Tervezési- és alkalmazási útmutató

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezési- és alkalmazási útmutató"

Átírás

1 TETÔ HELYETT MONDD : Tervezési- és alkalmazási útmutató

2 Az elmúlt évben több mint egymillió ember választotta a Bramac tetôrendszer biztonságát. Számuk napról napra növekszik. Hogy mi a titok? A tetôink nyújtotta védelem és értékállóság.

3 Bramac Reviva tetôcserép A hagyomány újjászületése Tetõcserepek Mivel fedjük tetôinket? Bramac tetôfelületek új kategóriái Bramac: Az itthoni otthonokért Natura Plus Duna Novo 0 Római Bramac Reviva Bramac Tectura Protector Classic Protector Bramac Montero Protector Bramac Adria Hódfarkú Protector Tetõrendszer termékinformáció Natura Plus Duna Novo 0 Római Bramac Reviva Bramac Tectura Protector Classic Protector Montero 0 Bramac Adria Hódfarkú Protector Fém ereszcsatorna-rendszer Stabicor ereszcsatorna-rendszer Wakaflex kémény- és falszegély Durovent rendszer Felhasználás Mûszaki adatok 0 Tetõcserepek Félnyereg tetõ Oromszegély Taréj- és élgerinc Biztonsági tetôhorog Járás a tetõn Hófogás 0 Átszellõzés Tetõáttörés Bevilágítás Rögzítés Vápa 0 Alátéthéjazat Kémény- és falszegély Stabicor ereszcsatorna-rendszer Alkalmazástechnikai útmutató Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hullámos, hornyolt tetõcserepek Sík, hornyolt tetõcserepek Hódfarkú Protector betoncserép 0 Teljes fedési hossz - Hornyolt hullámos tetõcserepek Szerkezeti szélesség - Hornyolt hullámos tetõcserepek Teljes fedési hossz - Bramac Tectura tetõcserép Szerkezeti szélesség - Bramac Tectura tetõcserép Teljes fedési hossz - Bramac Reviva tetõcserép Szerkezeti szélesség - Bramac Reviva tetõcserép Teljes fedési hossz - Sík horony nélküli tetõcserepek Szerkezeti szélesség - Sík horony nélküli tetõcserepek Terhek, léckeresztmetszetek 0 Szellõzés Hófogás Részlettervek Bramac tetõcserép fedések részletrajzai Eresz 0 Hófogás Oromszegély Taréjgerinc 00 Félnyereg gerinc 0 Vápa 0 Élgerinc 0 Tetõhajlásszög-törés 0 Járócserép Álló ablak és tetõcsatlakozás Tetõkibúvó ablak Durovent antennakivezetõ egység Durovent csatornaszellõzõ egység 0 Durovent helyiségkiszellõzõ egység Durovent füstgázkivezetõ egység Tetõsíkablak-csatlakozás Falszegély Biztonsági tetõhorog Íves fedések Íves fedésû függôleges tetônyílás Íves felület fedése Kúpfelület fedésének szerkesztési szabályai Kúpfelület fedésképei 0 Két cserép széles, bekötött német hajlat fedésképe Három cserép széles, bekötött német hajlatfedés Áttekintés Übersicht Áttekintés Übersicht Felhasználás, Mûszaki adatok Technische Daten, Einsatzbereiche Felhasználás, Mûszaki adatok Technische Daten, Einsatzbereiche Tervezési útmutató Tervezési útmutató Íves fedések Íves Wissenswertes fedések Wissenswertes über Részlettervek über Részlettervek das Dach das Dach TeTô helyett mondd: TeTô helyett mondd:

4 Tetôcserepek Változatosság a legszebb formákkal hornyolt tetôcserepek Bramac Montero Protector Natura Plus rubinvörös canyon gránit natúrbarna Duna Novo Bramac Reviva Protector téglavörös sötétvörös antracit téglavörös antik ébenfekete Bramac Reviva Novo Bramac Tectura Protector téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit téglavörös antik ébenfekete Római Novo Classic Protector téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit téglavörös sötétbarna ébenfekete Római Protector Plus téglavörös rubinvörös vörösbarna sötétbarna ébenfekete antik

5 X BUSINESS X Bramac Adria magico vecchio montano Sík horony nélküli tetôcserepek Hódfarkú Protector téglavörös antik ébenfekete A tetõcserepek alapszíneinek ára azonos. Az antik színû tetõcserepek (Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Római Protector, Hódfarkú Protector) a felhasznált anyagok és az egyedi gyártási költségek miatt magasabb áron kerülnek forgalomba. Az antik, vörösbarna, sötétbarna, sötétvörös, canyon, vecchio és montano színû tetõcserepeinkhez barna, magico és téglavörös színû cserepünkhöz vörös színû tartozékot ajánlunk. Az antik (Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Római Protector, Hódfarkú Protector) a Natura Plus és a Bramac Adria tetõcserepeknél ezek sajátossága miatt az egységes felület érdekében raklapból keverve fedje a tetõt. A ka ta ló gus ban be mu ta tott ter mé kek szí nei a nyom dai tech no ló gia mi att a va ló sá gos szí ne ket csak megköze lí - tô en ad ják vis sza. Vá sár lás elôtt te kint se meg az el adás he lyen be mu ta tott min ta cse re pe ket. TeTô helyett mondd:

6 Mivel fedjük tetôinket? A felelôsség kérdése Kevesebb üvegházhatás Bizonyított, hogy a föld felmelegedéséhez nagymértékben hozzájárul a CO. Minél több fosszilis energiahordozó szükséges egy építõanyag elõállításához, annál magasabb az üvegházhatása. Mivel a betoncserepek elõállításánál felhasznált anyagok közül kizárólag a cement kerül égetésre, így a CO - kibocsátás kb. a fele, mint más fedõanyagoké. A betoncserép feltalálása és alkalmazása több millió tonna CO -tól kímélte meg környezetünket. Csekély energiafelhasználás Né mely te tõ fe dõ anyag elõ ál lí tá sa na gyon ener gia igé nyes. A Bra mac te tõ cse re pek ez zel szem ben ener gia for rá sa - in kat kí mé lõ mó don jön nek lét re. Ami re szük ség van a for ma ki ala kí tá sa után, az csu pán né hány órás, 0 C-on tör té nõ szá rí tás. Ez után a be ton cse re pek egy sze rû en meg szi lár dul nak a tá ro ló te re ken. Savas esõ ellen A cse kély ener gia rá for dí tás mi att a be ton cse re pek gyár tá si fo lya ma tá ban je len tõ sen ke ve sebb kén-di o xid és nit ro - gén-di o xid sza ba dul fel. Te hát min den Bra mac te tõ hoz zá já rul az élet hez szük sé ges zöld tü dõ vé del mé hez. Kevesebb szállópor A növekvõ szállópor-koncentráció felelõs az allergiás tünetekért, az asztmás rohamokért és a légúti megbetegedések folyamatos növekedéséért. Különösen gyermekeink szenvednek a növekvõ porszennyezéstõl. Örvendetes, hogy a betoncserepeknél más tetõfedõanyagokhoz képest a szállópor-koncentráció alacsonyabb, amely magasabb életminõséghez vezet.

7 Bramac tetõk. Egyszerûen hosszabb az élettartamuk Összehasonlítva más tetõ fedõ anyagokkal a betoncserepek szilárdsága az idõk folyamán folyamatosan növekszik, így hosszú évtizedeken át képesek elviselni a szélsõséges idõjárási hatásokat! Bramac tetõk. Mindent egy kézbõl Bramac=tetõmegoldások A-tól Z-ig. Minden betoncserép modellhez pontosan illeszthetõ eredeti Bramac tartozék és idomcserép rendszer. Bramac Solar rendszerével tovább bõvítette a tetõ funkcióját energia saját tetõrõl. Bramac tetõk. A legnagyobb vihart és szelet is bírják Bramac tetõrendszereket rend szeresen tesztelik Európa legna gyobb szélcsa tornájában, Németországban. Az eredmények bizonyítják: a Bramac tetõk szélsõséges idõjárás esetén is legmagasabb védelmet nyújtják. Bramac tetõk. Egy grammal sem nehezebbek a kelleténél Az agyag cse rép és a Bra mac cse rép fe dé sek m -súlya kö zel azo nos. Vi har ese tén a re la tív ma ga sabb súly elõnyt je lent. Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Bramac tetõk. Nem árthat sem hó, sem fagy A Bramac betoncserepek magas szilárdságuk révén alig vesznek fel nedvességet, mint pl.: olvadási csapadékot, ezáltal tartósan védelmet nyújtanak a felfagyások ellen. A Bramac 0 év fagyállósági garanciát nyújt. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

8 Új idôszámítás a Bramac tetôcserepek felületi megjelenésében

9 Szép, szebb, legszebb... a Bramac felületek új kategóriái Értékteremtô fejlesztéseivel a Bramac új fejezetet nyitott tetôcserepei szépségéért. Bramac Novo: az új színvonal Az új Novo felület paraméterei választ adnak a megnövekedett építkezôi elvárásokra. A hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet, fokozott UV védelmet nyújt, nagyobb ellenállóságot biztosít a szenynyezôdések ellen. Áttekintés Übersicht Duna Bramac Reviva Római Bramac Protector: ötszörös védelem A jól ismert Protector felület pedig már bizonyított. Közel 0 millió db eladott tetôcserép jelzi országszerte, hogy a tetôt elcsúfító környezeti hatások megelôzhetôek. A Protector tetôk ellenállnak a szennyezôd é - seknek, idôjárási viszontagságoknak, mohásodásnak, színfakulásnak. Bramac Montero Bramac Reviva Bramac Tectura Classic Római Hódfarkú Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Római Bramac Protector Plus: és a szépség örök A Bramac forradalmi technológiája révén a Protector Plus-szal új idôszámítás kezdôdik a tetôcserepek felületi megjelenésében. Az egyedülálló Protector Plus gyártástechnológiája áttörést jelent a tetô cserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom, sima felülete, elegáns selyemfénye, extrém ellenálló képessége révén a Protector Plus felületû tetôcserepek ma a minôség csúcsát jelentik. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TETÕ HELYETT MONDD:

10 Bramac: Az itthoni otthonokért Hazai hagyományokra építve A Bramac a hazánkban több mint egy évszázados hagyo - mányokkal rendelkezô betoncserép-technológiára építve adott új lendületet a magyar tetôkultúrának. Az idôt álló, tartós, szépségüket rendkívül hosszú ideig megôrzô beton - cserepek önmagukban jelképezik a Bramac magyarországi küldetését: a múlt értékeire építve, folyamatos fejlesztésekkel és sokoldalú tevékenységgel biztosítani a jövôt. Nemzetközi erôvel a magyar gazdaságért A Bramac tôkeerôs, nemzetközi vállalatként lépett színre Magyarországon -ben. Azóta kizárólag magyar munkaerôre építve, itthoni alapanyagból állítja elô az egyedülálló minôséget képviselô termékeit. Magyar szakembergárdával a szakma jövôjéért Az egész hazai szakma biztonságát és jövôjét szolgálják a Bramac szakemberképzô programjai, a Veszprémi Tetôfedôiskola, amely a Bramac kezdeményezésére és pénzügyi támogatásával jött létre. A nagy sikerû Bramac tetôfedô olimpiák pedig a legjobbak elismerésével motiválják a teljes magyarországi tetôfedô-társadalmat. Ugyanis csak a legjobban képzett magyar szakemberek képesek hitelesen képviselni a Bramac egyedülálló minôségû, különleges technológiáját és egyedi színvonalát. Csúcstechnológia a magyar tetôkön A Bramac számos egyedülálló innovációval rendelkezik. A nemzetközi csúcstechnológiákat késedelem nélkül vezeti be a magyar piacon, így biztosítva a hazai építészet naprakészségét, a világtrendekkel együtt haladását. Az innovációk nagy részét a cég magyar szakemberek segítségével, a hazai tudásbázisra építve fejlesztette ki. Ezenkívül a termékek egy része a magyarországi tradíciókat követve készült. A legjobb példa a magyarországi fejlesztésû Bramac Reviva tetôcserép, amely kiválóan illeszkedik építészeti stílusunk jellegzetes világába. Szép a szemnek, kedves a szívnek támogatás a közösségnek A Bramac tetôcserepek hosszú idôn át tartó, tökéletes védelmet biztosítanak a hazai otthonoknak, különleges fedéstechnikájuk jól igazodik magyar építészeti kultúrához. A Bramac filozófiájának fontos része a társadalmi problémákkal való azonosulás. Éves szinten több tízmillió forintot fordít különbözô jótékonysági tetôfelújító programokra. Szerte az országban iskolák, óvodák, közintézmények, állatkerti pavilonok, közösségi helyek tetôi újulnak meg a rendszeresen adományozott Bramac tetôcserepek és a cég dolgozóinak önkéntes munkája által. A Bramac Magyarországon sokat tesz otthonaink biztonságáért, munkahelyeink, építészeti kultúránk, hagyományaink megôrzéséért.

11 Natura Plus A természet új színe Áttekintés Übersicht Forma Mûszaki adatok Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Felület: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: nagy szilárdságú, anyagában színezett beton sima, felületkezelt x0 mm, kg/db 0,0 cm Tervezési útmutató Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság*: max.,0 cm Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek natúrbarna Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * Szegélycserépnél min., cm. TeTô helyett mondd:

12 Duna Novo Fodrozódó hullámok Forma Mûszaki adatok nagy szilárdságú, anyagában színezett beton Felület: Méret: Tömeg: sima, felületkezelt x0 mm, kg/db Fedési szélesség: Tetôlécméret: 0,0 cm min. / mm Tetôléctávolság*: max.,0 cm Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek téglavörös sötétvörös antracit * Szegélycserépnél min., cm. 0

13 Római A délvidéki elegancia Áttekintés Übersicht Forma Mûszaki adatok nagy szilárdságú, anyagában színezett beton Felület: sima, felületkezelt / Protector felületû Méret: x0 mm Tömeg:, kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság*: max.,0 cm Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit antik téglavörös rubinvörös vörösbarna sötétbarna ébenfekete * Szegélycserépnél min., cm. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

14 0 Bramac Reviva A hagyomány újjászületése Forma Mûszaki adatok nagy szilárdságú, anyagában színezett beton Felület: sima, felületkezelt, 00 Méret: Protector felületû x0 mm Tömeg:, kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság*: min.,0 cm max.,0 cm Átfedés: min.,0 cm max.,0 cm Szükséglet: átlag db/tetô m Színek 00 téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit téglavörös antik ébenfekete * Szegélycserépnél min.,0 cm.

15 Bramac Tectura Protector Modern. Idõt álló. Bramac Áttekintés Übersicht Forma Mûszaki adatok Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche, Ø nagy szilárdságú anyagában színezett beton Felület: sima, Protector felületû Méret: 0x0 mm Tömeg:, kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Függesztési hossz: cm Tetôlécméret: 0/0 mm Tetôléctávolság: min.,0 max.,0 cm Átfedés: min.,0 max.,0 cm Szükséglet: átlag db/tetô m Színek téglavörös antik ébenfekete Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

16 Classic Protector Klasszikus formák Forma Mûszaki adatok nagy szilárdságú anyagában színezett beton 0 Felület: Méret: Tömeg: sima, Protector felületû 0x0 mm, kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság*: max.,0 cm 0 Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek téglavörös sötétbarna ébenfekete * Szegélycserépnél min., cm.

17 Bramac Montero Protector Erôs, gyönyörû, legyôzhetetlen Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Áttekintés Übersicht Forma Mûszaki adatok 0 Felület: Méret: Tömeg: nagy szilárdságú, anyagában színezett beton érdes, homokszórt Protector felületû 0x0 mm, kg/db Tervezési útmutató Fedési szélesség: 0,0 cm Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság*: max.,0 cm Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek rubinvörös canyon gránit Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * Szegélycserépnél min., cm. TeTô helyett mondd:

18 Bramac Adria Hamisítatlan déli életérzés Forma Mûszaki adatok Felület: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Tetôlécméret: Tetôléctávolság*: Átfedés: nagy szilárdságú anyagában színezett beton háromrétegû, többszínû, tapinthatóan rusztikus felület x0 mm, kg/db 0,0 cm min. / mm min., cm max.,0 cm min.,0 cm max. 0, cm Szükséglet: átlag 0 db/tetô m Színek magico vecchio montano * Szegélycserépnél min., cm.

19 Hódfarkú Protector A hagyományos rajzolatú Áttekintés Übersicht Forma Mûszaki adatok nagy szilárdságú anyagában színezett beton Felület: sima, Protector felületû Méret: x0 mm Tömeg:, kg/db Fedési szélesség:,0 cm Fedési módok: kettôs fedés Tetôlécméret: min. / mm Tetôléctávolság:,,0 cm Átfedés: min.,0 cm Szükséglet: db/tetô m Színek téglavörös antik ébenfekete Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach

20 Natura Plus 0 0,,, 0,,, 0,,,,,,

21 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám naturbarna sötétbarna fekete Tetôcserepek natura Plus tetôcserép 0 db/tetô m db natura Plus tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db 0 hófogó cserép,, db/m db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach

22 Duna Novo 0 0,,,, 0,,, 0,,,,,, 0

23 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös sötétvörös antracit sötétbarna fekete Tetôcserepek duna novo tetôcserép 0 db/tetô m db duna novo tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db 0 hófogó cserép,, db/m db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Félnyeregtetô cserép, db/fm db Félnyeregtetô cserép / szükség szerint db Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

24 Római 0 0,,, 0,,, 0,,,,,,

25 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös vörösbarna sötétbarna ébenfekete antik rubinvörös fekete Tetôcserepek Római tetôcserép 0 db/tetô m db Római tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db 0 hófogó cserép,, db/m db 0 Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Félnyeregtetô cserép, db/fm db Félnyeregtetô cserép / szükség szerint db Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld ö Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 0 durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás 0 Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db 0 hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db 0 0 lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

26 Bramac Reviva 0,, 0,,, 0,,,,,,

27 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit ébenfekete antik sötétbarna fekete Tetôcserepek Bramac Reviva tetôcserép / db/tetô m db Bramac Reviva tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép / balos, jobbos, db/oromszegély fm db Szegélycserép / balos, jobbos, db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs szintelen színtelen Tartozékok eresz, gerinc és vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs Taréjgerincszalag tekercs/,0 taréjgerinc fm tekercs 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró db/gerincvégzôdés db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, db/m db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0,m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn Fém járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

28 Bramac Tectura Protector 0,, 0,,, 0,,,,,,,

29 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös ébenfekete antik sötétbarna fekete Tetôcserepek Bramac Tectura Protector tetôcserép / db/tetô m db Bramac Tectura Protector tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép / balos, jobbos, db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs szintelen Áttekintés Übersicht Tartozékok eresz, gerinc és vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs Taréjgerincszalag tekercs/,0 taréjgerinc fm tekercs 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró db/gerincvégzôdés db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, db/m db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0,m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn Fém járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

30 Classic Protector 0 0,,, 0,,, 0,, 0,,,,

31 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös sötétbarna ébenfekete fekete Tetôcserepek Classic Protector tetôcserép 0 db/tetô m db Classic Protector tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db 0 hófogó cserép,, db/m db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Félnyeregtetô cserép, db/fm db Félnyeregtetô cserép / szükség szerint db Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fehér fekete Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém fém 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen 0 luminex tetôkibúvó ablak igény szerint db Járás a tetôn lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

32 Bramac Montero Protector 0 0,,,, 0,,, 0,, 0,,,, 0

33 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám rubinvörös gránit canyon téglavörös sötétbarna fekete Tetôcserepek Bramac montero Protector tetôcserép 0 db/tetô m db Bramac montero Protector / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db 0 hófogó cserép,, db/m db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Félnyeregtetô cserép, db/fm db Félnyeregtetô cserép / szükség szerint db Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen 0 luminex tetôkibúvó ablak igény szerint db Járás a tetôn lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db színtelen Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

34 Bramac Adria 0,,, 0,,, 0,,,

35 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám magico vecchio montano téglavörös sötétbarna fekete Tetôcserepek Bramac Adria tetôcserép 0 db/tetô m db Bramac Adria tetôcserép / szükség szerint db Szegélycserép balos, jobbos db/oromszegély fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db Szellôzôcserép min. db/0 tetô m db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m keteér fekete Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m s zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs lezárófésû db/eresz fm db Szellôzôléc db/eresz fm db Univerzális taréjgerinc kúpalátét db/taréjgerinc fm db 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém fém Viharkapocs felett, 0 db/m db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép db/megvilágítóhely db színtelen színtelen luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach

36 Hódfarkú Protector, 0,, 0,,, 0,,,,,,

37 Megnevezés Szükséglet Egység Színek Oldalszám téglavörös ébenfekete antik sötétbarna fekete Betoncserepek hódfarkú Protector betoncserép db/tetô m db ereszcserép db/eresz fm db Taréjcserép (kettôs fedéshez) db/taréjgerinc fm db Szegélycserép (univerzális) db/fm db Szélcserép db/fm db Kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db Kis kúpcserép kúpcseréprögzítôvel, db/gerinc fm db Szellôzô fedôcserép (kettôs fedéshez) db/szellôzôegység db Szellôzôcserép, db/0 tetô m db Szellôzô alapcserép db/szellôzôegység db Kezdô élgerinccserép szükséges rögzítôkkel db/élgerinc db elosztó kúpcserép szükséges rögzítôkkel db/kontycsúcs db Tetôfóliák 0 Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m fekete fehér Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m + % ( m /tekercs) m v. szürke Bramac Universal eco-s páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m zöld Bramac Clima Plus S páraáteresztô tetôfólia* tetô m + % ( m /tekercs) m ezüst Univerzális ragasztószalag tetôfóliához tekercs /0,0 fm tekercs színtelen Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához Szellôzôszalag tekercs/,0 eresz fm tekercs Taréjgerincszalag tekercs/,0 taréjgerinc fm tekercs 0 Bramac ecoroll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Basic Roll univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs FigaRoll Plus univerzális kúpalátét tekercs/,0 taréj vagy élgerinc fm tekercs Kúpcseréplezáró igény szerint db Cseréprögzítô kapocs (0 mm-es) felett db/m db fém Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db fém Profilo S fém vápa (acél) db/,0 vápa fm db Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) db/, vápa fm db 0 Vápaszegély db/vápa fm db Vápalezáró szalag (0, m/db) db/vápacsatlakozás db Tetôáttörés durovent csatornaszellôzô-egység** db/csatornaszellôzô-kivezetés db durovent csôcsatlakozó db/csatornaszellôzô db szürke Szûkítôidom db/csatornaszellôzô db szürke durovent antennakivezetô-egység db/antennakivezetés db durovent helyiség-kiszellôztetô egység** db/helyiség kiszellôztetés db durovent füstgázkivezetô-egység (AK, AK) db/gázkémény db Padlástér-megvilágítás Átvilágító cserép min. db/megvilágítóhely db színtelen luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) igény szerint db Járás a tetôn Fém járócserép db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db lépcsôfok (,0 x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács (, x,0 cm) igény szerint db Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db Biztonsági tetôhorog*** igény szerint db Hófogás Fém hófogó (acél),, db/m db hófogórács (,0 m-es) + db összekötôidom db/,0 fm db hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) db/0, fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach * dupla ragasztósávval ** fóliagyûrûvel *** tartószerkezettel

38 Fém ereszcsatorna-rendszer színminták: sötétbarna vörös fehér antracit 0 belsô külsô 0

39 Megnevezés Szükséglet Egység Oldalszám Fém ereszcsatorna-rendszer Ereszcsatorna NA ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 0 00m / lefolyócsô ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db Összekötô idom (peremösszekötôvel) db/ereszcsatorna-csatlakozás db Csatornaszöglet külsô, belsô db/csatornaszöglet db Csatornaszöglet egyedi db/csatornaszöglet db Véglezáró elem szükség szerint db Betorkoló csonk na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db Csatornatartó 00-as db/max. 0, eresz fm db Csatornatartó 00-as db/max. 0, eresz fm db Csatornatartó homlokdeszkára db/max. 0, eresz fm db 0 Cseppentôlemez,0 m-es db/,0 eresz fm db Ereszcsatorna NA 0 ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 00 0m / lefolyócsô ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db Összekötô idom db/ereszcsatorna-csatlakozás db Csatornaszöglet külsô, belsô db/csatornaszöglet db Csatornaszöglet egyedi db/csatornaszöglet db Véglezáró elem szükség szerint db Betorkoló csonk na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db Csatornatartó 00-as db/max. 0, eresz fm db Csatornatartó 00-as db/max. 0, eresz fm db Csatornatartó homlokdeszkára db/max. 0, eresz fm db 0 Cseppentôlemez,0 m-es db/,0 eresz fm db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Lefolyócsô NA 00 lefolyócsô,0 m-es szükség szerint db lefolyócsô-könyökelem -os szükség szerint db lefolyócsô lábazati elem szükség szerint db lefolyócsô-elágazás -os db/lefolyócsô-elágazás db Toldóelem db/lefolyócsôtoldás db lefolyócsô-csatlakozó csapadékcsatornához db/csatlakozás db Kifolyóelem esôvízgyûjtôhöz db/esôvízgyûjtô db Állványcsô perem szükség szerint db Csôbilincs 0 mm-es csavarszárral db/max.,0 lefolyócsô fm db 0 Csõbilincs 00 mm-es csavarszárral db/max.,0 lefolyócsô fm db Csôbilincs tüskével db/max.,0 lefolyócsô fm db Javítófesték (stift) /fotó nélkül/ szükség szerint db Csatornatartó-hajlító szerszám /fotó nélkül/ db Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

40 Stabicor ereszcsatorna-rendszer Wakaflex kémény- és falszegély Durovent rendszer, 0,,,,,, 0,,,,,,, 0,,, réz-szín,, 0,

41 Megnevezés Szükséglet Egység Oldalszám Ereszcsatorna NA, ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 0 00 m /lefolyócsô ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db Összekötô idom db/ereszcsatorna-csatlakozás db Csatornaszöglet külsô, belsô db/csatornaszöglet db Csatornaszöglet egyedi db/csatornaszöglet db Véglezáró elem szükség szerint db Betorkoló csonk na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db Állítható betorkolás na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db Csatornatartó (horganyzott és festett) db/max. 0, eresz fm db 0 ereszlemez,0 m-es db/,0 eresz fm db ereszlemez rögzítô db/ereszlemez db Ereszcsatorna NA 0, ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 00 0 m /lefolyócsô ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db ereszcsatorna,0 m-es szükség szerint db Összekötô idom db/ereszcsatorna-csatlakozás db Csatornaszöglet külsô, belsô db/csatornaszöglet db Csatornaszöglet egyedi db/csatornaszöglet db Véglezáró elem szükség szerint db Betorkoló csonk na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db Állítható betorkolás na 00 db/lefolyócsô-csatlakozás db 0 Csatornatartó (horganyzott és festett) db/max. 0, eresz fm db ereszlemez,0 m-es db/,0 eresz fm db ereszlemez rögzítô db/ereszlemez db Lefolyócsô NA 00 lefolyócsô 0, m-es szükség szerint db lefolyócsô,0 m-es szükség szerint db lefolyócsô,0 m-es szükség szerint db lefolyócsô,0 m-es szükség szerint db lefolyócsô-könyökelem,, -os szükség szerint db lefolyócsô-sarokelem 0 -os szükség szerint db lefolyócsô-elágazás -os na 00 db/lefolyócsô-elágazás db 0 Toldóelem db/lefolyócsôtoldás db lefolyócsô-csatlakozó csapadékcsatornához db/csatlakozás db Kifolyóelem esôvízgyûjtôhöz db/esôvízgyûjtô db Csôbilincs (horganyzott és festett) db/max.,0 lefolyócsô fm db Csatornatartó-hajlító szerszám /fotó nélkül/ db Wakaflex kémény- és falszegély vörös, sötétbarna és antracit színekben Wakaflex kémény- és falszegély tekercs/,0fm tekercs Szegélylemez beütôdübelekkel db/, fm db Tömítôanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül tubus/kémény tubus Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna szürke és fekete színekben Fóliagyûrû-szett db mûanyag alapcserép db 0 Csatornaszellôzô csô db Átvezetô csô fekete db esôvédô csatornaszellôzôhöz db Antennakivezetô feltét db,0 helyiség-kiszellôztetô feltét db esôvédô helyiség-kiszellôztetôhöz db Füstgázkivezetô feltét db Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

42 0 Felhasználás, mûszaki adatok Rendszerelemek

43 Tetõcserepek Félcserép, szélcserép Áttekintés Übersicht Tetôcserép / Bra mac Tectura és Reviva tetôcserép / Szél cse rép Szegélycserepekkel kialakított nyeregtetôknél A hor nyolt sík Bra mac Tectura és Reviva te tõ - Hód far kú te tõ fe dés nél al kal maz ha tó, ahol a fe - fedési szélességtôl függôen szükség lehet cse re pe ket az egyen le tes fe dés kép ki ala kí tá sa dés fél cse rép szé les sé get kí ván (pl. ké mény - félcserép alkalmazására is. és a jobb víz el ve ze tés ér de ké ben, kö tés ben sze gély nél). Elhelyezésétôl függôen a cse rép Felhasználható ezen kívül éleknél, vápáknál, kell el he lyez ni. Eh hez szük séges félcse rép is. bal, ill. jobb ol da lát kell el tá vo lí ta ni. A szél cse - tetõfelépítményeknél és tetôáttöréseknél a rögzíthetôség javítására, valamint a vágási munkák csökkentésére. A félcserepek alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a fedési szélesség osztható legyen,0 cm-el! Ebbôl a méretbôl cm-t levonva megkapható a burkolt ácsszerkezet szélessége. A tel jes fe dé si szé les ség vál to za tos ki ala kí tá - sá hoz és a vá gott cse re pek vi har ál ló rög zí té - sé hez szin tén szük sé ges fél cse rép. Félcse rép re van szük ség ak kor is, ha olyan rend szer ele met hasz ná lunk mely nek alap cse - re pe / mé re tû. rép szeg lyuk kal ké szül. Korrózió- és vi har ál - ló an rögzítendô. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, anyagában is színezett Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, anyagában is színezett Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, anyagában is színezett Tervezési útmutató beton beton beton Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak megfelelô megfelelô megfelelô Cseréptipusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Natura Plus, Duna Novo tetôcserép 0x0 mm,0 kg/db,0 cm a tetô alakjától és méretétôl függ Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: Bramac Reviva tetôcserép, Bramac Tectura tetôcserép 0x0 mm, kg/db,0 cm a tetô alakjától és méretétôl függ Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szeglyuk átmérô: Szükséglet: Léctávolság: Hódfarkú betoncserép x0 mm,00 kg/db, cm mm kb. db/orom/ csatlakozás,,0 cm, ill.,0,0 cm Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

44 Félnyeregtetô Félnyeregtetô cse rép A félnyeregtetôk fe dé sé hez ajánl ha tó idom - cse re pek, me lyek kel a félnyereg-gerinc ki ala kí - tá sa egy sze rû en kivitelezhetô, al kal ma zá suk biz ton sá gos meg ol dást és egy sé ges fe dés ké - pet ered mé nyez. A te tõ cse re pek rög zí té se a félnyereg-szoknyák hor nya i ban ta lál ha tó ru gal mas anyag ból ké - szült át ve ze tõ fu ra to kon át be haj tott rozsdamentes csa va rok kal tör té nik. A rög zí tõ csa va rok így fe det ten ma rad nak, ez a meg ol dás nem csak esz té ti kus, de vi har- és kor ró zió ál ló is. Félnyeregtetô cserép /, Alkalmazására akkor kerül sor, ill. akkor szükséges, ha a félnyeregtetôgerinc hossza, illetve szerkezeti szélessége indokolja. Félnyeregtetô szegélycserép Balos és jobbos kivitelben készül az oromszegély és félnyeregtetô gerinc csatlakozás lezárásához. A te tõ cse re pek rög zí té se a félnyereg-szoknyák hor nya i ban ta lál ha tó ru gal mas anyag ból ké - szült át ve ze tõ fu ra to kon át be haj tott hor gany - zott csa va rok kal tör té nik. A rög zí tõ csa va rok így fe det ten ma rad nak, ez a meg ol dás nem csak esz té ti kus, de vi har- és kor ró zió ál ló is. Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, nagyszilárdságú, nagyszilárdságú, anyagában is színezett anyagában is színezett anyagában is színezett beton beton beton Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak megfelelô megfelelô megfelelô Cseréptípusok: Montero, Cseréptípusok: Montero, Cseréptípusok: Montero, Római, Classic Protector, Classic Protector, Classic Protector, Duna Novo, Duna Novo, Duna Novo tetôcserép Római tetôcserép Római tetôcserép Méret: 0x0 mm Méret: 0x0/00 mm Méret: 0x0 mm Tömeg:,00 kg/db Tömeg:, kg/db Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség:,0 cm balos Fedési szélesség: 0,0 cm Fedési szélesség:,0 cm 0,0 cm jobbos Szükséglet: kb., db/gerinc fm Szükséglet: a tetô alakjától és Szükséglet: db/orom-gerinc méretétôl függ csatlakozás

45 Oromszegély Áttekintés Übersicht Szegélycserép hullámos, hornyolt Sze gély cse rép sík hor nyolt Sze gély cse rép sík, ho rony nél kü li tetôcserepekhez te tõ cse rép hez /*, / be ton cse re pek hez Alkalmazásával az oromszegélyek egységes A sík hor nyolt te tõ cse re pek orom sze gé lye i nek Al kal ma zá sá val biz to sít ha tó a Hód far kú be ton - fedésképet nyújtó és egyszerû kivitelezése biz- rend szer be il lõ le zá rá sá ra szol gál. cse rép pel fe dett tetôk orom sze gé lyé nek egy sé - tosítható, ha a léctávolság legalább, cm. Jobbos és balos kivitelben, két szeglyukkal készül. Minden esetben korrózió- és viharállóan rögzítendô! Nye reg te tõ nél el he lyez he tõ szim met ri ku san vagy aszim met ri ku san is, de min den képp so - ron ként vál ta koz va. A fel he lye zés tõl füg gõ en (esetleg / cse rép pel ki egé szít ve) több lép csõ - ben vál to zik a te tõ tel jes fe dé si szé les sé ge. Min den eset ben rozsdamentes csa va rok kal kell rög zí te ni. Al kal ma zá sa min.,0 cm léc tá vol ság ese tén le het sé ges. * Bramac Tectura Protector tetõcserépnél csak ges fe dés ké pet nyúj tó, egy sze rû és gyors ki vi te - le zé se. Szim met ri kus ki ala kí tá sa mi att egy aránt al kal maz ha tó job bos vagy ba los elem ként. A szegélycserep két szeg lyuk kal ké szül. Min den eset ben kor ró zió - és vi har ál ló an rögzítendô! Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche / szegélycserép kapható, a kötésben történõ elhelyezést félcseréppel kell biztosítani. cm Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Tervezési útmutató nagyszilárdságú, nagyszilárdságú, nagyszilárdságú, anyagában is színezett anyagában is színezett anyagában is színezett beton beton beton Színválaszték: Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: Léctávolság: Szeglyuk átmérô: a cseréptípusoknak megfelelô Montero, Natura Plus, Classic Protector, Duna Novo, Római, Adria tetôcserép 0x0/0 mm,0 kg/db,0 cm balos 0,0 cm jobbos kb. db/ orom fm, léctávolságtól függôen,,0 cm mm Színválaszték: a cseréptípusoknak megfelelô Cseréptípusok: Bramac Reviva tetôcserép, Bramac Tectura tetôcserép Méret: /* /x0x0 mm /* 00/0x0x0 mm Tömeg: /*,/, kg/db /*,/, kg/db Fedési /*,/,0 cm szélesség: /* 0,0/,0 cm Szükséglet:,/, db/fm minden. sorban * jobbos/balos Színválaszték: Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Szeglyuk átmérô: Szükséglet: Léctávolság: a cseréptípusoknak megfelelô Hódfarkú Protector betoncserép xx0 mm,0 kg/db mm kb. db/ orom fm,,0 cm, ill.,0,0 cm Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

46 Taréj- és élgerinc Kúp cse rép A ge rin cek kó nu szos ki ala kí tá sú fedôeleme. Be épí té se a ge rinc jellegétôl függô alá tét - ele met igé nyel. Ezek: az uni ver zá lis kúp alá té - tek vagy a ta réj ge rinc sza lag. A ge rinc léc hez kúpcseréprögzítôvel és kor ró zió ál ló sze ge zés - sel, csa va ro zás sal rög zít ve vi har ál ló ge rinc - kép zés ké szít he tõ. Kis kúp cse rép: Kis fe lü le tû tetôidomok ki vi te le zé sé nél aján - lott, az ará nyo sabb fe dés kép ér de ké ben. Be épí té se alá tét ele met igé nyel, mely a ge - rinc jellegétôl, ill. a cse rép tí pu sá tól füg get le - nül az uni ver zá lis kúp alá tét. A ge rinc léc hez kúpcseréprögzítôvel és kor ró - zió ál ló sze ge zés sel, csa va ro zás sal rög zít ve vi - har ál ló ge rinc kép zés ké szít he tõ. Kúpcseréplezáró A ta réj- vagy élgerincet le zá ró, mû anyag elem. Meg gá tol ja a ma da rak be ju tá sát, egyút - tal kiegészítô szellôzést is biz to sít. A ge rinc léc - hez kor ró zió és vi har ál ló mó don rögzítendô! Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: nagy szilárdságú, nagyszilárdságú, anyagában színezett anyagában is színezett anyagában is színezett PVC beton beton Színválaszték: vörös, barna, fekete Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak Tömeg: 0,0 kg/db megfelelô megfelelô Szükséglet: db/gerincvégzôdés Felhasználása: valamennyi Felhasználása: Hódfarkú Protector cseréptípushoz betoncserepekhez Méret: 0/x0 mm Méret: /x0 mm Tömeg:,0 kg/db Tömeg:,0 kg/db Fedési hossz: 0,0 cm Fedési hossz: 0,0 cm Szeglyuk átmérô: mm Szeglyuk átmérô: mm Szükséglet:, db/ gerinc fm Szükséglet:, db/ gerinc fm

47 Taréj- és élgerinc Áttekintés Übersicht Kezdô élgerinccserép Elosztó kúpcserép Ta réj cse rép Az élgerincek leg al só le göm bö lyí tett vé gû Kon tyolt te tõ nél a két él- és a ta réj ge rinc ta lál ko - A Hód far kú kettôs fe dés nél kúp cse re pe, mely nek al kal ma zá sá val egy sze - zá sá nak esz té ti kus és víz zá ró le zá rá sát biz to sít ja. a legfelsô sor ban rö vi debb hosszmé re té - rûbb a ge rinc kép zés és egy sé ge sebb a fe dés - Vi har ál ló rög zí té se rögzítõcsavarral és két da rab vel biz to sít ja a fe dés tö ret len rit mu sát, a fe - kép, mint kúpcseréplezáróval és kúp cse rép - pel. Rögzítôcsavarral va la mint kúpcseréprögzítôvel vi har ál ló an rögzítendô! Kúpcserép kúpcseréprögzítõvel biz to sít ha tó. Élgerinc dés kép egy sé ges sé gét. Ko ro na- vagy lo vag fe dés nél nem al kal maz ha - tó! Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Kúpcseréprögzítô Taréjgerinc Rögzítôcsavar Gerincléc Gerincléctartó Kezdô élgerinccserép Élgerinc Tervezési útmutató Mûszaki adatok: Színválaszték: Felhasználása: Méret: Tömeg: Fedési hossz: Szeglyuk átmérô: Szükséglet: nagyszilárdságú, anyagában is színezett beton a cseréptípusoknak megfelelô valamennyi cseréptípushoz 0/x0 mm, kg/db 0,0 cm mm kúpcseréprögzítôhöz, mm rögzítôcsavarhoz db/ élgerinc Mûszaki adatok: Színválaszték: Felhasználása: Tömeg: Szeglyuk átmérô: Szükséglet: nagyszilárdságú, anyagában is színezett beton a cseréptípusoknak megfelelô valamennyi cseréptípushoz,0 kg/db mm db/kontycsúcs Mûszaki adatok: Színválaszték: Cseréptipusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: nagyszilárdságú, anyagában is színezett beton a cseréptípusoknak megfelelô Hódfarkú Protector betoncserép x0 mm, 0 kg/db, 0 cm db/fm, db/ taréjgerinc fm (kétoldalon) Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

48 Taréj- és élgerinc Ereszcserép A Hódfarkú fedéseknél az eresz vonalában, az elsô fedôsorban kerül elhelyezésre. Egyenes vonalú alsó élével az ereszcsatorna és a fedés közti távolságot csökkentve - a csapadékvíz jobb elvezetését biztosítja. Két szeglyukkal készül. Uni ver zá lis ta réj ge rinc kúp alá tét A cse re pek hul lá mai és a kúp cse re pek kö zöt ti ré se ket le zá ró elem, mely a hor nyolt tetôcseréppel készülô fe dé sek nél lehetôvé te szi a ta réj - ge rinc idôjárásálló, gyors és esz té ti kus ki ala kí - tá sát. A ré sek zá rá sát a hos szan ti élek men tén elhelyezkedô ru gal mas filc- fésû biz to sít ja, mely el he lye zés kor a cse re pek hul lá ma i ra fe szül ve meg gá tol ja a csapóesô és por hó be ju tá sát. A ge rinc átszellôztetését se gí tik az elem nagy ke reszt met sze tû szellôzônyílásai. A ha bar csos el he lye zés sel szem ben gyors és tar tós meg ol dás. Kor ró zió- és vi har ál ló mó don a ge rinc léc hez rögzítendô! Taréjgerinc szalag A sík tetôcserepek és a kúpcserepek közötti kisebb réseket lezáró, de a fedés átszellôzését is biztosító - tekercsben forgalmazott - szalag. A habarcsos elhelyezéssel szemben gyors és tartós megoldás. Korrózió- és viharálló módon a gerincléchez rögzítendô! * 00 0 LT Mûszaki adatok: Színválaszték: Felhasználása: modifikált PVC vörös, barna, fekete Montero, Classic Protector, Mûszaki adatok: Színválaszték: Felhasználása: lágy PVC fekete Hódfarkú Protector, Bramac Reviva, Duna Novo, Római, Bramac Tectura Mûszaki adatok: Bramac Adria, Natura tetôcserepekhez anyagában és Plus tetôcserép Méret:,0 cm széles, felületén színezett Méret: 0,0 cm,0 m hosszú tekercs beton Fedési hossz: 0, 0 cm Tömeg:,0 kg/tekercs Színválaszték: a cseréptípusoknak Szellôzô Szellôzô megfelelõ keresztmetszet keresztmetszet Cseréptípusok: Hódfarkú betoncserép oldalanként: 0 cm /fm oldalanként: 0 cm /fm Méret: x0 mm Szükséglet: db/gerinc fm Szükséglet: tekercs/fm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség:,0 cm Szeglyuk átmérô: mm Szükséglet: kb. db/eresz fm

49 Taréj- és élgerinc Áttekintés Übersicht Bramac EcoRoll Univerzális kúpalátét Gaz da sá gos ki ala kí tá sú, te ker cses kúp alá - tét, fém ol dal sá vok kal. A kö zép sõ polipropilénsáv in ten zív át szel lõ zést biz to sí - tó mm át mé rõ jû lyu kasz tá sok kal ké szül. Por hó men tes zá rás ról az ön ta pa dó butil - csíkok gon dos kod nak. Ba sic Roll Uni ver zá lis kúp alá tét A te kercs ben for gal ma zott elem há rom kü - lön bö zõ anya gú (hos szan ti) rész bõl áll. A kö zép sõ po lip ro pi lén rögzítõsáv fel sõ fe - lü le tén lé võ je lö lés az egye nes vo na lú el he - lye zést se gí ti. E mel lett ké tol dalt, a ge rin - cek nél szük sé ges át szel lõ zést pá ra át eresz tõ filc bõl ké szült szel lõ zõ sáv biz to sít ja. A szél - sõ re dõ zött alu mí ni um ol dal sáv al só fe lü le - tén lé võ cm szé les, a ta pa dást és az esõbiztos, por hó men tes zá rást biz to sí tó butil ön ta pa dó csí ko kat le húz ha tó szil iko - nos fó lia vé di. Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. Szá - raz, por men tes fe lü let re he lyez he tõ. FigaRoll Plus Uni ver zá lis kúp alá tét A ta réj- és élgerinc idôtálló ki vi te le zés ét te szi lehetôvé. A te kercs ben for gal ma zott elem há rom különbözô anya gú (hos szan ti) részbôl áll: kö zé pen a rög zí tés vo na lá ban ta lál ha tó az erôsebb fó lia csík, mely nek felsô ol da lán lévô je lö lés az egye nes vo na lú el he lye zést se gí ti. E mel lett ké tol dalt az élgerinceknél szük sé ges átszellôzést a labirintus kialakítás biz to sít ja. Kiemelkedõ nyújthatósága révén különösen alkalmas nagy hullámú fedõanyagok esetén. Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. Szá raz, por men tes fe lü let re he lyez he tõ. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tekercses kúpalátétek esetén a szellõzõ keresztmetszet függ a beépítés módjától, így ez pontosan nem adható meg. C fok alatt hõlégfúvó hasz ná la ta szük sé ges. Tervezési útmutató Mûszaki adatok: mindkét oldalon bevonattal ellátott alumínium oldalsáv, középsõ sáv polipropilén Színválaszték: vörös, barna, antracit Felhasználása: valamennyi cseréptípushoz Méret: cm széles,,0 fm hosszú tekercs Tömeg: 0, kg/tekercs Formázhatóság: 0% Mûszaki adatok: rögzítõsáv: mûanyag, oldalsáv:polipropilén (PP) filc és színes redõzött alumínium lemez Színválaszték: vörös, barna, antracit Méret:, x,0 fm Tömeg: 0, kg/tekercs Szükséglet: tekercs /,0 gerinc fm Formázhatóság: 0% Tûzállóság: B/E osztály Mûszaki adatok: fémhálóval erôsített UV- és idôjárásálló filc, butil bázisú ragasz - tósávval, polipropilén páraáteresztô fóliával Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: valamennyi cseréptípushoz Méret:,0-,0 cm kö zött vál - toz tat ha tó szé les sé gû,0 m hos szú te kercs Szükséglet: tekercs / gerinc fm Formázhatóság: 0% Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

50 Biztonsági tetõhorog Biztonsági tetôhorog Biztonsági tetôhorog, amely egyéni védôfelszerelés és tetôlétra rögzítésére szolgál. Idôjárásálló, színezett kivitelben készül, a fedésbe tartósan beépül. Ezáltal a tetô és a tetôre szerelt egyéb berendezések, (például klíma, kollektor) karbantartási munkái is biztonságban elvégezhetôk. A termék megfelel az EN szabványban elôírtaknak, ezáltal bármely - akár az eresszel ellentétes- irányban is terhelhetô. A biztonsági tetôhorog a szükséges rögzítősínnel és csavarkészlettel kerül forgalomba. Rögzítôsín horganyzott acéllemezbôl A biztonsági tetôhorog szarufáktól független pozícionálását teszi lehetôvé. Anyaga nagy teherbírású horganyzott acél. 0 cm szarufatengelytávolságig beépíthetô. Csavarkészlet a rögzítôsín számára A készlet tetôhorgonként darab 0 mm hosszúságú csavart tartalmaz. - darabbal a szarufákat és ellenléceket kapcsoljuk egymáshoz, - darabbal pedig a rögzítôsínt kapcsoljuk az ellenléceken át a szarufákhoz. téglavörös barna antracit Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Biztonsági tetőhorog Rőgzítôsín Csavarkészlet rôgzítôsín számára horganyzott acél horganyzott acél db Assy Kombi II csavar porszórásos bevonattal C-Profil: x0/0 Keret lemezszalagból: 0x00x0x mm (átmérő x teljes hossz/menet hossza 0x mm (hosszúság/szélesség/ db csavar a rögzítôsín számára (szélesség/vastagság) magasság/vastagság db csavar az ellenléc stabilitásának Acéllemez: mm növelésére Önszorító csavarok: Mx + csavaranya Színválaszték: téglavörös, barna, antracit

51 Járás a tetôn Áttekintés Übersicht Já ró cse rép biz ton sá gi rácssal vagy lépcsô- Já ró cse rép és biz ton sá gi rács- vagy lép csõ fok Já ró cse rép, biz ton sá gi rácssal vagy lépcsô- fokkal hul lá mos, hor nyolt te tõ cse re pek hez sík hor nyolt te tõ cse rép hez fokkal sík fe dé sek hez Biz ton sá gos meg ol dás a tetôn történô köz le ke - A biz ton sá gos köz le ke dés a te tõn el kép zel he tet len Biz ton sá gos meg ol dás a köz le ke dés re a Hód far - dés hez. A já ró cse re pe ket a ru gal mas tö mí té sû ezen ele mek nél kül. A sík hor nyolt te tõ cse re pek hez kú fe dé sek nél. A fém já ró cse rép alatt az al só csa var lyu ka kon ke resz tül db,x mm-es fa - csa var ral kell rög zí te ni és egy 0x0 mm-es léc - cel alá tá masz ta ni a já ró cse rép al só fe lü le tén lévô tá masz tó fü lek alatt! A já ró cse rép csa var ja i hoz rögzíthetô az íves fém tar tó, majd eh hez a biz ton sá gi rács vagy a lépcsô. / cse rép mé ret ben fém bõl ké szül. Az el he lye zés sza bá lya it a ter mék hát ol da lán ta lál ha tó áb rák szem lél te tik. A biz ton sá gi rács- vagy lép csõ fok nagy te her bí rá sú elem, amely csú szás men tes fe lü - let tel ren del ke zik. Igény sze rint so rol ha tó. So ro lá sá - val te tõ jár da is ké szít he tõ. A já ró cse rép csa var ja i - hoz rög zít he tõk az íves biz ton sá gi rács- vagy lép - csõ fok tar tók, me lyek le he tõ vé te szik a já ró fe lü le tek víz szin tes be ál lí tá sát. Az alá tá masz tó léc re he lye zett ele me ket a te tõ léc hez csa va rok kal kell rög zí te ni. cse re pek kö zé he lye zett merevítôlemez biz to sít - ja a kellô szi lárd sá got. A já ró cse re pet két darab kor ró zió ál ló, x mm-es fa csa var ral kell a tetôléchez rög zí te ni és egy 0x0 mm-es léc cel alá tá masz ta ni. A já ró cse rép csa var ja i hoz rögzít - hetô az íves fém tar tó, majd eh hez a biz ton sá gi rács vagy a lépcsô. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Mûszaki adatok: Járócserép (sík hornyolt) Cseréptipusok: Tartó festett felületû alumínium öntvény Bramac Reviva, Bramac Tectura tetõcserép bevonattal ellátott alumínium öntvény Tervezési útmutató Színválaszték: vörös, barna, fekete Mûszaki adatok: Tömeg: 0,0 kg/db Mûszaki adatok: Járócserép (hullámos hornyolt) Szükséglet: db/ biztonsági rács Járócserép (sík horony nélküli) Színválaszték: Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: nagyszilárdságú, anyagában is színezett beton cserpétípusoknak megfelelõ Montero, Classic Protector, Duna Novo, Natura Plus, Római tetôcserép 0x0 mm,0 kg/db 0,0 cm db/ biztonsági rács vagy lépcsôfok Biztonsági rács Színválaszték: Méret: Tömeg: Szükséglet: Lépcsôfok Színválaszték: Méret: Tömeg: Szükséglet: vagy lépcsôfok bevonattal ellátott alumínium öntvény vörös, barna, fekete,0 x,0 x,0 cm,0 kg/db igény szerint bevonattal ellátott alumínium öntvény vörös, barna, fekete,0 x,0 x,0 cm, kg/db igény szerint Színválaszték: Cseréptipusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: Merevítô lemez Méret: Tömeg: Szükséglet: festett felületû alumínium öntvény vörös, barna, fekete Hódfarkú Protector tetõcserép 0 x 0 mm 0, kg/db,0 cm db/biztonsági rács vagy lépcsô festett felületû rozsdamentes acéllemez 0 x 0 mm 0, kg/db db/ járócserép Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

52 Hófogás Hófogócserép A Bramac hófogócserép elônye más hófogórendszerekkel szemben, hogy a nya ga, színe és felülete megegyezik a tetôn található többi cseréppel. Tö ké le tesen illeszkedik környezetébe,a fe dés kép egységes marad. Élettartama, tartóssága a tetõ - cserepekkel azonos. A tetô tel jes fe lü le tén be épít ve nyújt ha tá sos vé del met. Fém hó fo gó A tetôfelületen el he lye zett fém hó fo gók megelôzik a hó meg csú szá sát a tetôn. El he - lye zé sük aján lott men nyi sé ge a hó fo gó cse rép - pel megegyezô. A tetô tel jes fe lü le tén be épít - ve nyújt ha tá sos vé del met. Hó fo gó rács és hófogórácstartó A hó fo gó rács-rend szer kiegészítô vé del met nyújt a hó le csú szá sa el len. A hó fo gó rács-rend szer hó fo gó rács ból, összekötô elembôl és hó fo gó rács tar tó ból áll. A fes tett alu mí ni um öntvénybôl készülô alap - cse rép alak ja és mé re te meg egye zik az / cse rép pel. Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, horganyzott acél Hófogórács tartó (fém alapcseréppel) anyagában is színezett mûanyag bevonattal festett alumínium beton Színválaszték: vörös, barna, öntvény Színválaszték: a cseréptípusoknak fekete Színválaszték: vörös, barna, fekete megfelelõ Hossza: 0 mm Méret:,0 x,0 cm ill. Cseréptipusok: Montero, Tömeg: 0, kg/db,0 x,0 cm Classic Protector, Szükséglet: a tetôhajlástól és a Tömeg:,0 kg/db Római, Duna Novo, várható hóter he lés- Szükséglet: db/ max. 0, fm Bramac Adria, tôl függôen Hódfarkú Protector Natura Plus,-, db/m tetõcserép tetôcserép db/ max. 0, 0 fm Méret: 0,0 x 0 mm Montero, Tömeg:, kg/db Classic Protector, Fedési szélesség: 0,0 cm Bramac Adria, Szükséglet: a tetôhajlástól és a Duna Novo, Római, várható hóter he lés- Natura Plus tetôcserép tôl függôen Hófogórács,-, db/m festett horganyzott acél Színválaszték: vörös, barna, fekete Méret: 0,0 x 00,0 cm Tömeg:, kg/db Szükséglet: db/,00 fm 0

53 0 Átszellôzés Áttekintés Übersicht Szellôzôcserép hullámos, hornyolt Szellôzôegység sík, hor nyolt Szellôzôegység sík, ho rony nél kü li cserepekhez cse re pek hez cse re pek hez Levegôkivezetô nyílásként alkalmazva, elhe- A hé ja zat alat ti szellôzôlevegô be ve ze té sét biz - A hé ja zat alat ti szellôzôlevegô be ve ze té sét biz - lyezésük a taréjgerinc alatti. sorban ajánlott. to sít ja vá pák nál, ill. ki ve ze té sét élgerinceknél, ta - to sít ja vá pák nál, ill. ki ve ze té sét élgerinceknél, ta - Kontyolt tetôknél az élgerinc két oldalán is elhelyezendôk. A héjazat alatti szellôzôlevegô bevezetését is bizto sít hat ja az eresznél és a vápánál. Mûszaki adatok: nagyszilárdságú, anyagában is színezett réj ge rin cek nél. 00 Mûszaki adatok:, nagyszilárdságú, anyagában is réj ge rin cek nél. Egy aránt fel hasz nál ha tó kettôs és ko ro na- vagy lo vag fe dés nél. Ko ro na fe dés nél a szellôzôegység fedôcserepére nincs szük ség. A szellôzôegység be épí té se vagy db tetôcserepet he lyet te sít. 0 Mûszaki adatok: Szellôzô alapcserép Méret: x 0 mm Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató beton színezett beton Tömeg:,0 kg/db Színválaszték: a cseréptípusoknak Színválaszték: a cseréptípusoknak Fedési szélesség:,0 cm megfelelõ megfelelõ Szeglyuk átmérô: mm Cseréptípusok: Montero, Classic Protector, Duna Novo, Római, Bramac Adria, Natura Plus tetôcserép Méret: 0x0 mm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Szellôzô keresztmetszet: 0 cm /db Szeglyuk átmérô: mm Szükséglet: min. 0db/00 m Cseréptípusok: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szellôzô keresztmetszet: Szeglyuk átmérô: Szükséglet: Bramac Tectura és Reviva tetõcserép x 0 mm,0 kg/db 0,0 cm 0 cm /db mm db/szellôzôegység min. 0 db/00 m Szükséglet: db/szellôzôegység Szellôzôcserép Méret: x 0 mm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség:,0 cm Szellôzô keresztmetszet: 0,0 cm /db Szeglyuk átmérô: mm Szükséglet: min. db/00m Szellôzô fedôcserép Méret: x 0 mm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség:,0 cm Szeglyuk átmérô: mm Szükséglet: db/szellôzôegység/ kettôsfedésnél Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

54 Átszellôzés Szellôzôszalag Az eresz nél az alátéthéjazat alat ti lég rést vé di a ma da rak be ju tá sá tól, egy ben biz to sít ja a szellôzôlevegô be ve ze té sét a hé ja zat alá. Sík és hor nyolt tetôcserepeknél egy aránt al kal - maz ha tó. Szellôzôléc Segítségével 00 cm -rel nô a szellôzô keresztmetszet az eresz mentén. A hullámos cse re peknél a fésûk meg gá tolják a madarak bejutását. Beépítésével szükségtelenné válik az elsô tetôléc meg kettôzése. A szellôzôlécet köz vet le nül az elsô, legalsó lécre kell elhelyezni. Kialakításának köszönhetôen nem szükséges a csatornatartó vasakat besüllyeszteni az ereszdeszkázatba. Lezárófésû A rugalmas mûanyag elem a hullámos keresztmetszetû cserepek és az ereszléc közötti rést lezárva meggátolja a madarak bejutását, de biztosítja a szellôzôlevegô bevezetését a héjazat alá. Rögzítése szegezéssel, csavarozással történik. Alkalmazható a vápák mentén is. Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: kemény PVC polietilén polietilén Színválaszték: vörös, fekete Színválaszték: fekete Színválaszték: fekete Hosszúság:,0 m Felhasználása: minden cseréptípus- Felhasználása: Montero, Szélesség: 0,0 cm nál Classic Protector, Vastagság:, mm Hosszúság: 00,0 cm Duna Novo, Szellôzô Magasság:,0 cm (fésû nélkül) Bramac Adria, Római, keresztmetszet: cm /fm Tömeg: 0, kg/db Natura Plus Tömeg: 0, kg/tekercs Szellôzô tetôcserép Szükséglet: tekercs/ eresz fm keresztmetszet: 00 cm /fm Méret:,0 x,0 x 00,0 cm Szükséglet: db/eresz fm Tömeg: 0,0 kg/db Szükséglet: db/eresz fm, db/vápa fm

55 Tetôáttörés Áttekintés Übersicht Durovent csatornaszellôzô-egység Durovent csa tor na szel lõ zõ-egy ség Durovent csatornaszellôzô-egység hul lá mos hor nyolt cse re pek hez sík hor nyolt cse re pek hez sík ho rony nél kü li fe dé sek hez A szenny víz-ejtôcsövek kiszellôzôinek át ve ze - Az épü le tek füg gõ le ges szenny víz csa tor ná i nak A szenny víz ejtôcsövek kiszellôzôinek át ve ze - té sét biz to sít ja a tetôn. esõbiztos át ve ze tés re és ki szel lõ zé sé re szol gál. té sét biz to sít ja a tetôn. - tetôhajlásszög A te tõ át tö rés mindig me rõ le ges, így az át ve - ze tés kör ke reszt met sze tû. Tar to zé ka a fó lia - gyû rû-szett. Durovent Har mo ni ku san il lesz ke dik a fe dés kép be. Op ti má lis lég áram lás a szel lõ zõ nyí lás egye di ki ala kí tá sa ál tal. Meg nö velt szí vó ha tás, cse kély nyo más vesz te ség. Az át tö rés me rõ le ges a te tõ sík já ra, így az át ve - ze tés min dig kör ke reszt met sze tû. Tar to zé ka a fó lia gyû rû-szett. Erõs és te her bí ró, el len áll a hónyomásnak is. Egy sze rû en ös sze ál lít ha tó, kön nyen-gyor san be épít he tõ, al kal maz ko dik a te tõ haj lás szög éhez. kö zött al kal maz ha tó. A fó lia gyû rû-szett al kal ma zá sa víz záró át ve ze - tést biz to sít a te tõ fó li án. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Csatlakozócsô ø 00 Fóliagyûrû Szarufa Tervezési útmutató Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Csôátmérô: NA 00 Csôátmérô: NA 00 Csôátmérô: NA 00 kemény PVC kemény PVC kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Montero, Classic Protector, Duna Novo, Bramac Adria, Római, Natura Plus tetôcserép Méret:,0 x, 0 cm Tömeg:, kg/db Csôhosszúság:,0 cm Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db / csatornaszellôzô - kivezetés Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Bramac Reviva, Bramac Tectura Protector tetõcserepekhez Méret: 0,0 x, 0 cm Tömeg:,0 kg/db Csôhosszúság:,0 cm Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db / csatornaszellôzô - kivezetés Színválaszték: Felhasználása: Méret: Tömeg: Csôhosszúság: Fedési szélesség: Szükséglet: vörös, barna, fekete Hódfarkú Protector betoncserepekhez,0 x 0, 0 cm,0 kg/db,0 cm,0 cm db/csatornaszellôzôkivezetés Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

56 Tetôáttörés Durovent helyiségkiszellôztetô-egység hullámos hornyolt cserepekhez Durovent helyiségkiszellõztetõ egység sík hornyolt cserepekhez Durovent helyiségkiszellõztetõ egység sík horony nélküli cserepekhez Alkalmazásával az ab lak kal nem rendelkezô he lyi sé gek kiszellôzése is megoldható. A tetôcserép alak já val megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké le - tes csat la ko zást ered mé nyez min den Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal a pá ra ki csa pó dás ból keletkezô víz el ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés tökéletesen vízzáró. Mûszaki adatok: Csôátmérô: NA 00 kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Montero, Classic Protector, Duna Novo, Bramac Adria, Római, Natura Plus tetôcserép Méret:,0 x, 0 cm Tömeg:, kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db / csatornaszellôzôkivezetés Mûszaki adatok: Csôátmérô: NA 00 kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Bramac Reviva, Bramac Tectura tetõcserepekhez Méret: 0,0 x, 0 cm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db / csatornaszellôzôkivezetés Mûszaki adatok: Csôátmérô: NA 00 kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Hódfarkú Protector betoncserepekhez Méret:,0 x 0, 0 cm Tömeg:,0 kg/db Fedési szélesség: cm / 0,0 cm Szükséglet: db / csatornaszellôzô kivezetés

57 Tetôáttörés Tervezési útmutató Áttekintés Übersicht Durovent antennakivezetô-egység hullámos hornyolt cserepekhez Durovent antennakivezetô-egység sík hornyolt cserepekhez Durovent antennakivezetô-egység sík horony nélküli cserepekhez Kör keresztmetszetû szerelvénytartók átvezetésére szolgál. A kúpos rész megfelelô magasságban történô elvágásával -, mm átmérôjû csö vek kivezetésére alkalmas, 0 - haj lásszög között., mm Tetôléc Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Szarufa Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: kemény PVC kemény PVC kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, Színválaszték: vörös, barna, Színválaszték: vörös, barna, Felhasználása: Méret: Tömeg: Szükséglet: fekete Montero, Classic Protector, Duna Novo, Natura Plus, Bramac Adria, Római tetôcserepekhez,0 x,0 cm, kg/db db/ antennakivezetés Felhasználása: Méret: Tömeg: Szükséglet: fekete Bramac Reviva, Bramac Tectura tetõcserepekhez 0,0 x, 0 cm,0 kg/db db/ antennakivezetés Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Felhasználása: Méret: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: fekete Hódfarkú Protector betoncserepekhez,0 x 0, 0 cm,0 kg/db,0 cm db/ antennakivezetés TeTô helyett mondd:

58 Tetôáttörés Durovent füstgázkivezetõ-egység hullámos hornyolt cserepekhez Durovent füstgázkivezetõ-egység sík hornyolt cserepekhez Durovent füstgázkivezetõ-egység sík horony nélküli cserepekhez Gáz fû té sû ka zá nok ket tõs fa lú ké mény csö vé nek biz ton sá gos át ve ze té sé re szol gál. Alak ja, szí ne har mo ni ku san il lesz ke dik a fe dés ké pé be. Egy for mán fel hasz nál ha tó a kü lön bö zõ gáz ka zán-gyár tók gáz ké mé nye i hez. A ké mény csõ kül sõ fe lü le te max. + C hõ mér sék le tû le het! Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: kemény PVC kemény PVC kemény PVC Színválaszték: vörös, barna, Színválaszték: vörös, barna, Színválaszték: vörös, barna, fekete fekete fekete Felhasználása: Montero, Felhasználása: Bramac Tectura és Felhasználása: Hódfarkú Protector Classic Protector, Reviva betoncserepekhez Duna Novo, tetõcserepekhez Méret:,0 x 0, 0 cm Natura Plus, Méret: 0,0 x, 0 cm Tömeg:,0 kg/db Bramac Adria, Római Tömeg:, kg/db Fedési szélesség:,0 cm tetôcserepekhez Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db/ Méret:,0 x,0 cm Szükséglet: db/ gázkémény-kivezetés Tömeg:, kg/db gázkémény-kivezetés Fedési szélesség: 0,0 cm Szükséglet: db/ gázkémény-kivezetés

59 Bevilágítás Áttekintés Übersicht Luminex tetôkibúvó ab lak Átvilágító cserép Átvilágító cserép Pad lás te rek meg vi lá gí tá sá ra, kiegészítô szel- hornyolt hullámos tetôcserepekhez sík horony nélküli tetôcserepekhez lôzésére, va la mint a tetôre va ló ki ju tás ra szol gál. Egyszerû megoldás a padlástér meg vi - Egyszerû megoldás a padlástér meg vi - Mé re te négy darab hornyolt tetõcse rép mé re té - lágítására. A tetôcseréppel azonos for má jú, a lágítására. A tetôcseréppel azonos for májú, a vel azo nos. Az ab lak szárny bal ra, jobb ra vagy fel - fe lé nyit ha tó. Az ab lak ra sze relt he ve de re ket a tar tó szer ke zet - hez sze gez ve rög zít jük! Luminex tetôkibúvó ab lak (uni ver zá lis) A tetôkibúvó ab lak kal lé nye gé ben azo nos ki ala kí - tá sú, de a haj lé kony pe re me mi att bár mely sík, ill. hul lá mos cse rép fe dés hez al kal maz ha tó. fedésbe illeszkedô elem. A te tô léchez tartozékkapoccsal kell rögzíteni! Átvilágító cserép hódfarkú fedésbe illeszkedô elem. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Mûszaki adatok: Luminex tetôkibúvóablak erôsített poli carbonát ablakszárny, kemény PVC keret Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Montero, Classic Protector Méret:,0 x, cm léc szarufa db tartozékkapocs Tervezési útmutató Nyílásméret:, x, 0 cm Tömeg:, kg/db Szükséglet: igény szerint Luminex tetôkibúvóablak (univerzális) erôsített poli carbonát ablakszárny, kemény PVC keret Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: Duna Novo, Natura Plus, Bramac Adria, Római, Hódfarkú Protector tetõcserép Méret:,0 x, cm Nyílásméret:, x, 0 cm Tömeg:, kg/db Szükséglet: igény szerint Mûszaki adatok: Méret: Felhasználása: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: nagyszilárdságú akrilüveg 0 x 0 mm Montero, Classic Protector, Duna Novo, Római, Bramac Adria, Natura Plus tetôcserép 0, kg/db 0,0 cm min. db/ megvilágítási hely Mûszaki adatok: Méret: Felhasználása: Tömeg: Fedési szélesség: Szükséglet: nagyszilárdságú akrilüveg x 0 mm Hódfarkú Protector betoncserép 0, kg/db 0 mm min. vagy db/ megvilágítási hely Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

60 Rögzítés Kúpcseréprögzítô A kúpcserepek rögzítését biztosítja. db,x mm es és db,x0 mm es horganyzott szeggel vagy csavarozással rögzítendô a gerincléchez. Viharkapocs A hornyolt cserépfedések viharállóságát biztosítja. tetôhajlásszög felett minden harmadik, 0 felett minden tetôcserepet rögzíteni kell! Cseréprögzítô ka pocs A sze ge zés he lyet te sí té sé re szol gál. A hód far kú tetôfedések vi har ál ló sá gát nö ve li. tetôhajlásszög fe lett min den har ma dik, 0 fe lett min den tetôcserép rögzítendô! Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: eloxált alumínium horganyzott acél horganyzott acél Színválaszték: vörös, barna, Felhasználása: Montero, Méret:,0 cm hosszú, 0, fekete Classic Protector, mm vastag Felhasználása: minden Duna Novo, Felhasználása: Hódfarkú Protector kúpcseréphez Bramac Adria, Római, betoncserepekhez Szükséglet: db/kúpcserép Natura Plus tetôcserép Szükséglet:,0-,0 db/m Szükséglet:, -, db/m (tetôhajlásszögtôl füg- (tetôhajlásszögtôl füg- gôen) gôen)

61 Rögzítés Áttekintés Übersicht Rögzítôkarom vágott cserepekhez Rögzítôcsavar Hor gany zott szeg A rögzítôkarom segítségével a vágott Kezdô és elosztó kúpcserepek rögzítésére Kor ró zió ál ló esz köz kúp cse re pek, sze gély cse - cserepek fúrás nélkül gyorsan és tar tó san szolgál. Horganyzott és festett kivitelû, vízzáró re pek stb. rög zí té sé re. rögzíthetôek, pl. a vápáknál és élek nél. tömítéssel rendelkezik. Egyaránt felhasználható - mm vastagságú hornyolt és sík tetô cse re pekhez. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Tervezési útmutató korrózióálló rugóacél, festett, horganyzott horganyzott acél ill. acéldrót acél Méret:, x 0, 0 mm Felhasználása: - mm-es anyag- Színválaszték: vörös, barna, fekete, x, 0 mm Méret: Dróthosszúság: Szükséglet: vastagság között minden tetôfedôanyaghoz,0x, cm kb. 0 cm db / vágott cserép Felhasználása: Méret: Tömeg: Szükséglet: kezdô élgerinccseréphez, elosztó kúpcseréphez,x, 0 mm g/db db / kezdô vagy elosztó kúpcserép Tömeg: kg/00 db kg/00 db Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

62 Vápa Vario vá pa elem Tel jes szé les sé gé ben kön nyen korcolható. vá pa haj lás szög alatt is al kal maz ha tó. Süllyesztett vá pa ki ala kí tá sá ra is al kal mas. A db rögzítõnyelv az elem tar to zé ka. Vario vápaelem Rögzítõnyelv Vario vá pa elem hez Min den Vario vá pa elem tar tal maz hat da rab rögzítõnyelvet, me lyek sze ge zés sel kap cso - lód nak a te tõ léc hez. A rögzítõnyelvek biz to sít ják a vá pa elem vi har - ál ló sá gát, ugyan ak kor csú szó kap cso la tuk ré - vén le he tõ vé te szik a hõ in ga do zás ból ere dõ moz gá so kat. Vápalezáró szalag Öntapadó felületével lehetôvé teszi a kétoldalról összefutó vápaelemek gyors és vízzáró lezárását. Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Vario vápaelem alumínium öntapadó, lágy poli- alumínium Színválaszték: vörös izobutilén Színválaszték: vörös, barna Szükséglet: db/vario vápaelem Színválaszték: fekete Méret:,0, 0x0, 0 cm Méret:,0 x 0, 0 cm Tömeg:, kg/db Tömeg: 0, kg/db Szükséglet: db/, vápa fm Szükséglet: db/vápacsatlakozás 0

63 Vápa Áttekintés Übersicht Profilo S fém vápa Profilo S fém vá pa adap ter Vápaszegély El he lye zé sé hez nem szük sé ges desz ká zat, Profilo S fém vá pa al kal ma zá sa a cson ka vá pák Vágott tetôcserepeknél lezárja a cserepek és a léc-sû rí tés. Tar tó kap csok nél kül, sze ge zés sel szak sze rû ki ala kí tá sá hoz szük sé ges. vápa közötti rést. Véd a csapóesô és a porhó rögzíthetô. A kön nyen szab ha tó, jól for máz ha tó elem mel bejutásától, de biztosítja a szellôzôlevegô esz té ti kus és víz zá ró csat la ko zás ill. le zá rás ké - szít he tõ profilos fedõanyagoknál. bevezetését a héjazat alá. Oromszegély lemeznél is használható. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Mûszaki adatok: Tervezési útmutató Profilo S fém vápa (acél) Profilo S fém vápa adapter nyílt cellás, impreg- horganyzott festett alumínium nált, lágy poliuretán acéllemez Színválaszték: vörös, sötétbarna hab, öntapadó Színválaszték: Méret: Tömeg: Szükséglet: mûanyag bevonattal vörös, sötétbarna,0x0,0 cm kg/db db/,0 vápa fm Méret: Tömeg: Szükséglet: 0x cm 0, kg/db db/csonka vápa Színválaszték: Méret: Tömeg: Szükséglet: hátoldallal sötétszürke, x,0 x 00,0 cm g/db db/vápa fm Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

64 Alátéthéjazat Bramac Veltitech 0 párazáró tetôfólia Megakadályozza, hogy a héjazat alá bejutó csapadék (porhó, csapóesô) a hôszigetelésben, ill. a tetôszerkezetben károsodást okozzon. A páralecsapódás veszélye miatt csak kis felületen érintkezhet nedvességre érzékeny épületszerkezetekkel. Alkalmazásával alakulhat ki a héjazat alatt az alsó és felsô kiszellôztetett légréteg. Fó lia gyû rû-szett A Durovent csa tor na szel lõ zõ és a he lyi ség ki szel - lõ zõ egy ség tar to zé ka, de hasz nál ha tó min den max. 00 mm át mé rõ jû víz hat lan te tõ fó lia át ve - ze tés hez. Az át ve ze tés he lyé nek pon tos kijelölését,és ki vá gá sát se gí ti a mel lé kelt sab lon. A fó lia gyû rût egy egy sze rû moz du lat tal be for gat - juk a ki vá gott kör ala kú nyí lás ba és már is kész a víz hat lan te tõ fó lia át ve ze tés. Csôcsatlakozó A hajlékony csôcsatlakozó a szennyvíz ejtôcsô és a csatorna szellôzôcsô közötti kapcsolatot biztosítja. Szûkítôidom Lehetôvé tesz kisebb átmérôjû ejtôcsövek csatlakozását a csatornaszellôzôhöz. A Tetôfóliák c. fényképes útmutató segítséget nyújt a kivitelezéshez. Mûszaki adatok: Csôcsatlakozó lágy PVC Színválaszték: szürke Felhasználása: minden csatornaszellôzôhöz Átmérô: NA 00 Csôhosszúság: 0,0 cm Tömeg: 0, kg/db Szûkítôidom kemény PVC Színválaszték: szürke Méret: NA 0-NA 00 Tömeg: 0, kg/db Mûszaki adatok: rétegû PP filc Szín: fekete Felülettömeg: 0 g/m Éghetõség: nehezen éghetô (B) Páraáteresztô képesség: m Vízoszlopnyomás: 000 mm Vízzáróság: W osztály Szeg-kiszakítószilárdság: 0/0 N Szakítószilárdság: 0/00 N/0 mm Szakadónyúlás: 0/0% Tekercshossz: 0 m Tekercsszélesség: 0 cm Tekercsfelület: m Tekercssúly:,0 kg UV állóság (fedés nélkül): hónap Tûzállóság: E osztály Hôállóság: -0 C-tól +0 C -ig Szükséglet:, m /tetô m Uni ver zá lis ra gasz tó sza lag Az alátéthéjazatok por hó men tes sé gé nek és víz - hat lan sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben a te tõ fó li ák át fe dé se it a két ol da las ra gasz tó sza lag gal ös sze ra - gaszt hat juk. Ra gasz tó sza lag gal el lá tott ja ví tó folt al kal ma zá sá val a ki sebb te tõ fó lia sé rü lé sek is le - zár ha tók, de fel hasz nál ha tó te tõ át tö ré sek nél az alátéthéjazat sa rok erõ sí té se i re és a te tõ fó li á nak a csat la ko zó szer ke ze tek hez tör té nõ rög zí tés re is. Mûszaki adatok: Fóliagyûrû lágy PVC Szín: fekete Méret: NA 00 Szükséglet: db/átvezetés Univerzális ragasztószalag tetõfóliához vízbázisú akrilát ragasztó Szélesség: 0 mm Vastagság: 0, mm Tekercsátmérõ: 0 mm Tekercshossz: 0 m Hôállóság: -0 C -tól +0 C -ig Felhasználható: - C felett

65 Alátéthéjazat Áttekintés Übersicht Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia Elsôsorban a beépített tetôterek kor sze rû alátéthéjazata. Szarufákra szabadon vagy lépésálló hôszigetelésre közvetlenül is fek - tethetô. Alkalmazása esetén elhagyható a fólia és a hôszigetelés közötti légrés. Bramac Pro Plus Tetôléc páraáteresztô Bramac Ellenléc Légrés 0/0* tetôfólia tetôcserép Légrés Bra mac Universal ECO- S páraáteresztô tetôfólia Elsôsorban a be épí tett tetôterek kor sze rû alátéthéjazata. A ha gyo má nyos, hálóerôsítésû tetôfóliákkal el len tét ben köz vet le nül desz ká zat ra is fektethetô, el hagy ha tó a fó lia és a hôszigetelés kö zöt ti lég rés. Dupla ra gasz tó sáv val el lá tott, így szél zá ró és víz - hat lan alátéthéjazatok ki ala kí tá sá ra is alkal mas. Bramac Universal ECO-S Tetôléc páraáteresztô Tetôcserép 0/0* tetôfólia Légrés Ellenléc Deszkázat Bra mac Clima Plus S te tõ fó lia hõtükrös fém be vo nat tal el lá tott pá ra át - eresz tõ te tõ fó lia, dupla ra gasz tó sáv val Hasz ná la tá val akár C hõ mér sék let-csök ke - nés ér he tõ el a te tõ tér ben nyá ri hõ ség ese tén is. Ki ma gas ló, %-os ref le xi ós ké pes ség. Ki - vá ló pá ra át eresz tõ-ké pes ség Dup la ra gasz tó sáv val el lá tott, így szél zá ró és víz hat lan alátéthéjazatok ki ala kí tá sá ra is al kal - mas. Fém be vo nat té len is csök ken ti a hõ su ga rak ter je dé sét, így fû tés ki adá sát is csök kent he ti. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Szarufa Hôszigetelés Gipszkarton Tartóléc Párazáró fólia Szarufa Hôszigetelés Gipszkarton Tartóléc Párazáró fólia Mûszaki adatok: rétegû polipropilén Szín: szürke Felülettömeg: 00 g/m Éghetôség: Páraáteresztô képesség: Vízoszlopnyomás: Vízzáróság: Szeg-kiszakító szilárdság: Szakítószilárdság: nehezen éghetô (B) 0,0 m 000 mm W osztály 0/ N 00/0 N/0 mm Szakadónyúlás: /% Tekercshossz: 0 m Tekercsszélesség: 0 cm Tekercsfelület: m Tekercssúly:,0 kg UV állóság: hónap Tûzállóság: E osztály Hôállóság: -0 C -tól +0 C -ig Szükséglet:, m /tetô m (átfedés: min.0 cm) Mûszaki adatok: rétegû polipropilén Szín: zöld Felülettömeg: 0g/m Éghetôség: nehezen éghetô (B) Páraáteresztô képesség: 0,0 m Vízoszlopnyomás: 000 mm Vízzáróság: W osztály Szeg-kiszakító szilárdság: 0/ N Szakítószilárdság: 00/0 N/0 mm Szakadónyúlás: 0/0% Tekercshossz: 0 m Tekercsszélesség: 0 cm Tekercsfelület: m Tekercssúly: 0, kg UV állóság: hónap Tûzállóság: E osztály Hôállóság: -0 C -tól +0 C -ig Szükséglet:, m /tetô m (átfedés: min.0 cm) Mûszaki adatok: Hosszúság: Szélesség: 0 m, m Felületi tömeg: g/m Tûzállóság: Vízzárõság: Szakítószilárdság: E osztály W osztály 0,0 m 0 N / 0 mm 0 N / 0 mm Nyúlás 0%/% Páraáteresztõképesség: Szegkiszakítószilárdság Hideghajlíthatóság: Szakítószilárdság: öregedés után: 0 N/0 N -0 C 0 N/0 mm 0 N/0 mm Nyúlás öregedés után: %/0% Vízzárõság: W osztály öregedés után Légáteresztés: < 0, m /m h 0Pa Hõállóság: 0-tõl+0-ig ( C) Vízoszlop-nyomás: >000 mm UV-állóság: hónap Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

66 Kémény- és falszegély Kéményszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel Wakaflex kémény- és falszegély Wakaflex szegélylemez Ellenléc Léc Szelemen Alátétfólia Wakaflex ké mény- és fal sze gély Több cé lú an fel hasz nál ha tó tar to zék elem a tetôfedés, il let ve a ké mé nyek és fa lak vagy más felmenô épü let szer ke ze tek, pl. ál ló tetôablakok csat la ko zá sá nak víz zá ró ki - ala kí tá sá hoz. Sík és hul lá mos fedôanyagoknál egy aránt fel hasz nál ha tó. A te kercs ben for gal ma zott Wakaflex ké ményés fal sze gély kön nyen meg mun kál ha tó, pl. ol - ló val vág ha tó, kéz zel for máz ha tó. Az alu mí ni - um rács be tét nek, va la mint a hát ol da lán lévô ön ta pa dó ra gasz tó csí kok nak köszönhetôen me lyet a be épí tés so rán el tá vo lí tan dó fó lia - csík véd - a fel he lye zés kor ki ala kí tott for ma tar tó san meg ma rad. Az anyag kü lön le ges önhegesztô tu laj don sá ga ré vén egy sze rû en told ha tó, szélesíthetô, így - a fém le mez szer - ke ze tek nél sok szor kö rül mé nyes for rasz tás sal szem ben - ki vi te le zé se egy sze rûbb, gyor sabb. A Wakaflex ké mény - és fal sze gély, va la mint a sze gély le mez és a tar tó san ru gal mas tömítôanyag együt tes al kal ma zá sa szélsôséges kö rül mé nyek kö zött is meg gá tol ja esô, hó vagy por hó be ju tá sát a hé ja zat alá. Lehetôvé te szi a tetôfedés fo lya ma tos ké szí té - sét fém le mez mun kák nél kül. Ké pes ru gal ma san kö vet ni a te tõ me te o ro ló gi - ai ter hek (szél, hó) ha tá sá ra be kö vet ke zõ moz - gá sát. Kü lö nö sen a hor nyolt, hul lá mos cse re pek nél - a fém le mez szerkezetektôl eltérôen - hé zag - men tes zá rást, lé nye ge sen egy sze rûbb és gyor sabb ki vi te le zést, a fe dés szí né hez illeszkedô meg je le nést tesz lehetôvé. A Wakaflex ké mény- és fal sze gély c. fény ké - pes út mu ta tó a ki vi te le zés hez nyújt se gít sé get. Tömítôanyag A szegélylemez és a függôleges csatlakozó épületszerkezet csatlakozásának vízmentes lezárását biztosító anyag. UV-stabilizált, szilikonmentes szintetikus kaucsuk (PIB) 0 ml-es tubusban Szükséglet: 0 ml /fm Mûszaki adatok: Wakaflex kémény- és falszegély alumínium ráccsal erôsített, UV-stabilizált, színtartó, szintetikus kaucsuk (PIB) Színválaszték: vörös, barna, fekete Felhasználása: valamennyi cseréptípushoz Méret: cm széles, fm hosszú tekercs Tömeg:, kg/tekercs Hôállóság: -0 C-tól +00 C-ig Ellenléc Szelemen Falszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel Léc Alátétfólia Wakaflex Szegélylemez A Wakaflex szegély és a függôleges csatlakozó épületszerkezet lezárását biztosító elem. Mûszaki adatok: Szegélylemez eloxált alumíniumlemez Színválaszték: elsô oldal vörös, hátoldal barna (mindkét oldal felhasználható) Méret: cm széles, 0 cm hosszú profillemez, 0 cm-enként mm átmérôjû perforálással, beütôdûbelekkel (tartozék) Tömeg: 0, kg/db

67 Stabicor ereszcsatorna rendszer Tervezési útmutató Áttekintés Übersicht Stabicor Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Stabicor Fém ereszcsatorna ereszcsatorna rendszer ereszlemez Színes bevonattal ellátott korrózióálló, hor- A Stabicor ereszcsatorna-rendszer elemei A Stabicor erszcsatorna-rendszer fontos ganyzott acéllemezbõl készül. Anyaga szín- anyagában színezett, ütésálló, kemény, de eleme az ereszlemez. Alkalmazása esetén az tartó és idõjárásálló. rendkívül rugalmas PVC-bôl készülnek. Anyaguk színtartó és idô járásálló. Festést nem igényelnek, felújítás nélkül is hosszú élettartamúak. Ragasztás, forrasztás és szegecselés nélkül egyszerûen, gyorsan felhelyez hetôk, fémfûrésszel vághatók. ereszcsatornát és az eresz deszkára helyezett ereszlemezt a tetôfólia fektetése elôtt kell felszerelni. A Stabicor ereszcsatorna-rendszer címû fényképes szerelési útmutató a kivitelezéshez nyújt segítséget. Az elemek forrasztás és szegecselés nélkül egyszerûen, gyorsan összeépíthetõk. A fém ereszcsatorna rendszer fontos eleme a cseppentõlemez, ami a tetõfólia szegélyezésére szolgál. Mûszaki adatok: Méret: Színválaszték: UV-stabilizált, anyagában színezett kemény, de rugalmas PVC ereszcsatorna NA, NA0 lefolyócsô NA 00 a rendszer minden eleme réz színben Mûszaki adatok: Színválaszték: Méret: Szükséglet: UV-stabilizált, anyagában színezett kemény, de rugalmas PVC réz színben 00 cm db/ eresz fm Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Mûszaki adatok: Méret: Színválaszték: UV-stabilizált, anyagában színezett horganyzott acéllemez ereszcsatorna NA, NA0 lefolyócsô NA 00 a rendszer minden eleme vörös, fehér, antracit, sötétbarna színben TeTô helyett mondd:

68 Alkalmazástechnikai útmutató

69 Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pek Montero, Classic Protector, Ró mai, Bra mac Ad ria, Du na Novo és Natura Plus te tõ cse rép fe dé sek A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez so rol ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz - ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl (is) füg gõ en, cm és,0 cm kö zött vál toz hat. A hor nyolt hul lá mos Bra mac te tõ cse re pe ket há ló san kell fel he lyez ni. A léc tá vol ság a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szög tõl füg gõ át fe dés kü - lönb sé ge ként szá mít ha tó ki. Sík hor nyolt te tõ cse re pek Bra mac Reviva és Bramac Tectura te tõ cse rép fe dé sek A Bra mac Reviva és a Bra mac Tectura te tõ cse rép a Bra mac te tõ rend sze rek Ma gyar or szá gon ed dig be ve ze tett sík hor nyolt ele mei. A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek - hez tar toz nak, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho rony biz - to sít ja, és így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl (is) füg gõ en,0 cm és,0 cm kö - zött vál toz hat. A hor nyolt sík Reviva és Reviva Protector te tõ cse re pe ket kö tés - ben kell fel he lyez ni. Sík horony nélküli tetõcserepek Hód far kú Protector be ton cse rép fe dé sek A Hód far kú Protector be ton cse rép leg gya ko ribb fe dé si mód ja a ket tõs fe dés. A ket tõs fe dés el ve, hogy az egy más fö lé ke rü lõ so rok kö zül a har ma dik sor cse re pei még az el sõ sor ra is rá ta kar nak. A cse re pe ket kö tés ben kell fel rak ni. Az eresz fe let ti sor eresz cse rép pel, a ta réj - ge rinc alat ti sor ta réj cse rép pel ala kít ha tó ki. A léc tá vol ság egyen lõ a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szö gé tõl füg gõ át fe dés kü lönb sé gé nek fe lé vel. A ko ro na (lo vag) fe dés el ve, hogy min den léc re két, kö tés ben ra kott cse rép - sor ke rül úgy, hogy a fel sõ (lovag)sor cse re pei a haj lás szög tõl füg gõ mér ték - ben rá ta kar ja nak az al só ra. A cse re pe ket kö tés ben kell fel rak ni. Az eresz fe let ti sor eresz cse rép pel ala kít - ha tó ki. A léc tá vol ság egyen lõ a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szö gé tõl füg gõ át fe dés kü lönb sé gé vel. Haj lás szög tõl, el len léc vas tag ság tól és cse rép tí pus tól füg gõ szer ke ze ti mé re tek A meg fe le lõ át fe dés, il let ve a szük sé ges léc tá vol ság el éré se cél já ból a kí vánt sza ru fa hosszt a ter ve zés kor egyez tet ni kell a táb lá zat ér té ke i vel. A tel jes fe dé si hossz csak ak kor egyen lõ a sza ru fa hos szá val, ha: - nem ké szül el len lé ce zés - nem al kal maz zák a Stabicor eresz le mezt A fedési hossz növekedése ellenlécezésnél Ellenléc vastagság (cm) Hossznövekedés (cm), ha a hajlásszög ,0,0,0,,,0,0,,,,0,0,0,,0,,, A taréjgerincléc távolsága a tetôszerkezet csúcsától A fedés típusa Gerincléctávolság (cm) a tetôszerkezet csúcsától, ha a hajlásszög Montero 0,0,0,,,0 Classic Protector 0,0,0,,,0 Duna Novo, Natura Plus 0,0,0,,,0 Bramac Adria,0,0,,,0 Római,0,0,,,0 Bramac Reviva, Tectura,0,0,0,0,0 Hódfarkú,0,0,0,0,0 Hullámos hornyolt tetõcserepek Montero, Classic Protector, Római és Római Protector, Bramac Adria, Duna Novo és Natura Plus tetõcserép Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ) 0,, 0, 0,0,0 0,0 0 felett,0,0,0 Sík hornyolt tetõcserepek Bramac Reviva tetõcserép, Bramac Tectura Protector tetõcserép Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,0,0 0,0,0, 0,0 0,0, felett,0,0 0, Sík horony nélküli betoncserepek Hódfarkú Protector betoncserép Kettõsfedés Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,, 0 0,0,0, 0,0,, felett,0,0,0 Korona (lovag) fedés Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,0, 0 0,0,0, Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

70 Tervezési és alkalmazási elõírások Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Duna Novo és Natura Plus tetôcserép fedések Az Montero, a Classic Protector, a Ró mai, a Bra mac Ad ria, a Du na Novo és Natura Plus te tõ cse re pek a Bra mac te tõ rend sze rek nagy ala - kú hul lá mos hor nyolt ele mei. Fe lü le ti meg je le né sük ben, és pro fil juk - ban tér nek el egy más tól. A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pei az ún. pik ke lyes, egy - sze res fe dé sek hez so rol ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj - lás szög tõl (is) füg gõ en, cm és,0 cm kö zött vál toz hat. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá - ban meg fe le lõ en esõbiztosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult. A hul lá mos ke reszt met sze tû, víz hor nyos be ton cse rép fe dé sek leg ki - sebb, ön ma gá ban esõbiztos haj lás szö ge:.. Tetôhajlásszögek Hajlásszög (fok) Kiegészítô megoldások alatt Vízhatlan alátétszigetelés szükséges, kialakítását lásd a xx oldalon Legalább tetôfólia szükséges. A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.. Kiegészítô meg ol dá sok Ki egé szí tõ meg ol dás szük sé ges: ha a haj lás szög ki sebb az esõbiztos haj lás szög nél fo ko zott kö ve tel mé nyek ese tén ma ga sabb haj lás szö gek nél ( fe lett) Ki egé szí tõ meg ol dás ként al kal maz ha tók: vi har kap cso zás, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás alátéthéjazat: pá ra zá ró vagy pá ra át eresz tõ te tõ fó lia desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hõ szi ge te lõ rend szer.. Rög zí té sek Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén alat ti haj lás szög nél is rög zí ten dõk a cse re pek. (lásd OTÉK) A sze gély- és kúp cse re pe ket, a félnyeregtetõ le zá ró- és já ró cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, va la mint a vá pák és élgerincek men tén el he - lyez ke dõ vá gott cse re pe ket a haj lás szög tõl füg get le nül - min den eset - ben fel tét le nül rög zí te ni kell.. Fo ko zott kö ve tel mé nyek A tetôvel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek: különleges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok (pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.). tetôtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém (alátéthéjazat szük sé ges). szerkezeti sa já tos sá gok (pl. hos szú sza ru fa vagy kü lön le ges tetôforma.). Alátéthéjazat Az Montero a Classic Protector, a Ró mai, a Bra mac Ad ria, a Du na Novo és Natura Plus te tõ cse re pek alátéthéjazattal -os te tõ haj lás - szög tõl al kal maz ha tók. Víz hat lan alátétszigetelés al kal ma zá sá val ennél kisebb te tõ haj lás-szög esetén is be épít he tõk. Alátéthéjazat be épí té se te tõ haj lás szög alatt és/vagy te tõ tér hasz - no sí tás nál el en ged he tet len. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, Bra mac Universal ECO S, Bramac Clima Plus S és a te tõ fó li ák a Bra mac te tõ rend szer alátéthéjazatai, me lyek mû sza ki ada tai az -. ol da lon ta lál ha tók.. Lé ce zés. El len léc Alátéthéjazat ké szí té se ese tén el len lé ce zés szük sé ges a szellôzô lég rés biz to sí tá sá hoz: A tetô átszellôzésének rész le tei az. ol da lon. Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a tetôhajlásszög Szarufahossz (m) felett 0 m-ig,0,0,0, 0 m között,,0,0,0 0 m között 0,0,,0,0. Tetôléc Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 00/. sze rint I. oszt. minôségnek. A tetôléc ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru fa köz függvénye,azonban az aláb bi ér té kek nél ki sebb nem le het: Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0

71 Tervezési és alkalmazási elõírások Bramac Reviva és Bramac Tectura tetõcserép fedések A Bra mac Reviva te tõ cse rép a Bra mac te tõ rend sze rek Ma gyar or - szá gon ed dig be ve ze tett sík hor nyolt ele mei. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze - res fe dé sek hez so rol ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá - nyú ket tõs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl füg gõ en,0 cm és,0 cm kö zött változhat,. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma - gá ban meg fe le lõ en esõbiztosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult. A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esõbiztos haj lás szö ge: 0. Alátéthéjazattal azon ban már te tõ haj lás szög tõl al kal maz ha tók.. Te tõ haj lás szö gek Hajlásszög Kiegészítô megoldások (fok) 0 Legalább tetôfólia szükséges. 0 A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô cseréprögzítô kapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.. Kiegészítô meg ol dá sok Kiegészítô meg ol dás szük sé ges: ha a haj lás szög ki sebb az esôbiztos haj lás szög nél fokozott kö ve tel mé nyek ese tén ma ga sabb haj lás szö gek nél ( fe lett) Kiegészítô meg ol dás ként al kal maz ha tók: cseréprögzítô ka pocs, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás alátéthéjazat: pá ra zá ró vagy páraáteresztô tetôfólia desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hôszigetelô rend szer.. Rög zí té sek Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén alat ti haj lás szög nél is rög zí ten dõk a cse re pek. (lásd OTÉK) A sze gély- és kúp cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, va la mint a vá - pák és élgerincek men tén el he lyez ke dõ vá gott cse re pe ket a haj lás - szög tõl füg get le nül min den eset ben fel tét le nül rög zí te ni kell.. Fo ko zott kö ve tel mé nyek A te tõ vel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek: kü lön le ges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok (pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.) tetõtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém (alátéthéjazat szük sé ges). szer ke ze ti sa já tos sá gok (pl. hos szú sza ru fa vagy kü lön le ges te tõ for - ma.). Alátéthéjazat A Reviva Protector és a Reviva Novo te tõ cse rép alátéthéjazattal -os te tõ haj lás szög tõl al kal maz ha tó. Alátéthéjazat be épí té se 0 -os te tõ haj lás szög alatt és/vagy te tõ tér hasz no sí tás nál el en ged he tet len. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, a Bra mac Universal ECO-S és a Bramac Clima Plus S te tõ fó li ák a Bra mac te tõ rend szer alátéthéjazatai, me lyek mû sza ki ada tai az -. ol da lon ta lál ha tók.. Lé ce zés Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a hajlásszög Szarufahossz (m) 0 0 felett 0 m-ig,0,0,0 0 m között,0,0,0 0 m között,,0,0. El len léc Alátéthéjazat ké szí té se ese tén a szel lõ zõ lég rés biz to sí tá sá hoz el - len lé ce zés szük sé ges. A te tõ át szel lõ zé sé nek rész le tei az -. ol da lon.. Tetôléc Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 00/. szerinti I. oszt. minôségnek. A tetôléc ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru tá vol ság függ vé nye, azon ban az aláb bi ér té kek nél ki sebb nem Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) Kettôsfedés 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0 Korona (lovag) fedés 0 cm-ig 0/0 0 0 cm között 0/0 le het: Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

72 Tervezési és alkalmazási elõírások Hódfarkú Protector betoncserép fedések A Hódfarkú Protector betoncserép a Bramac tetõrendszer horony nélküli elemei. Az ún. pikkelyes fedésekhez sorolható, melyek vízzáróan csak kettõs fedésként készíthetõk. Rakásmódjuk: kettõs, ill. korona (lovag) fedés. A megengedett legkisebb hajlásszög az a hajlásszög, amelynél egy héjazati anyag a gyakorlatban önmagában megfelelôen esôbiztosnak (vízzárónak) bizo nyult. A vízhorony nélküli Hódfarkú Protector betoncserép fedés legkisebb, önmagában esôbiztos hajlásszöge: 0. Alátéthéjazattal azonban már tetôhajlásszögtôl alkalmazhatók.. Tetôhajlásszögek Hajlásszög Kiegészítô megoldások (fok) 0 Legalább tetôfólia szükséges. 0 A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô cseréprögzítô kapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.. Kiegészítô megoldások Kiegészítô megoldás szükséges: ha a hajlásszög kisebb az esôbiztos hajlás szögnél fokozott követelmények esetén magasabb hajlásszögeknél ( felett) Kiegészítô megoldásként alkalmazhatók: cseréprögzítô kapocs, horganyzott szegezés, csavarozás alátéthéjazat: párazáró vagy páraáteresztô tetôfólia deszkázatra helyezett vízhatlan alátétszigetelés alátéthéjazati funkciót is ellátó táblás hôszigetelô rendszer.. Rögzítések Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén alatti hajlásszögnél is rögzítendõk a cserepek. (lásd OTÉK) A szegély- és kúpcserepeket, az átvilágítócserepeket, valamint a vápák és élgerincek mentén elhelyezkedõ vágott cserepeket - a hajlásszögtõl függetlenül - minden esetben feltétlenül rögzíteni kell.. Fokozott követelmények A tetôvel szemben támasztott fokozott követelmények az alábbiak: különleges adottságok, magassági és éghajlati viszonyok (pl. porhó, nagy szélsebesség stb.) tetôtérbeépítés vagy padlástér-hasznosítás, illetve fafödém szerkezeti sajátosságok (pl. hosszú szarufa vagy különleges tetôforma.). Alátéthéjazat A Hódfarkú Protector betoncserép fedések alátéthéjazat fektetésével már -os hajlásszögtõl készíthetõk. Alátéthéjazat beépítése 0 tetõhajlásszög alatt és/vagy tetõtér hasznosításnál elengedhetetlen. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, Bra mac Universal ECO S és a Bramac Clima Plus S tetõfóliák a Bramac tetõrendszer alátéthéjazatai, melyek mûszaki adatai az -. oldalon találhatók.. Lécezés Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a hajlásszög Szarufahossz (m) 0 0 felett 0 m-ig,0,0,0 0 m között,0,0,0 0 m között,,0,0. Ellenléc Alátéthéjazat készítése esetén a szellõzõ légrés biztosításához ellenlécezés szükséges. A tetõ átszellõzésének részletei az -. oldalon.. Tetôléc Az alkalmazott tetôléc feleljen meg az MSZ 00/. szerinti I. oszt. minôségnek. A tetôléc keresztmetszete a terhelés és a szarutávolság függvénye, azonban az alábbi értékeknél kisebb nem lehet: Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) Kettôsfedés 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0 Korona (lovag) fedés 0 cm-ig 0/0 0 0 cm között 0/0 0

73 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Duna Novo és Natura Plus tetôcserép fedések Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Áttekintés Übersicht *0 fokig állandó foktól fokonként cm-rel csökken Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > _ < Szarufahossz Tetôhajlásszög > _ < Átfedés (min.): 0, cm Léctávolség (max.):, cm Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság:, cm Tervezési útmutató S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm) Figyelem! Bramac Adria tetôcserép esetén az átfedés max. 0, cm, a léctávolság min., cm lehet. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

74 Léckiosztás számítása A léckiosztás számítása a szarufa teljes hosszára vonatkozik, levonandóan abból az eresz és a taréj állandó léctávolságait. Ahhoz, hogy a megfelelô léctávolságot illetve átfedést kapjuk, a szarufa hosszát tervezéskor a táblázatban szereplôen kell meghatározni. A megadott szarufa hosszak a cm ereszléctávolságot és a cm gerincléctávolságot is magukban foglalják. Kérjük, hogy vegye figyelembe a szarufa felsô síkján elhelyezkedô kiegészítô szerkezetek (ellenléc, deszkázat) magasságát, mivel ezek által a szarufa mérete a tetôhajlásszögtôl függôen meghosszabodik. Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > _ < 0 Szarufahossz Tetôhajlásszög > _ < 0 Átfedés (min.):,0 cm Léctávolság (max.):,0 cm Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság (min.):, cm S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm) Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > _ 0 Szarufahossz Tetôhajlásszög > _ 0 Átfedés (min.):,0 cm Léctávolság (max.):,0 cm Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság (min.):, cm S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm)

75 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Montero, Classic Protector, Római, Duna Novo, Natura Plus, Bramac Adria tetôcserép Teljes fedési szélesség = Szerkezeti szélesség + cm Szegélycserép balos Szegélycserép jobbos,, Áttekintés Übersicht Szerkezeti szélesség Fedési irány Szerkezeti szélesség - cserepek száma Szerkezeti szélesség 0, 0,0 0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 Cserepek száma / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0, 0,000,0,00,0,00,0,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / / Fedési kép Montero tetôcserép Szegélycserép balos Kúpcserép / tetôcserép Szegélycserép jobbos Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

76 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Bramac Tectura Protector tetôcserép Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Hajlás-szög Léctávolság (") (cm) Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) -0,0,,,,0,0,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,0 0 -,0,,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0-0,0,,,,,,,0,,,,,,, 0,,,,,,,,0,,,00,0,,, felett,0,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma 0-0,0,0,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,0,,0, 0 -,0,,,,,,,0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,0,0,0,, - 0,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,0,,,,,,,, felett,0,,,,,,,,,0,0,,0,, Cserépsorok száma 0 0 Teljes fedési hossz = kezdõ cserépsor + ( cserépsorok száma - ) léctávolság + gerincléctávolság

77 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Bramac Tectura Protector tetôcserép Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Szerkezeti szélesség (m) 0, 0, 0, 0,,,,,,, Cserepek száma soronként (db),00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,0,,,,,,,0,,,,,,, ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½,,,,,,0,,,,,,,0,, ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½,,,,,,,,,,,0,,,, ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,,,0,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,0,,,,,,,0,,,,,,, ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½,,,,,,0,,,,,,,0,, ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ Bramac Tecura Protector tetôcserép / (egész cserép) Bramac Tecura Protector tetôcserép / (félcserép) Bramac Tecura szellôzôcserép Bramac Tecura Protector kúpcserép Bramac Tecura szegélycserép balos Bramac Tecura szegélycserép jobbos Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

78 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Bramac Reviva tetôcserép Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Hajlás-szög Léctávolság (") (cm) Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) -0,0,,,,0,0,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,0 0 -,0,,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0-0,0,,,,,,,0,,,,,,, 0,,,,,,,,0,,,00,0,,, felett,0,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma 0-0,0,0,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,0,,0, 0 -,0,,,,,,,0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,0,0,0,, - 0,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,0,,,,,,,, felett,0,,,,,,,,,0,0,,0,, Cserépsorok száma 0 0 Teljes fedési hossz = kezdõ cserépsor + ( cserépsorok száma - ) léctávolság + gerincléctávolság

79 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Bramac Reviva tetôcserép Áttekintés Übersicht Szerkezeti szélesség (m) 0, m 0, m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m Cserepek száma / szegély cseréppel ½ ½ ½ ½ ½ (db) / szegély cseréppel ½ ½ ½ ½ ½ ½, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½, m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m,0 m ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½, m, m, m, m, m, m 0, m 0, m 0, m 0, m 0, m 0, m,0 m, m, m ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Tervezési útmutató ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Bramac Reviva tetõcserép / (egész cserép) Bramac Reviva tetõcserép / (félcserép) Bramac Reviva szellõzõcserép (min. db/0m) Bramac Reviva kúpcserép (, db/gerinc fm) Bramac Reviva szegélycserép / balos Bramac Reviva szegélycserép / jobbos Bramac Reviva szegélycserép / balos (, db/fm - minden. sorban) Bramac Reviva szegélycserép / jobbos (, db/fm - minden. sorban) Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

80 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Hódfarkú Protector betoncserép Kettôs fedés LT 0 LT 0 0* 00 0 LT LT LT LT Teljes fedési hossz LT LT Teljes fedési hossz LT 0 Korona vagy lovag fedés 0 0* 00 0 Kettôs fedés Hajlásszög (fok) Léctávolság maximum (cm) A teljes fedési hossz (m) és a cserépsorok száma felett,0 0, 0, 0, 0,,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,,0,,,,0,,,,,,0,, 0,0 0, 0, 0, 0,,0,,,,,,0,,,,,,,,, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,0,,,,,,,,0,0 Cserépsorok száma 0 0 felett,0,,,,,,,,,00,,,,,,0,,,,0, 0,,,,,0,0,,,0,,0,,,,,,0,,,, 0,0,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0 Cserépsorok száma 0 0 felett,0,0,,,,,,0,,0,,,,0,,,,, 0,0 0, 0,,,0,,,0,,,00,,,,,,,,,,,, 0,0,,,,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,00,,,,,,,0,,0 Cserépsorok száma 0 0 Korona vagy lovag fedés Hajlásszög (fok) Léctávolság maximum (cm) A teljes fedési hossz (m) és a cserépsorok száma felett,0 0, 0,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0 0, 0,,0,,,,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma felett,0,,,,,0,,,0,, 0,0 0, 0, 0,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0, 0,0 0, 0, 0,,,,,,0 Cserépsorok száma

81 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Hódfarkú Protector betoncserép Teljes fedési szélesség,, 0,,, 0, Áttekintés Übersicht,, 0,,, 0, Szerkezeti szélesség = x, + n x Fedési irány Szerkezeti szélesség Cserepek száma soronként Kettôs fedés Hódfarkú Protector betoncserép Szegélycserép Ereszcserép Szellôzô alapcserép (m) (db) 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,00,,, 0,,,0,,,,0,,0,,,,,,0,,0,,, 0 0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,, 0 0,,,, 0, 0, 0,0 0, 0,,0,,,,,,0,0,,, 0 0,,0,,,,,0,0,,,,,,0,,,0,,, 0 0,,,,,,,0,,,,,,,,,,00,,, Szellôzôcserép Szellôzô fedôcserép Kúpcserép Taréjcserép Korona- vagy lovagfedés Hódfarkú Protector betoncserép Szegélycserép Ereszcserép Szellôzô alapcserép Szellôzôcserép Kúpcserép Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

82 Tetôstatika Terhek, léckeresztmetszetek Tetôléc keresztmetszet: Tetôterhek A grafikonok a tetô tartószerkezeti ellenôrzése során figyelem be veendô függôleges irányú terhek arányát szemléltetik 0 0 közötti tetôhajlásszögek esetén. A terhek számításánál MSZ 0/- elôírásait alkalmaztuk és a Magyarországon legjellemzôbb 0 00 méter közötti tengerszint feletti magasságot vettük figyelembe. Az ábrázolt teher értékek az elôírt biztonsági tényezôk, valamint az egyidejûség figyelembevételével lettek meghatározva. Teljes vízszintes teher kn/m A hóteher biztonsági tényezôjét (,0) a tetôszerkezet önsúlyának és a hóteher nagyságának aránya befolyásolja. A könnyû fedések esetében a hóteher biztonsági tényezôje akár, azaz %-kal növelt érték is lehet. Az egyidejûség a kis hó + nagy szél vagy nagy hó + kis szél egyidejû hatását jelenti, azaz a kettô közül mindig csak az egyik hatást vesszük figyelembe teljes értékûként. Teljes vízszintes teher kn/m Bramac fedélszék hóteher szélteher beépítés Montero tetôfedés Tetôhajlásszög Bramac HF fedélszék hóteher szélteher beépítés Bramac Hódfarkú tetôfedés Tetôhajlásszög kn/m kn/m, 0, 0,,,,,,,,, 0,, 0, 0 0 0,,,,,,,,, 0, 0 0 Ajánlott tetôléc keresztmetszet ha a tetôhajlásszög > _ < 0 (Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, és Duna Novo tetôcserép) 0/ Szarufa tengelytávolság 0/ Szarufa tengelytávolság 0/0 0/0 Statikai számítás szükséges Statikai számítás szükséges 0/0 0/0 Statikai számítás szükséges Ajánlott tetôléc keresztmetszet ha a tetôhajlásszög _ > 0 (Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria és Duna Novo tetôcserép) 0

83 Szellôzés Alapelvek Átszellôzés A hôszigetelt magastetôk épületfizikailag helyes kialakítását az átszellôzés nagymértékben befolyásolja. Az átszellôzést biztosítani kell: a hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat között a fedés és az alátéthéjazat között A hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat közt áramló levegô a beépített tetôterek használatánál keletkezô pára elvezetését biztosítja. A keletkezô vízpára oka: a lakók lélegzése a fôzés, mosás, szárítás, fürdés A legnagyobb mennyiségû vízpára közvetlenül az új épület elkészülte után észlelhetô, melynek oka: az építési nedvesség A fedés és az alátéthéjazat közt áramló levegô szárítja a lécezést, mely átnedvesedhet a héjalás alá bejutó csapadéktól szárítja az átnedvesedô cserép alsó felületét, csökkentve ezzel vízfelvételét, tovább javítva fagyállóságát nyáron csökkenti a kb. 0 C-ra felmelegedô tetôfelület alatti terek felmelegedését télen segíti a hó megtartását, amikor a hasznosított tetôtér felôl áramló hô felmelegítheti a héjalást. A megfelelô átszellôzés csak a be- és kivezetô nyílások, valamint a szellôzô keresztmetszet szarufahossztól és páraterheléstôl függô méretezésével, kialakításával biztosítható. Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche. Páratechnikai alapelvek. Páradiffúzió A hôhöz hasonlóan, amely az épületszerkezetek meleg oldaláról a hideg oldalra áramlik, a különbözô hômérsékletû és páratartalmú rétegek között vízpáraáramlás alakul ki. Ezt a vízpáraáramlást páradiffúziónak nevezik. A páradiffúzió függ: a külsô és a belsô hômérséklet különbségétôl, a külsô és a belsô relatív páratartalomtól, valamint az elválasztó épületszerkezetek párafékezô tulajdonságától. Az építôanyagok párafékezô tulajdonságát az ún. páradiffú ziós egyenértékû légréteg vastagsága (s d ) jellemzi. s d = µ.s µ = Az egyes hôszigetelô és építôanyagok páradiffúziós ellenállási tényezôje s = A hôszigetelô ill. építôanyag vastagsága (m) Különbözô rétegekbôl álló épületszerkezetek s d -je az egyes rétegek értékeinek összegzésével állapítható meg. s d össz. = s d + s d +...s dn. Páralecsapódás A levegô a hômérséklettôl függôen csak egy bizonyos mennyiségû nedvességet képes felvenni. A meleg levegô többet, mint a hideg. Ha a levegô a lehûlés, vagy a megnövekedett páratartalom miatt eléri a telítettségi határt, akkor a nedvesség kicsapódik az alacsonyabb hômérsékletû épületszerkezeti elemeken, vagy azokon belül, s károkat okozhat. Páralecsapódás léphet fel, ha: a hôszigetelô réteg, illetve az alatta lévô rétegek páradiffúziós ellenállása túl kicsi a hôszigetelés és az alátéthéjazat közötti szellôzés elégtelen, vagy egyáltalán nincs (pl. a hôszigetelés részben vagy teljesen érintkezik az alátéthéjazattal), valamint a belsô oldalon nincs párafékezô réteg. a hôszigetelés feletti réteg nincs összeköttetésben a külsô levegôvel. A páralecsapódás károkat okozhat: a hôszigetelés átnedvesedése csökkenti annak hôszigetelôképességét. nedvesség hatolhat be a lakótérbe. az állandó nedvesedés károsíthatja tetôszerkezetet Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

84 Szellôzés Követelmények. Páratechnikai követelmények A páralecsapódásból eredô károk megelôzésére a beépített és hôszigetelt magastetôk szerkezetét ki kell szellôztetni. Erre vonatkozó magyar elôírás hiányában célszerû a DIN 0 gyakorlatban már bevált követelményeit figyelembe venni. Ezek alapján 0 -nál nagyobb hajlásszögû tetôk esetében el lehet tekinteni a részletes páradiffúziós számítástól, ha teljesül az alábbi négy követelmény: Páradiffúziós tényezôk a DIN 0 alapján Építôanyag Páradiffúziós ellenállási tényezô Habarcs Gipszkarton 0 Beton, vasbeton 0 0 Fa 0 0 Kôzetgyapot Bitumenes csupaszlemez PVC fólia Polietilén fólia Az eresznél kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret a hozzátartozó felület min. %-e, de min. 00 cm /m A taréj- és élgerincnél a kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret a hozzátartozó tetôfelület min. min. 0,%-e. A tetôfelület általános részén kialakítandó szabad szellôzô keresztmetszet: min. 00 cm /m. a hôszigetelés és a (alátét) héjazat közti távolság min. cm. A szellôzô keresztmetszet alatti épületszerkezeti rétegek együttes páradiffúziós légrétegvastagsága (s d ), ha: a szarufahossz > 0 m : s d > m > m : s d > m > m : s d >0 m

85 Szellôzés Tartozékok. A BRAMAC tetôrendszer szellôzô tartozékai Megnevezés Szellôzô keresztmetszet cm /m, cm /db Alkalmazási terület Alkalmazási lehetôség Szellôzôszalag 0 cm /m eresz, 0 cm-es magasságnál félnyereggerinc MO, C, R, AD, D, N, A, ADC, R, D, M, H, T, AD RE, H, TEC Szellôzôléc 00 cm /m eresz MO, A, C, C, R, R, AD, D, D, M, N, AD RE, TEC Lezárófésû * az elemek légáteresztô eresz MO, A, C, C, R, R, AD, D, D, M, NAD képessége az elhelyezésükbôl Vápaszegély adódó nyílás és vápa MO, A, C, R, AD, M, D, H, N, RE, T, AD H, TEC FigaRoll univerzális kúpalátét keresztmetszet-torzulás miatt, nem pontosítható él, taréj- és élgerinc MO, A, C, R, AD, M, D, H, N, T, RE, ADH, TEC MO, C, R, AD, D, N: 0 cm /db MO, C, R, AD, D, N, Szellôzôcserép RE, H, T: 0 cm /db gerincek, él, vápa, eresz RE, A, H, C, TEC R, D, M, H, T, AD Univerzális taréjgerinc kúpalátét 0 cm /fm egy oldalon taréjgerinc MO, A, C, C, R, R, AD, M, D, D, N AD Taréjgerinc szalag 0 cm /fm egy oldalon taréjgerinc H, TEC, REH, T MO = Montero tetôcserép; C = Classic Protector tetôcserép; R = Római tetôcserép; D= Duna Novo tetôcserép; AD= Bramac Adria tetõcserép; N = Natura Plus tetõcserép RE = Bramac Reviva tetõcserép; TEC = Bramac Tectura Protector tetõcserép H = Hódfarkú Protector betoncserép Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

86 Szellôzés Nyílásméretek. A hôszigetelt magastetôk szellôzô nyílásméretei a DIN 0 alapján A táblázat értékei 0 tetôlejtés felett érvényesek Szarufahossz (m) Szellôzô keresztmetszet* (cm /m) Eresz Szellôzô keresztmetszet magassága (cm) Szellôzô keresztmetszet (cm /m) Tetôfelület Szellôzô keresztmetszet átlagos magassága (cm) Szabad magasság min. (cm) Taréjgerinc egy oldalán Szellôzô keresztmetszet (cm /m) Páradiffúziós egyenértékû légrétegvastagság s d (m) 00, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 00, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 0 00, 00,,0 0,0 0, 00,,0,0 0, 00,,0 0,0 0, 00,,0,0 0, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 0, 00,,0 0 0,0 0,0 00,,0 0,0 0, 00,,0 0 0,0 0, 00,,0 0,0 0 00, 00,,0 00 0,0 * A szellôzôszalag beépítésekor a szellôzô keresztmetszetet csökkentô lécezést figyelembe kell venni. Ha a táblázatban a taréjgerincre elôírt minimális szellôzô keresztmetszet az alkalmazott taréjgerincelemmel teljes mértékben nem valósítható meg, akkor a különbséget szellôzôcserép beépítésével kell pótolni.. Szellôzô nyílásméretek Bramac szellôzôcserepekkel Felhelyezési minta Elrendezés A szellôzôcserepek darabszáma (db/m) MO, C, R, AD, D, N, RE, TEC A szellôzôcserepek nyílásmérete (cm /m) H MO, C, R, RE, TEC H AD, D, N A 0,,,,, B 0,,,,,0 C,,,,, D,,,,, E,,,,, MO = Montero tetôcserép; C = Classic Protector tetôcserép; R = Római tetôcserép; D= Duna Novo tetôcserép; AD= Bramac Adria teõcserép; N = Natura Plus tetõcserép RE = Bramac Reviva tetõcserép; TEC = Bramac Tectura Protector tetõcserép H, = Hódfarkú Protector betoncserép

87 Hófogás Tartozékok Hófogás A magastetôk tervezése, kivitelezése során figyelemmel kell lenni a téli idôjárás sajátos körülményeire: tartósan alacsony (0 C alatti) hômérséklet hó, porhó formájában lehulló csapadék olvadás-fagyás ciklusok ismétlôdése Különösen a összetett (bonyolult) tetôformák kialakításánál kell ügyelni arra, hogy a tetôidomok között ne alakuljanak ki hózugok, ill., hogy a tetôn ne keletkezhessenek hótorlaszok. Az eresznél, vagy a hajlatoknál feltorlódó hó megterheli a tetôt; a torlasz mögött összegyülhet az olvadékvíz, mely be ázásokat okozhat, ill. eljegesedéshez vezet. A tetôrôl lezúduló hótömeg balesetet vagy kárt okozhat, ezért meg kell akadályozni a hóréteg megcsúszását! A hófogó-tartozékokat lehetôleg az egész tetôfelületen elhelyezve kell gondoskodni a hófogásról! A / (XII. 0.) Kor mány ren de let 0. be kez dé se sze rint a kö zöt ti haj lásszö gû te tôt hó fo gó sor ral kell el lát ni, ha az eresz él vo na la köz le ke dés re szol gá ló te rü let tel ha tá - ros vagy ilyen fö lé nyú lik és ma gas sá ga,0 m-nél na gyobb. A 0m-nél hosszabb esés vo na lú te tôt egy más fel ett több hó fo gó sor ral kell meg va ló sí ta ni. (OTÉK). BRAMAC hófogó tartozékok hófogó cserép fém hófogó hófogórács rendszer. Hófogócserép és fém hófogó A hófogóelemeket az egész tetôfelületre kell egyenletesen felhelyezni, amely így az egész felületen rögzíti a havat, megakadályozza a hó megcsúszását, s ezért a hó lassan olvad el. A négyzetméterenkénti szükséglet a hóteher alapértékétôl és a tetô hajlásszögétôl függôen a túloldali diagramból állapít ható meg. A hófogórács rendszer, amely minden típusú Bramac cse réphez használható, kiegészítô védelmet nyújt a hó lecsú szása ellen az eresz felett. Különösen ott alkalmazandó, ahol ez fokozott veszélyt jelent! A rendszer elemei: hófogórács összekötô elem hófogórácstartó A rácstartó feltétlenül rögzítendô egy pótlólagosan elhelyezett pallóhoz. Felhelyezését az ábra szemlélteti. Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató. Hófogórács rendszer TeTô helyett mondd:

88 Hófogás Hófogó elemek szükséglete A hófogócserepek vagy fém hófogók ajánlott mennyisége Hóteher alapértéke P s (kn/m ) Tetôhajlásszög 0 o o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o 0 o Hófogócserép / fém hófogó szükséglete (db/m ) A diagram és a túloldali felhelyezési minták külföldi tapasztalatokon és ajánlásokon alapulnak.. Hóteher A hóréteg a tetôhajlásszögtôl, valamint a tengerszint feletti magasságtól függôen változó, de mindenképp jelentôs mértékû terhelést okoz a tetôn. A hóteher értékét az MSZ 0/ szerint kell kiszámítani. A hóteher alapértéke p s =0, + M-00 x 0, 00 " _ < 0 Példa: Tengerszint feletti Hóteher alapértéke magasság (m) (kn/m ) kisebb egyenlô, mint 00 0,0 00,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,00 000,0 Adott: Héjazati anyag: Hódfarkú Protector betoncserép Tetôhajlásszög: 0 Hóteher alapértéke: P s =,0 kn/m Keresett: A hófogócserepek/fém hófogók négyzetméterenkénti szükséglete. Megoldás: A diagram szerint az 0 -os hajlásszög vízszintes vonalának és a P s =,0 kn/m interpolált vonalának metszéspontja adja a hófogócserepek /fém hófogók ajánlott mennyiségét négyzetméterenként. Ez kb., db/m. A Hódfarkú Protector betoncserepekre vonatkozó túloldali felhelyezési minta, db/m -es szükséglete áll legközelebb a kiszámított értékhez. Ez azt jelenti, hogy minden. sor 0. cserepére fém hófogó helyezendô. Példa: Adott: Héjazati anyag: Montero tetôcserép Tetôhajlásszög: Hóteher alapértéke: P s =,0 kn/m Keresett: A hófogócserepek/fém hófogók négyzetméterenként szükséglete. Megoldás: A diagram szerint a -os hajlásszög vízszintes vonalának és a P s =,0 kn/m interpolált vonalának metszéspontja adja a hófogó cserepek/fém hófogók ajánlott mennyiségét négyzetméterenként. Ez kb., db/m A hullámos betoncserepekre vonatkozó. felhelyezési minta, db/m -es szükséglete áll legközelebb a kiszámított értékhez. Ez azt jelenti, hogy minden. cserép hófogó cseréppel helyettesítendô vagy fém hófogó helyezendô rá.

89 Hófogás Elhelyezési minták Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Duna Novo, Natura Plus, Bramac Reviva és Bramac Tectura tetôcserép fedésnél. kb., db/m. kb., db/m Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Áttekintés Übersicht. kb.,0 db/m. kb., db/m Hódfarkú betoncserép fedésnél. kb., db/m. kb., db/m Tervezési útmutató. kb., db/m. kb., db/m Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

90 Részlettervek

91 Bra mac te tõ cse rép fe dé sek rész let raj zai Alapelvek, rajzi megoldások A cso mó pon ti ter vek raj zi meg je le ní té se so rán kö zös elv ként az aláb bi a kat vet tük fi gye lem be: A cso mó pont ok Bra mac rend szer el vû ek, az az el sõd le ge sen a rend - szer hez tar to zó ele mek al kal ma zá sá nak tel jes kö rû be mu ta tá sá ra tö - re ked tünk. Az egyes szer ke ze ti meg ol dá sok a ré teg rend, a konst ruk ció alap ján csu pán alap tí pu sok. Áttekintés Übersicht A rész let ter vek a csat la ko zó szer ke ze tek (fa lak, fö dé mek, hõ szi ge te - lés, bur ko la tok, stb.) irá nyá ba nyi tot tak. Mint so ro zat fej leszt he tõk. A rész let ter vek szak mai szín vo na la meg fe lel a ki ad vány meg je le né sé - nek idõ pont já ban rendelkezésünkre ál ló is me re tek nek. A rész let ter vek ki dol go zott sá gá nak al só ha tá ra ha van a hõ szi ge - te lés fel sõ sík ja; A hossz met sze te ket a sza ru fák kö zött, azok fe lé nél vet tük fel, a ke reszt met sze te ket a te tõ haj lás szög irá nyá ba alul ról, fel fe lé néz ve áb rá zol tuk. A raj zok mé ret ará nyo sak, az áb rá zolt te tõ haj lás szög min den cso mó - pon ti terv nél ; a rész letter ve ken meg adott mé re tek alapesetben cen ti mé ter ben ér ten dõk. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche A ter vek egy nor mál mé re tû te tõ rész le te i rõl ké szül tek, mely nél a sza ru fa hossz 0,0 m-nél rö vi debb, a sza ru fák tá vol sá ga max. 0 cm, a te tõ lé cek ke reszt met sze te,0x,0 cm. A részletterveken az ábrázolt a tetõhajlásszög mindenütt fo k, a léctávolság,0/,0/,0 cm, az át fe dés,0/,0/,0 cm. A fe dés és a te tõ fó lia, va la mint a te tõ fó lia és a hõ szi ge te lés kö zöt ti szel lõ zõ le ve gõ út ját és irá nyát a raj zo kon egy sé ge sen kis kö rök és há rom szö gek je lö lik. Tervezési útmutató A rész let ter vek csu pán aján lott meg ol dá so kat tar tal maz nak, fel hasz - ná lá suk ter ve zõi dön tés kér dé se, nem pó tol ják, il let ve nem he lyet te - sí tik a ter ve zõi mun kát, a ki vi te li tervdokumentáció cso mó pon ti rész - let ter veit. Al kal ma zá suk nem je len ti a ter ve zõi fe le lõs ség bár mi lyen jel le gû át vál la lá sát. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

92 Eresz Stabicor ereszcsatornával LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK LT min.. min..0 min..0 LT MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0-* ÁLLANDÓ SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK 0-* LT LT LT LT ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ 0 min.. min..0 min..0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓDFARKÚ PROTECTOR ERESZCSERÉP SZELLŐZŐSZALAG. 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ. 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0

93 Eresz Stabicor ereszcsatornával LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK LT FÉM HÓFOGÓ min.. min..0 min..0 LT BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm Áttekintés Übersicht 0-* 0 ÁLLANDÓ 0 ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ERESZDESZKA 0/0x0 mm SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

94 Eresz Stabicor ereszlemez nélkül LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT ÁLLANDÓ min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 FÉMLEMEZ VÍZCSEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT LT ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ 0 min.. min..0 min..0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT ( BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA ) ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐSZALAG.X0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, ( AZ ÁBRÁN : NA = 0 mm ) STABICOR CSATORNATARTÓ, ( AZ ÁBRÁN : NA = 0 mm ) CSEPPENTŐLEMEZ m-es NA...mm NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA ( BRAMAC VELTITCH 0 TETŐFÓLIÁNÁL )

95 Eresz Stabicor ereszlemez nélkül LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT LT FÉM HÓFOGÓ min.. min..0 min..0 LT BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm Áttekintés Übersicht 0 ÁLLANDÓ 0 ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) FÉMLEMEZ VÍZCSEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ NA...mm NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

96 Hófogás Hófogóráccsal, hófogócseréppel Hófogóráccsal, fém hófogóval LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT.0 min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. 0 cm-enként, CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÁMASZTÓ LÉC CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT LT LT min.. min..0 min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM LT HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. cm-enként CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE HÓFOGÓRÁCSTARTÓ ZÁRLÉC LÉCVTG. x mm CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE

97 Hófogás Hófogóráccsal, hófogócseréppel Hófogóráccsal, fém hófogóval LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT LT min.. min..0 min..0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP Áttekintés Übersicht LÉC... /... mm LT LT 0. ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. 0 cm-enként, CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÁMASZTÓ LÉC CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

98 Oromszegély Szegélycseréppel MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZEGÉLYCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZEGÉLYCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0 min.. min.. min..0 SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HOSZIGETELÉS FELSO SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) OROMDESZKA BURKOLAT 0 OROMFAL HÓDFARKÚ PROTECTOR SZEGÉLYCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm.. 0. min.. min..0 min SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT OROMFAL HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL)

99 Oromszegély Szegélycseréppel * SZEGEZÉSSEL VAGY CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE 0 min.. min..0 min..0 OROMFAL 0 BRAMAC REVIVA NOVO /-ES SZEGÉLYCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZEGÉLYCSERÉP*.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

100 Oromszegély Fém oromszegéllyel FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG 0 min.. min..0 min..0 0 LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG OROMFAL HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR SZÉLCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm min.. min..0 min..0 ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA 0 BURKOLAT 0 FACSOMAG OROMFAL HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL)

101 Oromszegély Fém oromszegéllyel FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP 0 min.. min..0 min..0 0.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG OROMFAL HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

102 Taréjgerinc Taréjgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval Taréjgerincszalaggal, gerincléctartóval LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO KÚPCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO KÚPCSERÉP LT LT * min.0 UNIVERZÁLIS TARÉJGERINC KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES SZELLŐZŐLEVEGŐ LÉC... /... mm MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 0 GERINCLÉCTARTÓ LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN HÓDFARKÚ PROTECTOR KÚPCSERÉP KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES LT LT LT LT * min ELLENLÉC... /... mm LÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ FIGAROLL PLUS UNIVARZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 00

103 Taréjgerinc Taréjgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval Taréjgerincszalaggal, gerincléctartóval LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN LT LT * FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 0 BRAMAC REVIVA NOVO KÚPCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR KÚPCSERÉP BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES SZELLŐZŐLEVEGŐ LÉC... /... mm BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 GERINCLÉCTARTÓ Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd: 0

104 Félnyereg gerinc Félnyeregtetô cseréppel Kúpcseréppel LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG GUMIALÁTÉTTEL LT LT GERINCDESZKA... /... cm MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO FÉLNYEREGTETŐ CSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO FÉLNYEREGTETŐ CSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm LÉC... /... mm MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0 0 SZELLŐZŐLEVEGŐ BURKOLAT SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ, -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN HÓDFARKÚ PROTECTOR KÚPCSERÉP, KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LT LT LT LT * 0 0 LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.xmm-ES ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC ( min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 0

105 Félnyereg gerinc Félnyeregtetô cseréppel Kúpcseréppel LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT * VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE LT LT 0 0 BRAMAC REVIVA NOVO KÚPCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR KÚPCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.xmm-ES ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd: 0

106 Vápa Vápaelemmel, kiemelt vápadeszkázattal Fém vápával, kiemelt vápadeszkázattal min. 0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP RÖGZÍTŐ LÉC PROFILO S FÉM VÁPA (ACÉL) + VÁPASZEGÉLY.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm 0 0 SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIACSATORNA VÁPASZEGÉLY (ÖNTAPADÓ) VÁPASZARU VÁPÁVAL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC CSONKA SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) min. 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm FÉM VÁPA (FELÜLETKEZELT ALUMÍNIUM) 0 cm-enként RÖGZÍTŐNYELVEKKEL KIEMELT VÁPADESZKÁZAT (kb. cm SZÉLES) ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm 0 0 SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIACSATORNA VÁPASZEGÉLY (ÖNTAPADÓ) VÁPASZARU VÁPÁVAL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC CSONKA SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0

107 Vápa Vápaelemmel, kiemelt vápadeszkázattal Fém vápával, kiemelt vápadeszkázattal min. 0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm PROFILO S FÉM VÁPA (ACÉL) + VÁPASZEGÉLY.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE ALÁTÁMASZTÓ DESZKA VAGY PALLÓ ( kb. cm SZÉLES ) Áttekintés Übersicht ALÁTÉTHÉJAZAT (AZ ÁBRÁN: BRAMAC VELTITECH 0 TETOFÓLIA) ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 0 FÓLIACSATORNA VÁPASZEGÉLY (ÖNTAPADÓ) VÁPASZARU VÁPÁVAL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC CSONKA SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 ELLENLÉC... /... mm 0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP RÖGZÍTŐ LÉC VARIO VÁPA, 0 cm-enként RÖGZÍTŐNYELVVEL.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SÜLLYESZTETT VÁPADESZKÁZAT ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIACSATORNA VÁPASZEGÉLY (ÖNTAPADÓ) VÁPASZARU VÁPÁVAL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC CSONKA SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd: 0

108 Élgerinc Univerzális kúpalátéttel, gerincléctartóval Élgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP GERINCLÉCTARTÓ MAX. 0 cm-enként GERINCLÉC (min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO KÚPCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO KÚPCSERÉP UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP LÉC... /... mm min. 0 ÉLGERINCCEL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC... /... mm 0 ÉLSZARU SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP min. GERINCLÉCTARTÓ GERINCLÉC (min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE PROTEKTOR KÚPCSERÉP KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR SZÉLCSERÉP LÉC ÉLGERINCCEL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC... /... mm 0 ÉLSZARU... /... mm SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0

109 Élgerinc Univerzális kúpalátéttel, gerincléctartóval Élgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP GERINCLÉCTARTÓ GERINCLÉC (min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE BRAMAC REVIVA NOVO KÚPCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR KÚPCSERÉP Áttekintés Übersicht FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ min. 0 0 ÉLGERINCCEL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC... /... mm ÉLSZARU ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) LÉC... /... mm HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd: 0

110 Tetôhajlásszög-törés Wakaflex kémény- és falszegéllyel LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * FELETT MINDEN HARMADIK 0 FELETT MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE LT ÁLLANDÓ min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE LT LT 0 0 LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * FELETT MINDEN HARMADIK, 0 FELETT MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE LT ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ LT min.. min..0 min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR ERESZCSERÉP SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR TARÉJCSERÉP * HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP * HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP * HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP * 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0

111 Tetôhajlásszög-törés Wakaflex kémény- és falszegéllyel LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT * FELETT MINDEN HARMADIK 0 FELERR MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE 0 LT ÁLLANDÓ min.. min..0 min..0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE Áttekintés Übersicht LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm LT LT 0 0 ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP* ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd: 0

112 Tetôhajlásszög-törés Wakaflex kémény- és falszegéllyel min.. min..0 min..0 LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * FELETT MINDEN HARMADIK 0 FELETT MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE LT ÁLLANDÓ MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LT LT 0 WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0 ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE SZARUFA min.. min..0 min..0 LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * FELETT MINDEN HARMADIK, 0 FELETT MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE LT LT LT LT LT ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ 0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP * LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY HÓDFARKÚ PROTECTOR TARÉJCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL ) HÓDFARKÚ PROTEKTOR ERESZCSERÉP ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 SZARUFA

113 Tetôhajlásszög-törés Wakaflex kémény- és falszegéllyel LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT * FELETT MINDEN HARMADIK, 0 FELETT MINDEN EGYES CSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE min.. min..0 min..0 LT LT ÁLLANDÓ 0 LT 0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP* LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0 ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE SZARUFA Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

114 Járócserép Biztonsági ráccsal vagy lépcsôfokkal A BIZTONSÁGI RÁCS- VAGY LÉPCSOFOKTARTÓ 0 ÉS TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTESRE * DB.x mm-es FACSAVARRAL RÖGZÍTVE min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP.0 LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) BIZTONSÁGI RÁCS ( cm hosszú ) vagy LÉPCSŐFOK ( cm hosszú ) BIZTONSÁGI RÁCS- vagy LÉPCSŐFOKTARTÓ MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO JÁRÓCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO JÁRÓCSERÉP* ALÁTÁMASZTÓ LÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) A BIZTONSÁGI RÁCS- VAGY LÉPCSŐFOKTARTÓ 0 ÉS TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTESRE min.. min..0 min..0 LÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) BIZTONSÁGI RÁCS ( cm hosszú ) vagy LÉPCSŐFOK ( cm hosszú, festett aluminiumöntvény) BIZTONSÁGI RÁCS- vagy LÉPCSŐFOKTARTÓ (festett alumíniumöntvény) 0 0 HÓDFARKÚ JÁRÓCSERÉP (festett aluminiumöntvény) db.x mm-es FACSAVARRAL RÖGZÍTVE TEHERELOSZTÓ ALÁTÉTELEM (festett rozsdamentes acéllemezből - két cserép közé helyezve) HÓDFARKÚ PROTECTOR TARÉJCSERÉP ALÁTÁMASZTÓ LÉC SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL)

115 Járócserép Biztonsági ráccsal vagy lépcsôfokkal A BIZTONSÁGI RÁCS- VAGY LÉPCSŐFOKTARTÓ 0 ÉS TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTESRE 0. 0 min.. min..0 min..0 0 LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) BIZTONSÁGI RÁCS ( cm hosszú ) vagy LÉPCSŐFOK ( cm hosszú ) ALÁTÁMASZTÓ LÉC Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BIZTONSÁGI RÁCS- vagy LÉPCSŐFOKTARTÓ LÉPCSŐFOK TARTÓ, REVIVA FÉM ALAPCSERÉPPEL db.x mm-es FACSAVARRAL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

116 Állóablak és tetôcsatlakozás Wakaflex kémény- és falszegéllyel * VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP* MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP* min ÁLLÓABLAK ABLAKTOK-KIEGÉSZÍTÉS SZARUFA SZELEMEN SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES LÉC... /... mm 0 ELLENLÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR TARÉJCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP min.0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ÁLLÓABLAK ABLAKTOK-KIEGÉSZÍTÉS ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL)

117 Állóablak és tetôcsatlakozás Wakaflex kémény- és falszegéllyel * VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP Áttekintés Übersicht min ÁLLÓABLAK ABLAKTOK-KIEGÉSZÍTÉS SZARUFA SZELEMEN SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

118 Tetôkibúvó ablak Fóliacsatornával MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO HÓFOGÓCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO HÓFOGÓCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm FÓLIACSATORNÁNÁL MEGSZAKÍTVA FÓLIACSATORNA, ELLENLÉCEN.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LUMINEX TETOKIBÚVÓ ABLAK / LUMINEX UNIVERZÁLIS TETŐKIBÚVÓ ABLAK SZARUFA ALÁTÉTHÉJAZAT BORÍTÉKALAKBAN BEVÁGVA, ÉS A LÉCEZÉSRE KIHAJTVA RÖGZÍTVE TETŐKIBÚVÓ ABLAK RÖGZÍTŐHEVEDERE.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP 0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIACSATORNA, ELLENLÉCEN.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LUMINEX UNIVERZÁLIS TETŐKIBÚVÓ ABLAK ABLAKTÁMASZTÓ LÉC (KERET) SZARUFA ALÁTÉTHÉJAZAT BORÍTÉKALAKBAN BEVÁGVA, ÉS A LÉCEZÉSRE KIHAJTVA RÖGZÍTVE TETŐKIBÚVÓ ABLAK RÖGZÍTŐHEVEDERE.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm

119 Tetôkibúvó ablak Fóliacsatornával BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP Áttekintés Übersicht 0 FÓLIACSATORNA, ELLENLÉCEN.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZARUFA ELLENLÉC... /... mm FÓLIACSATORNÁNÁL MEGSZAKÍTVA LÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT BORÍTÉKALAKBAN BEVÁGVA, ÉS A LÉCEZÉSRE KIHAJTVA RÖGZÍTVE TETŐKIBÚVÓ ABLAK RÖGZÍTŐHEVEDERE.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE ALÁTÁMASZTÓ LÉC (KERET) 0 LUMINEX UNIVERZÁLIS TETŐKIBÚVÓ ABLAK SZELLŐZŐLEVEGŐ Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

120 Durovent antennakivezetô egység Fóliagyûrûvel AZ ANTENNAKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) O -. mm CSŐ SZARUFÁHOZ RÖGZÍTVE DUROVENT ANTENNAKIVEZETŐ MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) FÓLIAGYŰRŰ AZ ANTENNAKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) O -. mm CSŐ SZARUFÁHOZ RÖGZÍTVE DUROVENT ANTENNAKIVEZETŐ MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0 FÓLIAGYŰRŰ

121 Durovent antennakivezetô egység Fóliagyûrûvel AZ ANTENNAKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) O -. mm CSŐ SZARUFÁHOZ RÖGZÍTVE DUROVENT ANTENNAKIVEZETŐ-EGYSÉG BRAMAC REVIVA MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 FÓLIAGYŰRŰ Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

122 Durovent csatornaszellôzô egység Fóliagyûrûvel A CSATORNASZELLŐZŐ 0 ÉS TETŐLEJTÉS KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ MUANYAG ALAPCSERÉP CSŐCSATLAKOZÓ FÓLIAGYŰRŰ SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) EJTŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) A CSATORNASZELLŐZŐ 0 ÉS TETŐLEJTÉS KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ MŰANYAG ALAPCSERÉP CSŐCSATLAKOZÓ FÓLIAGYŰRŰ SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) EJTŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) 0

123 Durovent csatornaszellôzô egység Fóliagyûrûvel A CSATORNASZELLŐZŐ 0 ÉS TETŐLEJTÉS KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 Áttekintés Übersicht BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm 0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ-EGYSÉG BRAMAC REVIVA MŰANYAG ALAPCSERÉP CSŐCSATLAKOZÓ FÓLIAGYŰRŰ SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) EJTŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

124 Durovent helyiségkiszellôzô egység Fóliagyûrûvel min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm min.. min..0 min ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT HELYISÉGKISZELLŐZTETŐ MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIAGYŰRŰ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) BURKOLAT TARTÓ LÉCEZÉS SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) SZARUFA ALSÓSÍKJA TÁVTARTÓ HOSSZLÉC... /... mm (SZÜKSÉG SZERINT) BELSŐ PÁRAZÁRÓ FÓLIA BURKOLAT HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT HELYISÉGKISZELLŐZTETŐ MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ 0 0 FÓLIAGYŰRŰ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) BURKOLAT TARTÓ LÉCEZÉS SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) SZARUFA ALSÓSÍKJA TÁVTARTÓ HOSSZLÉC... /... mm (SZÜKSÉG SZERINT) BELSŐ PÁRAZÁRÓ FÓLIA BURKOLAT

125 Durovent helyiségkiszellôzô egység Fóliagyûrûvel min.. min..0 min..0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm Áttekintés Übersicht ELLENLÉC... /... mm 0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) DUROVENT HELYISÉGKISZELLŐZTETŐ-EGYSÉG BRAMAC REVIVA MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ FÓLIAGYŰRŰ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) BURKOLAT TARTÓ LÉCEZÉS SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA 00-AS) SZARUFA ALSÓSÍKJA TÁVTARTÓ HOSSZLÉC... /... mm (SZÜKSÉG SZERINT) BELSŐ PÁRAZÁRÓ FÓLIA Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató BURKOLAT TeTô helyett mondd:

126 Durovent füstgázkivezetõ egység Fólia kivágással A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG MŰANYAG ALAPCSERÉP 0 0 SZELLŐZŐLEVEGŐ KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE 0 min.. min..0 min..0 0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG MŰANYAG ALAPCSERÉP KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL)

127 Durovent füstgázkivezetõ egység Fólia kivágással A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 0 - TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE min.. min..0 min..0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP Áttekintés Übersicht LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG BRAMAC REVIVA MŰANYAG ALAPCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETOFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche 0 0 KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

128 Tetôsík ablak csatlakozás Montero, Classic, Duna Novo, Római hófogócserép 0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO HÓFOGÓCSERÉP / ÉS DUNA NOVO HÓFOGÓCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNÁNÁL MEGSZAKÍTVA FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNA ALÁTÁMASZTÓ LÉC 0 MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP TETOSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (FELSŐ VÍZELTERELŐ ELEM) TETŐSÍKABLAK TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (ALSÓ KÖTÉNY) BELSŐ BURKOLAT MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (OLDALSÓ ELEM) TETŐSÍKABLAK-RÖGZÍTŐ VAS SZARUFA

129 Tetôsík ablak csatlakozás Hódfarkú Protector betoncseréppel 0 Áttekintés Übersicht HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ELLENLÉC... /... mm FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNÁNÁL MEGSZAKÍTVA LÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP 0 FÉM HÓFOGÓ FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNA ALÁTÁMASZTÓ LÉC TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (FELSŐ VÍZELTERELŐ ELEM) TETŐSÍKABLAK TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (ALSÓ KÖTÉNY) BELSŐ BURKOLAT TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (OLDALSÓ ELEM) TETŐSÍKABLAK-RÖGZÍTŐ VAS HÓDFARKÚ PROTEKTOR SZÉLCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

130 Tetôsík ablak csatlakozás Bramac Reviva tetõcseréppel 0 FÉM HÓFOGÓ 0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNÁNÁL MEGSZAKÍTVA FÉM- (VAGY FÓLIA-) CSATORNA ALÁTÁMASZTÓ LÉC TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (OLDALSÓ ELEM) TETŐSÍKABLAK-RÖGZÍTŐ VAS SZARUFA HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (FELSŐ VÍZELTERELŐ ELEM) TETŐSÍKABLAK TETŐSÍKABLAK-BURKOLÓ KERET (ALSÓ KÖTÉNY) BELSŐ BURKOLAT BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP

131 Falszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel * VIHARKAPOCCSAL CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG WAKAFLEX FALSZEGÉLY, SZEGÉLYLEMEZZEL ÉS BEÜTŐDUBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm Áttekintés Übersicht ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES min.. min..0 min..0 min SZELLŐZOŐLEVEGOŐ MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR ÉS RÓMAI NOVO TETOCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP* MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP SZARUFA SZELEMEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche min.. min..0 min..0 min WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG WAKAFLEX FALSZEGÉLY SZEGÉLYLEMEZZEL ÉS BEÜTŐDŰBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR TARÉJCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES SZELLŐZŐLEVEGŐ SZARUFA SZELEMEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

132 Falszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel * LEGFELSŐ CSERÉPSOR VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL VAGY SZEGEZÉSSEL RÖGZÍTVE WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG WAKAFLEX FALSZEGÉLY, SZEGÉLYLEMEZZEL ÉS BEÜTŐDŰBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm min ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK MIN. cm SZÉLES BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP* BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP* SZELLŐZŐLEVEGŐ BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP SZARUFA SZELEMEN min.. min..0 min..0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITEC 0 TETŐFÓLIÁNÁL) 0

133 Falszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel FELSŐ KIALAKÍTÁSSAL ALSÓ WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG, SZEGÉLYLEMEZ BEÜTŐDUBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY * * * * * * WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY cm-es ÁTFEDÉSSEL TOLDVA LÉC... /... mm LÉC... /... mm LÉCEZÉS KÖZÖTT DESZKÁZVA ELLENLÉC... /... mm ELLENDESZKA (kb. cm SZÉLES) Áttekintés Übersicht MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLI!NÁL) SZARUFA Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche RÖVIDLEMEZES SÜLLYESZTETT KIALAKÍTÁSSAL * * WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG, SZEGÉLYLEMEZ BEÜTŐDŰBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY MÁSFÉL SZÉLESSÉGBEN, cm-es ÁTFEDÉSSEL TOLDVA ALÁTÉTPALLÓ (AZ ELLENLÉCEZÉS SÍKJÁBAN) KÖRBEFUTÓ KIEMELT DESZKAPEREM (FELHAJTOTT WAKAFLEX SZEGÉLLYEL) ELLENLÉC... /... mm LÉC... /... mm HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) SZARUFA Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

134 Falszegély Wakaflex kémény- és falszegéllyel FELSŐ KIALAKÍTÁSSAL ALSÓ * * * * * WAKAFLEX TÖMÍTŐANYAG, SZEGÉLYLEMEZ BEÜTŐDŰBELLEL (TARTOZÉK) RÖGZÍTVE WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY MÁSFÉL SZÉLESSÉGBEN, cm-es ÁTFEDÉSSEL TOLDVA LÉC... /... mm LÉC... /... mm LÉCEZÉS KÖZÖTT DESZKÁZVA ELLENLÉC... /... mm * ALÁTÉTPALLÓ (AZ ELLENLÉCEZÉS SÍKJÁBAN) BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP SZELLŐZŐLEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) SZARUFA

135 Biztonsági tetôhorog Rögzítôsínnel és csavarkészlettel LT LT LT 0.0 min.. min..0 min MONTERO / CLASSIC PROTECTOR / RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL mm) BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL) CSAVARKÉSZLET ( db 0/0 mm) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche LT LT LT min.. min..0 min..0 BRAMAC REVIVA PROTECTOR / REVIVA NOVO TETŐCSERÉP TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL mm) BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL) CSAVARKÉSZLET ( db 0/0 mm) SZELLŐZŐLEVEGŐ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) Tervezési útmutató Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

136 Íves fedések

137 Íves fedésû függôleges tetônyílás szerkesztése Hódfarkú Protector betoncserép fedéshez A Magyarországon általában ökörszem -nek nevezett kisebb felületû nyílás a nem beépített tetôterek szellôzését szolgálta. A fô tetôsíkból kiemelkedô ívelt tetôfelület ilyenkor alaprajzilag háromszög vagy téglalap alakú. A tetôterek beépítésének mûszaki lehetôsége és az építtetôi-tervezôi igény formálta a nagyobb nyílású álló tetôablakok tetôfelülettel megegyezô anyagú egységes megjelenésû íves fedéseit. Ezek összefoglaló neve az íves fedésû ablak, hosszabb változatuk pedig a jellegzetes formájú kalapra utalva a Napóleon ablak. A fô tetôsíkból kiemelkedô ívelt tetô felület alaprajzilag trapéz vagy téglalap alakú. Az ívelt tetôfelületek deszkaburkolata, a tetôtér beépítésétôl függetlenül, minden esetben alátéthéjazatot igényel. A szerkesztett ívû tartószerkezeteken ( ramonádokon ) a páraáteresztô BRAMAC UNIVERSAL ECO-S fóliát a deszka - burko laton 0 cm-enként, ellenlécekkel rögzítik, majd erre kerülnek a mm vastag hajlítható lécek. A függôleges síkú tetônyílások íves fedéseinél a legalacso nyabb megengedett tetôlejtés, az általános alkalmazási szabályokkal összhangban, alátéthéjazat alkalmazása esetén: legalább. Áttekintés Übersicht Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche TeTô helyett mondd:

138 Íves fedésû függôleges tetônyílás szerkezete Hódfarkú Protector betoncserép fedéshez A cseréppel fedett íves tetôfelületek tartószerkezetének helyes arányai és részletkialakításai meghatározóan befolyásolják a függôleges síkú tetônyílások feletti tetôfedés szakszerû kivitelezhetôségét és rendezett fedésképét. Az íves felület tartószerkezetének szerkesztési módja az alátéthéjazat alkalmazásától független. A teljes nyílás megfelelô szerkezeti aránya legalább :, a fél ívhossz magasság-hossz aránya tehát legalább :,. A fenti arány mellett az ún. fô tetôsíkból kiemelkedô ívelt tetôfelület alaprajzilag téglalap, háromszög vagy trapéz alakú lehet. Utóbbiak alkalmazása a fô tetôfelület formájához igazodva a kontytetôknél célszerû. A következô ábrák olyan arányaiban helyes változatokat muatatnak be, melyek alkalmazásával a Hófarkú betoncserepekbôl szép fedésképû, jól záró fedés készíthetô. Az ennél kisebb arányú, meredekebb ívek az adott elemekbôl szakszerûen és szépen nem kivitelezhetôek.

139 Íves fedésû függôleges tetônyílás fedésképe Hódfarkú Protector betoncseréppel Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Áttekintés Übersicht TeTô helyett mondd:

140 Íves felület fedése Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Duna Novo és Natura Plus tetôcserép MINDEN CSERÉP RÖGZÍTENDÔ! MINIMÁLIS SUGÁR = CM LÉCTÁVOLSÁG = CM ÁTFEDÉS = CM CSERÉPSOR EMELKEDÉSE* = CM A MINIMÁLIS SUGÁRRAL, CM-ES LÉCTÁVOLSÁGGAL, ÁTLAGOS ALÁTÉTHÉJAZATTAL CSAK 0 TETÔHAJLÁSSZÖG FELETT! MINIMÁLIS SUGÁR = CM

141 Kúpfelület fedésének szerkesztési szabályai Hódfarkú Protector betoncserép fedésnél A kúpfelületek fedése megjelenésük alapján szabályos vagy szabálytalan fedésképet nyújtó rakásmóddal történhet. A legismertebbek a szabályos fedésképet eredményezô fedések. Ezek közül is a legleterjedtebb a kúpfedés két oldalon vágott cserepekkel. Még kevéssé ismert, de gazdaságossága miatt is figyelmet érdemel a kúpfedés egy oldalon vágott cserepekkel. A javasolt rétegrend mindkét esetben: tartószerkezet, deszkaburkolat, páraáteresztô alátéthéjazat: Bramac Universal ECO-S, (cseréposztás zsinórozás), fedés. Fedési szélességváltás szükséges: ha a cserép felsô élének szélessége cm alá, vagy ha az oldalirányú átfedés, cm alá csökken. Szabályos fedéskép igénynél a deszkázatra fektetett alátéthéjazatra szerkesztik fel zsinórozással a fedési rajzolatot, s ez alapján vágják méretre a cserepeket. A pontosan tervezett és kivitelezett fedésen a vágott élek egy egyenesbe esnek. A cserepek rögzítése az akasztófül eltávolítása után, két korrózióálló csavarral biztonságos. A cserepek vágási vonala a kúpfelület alsó átmérôjétôl és a fedési hossztól függ. Nagyobb átmérôjû kúpfelületeknél a legalsó sor(ok)ban a cserepek vágása el is maradhat. Gyakori szélességváltással pedig elkerülhetô a cserépszélességek feltûnô különbsége. A 0. oldalon is ábrázoltak szerint, azonos fedési magasság esetén, az egy oldalon vágott cserepek alkal mazásával szemben a két oldalon vágott fedésmóddal a felénél is kevesebb darabolással (!), kevesebb cserépsorral és keve sebb szélességváltással fedhetô a kúpfelület. Az egy oldalon vágott fedésmódnál a vágott élek mindig egymás mellé kerülnek. A kúpfelületek csúcsai fémlemez fedést igényelnek. Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach Tervezési útmutató TeTô helyett mondd:

142 Kúpfelület fedésképei Hódfarkú Protector betoncseréppel Két oldalon vágott cserepekkel FÉMLEMEZ FEDÉS CSERÉP VÁGÁS SZÉLESSÉGVÁLTÁS Egy oldalon vágott cserepekkel FÉMLEMEZ FEDÉS 0 CSERÉP - 0 VÁGÁS SZÉLESSÉGVÁLTÁS 0

143 Két cserép széles, bekötött német hajlat fedésképe Azonos tetôlejtéseknél soronként A Hódfarkú betoncserepekre vonatkozó általános alkalmazási szabályok szerint: a cseréppel fedett hajlatok legkisebb hajlásszöge: 0. Ez egyben azt is jelenti, hogy az (azonos lejtésû) szomszédos tetôsíkok megengedett legkisebb hajlásszöge:. Az elsô vízzáró cserép bekötése a. sorban aláfektetett rövidlemezzel vagy az elsô sor alatt elhelyezett ereszlemezzel. Áttekintés Übersicht Ráfedés az elsô vízzáró cserépre. Ez a. sor az ún. aláfutósor. Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche A ráfedés után az ún. bekötôsor készítése egész és vágott cserepekkel. Vápadeszkák, illetve ezekre páraáteresztô alátéthéjazat Bramac Universal ECO-S vagy szigetelôlemez alátét elhelyezése. Tervezési útmutató Újabb aláfutósor készítése. A hajlatfedés cserepei horganyzott huzallal rögzítendôk az alátétlemez mellett. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

144 Két cserép széles, bekötött német hajlat fedésképe Azonos tetôlejtéseknél Aláfutósor Bekötés egész és vágott cserepekkel

145 Három cserép széles, bekötött német hajlatfedés Azonos tetôlejtéseknél soronként A Hódfarkú betoncserepekre vonatkozó általános alkalmazási szabályok szerint: a cseréppel fedett hajlatok legkisebb hajlásszöge: 0. Ez egyben azt is jelenti, hogy az (azonos lejtésû) szomszédos tetôsíkok megengedett legkisebb hajlásszöge:. Az elsô vízzáró cserép bekötése a. sorban aláfektetett ún. rövidlemezzel, vagy az elsô sor alatt elhelyezett eresz - lemezzel. Ráfedés az elsô vízzáró cserépre két cseréppel. A vápadeszka szélessége a vápacserepezés széles ségétôl és a hajlásszögtôl függ. Pl. 0 -nál 0 cm A három vízzáró cserép bekötése. Vápadeszkák, illetve ezekre páraáteresztô alátéthéjazat Bramac Universal ECO-S vagy szigetelôlemez alátét elhelyezése. Áttekintés Übersicht Felhasználás, Technische Mûszaki Daten, adatok Einsatzbereiche Tervezési útmutató Ráfedés a négy egész és a két vágott aláfutó cseréppel. Ez az. sor az elsô ún. aláfutósor. A hajlatfedés cserepei horganyzott huzallal rögzítendôk az alátétlemez mellett. Íves fedések Wissenswertes über Részlettervek das Dach TeTô helyett mondd:

146 Három cserép széles, bekötött német hajlatfedés Azonos tetôlejtéseknél Aláfutósor Bekötés három vízzáró cseréppel

147 Bramac tetôrendszer Minden részletében tökéletes eredeti Bramac tartozékokkal Az eredeti Bramac rendszerelemek elônyei: Folyamatosság és innováció a termékfejlesztésben. A legújabb és a legkorszerûbb anyagok és technológiák alkalmazása a gyártásban. A piaci és a felhasználási tapasztalatok hasznosítása. Ellenôrzött, garantált, megbízható minôség és tartósság. A kedvezô ár-érték arány. Magas mûszaki színvonal, kiemelkedô használati érték. TETÔ HELYETT MONDD:

148 TETÔ RENDSZER Bramac Kft. 00 Veszprém Házgyári út. Telefon: () 0- Telefax: () -0 Tetôfelújítási kék szám: (0-0) 0 Területfelelõsi rendszer:. Gyõr-Moson-Sopron megye ()0- Komárom-Esztergom megye Vas megye Veszprém megye Fejér megye Pest megye (nyugat) Budapest (Nyugat). Zala megye ()0- Somogy megye Baranya megye Tolna megye Bács-Kiskun megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye (Dél). Csongrád megye ()0- Békés megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye. Nógrád megye ()0- Pest megye (Észekkelet) Budapest (Dél) Budapest (Északkelet) Szállítás, központi fax: () 0- Érvényes tól A Bramac Kft. a mûszaki változás jogát fenntartja. A kiadvány szerzõi jogi védelem alatt áll. Tervezési- és alkalmazási útmutató 0/0/000 pl. Nyomda: Prospektus Nyomda

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2010. április 1-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél,

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2010. április 1-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél,

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2009. január 5-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél, felújításnál

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus T E TÔ H E LY E T T M O N D D : Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2011. augusztus 1-tõl Több mint egymillió ember döntött már a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél, felújításnál

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2006. szeptember 4-tôl Az elmúlt 20 évben több mint egymillió ember választotta a Bramac tetôrendszer biztonságát. Számuk napról

Részletesebben

Termék- és árkatalógus

Termék- és árkatalógus BRaMac tetőrendszer Termék- és árkatalógus UF Érvényes 2012. január 2-tõl A MONIER GROUP tagja Bramac: az intelligens tetôrendszer Bramac: több, mint csak tetô 2 Útmutató az intelligens tetôrendszerhez

Részletesebben

TERvEzésI és alkalmazási

TERvEzésI és alkalmazási TERvEzésI és alkalmazási útmutató TETÔ HELYETT MONDD: BRAMAC A MONIER GROUP tagja Bramac: az intelligens tetôrendszer Bramac: több, mint csak tetô Tartalom Bramac tetõcserepek 2 Tetõ helyett mondd: Bramac

Részletesebben

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Part of BMI Group MESTERSÉGÜNK A TETÕ TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetõcserép választék 6-7 Bramac Tetõrendszer 8-9 12 érv a Bramac mellett 10 Bramac Adria 11 Bramac Római Thermo Protector

Részletesebben

BMI Bramac termék- és árkatalógus

BMI Bramac termék- és árkatalógus BMI Bramac termék- és árkatalógus Érvényes: www.bramac.hu MESTERSÉGÜNK A TETÕ TARTALOMJEGYZÉK Bramac betoncserép választék 6-7 Bramac Tetõrendszer 8-9 12 érv a Bramac mellett 10 Bramac Adria 11 Bramac

Részletesebben

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes: 2016. június 1-tõl A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja MESTERSÉGÜNK A TETÕ TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetõcserép választék 6-7 Bramac Tetõrendszer 8-9 12 érv a Bramac mellett

Részletesebben

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes: 2017. január 2-tõl A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja MESTERSÉGÜNK A TETÕ TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetõcserép választék 6-7 Bramac Tetõrendszer 8-9 12 érv a Bramac mellett

Részletesebben

Termék- és árkatalógus

Termék- és árkatalógus BRaMac tetőrendszer Termék- és árkatalógus UF Érvényes 2012. január 2-tõl A MONIER GROUP tagja Bramac: az intelligens tetôrendszer Bramac: több, mint csak tetô 2 Útmutató az intelligens tetôrendszerhez

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz Útmutató az Ön Bramac tetõjéhez Miért érdemes a Bramac tetõfedési rendszer mellett dönteni? 05 A Bramac világ Formák, színek, rendszerek 06

Részletesebben

BRAMAC TETŐRENDSZER. Termék- és árkatalógus HUF. Érvényes 2013. március 14-tõl. A MONIER GROUP tagja

BRAMAC TETŐRENDSZER. Termék- és árkatalógus HUF. Érvényes 2013. március 14-tõl. A MONIER GROUP tagja BRAMAC TETŐRENDSZER Termék- és árkatalógus HUF Érvényes 2013. március 14-tõl A MONIER GROUP tagja Bramac tetôcserepek Az Ön választása a legszebb formákból Bramac Natura Plus Bramac Merito barna natúrbarna

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz Útmutató az Ön Bramac tetõjéhez Miért érdemes a Bramac tetõfedési rendszer mellett dönteni? 05 A Bramac világ Formák, színek, rendszerek 06

Részletesebben

Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató

Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató Bramac tetõcserepek Aerlox, Montero tetõcserép Natura, Duna tetõcserép Bramac Adria, Merito Plus, Római tetõcserép Bramac Tectura tetõcserép Bramac Reviva tetõcserép

Részletesebben

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes január 2-től. A MONIER GROUP tagja

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes január 2-től. A MONIER GROUP tagja JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes 2014. január 2-től A MONIER GROUP tagja 12 érv a Bramac mellett ELSŐK A FEJLESZTÉSBEN: Magyarország legrégebbi és legismertebb tetőmárkájaként piacvezetők

Részletesebben

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes: 2016. június 1-tõl A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja MESTERSÉGÜNK A TETÕ TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetõcserép választék 6-7 Bramac Tetõrendszer 8-9 12 érv a Bramac mellett

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató Bramac tetõcserepek Alpesi Protector, Classic Protector, Cristal tetõcserép Natura Plus, Duna tetõcserép Bramac Adria, Római tetõcserép Bramac

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz Útmutató az Ön Bramac tetõjéhez Tartalom Miért érdemes a Bramac tetõfedési rendszer mellett dönteni? 05 A Bramac világ Formák, színek, rendszerek

Részletesebben

BRAMAC INDIVIDUAL TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

BRAMAC INDIVIDUAL TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS BRAMAC INDIVIDUAL TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes: 2017. január 2-tõl A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja Tetõcserép választék 5 Bramac Montero Protector 6 Bramac Tegalit Protegon 7 Bramac 7 Protector

Részletesebben

Bramac tetôrendszer TETÔ HELYETT MONDD: ÉS NEM JÖN BE A ZIVATAR SE

Bramac tetôrendszer TETÔ HELYETT MONDD: ÉS NEM JÖN BE A ZIVATAR SE Bramac tetôrendszer TETÔ HELYETT MONDD: ÉS NEM JÖN BE A ZIVATAR SE Az elmúlt 20 évben több mint egymillió ember választotta a Bramac tetôrendszer biztonságát. Számuk napról napra növekszik. Hogy mi a titok?

Részletesebben

Termék- és árkatalógus

Termék- és árkatalógus Termék és árkatalógus Érvényes: 2019. április 1től www.bramac.hu www.villas.hu A Happy House filozófia Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekkora befektetést és mennyi fáradságot jelent.

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz Útmutató az Ön Bramac tetõjéhez Miért érdemes a Bramac tetõfedési rendszer mellett dönteni? 05 A Bramac világ Formák, színek, rendszerek 06

Részletesebben

DANUBIA. új szín. új szín. új szín. új szín. Ft/db* Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db* Megnevezés db/raklap Elemszükséglet.

DANUBIA. új szín. új szín. új szín. új szín. Ft/db* Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db* Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Árlista Érvényes: 2013. február 1-jétől. Ezzel a korábbi, 2012. szeptember 1-jétől érvényes Termékkatalógus hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható ek nyomdatechnikai

Részletesebben

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2013. március 14-től. a MONIER GROUP tagja

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2013. március 14-től. a MONIER GROUP tagja JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes 2013. március 14-től a MONIER GROUP tagja 12 érv a Bramac mellett Elsők a fejlesztésben: Magyarország legrégebbi és legismertebb tetőmárkájaként piacvezetők

Részletesebben

AZ ÉV BRAMAC TETÕJE PÁLYÁZAT

AZ ÉV BRAMAC TETÕJE PÁLYÁZAT AZ ÉV BRAMAC TETÕJE PÁLYÁZAT P á l y á z a t i k i í r á s A z É v B r A pályázat célja A jól megtervezett és szakszerûen kivitelezett Bramac tetôcseréppel és tartozékelemeinek felhasználásával fedett

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer A megoldás a tetõhöz Útmutató az Ön Bramac tetõjéhez Tartalom Miért Bramac? 04 Mivel fedjük tetôinket? 06 Erôs. Gyönyörû. Legyôzhetetlen. 08 Új idôszámítás a Bramac

Részletesebben

XI. BRAMAC TETÕFEDÕ BAJNOKSÁG

XI. BRAMAC TETÕFEDÕ BAJNOKSÁG XI. BRAMAC TETÕFEDÕ BAJNOKSÁG Pályázati kiírás a XI. Bramac Te A pályázat célja Szakszerûen kivitelezett, esztétikus Bramac tetôrendszer felhasználásával fedett épületek megismerése, leendô építtetôkkel

Részletesebben

BETONCSERÉP az életre szóló biztonság. www.leier.hu

BETONCSERÉP az életre szóló biztonság. www.leier.hu BETONCSERÉP az életre szóló biztonság BETONCSERÉP Válassza a tetőfedő rendszereket, mert: Rendkívül ellenálló: Legyen tomboló szél, zivatar, jégeső vagy hóvihar, a héjazat nagy szilárdsága és kellő súlya

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva szegélycserepek 1/1, 3/4 Alkalmazásával az oromszegélyek a többi Bramac modellnél már megszokott egységes fedésképet

Részletesebben

Termék- és árkatalógus

Termék- és árkatalógus Termék- és árkatalógus Érvényes 2013. március 14-tõl A tagja Bramac tetôcserepek Az Ön választása a legszebb formákból Bramac Natura Plus Bramac Merito barna natúrbarna vörös Bramac Duna sötétvörös téglavörös

Részletesebben

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2015. január 5-től. A MONIER GROUP tagja

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2015. január 5-től. A MONIER GROUP tagja JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes 2015. január 5-től A MONIER GROUP tagja 12 érv a Bramac mellett A HAZAI TETÕMEGOLDÁS: Válassza a hazait, a helyit, legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket

Részletesebben

Stabicor ereszcsatorna-rendszer és Fém ereszcsatorna-rendszer

Stabicor ereszcsatorna-rendszer és Fém ereszcsatorna-rendszer Azonosító szám: SZMNY 1-2013 Azonosító szám: SZMNY 3-2013 A Bramac Kft. által gyártott és forgalomba hozott beton tetőcserepek /Jelen nyilatkozat a3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján

Részletesebben

DANUBIA. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet

DANUBIA. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet. Ft/db. Megnevezés db/raklap Elemszükséglet Árlista Érvényes: 2014. január 15-től. Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2013. szeptember 1-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva szegélycserepek 1/1, 3/4 Alkalmazásával az oromszegélyek a többi Bramac modellnél már megszokott egységes fedésképet

Részletesebben

BRAMAC KERÁMIA TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS

BRAMAC KERÁMIA TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS BRAMAC KERÁMIA TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes: 2017. január 2-tõl A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja 2 BRAMAc KERÁMiAcSERÉp Ezerarcú minőség HAGYOMÁNYOS KARAKTER Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minõségi

Részletesebben

Alkalmazástechnikai útmutató

Alkalmazástechnikai útmutató 64 Alkalmazástechnikai útmutató Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hullámos hornyolt tetõcserepek Alpesi Protector, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Cristal,

Részletesebben

korall merlot mocca carbon

korall merlot mocca carbon Árlista Érvényes: 2014. május 15-től. Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2014. január 15-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai

Részletesebben

TERvEzésI és alkalmazási

TERvEzésI és alkalmazási TERvEzésI és alkalmazási útmutató TETÔ HELYETT MONDD: BRAMAC A MONIER GROUP tagja Tartalom Bramac tetõcserepek Tetõ helyett mondd: Bramac Bramac felületek új kategóriái Mivel fedjük tetõinket Bramac Natura

Részletesebben

korall merlot mocca carbon

korall merlot mocca carbon Árlista Érvényes: 2015. január 15-től. Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2014. május 15-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai

Részletesebben

Alkalmazástechnikai útmutató

Alkalmazástechnikai útmutató Alkalmazástechnikai útmutató Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pek Montero, Classic Protector, Ró mai, Bra mac Ad ria, Du na Novo

Részletesebben

www.br am ac.hu/vihar kar-bizt osit as

www.br am ac.hu/vihar kar-bizt osit as BRAMACVIHARKÁR BIZTOSÍTÁS MINDEN BRAMAC TETÕHÖZ www.br am ac.hu/vihar kar-bizt osit as BASIC STANDARD PRÉMIUM INDIVIDUÁL Az Ön választása a legszebb formákból BASIC JÓVAL GAZDASÁGOSABB STAN DARD JÓVAL

Részletesebben

Bramac Reviva: Több mint felújítás: Újjászületés.

Bramac Reviva: Több mint felújítás: Újjászületés. Bramac Reviva: Több mint felújítás: Újjászületés. Bramac Reviva: A hagyomány újjászületése téglavörös antik antracit Forma: Mûszaki adatok Anyag: nagy szilárdságú, anyagában színezett beton Felület: sima,

Részletesebben

danubia Tégla Megnevezés db/raklap Elemszükséglet Ft/db Nettó Bruttó Megnevezés db/raklap Elemszükséglet

danubia Tégla Megnevezés db/raklap Elemszükséglet Ft/db Nettó Bruttó Megnevezés db/raklap Elemszükséglet standard natúr Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: és/vagy Megnevezés db/raklap Elemszükséglet Ft/db Alapcserép 264 10 db/m 2 220,47 280 Félcserép max. 168 szükség szerint 389,76 495 Szegélycserép

Részletesebben

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2013. március 14-től. a MONIER GROUP tagja

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2013. március 14-től. a MONIER GROUP tagja JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes 2013. március 14-től a MONIER GROUP tagja 12 érv a Bramac mellett Elsők a fejlesztésben: Magyarország legrégebbi és legismertebb tetőmárkájaként piacvezetők

Részletesebben

BRaMac. Az intelligens tetõrendszer. A MONIER GROUP tagja

BRaMac. Az intelligens tetõrendszer. A MONIER GROUP tagja BRaMac Az intelligens tetõrendszer A MONIER GROUP tagja Bramac: az intelligens tetôrendszer Bramac: több, mint csak tetô 2 Útmutató az intelligens tetôrendszerhez Tetô helyett mondd: Bramac û Miért Bramac?

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2014. január 2-től. A MONIER GROUP tagja

JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS. Érvényes 2014. január 2-től. A MONIER GROUP tagja JÓVAL OLCSÓBB! TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS Érvényes 2014. január 2-től A MONIER GROUP tagja 12 érv a Bramac mellett A HAZAI TETÕMEGOLDÁS: Válassza a hazait, a helyit, legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket

Részletesebben

ISMERJÜK A JÓ TETŐ TITKÁT! Teljes tetőrendszer-garancia

ISMERJÜK A JÓ TETŐ TITKÁT! Teljes tetőrendszer-garancia ISMERJÜK A JÓ TETŐ TITKÁT! Teljes tetőrendszer-garancia A BRAAS MONIER BUILDING GROUP tagja Mesterségünk a tetõ 2 Tartalomjegyzék A tetõ több mint cserép 4-5 Bramac tetõcserép-családok 6-7 Bramac tetõcserép

Részletesebben

korall merlot mocca carbon

korall merlot mocca carbon Árlista Érvényes: 2015. április 1-től. Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2015. január 15-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai

Részletesebben

Jövôvár Pályázati ûrlap

Jövôvár Pályázati ûrlap Tetôszerkezet szellôztetés Száraz gerincelem húzott sima gerinccseréphez 1 db/gerinc fm 515 Ft/db... db... Ft Gerinc/Élgerinc fésûs szellôzôelem 180/40 mm 1 db/gerinc fm 1 325 Ft/db... db... Ft Gerinc/Élgerinc

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ. Part of BMI Group

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ. Part of BMI Group TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ Part of BMI Group TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetőcserép-családok... 4 5 Bramac tetőcserép választék... 6 7 Bramac szolgáltatások... 10 11 12 érv a Bramac mellett... 12

Részletesebben

az életre szóló biztonság

az életre szóló biztonság BETONCSERÉP az életre szóló biztonság ANTIK ÚJ termék oscana betoncserepek formavilága a mediterrán típusú épületek és tetők stílusának meg- Tfelelő fedésképet biztosít. Az izgalmas formát a színek sokfélesége

Részletesebben

Árlista Érvényes: április 4-től

Árlista Érvényes: április 4-től Árlista Érvényes: 2016. április 4-től Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2016. január 18-tól érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható ek nyomdatechnikai

Részletesebben

BRAMAc RENdSzERgARANcIA. A pörkölt sem csak hús, a TETŐ is Több. Érvényes: március 1-tõl. A BRAAS MONIER BuIldINg group tagja

BRAMAc RENdSzERgARANcIA. A pörkölt sem csak hús, a TETŐ is Több. Érvényes: március 1-tõl. A BRAAS MONIER BuIldINg group tagja BRAMAc RENdSzERgARANcIA A pörkölt sem csak hús, a TETŐ is Több mint cserép! Érvényes: 2016. március 1-tõl A BRAAS MONIER BuIldINg group tagja 1 Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia? A kötelezõ alkalmassági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ. Part of BMI Group

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ. Part of BMI Group TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ MESTERSÉGÜNK A TETÔ Part of BMI Group TARTALOMJEGYZÉK Bramac tetőcserép-családok... Bramac tetőcserép választék... Bramac szolgáltatások... 0 érv a Bramac mellett... Bramac Adria...

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer Egy kézbõl

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer Egy kézbõl TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõrendszer Egy kézbõl Miért érdemes a Bramac tetôfedési rendszer mellett dönteni? 1. 3. 5. 7. mert jégesô és viharálló Kivételesen magas szilárdsága révén jól járható, bírja

Részletesebben

MEDITERRÁN BETON KIEGÉSZÍTŐK HULLÁMOS PROFILÚ TERMÉKEKHEZ MEGNEVEZÉS STANDARD DANUBIA COPPO MEGNEVEZÉS Szellőzőcserép Szegélycserép balos Kúpcserép Szegélycserép jobbos Kezdő élgerinccserép Félnyeregtető

Részletesebben

www.fapex.hu fapex@fapex.hu

www.fapex.hu fapex@fapex.hu www.fapex.hu fapex@fapex.hu MEDITERRÁN BETON KIEGÉSZÍTŐK HULLÁMOS PROFILÚ TERMÉKEKHEZ MEGNEVEZÉS STANDARD DANUBIA COPPO MEGNEVEZÉS Szellőzőcserép Szegélycserép balos Kúpcserép Szegélycserép jobbos

Részletesebben

Hódfarkú KLASSIK. Egyedi vágás, forma és felület kialakítás. KLASSIK kerek vágású 18/38/1,4. Osztrák hódfarkú/ Bécsi táska 20/40/1,4

Hódfarkú KLASSIK. Egyedi vágás, forma és felület kialakítás. KLASSIK kerek vágású 18/38/1,4. Osztrák hódfarkú/ Bécsi táska 20/40/1,4 0I0 Hódfarkú KLASSIK Egyedi vágás, forma és felület kialakítás A hódfarkú KLASSIK a legszélesebb alkalmazási lehetőségeket kínáló, klasszikus szépségű tetőfelületek építésére alkalmas tetőcserép. KÜLÖNLEGES

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

BETONCSERÉP az életre szóló biztonság. www.leier.hu

BETONCSERÉP az életre szóló biztonság. www.leier.hu BETONCSERÉP az életre szóló biztonság Betoncserép A Leier betoncserepekre vállalt garancia 35 év mely szavatolja, hogy ez időn belül az Ön tetője generációkon keresztül fagyálló, vízzáró, és méretpontos

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

mi adjuk a védelmet... Érvényes 2018 április 6-tól visszavonásig.

mi adjuk a védelmet... Érvényes 2018 április 6-tól visszavonásig. mi adjuk a védelmet... Érvényes 2018 április 6-tól visszavonásig. NOMÁD SZÜRKE BARNA 5. Kezdő 7. Elosztó 9. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal GRIGIO 5. Kezdő 7. Elosztó 9. Félnyeregtető szegélycserép

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Tetőfedő Tetőfedő

Tetőfedő Tetőfedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Barna és Antracit színek hosszú szállítási idővel. KU8001 Fóliagallér - fekete 1 db -tól Ft /db Ft /db

Barna és Antracit színek hosszú szállítási idővel. KU8001 Fóliagallér - fekete 1 db -tól Ft /db Ft /db Internet: www.tetofix.hu Email: info@tetofix.hu KISKERESKEDELMI Tetőkiegészítő és tetőbiztonsági árlista. Érvényes.01.01től visszavonásig. Nettó ár Átvezető alapcserepek 100 mmes átvezetéshez KE0001 Alpesi,

Részletesebben

AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG

AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG www.leier.hu AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG BETONCSERÉP TERMÉKISMERTETŐ KIADVÁNY LEIER BETONCSERÉP BEVONATOLÁSI RENDSZEREK PAJZSPLUSZ Az anyagukban is színezett betoncserepek kétszeres felületkezelést kapnak.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

mi adjuk a védelmet...

mi adjuk a védelmet... mi adjuk a védelmet... 07 Magyar Termék Nagydíj 07 Construma Nagydíj Érvényes 15 április 10-től visszavonásig. MAGYAR TERMÉK NOMÁD SZÜRKE BARNA 2 Szürke 189 Ft/db Barna 199 Ft/db 330 Ft/db 0 Ft/db 42/

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Tetőfedő rendszerek árlista. Érvényes: április 12-től

Tetőfedő rendszerek árlista. Érvényes: április 12-től Tetőfedő rendszerek árlista Leier üzemek Leier építőanyag üzemek: Devecser Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512 600 fax: 88/512 619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű Betonelemgyár 9071 Gönyű,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG

AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG www.leier.hu AZ ÉLETRE SZÓLÓ BIZTONSÁG BETONCSERÉP TERMÉKISMERTETŐ KIADVÁNY LEIER BETONCSERÉP BEVONATOLÁSI RENDSZEREK PAJZSPLUSZ Az anyagukban is színezett betoncserepek kétszeres felületkezelést kapnak.

Részletesebben

Beépítési útmutató. tetőfedő kézikönyv

Beépítési útmutató. tetőfedő kézikönyv 1 1 + Beépítési útmutató tetőfedő kézikönyv CREATON South-East Europe Kft. H-89 Lenti Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550 Telefax: +36 92 551 559 info@creton.hu www.creton.hu www.akcio.creaton.hu

Részletesebben