonulás, ami mögött nem áll bűncselekmény, illetve annak kísérlete, továbbá a műszaki hiba folytán generált kivonulás, kivéve, ha az Előfizető rendelkezik a Szolgáltatóval kötött érvényes átalánydíjas hibaelhárítási szerződéssel, illetve, ha rendszerére a Szolgáltató üzemi garanciát biztosít. Amennyiben a riasztást követően az Előfizető 2 percen belül a Biztonsági intézkedés késleltetés címszó alatt megfogalmazott módon a riasztást megszünteti, a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt semmilyen intézkedés nem követi. Ezen felül az Előfizető jogosult a riasztást annak bekövetkeztét követő 2 percen belül saját jelszavával is lemondani. Ebben az esetben a Szolgáltató nem számítja fel az indokolatlan kivonulás (téves riasztás) költségeit. Amennyiben az Előfizető a megadott határidőn túl mondja le a riasztást, a Szolgáltató jogosult az indokolatlan kivonulás díját kiszámlázni. 4. Jelen fejezet 1. és 2. pontjaiban foglalt intézkedések díja a kivonuló szolgálat helyszínre érkezését követő 60 perc leteltéig a kiegészítő szolgáltatás díjában benne foglaltatik. Az indokolatlan kivonulás díját a kiegészítő szolgáltatás díja nem tartalmazza. Az első órát meghaladó őrzésért, helyszín biztosításért a Szolgáltató jogosult helyszíni élőerős felügyeleti díjat felszámolni (szolgáltatási szerződés tartalmazza), amelynek számítási alapja minden megkezdett 60 perc. 5. Ha az Előfizető vagy annak megjelölt képviselője a riasztás kivonuló szolgálattal történő ellenőrzése során a helyszín őrzését nem kéri, illetve a megadott telefonszámokon nem elérhetőek, akkor kivonuló szolgálat a helyszínről levonul. A levonulást követően Szolgáltató a védett objektumban okozott károkért nem vállal felelősséget. 6. Előfizetőnek, illetve megjelölt képviselőjének a III./2. pontban leírt intézkedések sikeres lefolytatása érdekében minden védendő objektumról és annak speciális körülményeiről a szolgáltatási szerződésben nyilatkoznia kell (egyéb fontos körülmény, speciális jellemzők rovatban). Az Előfizető által nyújtott, nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból, valamint az ebben a körben a szolgáltatás nyújtásának idején bekövetkező változásoknak nem a szerződésben foglalt módon történő bejelentéséből eredő károkért és költségekért az Előfizető köteles helytállni. IV. DÍJAK Az Előfizető megrendelésétől függően a szolgáltatásért az alábbi díjakat fizeti: Szolgáltatási csomag díja (alap és/vagy kiegészítő szolgáltatás), Többletszolgáltatás díja, Egyéb díjak A szolgáltatásokhoz kapcsolódó érvényes díjakat a távfelügyeleti szerződés tartalmazza. A szolgáltató minden év első negyedévében jogosult díjemelésre, melynek mértéke a KSH által közzétett, előző tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő. A Szolgáltató az inflációkövető emelésre előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult, de a díjváltozásról a számlán értesíti az Ügyfelet. Egyéb áremelési szándékát annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban kell jeleznie az Előfizető részére. V. FIZETÉSI FELTÉTELEK Fizetési mód A szolgáltatás ellentételezéseként a díjak fizetése banki átutalással vagy készpénzben történhet az egyedi szerződésben meghatározott rendszerességgel. A szolgáltatásért fizetendő díjak a Szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját követően, a hónap 15. napjáig kiállított tört negyedévi, azt követően a Szolgáltató által a negyedév első 15. napjáig kiállított és postázott számlán kerülnek elszámolásra. A szolgáltatás teljesítésének időpontja a számlázott szolgáltatási időszak első hónapjának 1. napja, kivéve az egyedi és a felmondási időszakra vonatkozó számlákat, melyek teljesítése a számlán feltüntetett teljesítési időpont. Az indokolatlan kivonulás költségei a Szolgáltató által az eseményt követően kiküldött számlán kerülnek elszámolásra. Az Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a díjakat megfizetni. A fizetési határidő a díjak Szolgáltató számlájára történő beérkezést jelöli. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékes díjak a megküldött számlán feltüntetett fizetési határidőt követő 10. napon (vagy az adott negyedév első hónapjának végéig - amelyik később következik be) sem érkezik Szolgáltatóhoz (kivéve, ha Előfizető a számlaérkezés elmaradását igazolhatóan jelezte Szolgáltató felé), úgy a szolgáltatást Szolgáltató a díjak beérkezéséig szüneteltetheti, valamint erre az időre a szerződésben vállalt minden kötelezettségét felfüggesztheti. Szolgáltató a szüneteltetés tényéről az Előfizetőt előzetesen telefonon értesíti. Előfizető tudomásul veszi, hogy díjtartozása miatti szolgáltatás szüneteltetése abban az esetben is fennállhat, ha Szolgáltató a késedelmes fizetést követő 20. és 40. nap között időszakban többszöri próbálkozása ellenére sem éri el Előfizetőt és így nem tudja tájékoztatni a szüneteltetés tényéről, mivel Előfizető telefonos elérhetősége a szolgáltatás jellemzőjéhez szorosan kapcsolódó kötelezettség. Amennyiben a késedelmes fizetés ideje 40. napot is meghaladja, úgy a Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és megszüntetni, valamint a határozott időre szóló szerződés esetében az adott tárgyévre vonatkozó elmaradt és fennmaradt szolgáltatási díjaira, illetve a határozatlan idejű szerződés esetében az aktuális negyedév időarányosan kiszámolt díjaira és azok kamataira egyösszegben igényt tartani. A szerződés felmondásáról Szolgáltató tértivevényes levélben értesíti Előfizetőt, de a küldemény kézbesíthetetlensége ( nem vette át vagy nem kereste visszaigazolással) nincs kihatással a szolgáltatás megszüntetésének tényére. Késedelmes fizetés Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra késedelmi kamatként. Előfizető tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a következő aktuális számlán a késedelmi kamat kiszámított összegét, valamint a késedelmes teljesítés miatt felmerült ügyviteli, postai vagy ügyvédi költségként 5.000,-Ft+áfa összeget is feltüntetni, melyeknek megfizetésére Előfizető a számlán szereplő határidőig köteles. Számlareklamáció A számlázással kapcsolatos reklamációt a számlán feltűntetett címre, írásban lehet benyújtani. A beadott reklamáció kivizsgálási határideje maximum 30 nap, melynek eredményéről az Előfizető írásos értesítést kap. Reklamáció, illetve panasz esetén az Előfizető (előzetesen egyeztetett időpontban), együttműködik a Szolgáltatóval és biztosítja a helyszíni vizsgálat lehetőségét. VI. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 1. Ha a leendő Előfizető rendelkezik már meglévő, más által telepített riasztórendszerrel, a Szolgáltató képviselője a leendő Előfizető kérelmétől számított 3 munkanapon belül és vele egyeztetve helyszíni felmérést, illetve felülvizsgálatot végez, ahol ellenőrzi a rendszer távfelügyeletre kötésének műszaki lehetőségeit. A Szolgáltató a felmérés, felülvizsgálat eredménye ismeretében a leendő Előfizető részére szerződéses ajánlatot tesz. Az árajánlat 30 napig érvényes. Ha a leendő Előfizető igénye a felmérés alapján nem megoldható, a Szolgáltató közli ennek tényét, illetve, hogy várhatóan milyen feltételek esetén és mikortól tudja vállalni a szolgáltatás nyújtását. Méltóság és Biztonság 4 / 8

5 2. Ha a védendő objektumban még nincs telepített vagyonvédelmi rendszer, akkor a leendő Előfizető megrendelési igényének megfelelően a Szolgáltató vállalja előzetes értesítés alapján a telepítés elvégzését. A vagyonvédelmi rendszer tervezése a leendő Előfizető által a felméréskor adott információk alapján készül. A leendő Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a telepítés folyamán a felméréshez képest a rendszer kiépítésében eltéréseket igényeljen, de ezt csak olyan mértékben kérheti, amely az adott telepítés során műszakilag illeszthető az alapkiépítés logikai felépítéséhez és a kiépítés során eszközkészletben a rendelkezésre áll, illetve annak tervezett ideje alatt beszerezhető. A telepítéskor megvalósult tényleges állapotot a szerelési munkalapon rögzíti a Szolgáltató. A változtatásból eredő költségek az Előfizetőt terhelik. A telepítés során a Szolgáltató a leendő Előfizetőt betanítja a rendszer használatára, átadja a használati utasítást, elvégzik a közös tesztelést. 3. Az Előfizetőnek lehetősége van saját telepítőjével a helyi riasztórendszer telepítésére és a diszpécserközpontra történő felprogramozására. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendszer felprogramozásakor beküldött és tesztelt jelzések fogadására és arra történő intézkedésre vállal felelősséget. Amennyiben a leendő Előfizető kivonuló szolgálatot is igénybe vesz a szolgáltatáshoz a Szolgáltató - a telepítéskor egyeztetett időpontban - felméri az objektum környezetét, a lehetséges megközelítési és menekülési útvonalakat. VII. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Az Előfizetői szolgáltatási szerződés 2 eredeti példányban kerül kitöltésre (1 példány az Előfizetőé, 1 példány a Szolgáltatóé). A szolgáltatási szerződés részét képezik az alábbi mellékletek: 1. távfelügyeleti szerződés és adatlap a szerződő felek szolgáltatáshoz szükséges adataival (+ díjtáblázat és zónakiosztás) 2. Távfelügyeleti Általános Szerződéses Feltételek (TÁSZF) VIII. A TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. Szerződés Előfizető általi módosítása: Szerződésmódosítást az Előfizető csak írásban kérhet. Ezen igényét és a módosítás tartalmát legalább 10 munkanappal előre a Szolgáltató felé jeleznie kell. Az előfizető által kezdeményezett módosítás csak a jelen szerződés II./2. pontjában meghatározott szolgáltatás kategóriákra vonatkozhat. 2. Szerződés módosítása a Szolgáltató által: A szerződés Szolgáltató általi módosítása csak közös megegyezéssel történhet. A módosítás előtt legalább 15 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni a módosítási szándékról és a módosítás tartalmáról, kivételt képez a nem tervezett díjemelés, amelyről az értesítést a díjváltozás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megküldi. Kézbesítettnek tekintendő a tértivevénnyel megküldött értesítés akkor is, ha az a kézbesítést követően nem kereste vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza. Amennyiben a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata; a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályváltozás folytán vagy műszaki okból (pl. a hálózat jellegének megváltozása) módosulnak, az Előfizetőt írásban (postai úton, tértivevénnyel) értesíteni kell, ezzel egyidejűleg a szolgáltatás a módosított tartalommal folyik tovább. 3. Ha a szerződés módosítása közös megegyezéssel nem jön létre, bármelyik fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidővel felmondani. 4. A szerződés megszűnése: A szerződés megszűnik felmondás, előfizető által igazolhatóan telekommunikációs szolgáltatására kötött szerződés megszűnése vagy szüneteltetése esetén. 5. A szerződés felmondása: Előfizető részéről: Előfizető szolgáltatási szerződést bármikor 90 napos határidővel írásban felmondhatja. Felmondás esetén a szerződés a 90 napos felmondási idő elteltével szűnik meg. Amennyiben az Előfizető egy esetleges rendkívüli díjemelést nem fogad el, a díjemelésről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltatási szerződést a díjemelés hatálybalépésének napjával írásban felmondhatja. A felmondást postai úton, tértivevényes küldeményként kell eljuttatni a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő címre. Szolgáltató részéről: az Előfizető részéről 40 napot meghaladó díjtartozás esetén (azonnali hatállyal megszüntethető); az Előfizető részéről a szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele; az Előfizető részéről a szolgáltatás igénybevételét elősegítő fizikai eszközök nem rendeltetésszerű használata; az Előfizető részéről adatváltozásban történő változáskor a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. az Előfizető 20 napot meghaladó telefonos elérhetetlensége esetén. Szolgáltató a szerződést a huzamosabb idejű (40 napot elérő) díjtartozás miatti eset azonnali hatálya kivételével 15 napos felmondási határidővel felmondhatja. Egyéb, nem szabályzott esetben a felmondási idő 90 nap. Amennyiben a szolgáltatási szerződés a felek között bármilyen okból megszűnik, az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt készülékeket, eszközöket 3 munkanapon belül visszaszolgáltatni, illetve visszavonhatatlanul hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az általa birtokolt és felszerelt készülékeket, egyéb berendezéseket leszerelje és elszállítsa. Amennyiben a készülék már nincs meg vagy az állapota a nem üzemszerű felhasználás és nem normál üzemelési körülmények miatt a felszerelése óta jelentős mértékben csökkent, úgy az Előfizető annak felszereléskori értékét köteles megfizetni a Szolgáltató részére az erre irányuló felhívástól számított 3 munkanapon belül. IX. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató kötelezettségei: A vagyonvédelmi központ (jelzőrendszer) jelzéseinek kapcsolt telefonvonalon és (amennyiben helyileg telepítve van, akkor) GSM rendszeren keresztüli folyamatos fogadása saját diszpécserközpontjában. A jelzőrendszer jeleinek regisztrálása. Az Előfizető által a távfelügyeleti szerződésben megjelölt személyek, szervezetek értesítése. Az értesítés folyamata időben behatárolt és a jelzésre történő intézkedési szakasz hossza határozza meg, tehát kivonulás esetén a járőrszolgálat feladatának lezárásáig vagy a beérkezett jelzéstől számított 15 percig tart. Amennyiben nem kiértesíthetőek az intézkedésre kötelezett események esetén megjelölt személyek, úgy a szolgálat az adott körülményeket a cég belső utasításai alapján jelentésben összefoglalva dokumentálja. Rendszeresen ellenőrzi az Előfizető objektumába telepített távfelügyeleti átjelző rendszer működőképességét a diszpécserközpontba elküldött időzített (automata) tesztkódon keresztül (24 órás ciklusokban, kivéve a GPRS-alapú rendszereknél, ahol ez az érték maximum 300mp), mely az adott időszakban jelzi és a továbbiakban feltételezi az átjelző rendszer megfelelő üzemelését vagy esetleges hibás működését és egyéb műszaki információt. A tudomására jutott műszaki problémáról Szolgáltató haladéktalanul (de az elérhetőségétől függően) tájékoztatja az Előfizetőt, s a hiba jellegétől függően javaslatot tesz részére annak elhárítására. Az Előfizetővel kapcsolatban tudomására jutott információkat titkosan kezeli. A Szolgáltató a távfelügyelt rendszer jeleinek fogadását folyamatosan, azaz minden nap 0-24 óráig végzi. Az Előfizető rendszerének jelzéseit a Szolgáltató az általa kiadott egyedi azonosító kód alapján fogadja, azonosítja, rendszerezi. Méltóság és Biztonság 5 / 8

6 A Szolgáltató felelőssége: A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek abból erednek, hogy a diszpécserközpontba az Előfizető rendszere által küldött jelzés nem érkezik be vagy nem értelmezhető formátumban jut el a kommunikációs rendszer meghibásodása vagy egyéb műszaki hiba miatt, illetve vis maior esetekben. vis maiornak minősül pl.: bármelyik félnél külön vagy egyidejűleg a távközlési szolgáltatás szüneteltetése, a távközlési szolgáltatás nem megfelelő minősége (pl.: vonalszakadás, zajos vonal), természeti katasztrófa, elemi kár stb. A Szolgáltató a lokális jelzőrendszer hibájából kimaradó jelzésekért csak abban az esetben felelős, ha azzal kapcsolatban garanciális és szavatossági felelőssége fennáll. Amennyiben az észlelt hibáról Szolgáltató értesíti az Előfizetőt, úgy a jótállás körébe tartozó javíttatás elmulasztásából eredő károkért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Előfizető kötelessége a jelzett vagy észlelt hiba mielőbbi elhárításának lehetővé tétele. A tárgyi megállapodás részletein túlmenően nem terjed ki az esetleges káresemény elhárítására. A Szolgáltató a diszpécserközponti tevékenységet a saját maga által működtetett diszpécserközponton keresztül látja el, szolgáltatása során azonban igénybe vehet 3. személyt is, melynek tevékenységéért Szolgáltató úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Rendőrség, illetve az egyéb értesítettek tevékenységéért (tehát többek között azért sem, hogy a riasztás helyszínén milyen intézkedéseket tesznek, eredményes-e az általuk megtett intézkedés). Szolgáltató tevékenysége a káresemény bekövetkezésének lehetőségét csökkentheti, illetve az esetlegesen már bekövetkezett kár mértékét enyhítheti. A Szolgáltató nem biztosítási társaság, ebből adódóan jelen szerződés nem tartalmaz semmiféle biztosítási kiterjesztést; a szolgáltatás nem helyettesíti a biztosítást, csak csökkenti a káresemények bekövetkezésének kockázatát. A Szolgáltató kizárólag a központi ügyeleti rendszer, illetve a járőr-és kezelőszolgálat, hibájából eredő károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató felelőssége a számlákkal igazolható károkra terjed ki az általa kötött felelősségbiztosítás alapján Ft-ig kizárólag az alábbiak szerint: - Amennyiben az Előfizető rendelkezik vagyonbiztosítással (épület, objektum, helyiség) és az objektum védelme teljesíti a MABISZ vonatkozó előírásait, úgy a biztosító által meg nem térített, számlával igazolt károkat Szolgáltató fenti értékhatárig megtéríti. - Ha az Előfizető nem rendelkezik vagyonbiztosítással, a számlával igazolt kártérítés felső határa Ft, azaz ötvenezer forint. - A Szolgáltató felelősségvállalásának alapfeltétele a káreseményhez kapcsolódó esedékes szolgáltatási díj határidőig történő megfizetése! A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiértesítendő listán megjelöltek elérhetetlenségéből, illetve az értesítettek további cselekvéseinek elmaradásából adódó károkért. 1. A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól vis major esetén, illetve különösen az alábbi esetekben: Törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Amennyiben Előfizető amiatt szenved kárt, mert riasztás esetén a rendőrség nem képes intézkedésre (a szolgálati feladatok fontossági sorrendje miatt), illetve amikor a Rendőrség - akár mulasztás folytán - értesítés ellenére nem intézkedik, Amennyiben az Előfizető nem biztosította a kivonuló járőr részére az objektumhoz tartozó (azt körülvevő) terület átjárhatóságát, így az objektum szükséges biztonsági ellenőrzését a kivonuló járőr nem tudta végrehajtani. Az elmaradt haszon és az egyéb üzemszüneti károk (termelés/szolgáltatás szüneteléséből származó, gazdasági hátrányként jelentkező károk, pl. kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.). Amennyiben egy káresemény bekövetkezésekor a káresemény időszakára vonatkozó nyitás-zárás jelentések hitelesen rögzített naplózása nem áll rendelkezésre. (A Szolgáltató Többletszolgáltatásai közé tartozik a nyitás-zárás jelentések fogadása rögzítése. Ha az Előfizető letiltja a nyitás zárás jelentések távfelügyeletét, továbbá nem biztosítja annak lehetőségét, hogy egy káreseményt követően a helyi riasztórendszer eseménytárából utólagosan kiolvashatóak legyenek a nyitászárási időpontok, akkor a Szolgáltató mentesül a kártérítés alól.) Amennyiben a jelzések igazolhatóan a távközlési szolgáltató hibájából nem jutnak el Szolgáltató által üzemeltetett távfelügyeleti központba, Szolgáltató mentesül a kártérítés alól. Szolgáltató által bejelentett üzemszünet (a távfelügyeleti szolgáltatás szüneteltetése) alatt bekövetkezett káresemények esetén, amennyiben a Szolgáltató az Előfizetőt előzetesen értesítette. A nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés következményeként létrejött károk. Az eltulajdonított, vagy károsodott vagyontárgyak eszmei értékét jelentő károk. Az Előfizető által és/vagy beleegyezésével okozott, társadalmi érdekeket nem veszélyeztető károk, továbbá súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozott károk. Az Előfizető részére máshonnan megtérülő károk. Például az Előfizető a lakás/vagyonbiztosítási fedezetet nyújtó biztosítójához fordul, és attól kártérítést kap, akkor a Szolgáltató kártérítési kifizetése a biztosító által fizetett összegre nem terjed ki. A Szolgáltató készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszközök és értékcikkek, nemesfémek, ékszerek, drága- és féldrágakövek, képzőművészeti alkotások, antik tárgyak, idegen tulajdonú vagyontárgyak esetén nem vállal kártérítési felelősséget. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívülre, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, természeti katasztrófa, honvédelmi, rendőrségi szervek rendelkezésére tett intézkedést, továbbá valamennyi olyan esemény, amelyet az általános magyar polgári joggyakorlat ilyenként említ, erre alapozva jogerős bírói döntés született, illetve erről a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága eseti vagy elvi döntést hozott. Az Előfizető kötelezettségei a Szolgáltató felé történő kárigény benyújtásakor Az Előfizetőnek a - Szolgáltatónak felróható - káresemény bekövetkezése, vagy tudomására jutása után azt haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül be kell jelentenie a Szolgáltató diszpécserközpontjába, ahol az alábbi adatokat rögzítik. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: A kárbejelentő, illetve az Előfizető nevét, címét és telefonszámát. A káresemény helyszínének pontos címét. A káresemény leírását, időpontját. A károsodott létesítmények vagy eszközök megnevezését. A károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket). A sérült személyek nevét, adatait, a sérülés mértékét. A kárrendezésben közreműködő és az Előfizető által meghatalmazott személy nevét, címét és telefonszámát. A kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági, illetve szakértői eljárás volt folyamatban, úgy az annak során hozott határozatot, szakvélemény eredeti példányát köteles az Előfizető a Szolgáltatónak bemutatni, az arról készült másolatot átadni. A kár összegszerűségét hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. A Szolgáltató kötelezettsége nem áll be, amennyiben az Előfizető a fentiekben meghatározott kárbejelentési kötelezettségét nem teljesíti időben és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A kártérítés szabályai A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott károkat a felelősségbiztosítási fedezetét nyújtó biztosítóján keresztül forintban, a magyar jogban rögzített módon és mértékben téríti meg az Előfizetőnek. A Szolgáltató a bekövetkezett károkat olyan arányban téríti meg, amilyen arányban a jogszabály szerinti felelőssége fennáll. A Szolgáltató a kártérítés összegét a káresemény bekövetkezését és a kár összegszerűségét bizonyító összes adat, okmány, dokumentáció hozzá történő beérkezésétől számított 90 napon belül köteles megfizetni az Előfizetőnek/károsultnak. Méltóság és Biztonság 6 / 8

7 Az Előfizető kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége Az Előfizető köteles a károk megelőzése és elhárítása érdekében minden elvárható intézkedést megtenni, a vonatkozó előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani. A Szolgáltató maga, vagy képviselője útján jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenőrizni. Ha a Szolgáltató a kármegelőzésre vonatkozó szabályok megsértését, vagy ezek betartásának sorozatos elmulasztását tapasztalja, eredménytelen felszólítás után a szerződés felbontását kezdeményezheti. 2. Adatvédelem A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait az évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Információt, adatszolgáltatást a Szolgáltató a szolgáltatással, illetve az őrizendő objektummal/objektumokkal kapcsolatban tudomására jutott adatokról, kizárólag az évi XXXIV. tv. alapján ad az arra feljogosított szerveknek. Kivizsgálás, ellenőrzés során a Szolgáltató felhasználhatja azokat a hangfelvételeket, melyek a távfelügyeleti központ diszpécsere és az Előfizető közötti párbeszédeket rögzítették. Az Előfizető (illetve a megrendelő) a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a évi CXXXIII. törvény vonatkozó szakasza értelmében az Előfizető (ill. Megrendelő) nevét, lakcímét nyilvántartsa és tudomásul veszi, hogy ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján ellenőrzés során betekinthet. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a vele folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. 3. Betekintési jog Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában, az Előfizető vagy írásban meghatalmazott jogi képviselője számára biztosítja. Előfizető a szerződés aláírásával külön meghatalmazás nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy Szolgáltató igazoltan az Előfizetővel szerződésben álló Biztosító Társaságnak kizárólag konkrét biztosítási eseményhez kapcsolódóan a beérkezett távfelügyeleti adatokkal, információkkal, intézkedésekkel kapcsolatban adatokat szolgáltasson. 4. Használat átengedése Amennyiben az Előfizető bármilyen módon átengedi vagyonvédelmi rendszerének használatát 3. személynek, akkor a szerződésben foglaltak megtartásáért az Előfizető tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az esetlegesen keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 5. Előfizetői kapcsolat, hibabejelentés, hibaelhárítás A Szolgáltató diszpécserszolgálata a , , , telefonszámokon keresztül érhető el. Észrevételt az Előfizető szóban vagy írásban tehet. Az eszközökben vagy rendszerekben keletkező esetleges hibákkal kapcsolatban a diszpécserszolgálatnál vagy a es fax számon, illetve az címen tehet bejelentést, illetve igényelhet garanciális vagy azon túli műszaki rendszer ellenőrzést, javítást. Előfizető a hibát önállóan, Szolgáltató közreműködése nélkül is elháríthatja vagy elháríttathatja, kivéve amennyiben a meghibásodással érintett rendszer vagy eszköz jótállással rendelkezik, vagy a Szolgáltató tulajdonában van (pl. bérelt eszköz). Az Előfizető részére nyújtott alap távfelügyeleti szolgáltatás nem terjed ki az Előfizetőnél keletkező üzemi hibák, helyi rendszerek meghibásodásának elhárítására, kivéve amennyiben a szerződésben vagy egyéb megállapodásban erre irányuló feladatok ellátására kötelezettséget vállalt a Szolgáltató (pl. bérelt eszköz, jótállási kötelezettség). Az Előfizető a téves riasztásait a III./3. pontban leírtak szerint a diszpécserszolgálat elérhetőségein keresztül jelszava bemondásával mondhatja le. Az Előfizető felelőssége a hiba elhárításának lehetővé tétele, és az együttműködés a hibaelhárításban. A hibaelhárítás lehetőségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban vagy ingatlanrészben biztosítania kell. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa telepített garanciális rendszerek esetében súlyos hiba esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül, nem súlyos hiba esetén 48 órán belül a hibát elhárítja. Súlyos hiba: az Előfizetőnél nyújtott szolgáltatást egészben, illetve nagy részben akadályozza. Nem súlyos hiba: minden más hiba, ami nem tartozik a súlyos hiba fogalmába. Ha hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Előfizető vagy az Előfizető érdekkörében felmerült ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg ez az akadályoztatás el nem hárul. Ha a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hiba elhárítása során megállapítja, hogy a hibát nem a tulajdonát képező hálózat vagy végberendezés okozta, az Előfizető nem léphet fel panasszal vagy kártérítési igénnyel a távfelügyeleti szolgáltatás elmaradásáért. Reklamáció, illetve panasz esetén az Előfizető (előzetesen egyeztetett időpontban) biztosítja a helyszíni vizsgálat lehetőségét. 6. Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az Előfizető az egyedi szolgáltatási szerződés adataiban történt változásról köteles a Szolgáltatót írásban tájékoztatni (faxon, ben, levélben), a változást követő, legkésőbb 5. napon belül. Szintén be kell jelenteni, ha az adott objektumon olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változásokat (például kapcsolási szám csere vagy egyéb kapcsoltvonali szolgáltatások változása, pl. ADSL szolgáltatás bekötése) kívánnak alkalmazni, amely befolyásolhatja a vagyonvédelmi rendszer működését. Az adatváltozás jellegének megfelelően szerződésmódosításra és/vagy új Adatlap kitöltésre kerülhet sor. A megváltozott, de időben be nem jelentett adatváltozások miatti értesítések elmaradásából vagy jelzéskimaradásból bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Amennyiben Előfizető a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb adatokat (értesítendők, lemondó jelszó) kívánja megváltoztatni, azt naptári évenként négy alkalommal díjmentesen teheti meg, minden további módosításért alkalmanként a Szolgáltató az Előfizető egyedi szerződésében foglalt havi szolgáltatási díj 20%-át jogosult díjmódosítási költségként felszámolni. 7. Alvállalkozók A Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani. Szolgáltató az általa igénybevett alvállalkozótól beszerzi a tudomásukra jutott adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot. 8. Üzemszünet A Szolgáltató az általa tervezett üzemszünetekről, karbantartásokról az Előfizetőt 72 órával előzetesen ben és/vagy sms-ben értesíti (kivétel a nem tervezett, rendkívüli, de maximum 60 percig tartó karbantartásról). Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn. Az üzemszünet ideje alatt bekövetkezett káreseményekre a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az Előfizetőt előzetesen értesítette. Amennyiben az üzemszünet időtartama meghaladja az 1 napot, a Szolgáltató a szolgáltatási csomag következő havidíját időarányosan csökkenti a kiesett napok alapul vételével. 9. Tájékoztatás A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról. A szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetve az Előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében a Szolgáltató internetes oldalt működtet. Méltóság és Biztonság 7 / 8

8 Irányadó jogszabályok: V. tv. (polgári törvénykönyv) és a évi CXXXIII. törvény a vállalkozás keretében végzett személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról. Jelen szerződésből eredő esetleges későbbi jogvitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások sikertelensége esetén a közöttük felmerült jogvitára a Szolgáltató székhelye szerinti helyi bíróság, illetve a pertárgy értéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. - TÁSZF vége - Utolsó módosítás: május 26. Méltóság és Biztonság 8 / 8

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés Mely létrejött egyrészről a Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft (3529 Miskolc, Bocskai u. 11.), továbbiakban mint MEGBÍZOTT Másrészről továbbiakban mint ELŐFIZETŐ

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI TÁVFELÜGYELET KIVONULÁSSAL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI TÁVFELÜGYELET KIVONULÁSSAL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI TÁVFELÜGYELET KIVONULÁSSAL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Előfizető: Azonosító: Szerződésszám: Bankszámla száma: 61200412-10041857 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. I. SZERZÕDÉS HATÁLYA Az Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az hatálya Az tartalmazza az Árgus-Security Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban:

Részletesebben

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től)

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) www.zoom.co.hu Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) Díjak: Az alábbiakban közzétett díjszabásunk, az új bekötésekre, Budapestre és vonzáskörzetére érvényes, az ország más területein a díjak

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS LAKÁSVÉDELEM KFT. TÁVFELÜGYELETI MEGOLDÁSOK 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS Jelszó Szerzõdés száma Azonosító Jelen szerzõdés 2014.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A szerződés azonosítója: Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A mindenkor érvényes ÁSZF letölthető honlapunkról www.lineelectronic.hu/letoltesek/aszf.pdf 1. Jelen szerződés hatálya Megrendelő használatában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ 1. Preambulum A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Ászf.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT.

OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: a. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

ÜZLETSZABÁLYZAT OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ ÜZLETSZABÁLYZAT OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ I. A távfelügyeleti szolgáltatási jogviszony hatálya Időbeli hatály: A Szolgáltatási szerződéshez igazodóan határozatlan és határozott

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA 07-91 1.4. Érvényes: 2015. 11. 25. AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

JÁRMŰFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

JÁRMŰFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS JÁRMŰFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Előfizető: Azonosító: Szerződésszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. I. SZERZÕDÉS HATÁLYA Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Objektum Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés

Objektum Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés Objektum Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés Ügyfélszám:80 Szerződés szám:2009/80 Amely létrejött egyrészt: SZ&P GPRS KFT. (4200 Hajdúszoboszló Deák Ferenc utca 17. adószám: 14675481 2 09, cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZEMÉLYFELVONÓ BERENDEZÉS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZEMÉLYFELVONÓ BERENDEZÉS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZEMÉLYFELVONÓ BERENDEZÉS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám Azonosító BIZALMAS! Személyfelvonó Berendezés Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. oldal, összesen: 9 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

GÉPJÁRMŰTÁVFELÜGYELET (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT.

GÉPJÁRMŰTÁVFELÜGYELET (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. GÉPJÁRMŰTÁVFELÜGYELET (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: a. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az itt megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Strigula-Bit Szolgáltató Bt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

ALFA net Plus KFT 4400 Nyíregyháza Debreceni u. 29 1/2 Telefon.:42/506-680 Mobil:06-70/419-3701

ALFA net Plus KFT 4400 Nyíregyháza Debreceni u. 29 1/2 Telefon.:42/506-680 Mobil:06-70/419-3701 SZEMÉLY- ÉS TEHERFELVONÓ BERENDEZÉS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Előfizető: Azonosító: Szerződésszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. I. SZERZÕDÉS HATÁLYA II. DÍJAK Az Általános Szerződési

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

www.pestor.hu info@pestor.hu Biztonsági Szolgálat

www.pestor.hu info@pestor.hu Biztonsági Szolgálat I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVFELÜGYELETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA A jelen Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF - alkalmazásában

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Mert a minőségből siker születik

Mert a minőségből siker születik NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg Toldi Miklós út 11 Telefon: (36) 92-510005 Fax \ Üzenetrögzítő: (36) 92-510006 Mert a minőségből siker születik Zalaegerszeg:

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám:

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: amely létrejött TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: egyrészről: mint Megrendelő másrészről: Cégnév: Székhely: Képviseli: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: E-mail cím: mint Vállalkozó, -

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben