A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában"

Átírás

1 Hevesi Tímea Mária A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában A holisztikus gondolkodást az indián, az ausztrál, a tibeti és az ősmagyar népek mítoszain, kultúráján, szimbólumain keresztül közelítjük meg. Ahhoz, hogy a ma élő ember számára is érthető és megvalósítható legyen ez a szemlélet, újrafogalmazzuk jelenkorunk következő értékeit: minőség, közösség, egész-ség, kultúra és transzcendentalitás. A pedagógia területén a holisztikus gondolkodást, annak gyakorlati megvalósulását a lovasterápián keresztül mutatjuk be. Bevezető gondolatok A kettős világ Bárukh rabbi így szólt egyszer: - Micsoda jó és ragyogó világ ez mégis, ha az ember nem vész el benne, de micsoda sötét világ ez akkor, ha elvész benne. /Haszid történet/ Napjainkban a holisztikus felfogás fogalmazza meg a világmindenség egységét a minden mindennel összefügg gondolatát (Clark, ). Jelen korunkban egy átalakulás utáni igény van, s ez egy szemléletváltást is eredményezhet a pedagógia számára. Ezt a szemléletváltást mai világunkban egy az egész Földet egységként kezelő globalizációs folyamat negatív hatásai sürgetik. A pénzügyi, az informatikai, a gazdasági globalizáció egyre súlyosabb ökológiai, környezeti és társadalmi problémákat okoz. Nagy József (2002) a XXI. sz. és nevelés című könyvében a szociális, a perszonális nevelés erősödő válságát is súlyos problémának látja. Szerinte a személyiség szociokulturális evolúciójára is szükség lenne. A globalizáció egyik következménye a mai modern társadalmak esetében: a megváltozott értékrend. Tanulmányunkban vizsgálni fogjuk az értékek változását, értelmezésbeli különbségeit. A megújuláshoz szükséges planetáris értékrend vizsgálata értekezésünk alapja, hiszen az univerzális világszemlélet megőrzi a nemzeti sajátosságokat, de gondolatvilága nem más ideológiák, kultúrák meghódítására ill. megsemmisítésére törekszik, hanem szilárd értékrendszereik segítségével a harmonikus együttélést, totális szocializációt valósítják meg (Nagy, 2002). A bibliakutató Herman Gunkel eredetileg szövegekkel kapcsolatos megjegyzése is fontos szempontja jelen írásunknak. Szerinte minden tényt és korabeli megállapítást életbe ágyazva (Sitz im Leben) kell elhelyezni (Kálmán és Könczei, 2002). Munkánkban így a Sitz im Leben elvét követve négy ősi nép mitológiájának, hitvilágának, szokásainak, hagyományainak vázlatos bemutatásával szeretnénk az univerzális világszemléletet megidézni. A vizsgálandó népek - az indiánok, az ausztrál őslakosok, a tibetiek és az ősmagyarok - humán kultúrák képviselői. Munkánkban szeretnénk választ kapni arra a kérdésre, hogy melyek azok az ősi értékek, szükségletek, melyek hiányozhatnak jelen korunk társadalmából, emberi

2 kapcsolataiból, melyeknek újragondolása, megtalálása segítheti egyéni és társadalmi boldogulásunkat, s egy szemléletváltást tesz lehetővé? S végül a gyakorlati megvalósítás területén felmerül a döntő kérdés: a holisztikus szemléletet lehet-e adaptálni a gyakorlatban, például a gyógypedagógiai lovagoltatás, a lovasterápia területén? Jelen tanulmány tehát egy útkeresés, amely a sötét világ -ból keresi az utat egy jó és ragyogó világ felé. Fogalmak átgondolása Az emberi viselkedés vezetésében az érték-fogalomnak kiemelt fontossága van. Ezért tanulmányunk kifejtését az érték fogalmának vizsgálatával kezdenénk. Érték A pedagógiában az alapértékeket elsőként tudományosan Johann Friedrich Herbart fogalmazta meg. Ő alapértékekként öt eszmét vázolt fel: belső szabadság, tökéletesség, jóakarat, jogosság és igazságosság (Pedagógiai lexikon, 1997). Mihály Ottó (1998) felhívja a figyelmet arra, hogy a nevelés értéktételező tevékenység, mely nem létezhet értékek követelése és követése nélkül. Mihály szerint tehát a nevelés is az értékeken alapul, abból indul ki. Az érték megfogalmazását szerinte leginkább a mindenkori társadalom érdekei, nézetei határozzák meg. A társadalom gazdasági érdekei, a különböző gondolkodásmódok mind eltérő értékeket tartanak fontosnak. Úgy gondoljuk, hogy az értékek fontosságának a meghatározásában jelenlévő bizonytalanság okát filozófiai szinten (is) kellene keresnünk. A bevezetőben jelzett ökológiai, környezeti és társadalmi problémák jelenléte mindenképpen a mai értékrendszerek kritikájára ösztönöz. Több pedagógiával foglalkozó szakember korunk globális problémáit a jelenkor értékzavarával, értékválságával hozza összefüggésbe. Lappints Árpád (2002) Érték és nevelés című szöveggyűjteményében olvasható egy olyan megállapítás, mely szerint a nemzedékek közötti értékátadásban komoly zavarok jelentkeztek. Az értékzavar itt egyrészt azt jelenti, hogy elhomályosul egy-egy értékrendszer valóságos, cselekvésbe átültethető tartalma, normatív ereje, másrészt jelenti azt is, hogy a meglévő értékek nem adnak elfogadható orientációt az időközben kialakult létkérdések megoldásához, és az új értékalternatívák még világosan nem láthatóak. Az emberi viselkedés fő meghatározója, a domináns értékrendszer, a mai korban bizonytalanná vált. Az érték meghatározása is éppen ezért nem egyértelmű. Az érték fogalmának újragondolásához szervesen hozzátartozik a holisztikus szemlélet jelentésének vizsgálata is. Holisztikus szemlélet Holisztikus szemléleten ma egy nagyon újszerű gondolkodást értenek. A holisztikus filozófia elnevezés egy modern kori megfogalmazás, amit sokféleképpen is ki lehet fejezni: planetáris értékrend (Nagy, 2002), új humanizmus (Eliade, 1996) vagy univerzális gondolkodás (Hamvas, 1995). Az egyszerűség és érthetőség kedvéért tanulmányunkban főleg a leginkább elterjedt holisztikus megnevezést használjuk. A holisztika (görög szó, jelentése = egész, ép, teljes, osztatlan): az egészében való megismerés mint filozófiai tudományterület elnevezése. A holisztika megközelítése az analitikus szemléletnek az ellentéte: a nevelési folyamat teljességére hívja fel a figyelmet. 1

3 Míg az egyes tudományok és tantárgyak az életnek csak egy-egy aspektusát vizsgálják, a holisztika a valóság alternatív látásmódjait s a tudás párhuzamos útjait tartja értékesnek. Az emberi fejlődésnek nemcsak az értelmi és szakmai oldalát figyeli, hanem a szociális, erkölcsi, esztétikai és spirituális oldalát is. A holisztikus megismerés tehát a teljességben való megismerést jelenti. A holisztikus megismerésre kétféle teljesség jellemző: a megismerő ember és a megismert világ oszthatatlan teljessége. A holisztika abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a világegyetem integrált egész, amelyben minden mindennel összefügg. A holisztika nem szedi szét részeire a világot, nem egyszerűsíti le a helyzeteket szétdarabolással, nem a részleteken keresztül közelít a valósághoz, hanem azt a maga teljességében, osztatlanságában próbálja megfogni. Erre a fajta megismerésre kifejezőbb elnevezés a megérzés. Ez jobban érzékszervhez kötődő, mint az analízis, kevésbé értelmi-racionális, inkább érzelmi-emocionális. Ebben hasonlít a művészi megismeréshez. A kétféle megközelítés az analitikus és a holisztikus - nem értékekben különbözik egymástól, hanem stílusában. Mindkét módszernek megvan a létjogosultsága a maga helyén. Mindkét módszer szükséges és fontos a világ megismeréséhez (Neisser, 1984). A holisztikus filozófia egy nagyon gazdag, ősi és mély összefüggések láncolatát is jelenti. Ezen gondolkodást Hamvas Béla filozófikus, bölcseleti írásai, nézetei jól tükrözik. Hamvas (1995) Scientia sacra című könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetemesség nem enciklopédikus tudás és nem polihisztorság, ugyanis mind a kettő merő anyagi tudás, s csak mennyiség. A filozófus-bölcselő szerint az univerzalitás nem anyagi tudás, hanem szellemi kvalitás. Az őskori egység szerinte kozmogónia is, csillagászat is, orvostudomány is, morál is, politika is, misztika is, szociológia is, pszichológia is. Ezek a részek külön meg sem állhatnak és egymástól függetlenül semmi értelmük sincs. A Scientia sacra írója szerint az őskori egységet a történeti idő úgynevezett tudományától az különbözteti meg, hogy az archaikus szintézis metafizikai jelrendszer, ugyanakkor megvalósítandó életrend is. A kozmikus tudat megélése tehát a mindennapok gyakorlati tevékenységében is formát öltött, kifejezte azt. Ezt az egységes gondolatrendszert, szellemi valóságot a filozófus szerint a vallás, a művészet, a filozófia és a morál képviseli (Hamvas, 1995). Eliade (1997) szerint a metafizikai valóságot a szimbólumok és a mítoszok révén lehet felfedezni. A jelképeknek azt a rendszerét, melyet egy csoport minden tagja többékevésbé magáénak vall, nevezik kultúrának (Hoppál, Jankovics, Nagy és Szemadám, 1995). Az őskori egységet, a kozmikus tudat létét, a szimbólumok erejét az emberek számára a mítoszok közvetítették. Az egyetemes tudat gyakorlati kifejeződése, megvalósulása megfigyelhető az ősi kultúrákban. S a múlt mitológiai szinten kezdődik, ahogy Dr. Lakatos Zoltán magyar őstörténet kutató is írta (Paál, 2005, 1465.). Ősi kultúrák holisztikus szemlélete A vizsgálandó kultúrákban olyan értékekhez igazodtak, melyek több ezer éves hagyományon alapultak. Mind az indián, ausztrál, tibeti és ősmagyar nép hagyománya a mindennapok része is volt, melyet közösségi cselekedetek (pl. szertartások, spirituális rendezvények stb.) alkalmával adtak át a következő nemzedékeknek. A közösség cselekedeteit meghatározta a természettel való folyamatos kapcsolatuk. A természettel való állandó kapcsolat biztosította az archaikus ember számára a nyitott létezést. Ez a létezés kozmikus, mert struktúrája emberfeletti, mivel nem egyedül az emberi létmódra 2

4 korlátozódik. A világra nyitott létezés a vallásos embert képessé teszi arra, hogy amikor a világot ismeri meg, saját magát ismerje meg (Eliade, 2006). A nyitott létezés megvalósulását először az indián kultúrában vizsgáljuk meg. Az indián kultúra holisztikus szemlélete Dr. Boglár Lajos etnológus 1959 és 1994 között számos etnológiai-antropológiai terepmunkát végzett latin-amerikai törzsi társadalmak között. Több évtizedes tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a törzsi társadalmak jelentős részénél az ideológiát átszövi egy olyan szimbólum-együttes, egy sajátos mito-ideológia, amely meghatározza a gondolkodást, szabályozza a közösségek tagjainak a viselkedését. A különböző indián népek mítoszai nagyon gazdagok. A világ dolgainak teremtését például a piaroa indiánok félszáz mítosza beszéli el: esténként még manapság is hallhatók az Orinoco-folyó mentén az őserdei kunyhókban. Az ember naponta megismétlődő és gyakran konfliktusba átcsapó kapcsolata a természettel, békés és ellenséges démonok viadala, a mítosz ígérete és a valóság ellentmondásai indokolják a közösség egyensúlyát elősegítő szertartásokat. Az Énekek Embere, a varázsló szájából naponta elhangzik a gonosz démont elűző vagy gyógyító varázsének, de ha szükséges, megszervezi az egész közösséget megmozgató szertartást: a résztvevők megtanulják elképzelni, majd megvalósítani a táncmaszkokat, a rituális hangszereket. Mindenki megtanul mintázni, festeni, táncolni, énekelni (Boglár és Horváth, 1981). A közösségnek szerves részei a férfiakon kívül a nők és a gyerekek. A gyerekek már kiskoruktól kezdve folyamatosan megismerik a közösség hagyományát, viszonyrendszerét, világképét. A hagyomány minden egyes felidézése akár szertartásokon, akár a mindennapok cselekedeteiben tanító, nevelő jellegű, mely oktatás élménydús és egyben gyakorlatias is. A navajo indiánoknak valójában nem volt gyermek, gyermekkor fogalmuk. Rendelkeztek viszont a fejlődni, valamivé válni fogalmakkal (Kálmán és Könczei, 2002). Az indiánok hagyományában a gyermeket születésekor a Természet/Természetfeletti oltalmába ajánlják. Ezt tükrözi a következő omaha imádáság egy újszülöttért: Hó! Nap, Hold és a Csillagok, / Ti valamennyien, akik / Az Égen jártok, / Hallgassatok ide! / Új élet lépett / Közibétek! / Egyengessétek útját! (Balogh, o.) A világmindenséget jeleníti meg a sziú törzseknél a beavatásnál használt szakrális kunyhó is. Teteje az égboltot, padlózata a földet, a négy fal a kozmikus tér négy irányát szimbolizálja. A szakrális kunyhó felállítása a kozmogóniát ismétli meg, mert ezen kis épületben a világ ölt testet (Eliade, 1996). Kozmikus, univerzális szemléletüket az indiánok hagyományaikon, szokásaikon keresztül élték meg és adták tovább utódaiknak. Ennek a harmonikus kapcsolatnak, világfelfogásnak szép példái az indián művészetek. A szövés, fonás, az agyagedények stb. készítése mind szellemi tartalommal bírt, s készítésük egyben egy-egy gondolatba, tanításba való elmélyülést is jelentett. Az ausztrál őslakosok holisztikus szemlélete Adolphus Peter Elkin professzor 1927-től az 1960-as évekig végzett terepmunkát az Ausztrál kontinens különböző részein. Elkin (2006) meglátása szerint az őslakók számára a természet olyan rendszer, amelyben az állat- és növényfajták, valamint a természeti jelenségek térben és időben összefonódnak és egymást meghatározzák. Ősi hagyományuk a beavatás. A beavatás több lépcsőben történik. Az első beavatás maga a születés, s utána a serdülőkorból a férfikorba való átmenetnél történik beavatás, aminek ősidőkre visszanyúló rítusai vannak. A beavatás szellemi éréssel egyenértékű. 3

5 Az ausztrál őslakosok filozófiáját mítoszaikon keresztül érthetjük meg. A mitológia számukra nem pusztán szavak vagy feljegyzések együttese, hanem a cselekvésé és életé is, hiszen az őslakók a mítosznak megfelelően élnek. Ennek az a célja, hogy a törzs jólétét biztosítsák azáltal, hogy élő kapcsolatba kerülnek a teremtő álomidő -vel. Más szóval: a mítosz életet ad. Az őslakók szerint az álomidő örökkévaló, s még most is egyre formálja a világot. Az örökkévaló szót itt nem abban az értelemben használjuk, mint időperiódusok vég nélküli egymás után következését, hanem filozófiai értelemben, annak az állandóan jelen lévő, nem változó valóságnak a megjelölésére, amely az időn keresztül fejeződik ki, és amely azt hangsúlyozza (Eliade, 1996). A rituális és a társadalmi életnek fontos részei az ausztrál őslakosok életében a kultikus szertartások. E szertartások alatt a törzs hőseinek tetteit megelevenítik, és közben eljátsszák a mítoszt. A rítus előkészítése során, akárcsak az előadás alatt, énekelnek. Ezek az énekek a mítoszok költői változatai. Amikor egy ilyen rítusnak vége van, az öregek elmagyarázzák a jelentését, valamint a díszítmények és a szimbólumok értelmét az újonnan beavatottaknak. A hagyománytisztelet és az önmegvalósítás harmóniája kifejeződik művészetükben is. Az őslakók művészeti formái változatosak: fa- és kagylóvéset, faragott és festett faszobrok, összetett szertartási tárgyak készítése és díszítése, sziklafestmények, kéregfestmények, emberi test festése, a mitológia rituális újraeljátszása, balettszerű és imitatív tánc, amely általában énekkíséretre vagy ütemesen kivert ritmusra történik, valamint a költői képzelőerő és a ritmus felhasználása énekek komponálására (Elkin, 1986). A tibetiek holisztikus szemlélete A következőkben szeretnénk bemutatni az ősi tibetiek világát, gondolkodását. A tibeti vallás figyelemre méltó szintézis, összeolvadások és szinkretizmus hosszú folyamatának eredménye. Tibet vallástörténetét az őshonos vallás, a bon és az indiai buddhizmus összeütközéseként értelmezték, ez utóbbi pedig a lámaizmus formájában győzedelmeskedett. A bon és a buddhizmus elterjedését megelőző vallást az emberek vallásának nevezték, melynek sajátos vonásai azért fellelhetőek a lámaikus vagy a bon köntöse alatt (Laird, 2007). Több mint 2500 évvel ezelőtt Sákjamuni buddha sokévi intenzív lelkigyakorlat eredményeként elérte a megvilágosodást, s útnak indította az egyik nagy világvallás fejlődését, a buddhizmust. A tibetiek szellemi irányítója a mindenkori dalai láma. A dalai mongol nyelven tengert jelent, a láma pedig tibetiül spirituális tanítót a dalai láma legpontosabb fordítása talán a bölcsesség tengere. A tibeti buddhista kultúrának fontos tanítása a reinkarnáció, a lélekvándorlás. Ez által hangsúlyossá lesz a buddhizmus egyik fő gondolata: az együttérzés (más lények iránt is) s a bölcsesség fontossága. A tibeti buddhizmus kultúrája nagyon sokrétű, beletartozik pl. a gyógyászat, asztrológia, csillagászat, kozmogónia, építészet, oktatás, nevelés stb. A tibetiek művészetében, pl. az építészetükben is megfigyelhető a nyitottság a szent valóság felé. A tibeti szent építészet a tájban elszórt sztrúpától kezdve egészen a hegyek oldalába felkapaszkodó templomig és kolostor-együttesekig az ország népének spiritualitását fejezi ki, és azt jelzi, milyen mélységesen megértették természeti környezetüket. (A sztrúpák Buddha testének, beszédének és elméjének építészeti ábrázolásai, s minden egyes részletük rengeteg, sokrétegű szimbolizmust hordoz.) (Farber 2000) A tibeti buddhizmus filozófiája nagyon elgondolkodtató. A megvilágosodás a cél, mely az összes érző lény javára történik. Az egyén fejlődése tehát a közösség érdekeit is szolgálja. A következőkben az ősmagyarok életét szeretnénk megvizsgálni. 4

6 Az ősmagyarok holisztikus szemlélete A magyarság, amikor a Kárpát-medence területére érkezett, a nagyállattartók kultúrájának jegyeit mutatta. Őseink vallását ma természetvallásnak neveznénk, vagyis a Természet megfigyelésén, ismeretén alapult, tehát Magyar Adorján őstörténet kutató szerint az abszolút igazságokon (Magyar o.). Deér József (1993) ősmagyar kutató szerint a magyarság oly kultúrkörből szakadt Európába, melynek népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek. A fő vallási forma a honfoglaló magyaroknál a samanizmus. A sámánok egy csoportjának táltos volt a neve. A pogány magyarok hitvilágában és mindennapi életében fontos szerepe volt a táltosnak. A táltos különleges képességekkel megáldott ember, legfontosabb tulajdonsága talán mégis az, hogy a jövőbe lát. Születéskor már ott a jel, mely mutatja, hogy az újszülött táltosszerepre szánt. E jel pedig a fogyatékosság jele, hisz fölös számú csontja, illetve foga van (Kálmán és Könczei, 2002). Az ősmagyar hit szerint egymás felett elhelyezkedő világok vannak, amelyeket a világfa köt össze. Ennek földi mása a sámánfa, amely által a sámán révült állapotban feljut a felső világba azért, hogy a szellemekkel érintkezzen. A világfa, a magyar népi hiedelmek tetejetlen fája, mintegy egységbe foglalja az élő és a holt természetről kialakult elképzeléseket (Bartha, 1988). Eliade (1996) szerint a három kozmikus sík a föld, az ég és az alvilág összekapcsolása jelzi a kozmikus gondolkodást, vallást. Az ősvallás és annak gyakorlata egészen áthatotta a közéletet és a családot. A honfoglaló ősök cselekedeteikhez mindig kérték az isteni útmutatást. Díszítőelemként használt állati (pl. szarvas, ló, sólyom, turul stb.), és növényi (pl. tulipán, liliom, fa stb.) ornamentikánkban mítoszaink, hitvilágunk tükröződött (Hoppál és mtsai, 1995). A vizsgált humán kultúrák bemutatását, megidézését Dr. Lakatos Zoltán magyar őstörténet kutatónak a múltban rejlő értékekről megfogalmazott gondolatával zárnánk: A múlt kiapadhatatlan kútja jelenthet csak biztos alapot a mának és a jövőnek is. (Paál, o.) Egyéni- és társadalmi értékek újrafogalmazása, aktualizálása Az előzőekben láthattuk, hogy az egyéni- és a társadalmi értékek összehangolása kívánatos és megvalósítható is volt egyes népek történetében. Másrészt megállapíthatjuk, hogy a bemutatott négy nép ősi kultúrkincsei, univerzális világszemlélete nagyon sok problémamegoldási lehetőséget tartalmaz. Felmerül a kérdés: az előzőekben említett értékes hagyományok, szokások, világnézetek értékeit hogyan lehetne megfogalmazni úgy, hogy azt fel tudjuk használni a nevelésében, oktatásában? Vitányi Iván (2002) Érték és kultúra című esszéjében megfogalmazta azt, hogy a jelenkori problémák megoldásához arra van szükség, hogy újrafogalmazzuk az emberiség értékeit. Vitányi szerint az újrafogalmazást igénylő, a társadalom válságából való kilépésnek lehetőséget adó értékek a következők: minőség, közösség, egész-ség, kultúra. Elsőként vizsgáljuk meg a minőség fogalmát. Minőség A vizsgált kultúráknál megegyezik a léleknek a testtől elválasztható létezésének a gondolata, s a fejlődés elsősorban lelki/szellemi fejlődést jelent, a belső értékek (pl. lelki harmónia, segítségnyújtásra való képesség, tolerancia, természettel való összhang stb.) 5

7 hangsúlyosak az egyének társadalmi megítélésében. Vitányi (2002) megfogalmazásában a minőség mindenekelőtt a mennyiséggel szembeállított, és a mennyiséget meghaladó fogalom. Az ősi kultúrákban már gyermekkortól kezdve a mítoszok, rítusok által megismerhette és a szertartások által újraélhette az egyén a világ és az emberiség keletkezésének történetét, saját népének múltját. Ezáltal megérthette létezésének értelmét, önmagára ismert a világban, megtalálta a helyét. Az egyén életének az összekapcsolódása a tágabb világgal az Univerzummal, a kozmosszal - egy olyan minőségbe helyezte a mindennapi életet, tevékenységeket, melyek szellemi-lelki tartalommal voltak átitatva. A pedagógiai gondolkodásban a minőségi tudás jelenthet kreativitást, kombinálhatóságot, következtetéseket, összefüggéseket, gyakorlatiasságot, használhatóságot, élményt. A mennyiségi tudás ezzel szemben leginkább a felhalmozott tudást jelenti. Vitányi szerint a következő átgondolandó fogalom: a közösség. Közösség Az élet minden területét átszövő közösségi tevékenységek (pl. vadászat, szertartások, állattenyésztés stb.) egy magasabb cél a Természettel/Istennel való harmónia - alá voltak/vannak rendelve, s ezért ezeknek a közösségi tevékenységeknek a fontossága hangsúlyos az ősi társadalmakban. Az élő közösség, melyben az egyén személyiségfejlődése meg tudott valósulni, mindenki számára kontrollként is működött. Jelen korunkban Vitányi (2002) megfogalmazása szerint az egyén és a közösség új, magasabb rendű viszonyára van szükség, mivel az egyén fokozott és szükséges individualizációjához másfajta, tudatosabb, belsőből vezérelt kollektivitás avagy kommunitaritás szükségeltetik. A közösség ma egy olyan fogalom, amelyet újra át kell gondolni. A közösség és a személyiségünk kibontakoztatása, megélése között nagyon szoros a kapcsolat, ugyanis az egyén individualizációja a közösséggel való kapcsolatában fejlődik ki. Nagy József (2002) is felhívja a figyelmet a csoportok jelentőségére a szocializáció szempontjából. A különböző kultúrák közösség-szerveződését vizsgálva jelen korunk társadalmi problémáit is jobban megérthetjük. Világossá válhat, hogy a globalizálódás specifikus értékrendeket, kohéziókat fellazító hatása a planetáris értékrend, a planetáris társadalomhoz való alkalmazkodó megújulással védhető ki. Ennek többek között az egyik feltétele, hogy a nevelés intézményrendszere alkalmassá váljon a csoportlétre, a szervezeti létre és a társadalmi létre nevelésre. A további érték, mely fontos az egyén és a közösség kapcsolatában: az egész-ség. Egész-ség Az indiánok, ausztrál őslakosok, tibetiek és ősmagyarok világképében közös az animista felfogás. Az animizmus szó a latin anima (lélek, lélegzet, életerő) szóból származik. Alapvető fontossága a testtől független szellem-lélek gondolatának a felismerése, amely a világot egy reális, fizikai, testi és egy anyagtalan spirituális vallóságra tagolta. Mai korunkban az egész-ség holisztikus szemlélete jelenti a részek (pl. egyén, természet stb.) és az egész (pl. közösség, Isten stb.) kapcsolatát, hozzá olyan kreatív divergens gondolkodással, amely az új folyamatokat értelmezni tudja (Vitányi, 2002). Az egészséges személyiség működésének alapvető feltétele a személyes tudat (a személyes világtudat és az éntudat) kialakulása. Nagy szerint ez az identitás alapja, az egzisztenciális jelentőségű döntések mércéje, a viselkedés legmagasabb szintű szabályozása. Az ember 6

8 elementáris erejű pszichikus szükséglete, hogy létezik személyes tudata. Koherens személyes tudat nélkül az ember viszonyítási alap, tájékozódási pontok, iránytű nélküli lény, akinek a viselkedését az öröklött mechanizmusok, az aktuális külső erőtér és a szokások kölcsönhatásai szabályozzák (Nagy, 2002). A következő újragondolást kívánó fogalom: a kultúra. Kultúra A vizsgált kultúrákban mindenki a közösség fontos része, hol a közösség tagjai folyamatosan nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megtanulják, megtapasztalják a közösség által elfogadott értékeket (pl. világképet, tevékenységi köröket, közösségi szertartásokat, hagyományokat, szokásokat stb.). Mai korunkban is kívánatos lenne egy olyan magasrendű kultúra, amely nemcsak elvben hozzáférhető mindenki számára, hanem amelyben a társadalom egész működése biztosítja, hogy hozzá is férjen (Vitányi, 2002). A holisztikus nevelésnek egyik fontos feladata az, hogy megismertesse a tanulókat szellemi örökségükkel, hogy közvetítse azokat a szimbólumokat melyeket őseink is ismertek és megéltek. A személyes világtudat kialakulásának ugyanis Nagy (2002) szerint alapvető feltétele, hogy a különböző korok és jelenünk meghatározó értékrendjeit, eszméit, világnézeteit, vallásait a tanulók/egyének kellő alapossággal megismerjék, megvitassák: a természeti népek néhány sajátos világfelfogását, az ókor és a középkor nagy eszmeáramlatait, legalább négy-öt világvallást, az újkor és századunk néhány nagy hatású pozitív és negatív eszmerendszerét, és szerepét az országok, az emberek közötti kölcsönhatások szabályozásában. Az előbbiekben kiemelt fogalmak tárgyalásánál Vitányi Iván gondolatmenete volt az útmutató. A következő fogalom kihangsúlyozását azonban tanulmányaim, gyakorlati tapasztalataim alapján tartjuk fontosnak. Transzcendentalitás Az ősi kultúrákban élőknek a természetfölöttivel való kapcsolat, a természetfölötti erők jelenléte az ember életében természetes módon beletartozott világ- és emberképükbe. Karl Rahner (1983) keresztény hittudós szerint transzcendentális tapasztalatnak nevezzük a megismerő szubjektum szubjektumra jellemző, nem tematikus és minden szellemi megismerő aktusban benne levő, szükségszerű és elkerülhetetlen tudását önmagáról, valamint nyitottságát minden lehetséges valóság korlátlan horizontjára. Rahner szerint az embernek része a transzcendentalitásra való nyitottság. Martin Buber (1991) író, fordító és filozófus, német és héber nyelven író zsidó gondolkodó számára a transzcendentális tapasztalat megsejtése leginkább az Én és Te közötti kapcsolat által lehetséges. Buber szerint a Te által leszünk Én-né, s minden valóságos élet találkozás, mely találkozás által az ember megsejtheti az örökkévalóságot. A transzcendentalitás egy olyan fogalom, amelynek használata kevésbé terjedt még el a pedagógusok körében. Ezt a fogalmat holisztikus szempontból lehetne kapcsolatnak mondani. A kapcsolat jelenti pl. az emberekkel, növényekkel, állatokkal, kövekkel, jelenségekkel, nézetekkel stb. való kapcsolatot. A kapcsolat jelentésének kitágításával eljutottunk az Én-Te közötti határok kérdéséhez. A kapcsolat kölcsönössége miatt az Én és a Te határai elmosódnak. A saját határaink átlépésével túljutunk a fizikai határainkon, s ilyenkor Martin Buber (1991) zsidó filozófus szerint rásejtünk a létre. Ez a rásejtés transzcendentális tapasztalat. Ezt a tapasztalatot azért fontos megélni, mert az ember a határtalanság tudásával érti meg a határokat. Ha valaki ismeri a határait, lehetőségeit, reálisabb énképe lesz, és jobban megtalálja a helyét a világban. Egy szilárd, tartós 7

9 viszonyítási alap, szabályozási rendszer Nagy József (2002) szerint az ember egzisztenciális szükséglete. A minőségi élet megteremtése, a közösségbe való tartozás, az Egésszel való harmónia megtalálása, az emberiség szellemi örökségének megismerése s a transzcendentális tapasztalat általi nyitottság megsejtése lehetnének azok a feladatok, célok, megoldási lehetőségek, melyeket az ősi kultúrák hagyományoztak ránk. A holisztikus szemlélet adaptálása a lovasterápiára Erhard Dill (1996) Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre című tanulmányában az univerzum új szemléletéről és az új emberképről szól. O. Speck olyan gyógypedagógiai elméletet fejlesztett ki, amely humánökológiai ismeretekre épül, s ezáltal az új világfelfogás alapvető aspektusait a gyógypedagógiába is integrálja. Abból indul ki a rendszeres ökológiai világszemlélet, hogy az ember önszabályozó rendszer, mely önmagában nagyobb rendszerek részeként értelmezhető. Az egyes részrendszerek kölcsönös kapcsolatban vannak. Ez a felfogás megszünteti az ember, környezet és kozmosz szétválasztását éppúgy, mint a test, szellem és lélek elválasztását. Ebben a gondolatban megtalálható az embernek, mint egész-nek a felfogása, mely az egész-séges ember jellemzője (Hoffmann, 2006). Az archaikus ember a kozmikus, szellemi megismerést, tapasztalatot azáltal tette valóságossá, és azáltal részesült benne, hogy a mindennapi tevékenységébe bekapcsolta (Eliade, 1952, 1976). A következőkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a lovasterápia hogyan nyújt alkalmat a nyitott létezés megélésére, az egész-séges emberré nevelésre. Az egyén testi, lelki, szellemi és szociális megközelítése a lovasterápiában tág teret ad a holisztikus filozófia gondolatainak adaptálására. A továbbiakban az újrafogalmazott értékek segítségével szeretnénk a holisztikus szemléletet bemutatni a lovasterápiában. Minőség életminőség A gyógypedagógus Urs Haeberlin szerint az egyes emberi individuum fejlődésének célja az emberi kiteljesedés. Haeberlin úgy érzi, hogy minden egyes embernek azonos joga kell legyen emberi önmegvalósítása segítéséhez. A gyógypedagógus saját tapasztalata szerint az ember akkor jut közelebb önmaga megvalósításához, ha sikerül saját életét mint önmagában összefüggő egészet érzékelnie, gondolatilag felfognia és alakítania. A saját személyiség egységességének ezt az élményét a saját identitás élményének nevezi. Az emberi önmegvalósítás céljaként eszerint megfogalmazhatjuk az identitás tartós megélését (Gaál, o.). Az ember önmegvalósításához, identitásának megéléséhez szüksége van a nyitott létezés -re, amely által befogadja az egyén környezetének tapasztalatait. Nyitottsága egy állandó tanulási folyamatot is jelent, amely által saját képességeit megismerheti, kibontakoztathatja. Az önmegismerés, ill. önmegvalósítás tehát folyamat, kölcsönösség, viszony, mely az egyén és környezete között történik, s amely biztosítja azokat az ingereket, érzéseket, kapcsolódásokat, tapasztalatokat, gondolatokat, melyek az egyén életminőségét meghatározzák. A szenzoros integrációs terápiákban lehetőség nyílik az önmegismerésre. A terápiákban részt vevő gyermek, fiatal felnőtt hintázik, pörög, lovon ülve egyensúlyozik, ringatózik, álmodozik, olyan mintha csak jól érezné magát, játszana, szórakozna. A terapeuta feladata, hogy kliensét, legyen az bármilyen életkorú, kísérje azon a felfedező úton, amely a megnehezített körülmények között keresi az éppen elégséges kihívást 8

10 tartalmazó, nem unalmas, de nem is elviselhetetlen szorongással kísért játékhelyzetet a lovardai környezetben (Gordosné, 2004). A lovasterápia során a lovon ülőnek nagyon fontos, hogy egyes feladathelyzeteket önállóan, értelmét és leleményességét felhasználva oldjon meg. Megismerje ezáltal lehetőségeit, merjen kockáztatni, fedezze fel saját képességeit. A lovaglásról a későbbiekben lehet rajzot készíteni, éneket, illetve mesét kitalálni. Ez az élmény a gyermeket ösztönzi a dolgok felfedező megismerésére, a cselekvésekben való részvételre (Mesterházi, 1998). Közösség Az interakciós szociálpszichológiában Goffmann egy alaptézist fogalmazott meg: az ember a szociális elvárások teljesítésével keresi identitását (Gaál, 1996). A környezethez való alkalmazkodásnak túlélési értéke is van, tehát lényegénél fogva széles értelemben vett tanulás, célorientált viselkedés, amely elősegíti, hogy valaki új helyzetben megtalálja a legmegfelelőbb megoldást (Gordosné, 2004). A lovaglás, a közös rendezvények, versenyek során kialakul egy közösség, amelynek a ló is szerves része. A közösen megélt tapasztalatok által mindenki gazdagodik. A lóval való kapcsolat megkönnyíti az emberi kommunikációt, és jelentős segítséget ad a fiatal nevelésében is. A lóval való kapcsolat nagymértékben hozzájárul a szociális képességek fejlesztéséhez, mivel a lónak azonnali visszajelzései vannak minden problémát illetően, a fiatalok mindig tudják mikor cselekszenek helyesen. A lovaglás során meg kell tanulniuk bizonyos biztonsági és egyéb szabályokat. Meg kell tanulniuk a különböző helyzetekhez alkalmazkodni, a körülményeknek megfelelően adekvátan cselekedni, viselkedni. A lóval foglalkozó kinyílik a környezetére is. Hiszen együtt kell működnie a társaival és a lóval is például a csoportos gyakorlatok, voltizs (lovastorna) feladatok során. A lovaglás mindezen hatásai miatt növeli a lovas külvilág iránti érdeklődését, s a lovasnak lehetősége nyílik a világ lóhátról történő felfedezésére. A lovaglás nagyon jó alkalmat kínál a kommunikáció fejlesztésére is. A szóbeli utasítások, a bemutatással egybekötött magyarázatok a beszéd megértést, a passzív és az aktív szókincs gyarapodását segítik. A lovon ülve sokkal oldottabbak, közlékenyebbek, szeretnek beszélni a lóhoz. Emellett a foglalkozás vezetőjével, a segítőkkel s a társakkal is kommunikálni kell (Bozori, 2002). A beszéden kívül a kommunikációnak fontos része a metakommunikáció. Mozdulatok, érintések, pillantások mind a lovas és mind a ló részéről nagyon sok információt rejtenek magukban. Ezek olyan bensőséges tartalmakat hordozhatnak (pl. együttérzés, szeretet, félelem, melegség stb.), amelyek a ló és a lovas közös, intim élményei. Egész-ség A holisztikus megközelítés szerint egészség szavunk magában rejti azt a jelentést, hogy az ember egész, hiánytalan. A modern orvostudomány újabb kutatásai már kiemelik, hogy az egészség nem a betegség hiánya, több, más: a testi, a szellemi, a szociális jóllét állapota, amitől nincsen nagyon messze már az egész-ség szélesebb: morális és intellektuális jóllétként, épségként való értelmezése sem, melyben a jól-lét az egész ember épségét, egészségét jelenti (Kálmán és Könczei, 2002). Ideje tehát, hogy a pedagógia gyakorlatában is olyan módszereket használjunk, amelyek az egész-embert célozzák meg. Szvatkó Anna gyógypedagógus, klinikai gyermek szakpszichológus egyik tanulmányában a betegségek gyógyításában a következőt emeli ki: Olyan megközelítéseknek lehet leginkább létjogosultságuk, amelyek nem elszigetelt tüneteket kívánnak gyógyítólag célba venni, hanem egy holisztikus szemlélet alapján az 9

11 egész személyiséget támogatják, hogy az képessé váljon saját harmóniáját kialakítani önmagán belül és az őt körülvevő világgal szemben egyaránt. (Gordosné o.) A 20. század végére jól érzékelhetővé vált, hogy a legkülönbözőbb elméleti alapokon álló kutatók egyre inkább úgy gondolták, hogy az emberi szervezet egységes egészként funkcionál, az egyes rendszerek nem elszigetelten működnek, hanem egymást állandóan módosítva, egymásnak változékonyságukban is állandó háttérül szolgálva ben Anne Jean Ayres olyan holisztikus szemléletű terápiás eljárást fejlesztett ki, melyben a vesztibuláris ingerlés a teória központi momentumává lett. A vesztibuláris rendszer különösen a mozgás sebességének, irányának, és a kapcsolódó fejhelyzetnek változásaira fogékony, olyan érzeteket kelt, amelyek által a környezet és a mozgásban lévő test térképe pontosan és megbízhatóan rendelkezésre áll (Gordosné, 2004). A szenzoros integrációs terápiák egyik lehetősége a lovasterápia. A lóval való kapcsolat számtalan tapasztalatot jelent az embernek. Elsőként a ló érintését, simogatását említenénk. A másikkal, a Te-vel való kapcsolat legősibb megnyilvánulási formája az érintés. Az érintés, mint a legősibb érzékelési mód, a korai tanulás alapja. Mint bőrérzéklet, részt vesz a külső és belső közötti határképzés kialakításában. A testi kontaktusok általa valósulnak meg, az egész élet során az érintés az intimitás letéteményese. A fejlődéslélektan is kiemeli a kognitív és a motoros fejlődésben betöltött alapvető szerepét. A taktilitás már a méhen belüli életben működőképes rendszerré alakul, s ezen ingerlés mindvégig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. A ló hatalmas, meleg teste, puha szőre nagyon sok pozitív ingert, tapasztalatot közvetít a vele kapcsolatba kerülő személynek. A lovat át lehet ölelni, rá lehet ülni, rá lehet feküdni, tapintás útján kapcsolatba lehet kerülni vele. Megnyugtat, energiával tölt fel, melegséget közvetít. Lovagoltatáskor a különböző érzékszervek, analizátorok a külső és belső érzékelés állandó, folyamatosan változó hatása alatt állnak. Az állandó ritmusos mozgás hatást gyakorol a haptikus, taktilis, kinesztetikus érzékelés fejlődésére, alakulására. A gyakorlatok, játékok során vizuális és akusztikus észlelésük, érzékelésük differenciáltabbá tehető. Lovaglási helyzetben a lovas folyamatosan alkalmazkodik a ló mozgásához. A lovaglás során megvalósuló folyamatos mozgás cselekvésvezérléshez igazodó gondolkodási reakciót igényel. Az önálló lovaglási helyzetek az analógiás és a problémamegoldó gondolkodást egyaránt fejlesztik (Bozori, 2002). A gondolkodást segíti a ló ritmikus járása is. Ez egy meditatív helyzetet is teremthet, mely nagyfokú pszichés ellazulást is eredményezhet. Kultúra A lovasterápia a ló által valósul meg, mely ló maga egy olyan szimbólum, melynek mélyen gyökerező történelme, kultúrája van. Gondoljunk csak bele abba, hogy a lónak milyen sokrétű jelentése volt az elmúlt korokban, s a ló szimbóluma még a ma élő emberek történelmét, meséit, hiedelemvilágát is befolyásolja. Hiszen a ló ősképe a fekete (vagy fakó) vadló, mely a Föld és a vizek mélyének, az éjnek, a Holdnak, a vegetációnak, a totemisztikus ősanyának, a szexualitásnak és a halálnak, álomnak és mágiának a jelképe. A mesék sárkányainak, boszorkányainak vaslova, ércménese van. A bűbájosok: a boszorkányok, a táltos, a garabonciás ló képében járnak. Dionüszosz kis-ázsiai beavatási szertartásaiban a megszállott hívők jelképes értelemben az isten lovaivá lettek. A ló szimbolikája azzal, hogy a hátára ült az ember, szembetűnően megváltozik. Szoláris mítoszokban, mesékben ló és lovasa a teljesség, a győzelem jelképe: kettősükben egyesül a négy elem, a Nap és a Hold, a fény és árnyék, nappal és éj ereje, varázsa, ettől 10

12 legyőzhetetlenek. Honfoglalásmondánk szerint új hazánkat fehér lovon váltottuk meg. A földrészek közül a ló Európa attribútuma (Hoppál és mtsai, 1995). Az ősmagyar hitvilágban a táltos, aki bölcs és gyógyító ember is volt, sámándobjával, égi lovával utazott különböző szellemi régiókba, hogy megoldást találjon népe bajaira. A ló gazdag szimbóluma átitatta ősi hitvilágunkat, meséinket (pl. Fehérlófia, táltos-mesék stb.). Történelmünk alakulását nagyban befolyásolta a ló, s a ma emberének sem szabad elfelejtenie azt, hogy egyéni, sajátos életének kialakulása hacsak a régmúlt időkbe mélyedő gyökerekre gondolunk kapcsolatban van a lóval is. Transzcendentalitás A filozófus és szociológus Plessner egy formulájában az embert nyitott kérdésként, kiismerhetetlen jelenségként jellemezte. Plessner az emberi jelenség valamennyi, metafizikai-morális keretek közötti, konkrét értelmezését valamely tudatosan értéksemleges emberi lét- vagy életforma felfogása szerint nyitva akarja tartani (Gaál, 1996, 15.). Ha az ember nem eszerint cselekszik, nem veszi figyelembe az ember kiismerhetetlenségét és nyitott kérdés-voltát, akkor egy ideológiailag előre megformált, beszűkült emberkép-pedagógia irányába halad. Stefan Vašek a Speciálpedagógiai tanácsadás című tanulmányában ír a transzcendentális szükségletről is, amely fontos az ép és a sérüléssel élő egyén személyiségének fejlődésében. Szerinte a szociális, lelki (spirituális) szükségletek hiánya az egyén negatív magatartását okozhatja. A létezés céljának, értelmének keresése, megválaszolása a szlovák gyógypedagógus szerint szükséges minden egyén egyensúlyi állapotának megtalálásához, és ebből következően a pozitív szociális magatartás kialakulásához (Chaloupka és Varga, 2009). A ló is, mint a természet része közvetítheti a transzcendentalitást. Az Én-Te viszony, a kölcsönösség megélése ló és lovasa között létrehozhatja a találkozást, mely által az ember megsejtheti az örökkévalóságot. Az örökkévalóság megsejtésével az ember rájöhet arra, hogy semmi nem lehet értelem nélkül való. Az élet értelmének kérdése ezért talán már nem is lesz kérdés többé (Buber, 1991). Amikor megéli az ember, hogy a világnak szerves része, életének oka és értelme van, akkor olyan értékekre (pl. közösségbe tartozás, más emberek és kultúrák megismerése, kreatív tevékenységek stb.) is nyitottá válhat, melyek életminőségét kedvezően befolyásolhatják. Lehetőség a szemléletváltásra befejező gondolatok Erre szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. /Jelenések könyve 6,1-2/ Láthattuk, hogy a régmúlt kultúrák fontos értékeket közvetítenek számunkra, melyeket a mindennapok pedagógiai gyakorlatában is lehet hasznosan alkalmazni. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a közösségben való élés, a közösség szabályai mennyire meghatározták az egyén életét. Az ősi kultúrák vizsgált közösségei szilárd értékrendszerrel rendelkeztek, melyben mindenki megtalálhatta a számára biztonságot nyújtó és képességeinek megfelelő helyet. Ehhez a biztonságot sugárzó közösségi élethez, szilárd 11

13 értékrendszerhez hozzátartozott mindig egy szemlélet, amely az életről való gondolkodásukat tükrözte. Talán egy ilyen egységes, biztonságot nyújtó értékrendszeren alapuló szemléletmód hiányzik a ma emberének, s társadalmának? Nagy József szerint új szabályozási rendszerre van szükség, amely csak akkor működhet, ha létezik saját viszonyítási alapja (különbségképző szerve). Ennek véleménye szerint szilárdnak és tartósnak kell lennie. Az embernek tehát egzisztenciális szükségletévé vált, hogy létének alapkérdéseire egyértelmű válaszai legyenek, amelyek életének végső szabályozóivá lehetnek, aktivitásának végső viszonyítási alapjául szolgálhatnak. Az eszmerendszerek, ideológiák, a vallások ilyen válaszokat adnak, amelyek elsajátítása kielégíti az egyén viszonyítási alap iránti szükségletét és aktivitásának végső szabályozójává válik (Nagy, 2002). A holisztikus szemlélet egy olyan kiindulópont lehet egy új értékrendszer kialakításához, amely az emberiség ősi értékeinek megőrzésével biztos alapja lenne az egyén személyiségének a kiteljesedéséhez, s társadalomba való beilleszkedésének. Mivel a tudomány az alapvető létkérdésekben természetéből fakadóan nem adhat abszolút bizonyosságú végső választ, ezért a tudat mint szabályozó rendszer nem támaszkodhat kizárólag a tudomány által kínált ismeretekre, tudásra. A személyiségről, annak szerveződéséről, működéséről, evolúciójáról és egyedfejlődéséről évszázadunkban olyan szintre jutottunk, hogy felismerhetővé vált az éntudat kulturális evolúciójának alakulóban lévő új lehetősége, hogy a planetáris tudat és az éntudat fejlődésének szándékos segítése gyakorlatilag megvalósíthatóvá válhat. Ha ezzel a lehetőséggel Nagy szerint élni tudunk, hozzájárulhatunk az emberi társadalom feltehetően legnagyobb és legveszélyesebb átalakulásának túléléséhez. A planetáris értékrendekben a sajátos szokásrendek, értékrendek, ideológiák, kultúrák nyitottakká, egymással szemben türelmessé fejlődhetnek. Ezen planetáris értékrend, holisztikus szemlélet kialakulását, megszilárdulását és terjedését kell segítenünk, hogy elősegíthessük a sajátos pozitív ideológiák, értékrendszerek, kultúrák újjáalakuló túlélését, eltérő érdekeik demokratikus érvényesítését. A pedagógia, a szándékos és a spontán szocializáció átalakulása, hatékonyságának lényeges javulása e folyamatok kibontakozásának alapvető feltétele (Nagy, 2002). A planetáris értékrend, holisztikus világlátás egy olyan szemléletet közvetít, melyet a gyakorlati pedagógiai, gyógypedagógiai munkában, például a lovasterápiában is lehet alkalmazni. A szemléletváltást segítik azoknak az értékeknek a figyelembevétele, melyeket az ősi kultúrák vizsgálata után újrafogalmaztunk. A minőség, közösség, egészség, kultúra és transzcendentalitás fogalmak újbóli értelmezése lehetőséget ad arra, hogy újragondoljuk saját elméleti és gyakorlati tevékenységeink szellemi alapját, értelmét, célját. Úgy gondoljuk, hogy az emberiség ősi, kollektív tudásával lépünk kapcsolatba akkor, amikor újból és újból igyekszünk visszatalálni oda, ahol az értékek állandóak és örök érvényűek, ahol nem vész el az ember. Irodalom Anderle Ádám (szerk., 1999): Rítus, mítosz, túlélés: Vita Boglár Lajos akadémiai doktori értekezéséről. SZOTE Nyomda, Szeged. Balogh Sánta Őz Csaba (2005): Észak-Amerikai indiánok titokzatos élete. Vagabund Kiadó, Kecskemét. Bartha Antal (1988): A magyar nép őstörténete. Akadémiai Kiadó, Bp. Boglár Lajos Horváth Ferenc (1981): Indián mítosz. Zalaegerszeg. 12

14 Bozori Gabriella (szerk., 2002): Lovasterápia Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből. Polu-Press Kkt., Székesfehérvár. Buber, Martin (1991): Én és Te. Európa Könyvkiadó, Bp. Buber, Martin (1995): Haszid történetek I. Atlantisz Kiadó, Bp Brugger, Walter (2005): Filozófiai lexikon. Szent István Társulat, Bp. Chaloupka Luboš Varga Imre (szerk., 2009): Tanulmányok a speciális pedagógia területéről. Sapientia, Bratislava. Clark, Edward T.: Holisztikus nevelés: a teljesség keresése. In: Pukánszky Béla és Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Bp Deér József (1993): Pogány magyarság, keresztény magyarság. Holnap Kiadó, Bp. Dill, Erhard (1996): Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre. In: Gaál Éva (szerk.): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp Eliade, Mircea (1952): Images et symboles. Gallimard, Paris. Eliade, Mircea (1976): Initiation, rites, societes secretes. Gallimard, Paris. Eliade, Mircea (1996): A szent és a profán A vallás lényegéről. Európa Könyvkiadó, Bp. Eliade, Mircea (1997): Képek és jelképek. Európa Könyvkiadó, Bp. Eliade, Mircea (2006): Mítoszok, álmok és misztériumok. Cartaphilus Kiadó, Bp. Elkin, Adolphus Peter (1986): Ausztrália őslakói. Gondolat, Bp. Farber, Don (2000): A tibeti buddhizmus. Aréna Könyvkiadó, Bp. Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp. Gordosné Szabó Anna (2004): Gyógyító pedagógia Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp. Hamvas Béla (1995): Scientia sacra I. Medio Kiadó, Bp. Hoffmann Judit (szerk., 2006): Gyógypedagógia szöveggyűjtemény. Comenius Kft., Pécs. Hoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György (1995): Jelképtár. Helikon Kiadó, Gyula. Kálmán Zsófia Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Bp. Laird, Thomas (2007): Tibet története beszélgetés a Dalai lámával. Trivium Kiadó, Szekszárd. Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp. Mihály Ottó (1998): Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Bp. Nagy József (2002): XXI. sz. és nevelés. Osiris Kiadó, Bp. Neisser, Ulrich (1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Bp. Rahner, Karl (1983): A hit alapjai: bevezetés a kereszténység fogalmába. Szent István Társulat, Bp. Vitányi Iván (2002): Érték és kultúra. In: Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Comenius Bt., Pécs

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 1. szám 11 29. (2002) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Mindennapi életünket,

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS?

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között Hausmann Alice DEBRECENI

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben