Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően"

Átírás

1 Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Horváth Zoltán 2015

2 ABSZTRAKT: Magyarországon az elmúlt 100 év során két, a nagymértékű lakossági eladósodás miatt elmélyülő és a világgazdasági válság miatt veszélyessé váló hitelválság alakult ki. Az első az 1929-es nagy világgazdasági válságot követően, míg a másik a as válságot követően bontakozott ki. Mindkét esetben a fellépő gazdasági diszfunkció nyomán a magyar népesség egy meghatározó részének a pénzügyi helyzete rendült meg. Mindkét esetben a válságot megelőző időszak lakossági eladósodása okozta a közvetlen problémát és mindkét esetben állami beavatkozás, kormányzati válságkezelés vált szükségessé. Az írás a harmincas évekbeli és a közelmúlt adósmentő intézkedéseit történeti szemléletű bemutatását helyezi előtérbe, párhuzamot vonva mind a hitelválsághoz vezető gazdasági környezet hasonlósága, mind maguknak az adósmentő intézkedéseknek rokonjellegű vonásai tekintetében. Végezetül a viselkedési közgazdaságtan fogalomkészletéből szemezgetve kitér a hitelfelvevők egyes lehetséges lelki motívumainak vizsgálatára. 2

3 Egy adott fázisban minden válság természetéhez hozzátartozik a belőle való kilábalás kilátástalanságának látszata (Sipos Ágnes) Bevezetés Az 1929-es és a as gazdasági világválság magyarországi hatása több szempontból is hasonló jegyeket mutat. Mindkét válság súlyos csapást mért a magyar gazdaságra mivel mindkét válságot megelőzte a népesség egy nagyobb hányadát érintő lakossági eladósodás. E két - egymástól időben távol eső, mégis több hasonlóságot mutató - folyamat vizsgálata hozzásegíthet ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló negatív tendenciák. Annál is inkább, hiszen mindkét esetben felmerült a politika, a pénzintézeti rendszer, a jegybank, a felügyeleti szervek, az igazságszolgáltatás és a hitelfelvevő egyének szerepének és felelősségének kérdése és kijelenthető, hogy mindkét alkalommal jelentősen erodálódott a pénzügyi, politikai, és igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalom. Az agrárnépesség eladósodása az 1920-as, 30-as években Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását és a trianoni döntést követően elsősorban agrárországgá vált. Külpolitikailag és gazdaságilag is nehéz helyzetben volt, hiszen ellenséges államok gyűrűjébe került, amelyeknek az érdekei elszigetelésében találkoztak. A két világháború közötti Magyarország egyre égetőbb problémájává vált, hogy társadalmi viszonyai konzerválták a korábbi monarchikus berendezkedést, és a nehéz külgazdasági helyzet mellet a társadalmi mobilitás csak korlátozottan érvényesült. Főként a lakosság nagy részét kitevő agrárnépesség mobilizálására nem nyílt lehetőség az adott körülmények között, így annak megélhetése, és nagy részének a puszta létfenntartása szükségképpen a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódott. Ennek megfelelően e széles társadalmi csoportnak a legfontosabb a művelése alatt álló termőterület volt, hiszen ez volt a legfőbb termelőeszköze, ez biztosította megélhetését, és ennek nagysága határozta meg az életlehetőségeit, társadalmi és közösségén belüli helyzetét. Magyarország népessége 1930-ban 3

4 8 millió fő volt, népsűrűsége 93,4 fő/km2 volt, amivel a világon a nyolcadik helyen állt. Ennek a népességnek 52,8%-a élt a mezőgazdaságból. 1 A széles nincstelen réteg miatt jelentős olcsó munkaerő állt a rendelkezésre, amely a mezőgazdaság technikai fejlesztése ellen hatott. Az agrikultúra teljesítménye a húszas években elérte ugyan, de nem haladta meg a világháború előtti időszak teljesítményét. Látványos előrelépés a kertművelésben, a zöldség- és gyümölcskultúrák területén történt. A birtokszerkezet ugyanakkor annak ellenére, hogy ennek káros voltát a politikai tér csaknem minden egyes szereplője elismerte egészségtelen volt, és ennek lényegi orvoslása a korszakban nem is valósult meg. A gazdálkodók több mint 70 %-ának a földterülete az 5 kataszteri holdat 2, vagyis körülbelül a 2,9 hektárt sem érte el, míg az ország termőterületének 30%-a volt 1000 holdnál nagyobb birtokosok kezén, miközben a korlátolt forgalmú, vagyis kincstári, egyházi, hitbizományi stb. birtokok területe meghaladta a 3,7 millió holdat. A világi és egyházi nagybirtokosok politikai befolyása hatékonyan akadályozta meg, hogy az időszakban a földosztás hatékony megoldásra kerüljön, és ez mindvégig fenntartotta a megelőző század szintjén megrekedt társadalmi különbségeket. 3 Az első világháború után az európai - és ezen belül a magyar - mezőgazdaság helyzet abból a szempontból is nehezebbé vált, mivel az amerikai kontinens országai valamint Ausztrália jelentősen növelték a gabonatermelésüket, és olyan alacsony önköltséggel voltak képesek dolgozni, hogy még a tengeri szállítás költségeivel együtt is alá tudtak menni az európai termelői áraknak. Ez a különösképpen agrárjellegűvé váló trianoni Magyarország számára rendkívüli nehézséget okozott. A birtokosok a monarchia időszakában és a háború alatt is jelentős mértékben terhelték meg birtokaikat, azonban ezek a jelzálogos terhek a korona inflációjának hatására a húszas évek közepére gyakorlatilag teljes mértékben elolvadtak. 4 Ez a hiperinflációs tapasztalat is az irányba hatott, a kor agrárnépessége a hitelezéssel szemben könnyelművé vált. A magyar agrárnépesség, amely ekkor a monarchia viszonylagos jólétéből kiszakadt, és az elhalasztott fogyasztását, a korábban megszokott körülményeit ismét a termőföldjére felvett jelzálogos hitel segítségével látta biztosítottnak megteremteni. 1 GUNST, A mezőgazdaság termelés története Magyarországon o. 2 1 kataszteri hold = 5755 m2 = 0,5755 hektár, 1 hektár = 1,7377 kataszteri hold 3 BALLA, A legújabb kor gazdaságtörténete, alapján 4 MATOLCSY, A magyar mezőgazdaság adósságterhének alakulása 5. o. 4

5 Ennek pénzügyi alapját az adta meg, hogy a korona hiperinflációjának megfékezését és a pengő bevezetését követően stabilizálódtak a pénz- és hitelviszonyok, így a hitelnyújtók oldaláról is megfelelő kínálat mutatkozott. A mezőgazdasági népesség így a húszas évek második felében ismét az eladósodás útjára lépett. Ennek az eladósodásnak a dinamikája azonban jelentősen meghaladta a háború előttiét. Matolcsy Mátyás a kérdéssel foglalkozó munkájában a korábban tapasztalthoz képest háromszoros üteműre tette a húszas évek eladósodását. Ebben az időszakban nemcsak a lakosság hitelfelvétele pörgött fel, hanem a magyar állam és a helyhatóságok is gyorsan adósodtak el, és húszas éves alkonyán Magyarország Közép-Kelet Európa legeladósodottabb országává vált ben a magyar adósságteher közel 4 milliárd pengőre rúgott, aminek felét a mezőgazdaság termőföldre felvett hitele tette ki. Ennek a fokozódó eladósodásnak a dinamikáját mutatja be az alábbi táblázat: 1. táblázat: A magyar mezőgazdaság bekebelezett bruttó terhének alakulása, X Adósságösszeg az év végén Növekedés a megelőző évvel szemben millió pengő ,5 135, ,6 294, ,9 406, ,6 335, ,3 546, ,4 218, ,5 180, ,7 62,2 A táblázatból jól látszik, hogy a válság kitörését követően a hitelfelvétel dinamikája megtört és a felvett összeg növekedése fokozatosan csökkent. Mégis az összes hitel állománya a visszafizetések elakadása miatt, 1932-ben tetőzött. A táblázatban szereplő számok még nagyobb eladósodás szintet mutatnának, ha a be nem kebelezett, vagyis a telekkönyvbe be nem jegyzett adósságállományt is vizsgálnánk. 5 A táblázatot idézi MATOLCSY, azzal a megjegyzéssel, hogy az év végi adósságösszeg oszlopában szereplő adat a LEBOSZ kölcsönével együtt értendő. A LEBOSZ a földbirtokreform lebonyolításával kapcsolatos kölcsönöket nyújtott, így kölcsönnyújtásának jellege miatt nem igazán illeszkedik az elemzett vonulatba. 5

6 A magyar mezőgazdaság eladósodása tehát a 1920-as évtized közepétől egyre gyorsult. A földbirtokokra adott jelzálogkölcsönök állománya 1925-ben 5485 ezer pengőt, 1926-ban ezer P-t, 1927-ban ezer P-t, 1928-ban már ezer pengőt tett ki 6 Az adósságteher (1. táblázat) os gazdasági évben még csak 135,5 millió pengő volt, ben már 1171,6 millió, ban már 2178,7 millió pengőre emelkedett. Ezt összevetve a mezőgazdaság bevételeivel azt kapjuk, hogy a teher a bevételeknek 1928-ben a 78%-ára rúgott, de ben már 80%-kal, és ban már 229%-kal haladta meg a bevételt. Miközben a mezőgazdaság termelők bevételei és ezzel együtt vásárlóerejük a zuhanó árak miatt gyengült, a kölcsönök kamatterhei egyre nagyobb nehézséget jelentettek. Jól mutatja a teher megoszlását, hogy a teher összegének 50,2%-a a 20 holdon aluli birtokosokra esett. (2. táblázat) Még súlyosabb kép tárul elénk, ha az 5 holdon aluli birtokosok terheit vizsgáljuk: rájuk esett az összes teher közel 30%-a és holdanként 448 pengő adósság. 7 Az összes terhek 66%-át (Szuhaynál 62%) hitelintézeti kölcsönök tették ki, millió pengő értékben. Hitelintézeti kölcsönnel volt megterhelve az ország összes földterületének 36,2%-a (5 765 ezer hold). A hitelintézeti kölcsönökön felül - különösen a kis, 5 holdnál kisebb területen gazdálkodóknál jelentős volt az uzsorajellegű terhek szerepe. Hitelintézeti oldalról vizsgálva jelzáloghiteleket négy budapesti nagybank és két a bankok által alakított szövetkezeti formában működő konzorcium folyósította. Így az Országos Földhitelintézet, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár valamint a Magyar Jelzálogkibocsátó Intézetek Szövetkezete és a Magyar Jelzálogintézetek Szövetkezete. 8 A következő, 2. számú táblázat 1932 év végén mutatja be a földbirtokosokat és terheiket birtoknagyság szerint csoportosítva. Jól látszik a 0 és 5 hold közötti törpebirtokosok tömegének eladósodása okozta komoly társadalmi probléma, de az kitűnik, hogy a birtokosok valamennyi csoportjának fele - harmada el volt adósodva, és a saját területüknek nagyjából ugyanekkora hányada volt megterhelve. 6 A Magyar Statisztikai Évkönyvek alapján idézi SZUHAY, 21 p. 7 SZUHAY, 42 o. 8 A pénzintézetek jelzálogkölcsön állománya 1932 év végén a következő volt: Országos Földhitelintézet 118,6 millió pengő, Magyar Általános Hitelbank 74,9 m. P, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 36,1 m. P, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 22,6 m. P, Magyar Jelzálogkibocsátó Intézetek Szövetkezete 41,9 m. P, Magyar Jelzálogintézetek Szövetkezete 21,8 m. P. 6

7 2. táblázat: A hitelintézeti adósok száma, birtokaik megterhelt területe, birtoknagysági csoportok szerint 1932 végén 9 X Birtoknagy ság csoport (kat. hold) Földbirtok osok száma Földbirtok területe (kat. hold) Megterhelt Meg nem terhelt Összes Egy kataszteri A hold hitelintézeti Földbirtok Földbirtok Földbirtok Földbirtok megterhelt kölcsönök osok területe osok területe birtokra állománya száma (kat. hold) száma (kat. hold) eső (1000 P) kölcsön (P) Földbirtok osok közül adós % Földbirtok ok területéből megterhelt terület % ,13 52, ,70 34, ,37 26, ,43 33, ,72 40, ,16 38, ,78 43, nél több ,08 33,26 Összesen ,2 Az adatokból is kitűnik, hogy a magyar mezőgazdaság szerkezeti problémái, és az ebből következő társadalmi problémák jórészt a nagybirtok-rendszer fennmaradásából, a földosztás meg nem valósulásából származtak. Ez gátolta a gazdaság fejlődését, és útjában állt a társadalmi fejlődésnek is. A húszas-harmincas években a 100 holdon felüli birtokosok részesedése az összes termőterületből 50% körül mozgott, míg a földbirtokok közel egy harmada 1000 holdnál nagyobb birtokosok kezén volt. 10 A világgazdasági válság hatásai, az állami beavatkozás, az adósmentés lépései az 1929-es krízis nyomán Az 1929-es nagy gazdasági világválság a trianoni sokk után éppen csak újjáéledő magyar gazdaságot tragikusan érintette. A válság kitörését követően hirtelen nagymértékű áresés következett be, és túltermelés mutatkozott a mezőgazdaságban. A legnagyobb arányú visszaesés világszerte a 9 KONKOLY-THEGE, A magyar föld jelzálogos terhei.. alapján. A táblázat adataihoz kiegészítésül hozzátartozik, hogy az csak a hitelintézeti adósok számait tartalmazza, ami az összes hitel kb. 2/3-át adta 10 SZUHAY, 28. o. 7

8 mezőgazdasági termékeket exportáló országokban következett be, amelyek közé Magyarország is tartozott. Ezt a hatást az is erősítette, hogy az addigi gabonaimportáló országok a válság hatására kezdetben fokozták a termelésüket. Magyarország exportja is döntő mértékben az agrártermékek kivitelén alapult, ami a válság nyomán megfagyott európai gazdaságban gyakorlatilag leállt, és ennek negatív hatásai ismét a gazdáknál csapódtak le. Ezt súlyosbította a külgazdasági elszigeteltség, és az addigi egyik legnagyobb exportpiacunkat jelentő Csehszlovákiával folytatott vámháború. A mezőgazdasági termékekből származó bevétel ben 1507,8 millió pengőre rúgott, ben 807,2 millió pengőre, míg ban már 662,9 millió pengőre esett vissza. 11 Ez nagyrészt a korábban ismertetett áresésből következett. Magyarországon tehát a világválság elsősorban agrárhitel-válságban manifesztálódott, amelynek azonban a népesség nagy része agrártermelő lévén súlyos társadalmi következményei voltak, és az állam beavatkozását tették szükségessé. A válság következményei elleni egységes fellépést több nemzetközi találkozón kísérelték meg tető alá hozni. Így 1930-ba a genfi ún. vámfegyverszüneti konferencián, majd a bukaresti konferencián, a varsói értekezleten, majd ismét Bukarestben, majd Belgrádban, az utóbbi esetekben a keleteurópai államok részvételével ben az első és második párizsi konferencián, a dunai országok konferenciasorozatán, a római nemzetközi búzakonferencián, a búzaexportáló országok londoni konferenciáján, majd egy antwerpeni és szófiai megbeszélésen igyekeztek kiutat találni a mezőgazdaság katasztrofális helyzetéből. A mezőgazdaság gondjait napirendre tűzte a stresai konferencia is. A sort 1933-ban a londoni világgazdasági konferencia, majd londoni nemzetközi búza értekezlet folytatta. Itt elfogadták a londoni búzaegyezményt, amelyben a legnagyobb exportáló országok kötelezték magukat a termésterület csökkentésére, de végül ez sem valósult meg. A mezőgazdasági válság megoldását célzó nemzetközi tanácskozások tehát úgy regionális, európai vagy világszinten egyaránt kudarcot vallottak. 12 Magyarországnak így jórészt önerejéből kellett szembenéznie a gazdasági válság következményeivel és intézkedéseket hoznia a hatásainak kiküszöbölésére. A tömeges csődök megelőzése céljából az első állami intézkedések az 1930-as év folyamán történtek: külön pénzalapot hozott létre a kormány a mezőgazdaság megsegítésére, továbbá vasúti 11 MATOLCSY-VARGA, Magyarország Nemzeti Jövedelme , 68. o. 12 SZUHAY, 58 o. 8

9 fuvarkedvezményeket, termelési eszközök árának csökkentését, különböző szubvenciókat, és a boletta-rendszer bevezetését is tartalmazta az első intézkedéscsomag. A kormányzat a mezőgazdasági termelőket sújtó áresés enyhítésére bevezette a - köznyelvben csak boletta rendszerként ismert, - hivatalos nevén gabonajegy rendszert. Az erről rendelkező jogszabályt, az évi XXII. törvénycikket július 15-én léptették életbe 13. A boletta rendszer egy gazdavédelmi keretprogram volt, amely a terv szerint 1941-ig tartott. A rendszer lényege szerint minden esetben, amikor a meghatározott gabonák (búza, rozs és kétszeres) tulajdonjogának átruházására sor kerül, azt csak gabonajegy kíséretében volt szabad átruházni. A gabonajegy vízjeles papírra készült, 1-, 5-, 10-, 100-, és 500-, pengő címletekben, két részből, egy szelvényből, - amit a felvásárló a termelőnek adott, és gabonalevélből ami a gabonát a további forgalomban kísérte állt. A termelő a vevőtől minden eladott mázsa gabona után a vételáron felül megkapta a szelvényt, vagyis köznapi nevén a bolettát. A boletta értékét a pénzügyminiszter minden évben meghatározta, így a szubvenció mértékét közvetlenül és gyorsan tudta szabályozni. A bolettát adók és hátralékok kiegyenlítésére is fel lehetett használni, az ezek kielégítése után fennmaradó részt pedig készpénzre lehetett váltani. A kereskedő, ha a vásárolt gabonát külföldre vitte a boletta fejében készpénzt kapott vissza. A boletta révén július 1-jétől mázsánként 3 pengőt, július 1-jétől 6 pengőt, július 1-jétől 4 pengőt, július 1-jétől ismét 3 pengőt kaptak a termelők a piaci ár felett. A bolettáról szóló törvény rendelkezései kiterjedtek még a gabonajelzálog szabályozásának részleteire, illetve a gabonára vonatkozó határidős tőzsdei ügyletek szabályainak szigorítására is. A gabonajegy július 1-jéig volt használatban. Az állam a bolettán kívül intervenciós vásárlásokkal is támogatta a gabonafelvásárlást. A gabonajegy kivezetését követően pedig a Futura szövetkezeten keresztül vásárolta fel a termelőktől a gabonát, központilag meghatározott minimáláron, amely jóval meghaladta a világpiaci árat. A 3400/1932 M. E. számú rendelettel 14 hozták létre a Mezőgazdaság Megsegítésére Szolgáló Alapot. A mezőgazdaság közvetlen támogatásait ebből az alapból finanszírozta a kormányzat. Az alap bevételeit a következő bevételek képezték: kezdetben: évi XXII. törvénycikk az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekéről. A részletes szabályozást a m. kir. minisztérium évi M. E. számú rendelete - az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében az 1931/1932. gazdasági évre szükséges intézkedésekről tartalmazta. 14 A m. kir. minisztérium évi M. E. számú rendelete a mezőgazdaságnak az 1932/1933. gazdasági évre nyújtandó kedvezményekről 9

10 a lisztforgalmi adóváltságból, és a boletták eladásából származó bevételek, később ezeken felül kibővült a következő tételekkel: a rizsforgalmi adóváltság, gyarmat és fűszeráruk és az élesztő forgalmi adójának emeléséből származó bevétel, a textiláruk forgalmi adója, és textilgyárak hozzájárulása, a szénadó bevételei, kartellilletékekből származó bevétel, a társasági adó alá eső vállalatok külön hozzájárulása. A 6100/1933. M. E. rendelet szerint a társasági adó alá eső vállalatok kötelesek voltak a saját tőkéjük 2,5 ezrelékét tartoztak az alap javára befizetni, sertésértékesítési hozzájárulás (1935-től), márkacikkek forgalomba hozatala után fizetendő illeték. Az alap forrásait következő célokra használták fel: Az adott évre esedékes állami földadó kiváltására, kisbirtokosok (100 AK alatt) és szőlőbirtokosok számára, a gazdák vármegyei útalapok számára teljesített közmunka szolgáltatási kötelezettség kiváltására, a gabonajegy szelvények értékének megtérítésére, a gabona-, és rizsexport esetén a gabonajegy értékének megtérítésére, lisztexport esetén a lisztforgalmi adóváltság megtérítésére, később a helyhatóságok kártalanítása a lisztforgalmi adóváltságból való részesedésük megszűnése miatt, a gabonajegyek és a lisztforgalmi adóváltsággal kapcsolatos kiadásokra, községek kártalanítására, mezőgazdasági termények és termékek értékesítésének előmozdítására, a mezőgazdasági kamatterhének csökkentéséhez szükséges összegen részbeni fedezésére, A mezőgazdasági termékek vasúti fuvardíjkedvezménye miatt a vasúti és hajózási vállaltok kompenzálására. 10

11 Az alap az 30 as évtized elején hozzávetőleg 120 millió pengő, az évtized közepén mintegy 60 millió pengő bevétellel gazdálkodott. Az évi VIII. tc. 15 és annak végrehajtásáról szóló 1931/1900 M. E. számú rendelet felállította a Földteherrendező Országos Bizottságot. 12 tagját a miniszterelnök nevezte ki, felügyeletét a pénzügyminiszter látta el. Alapvető célja a hitelezők és az adósok közötti mediátor szerep betöltése volt, ennek érdekében teherrendezésre irányuló tárgyalásokon igyekezett közvetíteni a hiteladós és a hitelezők között. Kérelemre rendelte el az eljárást, abban az esetben, ha az eljárás eredményes befejezése volt várható, és ha a követelés március 1-e előtt keletkezett. A kérelmet előterjesztőknek a tárgyalás megindításának tényét a telekkönyvben feljegyezték, ezáltal három hónapra illetve a feljegyzés hatályossága időtartamáig nem lehetett kitűzni az ingatlanuk és ahhoz kapcsolódó ingóságuk árverését. A bizottsághoz mintegy kérvény érkezett, amiből több mint esetben rendeltek el teherrendezést. Ezzel a kormányzat gyakorlatilag a tömeges árverések megindításának állta az útját ben került sor a földadókulcs leszállítására, amelynek mértéke a kataszteri tiszta jövedelem 16 20%-a lett. Annak a birtokosnak, akinek az egy községben lévő összes földbirtokának kataszteri tiszta jövedelme nem haladta meg az 50 aranykoronát, később pedig a száz aranykoronát, vagy szőlőbirtokos volt, - teljes földadó-megtérítést biztosítottak. A megtérítést az elkövetkezendő években is megmaradt. A megtérítés 1931-ben több mint 1,2 millió adózót érintett 4,3 millió pengő értékben től tarifális kedvezményekkel támogatták a mezőgazdaságot, és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vasúti-, és 1935-től a hajózási fuvardíjakat jelentősen csökkentették. Ennek érdekében több ezer kilométernyi vonalat államosítottak. Ugyanígy sokrétű szabályozással igyekeztek a termelők kiadásait csökkenteni és egyéb bevételeit növelni. Ennek érdekében drágította a kormányzat a tej felvásárlási és fogyasztói árát 17, és - az agrárolló nyílása miatt - csökkentette egyes a termeléshez szükséges iparcikkek árait, így a évi VIII. törvénycikk a földteherrendezés előmozdítására szükséges intézkedésekről 16 Kataszteri tiszta jövedelem: a termőföldek minőségének jelzőszáma. Alapja az 1875-ben felvett országos földkataszter, amely a helyi földrajzi adottságok figyelembe vételével, művelési ágakra és azon belül minőségi osztályokra osztotta az ország termőföldjeit. Értéke a felmérés idején használatos pénznem az aranykorona (AK). Napjainkig a földminősítés alapját képező jelzőszám. 17 A m. kir. Minisztérium évi M. E. számú rendelete, a m. kir. földművelésügyi miniszter évi számú rendelete, és a 2700/1932. M. E. számú rendelet 11

12 jutazsák, az oltóanyagok, növényvédő szerek, rézgálic, gépzsír, üzemanyag, nikotin árát. Jelentősen könnyítettek a gazdák közmunka kötelezettségén is. Mivel a kölcsönök kamatterhei a zuhanó bevételek mellett emelkedtek, állami beavatkozás, vagyis kamatcsökkentés vált szükségessé. Az évi XXVI. tc. felhatalmazást adott a kormánynak, hogy amíg azt a gazdasági és hitelélet rendjének megóvása szükségessé teszi rendelettel a törvényhozás hatáskörébe tartozó intézkedéseket hozzon. 18 Ez alapján került sor az október 11-én hatályba lépett 5610/1931 M. E. számú rendelet meghozatalára, amely felállította az Országos Hitelügyi Tanácsot, amelynek feladata a hitelélet rendjének megóvásában való közreműködés. A Tanács hatásköre néhány kivételtől eltekintve valamennyi belföldi entitás ügyleteire vonatkozó kamatok megállapítására kiterjedt. Mandátumát nem határozták meg szorosan és egészen a világháborúig fennállt, tagjai a minisztériumot képviselő szakember, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzintézeti Központ elnöke és a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének két küldötte voltak őszén válság hatására a kamatok felszöktek és a rövidlejáratú kötelezettségekre országos átlagban 13% körül mozogtak. 19 Az 5610/1931 M. E. számú rendeletben meghatározták, hogy a jogszabály életbe lépését megelőzően lejárt, de még nem törlesztett tartozást, legfeljebb évi 8%-os, a később lejáró követeléseket maximum évi 12%-os kamattal lehetett bírói úton érvényesíteni. A rendelet 9. rendelkezett arról, hogy a kamatok számítása során azokba be kell számítani mindenfajta melléktartozást is, így a kötbért, üzletdíjat, folyósítási forgalmi jutalékot, folyószámlaköltséget stb. Ez a rendelkezés tulajdonképpen a korabeli THM számítással egyenértékű. Később az Országos Hitelügyi Tanács határozatiban és további rendeletekben állapítottak meg a kamatszinteket. Így az 14000/1933 M. E. számú rendelet már csupán 5,5%-ban maximálta az április 1.- e előtt keletkezett magánjogi követelések kamatát, amit a 10000/1935 M. E. számú rendelet is szabályozott. Az érvényesíthető kamatláb az intézkedések révén 1931 novemberétől folyamatosan csökkent. A kamatcsökkentés és a gazdavédő intézkedések hatására pedig a mezőgazdaság évi kamatterhe is visszaesett és 1935-re már elérte az 1927-es év szintjét. ( évi XXVI. törvénycikk a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról 2., a felhatalmazást később hosszabbította az évi VII., az évi X., az évi XV., az évi IX., az évi XVIII., az évi X., az évi VIII. törvénycikk 19 SZUHAY, 288. o. 12

13 táblázat) Ez rendkívül fontos volt, hiszen például 1932-ben az adós gazdák pénzbevételeinek kb. a 60%-át az évi kamatteher fizetése emésztette fel táblázat: A mezőgazdaság éves kamatterhe Év Millió pengő Ugyancsak az 5610/1931. M. E. számú rendelet rendelkezett azokról a birtokosokról, akik a Földteherrendező Országos Bizottság teherrendezési eljárását sikertelenül kérték, vagy birtokuk kataszteri tiszta jövedelme az 1000 aranykoronát nem haladta meg, illetve akiknek a fő jövedelmi forrásuk volt a földbirtokuk. Ezeknek a csoportoknak lehetővé tette, hogy a végrehajtási eljárás során kérelemre az ingatlan zárlatát elhalasszák maximum október 31. napjáig, a következő termés értékesítésének idejéig. A rendelet a végrehajtást elszenvedőkkel szemben is tartalmazott könnyítéseket. Ezzel tulajdonképpen év végére a kormányzat elérte, hogy földbirtokot a legrászorultabb rétegtől lefoglalni ne lehessen. Ezeknek az intézkedéseknek a sorát folytatta a 3800/1932. M. E. számú rendelet 22, amelynek értelmében azok a gazdák, akik a kataszteri tiszta jövedelem hússzorosánál nagyobb jelzálogos teherrel bírtak, vagy a kataszteri tiszta jövedelem holdankénti átlaga a 300 pengőt meghaladta, valamint időben teljesítették az esedékes közadókat és annuitásokat, ebben az esetben október 31.-ig lényegében nem lehetett ellenük végrehajtást megindítani. Tovább szigorította a végrehajtási eljárás szabályait is a rendelet az adósok 20 MATOLCSY, o. 21 MATOLCSY, adatai alapján 22 A m. kir. minisztérium évi M. E. számú rendelete egyes gazdatartozások behajtásának ideiglenes korlátozásáról 13

14 javára. A jogszabály tehát a korabeli végrehajtási moratóriumot ismét meghosszabbította, majd tovább hosszabbította azt a 6300/1932. M. E. számú rendelet október 31-ig. A rendelet a 3800/1932-hez képest a kedvezményeket kiterjesztette az 50 holdnál kisebb birtokosoknak arra a körére is, amelynél a kataszteri jövedelem 15 szeresénél nagyobb a jelzálogos teher, illetve a kataszteri tiszta jövedelem holdanként átlaga a 225 pengőt meghaladta. Kiterjesztette a kedvezményt arra a mezőgazdasági munkából élőre is, aki házas belterületi telek tulajdonosa és a jelzálogos terhe a házadó négy és félszeresét meghaladta. Mindkét évi rendelet ugyancsak védelmet nyújtott a fizetni nem tudó, de vélelmezhetően a jövőben méltányos halasztás után mégis arra képes adósok esetén is. A 6300/1932-es rendelkezett a végrehajtás elhalasztásáról rendkívüli gazdasági kár esetére is. A 4300/1939. M. E. számú rendelet pedig a kataszteri tiszta jövedelem tizenötszörösénél jobban eladósodottaknak állami kamat-hozzájárulást tett lehetővé. A hozzájárulás akkor járt, ha a kamat az évi hét és fél százalékot meghaladta, ez esetben mértéke két és fél százalék volt. Az 8650/1933 M. E. számú rendelet lehetővé tette a gazdáknak valamint azoknak a kereskedőknek és iparosoknak, akik a gazdákkal közvetlen összeköttetésben voltak, hogy adóhátralékukat terményben is leróják tól kezdve különleges elbírálás alá estek az aszálykár sújtotta birtokok is október 23.-án lépett életbe a kormány 14000/1933 M. E. számú rendelete 24. Ennek alapján a leginkább eladósodott gazdáknak 25 kívánt segítséget nyújtani a kormány olyanformán, hogy azok a hiteladósok, akiknek a birtokain az adósságteher kataszteri tiszta jövedelem 15 szeresénél nagyobb volt, illetve házas belterületi telkének terhe a házadó négy és félszeresét meghaladt kérhették birtokaik ún. védett birtokká nyilvánítását. A védettség ténye a telekkönyvbe is bejegyzésre került. A védett birtokon évi 4% kamatfizetésen felüli kamatrész fizetési kötelezettsége megszűnt, az teljes kiegyenlítést nyert. A védett birtokkal szembeni végrehajtási jogot felfüggesztették és újabb jelzálogjogot sem lehetett bejegyezni rá, ha a gazdaadós kölcsöne kamatát fizette. A kataszteri tiszta jövedelem 40-szeres szorzatánál nagyobb adóssága után nem kellett kamatot fizetnie. Ha a birtoka nagysága illetve kataszteri tiszta jövedelme a 10 holdat vagy a 100 aranykoronát nem érte el, akkor kedvezményes kamatfizetési kötelezettség vonatkozott rá. 23 A m. kir. minisztérium évi M. E. számú rendelete a gazdatartozásokra, továbbá a peres és nem peres eljárásra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről 24 A m. kir. minisztérium évi M. E. számú rendelete a gazdatartozások fizetésének újabb szabályozásáról 25 A rendelet megfogalmazásában a gazdaadós terminust használja 14

15 A rendelet ugyancsak a törpebirtokosok nagyarányú eladósodásán kívánt segíteni azzal a rendelkezésével, miszerint a 10 kataszteri hold vagy a 100 aranykorona kataszteri tiszta jövedelmet meg nem haladó eladósodott birtokoknak a kataszteri jövedelem 40 szeresét meghaladó jelzálogos terhét az állam átvállalta, összesen 25 millió pengő erejéig. Ez utóbbi könnyítést, vagyis a kataszteri tiszta jövedelem 40-szeresén felüli tehernek az állam általi rendezését, 1935-ben a 10000/1935 M. E. számú rendelet 26 kiterjesztette valamennyi birtokra. A rendezés sávosan valósult meg: a 40 és 60 szoros szorzat közé eső csoportban a követelés 100%-át, a 60 és 80 szoros szorzat között a 40%-át, 80 és 100 szoros szorzat között a 20%-át, míg efelett 10%-át vállalta át az állam. Ugyancsak kiterjesztette az eddig a 10 holdig birtokosoknak járó kamatkedvezményt 20 holdra és leszállította az eddig 4%-os általános kamatfizetési mértéket 3,5%-ra. A törpebirtokosok (10 hold és 100 AK alatt) esetén elrendelte a rövid lejáratú követelések hosszúlejáratúvá alakítását, a tőketartozás fizetésének évi 4,5%- ának 50 éven keresztül való ütemezése révén. Aki ezt nem fogadta el, birtoka kikerült a védetté nyilvánítás köréből. Védetté nyilvánítottak a rendelkezések hatására birtokot, amelyeknek közel birtokosa volt. Ez az 5,8 millió holdnyi terhelt birtok 33,8%-át tette ki, és a megterhelt birtokok bruttó millió pengős terhéből 950 milliót tett ki a védett birtokokra eső rész. 27 Az adósságok rendezésére a kormány rendelkezésére - törvényi felhatalmazás alapján millió pengős a Magyar Nemzeti Bank által biztosított hitelkeret állt. Ebből a hitelkeretből három pénzügyi alapot hoztak létre: a kamat-hozzájárulási-, tőketörlesztési és adósságrendezési alapot közepéig az alapok 70 millió forintot használtak fel a gazdák helyzetének rendezésére. A pénzintézetek a folyószámla, és takarékbetétek után fél százalékos hozzájárulást fizettek, ami szintén az alapokba kellett befizetniük. A 10000/1935 M. E. számú rendelet a tartozások 50 évre való ütemezésével tulajdonképpen véglegesen rendezni volt hivatott a gazdaadósságok kérdését. A mezőgazdasági adómentés sikeresnek bizonyult, hiszen az eladdig fizetésképtelen gazdák zöme tól képes volt törleszteni a felvett hitele részleteit. 26 A m. kir. minisztérium M. E. számú rendelete a gazdatartozások rendezéséről, kihirdették és hatályba lépett október 12.-én 27 MATOLCSY, A magyar mezőgazdaság adósságterhének alakulása 12. o évi XXVII. törvénycikk a gazdatartozások rendezésével kapcsolatos hitelműveletekről, valamint egyes közmunkák költségeinek fedezéséről 15

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei 2010 március 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az elmúlt egy-két évben jelentősen megemelkedtek a devizahitelek törlesztőrészletei, de a forint alapú hitelek

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét

Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét Hazánk 2016. április 6-án törlesztette az Európai Uniónak

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2016. április 15. Hatályos 2016. április 18. (Jelen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Az MNB javaslatának összefoglalása

Az MNB javaslatának összefoglalása Szakmai háttéranyag A devizahitelezéssel kapcsolatos kockázatok növekedésére a Magyar Nemzeti Bank már évek óta számos alkalommal felhívta a figyelmet. A devizahitelezés negatív következményei már jelentősen

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2016.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2016. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. januári adatok alapján.. Januárban tovább csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke, elsősorban a svájci frank lakáshitelek

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ A 2014 első negyedévét bemutató publikáció megjelenésétől kezdődően a közzétett

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Bankismeretek 1. előadás

Bankismeretek 1. előadás Bankismeretek 1. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. február 18. "Nem tanítok, csak úgy elmondom." (Montaigne) 1 Hasznos 2 zárthelyi, 1 pótzh alkalom, de mindkét zh pótolható A 2 zh

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

2009. március 31. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a februári adatok alapján

2009. március 31. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a februári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. i adatok alapján. 31. Februárban összességében csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke. A forint lakáshitelek iránti

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 0 ában 1 0. ban a háztartási szektornak nyújtott hitelek átlagos kamatlábai minden instrumentum esetében csökkentek. A háztartások

Részletesebben

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja A hitelezés közös érdek Hegeds Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja Budapest, 2013. november 20. .., mert hitelezés nélkl nincs stabil pénzgyi közvetítő rendszer és nincs gazdasági

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért

Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért Egy cipőben járunk... 2008-ben vettünk fel 13 millió forint CHF alapú lakáshitelt. Most 21 millió forintot kellene visszafizetnünk. A törlesztőrészlet az

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 2004. Október ÁLLAMi garanciával 2 004 elsô tíz hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 1328,6 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2007. december

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

A devizahitelezés kivezetésének hatása a bankrendszerre

A devizahitelezés kivezetésének hatása a bankrendszerre A devizahitelezés kivezetésének hatása a bankrendszerre Nagy Márton ügyvezető igazgató Lízing szakmai napok 14. november 13. I. A devizahitelek kivezetése jelentősen átalakítja a bankrendszert A devizahiteles

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ A publikált idősorok változásai 2015-től A 2015. első negyedévet bemutató publikáció

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben