FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEREPE ÉS FELADATAI A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN... 4 III. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÁSÁNAK TERÜLETEI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN Képzések Gazdálkodás Kutatás-fejlesztés és innováció Szolgáltatások Infrastruktúra

3 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A jelenlegi gazdasági, társadalmi és környezeti változások tendenciái egyértelműen arra utalnak, hogy civilizációnk az általa alkotott technológiával és életszemléletével nem tartható fenn hosszabb távon. Ezért szükséges a fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása, és a problémák feltárására és megoldására végzett kutatások eredményeként a fenntartható fejlődés koncepciójának megfogalmazása. A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben ellentétesek a fenntarthatóság követelményével. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a magyar társadalom fenntartható fejlődését. A fejlődés elérése nem valósítható meg egy-egy ország, régió határain belül, hiszen egyetlen társadalom sem szigetelheti el magát tágabb természeti, társadalmi, gazdasági környezetétől. Ezáltal kijelenthető, hogy az erősödő kölcsönhatások és kölcsönös függőségek miatt a társadalmak hosszú távú jövője közös érdek. A fenntarthatóság vagy a fenntartható fejlődés (sustainable development) kifejezés a nyolcvanas évek elején jelent meg a nemzetközi szakirodalomban ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján kezdte meg munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága. A Bizottság 1987-ben,,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében így határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény értelmező rendelkezése szerint a fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken, és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni a fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedések megvalósítása folyamán. Napjainkban már nem kérdéses, hogy a fenntartható fejlődés három pillére egymással szorosan összefügg és minden embert egyaránt érint. A fenntartható fejlődés mint általános stratégiai cél megjelenik a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiban és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiban is. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája 1992-ben a Feladatok a XXI. századra című dokumentumban követelményként fogalmazta meg, hogy a kormányok készítsenek nemzeti fenntartható fejlődési stratégiát. Az Európai Unió alapokmánya szerint a fenntartható fejlődés az EU alapvető célkitűzése. Az Európai Tanács június 16-án fogadta el az Unió megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiáját, majd ezt követően pedig június 29-én került sor Magyarország Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiájának elfogadására is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődési Stratégiájának feladata, hogy az Intézményfejlesztési Tervvel összhangban megvizsgálva az intézmény működési területeit, olyan elveket fogalmazzon meg, amelyek rövid-, közép- és hosszú távon hozzájárulnak a fenntartható fejlődés megvalósulásához. 3

4 II. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEREPE ÉS FELADATAI A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia által meghatározott feladatok közül a felsőoktatási intézmények tekintetében a következő szempontok a mérvadóak: 1. Kívánatos, hogy a tudományos kutatás erősödésével, és a kutatási eredmények elérhetővé válásával a fenntarthatóságról, az azt veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról való tudásbázisunk a fenntarthatóbb értékrend és attitűd terjedésével együtt növekedjen. 2. Az oktatás tartalmában és formáiban hangsúlyosabban kell megjeleníteni a fenntarthatósági témákat és értékeket. A fenntarthatóságnak alapkövetelménnyé kell válnia az új ismeretek befogadása és a változó társadalmi és gazdasági viszonyok közötti eligazodás érdekében. 3. Fontos cél, hogy a holisztikus és gyakorlat-orientált oktatás gyorsabban terjedjen és a napi gyakorlatba beépüljön, hiszen az analitikus ismereteken, a tantárgyakra bontó tudásanyagon nyugvó iskolarendszer kevéssé alkalmas a rendszerszemléletű társadalom felnevelésére. 4. Kiemelkedő fontosságú a tanulás formális és informális tevékenységeinek támogatása, az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, valamint a globális-interkulturális oktatás megvalósítása. 5. Változtatásra szorulnak a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos attitűdök, amelynek értelmében a kultúra- és tudásintenzív fogyasztást kell bátorítani; el kell fogadni és fogadtatni azt, hogy a fenntarthatóság nem érhető el az anyagi fogyasztás csökkentése nélkül. A fogyasztási szokásokat nem lehet elválasztani a lakosság általános kulturális helyzetétől és az oktatás színvonalától: a kulturális javak iránti magasabb kereslet csökkentheti a dologi jólét hajszolását, amely egyúttal a környezet terhelésének csökkentését is vonja maga után. Az attitűdök változásának elérésére szükséges az oktatás, a tudatosság növelésének szerepe már a legfiatalabb életkortól kezdődően. 6. Hangsúlyozni kell, hogy a felsőoktatási intézményeknek kiemelt szerepük van a jövő nemzedéknek a fenntarthatóság szellemében történő nevelésben. A kulturális és környezetetikai értékeken keresztül a globális és az ökológiai tudatosság, felelősség hatékonyan képviselhető és átadható. A végzett hallgatók ismertté és elismertté válása lehetőséget nyújt a személyes példamutatásra: később döntéshozó pozíciókba kerülhetnek, ahol alkalmuk nyílik a folyamatok kedvezőbb irányba történő elmozdítására. Példamutató szerepe van az értelmiségnek is a tudatos, felelős értékrend és életforma elterjesztésében, megvalósításában. 4

5 III. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÁSÁNAK TERÜLETEI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN Az Egyetem értékelését és a célok meghatározását a fenntartható fejlődés szempontrendszerében az alábbi területeken végezzük el: 1. Képzések 2. Gazdálkodás 3. Kutatásfejlesztés és innováció 4. Szolgáltatások 5. Infrastruktúra 1. Képzések A képzésfejlesztés területén az Egyetem stratégiai célja, hogy átfogó felkészítést, biztos elméleti és gyakorlati tudást közvetítsen hallgatói számára. Ennek értelmében a fenntartható fejlődés szempontjai nem egy-egy tantárgyhoz kötődnek, hanem általánosan a gondolkodásban, a későbbi munkakörben kibontakozó szemléletben realizálódnak, mindezt pedig úgy érjük el, hogy a fenntarthatóság szakma-specifikusan, a hivatásrendek sajátosságainak megfelelően és súllyal kerül be a tananyagok fejlesztésébe: Gyakorlat-orientált képzési rendszer megvalósítása: a fenti célkitűzést egyre inkább a gyakorlat- és problémaorientált képzésekkel valósítjuk meg. Ebben a valamennyi hivatásrendet érintő éves zárógyakorlat, a szakmai gyakorlatok rendszere, a hallgatói kutatómunka (TDK) és a gyakorlati életet jól ismerő külső előadók intenzív bevonása egyaránt segítségünkre van; Tudományos-szellemi központ: nagyon fontos szempont a versenyképes szakmai tudás elsajátításának biztosítása, a tudományos kutatások gyakorlat-orientáltságának és hatékonyságának növelése, valamint az egyetemi át- és továbbképző programok által az élethosszig tartó tanulás periodikus, célorientált lehetőségének biztosítása; Motivációs rendszer bevezetése: különböző szintű elismerések rendszerét kialakítva motiváljuk mind az oktatókat, mind a kutatókat, valamint a hallgatókat a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségre. A motivációs rendszer kiépítése a következő feladatok alapján valósul meg: oktatók karriermodelljének kidolgozása; a minősített oktatók számának növelése; jelentős hazai és nemzetközi elismertséget szerzett oktatók, kutatók számarányának növelése; a minősített oktatók számának PhD-fokozatot szerző fiatalok bevonásával történő növelése; a nemzetközi szintű tájékozottság, aktivitás és versenyképesség iránti igény erősítése az Egyetem oktatói állománya részéről; a tehetséges hallgatók kiemelt figyelemmel kísérése az Egyetem tanszékei, oktatói, részéről a doktori képzés, majd az oktatói utánpótlás bázisának kialakításához. 5

6 Szociális érzékenység jelenléte: az állam- és jogtudományok területén a szociális érzékenység kialakítása, a hadtudományok és a rendészettudományok területén a civil kapcsolatok erősítése, valamennyi hivatásrendnél a környezetvédelem, minőségbiztosítás oktatásának, fontosságának hangsúlyozása mozdíthatja elő ezt a területet. 2. Gazdálkodás Az intézményi gazdálkodás területén a racionalitás azt diktálja, hogy az Egyetem erősen központosított gazdálkodást folytasson, míg a fenntartható fejlődés elvei szerint a decentralizált modell preferált. Ezért a fenntarthatóság elveinek megvalósulása érdekében az Egyetem célja a jelenlegi rendszer lassú, lépcsőzetes elmozdítása, a karok (intézetek) gazdálkodási szabadságának növelése. Elsősorban a K+F bevételek esetében követhető ez a módszer, egyúttal motiválva a szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységét. Az egyetemi gazdálkodás több területen is gyakorlatba ülteti a fenntartható fejlődés szempontrendszerét, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk többek között az energiagazdálkodás, a szolgálati járművek használata vagy az irodai papírfelhasználás racionalizálására. Mindezek betartásáról adott esetben rektori utasítás rendelkezik. A racionalizált gazdálkodás fontos támogató eleme az adattár alapú vezetői információs rendszer, valamint a Forrás SQL integrált pénzügyi és számviteli rendszer működtetése. 3. Kutatás-fejlesztés és innováció A kutatás-fejlesztés és innováció területén szintén elengedhetetlen a minőségirányítás bevezetése. Ez biztosítja a fenntartható fejlődést szolgáló kutatások támogatását, az egységes követelmények, valamint az elvégzett munkát elismerő ösztönző rendszer kialakítását. Különösen hasznos ezen a területen az a szoros együttműködés, amely a jelenleg is futó pályázatokban is kialakult. A fenntartható fejlődés szempontrendszerének és az elvégzett munkát elismerő ösztönző rendszer kialakításának az egyetemi tehetséggondozás a letéteményese. A tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű hallgatók ösztönzése, támogatása és elismerése, valamint az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása a sikeres, jól működő felsőoktatási intézmény képét vetíti elénk. Az NKE tehetséggondozása négy részterületen jelenik meg: a Tudományos Diákköri tevékenységben, a Doktori Iskolák működésében, a szakkollégiumok munkájában és a Sportos Egyetem kialakításában. A hallgatók kutatómunkába történő bevonása a tudományos diákköri tevékenység és a doktorandusz-hallgatók képzése útján történik meg. A részterület elsődleges stratégiai célja az Egyetemen művelt diszciplínák súlyának megteremtése és megőrzése az OTDK-n belül, a tudományos diákkörök további építése és fejlesztése, szervezeti életük koordinálása, valamint a külföldi partnerekkel kiépített együttműködés és a közös pályázatok megvalósításának ösztönzése. 6

7 A szakkollégiumok tevékenysége szintén az utánpótlás biztosításának alappillére, mivel munkásságukkal lefedik az Egyetem tudományos területeit, és összegyűjtik e területek kiemelkedő képességű hallgatóit. Az Egyetem stratégiai célkitűzése a meglévő szakkollégiumok Biztonságpolitikai Szakkollégium (társadalomtudományok); Puskás Tivadar Szakkollégium (műszaki tudományok); Magyary Zoltán Szakkollégium (vezetés- és igazgatástudomány); Szent György Szakkollégium (rendészettudomány); zavartalan működésének segítése és fejlesztése, amely elsősorban tehetséggondozást segítő pályázatok elnyerése útján valósul meg. A Sportos Egyetem képének kialakítása az egészségesen felnövekvő generáció szempontjából elsődleges. Az NKE olyan széleskörű sportolási lehetőségekkel rendelkezik, amely a kiemelkedő képességű sportolók tehetséggondozását szolgálja úgy, hogy a tömegsportra is kiemelt figyelmet fordít. Az Egyetem innovációs stratégiájának célkitűzései szintén a fenntartható fejlődés szempontrendszeréhez igazodnak: Kutatásfejlesztés: az egyetemi innovációs tevékenység fejlesztése, erőteljes növelése, olyan innovációs potenciál kialakítása, amely gyorsan és rugalmasan képes válaszolni az adott kihívásokra, ezáltal megvalósul az intézményi versenyképesség megőrzése; Oktatásfejlesztés és minőségbiztosítás: az innovációs folyamat során feltárt ismeretek tananyagba történő beépítése és ezzel a képzések korszerűsítése; Humánerőforrás-fejlesztés: az innovációs folyamatban résztvevők érdekeltségének és elismertségének megteremtése, ösztönzési rendszerek kidolgozása; Pénzügyi terület fejlesztése: egyetemi bevételek növelése, hatékony pályázati tevékenység üzemeltetése, a pályázati források megszerzéséhez szükséges önrész megteremtése, spin-off cég alapítása; Együttműködések fejlesztése: gazdasági kapcsolatok erősítése; tudományos és technológiai tudás elterjesztése, az intézmény hazai és nemzetközi beágyazottságának megteremtése és folyamatos növelése. 4. Szolgáltatások A szolgáltatások szintjén is érvényesíteni kell a fenntartható fejlődés szempontjait. Az Egyetem infrastrukturálisan, működési és kommunikatív jellegénél fogva is ideális színtere a konferenciáknak, előadássorozatoknak és egyéb rendezvényeknek. Minden ilyen jellegű rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntartható fejlődés követelményeit megismertessük a résztvevőkkel. Ugyancsak ide tartozik a könyvári szolgáltatások rendszere, a keresőszolgáltatások biztosítása, a külső és belső tájékoztató rendszerek fejlesztése, illetve ide sorolhatjuk az ALUMNI és diplomás pályakövető rendszereket is. Az Egyetem nagy hangsúlyt fektet fenntartható fejlődés jegyében az életminőségfejlesztésre is. Az elsődleges cél tudatosítani a hallgatókban, hogy életminőségük javításáért mely területeken tehetnek, ehhez milyen támogatásokat vehetnek igénybe az Egyetemtől. Láttatni kell hallgatókkal, hogy úgy társadalmi, mint egyéni szempontból nem csak és nem első- 7

8 sorban gazdasági mutatókkal mérhető a fejlődés és a jólét, hanem az emberi élet minőségének mérőszámaiban keresendő ezek megvalósítása. Feladatunk a hallgatókat rávezetni arra, hogy életminőségük javítását akkor tudják maradéktalanul megvalósítani, ha képesek saját képességeiket megismerni és fejleszteni, és ennek segítségével ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket, valamint képesek energiájukat mozgósítani kitűzött céljaik elérése érdekében. Tudatosítani kell a hallgatóinkban, hogy az egyéni családi regionális országos egyetemes célok elérésének egyik legfontosabb feltétele a tudás és az emberi készségek fejlesztése, az emberi viselkedés alakítása. Ehhez fel kell készíteni hallgatókat a XXI. század kihívásai által teremtődött új társadalmi és emberi szerepekre, a kihívásokra adható megfelelő válaszok és megoldások elsajátítására. Mindehhez az alapot a társadalom tagjainak együttműködési képessége és hajlandósága szolgálja, amely társas környezetben a bizalom, a kölcsönös egymásra figyelés, a szolidaritás és a tolerancia alapkövei a meghatározóak. Ezek az alapelvek tekintettel az intézmény sajátosságaira hivatalból jelen vannak a jogelőd intézmények szellemiségében és oktatási tevékenységének ellátásában, így az integrált intézményen belül megvalósul ezeknek magasabb szintre emelése, szintetizálása. A hallgatók mellett az Egyetem figyelmet fordít a többi egyetemi polgár életminőségének javítására is. Az egyetem oktatói, kutatói, adminisztratív állománya és minden munkatársa életminőségének fejlesztése elsősorban a humánerőforrás-fejlesztés témaköréhez kapcsolódik. Az életminőségre jelentős hatással vannak azok a szolgáltatások is, amelyeket az Egyetem, mint munkáltató nyújthat. Ide sorolható a munkakörnyezet javítása, a sport- és egyéb jóléti létesítmények igénybevétele, kulturális programok szervezése, az egészségügyi ellátás biztosítása, az üdülés támogatása, a munkatársaknak nyújtott jogsegélyszolgálat, a továbbképzések támogatása (nyelvtanulás, ECDL, jogosítvány, doktori képzés stb.). 5. Infrastruktúra Az intézményi működés és az infrastruktúra fejlesztése területén is nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítése. A képzés során keletkezett veszélyes anyagok szakszerű és szervezett begyűjtése (használt elemgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtés), az újra feldolgozott papír felhasználási arányának növelése, a továbbfejleszthető technológiák és rendszerek bevezetése mind ezt a célt szolgálják. Nehezíti a helyzetet, hogy a fenntartó minisztériumok szabályozórendszere nem egységes, így karonként eltérő a követelmények érvényesíthetősége. Jelenleg valamennyi karon szervezetten folyik a veszélyes anyagok kezelése, ártalmatlanítása, ami az évi 500 kg-os felhasználást tekintve indokolt. A fenntarthatósági szempontok a Ludovika-projekt megvalósítása során is érvényesülnek: a kijelölt területen és a szomszédos utcákban bővül a zöldterület, a beruházás egy része a szomszédos utcákban üres, vagy mára rossz műszaki állapotba került épületeket befogadó, köztulajdonban álló telkeken valósul meg; a beruházással és telepítéssel a történeti kulturális örökség ápolása, történeti hagyományok megelevenedése valósul meg, hiszen az épületegyüttes eredendően is felsőoktatási funkciót szolgált; 8

9 az Orczy-kert jelentős része jelenleg elzárt a közcélú használattól, ipari funkciót szolgál vagy szolgált a közelmúltig, és most megvalósulhat ezek zöldterületté alakítása, bekapcsolása a szabadidős funkcióba, az egyetemi campusba; a campus és a park rehabilitációja együttesen megvalósítja egy szlömösödő, részben rozsdaövezetivé vált korábbi történeti kert és közterület-városrész revitalizálását; egy közbiztonságilag érzékeny területen jó tájolással jelenik meg a rendőrtiszti képzéshez szükséges létesítmények egy része, amely alkalmas lehet a közbiztonság javítására a Józsefvárosban; a fejlesztés kisugárzó hatása révén egy megújulásra szoruló budapesti-józsefvárosi városrész fejlődése, rendbetétele válik lehetségessé; hosszú távon jól működő funkcionális és építészeti megoldás jön létre. Fontos középületeket hosszú évtizedekre tervezünk és építünk föl, időtálló megoldást adva; a beruházás START mintaprogramban valósul meg. Kézi bontásban, romeltakarításban, kertészeti, parkrendezési munkában kínál majd foglalkoztatási lehetőséget a program, melyhez kapcsolódóan új típusú közfoglalkoztatás keretében az állam maga szervezi a közfoglalkoztatást. A programban a munkaerő piacon hátrányban lévő, köztük az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságát is elérjük. 9

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben