KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014"

Átírás

1 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán belüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem A jelenlegi tanévben folyik-e tanórán kívüli keretek közt gazdasági nevelés /a megfelelő rész aláhúzandó/? Igen Nem Amennyiben igen, milyen keretek közt /a válaszok aláhúzandók/? szakkör vetélkedő/verseny tematikus programok kiadványok feldolgozása szakmai nap(ok) nyílt nap(ok) előadások szervezése egyéb, éspedig:.. 1. Általános kérdések 1.1 Az iskolában folyó pénzügyi oktatás, illetve a gazdasági nevelés jelenlegi helyzete Iskolánkat az Egri Főegyházmegye július 11-én alapította. Az új intézmény a korábban önkormányzati fenntartásban működő, de augusztus 31-én megszüntetett V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulóinak, dolgozóinak és eszközeinek átvételével, nem jogutódlással jött létre. Az iskola profilját a évfolyamon a közgazdaság és az informatika szakmacsoportos képzés jelenti, míg a szakképző évfolyamokon mindezek mellett egy ügyviteli szakmát (ügyintéző titkár) is oktatunk. Az iskola hagyományos profiljába a pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképesítést adó szak tartozik, melyen a képzést a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával kötött megállapodás alapján végezzük, valamint a folyó tanévben indítottuk első alkalommal az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakokat. A fentiek tükrében elmondható, hogy évfolyamon a közgazdaság szakmacsoporton tanuló valamennyi diákunk, továbbá a szakképzésben az ügyintéző titkár szak tanulói a pedagógiai program szerint valamennyien 1

2 tanulnak pénzügyi ismereteket és gazdasági, gazdálkodási ismereteket a következő tantárgyak keretében: gazdasági környezetünk, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek és a gazdálkodási alapismeretek. Közgazdasági alapismeretekből mint válaszható tantárgyból a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A jövőben igyekszünk motiválni, ösztönözni diákjainkat, hogy minél többen válasszák érettségi tárgyként az elméleti vagy üzleti gazdaságtant. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a tanulói kör rendelkezik az alapvető gazdasági és ezen belül a pénzügyi ismeretekkel. Ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Az internetes alkalmazásfejlesztő és a szoftverfejlesztő szakon tanuló diákjaik a projektmenedzsment tantárgy keretein belül tanulnak vállalkozási, marketing, gazdálkodási és pénzügyi ismereteket mintegy 20 órában. A pénzügyi szakügyintéző szakképzési szakon annak szakterülete okán a tanulók magas szintű (felsőfokú) szakismereteket szereznek a pénzügyek és a gazdálkodás területéről. Gazdasági nevelés tanórán kívüli foglalkozások keretében is történik, melynek színterei a szakköri foglalkozások, szabadidős foglalkozások (szakest, szakmai nap), előadások (pl. pénzintézeti, fogyasztóvédelmi stb.). A szakképző évfolyamon tanuló diákjaink valamennyien részt vesznek kötelező vállalati nyári szakmai gyakorlaton. Ennek ideje alatt közvetlen szakmai tapasztalatot szereznek, betekintést nyernek a vállalati gazdálkodás néhány folyamatába. 1.2 A gazdasági nevelésbe bevontak adatai Jelenleg Tervezett Nevelésbe bevontak száma: 277 fő 384 fő ebből: megoszlás diák 255 fő 340 fő 89% pedagógus 12 fő 24 fő 6% egyéb közreműködők, résztvevők 10 fő 20 fő 5% A fenti adatok azt jelzik, hogy a közgazdaság szakmacsoportos évfolyamos valamint a szakképző évfolyamos tanulóink tanórai foglalkozás keretében különböző szinten valamennyien részesülnek gazdasági, pénzügyi képzésben. A jövőben igyekszünk a gazdasági nevelésbe bevonni az informatika szakmacsoport évfolyamos tanulóit is. Egyrészt ezt az osztályfőnöki órák szabadon felhasználható órakeretei terhére beiktatott gazdálkodási, valamint pénzügyi (fogyasztói) tudatosságot erősítő ismeretek nyújtása, a műszaki pályák világa tantárgy óráinak 30%-án gazdálkodó szervezetek látogatása formájában igyekszünk biztosítani. Másrészt arra törekszünk, hogy a tanulóknak min. 60%-a vegyen részt az iskolai szinten megrendezésre kerülő, meghívott előadók által tartott (pl. Gazdasági Versenyhivataltól, helyi bankfiókokból stb.) szakmai előadásokon, szakesteken, gazdasági vetélkedőkön és játékokban. A 2012/2013. tanévtől kezdődően egy gimnáziumi osztály indítását is tervezzük. Ennek a helyi tantervébe beillesztettük a Gazdasági ismeretek 2

3 tantárgyat. A négy éves tantárgy heti óraszáma az évek sorrendjében a középszintű (emelt szintű) oktatásban 1 1 2,5 (4,5) 2 (4) óra. A tantárgyból a 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. A tárgy keretein belül megismerkednek többek között a gazdasági alapfogalmakkal, a gazdálkodás szervezeti kereteivel, a háztartások gazdálkodásával, a modern közgazdaságtan fogalmaival, a piaci mechanizmusokkal, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkkel, a vállalkozási formákkal, a pénzügyi fogalmakkal, pénzpiaccal, a monetáris politikával, a finanszírozás alapismereteivel stb. 1.3 A gazdasági nevelésben résztvevő diákok megoszlása az évfolyamok közt Évfolyam Jelenleg, fő Tervezett (%) Összesen: A 2011/2012. tanévre kitűzött célok és megvalósításának eszközei A folyó tanévben a Pénziránytű iskolahálózat tagjaként iskolánk az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó tanórai (szaktárgyi illetve osztályfőnöki) és tanórán kívüli programok megvalósítására. A közgazdasági és ügyviteli munkaközösség tagjai egymás számára átadják azokat a módszertani tapasztalatokat, tananyagokat, prezentációkat, amelyek a gazdasági nevelés, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelésére eredményesen használhatóak. Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai számára a közgazdásztanárok előadásával felkészítő foglalkozást tartunk, tananyagokat adunk át. Felmérjük és figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését. A tanórán kívüli programokon való tanulói részvétel növelését célozzuk meg, amit elsősorban a tanulók megfelelő motiválásával kívánunk elérni. 1.5 A 2011/2012. tanév legfontosabb eredménye, előrelépése a gazdasági nevelés illetve a fogyasztói kultúra fejlesztése kapcsán A közgazdasági szakestünk jelentős érdeklődés keretében zajlott. Nagy sikert arattak a gazdasági játékok (legjobb gyümölcskereskedő, legjobb stratéga verseny), a meghívott előadó által tartott előadás (egykori diák a munkaerő-piaci lehetőségekről, gyakorlati szakember egy-egy gazdasági témáról stb.). Nevelési értekezleten a személyi jövedelemadó törvény kollégákat érintő változásairól adtunk tájékoztatást. 1.6 A következő tanévre vonatkozó három legfontosabb célunk a) Beiktatjuk az osztályfőnöki órák anyagába a szabadon felhasználható órakeret terhére a gazdasági nevelés és a pénzügyi fogyasztói tudatosság 3

4 növelését szolgáló tematikai elemeket. Az osztályfőnöki tanmenetek ezzel történő kiegészítéséhez programjavaslatot és segédanyagokat (gazdasági és pénzügyi fogalomtár, háztartási pénzügyi útmutató, pénzügyi kalkulátor stb.) készítünk. b) A tanulók szakmai érdeklődésének felkeltése, szakmai látókörének bővítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek érdekében a tanév folyamán két alkalommal szervezünk olyan előadást, amelyet a pénzügyi és a gazdasági élet vezetői tartanak. c) Nevelőtestületi értekezletek keretében tájékoztatókat szervezünk gazdaságipénzügyi aktualitásokról (pl. adózási szabályok, számlavezetési lehetőségek stb.) a kollégák részére. Előadóként ebben az ismeretterjesztésben közgazdász-tanáraink és külső szakemberek (bankfiók igazgató, cégvezető stb.) vesznek részt. 1.7 A diákok aktivizálására szolgáló eszközeink a pénzügyi oktatásban illetve a tudatos fogyasztóvá nevelésben Az előadások és egyéb, a gazdasági nevelést és a körültekintő fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése során a tematikát és a programot a tanulók érdeklődésének megfelelően, a javaslataikat is figyelembe véve készítjük elő. Igyekszünk előtérbe helyezni a mindennapokhoz szorosan kötődő gazdálkodási és pénzügyi ismereteket. A tanulók részvételi hajlandóságának ösztönzése céljából a programokon való részvételt beszámítjuk az iskolai tanulói pontversenybe, s hasonlóképpen járunk el a szakmai versenyeken való szereplés és az ott elért eredmények értékelése során is. A rendezvényeken jelképes ingyenes vendéglátásban is részesítjük a diákokat (tea, zsíros kenyér stb.). Az aktivizálást jól szolgálják a játékos ismeretszerzés különböző formái. A tanulók érdeklődésének felkeltése céljából régi pénz és régi értékpapír kiállítást szervezünk egyik kollégánk és szülők gyűjteményének bemutatásával az iskola tanirodájában (biztonsági okokból). Ezt vezetéssel az osztályok történelem és osztályfőnöki órán látogathatják, de egyénileg is biztosítunk rá lehetőséget. Évek óta alkalmazzuk az osztályfőnöki órákon a Tudatos Vásárlók Egyesületének közreműködésével, EB támogatással kiadott oktatási segédanyagot az osztályfőnöki órákon a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a 11. évfolyamon. 1.8 A gazdasági nevelés megvalósításának forrásai Iskolánk saját bevételei az alaptevékenységével kapcsolatosak (ma döntően ingatlan bérbeadásból származnak). A vállalkozási tevékenység lehetőségét a fenntartó ugyan biztosítja, de jelenleg ilyet nem folytatunk. Felnőttképzési tevékenységet a jövőben szeretnénk végezni az Országos Egyházi TISZK tagjaként az akkreditált programjait felhasználva. Külső forrásként esetenként számíthatunk a Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány anyagi támogatására, amennyiben a 4

5 finanszírozandó feladat egybevág az alapítványi célok valamelyikével. A gazdasági nevelés és pénzügyi tudatosság növelése jól illeszkedik a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés céljához. A rendezvényeken a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az iskolai diákszervezet támogatására a nyersanyagok beszerzése területén. A fenntartónk az iskola pedagógiai programjában szereplő szakmai kirándulásokat szerény mértékben anyagilag támogatja. Ennek keretében tanulóink a tanulmányi évek alatt egy alkalommal részt vesznek egy budapesti kiránduláson. A kirándulás programjába beiktatjuk az MNB Látogatóközpontja kiállításának megtekintését is. A jövőben is törekszünk arra, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva pótlólagos forrásokat vonjon be az oktató-nevelő munka finanszírozásába, s ezt kiterjesztjük a gazdasági és pénzügyi nevelésre is. Iskolánk regisztrált tehetségpont (Árpádháziak Tehetségpont). A tehetséggondozó munkánk finanszírozására az elmúlt évben egy gazdasági-sport tehetséggondozó tábort tudtunk finanszírozni az OKA jóvoltából. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk arra, hogy az OFI szakmai irányítása mellett a Wekerle Alapkezelőnél kiírásra kerülő tehetséggondozó pályázatokon (műhelymunka, táborozás) forrást találjunk ezen tanórán kívüli tevékenységek finanszírozására. 2. Képzés 2.1 Gazdasági neveléshez kapcsolódó pedagógus továbbképzések, oktatások Az iskola közgazdász tanárai vállalják a nem gazdasági szaktanárok (osztályfőnökök) felkészítését a gazdasági-pénzügyi nevelés terén végzendő munkára. A munka tervezettségét az osztályfőnöki munkaközösség munkatervébe való beépülés biztosítja. A jövőben szívesen vállalkoznak bemutató óra megtartására is, kollégák és mások (pl. szülők, általános iskolások) részvételével. 2.2 Az oktatók szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése A pénzügyi ismeretek oktatásában közvetlenül érintett kollégák olyan közgazdász-tanárok, akik folyamatosan nyomon követik a jogszabályi változásokat, rendszeresen részt vesznek a szakmai megújulásukat szolgáló továbbképzéseken, biztosítva ezzel azt, hogy naprakész szakmai tudással rendelkeznek. Az érintett oktatók közül hárman a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara tagjaként, egy kollégánk a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elnökségi tagjaként időben informálódik a szakmát érintő legfontosabb jogszabályi változásokról. A kollégák rendszeresen részt vesznek Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett szaktárgyi továbbképzéseken. 5

6 Az új információról a kollégák a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség ülésein számolnak be, illetve adják tovább azokat. 2.3 Gazdasági-nevelési munkacsoport A gazdasági-pénzügyi nevelési célok megvalósításának elősegítése érdekében február 1-től gazdasági-nevelési munkacsoportot hozunk létre. A munkacsoport tagjai, akik az iskolai nevelés különböző területén tevékenykednek, és összehangolják, szervezik a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtását. A gazdasági-nevelési munkacsoport tagjai: az iskola igazgatója, a szakmai igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatás vezetője, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a szülői szervezet vezetője. 3. Együttműködés 3.1 Együttműködés más nem oktatási intézményekkel Iskolánk szoros kapcsolatot tart az összefüggő nyári szakmai gyakorlat lebonyolítását vállaló gazdálkodó szervezetekkel, melyek véleményünk szerint az iskolahálózat értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak. A szakképzésünk okán a helyben működő pénzintézeti fiókokkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Már eddig is több alkalommal tartottak előadást dolgozóinknak és tanulóinknak egyaránt. Úgy véljük, hogy csak a megfelelő mennyiségű és minőségű információ birtokában hozható meg a felelős fogyasztói döntés. Ez segíthet annak eldöntésében, hogy a választott termék vagy szolgáltatás valóban megfelel-e elvárásainknak, céljainak. A tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését szolgálja a jogszabályi, szakmai előírások megismerése, melyek védik értékeinket, biztonságunkat és pénztárcánkat. Folyó tanév végén már az informatika szakmacsoporthoz tartozó 13. évfolyamos tanulóink is részt vesznek nyári szakmai gyakorlaton, így ennek következtében és bővülnek vállalati kapcsolataink. 3.2 Együttműködés a civil és szakmai szervezetekkel Az utóbbi néhány évben minden végzős tanulók részt vesz egy a Gazdasági Versenyhivatal egyik tanácsadója által tartott előadáson. Ezt a jövőben is biztosítani kívánjuk. A helyi civil kapcsolatok terén a fogyasztói tudatosság fejlesztése és a fogyasztóvédelem irányában tervezünk nyitást. 3.3 Együttműködés iskolákkal Intézményünk továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani a térségben működő hasonló profilú katolikus szakközépiskolákkal, a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolával és a kisvárdai Szent László 6

7 Katolikus Szakközépiskolával, valamint a hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskolával. Ez a gazdasági szaktanárok szakmai tapasztalatcseréjét jelenti, és az iskolák tanulóinak együttes meghívásos részvételét elsősorban a szakmai versenyeken. Iskolánk egyik alapító tagja az Árpádháziak Tehetségpontnak. Ennek keretében más iskola tanulóit és tanárait is bevonva matematika - gazdasági tehetséggondozó műhelyt kívánunk indítani. Városunknak Holland testvérvárosi kapcsolata korábban rávetült iskolánkra is, de a fenntartóváltás miatt ennek továbbfejlesztése még bizonytalan. Terveink között szerepel kapcsolatok kiépítése külföldi középiskolával, egyházi segítséggel. 3.4 Részvétel a helyi közélet programjaiban Tárgyalást folytatunk a Bodrogköz és a Zemplén területét lefedő Zemplén Televízióval, akikkel egy közös gazdasági ismeretterjesztő műsor létrehozására. Ennek kialakítása még folyamatban van. Továbbá lásd 5.2. pont. 4 Aktivizálás 4.1 Versenyek Iskolánk korábban aktív és sikeres szereplője volt az MNB Monetary versenyének. Eredményeink: 2005/2006. tanévben Észak-Magyarországi régió 2. helyezés, 2006/2007. tanévben Észak-Magyarországi régió 4. helyezés, 2007/2008. tanében Észak-Magyarországi régió 4. helyezés. OTP Junior pénzügyi ismereti verseny 2009/2010. tanévben Észak-Magyarországi Régió 4. helyezett, 2010/2011. tanévben Észak-Magyarországi Régió 5. helyezett, 2011/2012. tanévben Észak-Magyarországi Régió 11. helyezett. Emellett rendszeres résztvevői vagyunk a közgazdaság szakmacsoport tantárgyi versenyeinek elméleti gazdaságtan és üzleti gazdaságtan tárgyakból. Részletes versenyeredmények az iskola régi honlapján a címen olvashatóak. Tervezzük, hogy a következő években aktívan kapcsolódunk be a KEBA versenybe. Az idén még a verseny tematikájával ismerkedünk, illetve a diákjainak ilyen irányú célzott ismeretek átadási folyamata indult meg. 4.2 Diákvállalkozás Jelenleg diákvállalkozás nem működik iskolánkban, s a közeljövőben sem tervezzük ennek létrehozását és működtetését. 4.3 Interaktivitás A gazdasági és pénzügyi tantárgyak tanmeneteit a helyi tantervek alapján készítik el a szaktanárok. A jövőben biztosítjuk a tanulók számára, hogy a szabad sávok kitöltésére a megadott tematikai egységekből válasszanak, ezek 7

8 sorrendjére javaslatot tegyenek. A szakköri foglalkozások tematikájának kidolgozása során ezt a lehetőséget még inkább biztosítjuk. 5 Kommunikáció 5.1 Belső kommunikációs csatornák Az iskola honlapján (www.katolikuskeri.hu) folyamatosan közzé tesszük a különböző programokra (előadás, verseny, kiállítás stb.) szóló felhívásokat és rendszeresen tudósítunk az eseményekről és az eredményekről. Iskolánk KERI LAP c. alkalmi diákújságjában is közzé tesszük a Pénziránytű iskolai programokra szóló felhívásokat illetve az ezekről készített beszámolókat. A rendezvényeket több alkalommal hirdetjük az iskolarádió adásaiban. A tantárgyi versenyfelhívásokat és a versenyek eredményeit az iskolai faliújságon is megjelentetjük. 5.2 Külső kommunikációs csatornák A 35 településen megjelenő HELYI KRÓNIKA közéleti magazinban iskolánk közgazdasági és ügyviteli munkaközösségének tagjai harmadik éve írják a Gazdálkodj okosan Pénzügyekről érthetően c. rovat havonta megjelenő cikkeit. Ebben hónapról-hónapra közérthető módon, a mindennapi életben hasznosítható pénzügyi ismereteket osztunk meg az olvasókkal. Tervezzük a sorozat cikkeinek megjelentetését az iskola honlapján. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Ebben a lapban, az Újhelyi Krónikában (Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának folyóirata), valamint a Zemplén Regionális Tv hírműsorában tudósítunk, a Pénziránytű iskolai rendezvényekről és kezdeményezésekről. Évente egy alkalommal beszámolunk a gazdasági-pénzügyi nevelésünk eredményeiről az előbb említett médiában. 6 Tájékoztatás 6.1 A szülők, tantestület és a fenntartó tájékoztatása az iskolában folyó gazdasági nevelési program megvalósításáról A tanév utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a Pénziránytű iskola tagjaként milyen tevékenységeket folytattunk és a gazdasági nevelés, a fogyasztói tudatosság növelése vonatkozásában milyen eredményeket értünk el. A tantestületet a tanév nevelési értekezletein tájékoztatjuk a gazdasági-pénzügyi nevelés részeredményeiről, a tanév végi értekezleten pedig részletes értékelést adunk a program megvalósításáról. A fenntartó részére az év végi részletes értékelés írásos változatát küldjük. 8

9 7 Források, segédanyagok 7.1 A téma feldolgozásával kapcsolatban felhasználni tervezett források, segédanyagok Intézményünk könyvtára a következő gazdasági és pénzügyi szakképzésben használható információkat tartalmazó szakmai és pedagógiai lapokat, folyóiratokat járatja: Szakoktatás, Szakképzési szemle, Heti Világgazdaság, Közgazdasági Szemle, Statisztikai Szemle, Számvitel Adó Könyvvizsgálat, A könyvelő, Magyar Közlöny, Pénzügyi Közlöny. A felsoroltak jelentik azt az ismereti hátteret, amelyek a gazdasági nevelés, pénzügyi tudatosság fejlesztése során elengedhetetlenül szükségesek lehetnek a pedagógusok számára. Jól használható internetes oldalak: Sátoraljaújhely, január 16. Készítette: Sebes Péter igazgató Naár János szakmai igazgatóhelyettes 9

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben