KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014"

Átírás

1 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán belüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán kívüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem Amennyiben igen, milyen keretek közt /a válaszok aláhúzandók/? szakkör vetélkedő/verseny tematikus programok kiadványok feldolgozása szakmai nap(ok) nyílt nap(ok) előadások szervezése egyéb, éspedig:.. 1. Általános kérdések 1.1 Az iskolában folyó pénzügyi oktatás, illetve a gazdasági nevelés jelenlegi helyzete Iskolánkat az Egri Főegyházmegye július 11-én alapította. Az új intézmény a korábban önkormányzati fenntartásban működő, de augusztus 31-én megszüntetett V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulóinak, dolgozóinak és eszközeinek átvételével, nem jogutódlással jött létre. Az iskola profilját a évfolyamon a közgazdaság és az informatika szakmacsoportos képzés jelenti, míg a szakképző évfolyamokon mindezek mellett egy ügyviteli szakmát (ügyintéző titkár) is oktatunk. Az iskola hagyományos profiljába a pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképesítést adó szak tartozik, melyen a képzést a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával kötött megállapodás alapján végezzük, valamint a folyó tanévben indítottuk első alkalommal az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakokat. A fentiek tükrében elmondható, hogy évfolyamon a közgazdaság szakmacsoporton tanuló valamennyi diákunk, továbbá a szakképzésben az ügyintéző titkár szak tanulói a pedagógiai program szerint valamennyien 1

2 tanulnak pénzügyi ismereteket és gazdasági, gazdálkodási ismereteket a következő tantárgyak keretében: gazdasági környezetünk, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek és a gazdálkodási alapismeretek. Közgazdasági alapismeretekből mint válaszható tantárgyból a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A jövőben igyekszünk motiválni, ösztönözni diákjainkat, hogy minél többen válasszák érettségi tárgyként az elméleti vagy üzleti gazdaságtant. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a tanulói kör rendelkezik az alapvető gazdasági és ezen belül a pénzügyi ismeretekkel. Ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakon tanuló diákjaik a projektmenedzsment tantárgy keretein belül tanulnak vállalkozási, marketing, gazdálkodási és pénzügyi ismereteket mintegy 20 órában. A pénzügyi szakügyintéző szakképzési szakon annak szakterülete okán a tanulók magas szintű (felsőfokú) szakismereteket szereznek a pénzügyek és a gazdálkodás területéről. Gazdasági nevelés tanórán kívüli foglalkozások keretében is történik, melynek színterei a szakköri foglalkozások, szabadidős foglalkozások (szakest, szakmai nap), előadások (pl. pénzintézeti, fogyasztóvédelmi stb.). A szakképző évfolyamon tanuló diákjaink valamennyien részt vesznek kötelező vállalati nyári szakmai gyakorlaton. Ennek ideje alatt közvetlen szakmai tapasztalatot szereznek, betekintést nyernek a vállalati gazdálkodás néhány folyamatába. 1.2 A gazdasági nevelésbe bevontak adatai Jelenleg Tervezett Nevelésbe bevontak száma: 277 fő 384 fő ebből: megoszlás diák 255 fő 340 fő 89% pedagógus 12 fő 24 fő 6% egyéb közreműködők, résztvevők 10 fő 20 fő 5% A fenti adatok azt jelzik, hogy a közgazdaság szakmacsoportos évfolyamos valamint a szakképző évfolyamos tanulóink tanórai foglalkozás keretében különböző szinten valamennyien részesülnek gazdasági, pénzügyi képzésben. A jövőben igyekszünk a gazdasági nevelésbe bevonni az informatika szakmacsoport évfolyamos tanulóit is. Egyrészt ezt az osztályfőnöki órák szabadon felhasználható órakeretei terhére beiktatott gazdálkodási, valamint pénzügyi (fogyasztói) tudatosságot erősítő ismeretek nyújtása, a műszaki pályák világa tantárgy óráinak 30%-án gazdálkodó szervezetek látogatása formájában igyekszünk biztosítani. Másrészt arra törekszünk, hogy a tanulóknak min. 60%-a vegyen részt az iskolai szinten megrendezésre kerülő, meghívott előadók által tartott (pl. Gazdasági Versenyhivataltól, helyi bankfiókokból stb.) szakmai előadásokon, szakesteken, gazdasági vetélkedőkön és játékokban. A 2012/2013. tanévtől kezdődően egy gimnáziumi osztály indítását is tervezzük. Ennek a helyi tantervébe beillesztettük a Gazdasági ismeretek 2

3 tantárgyat. A négy éves tantárgy heti óraszáma az évek sorrendjében a középszintű (emelt szintű) oktatásban 1 1 2,5 (4,5) 2 (4) óra. A tantárgyból a 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. A tárgy keretein belül megismerkednek többek között a gazdasági alapfogalmakkal, a gazdálkodás szervezeti kereteivel, a háztartások gazdálkodásával, a modern közgazdaságtan fogalmaival, a piaci mechanizmusokkal, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkkel, a vállalkozási formákkal, a pénzügyi fogalmakkal, pénzpiaccal, a monetáris politikával, a finanszírozás alapismereteivel stb. 1.3 A gazdasági nevelésben résztvevő diákok megoszlása az évfolyamok közt Évfolyam Jelenleg, fő Tervezett (%) Összesen: A 2011/2012. tanévre kitűzött célok és megvalósításának eszközei A folyó tanévben a Pénziránytű iskolahálózat tagjaként iskolánk az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó tanórai (szaktárgyi illetve osztályfőnöki) és tanórán kívüli programok megvalósítására. A közgazdasági és ügyviteli munkaközösség tagjai egymás számára átadják azokat a módszertani tapasztalatokat, tananyagokat, prezentációkat, amelyek a gazdasági nevelés, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelésére eredményesen használhatóak. Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai számára a közgazdásztanárok előadásával felkészítő foglalkozást tartunk, tananyagokat adunk át. Felmérjük és figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését. A tanórán kívüli programokon való tanulói részvétel növelését célozzuk meg, amit elsősorban a tanulók megfelelő motiválásával kívánunk elérni. 1.5 A 2011/2012. tanév legfontosabb eredménye, előrelépése a gazdasági nevelés illetve a fogyasztói kultúra fejlesztése kapcsán A közgazdasági szakestünk jelentős érdeklődés keretében zajlott. Nagy sikert arattak a gazdasági játékok (legjobb gyümölcskereskedő, legjobb stratéga verseny), a meghívott előadó által tartott előadás (egykori diák a munkaerő-piaci lehetőségekről, gyakorlati szakember egy-egy gazdasági témáról stb.). Nevelési értekezleten a személyi jövedelemadó törvény kollégákat érintő változásairól adtunk tájékoztatást. 1.6 A következő tanévre vonatkozó három legfontosabb célunk a) Beiktatjuk az osztályfőnöki órák anyagába a szabadon felhasználható órakeret terhére a gazdasági nevelés és a pénzügyi fogyasztói tudatosság 3

4 növelését szolgáló tematikai elemeket. Az osztályfőnöki tanmenetek ezzel történő kiegészítéséhez programjavaslatot és segédanyagokat (gazdasági és pénzügyi fogalomtár, háztartási pénzügyi útmutató, pénzügyi kalkulátor stb.) készítünk. b) A tanulók szakmai érdeklődésének felkeltése, szakmai látókörének bővítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek érdekében a tanév folyamán két alkalommal szervezünk olyan előadást, amelyet a pénzügyi és a gazdasági élet vezetői tartanak. c) Nevelőtestületi értekezletek keretében tájékoztatókat szervezünk gazdaságipénzügyi aktualitásokról (pl. adózási szabályok, számlavezetési lehetőségek stb.) a kollégák részére. Előadóként ebben az ismeretterjesztésben közgazdász-tanáraink és külső szakemberek (bankfiók igazgató, cégvezető stb.) vesznek részt. 1.7 A diákok aktivizálására szolgáló eszközeink a pénzügyi oktatásban illetve a tudatos fogyasztóvá nevelésben Az előadások és egyéb, a gazdasági nevelést és a körültekintő fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése során a tematikát és a programot a tanulók érdeklődésének megfelelően, a javaslataikat is figyelembe véve készítjük elő. Igyekszünk előtérbe helyezni a mindennapokhoz szorosan kötődő gazdálkodási és pénzügyi ismereteket. A tanulók részvételi hajlandóságának ösztönzése céljából a programokon való részvételt beszámítjuk az iskolai tanulói pontversenybe, s hasonlóképpen járunk el a szakmai versenyeken való szereplés és az ott elért eredmények értékelése során is. A rendezvényeken jelképes ingyenes vendéglátásban is részesítjük a diákokat (tea, zsíros kenyér stb.). Az aktivizálást jól szolgálják a játékos ismeretszerzés különböző formái. A tanulók érdeklődésének felkeltése céljából régi pénz és régi értékpapír kiállítást szervezünk egyik kollégánk és szülők gyűjteményének bemutatásával az iskola tanirodájában (biztonsági okokból). Ezt vezetéssel az osztályok történelem és osztályfőnöki órán látogathatják, de egyénileg is biztosítunk rá lehetőséget. Évek óta alkalmazzuk az osztályfőnöki órákon a Tudatos Vásárlók Egyesületének közreműködésével, EB támogatással kiadott oktatási segédanyagot az osztályfőnöki órákon a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a 11. évfolyamon. 1.8 A gazdasági nevelés megvalósításának forrásai Iskolánk saját bevételei az alaptevékenységével kapcsolatosak (ma döntően ingatlan bérbeadásból származnak). A vállalkozási tevékenység lehetőségét a fenntartó ugyan biztosítja, de jelenleg ilyet nem folytatunk. Felnőttképzési tevékenységet a jövőben szeretnénk végezni az Országos Egyházi TISZK tagjaként az akkreditált programjait felhasználva. Külső forrásként esetenként számíthatunk a Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány anyagi támogatására, amennyiben a 4

5 finanszírozandó feladat egybevág az alapítványi célok valamelyikével. A gazdasági nevelés és pénzügyi tudatosság növelése jól illeszkedik a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés céljához. A rendezvényeken a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az iskolai diákszervezet támogatására a nyersanyagok beszerzése területén. A fenntartónk az iskola pedagógiai programjában szereplő szakmai kirándulásokat szerény mértékben anyagilag támogatja. Ennek keretében tanulóink a tanulmányi évek alatt egy alkalommal részt vesznek egy budapesti kiránduláson. A kirándulás programjába beiktatjuk az MNB Látogatóközpontja kiállításának megtekintését is. A jövőben is törekszünk arra, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva pótlólagos forrásokat vonjon be az oktató-nevelő munka finanszírozásába, s ezt kiterjesztjük a gazdasági és pénzügyi nevelésre is. Iskolánk regisztrált tehetségpont (Árpádháziak Tehetségpont). A tehetséggondozó munkánk finanszírozására az elmúlt évben egy gazdasági-sport tehetséggondozó tábort tudtunk finanszírozni az OKA jóvoltából. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk arra, hogy az OFI szakmai irányítása mellett a Wekerle Alapkezelőnél kiírásra kerülő tehetséggondozó pályázatokon (műhelymunka, táborozás) forrást találjunk ezen tanórán kívüli tevékenységek finanszírozására. 2. Képzés 2.1 Gazdasági neveléshez kapcsolódó pedagógus továbbképzések, oktatások Az iskola közgazdász tanárai vállalják a nem gazdasági szaktanárok (osztályfőnökök) felkészítését a gazdasági-pénzügyi nevelés terén végzendő munkára. A munka tervezettségét az osztályfőnöki munkaközösség munkatervébe való beépülés biztosítja. A jövőben szívesen vállalkoznak bemutató óra megtartására is, kollégák és mások (pl. szülők, általános iskolások) részvételével. 2.2 Az oktatók szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése A pénzügyi ismeretek oktatásában közvetlenül érintett kollégák olyan közgazdász-tanárok, akik folyamatosan nyomon követik a jogszabályi változásokat, rendszeresen részt vesznek a szakmai megújulásukat szolgáló továbbképzéseken, biztosítva ezzel azt, hogy naprakész szakmai tudással rendelkeznek. Az érintett oktatók közül hárman a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara tagjaként, egy kollégánk a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elnökségi tagjaként időben informálódik a szakmát érintő legfontosabb jogszabályi változásokról. A kollégák rendszeresen részt vesznek Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett szaktárgyi továbbképzéseken. 5

6 Az új információról a kollégák a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség ülésein számolnak be, illetve adják tovább azokat. 2.3 Gazdasági-nevelési munkacsoport A gazdasági-pénzügyi nevelési célok megvalósításának elősegítése érdekében február 1-től gazdasági-nevelési munkacsoportot hozunk létre. A munkacsoport tagjai, akik az iskolai nevelés különböző területén tevékenykednek, és összehangolják, szervezik a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtását. A gazdasági-nevelési munkacsoport tagjai: az iskola igazgatója, a szakmai igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatás vezetője, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a szülői szervezet vezetője. 3. Együttműködés 3.1 Együttműködés más nem oktatási intézményekkel Iskolánk szoros kapcsolatot tart az összefüggő nyári szakmai gyakorlat lebonyolítását vállaló gazdálkodó szervezetekkel, melyek véleményünk szerint az iskolahálózat értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak. A szakképzésünk okán a helyben működő pénzintézeti fiókokkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Már eddig is több alkalommal tartottak előadást dolgozóinknak és tanulóinknak egyaránt. Úgy véljük, hogy csak a megfelelő mennyiségű és minőségű információ birtokában hozható meg a felelős fogyasztói döntés. Ez segíthet annak eldöntésében, hogy a választott termék vagy szolgáltatás valóban megfelel-e elvárásainknak, céljainak. A tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgálja a jogszabályi, szakmai előírások megismerése, melyek védik értékeinket, biztonságunkat és pénztárcánkat. Folyó tanév végén már az informatika szakmacsoporthoz tartozó 13. évfolyamos tanulóink is részt vesznek nyári szakmai gyakorlaton, így ennek következtében és bővülnek vállalati kapcsolataink. 3.2 Együttműködés a civil és szakmai szervezetekkel Az utóbbi néhány évben minden végzős tanulók részt vesz egy a Gazdasági Versenyhivatal egyik tanácsadója által tartott előadáson. Ezt a jövőben is biztosítani kívánjuk. A helyi civil kapcsolatok terén a fogyasztói tudatosság fejlesztése és a fogyasztóvédelem irányában tervezünk nyitást. 3.3 Együttműködés iskolákkal Intézményünk továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani a térségben működő hasonló profilú katolikus szakközépiskolákkal, a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolával és a kisvárdai Szent László 6

7 Katolikus Szakközépiskolával, valamint a hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskolával. Ez a gazdasági szaktanárok szakmai tapasztalatcseréjét jelenti, és az iskolák tanulóinak együttes meghívásos részvételét elsősorban a szakmai versenyeken. Iskolánk egyik alapító tagja az Árpádháziak Tehetségpontnak. Ennek keretében más iskola tanulóit és tanárait is bevonva matematika - gazdasági tehetséggondozó műhelyt kívánunk indítani. Városunknak Holland testvérvárosi kapcsolata korábban rávetült iskolánkra is, de a fenntartóváltás miatt ennek továbbfejlesztése még bizonytalan. Terveink között szerepel kapcsolatok kiépítése külföldi középiskolával, egyházi segítséggel. 3.4 Részvétel a helyi közélet programjaiban Tárgyalást folytatunk a Bodrogköz és a Zemplén területét lefedő Zemplén Televízióval, akikkel egy közös gazdasági ismeretterjesztő műsor létrehozására. Ennek kialakítása még folyamatban van. Továbbá lásd 5.2. pont. 4 Aktivizálás 4.1 Versenyek Iskolánk korábban aktív és sikeres szereplője volt az MNB Monetary versenyének. Eredményeink: 2005/2006. tanévben Észak-Magyarországi régió 2. helyezés, 2006/2007. tanévben Észak-Magyarországi régió 4. helyezés, 2007/2008. tanében Észak-Magyarországi régió 4. helyezés. OTP Junior pénzügyi ismereti verseny 2009/2010. tanévben Észak-Magyarországi Régió 4. helyezett, 2010/2011. tanévben Észak-Magyarországi Régió 5. helyezett, 2011/2012. tanévben Észak-Magyarországi Régió 11. helyezett. Emellett rendszeres résztvevői vagyunk a közgazdaság szakmacsoport tantárgyi versenyeinek elméleti gazdaságtan és üzleti gazdaságtan tárgyakból. Részletes versenyeredmények az iskola régi honlapján a címen olvashatóak. Tervezzük, hogy a következő években aktívan kapcsolódunk be a KEBA versenybe. Az idén még a verseny tematikájával ismerkedünk, illetve a diákjainak ilyen irányú célzott ismeretek átadási folyamata indult meg. 4.2 Diákvállalkozás Jelenleg diákvállalkozás nem működik iskolánkban, s a közeljövőben sem tervezzük ennek létrehozását és működtetését. 4.3 Interaktivitás A gazdasági és pénzügyi tantárgyak tanmeneteit a helyi tantervek alapján készítik el a szaktanárok. A jövőben biztosítjuk a tanulók számára, hogy a szabad sávok kitöltésére a megadott tematikai egységekből válasszanak, ezek 7

8 sorrendjére javaslatot tegyenek. A szakköri foglalkozások tematikájának kidolgozása során ezt a lehetőséget még inkább biztosítjuk. 5 Kommunikáció 5.1 Belső kommunikációs csatornák Az iskola honlapján (www.katolikuskeri.hu) folyamatosan közzé tesszük a különböző programokra (előadás, verseny, kiállítás stb.) szóló felhívásokat és rendszeresen tudósítunk az eseményekről és az eredményekről. Iskolánk KERI LAP c. alkalmi diákújságjában is közzé tesszük a Pénziránytű iskolai programokra szóló felhívásokat illetve az ezekről készített beszámolókat. A rendezvényeket több alkalommal hirdetjük az iskolarádió adásaiban. A tantárgyi versenyfelhívásokat és a versenyek eredményeit az iskolai faliújságon is megjelentetjük. 5.2 Külső kommunikációs csatornák A 35 településen megjelenő HELYI KRÓNIKA közéleti magazinban iskolánk közgazdasági és ügyviteli munkaközösségének tagjai harmadik éve írják a Gazdálkodj okosan Pénzügyekről érthetően c. rovat havonta megjelenő cikkeit. Ebben hónapról-hónapra közérthető módon, a mindennapi életben hasznosítható pénzügyi ismereteket osztunk meg az olvasókkal. Tervezzük a sorozat cikkeinek megjelentetését az iskola honlapján. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Ebben a lapban, az Újhelyi Krónikában (Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának folyóirata), valamint a Zemplén Regionális Tv hírműsorában tudósítunk, a Pénziránytű iskolai rendezvényekről és kezdeményezésekről. Évente egy alkalommal beszámolunk a gazdasági-pénzügyi nevelésünk eredményeiről az előbb említett médiában. 6 Tájékoztatás 6.1 A szülők, tantestület és a fenntartó tájékoztatása az iskolában folyó gazdasági nevelési program megvalósításáról A tanév utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a Pénziránytű iskola tagjaként milyen tevékenységeket folytattunk és a gazdasági nevelés, a fogyasztói tudatosság növelése vonatkozásában milyen eredményeket értünk el. A tantestületet a tanév nevelési értekezletein tájékoztatjuk a gazdasági-pénzügyi nevelés részeredményeiről, a tanév végi értekezleten pedig részletes értékelést adunk a program megvalósításáról. A fenntartó részére az év végi részletes értékelés írásos változatát küldjük. 8

9 7 Források, segédanyagok 7.1 A téma feldolgozásával kapcsolatban felhasználni tervezett források, segédanyagok Intézményünk könyvtára a következő gazdasági és pénzügyi szakképzésben használható információkat tartalmazó szakmai és pedagógiai lapokat, folyóiratokat járatja: Szakoktatás, Szakképzési szemle, Heti Világgazdaság, Közgazdasági Szemle, Statisztikai Szemle, Számvitel Adó Könyvvizsgálat, A könyvelő, Magyar Közlöny, Pénzügyi Közlöny. A felsoroltak jelentik azt az ismereti hátteret, amelyek a gazdasági nevelés, pénzügyi tudatosság fejlesztése során elengedhetetlenül szükségesek lehetnek a pedagógusok számára. Jól használható internetes oldalak: Sátoraljaújhely, január 16. Készítette: Sebes Péter igazgató Naár János szakmai igazgatóhelyettes 9

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 2010. október-novemberi vizsgaidőszak: 2010/2011. tanév Érettségi eredmények: 94 fő tanuló jelentkezett be az

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata Kandó Kálmán Szakközépiskola Emelt szintű érettségire készítés szabályzata 2009. Kandó Kálmán Szakközépiskola Az emelt szintű érettségire való felkészítésről 1. Jogszabályi alapok I. Az emelt szintű érettségire

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév)

BESZÁMOLÓ. A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév) SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KARCAG BESZÁMOLÓ A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVBEN FOGLALT CÉLOK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSÉRŐL (2011/2012. tanév) Pénzügyi beszámoló: Iskolánk 2011 májusában

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben