KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL"

Átírás

1 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008

2 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi főosztályán Főosztályvezető: Mészáros Árpád Összeállította: Faluvégi lbert

3 TRTLOM KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK... 5 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása... 5 z új OGY-határozat a hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési támogatások általános elveiről... 5 kedvezményezett besorolásának feltételrendszere az új OGY-határozatban... 6 komplex mutató kiszámításánál használt adatok körének kialakítása...9 komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése... 9 területfejlesztési-statisztikai kis rendszere komplex mutató számításánál figyelembe vett lényeges szempontok társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos (kedvezményezett) kis meghatározásának menete hátrányos és a leghátrányosabb kis lehatárolásának eredményei kedvezményezett területi megoszlása KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK LISTÁJ IRODLOM TÁBLÁZTOK TÉRKÉPEK

4

5 KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK 1 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 6. -ának e) pontja alapján a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveinek, a kedvezményezett besorolási feltételrendszerének meghatározása az Országgyűlés hatásköre. törvény 27. (1) b) pontja alapján a kedvezményezett besorolása a kormány feladata. területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló hatályos 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/. (IV. 20.) OGYhatározatban meghatározott feltételrendszer, valamint a kis megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendeletben meghatározott kistérségi lehatárolás szerint sorolta be a kiset. Ezt a lehatárolást a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló. január 1-jétől hatályos évi CVII. törvény megerősítette. z Országgyűlés június 25-én új határozatot fogadott el a december 31-ig terjedő időszakra a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett besorolásának feltételrendszeréről. z új, a 67/2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozatban meghatározott besorolási feltételrendszer alapján, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény alapján újból meg kellett határozni a kis fejlettségét, és ez alapján ismét be kellett sorolni területfejlesztés szempontjából kedvezményezett et. kedvezményezett új besorolását a 311/2007. (XI.17.) kormányhatározat tette közzé. z új OGY-határozat a hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési támogatások általános elveiről 1. területfejlesztési politika átfogó célja a Nemzeti Lisszaboni kcióprogram és az ktualizált Konvergenciaprogram célkitűzéseivel összhangban az ország és térségei harmonikus és kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése. lapvető követelmény, hogy a különböző társadalmi-gazdasági adottságú eltérő, sajátos, de egymással összhangban álló fejlesztési stratégiát valósítsanak meg. Ennek eredményeként javul a versenyképessége, mérséklődnek a térségi és a települési szintű különbségek, fenntartható a fejlődés és biztosítható az örökségvédelem, valamint a környezeti szempontok integrációja. z ország térségeivel együtt szervesen bekapcsolódik az európai térszerkezetbe, erősödik a decentralizáció, valamint a regionalizmus. 2. z Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció alapján az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott középtávú országos és térségi területfejlesztési célok elérését jelentős részben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, az ágazati és regionális operatív programokban meghatározott közösségi és hazai források által támogatott fejlesztések megvalósítása szolgálja. 3. regionális fejlesztési tanácsok az ország átfogó fejlesztési irányait meghatározó Országos Területfejlesztési Koncepcióval, az Országos Területrendezési Tervvel, az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal, a 1 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat és a évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény alapján. 5

6 regionális operatív programokkal összhangban a tisztán hazai források felhasználásával megvalósítandó fejlesztési programjaikkal teszik teljessé a régiók fejlesztési eszközrendszerét. tervezési folyamatban a régiók stratégiai céljait meghatározó regionális fejlesztési koncepciókból indokolt kiindulni. Követelmény, hogy a különböző szintű térségi fejlesztési programok egymásra épüljenek. regionális fejlesztési programok tartalmazzák a Balaton, a budapesti agglomeráció és a Tisza térsége, valamint a Duna mente és más komplex térségi programok, illetve a megyei és kistérségi fejlesztési programok célkitűzéseit is. 4. Központi és regionális szinten egymással összhangban lévő döntésekkel célszerű támogatást biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv hét regionális operatív programjában szereplő, valamint a régiókat közvetlenül érintő más programok célkitűzései megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez. 5. projektek kiválasztásának eljárási formáit célszerű összehangolni. nagyprojekt, a kiemelt projekt, a kétfordulós pályázat, az egyfordulós pályázat, valamint a közvetett támogatás eljárási forma alkalmazása egyaránt indokolt. z eljárási formák közül az elérendő célhoz leginkább illeszkedő formát szükséges kiválasztani és alkalmazni. 6. projekttámogatás formáit célszerű összehangolni. visszatérítendő, a vissza nem térítendő, a kamattámogatási formák alkalmazása egyaránt indokolt. támogatási formák közül az elérendő célhoz leginkább illeszkedő formát szükséges kiválasztani és alkalmazni. 7. területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb kis fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat differenciált támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni. kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb kisből benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 8. z információ ellátottság és az információ minőségének javításával a források hatékony felhasználása céljából szakmai segítséget szükséges nyújtani az optimális pályázati lehetőség kiválasztásához, a pályázat megírásához, különös tekintettel a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kisre. 9. támogatások erősítsék a területi kötődést, a regionális identitástudat fejlődését, a kulturális örökség és a kulturális értékek megőrzését szolgáló helyi és regionális kezdeményezőkészség kialakulását, a szakmai hagyományok felélesztését, a Kárpát-medencei kapcsolatok kibontakozását. 10. területfejlesztési támogatások felhasználásával is indokolt csökkenteni az oktatásban és a lakhatásban tapasztalható elkülönülést/elkülönítést, hozzájárulva ezzel a szegregáció megszüntetéséhez. 11. Támogatás csak olyan fejlesztések megvalósításához adható, amelyek megvalósulása esetén a környezet igénybevételének mértéke, illetve terhelése nem haladja meg a környezeti elemek (azok összetevőinek és rendszereinek, ökoszisztémáinak) terhelhetőségét és eltartóképességét, önfenntartók és gazdaságosan működtethetők. Megfelelnek az Országos Területfejlesztési Koncepció térségi fenntarthatósági és térhasználati elveinek, az Országos Területrendezési Terv szabályozásának és a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek. kedvezményezett besorolásának feltételrendszere az új OGYhatározatban 1. Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség alatt a területi fejlettségi besorolás alapján kedvezőtlenebb helyzetben lévő kiset kell érteni. 2. kis területi fejlettség alapján történő besorolásánál a megyei jogú várossal rendelkező kis kivételével gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból (öt mutató csoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe 6

7 venni. komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét a határozat melléklete tartalmazza. 3. megyei jogú várossal rendelkező kis esetében a komplex mutató számítását a megyei jogú város mutatóival és a megyei jogú város mutatói nélkül is indokolt elvégezni. Ezen kis besorolásánál a két számítási mód számtani átlagát kell figyelembe venni. 4. Kedvezményezett kisnek minősülnek a hátrányos kis, ezen belül a leghátrányosabb kis. 5. kistérségnek kell minősíteni azokat a kiset, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség komplex mutatójának átlaga. 6. hátrányos kisen belül azokat a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kiset, amelyekben az ország lakóének 15%-a él, leghátrányosabb kisnek kell minősíteni. 7. zon, legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező leghátrányosabb kis felzárkóztatása érdekében, amelyekben az ország lakóének 10%-a él, alapvetően európai uniós forrásokra építve komplex programot kell kidolgozni, és annak megvalósítását kiemelten szükséges támogatni. 8. zokban a régiókban, ahol az 5. pont szerint meghatározott hátrányos kis lakóe nem éri el a régió lakóének 30%-át, a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális fejlesztési tanácsok a 2. és a 3. pont szerint meghatározott komplex mutató figyelembevételével regionális szempontból hátrányos kiset jelölhetnek ki. regionális szempontból hátrányos kis kijelölésénél a regionális fejlesztési tanács a komplex mutató alapján besorolt kis közül a besorolási rangsorban soron következő és a régió területén lévő kiset veheti figyelembe. régió területén lévő hátrányos és a regionális szempontból hátrányos kis együttes lakóe nem haladhatja meg a régió lakóének 30%-át. regionális szempontból hátrányos kis lakóét a tisztán hazai decentralizált források felosztásánál nem kell figyelembe venni. 9. települések között is jelentősek a fejlettségbeli különbségek, ezért indokolt meghatározni egyrészt a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak minősített településeket, másrészt a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak minősített települések besorolásánál a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból képzett komplex mutatót kell figyelembe venni. komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét szintén a határozat melléklete tartalmazza. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes település komplex mutatójának átlaga. Jelentős munkanélküliséggel sújtottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyekben a munkanélküliségi arány számított mutatója meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. 10. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket a hátrányos, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket pedig a leghátrányosabb kiskel egyenlő elbánásban szükséges részesíteni. 11. kedvezményezett kis és települések besorolásánál használt dinamikus mutatók esetében a rendelkezésre álló utolsó öt év időtartamának adatait, a statikus mutatók esetében a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat kell felhasználni. 12. kedvezményezett kiset és településeket a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása illetékességi területének felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. kedvezményezett kis és települések köréből kikerülő kiset és településeket a fejlesztési célú támogatások igénybevételénél egy évig átmenetileg 7

8 kedvezményezettnek indokolt tekinteni, esetükben a kedvezményezett kisnél alacsonyabb támogatási intenzitást biztosítva. kis elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és vonatkozási éve a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat 3. sz. melléklete alapján I. Gazdasági mutatók 1. működő gazdasági szervezetek db, kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák éj, 3. kiskereskedelmi boltok db, 4. mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 5. szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 6. működő gazdasági szervezetek számának változása, %, z önkormányzatok helyi adóbevétele egy, Ft, 8. tudományos kutatók, fejlesztők db, II. Infrastrukturális mutatók 1. közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások 2. z egy km vízvezeték-hálózatra zárt csatornahálózat hossza, méter, 3. vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, %, 4. rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 5. hétköznapi elérés mutatója, perc, telefonfőállomások (ISDN-nel együtt) db, 7. kábeltelevízió előfizetőinek db, 8. szélessávúinternet-előfizetők fő, gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, perc, 2007 III. Társadalmi mutatók 1. z épített 3 és annál több szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %, személygépkocsik kor szerint súlyozott db, 3. Vándorlási különbözet: időszak közepi fő re évi átlag, fő, Halálozási ráta (az halálozások száma), db, 5. z egy állandó szja-alapot képező jövedelem, Ft, 6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség ének hány %-a él 120 fő/km 2 -nél nagyobb népsűrűségű településen), %, 2007 IV. Szociális mutatók 1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idősebb százalékában), %, 2. foglalkoztatott nélküli háztartások éves és annál idősebb, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők 4. z önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos, fő, 5. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0 24 éves ből, %, 8

9 V. Foglalkoztatási mutatók 1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú ből, %, 2006 átlaga 2. Tartósan legalább 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes ből, %, 2006 átlaga 3. ktivitási ráta, %, komplex mutató kiszámításánál használt adatok körének kialakítása kis besorolásánál használt komplex mutatórendszer megújításánál az alapelvek az alábbiak voltak: a rendszernek koherensnek kell lennie; csak olyan mutatók használata fogadható el, amelyek mérhetőek, ellenőrizhetőek, nyilvánosak, azaz minden érintett számára hozzáférhetőek és dinamikus összehasonlításra alkalmasak; a felhasznált mutatók száma korlátlanul nem bővíthető, és csak a kistérség fejlettségét ténylegesen megragadó, azaz a kis besorolását ténylegesen differenciáló mutatókat indokolt figyelembe venni; a komplex mutató kiszámításánál használt módszernek egyszerűnek, átláthatónak kell lenni, hogy a besorolást a kis képviselői könnyen ellenőrizhessék. nyilvánosság, az ellenőrizhetőség és a rendszerbe vetett bizalom fenntartása érdekében továbbra is indokolt, hogy a besorolásnál alkalmazott mutatókról, illetve a komplex mutató kiszámításánál használt módszerről tájékoztató kiadvány készüljön, amelyet minden érintett számára hozzáférhetővé kell tenni. komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése z állam által ellátott feladatokban és a központi költségvetésben bekövetkezett változások és ezzel párhozamosan az öngondoskodás szerepének felértékelődése következtében, tekintettel a társadalomban bekövetkezett változásokra, elengedhetetlen volt a komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése. Ennek keretén belül megtörtént a mutatószámcsoportok, valamint a mutatószámcsoportokat alkotó mutatók felülvizsgálata. z Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve több alkalommal hajtott végre próbaszámításokat az elmúlt években. z eltérő módszerrel (pl. faktoranalízis) és mutatókkal végzett számítások eredményeként azonban a kis sorrendje alapvetően nem változott meg, így továbbra is a pontozásos módszer, a komplex fejlettségi mutató került alkalmazásra. nnak érdekében, hogy a komplexmutató-rendszer a kis társadalmi-gazdasági helyzetében bekövetkezett változásokat jobban figyelembe tudja venni, s a felmerülő igények is a lehetőségek szerint beépüljenek a rendszerbe, a gazdasági, az infrastrukturális, valamint a foglakoztatási mutató csoportok mellett egy önálló társadalmi és egy önálló szociális mutató készült el. z új rendszerben erőteljesebben jelennek meg a társadalmi és a szociális szempontok, ugyanakkor a bekövetkezett változásokkal arányban csökken a gazdasági, az infrastrukturális, valamint a foglalkoztatási szempontok súlya. négy mutatócsoportos, 19 változóból álló rendszert felváltó öt mutatócsoportos, 31 mutatós rendszer a kis helyzetét szélesebb körben vizsgálja és veszi figyelembe a besorolásnál, így a korábbi rendszernél átfogóbb eredményt adhat. vizsgálatnál a legfrissebb adatokat használtuk, a statikus mutatók vonatkozási éve általában, a dinamikus viszonyszámok időszaka

10 területfejlesztési-statisztikai kis rendszere területfejlesztési-statisztikai kis 174 térségből álló új rendszerét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 2007-ben módosított melléklete tette közzé. vizsgálatokat a kisnek erre a rendszerére végeztük el évi CVII. törvény alapján október 1-je és március 30-a között zajlott le a kis rendszerének felülvizsgálata, amelynek eredményeként a települési önkormányzatok kezdeményezésére 174 területfejlesztési-statisztikai kistérséget alakítottak ki. kis új rendszerét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény tette közzé, a szeptember 17-i közzétételt követő 8. napos hatállyal. felülvizsgálat eredményeként a kis száma 6-tal nőtt, a régi 168 kistérség közül 40-ben volt változás, kiválások, átsorolások miatt csökkent, illetve nőtt k száma. térséget váltó települések száma összesen 121 volt, közülük az új kisbe összesen 85 település került át, térséget váltott még további 36 település. 1. ábra kis új rendszere és a térségváltó települések szeptember KSH, 2007, F Kistérséget váltó települések 6 új kistérség: Megye Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Zala Kistérség Érdi Kadarkúti Záhonyi Hévízi Pacsai Zalakarosi 10

11 változások is indokolttá tették a kedvezményezett ismételt meghatározását. z új kis mellett a korábbi 168 kistérségből 40 település-összetétele is módosult, így megváltozott az a tér, amelyben a kis helyzetét mérni szükséges, mérhetően nőttek a különbségek a kedvező és a kedvezőtlen adottságú között. területfejlesztési-statisztikai kis, szeptember táblázat Megyenév Kistérség Új kistérség Kistérségváltás (új kistérség v. átsorolás), település Kistérségváltás = új kistérség, település Kistérségváltás = átsorolás, település Település összesen Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-baúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala ÖSSZESEN komplex mutató számításánál figyelembe vett lényeges szempontok 1. z egyik fontos szempont volt, hogy a besorolás során, 1997-től követett gyakorlat szerint nem az országos, vagy vidéki átlagtól való eltérés százalékában határozzák meg a kis (és a települések) helyzetét, hanem a legjobb és a legrosszabb érték különbségét, az így mért értékskálát veszik alapul, s annak 5, települési vizsgálatoknál 10 szakaszra való felosztása alapján pontoznak. 2. pontozásnál alapul vett értékskálát ugyanakkor a reális értékelés érdekében igyekszünk szűkíteni, a legjobb értéket akár Budapest, akár más kiugró értéket képviselő térség/település jeleníti meg a KSH figyelmen kívül hagyja a számítások során, s egy kevésbé kiugró értéket képviselő térséget/települést választ. legalacsonyabb (legkedvezőtlenebb) értékeket is általában figyelmen kívül hagyjuk. ( települési vizsgálatokban az értékskála optimalizálására külön modellt használunk.) 3. Ebből adódik, hogy a többször felvetett Budapest- probléma a besorolásoknál nem befolyásolja a számítás eredményeit. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Budapestre ne 11

12 számítanánk komplex mutatót, így a főváros ott van a számítások alapján képezett fejlettségi rangsor élén, bár egy-egy kiugróan fejlett agglomerációs település rendre megelőzi. ( mostani vizsgálatnál Budaörs térségének jutott ez a szerep.) társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos (kedvezményezett) kis meghatározásának menete 1. mint azt már korábban is említettük, az egyes mutatók szélsőértékei által meghatározott értékskálát öt egyenlő részre osztottuk, majd a legrosszabb értéktől a legjobb felé haladva a kis mutatójuknak megfelelően 1 5 pontszámot kaptak. 2. Ott, ahol Budapesten volt a legkedvezőbb adat, illetve eléggé kiugrónak tűnt a maximum, egy kevésbé kiugró értéket vettünk alapul az osztályozáskor. z ún. fordított mutatóknál ezek: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, a halálozási arány, a segélyezettek aránya és a munkanélküliségi mutatók a legrosszabb értékeknél kedvezőbb szinten állapítottuk meg a minimumértékeket, ezzel szűkítve az értékskálát, s lehetővé téve az optimálisabb számítást. Erre a számítások elvégzésekor az elérési mutató kivételével mindenütt sor került. 3. Röviden a hétköznapi elérés mutatójáról. z elérhetőség kiszámítása az adott távolságok, valamint az egyes útszakaszokon engedélyezett maximális sebességek figyelembevételével valamennyi településre megtörtént. mutató összetett jellegét az adja, hogy értékét 50%-ban a megyeközpont, illetve a legközelebbi megyeszékhely, 50%-ban a kistérségi központ, illetve a legközelebbi kistérségi központ elérhetőségének percátlaga alapján határoztuk meg. kistérségi hétköznapi elérési mutató a térség települési mutatóinak számmal súlyozott átlaga. másik elérhetőségi mutató a gyorsforgalmi csomópontok elérésének mutatója. Ez utóbbinál valamennyi településre kiszámítottuk a gyorsforgalmi úthálózat legközelebbi csomópontjának/felhajtójának elérését. kistérségi mutató itt is a térség nek számmal súlyozott átlaga. 4. z egyes mutatócsoportok átlagos értéke adta a gazdasági, az infrastrukturális, a társadalmi, a szociális és a foglalkoztatási helyzet mérőszámát, majd az öt mutatócsoport átlaga lett az elmaradottság (fejlettség) közös mérő az ún. komplex fejlettségi mutató azokban a kistérségben, ahol nem megyei jogú város a székhely. 5. megyei jogú város székhelyű kisnél a székhelytelepüléssel együtt, illetve az a nélkül számított komplex mutató átlaga volt a minősítés alapja. hátrányos és a leghátrányosabb kis lehatárolásának eredményei számítások során a fentiek szerinti komplex mutató egyszerű számtani átlaga 2,90 pont volt. lakosságszámmal súlyozott komplex mutató térségi átlagát (3,34 pont) a lehatárolás centrumaként nem vehettük figyelembe. súlyozott számtani átlagnál kisebb értékkel bíró száma 122 volt, az ország eleji lakóének 48,7%-ával, jóval meghaladva a reálisan támogatható arányt. komplex mutató egyszerű számtani átlaga, a 2,90-es pontérték alatt 94 kistérség volt, ezeket tekintettük hátrányos kisnek. 94 hátrányos kistérség január 1-jei lakóe 3 millió 152 ezer fő volt, az ország lakóének 31,3%-át téve ki, közelítve a korábbi számításoknál célul kitűzött 1/3-os arányt. hátrányos en kívüli, támogatásra jogosult kedvezményezett települések aránya a 240/2006. (XI.30.) kormányrendelet alapján, január 1-jétől érvényes lehatárolást figyelembe véve 2,1% volt, így a hátrányos kedvezményezett és az azokon kívüli kedvezményezett települések együttes száma 3 millió 364 ezer fő, az ország ének 33,4%-a. 12

13 2007. január 1-jén a 94 lehatárolt hátrányos kistérség 1721 településén közöttük 154 városban átlagosan 1832 fő lakott. hátrányos en kívüli, velük azonos elbírálás alá eső 248 kedvezményezett településen az átlagos településméret 2007 elején 856 fő volt. 174 kistérségből korábban 95 volt kedvezményezett, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális elmaradottsága, vidékfejlesztési térség, illetve ipari szerkezetváltási térség okán. Ezek közül 84 kistérség továbbra is kedvezményezett, hátrányos térség. z ebbe a körbe újonnan bekerülő kis száma 10, a kiesőké kieső kistérség: Megye Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Nógrád Somogy Vas Veszprém Kistérség Bajai Csornai Téti Hajdúszoboszlói Oroszlányi Balassagyarmati Rétsági Balatonföldvári Fonyódi Celldömölki Tapolcai hátrányos kis száma ugyan csak egy kistérséggel kevesebb a korábbi kedvezményezett éhez képest, lakóük ugyanakkor a január 1-jei állapot szerint 74 ezer fővel csökkent. 10 bekerülő kistérség: Megye Bács-Kiskun Békés Csongrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Zalai Kistérség Kiskőrösi Kiskunhalasi Szarvasi Hódmezővásárhelyi Szentesi Kaposvári Kadarkúti Záhonyi Pacsai Zalakarosi hátrányos kis közé két megyei jogú város központú és négy újonnan alakult kistérség került be. 13

14 2. ábra Kedvezményezett kis, szeptember Jelmagyarázat, komp. progr. (33) Többi leghátrányosabb (14) "Csak" hátrányos (47) Nem érintett (80) hátrányos kis 2. táblázat Megnevezés Térségek, január 1. Lakó, január 1. Település, január kis Kedvezményezett települések (nem hátrányos kisben) 3. kis és kedvezményezett települések Ország összesen hátrányos kis közül leghátrányosabb nek azokat kellett minősíteni, amelyekben a lakó együttes száma nem haladta meg az ország ének 15%-át. hátrányos 94 kistérségből e küszöb figyelembe vételével 47 tartozott a leghátrányosabb kis közé. Együttes lakóük január 1-jén 1 millió 496 ezer fő volt, 885 településen, az ország lakóének 14,9%-a. leghátrányosabb kis városainak száma 82, k átlagos e 1657 fő volt 2007 elején. leghátrányosabb kiskel azonos feltételekkel vehetnek részt a térségfejlesztésben a leghátrányosabb en kívüli elmaradott és magas munkanélküliséggel sújtott leghátrányosabb települések január 1-jétől érvényes lehatárolás szerint 244 ilyen település van, 147 ezer fő lakógel 2007 elején. Átlagos ük 601 fő, a törpefalvas kategória felső határát kissé meghaladó méretű. 14

15 leghátrányosabb közül azokban, ahol a aránya az országos átlag 10%-ának felel meg, felzárkóztatásuk érdekében komplex programot kell/lehet megvalósítani január 1-jei szám alapján e kritériumnak 33 kistérség felel meg, együttes számuk 962 ezer fő volt. 719 településük közül 49 volt város, a települések átlagos mérete 1338 fő volt. kedvezményezett területi megoszlása z ország kelet-nyugati megosztottsága itt is megmutatkozik. hátrányos számának 68%-a, üknek mintegy 76%-a a keleti régiókban van. Közép- Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl kedvező helyzetben van, Dél-Dunántúl helyzete közelíti a keleti régiókét. 3. táblázat hátrányos, a leghátrányosabb és a felzárkóztató programmal támogatható kis száma és e régiók szerint Régió Kistérség, komplex programmal Kistérség Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-lföld Dél-lföld ÖSSZESEN Lakó Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-lföld Dél-lföld ÖSSZESEN Lakó, % Közép-Magyarország 28,5 0,4 0,0 0,0 Közép-Dunántúl 11,0 3,4 0,0 0,0 Nyugat-Dunántúl 9,9 2,6 0,0 0,0 Dél-Dunántúl 9,6 17,2 12,5 18,0 Észak-Magyarország 12,4 21,0 30,4 36,0 Észak-lföld 15,2 32,3 41,5 33,5 Dél-lföld 13,3 23,0 15,6 12,6 ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 15

16 Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon együttesen a hátrányos kisnek 12,8%-a található, ezek lakóe viszont az azonos típusúkéból mindössze 6,4%. Dél-Dunántúl részesedése viszont a hátrányos kisből már 19,1%, számukból 17,2%. túlnyomó többség a leghátrányosabb kis számát és ét illetően az ország keleti régióiban van: a legmagasabb arányok Észak-lföldet jellemzik. leghátrányosabb kis közül Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon egy sem található, ezek a kis Dél-Dunántúlon és az ország keleti régióiban vannak. leghátrányosabb kis közül a komplex programmal is segíthető 33 térségből 8 van Dél-Dunántúlon, 12 Észak-Magyarországon, 8 Észak-lföldön, 5 Dél-lföldön. Népességszámuk Észak-Magyarországon a legmagasabb, ezt követi Észak-lföld, Dél- Dunántúl, valamint Dél-lföld. kedvezményezett besorolása feltételrendszerének 8. pontja kezeli azokat a régiókat, ahol az 5. pont szerint meghatározott hátrányos kis lakóe nem éri el a régió lakóének 30%-át. Ebben az esetben a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális fejlesztési tanácsok a 2. és a 3. pont szerint meghatározott komplex mutató figyelembevételével regionális szempontból hátrányos kiset jelölhetnek ki. régió területén lévő hátrányos és a regionális szempontból hátrányos kis együttes lakóe nem haladhatja meg a régió lakóének 30%-át. hátrányos kis regionális eloszlása alapján ebből a szempontból három regionális fejlesztési tanács járhat el: a közép-magyarországi, a közép-dunántúli és a nyugatdunántúli. Ezekben a régiókban a lakónek 0,4, 9,8, illetve 8,1%-át teszik ki a lehatárolt hátrányos kis. Régióik ének 29,6, 20,2, illetve 21,9%-át kitevően jelölhetnek ki a tanácsok regionális szempontból hátrányos kiset. régiók néhány jellemző mutatója, táblázat Régió ének aránya, régió=100.0 Nem hátrányos kedvezményezett népsségének aránya, régió=100,0 Komplex mutató kis átlagos e* települések átlagos e* Közép-Magyarország 0,4 0,3 4, Közép-Dunántúl 9,8 1,9 3, Nyugat-Dunántúl 8,1 2,1 3, Dél-Dunántúl 56,2 2,9 2, Észak-Magyarország 53,0 5,8 2, Észak-lföld 66,8 1,0 2, Dél-lföld 54,0 3,3 2, ÖSSZESEN 31,3 2,1 2, * Budapest nélkül. 16

17 kis komplex mutatójának átlaga alapján a lakógel súlyozva a régiók sorrendje a már más vizsgálatokból is ismertet mutatja. legfejlettebb ez alapján Közép- Magyarország, azt követi Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, az országos átlag feletti értékekkel. z átlag alatt Dél-Dunántúlt Dél-lföld követi. legkedvezőtlenebb Észak- Magyarország és Észak-lföld, azonos értékekkel. megyék közül csak Győr-Moson-Sopronban nincs hátrányos térség, őt követi sorrendben Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Vas, Veszprém és Zala megye. hátrányos kis száma 90% felett van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 80 90% között Baranya, Borsod-baúj-Zemplén, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 70 80% közötti Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Somogy megyében. 5. táblázat hátrányos, a leghátrányosabb és a felzárkóztató programmal támogatható kis száma megyék szerint Megye, főváros Kistérség összesen kistérség kistérség kistérség, komplex programmal Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-baúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala ÖSSZESEN társadalmi, gazdasági és szociális problémák súlyát jobban jelzi a hátrányos kis ének megyén belüli aránya. legkedvezőtlenebb Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol a több mint 70%-a él hátrányos kisben % közötti ez az arány Békés, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de 50% feletti Baranya, Borsod-baúj-Zemplén, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében is. leghátrányosabb kis területi eloszlásának koncentrációja a megyék szintjén jobban megfigyelhető. kistérségtípus e a megye ének 50%-a felett van Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de 40 50% közötti Békés és Hajdú-Bihar megyében is. Közel 40%-os arány figyelhető meg Borsod-baúj-Zemplén megyében. 17

18 felzárkóztatási komplex program lehetőségével bíró kis köre a 10%-os küszöb miatt területileg még jobban koncentrált. 12 megyében van ilyen lehetőség, e száma alapján a megyei ből való részesedés két megyében van 40% körül, ezek: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-baúj-Zemplén. Jelentősebb még a hányad Somogy megyében: 23%. Öt megyében e kis aránya 10 20% közötti, míg további négyben 10% alatt marad a 2007 elejei szám alapján. megyék néhány jellemző mutatója, táblázat Megye, főváros ének aránya, megye=100,0 Nem hátrányos kedvezményezett népsségének aránya, megye=100,0 Komplex mutató kis átlagos e* települések átlagos e Budapest 0,0 0,0 4, Baranya 53,6 0,6 2, Bács-Kiskun 45,4 5,9 2, Békés 68,3 3,0 2, Borsod-baúj-Zemplén 57,6 6,7 2, Csongrád 52,0 0,2 2, Fejér 16,7 0,7 3, Győr-Moson-Sopron 0,0 0,9 3, Hajdú-Bihar 55,7 0,6 2, Heves 32,5 5,5 2, Komárom-Esztergom 6,7 0,2 3, Nógrád 68,2 3,4 2, Pest 1,1 0,7 3, Somogy 77,6 1,2 2, Szabolcs-Szatmár-Bereg 75,3 0,6 2, Jász-Nagykun-Szolnok 69,5 2,3 2, Tolna 31,2 9,2 2, Vas 8,2 3,0 3, Veszprém 4,4 4,9 3, Zala 20,3 3,1 3, ÖSSZESEN 31,3 2,1 2, */Budapest nélkül megyék sorrendje kistérségeik komplex mutatójának számmal súlyozott átlaga alapján a kedvezményezettség mérésekor már bemutatott főbb megyei jellemzőket foglalja össze, tovább árnyalva a régiók szintjén bemutatott különbségeket. Budapest után a legmagasabb a kis komplex mutatójának átlaga Pest megyében, ezt követi Komárom- Esztergom, majd Győr-Moson-Sopron és Veszprém. Átlag feletti értékekkel bír még Fejér, Vas és Zala megye is. legkedvezőtlenebb értékekkel a legrosszabbtól a kedvezőbbek felé haladva Borsod-baúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya és Nógrád megye rendelkezik. 18

19 KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK LISTÁJ Megye, kistérség, a komplex mutató 2,90-os átlaga alatt, az ország ének legfeljebb 15%-a, komplex programmal, az ország ének legfeljebb 10%-a 1=igen; 0=nem Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Bács-Kiskun Bácsalmási Kalocsai Kiskőrösi Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Békés Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi Békési Borsod-baúj-Zemplén Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói baúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji

20 Megye, kistérség, a komplex mutató 2,90-os átlaga alatt, az ország ének legfeljebb 15%-a 1=igen; 0=nem, komplex programmal, az ország ének legfeljebb 10%-a Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szentesi Fejér Enyingi Sárbogárdi bai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Hajdúböszörményi Polgári Püspökladányi Derecske-Létavértesi Hajdúhadházi Heves Hevesi Füzesabonyi Pétervásárai Bélapátfalvai Komárom-Esztergom Kisbéri Nógrád Bátonyterenyei Pásztói Salgótarjáni Szécsényi Pest Szobi Somogy Barcsi Csurgói

21 Megye, kistérség, a komplex mutató 2,90-os átlaga alatt, az ország ének legfeljebb 15%-a 1=igen; 0=nem, komplex programmal, az ország ének legfeljebb 10%-a Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Tabi Kadarkúti Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Záhonyi Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Tolna Dombóvári Tamási Vas Őriszentpéteri Vasvári Veszprém Sümegi Zala Letenyei Zalaszentgróti Pacsai Zalakarosi

22 IRODLOM Faluvégi lbert (1995): z elmaradott lehatárolásának módszerei Statisztikai Szemle, 73. évf. 7..sz. Faluvégi lbert (1997): területfejlesztés támogatási rendszerének statisztikai megalapozása Területi Statisztika, Bemutatkozó szám, o. Faluvégi lbert (1998): területfejlesztés kedvezményzett térségei és Területi Statisztika (38.) évf. 2. sz o. Faluvégi lbert (2004): Kistérségeink helyzete az Európai Unió küszöbén Területi Statisztika, (44.) évf. 5.sz. Faluvégi lbert (): társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása az átmenet időszakában, várható hatások in: hely és a fej munkaerőpiac és regionalitás Magyarországon, szerk: Fazekas Károly, MT Közgazdaságtudományi Intézet. Faluvégi lbert Tipold Ferenc (2007): területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása Területi Statisztika, (47.) évf. 6.sz. KSH: leghátrányosabb kis, 2003 KSH: Tájékoztató a kiemelten támogatott településekről, 2003 KSH: kis társadalmi, gazdasági helyzete, 2006 Regionális Igazgatóságok, sorozat Országgyűlési Határozat és melléklete az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról,. december Országgyűlési Határozat és melléklete az Országos Területfejlesztési Koncepcióról,. december Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország Nemzeti Fejlesztési Referenciakerete, , az Európai Bizottság döntésének dátuma: május 7. Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkiről - a leszakadó kis hanyatlásának megállítására, gazdasági és társadalmi felzárkózásuk megkezdésére: november 30. területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI.28.) Országgyűlési Határozat 22

23 TÁBLÁZTOK

24

25 1. kis fejlettségük növekvő sorrendjében Sorszám Régió Mkód Kistérség név MJV Komplex mutató Lakó, Felülről kumulált összes, fő Felülről kumulált összes, %ő, 2,90 alatt, 15%, komplex program, 10% Kedvezményezett települések népssége lulról kumulált, kedvezményezett telelepülések e,fő lulról kumulált, kedvezményezett települések e az orszég összes e %- ában baúj Hegyközi 0 1, , , Bodrogközi 0 1, , , Sellyei 0 1, , , Mezőkovácsházai 0 1, , , Csengeri 0 1, , , Sarkadi 0 1, , , Mezőcsáti 0 1, , , Encsi 0 1, , , Fehérgyarmati 0 1, , , Jánoshalmai 0 1, , , Bácsalmási 0 1, , , Szikszói 0 1, , , Ózdi 0 1, , , Edelényi 0 1, , , Hevesi 0 1, , , Sásdi 0 1, , , Berettyóújfalui 0 2, , , Nyírbátori 0 2, , , Szerencsi 0 2, , , Bátonyterenyei 0 2, , , Vásárosnaményi 0 2, , , Csurgói 0 2, , , Szigetvári 0 2, , , Kadarkúti 0 2, , , Baktalórántházai 0 2, , , Mátészalkai 0 2, , , Tokaji 0 2, , , Barcsi 0 2, , , Sárospataki 0 2, , , Tamási 0 2, , , Tiszafüredi 0 2, , , Kisteleki 0 2, , , Lengyeltóti 0 2, , , Püspökladányi 0 2, , , Szécsényi 0 2, , , Pétervásárai 0 2, , , Salgótarjáni 1 2, , , Balmazújvárosi 0 2, , , Szeghalomi 0 2, , , Hajdúhadházi 0 2, , , Mórahalomi 0 2, , , Derecske-Létavértesi 0 2, , , Tiszavasvári 0 2, , , Kunszentmártoni 0 2, , , Ibrány Nagyhalászi 0 2, , , Tabi 0 2, , , Békési 0 2, , , Nagyatádi 0 2, , , Sárbogárdi 0 2, , , Bélapátfalvai 0 2, , , Makói 0 2, , , Záhonyi 0 2, , , Szentlőrinci 0 2, , , Mezőtúri 0 2, , , Karcagi 0 2, , , Kunszentmiklósi 0 2, , , Siklósi 0 2, , , Füzesabonyi 0 2, , , Vasvári 0 2, , , Csongrádi 0 2, , , Letenyei 0 2, , , Kiskunmajsai 0 2, , , Nagykállói 0 2, , , Polgári 0 2, , , Kazincbarcikai 0 2, , , Pacsai 0 2, , , Enyingi 0 2, , , Sátoraljaújhelyi 0 2, , , Őriszentpéteri 0 2, , , Kisvárdai 0 2, , , Zalakarosi 0 2, , , Kalocsai 0 2, , , Mohácsi 0 2, , ,8 25

26 1. kis fejlettségük növekvő sorrendjében Sorszám Régió Mkód Kistérség név MJV Komplex mutató Lakó, Felülről kumulált összes, fő Felülről kumulált összes, %ő, 2,90 alatt, 15%, komplex program, 10% Kedvezményezett települések népssége lulról kumulált, kedvezményezett telelepülések e,fő lulról kumulált, kedvezményezett települések e az orszég összes e %- ában Törökszentmiklósi 0 2, , , Orosházai 0 2, , , Komlói 0 2, , , Pásztói 0 2, , , Dombóvári 0 2, , , Kiskőrösi 0 2, , , Szarvasi 0 2, , , Hódmezővásárhelyi 1 2, , , Sümegi 0 2, , , Marcali 0 2, , , Szentesi 0 2, , , bai 0 2, , , Mezőkövesdi 0 2, , , Pécsváradi 0 2, , , Zalaszentgróti 0 2, , , Szobi 0 2, , , Hajdúböszörményi 0 2, , , Jászberényi 0 2, , , Kaposvári 1 2, , , Kiskunhalasi 0 2, , , Kisbéri 0 2, , , Bajai 0 2, , , Rétsági 0 2, , , Balassagyarmati 0 2, , , Nagykátai 0 2, , , Kiskunfélegyházai 0 2, , , Téti 0 2, , , Ceglédi 0 3, , , Szekszárdi 1 3, , , jkai 0 3, , , Celldömölki 0 3, , , Lenti 0 3, , , Pannonhalmai 0 3, , , Miskolci 1 3, , , Békéscsabai 1 3, , , Bonyhádi 0 3, , , Csornai 0 3, , , Pápai 0 3, , , Kecskeméti 1 3, , , Nagykanizsai 1 3, , , Kapuvári-Beledi 0 3, , , Zirci 0 3, , , Szolnoki 1 3, , , Hatvani 0 3, , , Gyöngyösi 0 3, , , Szentgotthárdi 0 3, , , donyi 0 3, , , Dorogi 0 3, , , Gyulai 0 3, , , Paksi 0 3, , , szódi 0 3, , , Fonyódi 0 3, , , Nyíregyházai 1 3, , , Várpalotai 0 3, , , Hajdúszoboszlói 0 3, , , Balatonföldvári 0 3, , , Tapolcai 0 3, , , Dabasi 0 3, , , Oroszlányi 0 3, , , Körmendi 0 3, , , Bicskei 0 3, , , Sárvári 0 3, , , Dunaújvárosi 1 3, , , Zalaegerszegi 1 3, , , Tiszaújvárosi 0 3, , , Debreceni 1 3, , , Kőszegi 0 3, , , Ercsi 0 3, , , Csepregi 0 3, , , Egri 1 3, , , Szegedi 1 3, , , Móri 0 3, , , Monori 0 3, , ,0 26

27 1. kis fejlettségük növekvő sorrendjében Sorszám Régió Mkód Kistérség név MJV Komplex mutató Lakó, Felülről kumulált összes, fő Felülről kumulált összes, %ő, 2,90 alatt, 15%, komplex program, 10% Kedvezményezett települések népssége lulról kumulált, kedvezményezett telelepülések e,fő lulról kumulált, kedvezményezett települések e az orszég összes e %- ában Gyáli 0 3, , , Komáromi 0 3, , , Szombathelyi 1 3, , , Pécsi 1 3, , , Esztergomi 0 3, , , Váci 0 3, , , Sopron Fertődi 1 3, , , Keszthelyi 0 3, , , Tatabányai 1 3, , , Mosonmagyaróvári 0 3, , , Székesfehérvári 1 3, , , Gárdonyi 0 3, , , Veszprémi 1 3, , , Siófoki 0 3, , , Ráckevei 0 3, , , Tatai 0 3, , , Balatonalmádi 0 4, , , Hévízi 0 4, , , Győri 1 4, , , Balatonfüredi 0 4, , , Veresegyházi 0 4, , , Gödöllői 0 4, , , Szentendrei 0 4, , , Pilisvörösvári 0 4, , , Budapest 0 4, , , Érdi 1 4, , , Dunakeszi 0 4, , , Budaörsi 0 4, , ,0 ÖSSZESEN/Átlag 2,

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA

A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján Budapest,

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL MISKOLCI IGZGTÓSÁG KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK Z ÉSZK-MGYRORSZÁGI RÉGIÓBN Miskolc 2008. április Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága, 2008 ISBN 978-963-235-101-8

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEI BESOROLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT MUTATÓKRÓL ÉS A SZÁMÍTÁS MÓDSZERÉRŐL a

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

A kistérségek településszerkezeti tipizálása

A kistérségek településszerkezeti tipizálása A kistérségek településszerkezeti tipizálása 2005. augusztus 9. Készítette: Goldmann Róbert Kaló Róbert 1 Kistérségtipizálás Kistérségek meghatározása kialakulása A kistérség, a kistérségi igazgatás nem

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Kedvezményezett Kistérség Támogatás DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentesi 400 000 Csongrádi Kistérség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015

TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015 TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015 Tartalom Bevezető... 1 A mérésről... 1 A mérés tartalma... 1 A mérés lebonyolítása... 2 A mérésben érintett telephelyek és tanulók... 3 A mérésben érintett telephelyek...

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi Járás Projekt címe Támogatás összege Támogatás mértéke Projekt azonosító 127 881 600 Ft 70% GINOP-3.4.1-15-2016-00248 fejlesztése a Balmazújvárosi Balmazújvárosi Berettyóújfalui Cigándi Debreceni Derecskei

Részletesebben

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép.

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép. 63796 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 117. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája Sorszám Település Régió Megye Kistérség 1 Abaliget Dél-Dunántúl Baranya Pécsi 2 Abasár Észak-Magyarország Heves Gyöngyösi 3 Abaújlak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 4 Ádánd Dél-Dunántúl

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/166/2006 HÍRDETMÉNY A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Tankerületi Központ. Illetékességi terület Igazgató Elérhetőség. Kecskeméti Tankerület. Tiszakécskei Tankerület. Kecskemét.

Tankerületi Központ. Illetékességi terület Igazgató Elérhetőség. Kecskeméti Tankerület. Tiszakécskei Tankerület. Kecskemét. Kecskeméti Tankerület Kecskemét Tiszakécskei Tankerület Kiskunfélegyházai Tankerület Zsámboki Anna anna.zsamboki@klik.gov.hu Kiskunmajsai Tankerület Kunszentmiklósi Tankerület Kiskőrös Kiskunhalasi Tankerület

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület 031530 Noszvaji Figedy János Általános és Alapfokú Művészeti Heves Egeri járás Eger 200657 Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kivágó Tamás polgári védelmi dandártábornokot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének,

Kivágó Tamás polgári védelmi dandártábornokot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének, Dr. Schmitt Pál, Magyarország elnöke a szolgálat felső korhatárának elérésével, kérelmére megszüntette hivatásos szolgálati jogviszonyát, és Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2011. december

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben