TERvEzésI és alkalmazási

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERvEzésI és alkalmazási"

Átírás

1 TERvEzésI és alkalmazási útmutató TETÔ HELYETT MONDD: BRAMAC A MONIER GROUP tagja

2 Tartalom Bramac tetõcserepek Tetõ helyett mondd: Bramac Bramac felületek új kategóriái Mivel fedjük tetõinket Bramac Natura Plus Bramac Duna 0 Bramac Római Bramac Classic Bramac Montero Bramac Adria Bramac Reviva Bramac Tectura Bramac Hódfarkú Tetõrendszer termékinformáció Bramac Natura Plus Bramac Duna Bramac Római 0 Bramac Classic Bramac Montero Bramac Adria Tartozékok hullámos tetõcserepekhez Bramac Reviva Bramac Tectura Tartozékok Bramac Reviva és Bramac Tectura tetõcserepekhez Bramac Hódfarkú Tartozékok Bramac Hódfarkú tetõcserepekhez Tartozékok minden tetõcserepekhez 0 Fém ereszcsatorna-rendszer Felhasználás Mûszaki adatok Félcserép Félnyeregtetõ Oromszegély Taréj- és élgerinc 0 Biztonsági tetôhorog Járás a tetõn Hófogás Átszellõzés Tetõáttörés Bevilágítás Rögzítés Vápa Alátéthéjazat Kémény- és falszegély 0 Ereszcsatorna-rendszerek Bramac Therm hõszigetelõ rendszer Alkalmazástechnikai útmutató Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hullámos, hornyolt tetõcserepek Sík, hornyolt tetõcserepek Bramac Hódfarkú fedések 0 Teljes fedési hossz - Hornyolt hullámos tetõcserepek Szerkezeti szélesség - Hornyolt hullámos tetõcserepek Teljes fedési hossz - Bramac Tectura tetõcserép Szerkezeti szélesség - Bramac Tectura tetõcserép Teljes fedési hossz - Bramac Reviva tetõcserép Szerkezeti szélesség - Bramac Reviva tetõcserép Teljes fedési hossz - Sík horony nélküli tetõcserepek Szerkezeti szélesség - Sík horony nélküli tetõcserepek Terhek, léckeresztmetszetek 0 Szellõzés Hófogás Részlettervek Bramac tetõcserép fedések részletrajzai Eresz 0 Hófogás Oromszegély Taréjgerinc 00 Félnyereg gerinc 0 Vápa 0 Élgerinc 0 Tetõhajlásszög-törés 0 Járócserép Állóablak és tetõcsatlakozás Tetõkibúvó ablak Durovent antennakivezetõ egység Durovent csatornaszellõzõ egység 0 Durovent helyiségkiszellõzõ egység Durovent füstgázkivezetõ egység Tetõsík ablak csatlakozás Falszegély Biztonsági tetõhorog Bramac Therm Íves fedések Íves fedésû függôleges tetônyílás Íves felület fedése Kúpfelület fedésének szerkesztési szabályai Kúpfelület fedésképei Két cserép széles, bekötött német hajlat fedésképe Három cserép széles, bekötött német hajlatfedés

3 Alkalmazástechnikai útmutató

4 Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pek Montero, Classic Protector, Ró mai, Bra mac Ad ria, Du na Novo és Natura Plus te tõ cse rép f e dé sek A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez so rol - ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl (is) füg gõ en, cm és,0 cm kö zött vál toz hat. A hor nyolt hul lá mos Bra mac te tõ cse re pe ket há ló san kell fel he lyez ni. A léc tá vol ság a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szög tõl füg gõ át fe dés kü lönb sé ge ként szá - mít ha tó ki. Sík hor nyolt te tõ cse re pek Bra mac Reviva és Bramac Tectura te tõ cse rép fe dé sek A Bra mac Reviva és a Bra mac Tectura te tõ cse rép a Bra mac te tõ rend sze rek Ma gyar or szá gon ed dig be ve ze tett sík hor nyolt ele mei. A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez tar toz nak, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho rony biz to sít ja, és így a léc tá vol ság a haj - lás szög tõl (is) füg gõ en,0 cm és,0 cm kö zött vál toz hat. A hor nyolt sík Reviva és Reviva Protector te tõ cse re pe ket kö tés ben kell fel he lyez ni. Sík horony nélküli tetõcserepek Hód far kú Protector be ton cse rép fe dé sek A Hód far kú Protector be ton cse rép leg gya ko ribb fe dé si mód ja a ket tõs fe dés. A ket tõs fe dés el - ve, hogy az egy más fö lé ke rü lõ so rok kö zül a har ma dik sor cse re pei még az el sõ sor ra is rá ta - kar nak. A cse re pe ket kö tés ben kell fel rak ni. Az eresz fe let ti sor eresz cse rép pel, a ta réj ge rinc alat ti sor ta réj cse rép pel ala kít ha tó ki. A léc tá vol ság egyen lõ a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szö gé tõl füg gõ át fe dés kü lönb sé - gé nek fe lé vel. A ko ro na (lo vag) fe dés el ve, hogy min den léc re két, kö tés ben ra kott cse rép sor ke rül úgy, hogy a fel sõ (lovag)sor cse re pei a haj lás szög tõl füg gõ mér ték ben rá ta kar ja nak az al só ra. A cse re pe ket kö tés ben kell fel rak ni. Az eresz fe let ti sor eresz cse rép pel ala kít ha tó ki. A léc tá vol ság egyen lõ a cse rép hossz (,0 cm) és a te tõ haj lás szö gé tõl füg gõ át fe dés kü lönb sé - gé vel. Haj lás szög tõl, el len léc vas tag ság tól és cse rép tí pus tól füg gõ szer ke ze ti mé re tek A meg fe le lõ át fe dés, il let ve a szük sé ges léc tá vol ság el éré se cél já ból a kí vánt sza ru fa hosszt a ter - ve zés kor egyez tet ni kell a táb lá zat ér té ke i vel. A tel jes fe dé si hossz csak ak kor egyen lõ a sza ru fa hos szá val, ha: - nem ké szül el len lé ce zés - nem al kal maz zák a Stabicor eresz le mezt A fedési hossz növekedése ellenlécezésnél Ellenléc vastagság Hossznövekedés (cm), ha a hajlásszög (cm) ,0,0,0,,,0,0,,,,0,0,0,,0,,, A taréjgerincléc távolsága a tetôszerkezet csúcsától Gerincléctávolság (cm) a tetôszerkezet A fedés típusa csúcsától, ha a hajlásszög Montero 0,0,0,,,0 Classic Protector 0,0,0,,,0 Duna Novo, Natura Plus 0,0,0,,,0 Bramac Adria,0,0,,,0 Római,0,0,,,0 Bramac Reviva, Tectura,0,0,0,0,0 Hódfarkú,0,0,0,0,0 Hullámos hornyolt tetõcserepek Montero, Classic Protector, Római és Római Protector, Bramac Adria, Duna Novo és Natura Plus tetõcserép Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ) 0,, 0, 0,0,0 0,0 0 felett,0,0,0 Sík hornyolt tetõcserepek Bramac Reviva tetõcserép, Bramac Tectura Protector tetõcserép Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,0,0 0,0,0, 0,0 0,0, felett,0,0 0, Sík horony nélküli betoncserepek Hódfarkú Protector betoncserép Kettõsfedés Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,, 0 0,0,0, 0,0,, felett,0,0,0 Korona (lovag) fedés Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cseréphajlásszög átfedés léctávolság szükséglet (fok) (cm) (cm) (db/m ),0,0, 0 0,0,0,

5 Tervezési és alkalmazási elõírások Montero, Classic, Római, Adria, Duna és Natura Plus tetôcserép fedések Az Montero, a Classic Protector, a Ró mai, a Bra mac Ad ria, a Du na Novo és Natura Plus te tõ cse re pek a Bra mac te tõ rend sze rek nagy ala kú hul lá mos hor nyolt ele mei. Fe - lü le ti meg je le né sük ben, és pro fil juk ban tér nek el egy más tól. A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pei az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé - sek hez so rol ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho - rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl (is) füg gõ en, cm és,0 cm kö zött vál toz hat. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lõ en esõbiztosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult. A hul lá mos ke reszt met sze tû, víz hor nyos be ton cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esõbiztos haj lás szö ge:.. Tetôhajlásszögek. Kiegészítô meg ol dá sok Hajlásszög (fok) Kiegészítô megoldások alatt Vízhatlan alátétszigetelés szükséges, kialakítását lásd a xx oldalon Legalább tetôfólia szükséges. A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. Ki egé szí tõ meg ol dás szük sé ges: ha a haj lás szög ki sebb az esõbiztos haj lás szög nél fo ko zott kö ve tel mé nyek ese tén ma ga sabb haj lás szö gek nél ( fe lett) Ki egé szí tõ meg ol dás ként al kal maz ha tók: vi har kap cso zás, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás alátéthéjazat: pá ra zá ró vagy pá ra át eresz tõ te tõ fó lia desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hõ szi ge te lõ rend szer.. Rög zí té sek Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén alat ti haj lás szög nél is rög zí ten dõk a cse re pek. (lásd OTÉK) A sze gély- és kúp cse re pe ket, a félnyeregtetõ le zá ró- és já ró cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, va la mint a vá pák és élgerincek men tén el he lyez ke dõ vá gott cse re pe ket a haj lás szög tõl füg get le nül - min den eset ben fel tét le nül rög zí te ni kell.. Fo ko zott kö ve tel mé nyek A tetôvel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek: különleges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok (pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.). tetôtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém (alátéthéjazat szük sé ges). szerkezeti sa já tos sá gok (pl. hos szú sza ru fa vagy kü lön le ges tetôforma.). Alátéthéjazat Az Montero a Classic, a Ró mai, a Ad ria, a Du na és Natura Plus te tõ cse re pek alátéthéjazattal -os te tõ haj lás szög tõl al kal maz ha tók. Víz hat lan alátétszigetelés al - kal ma zá sá val ennél kisebb te tõ haj lás-szög esetén is be épít he tõk. Alátéthéjazat be épí té se te tõ haj lás szög alatt és/vagy te tõ tér hasz no sí tás nál el en - ged he tet len. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, Bra mac Universal ECO S, Bramac Clima Plus S és a te tõ fó li ák a Bra mac te tõ rend szer alátéthéjazatai, me lyek mû sza - ki ada tai az -. ol da lon ta lál ha tók.. Lé ce zés. El len léc Alátéthéjazat ké szí té se ese tén el len lé ce zés szük sé ges a szellôzô lég rés biz to sí tá - sá hoz: A tetô átszellôzésének rész le tei az. ol da lon.. Tetôléc Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 00/. sze rint I. oszt. Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a tetôhajlásszög Szarufahossz (m) felett 0 m-ig,0,0,0, 0 m között,,0,0,0 0 m között 0,0,,0,0 minôségnek. A tetôléc ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru fa köz függvénye,azonban az aláb bi ér té kek nél ki sebb nem le het: Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0

6 Tervezési és alkalmazási elõírások Bramac Reviva és Bramac Tectura tetõcserép fedések A Bra mac Reviva te tõ cse rép a Bra mac te tõ rend sze rek Ma gyar or szá gon ed dig be ve ze tett sík hor nyolt ele mei. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek - hez so rol ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tõs víz ho rony biz - to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj lás szög tõl füg gõ en,0 cm és,0 cm kö zött változhat,. A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le - lõ en esõbiztosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult. A Bra mac sík hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esõbiztos haj - lás szö ge: 0. Alátéthéjazattal azon ban már te tõ haj lás szög tõl al kal maz ha tók.. Te tõ haj lás szö gek Hajlásszög Kiegészítô megoldások (fok) 0 Legalább tetôfólia szükséges. 0 A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô cseréprögzítô kapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.. Fo ko zott kö ve tel mé nyek A te tõ vel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek: kü lön le ges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok (pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.) tetõtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém (alátéthéjazat szük sé ges). szer ke ze ti sa já tos sá gok (pl. hos szú sza ru fa vagy kü lön le ges te tõ for ma.). Alátéthéjazat A Bramac Reviva te tõ cse rép alátéthéjazattal -os te tõ haj lás szög tõl al kal maz - ha tó. Alátéthéjazat be épí té se 0 -os te tõ haj lás szög alatt és/vagy te tõ tér hasz no sí tás - nál el en ged he tet len. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, a Bra mac Universal ECO-S és a Bramac Clima Plus S te tõ fó li ák a Bra mac te tõ rend szer alátéthéjazatai, me lyek mû - sza ki ada tai az -. ol da lon ta lál ha tók.. Lé ce zés Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a hajlásszög Szarufahossz (m) felett 0 m-ig,0,0,0,0 0 m között,,0,0,0 0 m között 0,0,,0,0. El len léc Alátéthéjazat ké szí té se ese tén a szel lõ zõ lég rés biz to sí tá sá hoz el len lé ce zés szük - sé ges. A te tõ át szel lõ zé sé nek rész le tei az -. ol da lon.. Kiegészítô meg ol dá sok Kiegészítô meg ol dás szük sé ges: ha a haj lás szög ki sebb az esôbiztos haj lás szög nél fokozott kö ve tel mé nyek ese tén ma ga sabb haj lás szö gek nél ( fe lett) Kiegészítô meg ol dás ként al kal maz ha tók: cseréprögzítô ka pocs, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás alátéthéjazat: pá ra zá ró vagy páraáteresztô tetôfólia desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hôszigetelô rend szer.. Rög zí té sek Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén alat ti haj lás szög nél is rög zí ten dõk a cse re pek. (lásd OTÉK) A sze gély- és kúp cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, va la mint a vá pák és élgerincek men tén el he lyez ke dõ vá gott cse re pe ket a haj lás szög tõl füg get le nül min den eset ben fel tét le nül rög zí te ni kell.. Tetôléc Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 00/. szerinti I. oszt. minôségnek. A tetôléc ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru tá vol ság függ vé nye, azon ban az aláb bi ér té kek nél ki sebb nem le het: Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) Kettôsfedés 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0 Korona (lovag) fedés 0 cm-ig 0/0 0 0 cm között 0/0

7 Tervezési és alkalmazási elõírások Hódfarkú Protector betoncserép fedések A Bramac tetõcserép a Bramac tetõrendszer horony nélküli elemei. Az ún. pikkelyes fedésekhez sorolható, melyek vízzáróan csak kettõs fedésként készíthetõk. Rakásmódjuk: kettõs, ill. korona (lovag) fedés. A megengedett legkisebb hajlásszög az a hajlásszög, amelynél egy héjazati anyag a gyakorlatban önmagában megfelelôen esôbiztosnak (vízzárónak) bizo nyult. A vízhorony nélküli Hódfarkú Protector betoncserép fedés legkisebb, önmagában esôbiztos hajlásszöge: 0. Alátéthéjazattal azonban már tetôhajlásszögtôl alkalmazhatók.. Tetôhajlásszögek. Kiegészítô megoldások Hajlásszög Kiegészítô megoldások (fok) 0 Legalább tetôfólia szükséges. 0 A fedés önmagában is esôbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 Minden. vagy. cserép rögzítendô. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. 0 felett Minden egyes cserép rögzítendô cseréprögzítô kapoccsal vagy szeggel. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. Kiegészítô megoldás szükséges: ha a hajlásszög kisebb az esôbiztos hajlás szögnél fokozott követelmények esetén magasabb hajlásszögeknél ( felett) Kiegészítô megoldásként alkalmazhatók: cseréprögzítô kapocs, horganyzott szegezés, csavarozás alátéthéjazat: párazáró vagy páraáteresztô tetôfólia deszkázatra helyezett vízhatlan alátétszigetelés alátéthéjazati funkciót is ellátó táblás hôszigetelô rendszer.. Rögzítések Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén alatti hajlásszögnél is rögzítendõk a cserepek. (lásd OTÉK) A szegély- és kúpcserepeket, az átvilágítócserepeket, valamint a vápák és élgerincek mentén elhelyezkedõ vágott cserepeket - a hajlásszögtõl függetlenül - minden esetben feltétlenül rögzíteni kell.. Fokozott követelmények A tetôvel szemben támasztott fokozott követelmények az alábbiak: különleges adottságok, magassági és éghajlati viszonyok (pl. porhó, nagy szélsebesség stb.) tetôtérbeépítés vagy padlástér-hasznosítás, illetve fafödém szerkezeti sajátosságok (pl. hosszú szarufa vagy különleges tetôforma.). Alátéthéjazat A Bramac Hódfarkú betoncserép fedések alátéthéjazat fektetésével már -os hajlásszögtõl készíthetõk. Alátéthéjazat beépítése 0 tetõhajlásszög alatt és/vagy tetõtér hasznosításnál elengedhetetlen. A Bra mac Veltitech 0, a Bra mac Pro Plus, Bra mac Universal ECO S és a Bramac Clima Plus S tetõfóliák a Bramac tetõrendszer alátéthéjazatai, melyek mûszaki adatai az -. oldalon találhatók.. Lécezés. Ellenléc Alátéthéjazat készítése esetén a szellõzõ légrés biztosításához ellenlécezés Legkisebb ellenlécvastagság (cm) ha a hajlásszög Szarufahossz (m) felett 0 m-ig,0,0,0,0 0 m között,,0,0,0 0 m között 0,0,,0,0 szükséges. A tetõ átszellõzésének részletei az -. oldalon.. Tetôléc Az alkalmazott tetôléc feleljen meg az MSZ 00/. szerinti I. oszt. minôségnek. A tetôléc keresztmetszete a terhelés és a szarutávolság függvénye, azonban az alábbi értékeknél kisebb nem lehet: Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm) Kettôsfedés 0 cm-ig / 0 00 cm között 0/ cm között 0/0 Korona (lovag) fedés 0 cm-ig 0/0 0 0 cm között 0/0 0

8 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Montero, Classic, Római, Adria, Duna és Natura Plus tetôcserép fedések Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében LT Fedési hossz LT LT * cm *0 fokig állandó foktól fokonként cm-rel csökken Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > < _ Szarufahossz Tetôhajlásszög > _ < Átfedés (min.): Léctávolság (max.): Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság: 0, cm, cm, cm Átfedés min.0, cm LT max.. cm S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm) Bramac tetôcserép Szarufa Léc Ellenléc Alátéthéjazat Deszkázat Figyelem! Bramac Adria tetôcserép esetén az átfedés max. 0, cm, a léctávolság min., cm lehet.

9 Léckiosztás számítása A léckiosztás számítása a szarufa teljes hosszára vonatkozik, levonandóan abból az eresz és a taréj állandó léctávolságait. Ahhoz, hogy a megfelelô léctávolságot illetve átfedést kapjuk, a szarufa hosszát tervezéskor a táblázatban szereplôen kell meghatározni. A megadott szarufa hosszak a cm ereszléctávolságot és a cm gerincléctávolságot is magukban foglalják. Kérjük, hogy vegye figyelembe a szarufa felsô síkján elhelyezkedô kiegészítô szerkezetek (ellenléc, deszkázat) magasságát, mivel ezek által a szarufa mérete a tetôhajlásszögtôl függôen meghosszabodik. Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében LT LT Fedési hossz * cm Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > < 0 Szarufahossz _ Tetôhajlásszög > _ < 0 Átfedés (min.): Léctávolság (max.): Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság (min.):,0 cm,0 cm, cm Átfedés min.,0 cm LT max. cm Bramac tetôcserép S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm) Szarufa Léc Léctávolság - cserépsorok száma, ha a tetôhajlásszög > 0 Szarufahossz _ Tetôhajlásszög > 0 _ Átfedés (min.): Léctávolság (max.): Szegélycserép alkalmazása esetén a léctávolság (min.):,0 cm,0 cm, cm Átfedés min.,0 cm LT max. cm Bramac tetôcserép Szarufa S=cserépsorok száma, LT=léctávolság (cm) Léc

10 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Montero, Classic, Római, Duna, Natura Plus, Adria tetôcserép Teljes fedési szélesség = Szerkezeti szélesség + cm Szegélycserép balos Szegélycserép jobbos,, Szerkezeti szélesség Szerkezeti szélesség - cserepek száma Fedési irány Szerkezeti szélesség 0, 0,0 0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 Cserepek száma / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0, 0,000,0,00,0,00,0,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / /,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0,,0 0 0 / / / / / / / / / / Fedési kép Montero tetôcserép / tetôcserép Szegélycserép balos Szegélycserép jobbos Kúpcserép

11 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Bramac Tectura Protector tetôcserép Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Hajlás-szög Léctávolság (") (cm) Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) -0,0,,,,0,0,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,0 0 -,0,,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0-0,0,,,,,,,0,,,,,,, 0,,,,,,,,0,,,00,0,,, felett,0,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma 0-0,0,0,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,0,,0, 0 -,0,,,,,,,0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,0,0,0,, - 0,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,0,,,,,,,, felett,0,,,,,,,,,0,0,,0,, Cserépsorok száma 0 0 Teljes fedési hossz = kezdõ cserépsor + ( cserépsorok száma - ) léctávolság + gerincléctávolság

12 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Bramac Tectura tetôcserép Teljes fedési szélesség Szegélycserép balos Szegélycserép jobbos zsinórozás Szerkezeti szélesség Fedési irány Szerkezeti szélesség (m) 0, 0,0 0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0, Cserepek száma soronként (db),00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,00 ½,00,0,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,0,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,0,,0,,0,,0, 0,00 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0,0,0,,0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,0,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½,0,,0,,0,,0,,00,,0,,0,,0,0,0,,0, ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Bramac Tecura Protector tetôcserép / (egész cserép) Bramac Tecura Protector tetôcserép / (félcserép) Bramac Tecura szellôzôcserép Bramac Tecura Protector kúpcserép Bramac Tecura szegélycserép balos Bramac Tecura szegélycserép jobbos

13 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Bramac Reviva tetôcserép Léckiosztás a hajlásszög és a szarufahossz függvényében Hajlás-szög Léctávolság (") (cm) Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) -0,0,,,,0,0,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,0 0 -,0,,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0-0,0,,,,,,,0,,,,,,, 0,,,,,,,,0,,,00,0,,, felett,0,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma 0-0,0,0,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,0,,0, 0 -,0,,,,,,,0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,0,0,0,, - 0,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,0,,,,,,,, felett,0,,,,,,,,,0,0,,0,, Cserépsorok száma 0 0 Teljes fedési hossz = kezdõ cserépsor + ( cserépsorok száma - ) léctávolság + gerincléctávolság

14 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Bramac Reviva tetôcserép Szerkezeti szélesség (m) 0, m 0, m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m Cserepek száma / szegély cseréppel ½ ½ ½ ½ ½ (db) / szegély cseréppel ½ ½ ½ ½ ½ ½, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½, m, m, m, m, m, m, m,0 m, m, m, m, m, m, m,0 m ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½, m, m, m, m, m, m 0, m 0, m 0, m 0, m 0, m 0, m,0 m, m, m ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Bramac Reviva tetõcserép / (egész cserép) Bramac Reviva tetõcserép / (félcserép) Bramac Reviva szellõzõcserép (min. db/0m) Bramac Reviva kúpcserép (, db/gerinc fm) Bramac Reviva szegélycserép / balos Bramac Reviva szegélycserép / jobbos Bramac Reviva szegélycserép / balos (, db/fm - minden. sorban) Bramac Reviva szegélycserép / jobbos (, db/fm - minden. sorban)

15 A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma Bramac Hódfarkú tetõcserép Kettôs fedés LT 0 LT 0 0* 00 0 LT LT LT LT Teljes fedési hossz LT LT Teljes fedési hossz LT 0 Korona vagy lovag fedés 0 0* 00 0 Kettôs fedés Hajlásszög Léctávolság maximum (fok) (cm) A teljes fedési hossz (m) és a cserépsorok száma felett,0 0, 0, 0, 0,,0,,,0,,,,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,,0,,,,0,,,,,,0,, 0,0 0, 0, 0, 0,,0,,,,,,0,,,,,,,,, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,0,,,,,,,,0,0 Cserépsorok száma 0 0 felett,0,,,,,,,,,00,,,,,,0,,,,0, 0,,,,,0,0,,,0,,0,,,,,,0,,,, 0,0,,,,,0,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0 Cserépsorok száma 0 0 felett,0,0,,,,,,0,,0,,,,0,,,,, 0,0 0, 0,,,0,,,0,,,00,,,,,,,,,,,, 0,0,,,,,,,,,,0,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,00,,,,,,,0,,0 Cserépsorok száma 0 0 Korona vagy lovag fedés Hajlásszög Léctávolság maximum (fok) (cm) A teljes fedési hossz (m) és a cserépsorok száma felett,0 0, 0,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0 0, 0,,0,,,,,,,0,,,,,,0,,,,0 Cserépsorok száma felett,0,,,,,0,,,0,, 0,0 0, 0, 0,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0, 0,0 0, 0, 0,,,,,,0 Cserépsorok száma

16 A szerkezeti szélesség és a cserepek száma soronként, szegélycserép esetén Bramac Hódfarkú tetõcserép Teljes fedési szélesség,, 0,,, 0,,, 0,,, 0, Szerkezeti szélesség = x, + n x Fedési irány Szerkezeti szélesség Cserepek száma soronként (m) (db) 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,00,,, 0,,,0,,,,0,,0,,,,,,0,,0,,, 0 0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,, 0 0,,,, 0, 0, 0,0 0, 0,,0,,,,,,0,0,,, 0 0,,0,,,,,0,0,,,,,,0,,,0,,, 0 0,,,,,,,0,,,,,,,,,,00,,, Kettôs fedés Bramac Hódfarkú / Szegélycserép Ereszcserép Szellôzô alapcserép Szellôzôcserép Szellôzô fedôcserép Kúpcserép Taréjcserép Korona- vagy lovagfedés Bramac Hódfarkú / Szegélycserép Ereszcserép Szellôzô alapcserép Szellôzôcserép Kúpcserép

17 Tetôstatika Terhek, léckeresztmetszetek Tetôléc keresztmetszet: Tetôterhek 0/0 A grafikonok a tetô tartószerkezeti ellenôrzése során figyelem be veendô függôleges irányú terhek arányát szemléltetik 0 0 közötti tetôhajlásszögek esetén. A terhek számításánál MSZ 0/- elôírásait alkalmaztuk és a Magyarországon legjellemzôbb 0 00 méter közötti tengerszint feletti magasságot vettük figyelembe. Az ábrázolt teher értékek az elôírt biztonsági tényezôk, valamint az egyidejûség figyelembevételével lettek meghatározva. A hóteher biztonsági tényezôjét (,0) a tetôszerkezet önsúlyának és a hóteher Bramac fedélszék hóteher szélteher beépítés.00 Montero tetôfedés.0 Teljes vízszintes teher kn/m Tetôhajlásszög kn/m 0/0 Szarufa tengelytávolság Statikai számítás szükséges Ajánlott tetôléc keresztmetszet ha a tetôhajlásszög > < _ 0 (Montero, Classic, Római, Adria, és Duna tetôcserép), 0, 0, Statikai számítás szükséges,,,, 0/0,,, 0/0, 0, Szarufa tengelytávolság 0 nagyságának aránya befolyásolja. A könnyû fedések esetében a hóteher biztonsági tényezôje akár, azaz %-kal növelt érték is lehet. Az egyidejûség a kis hó + nagy szél vagy nagy hó + kis szél egyidejû hatását jelenti, azaz a kettô közül mindig csak az egyik hatást vesszük figyelembe teljes értékûként. Teljes vízszintes teher kn/m Bramac HF fedélszék hóteher szélteher beépítés Bramac Hódfarkú tetôfedés Tetôhajlásszög kn/m Ajánlott tetôléc keresztmetszet ha a tetôhajlásszög > _ 0 (Montero, Classic, Római, Adria és Duna tetôcserép), 0, 0 Statikai számítás szükséges,,,,, 0/0,,, 0/0, 0, Szarufa tengelytávolság

18 Szellôzés Alapelvek Átszellôzés A hôszigetelt magastetôk épületfizikailag helyes kialakítását az átszellôzés nagymértékben befolyásolja. Az átszellôzést biztosítani kell: a hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat között a fedés és az alátéthéjazat között A hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat közt áramló levegô a beépített tetôterek használatánál keletkezô pára elvezetését biztosítja. A keletkezô vízpára oka: a lakók lélegzése a fôzés, mosás, szárítás, fürdés A fedés és az alátéthéjazat közt áramló levegô szárítja a lécezést, mely átnedvesedhet a héjalás alá bejutó csapadéktól szárítja az átnedvesedô cserép alsó felületét, csökkentve ezzel vízfelvételét, tovább javítva fagyállóságát nyáron csökkenti a kb. 0 C-ra felmelegedô tetôfelület alatti terek felmelegedését télen segíti a hó megtartását, amikor a hasznosított tetôtér felôl áramló hô felmelegítheti a héjalást. A megfelelô átszellôzés csak a be- és kivezetô nyílások, valamint a szellôzô keresztmetszet szarufahossztól és páraterheléstôl függô méretezésével, kialakításával biztosítható. A legnagyobb mennyiségû vízpára közvetlenül az új épület elkészülte után észlelhetô, melynek oka: az építési nedvesség. Páratechnikai alapelvek. Páradiffúzió A hôhöz hasonlóan, amely az épületszerkezetek meleg oldaláról a hideg oldalra áramlik, a különbözô hômérsékletû és páratartalmú rétegek között vízpáraáramlás alakul ki. Ezt a vízpáraáramlást páradiffúziónak nevezik. A páradiffúzió függ: a külsô és a belsô hômérséklet különbségétôl, a külsô és a belsô relatív páratartalomtól, valamint az elválasztó épületszerkezetek párafékezô tulajdonságától. Az építôanyagok párafékezô tulajdonságát az ún. páradiffú ziós egyenértékû légréteg vastagsága (s d ) jellemzi. s d = µ.s µ = Az egyes hôszigetelô és építôanyagok páradiffúziós ellenállási tényezôje s = A hôszigetelô ill. építôanyag vastagsága (m) Különbözô rétegekbôl álló épületszerkezetek s d -je az egyes rétegek értékeinek összegzésével állapítható meg.. Páralecsapódás A levegô a hômérséklettôl függôen csak egy bizonyos mennyiségû nedvességet képes felvenni. A meleg levegô többet, mint a hideg. Ha a levegô a lehûlés, vagy a megnövekedett páratartalom miatt eléri a telítettségi határt, akkor a nedvesség kicsapódik az alacsonyabb hômérsékletû épületszerkezeti elemeken, vagy azokon belül, s károkat okozhat. Páralecsapódás léphet fel, ha: a hôszigetelô réteg, illetve az alatta lévô rétegek páradiffúziós ellenállása túl kicsi a hôszigetelés és az alátéthéjazat közötti szellôzés elégtelen, vagy egyáltalán nincs (pl. a hôszigetelés részben vagy teljesen érintkezik az alátéthéjazattal), valamint a belsô oldalon nincs párafékezô réteg. a hôszigetelés feletti réteg nincs összeköttetésben a külsô levegôvel. A páralecsapódás károkat okozhat: a hôszigetelés átnedvesedése csökkenti annak hôszigetelô- képességét. nedvesség hatolhat be a lakótérbe. az állandó nedvesedés károsíthatja tetôszerkezetet s d össz. = s d + s d +...s dn

19 Szellôzés Követelmények. Páratechnikai követelmények A páralecsapódásból eredô károk megelôzésére a beépített és hôszigetelt magas tetôk szerkezetét ki kell szellôztetni. Erre vonatkozó magyar elôírás hiányában célszerû a DIN 0 gyakorlatban már bevált követelményeit figyelembe venni. Ezek alapján 0 -nál nagyobb hajlásszögû tetôk esetében el lehet tekinteni a rész letes páradiffúziós számítástól, ha teljesül az alábbi négy követelmény: Az eresznél kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret a hozzátartozó felület min. %-a, de min. 00 cm /m Páradiffúziós tényezôk a DIN 0 alapján Építôanyag Páradiffúziós ellenállási tényezô Habarcs Gipszkarton 0 Beton, vasbeton 0 0 Fa 0 0 Kôzetgyapot Bitumenes csupaszlemez PVC fólia Polietilén fólia A taréj- és élgerincnél a kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret a hozzátartozó tetôfelület min. min. 0,%-a. A tetôfelület általános részén kialakítandó szabad szellôzô keresztmetszet: min. 00 cm /m. a hôszigetelés és a (alátét) héjazat közti távolság min. cm. A szellôzô keresztmetszet alatti épületszerkezeti rétegek együttes páradiffúziós légrétegvastagsága (s d ), ha: a szarufahossz > 0 m : s d > m > m : s d > m > m : s d >0 m Minimális ellenlécmagasság a szarufahossz illetve a tetõhajlásszög függvényében: Tetõhajlásszög Szarufahossz 0 -ig felett 0 m-ig,0,0,0,0 0- m,,0,0,0-0 m 0,0,,0,0 Bramac Therm esetén minimum 0/0 mm keresztmetszetû ellenléc beépítése szükséges.

20 Szellôzés Tartozékok. A BRAMAC tetôrendszer szellôzô tartozékai Megnevezés Szellôzô keresztmetszet cm /m, cm /db Alkalmazási terület Alkalmazási lehetôség Szellôzôszalag 0 cm /m eresz, 0 cm-es magasságnál félnyereggerinc MO, C, R, AD, D, N, A, ADC, R, D, M, H, T, AD RE, H, TEC Szellôzôléc 00 cm /m eresz MO, C, A, R, C, AD, R, D, D, M, N, AD RE, TEC Lezárófésû * az elemek légáteresztô eresz MO, C, A, R, C, AD, R, D, D, M, NAD képessége az elhelyezésükbôl Vápaszegély adódó nyílás és vápa MO, A, C, C, R, R, AD, D, M, N, H, RE, T, AD H, TEC Figarol univerzális kúpalátét keresztmetszet-torzulás miatt, nem pontosítható él, taréj- és élgerinc MO, A, C, C, R, R, AD, M, D, H, N, T, RE, ADH, TEC MO, C, R, AD, D, N: cm /db MO, C, R, AD, D, N, Szellôzôcserép RE, T: cm /db, H:, cm /db gerincek, él, vápa, eresz RE, A, H, C, TEC R, D, M, H, T, AD Univerzális taréjgerinc kúpalátét 0 cm /fm egy oldalon taréjgerinc MO, C, A, R, C, AD, R, M, D, D, N AD Taréjgerinc szalag 0 cm /fm egy oldalon taréjgerinc H, TEC, RE H, T MO = Montero tetôcserép; C = Classic tetôcserép; R = Római tetôcserép; D= Duna tetôcserép; AD= Adria tetõcserép; N = Natura Plus tetõcserép RE = Reviva tetõcserép; TEC = Tectura tetõcserép H = Hódfarkú betoncserép

21 Szellôzés Nyílásméretek. A hôszigetelt magastetôk szellôzô nyílásméretei a DIN 0 alapján A táblázat értékei 0 tetôlejtés felett érvényesek Szarufahossz (m) Szellôzô keresztmetszet* (cm /m) Eresz Szellôzô keresztmetszet magassága (cm) Szellôzô keresztmetszet (cm /m) Tetôfelület Szellôzô keresztmetszet átlagos magassága (cm) Szabad magasság min. (cm) Taréjgerinc egy oldalán Szellôzô keresztmetszet (cm /m) Páradiffúziós egyenértékû légrétegvastagság s d (m) 00, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 00, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 0 00, 00,,0 0,0 0, 00,,0,0 0, 00,,0 0,0 0, 00,,0,0 0, 00,,0 0,0 00, 00,,0,0 0, 00,,0 0 0,0 0,0 00,,0 0,0 0, 00,,0 0 0,0 0, 00,,0 0,0 0 00, 00,,0 00 0,0 * A szellôzôszalag beépítésekor a szellôzô keresztmetszetet csökkentô lécezést figyelembe kell venni. Ha a táblázatban a taréjgerincre elôírt minimális szellôzô keresztmetszet az alkalmazott taréjgerincelemmel teljes mértékben nem valósítható meg, akkor a különbséget szellôzôcserép beépítésével kell pótolni.. Szellôzô nyílásméretek Bramac szellôzôcserepekkel Felhelyezési minta Elrendezés A szellôzôcserepek darabszáma (db/m) MO, C, R, AD, D, N A szellôzôcserepek nyílásmérete (cm /m) RE, H, TEC MO, C, R, AD, RE, TEC H D, N A 0,,,,, B 0,,,,,0 C,,,,, D,,,,, E,,,,, MO = Montero tetôcserép; C = Classic tetôcserép; R = Római tetôcserép; D= Duna tetôcserép; AD= Adria teõcserép; N = Natura Plus tetõcserép RE = Reviva tetõcserép; TEC = Tectura tetõcserép H, = Hódfarkú betoncserép

22 Hófogás Tartozékok Hófogás A magastetôk tervezése, kivitelezése során figyelemmel kell lenni a téli idôjárás sajátos körülményeire: tartósan alacsony (0 C alatti) hômérséklet hó, porhó formájában lehulló csapadék olvadás-fagyás ciklusok ismétlôdése Különösen a összetett (bonyolult) tetôformák kialakításánál kell ügyelni arra, hogy a tetôidomok között ne alakuljanak ki hózugok, ill., hogy a tetôn ne keletkezhessenek hótorlaszok. Az eresznél, vagy a hajlatoknál feltorlódó hó megterheli a tetôt; a torlasz mögött összegyülhet az olvadékvíz, mely be ázásokat okozhat, ill. eljegesedéshez vezet. A tetôrôl lezúduló hótömeg balesetet vagy kárt okozhat, ezért meg kell akadályozni a hóréteg megcsúszását! A hófogó-tartozékokat lehetôleg az egész tetôfelületen elhelyezve kell gondoskodni a hófogásról! A / (XII. 0.) Kor mány ren de let 0. be kez dé se sze rint a kö zöt ti haj lásszö gû te tôt hó fo gó sor ral kell el lát ni, ha az eresz él vo na la köz le ke dés re szol gá ló te rü let tel ha tá ros vagy ilyen fö lé nyú lik és ma gas sá ga,0 m-nél na gyobb. A 0m-nél hosszabb esés vo na lú te tôt egy más fel ett több hó fo gó sor ral kell meg va ló sí ta ni. (OTÉK). BRAMAC hófogó tartozékok hófogó cserép fém hófogó hófogórács rendszer. Hófogócserép és fém hófogó A hófogóelemeket az egész tetôfelületre kell egyenletesen felhelyezni, amely így az egész felületen rögzíti a havat, megakadályozza a hó megcsúszását, s ezért a hó lassan olvad el. A négyzetméterenkénti szükséglet a hóteher alapértékétôl és a tetô hajlásszögétôl függôen a túloldali diagramból állapít ható meg. alkalmazandó, ahol ez fokozott veszélyt jelent! A rendszer elemei: hófogórács összekötô elem hófogórácstartó A rácstartó feltétlenül rögzítendô egy pótlólagosan elhelyezett pallóhoz. Felhelyezését az ábra szemlélteti.. Hófogórács rendszer A hófogórács rendszer, amely minden típusú Bramac cse réphez használható, kiegészítô védelmet nyújt a hó lecsú szása ellen az eresz felett. Különösen ott

23 Hófogás Hófogó elemek szükséglete A hófogócserepek vagy fém hófogók ajánlott mennyisége Hóteher alapértéke P s (kn/m ) Tetôhajlásszög 0 o o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o 0 o Hófogócserép / fém hófogó szükséglete (db/m ) A diagram és a túloldali felhelyezési minták külföldi tapasztalatokon és ajánlásokon alapulnak.. Hóteher A hóréteg a tetôhajlásszögtôl, valamint a tengerszint feletti magas-ságtól függôen változó, de mindenképp jelentôs mértékû terhelést okoz a tetôn. A hóteher értékét az MSZ 0/ szerint kell kiszámítani. A hóteher alapértéke p s =0, + M-00 x 0, 00 " _ < 0 Példa: Tengerszint feletti Hóteher alapértéke magasság (m) (kn/m ) kisebb egyenlô, mint 00 0,0 00,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,00 000,0 Adott: Héjazati anyag: Hódfarkú Protector betoncserép Tetôhajlásszög: 0 Hóteher alapértéke: P s =,0 kn/m Keresett: A hófogócserepek/fém hófogók négyzetméterenkénti szükséglete. Megoldás: A diagram szerint az 0 -os hajlásszög vízszintes vonalának és a P s =,0 kn/m interpolált vonalának metszéspontja adja a hófogócserepek /fém hófogók ajánlott mennyiségét négyzetméterenként. Ez kb., db/m. A Bramac Hódfarkú tetõcserepekre vonatkozó túloldali felhelyezési minta, db/m -es szükséglete áll legközelebb a kiszámított értékhez. Ez azt jelenti, hogy minden. sor 0. cserepére fém hófogó helyezendô. Példa: Adott: Héjazati anyag: Montero tetôcserép Tetôhajlásszög: Hóteher alapértéke: P s =,0 kn/m Keresett: A hófogócserepek/fém hófogók négyzetméterenként szükséglete. Megoldás: A diagram szerint a -os hajlásszög vízszintes vonalának és a P s =,0 kn/m interpolált vonalának metszéspontja adja a hófogó cserepek/fém hófogók ajánlott mennyiségét négyzetméterenként. Ez kb., db/m A hullámos betoncserepekre vonatkozó. felhelyezési minta, db/m -es szükséglete áll legközelebb a kiszámított értékhez. Ez azt jelenti, hogy minden. cserép hófogó cseréppel helyettesítendô vagy fém hófogó helyezendô rá.

24 Hófogás Elhelyezési minták Montero, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Duna Novo, Natura Plus, Bramac Reviva és Bramac Tectura tetôcserép fedésnél. kb., db/m. kb., db/m. kb.,0 db/m. kb., db/m Bramac Hódfarkú fedésnél. kb., db/m. kb., db/m. kb., db/m. kb., db/m

25 Részlettervek

26 Bra mac te tõ cse rép fe dé sek rész let raj zai Alapelvek, rajzi megoldások A cso mó pon ti ter vek raj zi meg je le ní té se so rán kö zös elv ként az aláb bi a kat vet tük fi gye lem be: A cso mó pont ok Bra mac rend szer el vû ek, az az el - sõd le ge sen a rend szer hez tar to zó ele mek al kal - ma zá sá nak tel jes kö rû be mu ta tá sá ra tö re ked tünk. Az egyes szer ke ze ti meg ol dá sok a ré teg rend, a konst ruk ció alap ján csu pán alap tí pu sok. A rész let ter vek a csat la ko zó szer ke ze tek (fa lak, fö dé mek, hõ szi ge te lés, bur ko la tok, stb.) irá nyá ba nyi tot tak. Mint so ro zat fej leszt he tõk. A rész let ter vek szak mai szín vo na la meg fe lel a ki - ad vány meg je le né sé nek idõ pont já ban rendelkezésünkre ál ló is me re tek nek. A rész let ter vek ki dol go zott sá gá nak al só ha tá ra ha van a hõ szi ge te lés fel sõ sík ja; A hossz met sze te ket a sza ru fák kö zött, azok fe lé - nél vet tük fel, a ke reszt met sze te ket a te tõ haj lás szög irá nyá ba alul ról, fel fe lé néz ve áb rá zol tuk. A raj zok mé ret ará nyo sak, az áb rá zolt te tõ haj lás szög min den cso mó pon ti terv nél ; a rész letter ve ken meg adott mé re tek alapesetben cen ti mé ter ben ér ten dõk. A ter vek egy nor mál mé re tû te tõ rész le te i rõl ké szül - tek, mely nél a sza ru fa hossz 0,0 m-nél rö vi debb, a sza ru fák tá vol sá ga max. 0 cm, a te tõ lé cek ke reszt - met sze te,0x,0 cm. A részletterveken az ábrázolt a tetõhajlásszög mindenütt fo k, a léctávolság,0/,0/,0 cm, az át fe dés,0/,0/,0 cm. A fe dés és a te tõ fó lia, va la mint a te tõ fó lia és a hõ szi - ge te lés kö zöt ti szel lõ zõ le ve gõ út ját és irá nyát a raj - zo kon egy sé ge sen kis kö rök és há rom szö gek je lö lik. A rész let ter vek csu pán aján lott meg ol dá so kat tar tal - maz nak, fel hasz ná lá suk ter ve zõi dön tés kér dé se, nem pó tol ják, il let ve nem he lyet te sí tik a ter ve zõi mun kát, a ki vi te li tervdokumentáció cso mó pon ti rész let ter veit. Al kal ma zá suk nem je len ti a ter ve zõi fe - le lõs ség bár mi lyen jel le gû át vál la lá sát.

27 Eresz Stabicor ereszcsatornával LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK LT min.. min..0 LT RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ELLEN 0-* ÁLLANDÓ SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK 0-* ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ LT LT LT min.. min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LÉC... /... mm ELLENLÉC... /... mm ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓDFARKÚ PROTECTOR ERESZCSERÉP SZELLŐZŐSZALAG. 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ. 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 0

28 Eresz Stabicor ereszcsatornával LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT * A HAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZIK LT min.. min..0 LT BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP 0-* 0 ÁLLANDÓ ELLEN SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ERESZDESZKA 0/0x0 mm SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0

29 Eresz Stabicor ereszlemez nélkül LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT ÁLLANDÓ min.. min..0 RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) SZELLŐZŐLÉC.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 FÉMLEMEZ VÍZCSEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 0 TETŐFÓLIÁNÁL) LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT LT ÁLLANDÓ ÁLLANDÓ min.. min..0 min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ELLEN SZELLŐZŐ LEVEGŐ ALÁTÉTHÉJAZAT ( BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA ) ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐSZALAG.X0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, ( AZ ÁBRÁN : NA = 0 mm ) NA...mm STABICOR CSATORNATARTÓ, ( AZ ÁBRÁN : NA = 0 mm ) NA...mm 0 CSEPPENTŐLEMEZ m-es 0 ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE

30 Eresz Stabicor ereszlemez nélkül LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT LT min.. min..0 LT BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP 0 ÁLLANDÓ ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ERESZLÉC LÉCVASTAGSÁG +0 mm SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE STABICOR ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm STABICOR CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 0 mm) NA...mm 0 FÉMLEMEZ VÍZCSEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE 0

31 Hófogás Hófogóráccsal, fém hófogóval LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT.0 min.. min..0 RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. 0 cm-enként, CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE ALÁTÁMASZTÓ LÉC CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm LT LT LT LT LT min.. min..0 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. cm-enként CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE LT HÓFOGÓRÁCSTARTÓ ZÁRLÉC LÉCVTG. x mm CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE

32 Hófogás Hófogóráccsal, fém hófogóval LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN cm KÖZÖTT LT min.. min..0 BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP LT LT 0. ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓFOGÓRÁCS (.0 m-es) + ÖSSZEKÖTŐIDOM HÓFOGÓRÁCSTARTÓ, FÉM ALAPCSERÉPPEL MAX. 0 cm-enként, CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE ALÁTÁMASZTÓ LÉC CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE

33 Oromszegély Szegélycseréppel RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZEGÉLYCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZEGÉLYCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG ELLEN min.. min..0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT OROMFAL HÓDFARKÚ PROTECTOR SZEGÉLYCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ELLEN min.. min..0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA.. 0. BURKOLAT 0 OROMFAL 0

34 Oromszegély Szegélycseréppel * SZEGEZÉSSEL VAGY CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE 0 min.. min..0 0 BRAMAC REVIVA NOVO /-ES SZEGÉLYCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZEGÉLYCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR SZEGÉLYCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG ELLEN SZELLÕZÕLEVEGÕ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG OROMFAL

35 Oromszegély Fém oromszegéllyel FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG 0 min.. min..0 0 ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG OROMFAL FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR SZÉLCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP min.. min..0 ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA 0 BURKOLAT 0 FACSOMAG OROMFAL

36 Oromszegély Fém oromszegéllyel FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV 0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG ELLEN 0 min.. min..0 0 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) OROMDESZKA BURKOLAT FACSOMAG OROMFAL

37 Taréjgerinc Taréjgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval Taréjgerincszalaggal, gerincléctartóval LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO KÚPCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO KÚPCSERÉP LT LT * min.0 0 UNIVERZÁLIS TARÉJGERINC KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO TETŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / BRAMAC ADRIA ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLEN 0 KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN PROTECTOR KÚPCSERÉP KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES LT LT LT LT * min.0 0 ELLEN HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 0 GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ FIGAROLL PLUS UNIVARZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 00

38 Taréjgerinc Taréjgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval Taréjgerincszalaggal, gerincléctartóval LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN LT LT * 0 BRAMAC REVIVA NOVO KÚPCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR KÚPCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR KÚPCSERÉP FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK kb. 0 cm SZÉLES BRAMAC REVIVA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP BRAMAC TECTURA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLEN 0 KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ.x mm-es ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC (min. 0 / 0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ 0

39 Félnyereg gerinc Félnyeregtetô cseréppel Kúpcseréppel LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEG GUMIALÁTÉTTEL LT LT GERINCDESZKA... /... cm RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO FÉLNYEREGTETŐ CSERÉP / CLASSIC PROTECTOR ÉS DUNA NOVO FÉLNYEREGTETŐ CSERÉP ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) ELLEN RÓMAI PROTECTOR PLUS ÉS RÓMAI NOVO SZELLŐZŐCSERÉP / CLASSIC PROTECTOR ÉS DUNA NOVO SZELLŐZŐCSERÉP SZARUFA 0 BURKOLAT 0 SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN. - cm * 0 -IG ÁLLANDÓ, -TÓL -ONKÉNT cm-rel CSÖKKEN PROTECTOR KÚPCSERÉP, KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP LT LT LT LT * 0 0 ELLEN ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 0, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA) HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP HÓDFARKÚ PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ.xmm-ES ÉS.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉC ( min. 0/0 mm).x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE GERINCLÉCTARTÓ SZELLŐZŐSZALAG.x0 mm-es HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE 0

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató Bramac tetõcserepek Alpesi Protector, Classic Protector, Cristal tetõcserép Natura Plus, Duna tetõcserép Bramac Adria, Római tetõcserép Bramac

Részletesebben

Alkalmazástechnikai útmutató

Alkalmazástechnikai útmutató Alkalmazástechnikai útmutató Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hul lá mos hor nyolt te tõ cse re pek Montero, Classic Protector, Ró mai, Bra mac Ad ria, Du na Novo

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2009. január 5-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél, felújításnál

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2010. április 1-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél,

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2010. április 1-tõl Az elmúlt 25 évben több mint egymillió ember döntött a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alkalmazástechnikai útmutató

Alkalmazástechnikai útmutató 64 Alkalmazástechnikai útmutató Tervezési és alkalmazási elõírások Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet Hullámos hornyolt tetõcserepek Alpesi Protector, Classic Protector, Római, Bramac Adria, Cristal,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva szegélycserepek 1/1, 3/4 Alkalmazásával az oromszegélyek a többi Bramac modellnél már megszokott egységes fedésképet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

BOLERO ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

BOLERO ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete alapcserép szellõzõcserép db / szarufaköz, min. db / 0 m hófogócserép táblázat szerint,-0, db / m jobbos szegõcserép,-, db / orom

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus T E TÔ H E LY E T T M O N D D : Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2011. augusztus 1-tõl Több mint egymillió ember döntött már a Bramac tetôrendszer biztonsága mellett. Új építésnél, felújításnál

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

BRAMAC TETŐRENDSZER. Termék- és árkatalógus HUF. Érvényes 2013. március 14-tõl. A MONIER GROUP tagja

BRAMAC TETŐRENDSZER. Termék- és árkatalógus HUF. Érvényes 2013. március 14-tõl. A MONIER GROUP tagja BRAMAC TETŐRENDSZER Termék- és árkatalógus HUF Érvényes 2013. március 14-tõl A MONIER GROUP tagja Bramac tetôcserepek Az Ön választása a legszebb formákból Bramac Natura Plus Bramac Merito barna natúrbarna

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva szegélycserepek 1/1, 3/4 Alkalmazásával az oromszegélyek a többi Bramac modellnél már megszokott egységes fedésképet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TERvEzésI és alkalmazási

TERvEzésI és alkalmazási TERvEzésI és alkalmazási útmutató TETÔ HELYETT MONDD: BRAMAC A MONIER GROUP tagja Bramac: az intelligens tetôrendszer Bramac: több, mint csak tetô Tartalom Bramac tetõcserepek 2 Tetõ helyett mondd: Bramac

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Az épület belsejéből származó nedvesség kiszellőztetése a hőszigetelés és az alátétfólia közötti légrés segítségével

Az épület belsejéből származó nedvesség kiszellőztetése a hőszigetelés és az alátétfólia közötti légrés segítségével Szellőzés 153 SZELLŐZÉS A tetőtér hasznosítása esetén a téli és a nyári hővédelem megköveteli a megfelelő hőszigetelésű határolószerkezetek építését. A tetőtéri határolószerkezetek rétegrendjében a - hőszigetelés

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 9., péntek 158. szám I. kö tet Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 260/2005. (XII. 9.) Korm. r. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus

Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus TETÔ HELYETT MONDD: Bramac tetôrendszer Termék- és árkatalógus Érvényes 2006. szeptember 4-tôl Az elmúlt 20 évben több mint egymillió ember választotta a Bramac tetôrendszer biztonságát. Számuk napról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben