Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium"

Átírás

1 A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/ " című pályázathoz kapcsolódóan amely létrejött egyrészről a Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. adószám: bankszámlaszám: azonosító szám: kapcsolattartó: Tasó László, Társulás Elnöke mint megbízó (a továbbiakban: "Megbízó") másrészről az OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium Konzorciumvezető: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. Székhelye: 1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6. Képviseli: önállóan Dr. Szabó Ferenc, együttesen dr. Ulveczki Rita és Szalay László Kapcsolattartó: dr. Ulveczki Rita Cjsz.: Adószáma: Bankszámlaszáma: Konzorciumi tag: Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Képviseli: Décse Sándor Kapcsolattartó: Décse Sándor Cjsz: Adószáma: Bankszámlaszáma: Konzorciumi tag: Utiber Közúti Beruházó Kft. Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u Képviseli: Almássy László Kapcsolattartó: Kenderesy Kappány Cjsz: Adószáma: Bankszámlaszáma: mint megbízott (a továbbiakban: "Megbízott") között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

2 Tartalomjegyzék Különös szerződési feltételek Mellékletek: 1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek 2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (nem került kiadásra) 3. sz. melléklet: Műszaki leírás (CD mellékleten) 4. sz. melléklet: Szakmai ajánlat (CD mellékleten) 5. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához 6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat (CD mellékleten) 7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja tekintetében (szakértők) és jogosultságuk igazolásai (CD mellékleten) 8. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték formanyomtatványa 9. sz. melléklet: Teljesítési kezességvállalás formanyomtatványa 1 O. sz. melléklet: Szállítói előlegbekérő 11. sz. melléklet: Előleg-visszafizetési bankgarancia 12. sz. melléklet: Szállítói előleg igénybevétele esetén kezességvállaló nyilatkozat 13. sz. melléklet: Adatlap - Szállítói előleg igénybevétele esetén 14. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

3 KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FEL TÉTELEK PrearnbuJ um A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projektre: Megbízási szerződés a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a "Kelet Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt - KEOP-1.3.0/2F/ " cím ű pályázathoz kapcsolódóan (a továbbiakban: "Projekt"). A szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") rendelkezései szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó mint ajánlatkérő és a Megbízott mint nyertes ajánlattevő között jött létre. l. A Szerződés tárgya A Szerződés tárgya FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a Projekt építési munkáinak koordinálására. A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 3. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás tartalmazza. ll. A Szerződés struktúrája A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és az alábbi mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Altalános szerződési feltételek, a Műszaki leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei, illetve a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény) és a Kbt. (a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések és vita esetén jelen Különös Szerződési Feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Altalános szerződési feltételek 2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (nem került kiadásra) 3. sz. melléklet: Műszaki leírás (CD mellékleten) 4. sz. melléklet: Szakmai ajánlat (CD mellékleten) 5. sz. melléklet: útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához 6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat (CD mellékleten) 7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja tekintetében (szakértők) és jogosultságuk igazolásai (CD mellékleten) 8. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték formanyomtatványa 9. sz. melléklet: Teljesítési kezességvállalás formanyomtatványa 1 O. sz. melléklet: Szállítói előlegbekérő 11. sz. melléklet: Előleg-visszafizetési bankgarancia 12. sz. melléklet: Szállítói előleg igénybevétele esetén kezességvállaló nyilatkozat 13. sz. melléklet: Adatlap - Szállítói előleg igénybevétele esetén 14. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata V ' '

4 lll. A Megbízott tevékenységének a kezdete A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták. A Megbízott munkáját a szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni. IV. A Megbízott tevékenységének időtartama Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységél a lll. pontban megjelölt időponttól kezdődően 62 hónapig kell teljesítenie, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni. A Szerződés időtartamára meghatározott 62 hónap magába foglalja a vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamát is, mely 36 hónap. Megbízó felhívja Megbízott figyeimét arra, hogy a projekttel kapcsolatban előfordulhatnak időbeli csúszások, késedelmek, vagy esetleges előteljesítés, ezen események okán költségnövekedés nem számolható el. V. Megbízási díj, fizetési feltételek 5.1. A megbízási díj: Forint + ÁFA, azaz negyvennyolcmillió-hatszázezer Forint + általános forgalmi adó. A támogatás szempontjából elszámolható költség összegéig a nettó megbízási díj 83, %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 16, %-a társulást alkotó tagtelepülések által biztosított önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járuléket és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is) A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Megbízó és a kifizetésre köteles szervezet által a Megbízott 8.6. pontban meghatározott bankszámlájára A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján negyedéves esedékességgel jogosult a díjazásra Megbízott a szerződése teljesítése alatt minden naptári negyedév vegen van lehetősége rész-számla kiállítására. Ezen számla értéke a teljes építési beruházás készültségének százalékos értékéhez igazodik, azaz minden naptári negyedév végén a Mérnök szerződés megbízási díjának annyi százalékáról állítható ki a számla, ahány százalékos készüilségen áll a teljes építés beruházási kivitelezési munka. Részszámla addig állítható ki amíg a rész-számlák összege el nem éri a 90 %-ot, a maradék 1 O % a végszámla összege, me ly az építési szerződéshez kapcsolódó sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Kbt (3) bekezdésének megfelelően a Megbízó és a kifizetésre köteles szervezet általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, szállítói kifizetés során a Megbízó és akifizetésre köteles szervezet által, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130., 4/2011. (1.28.) Kormányrendelet és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A..

5 5.6. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el A Kbt (4) bekezdés a) pontjaszerint a Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével ősszefüggésben olyan kőltségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott adókőteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Kbt (4) bekezdés b) pontja szerint Megbízott a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetövé teszi és a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. VI. A Szerződés biztosítékai 6.1 A Megbízottat a jelen Szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi O, 1 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 15 %-a. 6.2 A Megbízott a jelen Szerződés aláírásáig egyidejűleg köteles a nettó Megbízási díj 5% ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Megbízónak. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megbízó számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. A Teljesítési Biztosítéknak a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződés(ek)ben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig kell hatályban maradnia. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető a Megbízott részére. Amennyiben a szerzödés teljesítése alatt a biztosíték a hatályát veszti, Megbízott haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízott nem ad új biztosítékot, Megbízó elállhat a szerződéstől. A Teljesítési Biztosíték, jelen Megbízási szerződés bármely pontja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Megbízott köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül Megbízottnak rendelkeznie kell érvényes, a szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással (minimum HUF/év és minimum HUF/káresemény), és az ezzel kapcsolatos kötvényt/szerződést a szerződéskötés napján a szerződés mellékleteként csatolni kell. Megbízott köteles a felelősségbiztosítást a megbízási jogviszony teljes időtartamára fenntartani. Az előírt felelősségbiztosítás megszűnése vagy bemutatásának megtagadása azonnali hatályú felmondási ok Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Karm. rendelet 57. (1b)-(1e) bekezdése alapján a Megbízott jogosult jelen szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt Megbízott köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A 368/2011 (XII.31.) Kormány rendelet 77. (1a) bekezdésének megfelelően a 4/2011. (1.28.) Karm. rendelet 57. (1 b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Megbízott a megkötött szerződés elszámolható

6 összegének 1 O %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szarvezet Megbízottcégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszarvezet által vállalt kezesség is elfogadható. Megbízott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia 6.6. Megbízott a biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható Megbízott tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyallehívni A szállítói előleget a Megbízott - az előlegbekérő okirat benyújtásával - közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről A Megbízott köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékelni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétöl számított 15 napon belül folyósítani a Megbízott részére Megbízott köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Megbízott tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Megbízott szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. VII. Értesítések A feleknek a Szerződés szarint egymáshoz intézendö közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: A Megbízott részére: Szervezet: Címzett: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. Szalay László viziközmű beruházási igazgató

7 Cím: 1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6. Telefonszám: Fax: A Megbízó részére: Szervezet: Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Címzett: Tasó László Cím: Nyíradony, Árpád tér 1. Telefonszám: / Fax: +3652/ VIli. Egyéb szerződéses feltételek 8.1. A Megbízott tevékenységét a FIDIC "Elektromos és Gépészeti Létesítményekhez valamint Vállalkozó által Tervezett Építési és Mérnöki Létesítményekhez Szerződéses Feltételei" dokumentumában rögzített mérnökre vonatkozó előírások szerint végzi. A Megbízott a Változtatásokra vonatkozó FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely szarinti jóváhagyási jogköreit a Megbízó és a KEOP Közreműködő Szarvezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen Szerződés mallékletét képező útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelésekhez és az építési szerzödés módosításához szerint A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a társfinanszírozói támogatás tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a Megbízottnak felróható bármely okból következik be Továbbá a szerződés teljesítése során az alábbi feltételnek is teljesülnie kell: Megbízott az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokban foglaltakat köteles a projekt teljes időtartama alatt betartani. Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokban foglaltakat a Közreműködő Szarvezet (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.) ellenőrzi. Amennyiben az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokban foglaltak közül nem teljesül valamennyi a projekt teljes időtartama alatt, a Megbízó jogosult a Megbízott teljesítési biztosítékának 2 százalékpont mértékű lehívására. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások és azok kötelező igazolási módja: 1. Esélytudatos kommunikáció és beszerzések alkalmazása: (nyilvános eseményeken és a kommunikációban nem közvetít szegregációt, illetve nem növeli a csoportokra vonatkozó előítéleteket) - Felelős vezető nyilatkozata, hogy indult-e eljárás a szempont megsértése miatt

8 2. Környezeti szempontok alkalmazás (zöld beszerzés): Egyeztetések, megbeszélések során a meghívák elsősorban elektronikus úton való terjesztése. Újrahasznosított papír használata, kétoldalas nyomtatás. - Elektronikus úton elküldött meghívák másolata, számlák másolata Az esélyegyenlőséggel és fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítésről az adott teljesített esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalási elem teljesítését követő legfeljebb 1 O napon belül köteles beszámolni Megbízott a Megbízónak, a teljesítést igazoló dokumentumok átadásával. Ezen feltételeket legkésöbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig teljes körűen, hiánytalanul teljesítenie kell Megbízottnak Az alvállalkozók foglalkoztatásával kapcsolatban a Kbt (2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani Amennyiben Megbízott külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt (7) bekezdése) 8.6. A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. OTP Utiber Közúti Beruházó Kft. Budapest Bank Nyrt A Szerzödés bármely módosítását kizárólag a Kbt rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni A Kbt (5) bekezdése alapján Megbízó jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha a) a Megbízott gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ezen pont szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt teljesített szaigáitatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt (6) bekezdése) 8.9. Amennyiben a teljesítésben résztvevő szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása Megbízott kötelezettsége és költsége, mely költséget a megbízási díj tartalmazza.

9 8.1 O. A szerződés teljesítéséhez az alábbi jogosultság ú szakemberek szükségesek: 3 fő ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember 1 fő ME-M-1 műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember 1 fő ME-É-l műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember 1 fő ME-V-l műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember 1 fő ME-G-l műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember IX. Szerződési példányok A jelen Szerződés 6 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szarvezetet illeti. N y1ra d ony, 2o13. J Unius... IS. Kelet - jdúság lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás Megbízó képviseletében: Tasó László Társulás elnöke Budapest, június (- t'- OVIBER Kft _ Budapest, agysandor J. u. s. 1. Országos Vízügyi Beruh zási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. Megbízott képviseletében: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató Budapest, június... G.... Budapest, június.. /!... yrserkft. Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Megbízott képviseletében: Décse Sándor ügyvezető Utiber Közúti Beruházó Kft. Megbízott képviseletében: Lakits György ügyvezető KEVITERV AKVA ~1ÉR\ÖKI \"-\LLALKOZÁSI KFT Szolnok, Ságvári lat 4, Vízügyi Székház XIV. emelet Központi telefon: (56) ; fax: (56)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben