Mikrohitel Kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikrohitel Kézikönyv"

Átírás

1 Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: március 25. napjától

2 MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi Hitelprogram és az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében végzett hitelezési tevékenységről Az intézmény neve: Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bírósági nyilvántartás száma: Pk /1996 Pest Megyei Bíróság I. Bevezetés Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben. Ennek érdekében az Európai Unió és a Magyar Állam nyilvános pályázat során kiválasztott szervezetek (közvetítők) bevonásával, a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikro-, és kisvállalkozások számára, visszatérítendő kedvező kamatozású, és vissza nem térítendő forrást biztosít támogatás formájában. A támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az Új Széchenyi Hitelprogram és az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program megvalósításában a PMVA Közvetítőként vesz részt és nyújt visszatérítendő támogatást a GOP , a KMOP , a KMH GOP /M és a KMH KMOP /M prioritásokon belül, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), mint Irányító hatóság képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel (a továbbiakban: MV Zrt.), mint Forráskezelő társasággal kötött Közvetítői Szerződések alapján. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2.. (1) bekezdés h.) pontja alapján a PMVA, mint megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenysége nem tartozik a Hpt. hatálya alá, ugyanakkor az MV Zrt.-vel kötött érvényes Közvetítői szerződése alapján jogosult mikrohitel nyújtására, hitelintézeti közreműködés nélkül. A kombinált mikrohitel programban a vissza nem térítendő támogatást a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. nyújtja, amelyről un. Támogatói okiratot bocsát ki. A PMVA jelen Kézikönyvben kívánja rögzíteni a jelen Kézikönyv közzétételének napjától kezdődően megkötött, valamint azon hitelszerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit, amely hitelszerződések adósai jelen Kézikönyv rendelkezéseit kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadták. A PMVA jelen Kézikönyvvel segítséget és előzetes tájékoztatást kíván továbbá nyújtani a hiteltermékekeről mindazon vállalkozások számára, akik a PMVA-tól kívánnak visszatérítendő támogatást igényelni. A PMVA a jelen Kézikönyvben szabályozott tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén végzi. Az Új Széchenyi Hitel Program és az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel és a vissza nem térítendő támogatás (együtt támogatás), az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerinti D. Csekély összegű, un. de minimis támogatásnak minősül. A támogatást kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006 EK bizottsági rendelettel amely rendelet megjelent az Európai Unió Hivatalos lapjában december 28. napján a HL L sorozat 379/5 10 oldal. összhangban lehet nyújtani. 2

3 II. Hatályosság, nyilvánosság Jelen Mikrohitel Kézikönyv hatályba lépésének napja a közzététel napja. Jelen Mikrohitel Kézikönyv hatálya a közzététel napjától kezdődően megkötött hitelszerződések vonatkozásában kiterjed a PMVA és az Ügyfél közötti valamennyi jogviszonyra. Ezen szerződések esetében jelen Mikrohitel Kézikönyv rendelkezései mindkét félre kötelezőek, de attól a felek írásos megállapodással eltérhetnek. Amennyiben jelen Mikrohitel Kézikönyv bármely rendelkezése, az Ügyféllel kötött szerződés aláírásakor ellentétes az egyedi szerződés bármely rendelkezésével, úgy a felek jogviszonyában az egyedi szerződés rendelkezései irányadóak. Jelen Mikrohitel Kézikönyvben foglaltak, mint általános szerződési feltételek, az egyedi kölcsönszerződések részét képezik. Amennyiben jelen Mikrohitel Kézikönyv bármely rendelkezése módosításra kerül, úgy a módosítás hatályba lépésének napjától kezdődően az egyedi szerződés ezzel ellentétes rendelkezése helyébe lép. Azon hitelszerződések esetén, amelyek jelen Kézikönyv hatályba lépésének napja előtt köttettek meg a PMVA és az Ügyfél között, jelen Kézikönyvbe foglalt általános szerződési feltételek kizárólag akkor vállnak az egyedi hitelszerződés részévé, amennyiben azokat az Ügyfél megismerte és kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta. A PMVA és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben mindenek előtt a fentiek figyelembe vételével jelen Mikrohitel Kézikönyv, az Új Széchenyi Hitel Programra és az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programra vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályi rendelkezések, útmutatók illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A Mikrohitel Kézikönyv nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az a PMVA székhelyén és a PMVA internetes honlapján. A PMVA az Ügyfél kívánságára a Kézikönyvet ingyenesen rendelkezésre bocsátja. III. Együttműködés, tájékoztatás A PMVA és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény - így különösen az értesítési cím, telefonszám, cím, a képviselő, a jogi státusz, a fizetőképesség, vagyoni helyzet - változásáról a felek egymást haladéktalanul tartoznak értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Ügyfél köteles 8, azaz nyolc naptári napon belül írásban értesíteni a PMVA-t, ha nem érkezett meg időben valamely általa a PMVA-tól várt értesítés, ide értve a soron következő törlesztőrészletre (tőkére, kamatra, esetleges késedelmi kamatra, esedékes díjakra, költségekre) vonatkozó értesítést is. Amennyiben az Ügyféltől írásbeli észrevétel, kifogás nem érkezik a küldemény kézbesítésétől számított 8, azaz nyolc napon belül, a PMVA úgy tekinti, hogy az értesítést az Ügyfél megkapta és tudomásul vette. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. Az Adós nem hivatkozhat arra, hogy a fizetési kötelezettségét az értesítés elmaradása miatt nem teljesíti. 3

4 Az Ügyfél köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a PMVA döntéséhez, a jogügylet megítéléséhez, és az Ügyfél minősítéséhez, a szerződéses jogviszony fennállása alatt a monitoring tevékenységének elvégzéséhez szükségesnek tart, így különösen köteles a PMVA rendelkezésére bocsátani a legfőbb szerve által elfogadott éves beszámolóját és mérlegét, jövedelembevallásait, továbbá lehetővé tenni, hogy üzleti könyveit és nyilvántartásait, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat a PMVA megvizsgálhassa és leellenőrizhesse. A PMVA jogosult - az Ügyfél hozzájárulása nélkül - az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni. Az átruházásról az Ügyfelet értesíteni kell. A kölcsönjogviszony fennállása alatt PMVA, az NFÜ, az MV Zrt. továbbá az európai uniós források felhasználását vizsgáló, auditáló szervezetek jogosultak a projekt megvalósulását és fenntartását ellenőrizni akár helyszíni ellenőrzés, akár adatszolgáltatási kötelezettség előírása formájában, amelynek az Ügyfél köteles eleget tenni. Az Ügyfél köteles a támogatás igényléséhez (hitelhez és vissza nem térítendő támogatáshoz) kapcsolódó minden dokumentumot az odaítélést követő 10., azaz tizedik év végéig megőrizni, és kérésre bemutatni. IV. Kézbesítés A PMVA az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, egyéb iratokat (továbbiakban együttesen: iratok) arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a PMVA az Ügyfél általa ismert székhelyére, vagy telephelyére, vagy fióktelepére küldi az iratokat. Amennyiben PMVA az Ügyféllel kölcsönszerződést köt, akkor az Ügyfél köteles gondoskodni a szerződés megkötésének időpontjától kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt arról, hogy folyamatosan rendelkezzen a megadott kézbesítési címen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett az Ügyfél nem hivatkozhat. A PMVA nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt, vagy más a PMVA-n kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni lakcímének/székhelyének/értesítési címének megváltozását a változás bekövetkezésétől számított 5, azaz öt napon belül. A bejelentés elmulasztásából eredő kár, vagy az Ügyfél számára előállt bármilyen negatív jogkövetkezmény az Ügyfelet terheli. Az Adós köteles a lakcím-, értesítési cím változást 5, azaz öt munkanapon belül bejelenteni a PMVA felé, a bejelentés elmulasztása miatt előállt bármilyen, az Adós számára negatív jogkövetkezményért a PMVA-t felelősség nem terheli. A PMVA által küldött azon küldeményeket, amelyeket ajánlott, tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adtak a másik fél részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor, ha a címzett a küldemény átvételét a tértevevény aláírásával igazolta, vagy ha kényszerkézbesítés történt, vagy ha a tértivevényt a posta a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, nem kereste jelzéssel küldte vissza a feladó részére. Ha az Ügyfél a PMVA által ismert címen nem található, és emiatt a küldeményt a posta a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, nem kereste jelzéssel küldte vissza a feladó részére, a küldemény azon napon tekintendő a címzett részére kézbesítettnek, amikor a posta a küldeményt a címzett részére visszaküldi. Abban az esetben is kézbesítettnek minősül a küldemény, amennyiben azt az Adós helyett olyan meghatalmazott, illetve helyettes átvevő veszi át, akinek ilyen jogosultsága ténylegesen a postai szolgáltatások ellátásról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004 (IV.19.) Kormányrendelet alapján nincs, avagy meghatalmazotti, illetve helyettes átvevői minősége nem került feltüntetésre a tértivevényen. 4

5 Az Ügyfél részére szóló iratok megküldését megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben az elküldést igazoló kézjeggyel és postai bélyegzővel ellátott feladókönyv, vagy a feladóvevény a PMVA birtokában van. A PMVA-t nem terheli semmiféle felelősség amiatt, ha az Ügyfél helyett a küldeményt jogosulatlan személy vette át. A kényszerkézbesítés ekként történésének valamennyi jogkövetkezményét az Ügyfél köteles viselni. A telefax útján küldött írásos értesítés a visszaigazolás megérkezése időpontjában, a személyesen átadott értesítés pedig az átadással tekinthető kézbesítettnek. A PMVA részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amelyet a PMVA a teljesítés helyeként a szerződésben megjelölt. A PMVA nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért. V. Teljesítés helye és ideje A teljesítés helye a PMVA és az Ügyfél kapcsolatában a PMVA székhelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben a felek akként megjelöltek. A PMVA javára történő bármely fizetés (pl. postai befizetés, átutalás stb.) teljesítésének időpontja jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az a nap, amely napon a pénz a PMVA bankszámláján jóváírásra került. Az Ügyfél javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az a nap, amely napon a PMVA az Ügyfél által megadott bankszámla javára az átutalási megbízást megadta. Ha az Ügyfél részére megállapított fizetési határidő utolsó napja munkaszüneti napra, vagy bankszünnapra esik, akkor a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. VI. A PMVA felelőssége A PMVA tevékenysége során köteles a tőle elvárható gondossággal, és lehetőség szerint az Ügyfél törvényes érdekeinek figyelembevételével eljárni. A PMVA nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló, neki fel nem róható, vagy el nem hárítható okból következtek be, különösen: a vis maior, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, új jogszabály rendelkezése, vagy jogszabály-módosítás, vagy szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következett be. A PMVA nem felel azokért a károkért sem, amelyek abból adódnak, hogy a PMVA, vagy valamely szerződéses partnere, lényeges ok miatt meghatározott ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését, nem felel továbbá azokért a kisebb jelentőségű hibákért, mulasztásokért sem, amelyek a nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a PMVA az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél, és vagy harmadik személy közötti jogvita, vagy az Ügyfél, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, vagy akadályozza, vagy ha az Ügyfél nem teljesíti a PMVA által előírt folyósítási feltételeket. A PMVA nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél bármilyen tekintetben megtéveszti vagy tévedésben tartja a PMVA-t, avagy nem tájékoztatja kellő időben, írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról. VII. Ügyfél-azonosítás és képviselet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározottak szerint, a PMVA kötelezően elvégzi az Ügyfél, illetőleg azok törvényes képviselője, szervezeti képviselője személyazonosítását, továbbá a képviselő tekintetében 5

6 ellenőrzi a képviseleti jogosultságát, a személyazonosság és képviseleti jog igazolásához szükséges okiratokat bekéri. Az Ügyfél köteles a PMVA részére bemutatni: a) természetes személy esetén: 1. belföldi természetes személy személyazonosságának igazolására szolgáló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, vagy január 1-jét követően kiállított vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány abban az esetben, ha a személyi igazolvány érvényes bejegyzéssel nem tartalmazza az Ügyfél lakcímére vonatkozó adatokat; 2. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, vagy hatósági igazolás az egyéni vállalkozói nyilvántartásban történő bejegyzés tényéről, annak eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés; 3. külföldi természetes személy személyazonosságának igazolására: útlevél, személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet esetén a cégjegyzésre, illetve képviseletre jogosult személy a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdasági társaságot a cégbíróság bejegyezte, úgy 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, és az Ügyfél képviseletében eljáró személy aláírási címpéldánya, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban bemutatva, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés másolati példánya az eredeti bemutatása mellett. Amennyiben a belföldi gazdasági társaság bejegyzés alatt áll: a létesítő okirat, a cégbejegyzési kérelem beadásának cégbírósági igazolása (tanúsítvány) és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés, azzal, hogy a kölcsönszerződés csak a bejegyzést követően kerül megkötésre; 2. amennyiben a belföldi jogi személy létrejöttéhez hatósági, engedély, hatósági, bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, úgy az érvényes hatósági engedély, illetve a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolása jogerős határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példánnyal, bankkapcsolat igazolása bankszámlaszerződéssel, valamint a képviselőjének az aláírási címpéldánya; 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá annak 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal történő igazolása, hogy a társaság a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkezik; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését, alapító okiratát, alapszabályát köteles benyújtani. A hitelkérelem befogadására viszont akkor kerülhet sor, amennyiben a cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezte. Ha az Ügyfél a PMVA előtt nem személyesen jár el, úgy az eljáró képviselő köteles a képviseleti jogosultságát eredeti közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű (a PMVA elvárásától függően ügyvéd által ellenjegyzett) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolni, és a PMVA köteles az eljáró képviselő természetes személyt és annak adatait is azonosítani, a természetes személy azonosítására vonatkozó szabályok szerint. A meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt a jogosultsági kört, amelynek tárgyában a meghatalmazott a PMVA előtt eljárhat. A meghatalmazás az arra vonatkozó időtartam megjelölésének hiányában visszavonásig érvényes. A PMVA a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a PMVA-hoz igazolható módon be nem érkezik. 6

7 A PMVA az Ügyfél azonosítás során köteles ellenőrizni az azonosító okmányok érvényességét. Az Ügyfélnek un. Azonosító adatlap kitöltésével és aláírásával kell igazolnia azt, hogy az Ügyfélazonosítás megtörtént és az adatlapon rögzített adatai az okirataiban szereplő adatokkal megegyeznek. A PMVA köteles az Ügyfeleit írásban nyilatkozatni arról, hogy a kölcsönszerződés megkötése során a saját, vagy más tényleges tulajdonos személy nevében, képviseletében jár el. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a PMVA köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. Amennyiben az Ügyfél az azonosítás során a PMVA felhívásának nem tesz eleget, úgy a PMVA köteles megtagadni a kölcsönszerződés aláírását. Amennyiben az ügyfél-azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás következik be, úgy az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5, azaz öt munkanapon belül a PMVAt az adatváltozásról értesíteni. A PMVA az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az aláíró személyi azonosításra szolgáló igazolványában, illetve hiteles aláírási címpéldányban található aláírás minta összehasonlítása alapján. Ha a rendelkezés jogosulttól történő származását illetően megalapozott kétség merül fel, azt a PMVA jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni az Ügyfélnek, és jogosult megtagadni a rendelkezés teljesítését. A PMVA nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. A PMVA köteles a cégjegyzés rendjéről szóló szabályzatot és a PMVA képviseletében eljáró munkatársak (cégjegyzésre jogosultak) aláírási címpéldányait, illetve aláírás-mintáit az Ügyfél kérésére betekintésre rendelkezésre bocsátani. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet Ügyfél, a cégadataiban bekövetkezett módosulásokkal kapcsolatos iratait (okiratok, bejegyző végzés stb.), minősített elektronikus aláírással ellátott aktában is eljuttathatja a PMVA részére abban az esetben, ha az elektronikus akta sértetlen, valamint a minősített elektronikus aláírás megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az elektronikus iratok megküldése az Ügyfelet nem mentesíti a fent írt írásos adatszolgáltatási és okirat-szolgáltatási kötelezettségei alól. VIII. Adatvédelem Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) rendelkezéseinek megfelelően személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, az adatkezelésnek továbbá minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A PMVA érvényre juttatja ezen alapelveket, és az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A PMVA egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A PMVA csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja az adatok egy része tekintetében az Adatvédelmi tv. 5. (1) a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása, míg az 7

8 adatok másik része tekintetében az Adatvédelmi tv. 5. (1) b.) pontja és a PMVA által az Új Széchenyi Hitelprogram és Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel program végrehajtására kötött Közvetítői szerződés alapján történő kötelező adatkezelés. A PMVA az Ügyfelek személyes adatait jogosult a hitel-, és biztosítéki szerződések megkötése és végrehajtása során az hitelezőt ellenőrző szervezeteknek az általuk kért körben és részletességgel továbbá a hitelező által a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló jogi képviselői, ügynökei, adatfeldolgozói, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások megbízottjai és képviselői részére átadni, és azon személyek, szervezetek az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett jogosultak az Ügyfelek személyes adatait kezelni, tárolni, feldolgozni. A PMVA az Ügyfelek személyes adatait legkésőbb a szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnését követő naptól számítva az Ügyféllel szembeni jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van ott az adatkezelési hozzájárulás Ügyfél általi visszavonásig, vagy a jogszabályokban foglalt határidőig kezeli. A Ügyfelet az adatkezelés során az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg: Az érintett Ügyfél az Adatvédelmi tv.-ben részletezettek szerint jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá adatai helyesbítését, és azok törlését/zárolását, ide nem értve azon adatokét, amelyek kezelését jogszabály írja elő. Az érintett Ügyfélnek lehetősége van továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, szintén az Adatvédelmi tv. rendelkezései alapján, ide nem értve a kötelező adatkezelés eseteit. Az érintett jogainak megsértése esetén továbbá bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben, amely eljárás esetén a bíróság soron kívül jár el. Az eljárás részletes szabályait az Adatvédelmi tv. tartalmazza. IX. Titoktartási kötelezettség A PMVA-t, a PMVA tulajdonosát, vezető tisztségviselőjét, munkatársait a PMVA-hoz benyújtott hitelkérelmekkel, a PMVA által megkötött hitelszerződésekkel összefüggésben tudomására jutott üzleti és banktitok vonatkozásában határidő nélküli titoktartási kötelezettség terheli. Az Ügyfél köteles felhatalmazni a PMVA-t a hitelügylethez kapcsolódó banktitok, illetve üzleti titok átadására a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Az üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 81. (2) bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a PMVA rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró: a) Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, b) Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel, c) nemzetbiztonsági szolgálattal, d) Állami Számvevőszékkel, e) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző szervekkel, f) vagyonellenőrrel szemben. A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró 8

9 a) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, b) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. A PMVA a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, üzleti titoknak minősülő adatokról. Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt felhatalmazza a PMVAt, hogy róla pénzügyi intézménytől, vagy hatóságtól információt kérjen, e tekintetben a titoktartási kötelezettség alóli felmentést megadja. Amennyiben az Ügyfél ezt akadályozza, vagy késlelteti, úgy az részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Üzleti, vagy banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a) a PMVA Ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható titok-kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát PMVA-val történő szerződéskötés keretében nyújtja, b) a PMVA érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Az üzleti, vagy banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn, és így nem jelenti a banktitok sérelmét a) a PMVA által kötött Közvetítői szerződés szerinti adatszolgáltatás teljesítése, b) egyéb jogszabály által kötelezően előírt információ és adatszolgáltatás, c) közreműködő igénybevétele esetén valamely adat vagy információ közreműködő által történő tudomásszerzése a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek szerint. 9

10 X. A PMVA által kínált hiteltermékek: A PMVA a mikrohitelezési tevékenysége során az alábbi projektek megvalósításához nyújt kölcsönt: 1) Új Széchenyi Hitel (ÚSZH): - gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása; - meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; - gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is. Ezen lehetséges projektcélok megvalósításához a PMVA 1.1. Új Széchenyi Beruházási Hitelt és 1.2. Új Széchenyi Forgóeszközhitelt nyújt. Megvalósítás helye: Az Új Széchenyi Hitelprogram GOP 4 keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a támogatás felhasználására) a Magyar Köztársaság területén, a Középmagyarországi Régión kívül kerül sor. Az Új Széchenyi Hitelprogram KMOP 1.3 keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a támogatás felhasználására) a Magyar Köztársaság területén, a Közép- Magyarországi Régióban kerül sor. Az Ügyfél köteles a projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 naptári napon belül megkezdeni, és a szerződéskötéstől számított 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az Ügyfél a projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl: szerződéssel, számlával stb.) alátámasztva köteles igazolni a PMVA részére. Az Ügyfél köteles eleget tenni a tájékoztatási kötelezettségének a internetes oldalról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban, és az Arculati kézikönyv c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően. A hitelfelvevőnek előzetesen, a hitelszerződés megkötését megelőzően nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe. Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg. Az ilyen hitelek egésze Beruházási hitelnek tekintendő, így azok Forgóeszközhitelrésze tekintetében nem szükséges a tevékenységbővítési hitelcél külön igazolása. Az Ügyfél az egyedi kölcsönszerződés alapján nyújtott kölcsönt köteles kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítani, a PMVA jogosult a hitelcél megvalósulását ellenőrizni. Az Ügyfél köteles a megvalósítandó Projekt finanszírozásához a szükséges önerőt biztosítani, amelynek addigi, vagy jövőbeli felhasználását a hitel folyósítása előtt köteles igazolni. Az Ügyfél jogosult az igénybe vett hitelt bármikor előtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Az Ügyfél köteles a hitel visszafizetésére a PMVA által megkívánt biztosítékot nyújtani. 10

11 1.1.Új Széchenyi Beruházási Hitel Hiteligénylő: Igényelhető hitelösszeg: A hitel futamideje: Önerő mértéke: A hitel pénzneme: Türelmi idő: A hitel kamata: mikro-, és kisvállalkozás. legfeljebb 10 millió Ft hónap a teljes projekt érték 20%-a magyar forint legfeljebb 24 hónap 7-9% között változó 1.2. Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Hiteligénylő: Az igényelhető hitelösszeg: A hitel futamideje: Önerő: A hitel pénzneme: Türelmi idő: A hitel kamata: mikro-, és kisvállalkozás. legfeljebb 6 millió Ft hónap nem szükséges magyar forint legfeljebb 2 hónap 7-9% között változó A támogatásból kizárt hitelcélok, vállalkozások: - a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; - fennálló hitel finanszírozására, hitelkiváltásra; - üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; - a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására; - halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások számára; - az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások számára; - az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; - exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; - az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; - a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; - szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; - a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]. 11

12 - amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); - amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; - amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; - amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; - amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; - amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban; - amely vállalkozásnak hitelintézettel szemben az elmúlt 1 hónapban forgóeszközhitel kivételével hiteltartozása állt fenn. 2) Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMH): - Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; - Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,- Ft értékű hardver beszerzése; - Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése; - Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás. A fenti célok szerinti projektek megvalósításához a PMVA a MAG Zrt. által nyújtott vissza nem térítendő támogatás mellé, visszafizetendő, kedvezményes kamatozású hitelt nyújt. A hiteligénylők köréből nincs kizárva az a mikrovállalkozás, amely nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel. A támogatható projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a Részletes Pályázati Útmutató, és a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza, amelynek a betartását a MAG Zrt. ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott pályázat el nem számolható költségeket is tartalmaz, abban az esetben csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkenést követően is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a projekt tervezett összköltségének a 10%-át. A VNT elbírálását kizárólag a MAG Zrt. végzi. Az Ügyfél a MAG Zrt. eljárására vonatkozóan a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 33. címe szerinti módon kifogást nyújthat be. Hiteligénylő: Igényelhető hitelösszeg: A hitel futamideje: Önerő mértéke: A hitel pénzneme: Türelmi idő: A hitel kamata: mikrovállalkozás millió Ft hónap a teljes projekt érték 10%-a magyar forint legfeljebb 24 hónap 7-9% között változó A hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű VNT-nek a KMH (GOP; KMOP) VNT program keretében való megítélésével együtt nyújtható az Ügyfél számára. 12

13 A pályázati projekt értéket a VNT, a hitel, és az Ügyfél által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi. A VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet. A hitelösszeg előfinanszírozási formában kerül folyósításra az Ügyfél részére, azonban a VNT összegét az Ügyfélnek saját forrásból meg kell előlegeznie és a projekt befezését követően igényelheti vissza a MAG Zrt.-től. Projektérték = vissza nem térítendő támogatás (MAG Zrt.) + visszatérítendő támogatás (PMVA) + önerő Az elvárt önerő a Pályázati Projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a hitel igénylésekor az Ügyfélnek igazolnia kell. Az önerő az alábbi elemekből állhat: számlapénz, bankbetét, pályázó nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés. Önerőként nem fogadható el természetbeni hozzájárulás; illetve az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 114. (2) bekezdésében foglaltak szerint. A projekt megvalósítása során az önrész, és a megelőlegezett VNT nem finanszírozható sem közvetlenül vagy közvetett módon az EFRA-ból, vagy az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatással. A hitel (a hitel tőkeösszegének) törlesztése megkezdésére türelmi idő biztosítható legfeljebb 1-24, azaz egy-huszonnégy hónap időtartamban. Az Ügyfél köteles a hitel visszafizetésére a PMVA által megkívánt biztosítékot nyújtani. A PMVA a VNT-vel kapcsolatos tevékenységéért nem számít fel díjat. A hitelszerződés megkötésére kizárólag akkor kerülhet sor az Ügyfél és a PMVA között, amennyiben a VNT igénylése iránti pályázati kérelem tekintetében pozitív döntés született MAG Zrt. részéről. A kölcsön folyósítására pedig akkor kerülhet sor, amennyiben a MAG Zrt. kibocsátotta a VNT igénybevételére vonatkozó Támogatói okiratot. Amennyiben a tényleges projektértéknek a pályázati projektérték összege alá csökkenése miatt, vagy bármilyen más okból a MAG Zrt. nem, vagy csak csökkentett összegben folyósít VNT-t az Ügyfélnek, ugyanakkor a PMVA által kifolyósított hitelhez tartozó hitelcél bizonyítható módon megvalósult, úgy a hitelszerződés önmagában a VNT, vagy annak egy része folyósításának elmaradására tekintettel nem mondható fel. Megvalósítás helye: A KMH (GOP) Hitelprogram keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) az Ügyfélnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül elhelyezkedő - nem vidékies településen fekvő - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza. A KMH (KMOP) Hitelprogram keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régióban elhelyezkedő - nem vidékies településen fekvő - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját a Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza. Az Ügyfél a hiteligénylés során köteles nyilatkozni a projekt megvalósítási helyéről, és a hitel céljáról. Ingatlanvásárlást, ingatlan beruházást, fejlesztést, átalakítást tartalmazó projekt esetén az Ügyfélnek a projekt tárgyát képező ingatlant székhelyeként, vagy telephelyeként, vagy fióktelepeként bejegyeztetnie. 13

14 A projekt megkezdésének az alábbi időpont minősül: a) Építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: aa) az építési naplóban történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva) ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan. b) Tárgyi eszköz, gép, berendezés, termék, immateriális javak beszerzését tartalmazó projekt esetén: ba) az első beszerzendő gép, berendezés, termék, immateriális javak stb. írásbeli megrendelése, vagy bb) amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre a megvalósításra megkötött első szerződés megkötésének dátuma, vagy bc) megrendelés és szerződés nélkül beszerzett eszköz, berendezés, termék esetén a számlán feltüntetett gazdasági teljesítés, a számla kiállítás és a számla kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi dátum. c) Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó projekt esetén: ca) az adásvételi szerződés létrejöttének napja. Az Ügyfél a projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nem jelent semmiféle előny a hitelkérelem és a pályázat elbírálása tekintetében. A pályázat benyújtását megelőző napon megkezdett projekthez támogatás nem igényelhető, amennyiben ez utóbb kiderül, úgy mind a visszatérítendő, mind a vissza nem térítendő támogatás is jogosulatlanul igényelt, és igénybe vett támogatásnak minősül, ezért a pályázat, és a hitelkérelem elutasításra, folyósítást követően pedig a támogatás visszavonásra kerül, és az Ügyfél köteles a visszatérítendő támogatást a PMVA, a vissza nem térítendő támogatást a MAG Zrt. részére visszafizetni. A vissza nem térítendő támogatás igénybevétele a projekt befejezését követően, utólag, egy összegben történhet, legkésőbb a Pályázati Felhívásban előírt záró kifizetési igénylés benyújtásának végső időpontjáig, illetve a projekt befejezésétől számított 90, azaz kilencven naptári napon belül (a projekt pénzügyi elszámolásának, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje). A VNT kifizetését a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetési igénylés benyújtásával. A projekt befejezése: Az Ügyfél a projekt megvalósítását (fizikai befejezését) a projekt megkezdésétől, illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni. A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha az a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó elemének megvalósulása minősül: - eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításának napja; - információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver) esetén a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja; - ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerős használatbavételi engedély); - infrastrukturális beruházás esetén a szükséges, jogerős szakhatósági engedély kiállításának napja; - ingatlan vásárlás esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzése és az Ügyfél székhelyként/telephelyként/fióktelepként történő bejegyzése az érintett ingatlanra. 14

15 A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését és záró beszámolóját, elszámolását a MAG Zrt. jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A projekt akkor minősül lezártnak, ha a Támogatói okiratban a befejezést követő időszakra nézve az Ügyfél további kötelezettséget nem vállalt és a projekt befejezettnek minősül. Ha a Támogatói okirat a projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és az Ügyfél a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló záró beszámolóját, a Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt a MAG Zrt. jóváhagyta, valamint a Záró Jegyzőkönyv elkészült. Kötelező vállalások: Az Ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2, azaz kettő üzleti évben teljesített személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át. Az Ügyfélnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Az Ügyfél a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról és fenntartásáról, valamint köteles lehetővé tenni, hogy a projektet az arra jogosultsággal bíró szervezetek ellenőrizzék. Az Ügyfél köteles a helyszíni szemlét (előellenőrzést), illetve a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni. Az Ügyfél a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv c. dokumentum tartalmazza. Az Ügyfél által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy, létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az NFÜ előzetes írásbeli engedélye és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, illetve az NFÜ előzetes írásbeli hozzájárulásával adható bérbe, vagy más használatába. Az Ügyfélnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított 3, azaz három évig a projekt megfelel a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57.cikk (1) bekezdésében foglaltaknak, azt fenntartja és üzemelteti. Ha ez a vállalása nem teljesül az Ügyfélnek, úgy haladéktalanul értesítenie kell a MAG Zrt.-t. A támogatásból kizárt hitelcélok, vállalkozások: - a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; - a Hpt. 3. alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására; - üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve - műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére; 15

16 - a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására, a megkezdettségre vonatkozó részletes előírásokat a Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza; - mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektekre; - az alábbi iparágakban megvalósuló projektekre: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat; - turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztésére; - halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásainak; - az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak; - az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozásoknak, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; - olyan vállalkozásoknak, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; - exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; - az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; - a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásainak; - szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; - nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]; - amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); - amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; - amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; - amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; - amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; - amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban; - minden olyan esetben, amikor a PMVA a hitel visszafizetését kockázatosnak ítéli meg. Az Ügyfél a mikrohitel, illetve a VNT folyósítása napjától kezdődően köteles projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. 16

17 XI. A hitel igénybevétele 1. A hitel igénylése Az Ügyfél köteles minden szükséges információt megadni, nyilatkozatot, dokumentumot, igazolást benyújtani a PMVA részére, amely a hitelkérelem elbírálásához és a megalapozott hitelbírálati döntés meghozatalához szükséges, ennek során köteles a szükséges nyomtatványokat teljes körűen kitölteni. A PMVA jogosult a megadott adatok megfelelő igazolását kérni, illetve saját belátása szerint, egyedi esetben jogosult a hitelezhetőséget további tájékoztatás, igazolás megadásához kötni. Az Ügyfelet a hiteligénylés során tett nyilatkozatai valódiságáért büntető-, és polgári jogi felelősség terheli, amely felelősségét a nyilatkozatok megtételével és az információk szolgáltatásával egyidejűleg elismeri és tudomásul veszi. A PMVA a hitelbírálatot mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a hitelkérelem és annak valamennyi melléklete benyújtásra nem került hozzá. A PMVA jogosult a hitelkérelem visszautasítására, vagy a hitelbírálat megtagadására, ha az Ügyfél: - a hitelkérelemmel együtt a pályázati anyagot nem nyújtja be; - a kért dokumentumokat nem kellő időben vagy nem bocsátja rendelkezésre; - nyilvánvalóan valótlan tartalmú, hamis dokumentumokat szolgáltat; - nem tesz eleget valamely nyilatkozattételi kötelezettségének; - az Ügyféllel történő szerződés megkötése jogszabályba ütközne, vagy alappal feltételezhető, hogy a megkötését követően a szerződés felmondásának lenne helye; - a kérelemhez kapcsolódóan bármilyen tekintetben valótlan tartalmú nyilatkozatot tett; - a kérelmező kapcsolt vállalkozásainál, illetve képviselővel, tagjával, vagy velük egy háztartásban élő személyekkel, a fedezetként felajánlott ingatlan, vagy ingóság tulajdonosával, annak kapcsolt vállalkozásával, illetve a velük egy háztartásban élő személyekkel szemben állnak fenn elutasításra alapot adó okok; - a hitelbírálat alapján a PMVA további biztosítékok bevonását kéri, és az Ügyfél ezen tájékoztatást nem fogadja el; - továbbá minden olyan esetben, amelynél a PMVA a hitel visszafizetését kockázatosnak ítéli meg. 2. Az igénylés menete Az Ügyfél a hitelfelvétel menetéről, az igényléshez szükséges dokumentumokról a PMVA ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon tájékozódhat. A hitelkérelem és KMH esetén a pályázat benyújtására egyidejűleg, magyar nyelven, a hitelkérelem és mellékleteinek, valamint a KMH pályázat vonatkozásában az erre rendszeresített elektronikus Projekt adatlapnak és mellékleteinek (a Részletes Pályázati Útmutató szerint újraírhatatlan cd-re írt xzip formátumban) a PMVA-hoz történő személyes benyújtással, vagy arra jogosult meghatalmazott útján van lehetőség. Az Ügyfél a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PMVA a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. A PMVA munkatársa ellenőrzi, hogy a hiteligénylési kérelem és egyéb dokumentumok cégszerűen aláírásra kerültek-e, és valamennyi szükséges dokumentum mellékletként rendelkezésére áll-e, majd ezt követően a formailag ellenőrzött és megfelelőnek ítélt hitelkérelmi, illetve pályázati anyagot átveszi az Ügyféltől. A vissza nem térítendő támogatás (VNT) igényléséhez szükséges pályázati dokumentációt az iktatást követően a PMVA haladéktalanul továbbítja a MAG Zrt. részére. KMH esetén a PMVA igazolja az Ügyfél felé a pályázati anyag átvételének megtörténtét az erre rendszeresített Átadás-átvételi elismervény átadásával, és tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a hitelbírálat során várhatóan mikor születik döntés, továbbá a várható költségekről, díjakról. 17

18 Amikor a PMVA átveszi az Ügyféltől a hitelkérelmi és pályázati anyagot, az a nap minősül a benyújtás napjának. A hitelkérelmi csomag átvétele nem eredményez a PMVA részéről szerződéskötési kötelezettséget. A PMVA a hiteligénylésről, annak benyújtása napján, a rendelkezésére álló IT rendszeren keresztül értesíti az MV Zrt.-t. A MAG-ban a pályázatok, a PMVA-nál a hitelkérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. Amennyiben a hitelkérelmi csomag hiányos, a PMVA az Ügyfelet hiánypótlásra hívja fel. A PMVA kizárólag a hiánytalanul benyújtott hitelkérelmi csomag alapján tudja a hitelkérelmet elbírálni. A beérkezést és a dokumentumok számbavételét követően történik az igénylések szűrése, a hiteligénylő Ügyfelek vizsgálata. Ennek során a PMVA megállapítja a vállalkozás támogatásra való alkalmasságát, megvizsgálja a hitelképességét és azt, hogy a megvalósítani tervezett projekt mennyire reális, valós, és megfelel-e a jó üzleti terv követelményeinek, megvizsgálja továbbá a felajánlott biztosítékok értékét. Az értékelés eredményeként javaslat készül a hitel folyósítására, illetve elutasítására. Ha a javaslat pozitív, akkor a finanszírozáshoz szükséges összeg és a finanszírozás feltételei is meghatározásra kerülnek. Ha a hitelkérelem elfogadásra javasolt, akkor a Mikrohitel Bizottság elé kerül vizsgálatra és jóváhagyásra. A Mikrohitel Bizottság is megvizsgálja a hitelkérelmet, az üzleti tervben előadottakat, a felajánlott fedezetek értékét, értékállóságát és végrehajthatóságát, majd döntést hoz. A PMVA az Ügyfél hitelképességére, a fedezetek értékelésére és az üzleti terv megfelelőségére vonatkozó vizsgálati szempontokat maga határozza meg és azokat módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. A hitelbírálat során a PMVA jogosult további biztosítékok bevonását kérni, amennyiben az addig nyújtott biztosíték mellett az igényelt hitelösszeg nem nyújtható. Amennyiben az Ügyfél ezen döntést nem fogadja el, a PMVA jogosult a hitelkérelmet elutasítani. Amennyiben a Mikrohitel Bizottság jóváhagyja a hitelkérelmet, úgy az Ügyfél és a PMVA aláírja az egyedi kölcsönszerződést és a biztosítéki szerződés(eke)t, és a folyósítási feltételek teljesítését követően a PMVA a hitelt folyósítja az Ügyfél részére. A hitelbírálat eredményéről (a szerződéskötés feltételeiről), elutasítás esetén annak alapvető okairól is, a PMVA írásban, az Ügyfél által megadott értesítési címre küldött ajánlott, tértivevényes küldeményben tájékoztatja az Ügyfelet. A pozitív hitelbírálat esetén a KMH program keretében az Ügyfélnek a MAG döntését követő 90, azaz kilencven nap áll rendelkezésre a szerződés aláírására. A hitel futamideje alatt a PMVA tartja a kapcsolatot az Ügyféllel, és kezeli a kamat-, és tőketörlesztéseket, az Ügyfél pedig köteles a hitel törlesztésére. XII. A kölcsönjogviszony létrejötte A kölcsönjogviszony az egyedi kölcsönszerződés, valamint annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződés(ek)nek a PMVA és az Ügyfél általi aláírásával jön létre. A kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti minden addigi korábbi szóban, vagy írásban kötött megállapodás, vagy tett nyilatkozat. A PMVA a kölcsön folyósítását felfüggesztheti, vagy megtagadhatja, vagy az Adós a kölcsön igénybevételére nem köteles, amennyiben a hitelszerződés megkötése után akár a PMVA, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a hitelszerződés teljesítése a PMVA-tól, vagy az Ügyféltől nem várható el. 18

19 A PMVA a kölcsönt az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek együttes teljesítését követően bocsájtja az Ügyfél rendelkezésére, ha a PMVA számára elfogadható tartalommal és formában az Ügyfél átadja a kölcsönszerződésben meghatározott dokumentumokat. Az Ügyfél köteles a folyósítási dokumentumokat a rendelkezésre tartási idő lejártát megelőző 15 nap előtt a PMVA rendelkezésére bocsátani. A PMVA azonban mérlegelési jogkörében, az ügylet sajátosságaira tekintettel jogosult a kölcsön folyósításához egyéb, további feltételt is kikötni. A PMVA a kölcsönt a kölcsönszerződés megkötésétől számított 60, azaz hatvan napig tartja az Adós rendelkezésére. A rendelkezésre tartási időszak leteltét követően a PMVA kizárólag újabb pozitív hitelbírálat esetén köteles a kölcsönt folyósítani. XIII. Díjak, kamat, késedelmi kamat, egyéb költségek 1) Díjak: Az alábbiakban megjelölt díjak eltekintve az értékbecslői, ügyvédi, közjegyzői díjtól, a szükséges igazolások okiratok beszerzésének költségeitől a hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatásának ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződéskötési díj, PMVA által kezdeményezett szerződésmódosítási díj, stb.) magukban foglalják. Amennyiben a hitelbírálat negatív eredménnyel zárul, az Ügyfél oldalán addig felmerült díjak, költségek (pl: értékbecslés, igazolások díjai stb.) megtérítésére a PMVA nem kötelezhető. Az alábbi díjak egyik hiteltermék esetében sem tartalmazzák az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítási díjat, a követelés behajtása során felmerült igényérvényesítési költséget, végrehajtási-, illetve követelésbehajtási költséget, amelyek ugyancsak az Ügyfelek terhelik. A) ÚSZH esetén: Hitelbírálati díj: bruttó Ft; Szerződéskötési- és folyósítási díj: bruttó Ft; Előtörlesztési díj: Az ÚSZH esetében a kölcsön előtörlesztése díjmentes. USZH esetén a regisztrációs díj és a szerződéskötési díj egyaránt a szerződéskötéskor fizetendő. B) KMH esetén Regisztrációs díj: bruttó Ft; Szerződéskötési díj: bruttó Ft; Előtörlesztési díj: - a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg maximum 5%-a, - a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg maximum 3%-a. KMH esetén a regisztrációs díj a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg, míg a szerződéskötési díj a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő. 2) Fizetési felszólítás: Az Ügyfél fizetési késedelme esetén, a PMVA fizetési felszólítást küld az Ügyfél részére. Az Ügyfél 30, azaz harminc napot meghaladó fizetési késedelme esetén a PMVA jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondással kapcsolatban felmerülő minden kár és költség teljes körű megtérítése az Ügyfelet terheli. 3) Kamat: Az Ügyfél a részére folyósított kölcsön összege után a kölcsön tényleges folyósításának napjától a maradéktalan visszafizetésének napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat szintjéhez igazodó kamatot a mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 1% mértékű kamat köteles fizetni a PMVA-nak. A hitel kamata tehát változó mértékű kamat, függ a jegybanki alapkamat 19

20 mértékétől, de nem lehet kisebb 6,0%-nál és nem lehet nagyobb 9,0%-nál. Az induló kamat mértékét az egyedi kölcsönszerződések tartalmazzák. A hitel kamata az egyedi kölcsönszerződés hatálybalépése napján érvényes kamatmértékhez képest változik oly módon, hogy a jegybanki alapkamat változásaival azonos mértékben csökken vagy nő, a változás napjától kezdődően. Amennyiben bármilyen jogszabályi rendelkezés, vagy azok bírói, vagy jogalkalmazói értelmezésében bekövetkezett változás, illetve annak történő megfelelés, továbbá a forrásszerzési költségek emelkedése többlet költséget okoz a PMVA részére az Ügyféllel kötött kölcsönszerződés szerinti kölcsön nyújtásával vagy fenntartásával kapcsolatban, azt a PMVA az Ügyfél részére eljuttatott értesítéssel jogosult az Ügyfélre továbbhárítani a felmerült többletköltséggel arányos mértékben. 4) Késedelmi kamat Amennyiben az Ügyfél az egyedi kölcsönszerződés alapján őt terhelő bármilyen jogcímű fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, köteles késedelmi kamatot fizetni a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a tartozás kiegyenlítése jóváírásának időpontjáig terjedő időre. A késedelmi kamat a késedelem teljes időtartamára a késedelmesen megfizetett összeg után jár. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés felmondás útján történő megszűnése esetén is jogosult a PMVA a késedelmi kamat felszámítására mindaddig, amíg az Ügyfél a fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, vagy a fennálló tartozása más úton behajtásra nem kerül. A késedelmi kamat mértéke a kölcsön tőkeösszegének késedelmes visszafizetése esetében az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott kamat érvényes mértéke plusz 6,0 %. A fentieken túl az Ügyfél által bármely más jogcímen teljesítendő fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése miatt a késedelmi kamat mértéke 6,0 %, azaz hat százalék. 5) Egyéb költségek: Szerződéskötéssel kapcsolatos költségek: hatósági, közjegyzői, ügyvédi és földhivatali eljárási költség, valamint a biztosíték értékelése során felmerülő értékbecslési díj. Szerződésmódosítással felmerülő költségek: ügyvédi, közjegyzői, földhivatali eljárás díja, és Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén a PMVA is megállapíthat szerződésmódosítási díjat. Végrehajtási, igényérvényesítési költségek: a kölcsön nem szerződésszerű visszafizetése, vagy nem fizetése esetén mindennemű behajtási, igényérvényesítési díj, költség, jogi eljárás költsége (különösen, de nem kizárólagosan a végrehajtási eljárásban felmerült költség, ügyvédi díj, behajtási közreműködő költsége stb.), amelyet az Ügyfél köteles a PMVA részére megfizetni. XIV. A hitel cél teljesítése A hitelcél megvalósítása egyrészt a projekt megvalósításával, másrészt a PMVA által nyújtott kölcsön visszafizetésével történik. 1. A projekt megvalósítása: Az Ügyfél köteles az ÚSZH keretében a projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 naptári napon belül, és legfeljebb az egyedi kölcsönszerződés megkötésétől számított 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. Az ügyfél köteles a KMH keretében a projekt megvalósítását a projekt megkezdését, illetve a hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül befejezni. 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4.1 PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT KOMBINÁLT MIKROHITEL C. PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRA AMELY LÉTREJÖTT 2012.. NAPJÁN NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÉPVISELETÉBEN

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben