KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL"

Átírás

1 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008

2 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További információ: Faluvégi lbert szerkesztő ( , Internet: (telefon), (fax)

3 TRTLOM KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK... 5 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása... 5 z új OGY-határozat a hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési támogatások általános elveiről... 5 kedvezményezett besorolásának feltételrendszere az új OGY-határozatban... 6 komplex mutató kiszámításánál használt adatok körének kialakítása...9 komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése... 9 területfejlesztési-statisztikai kis rendszere komplex mutató számításánál figyelembe vett lényeges szempontok társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos (kedvezményezett) kis meghatározásának menete hátrányos és a leghátrányosabb kis lehatárolásának eredményei kedvezményezett területi megoszlása KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK LISTÁJ IRODLOM TÁBLÁZTOK TÉRKÉPEK

4

5 KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK 1 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 6. -ának e) pontja alapján a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveinek, a kedvezményezett besorolási feltételrendszerének meghatározása az Országgyűlés hatásköre. törvény 27. (1) b) pontja alapján a kedvezményezett besorolása a kormány feladata. területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló hatályos 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/. (IV. 20.) OGYhatározatban meghatározott feltételrendszer, valamint a kis megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendeletben meghatározott kistérségi lehatárolás szerint sorolta be a kiset. Ezt a lehatárolást a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló. január 1-jétől hatályos évi CVII. törvény megerősítette. z Országgyűlés június 25-én új határozatot fogadott el a december 31-ig terjedő időszakra a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett besorolásának feltételrendszeréről. z új, a 67/2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozatban meghatározott besorolási feltételrendszer alapján, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény alapján újból meg kellett határozni a kis fejlettségét, és ez alapján ismét be kellett sorolni területfejlesztés szempontjából kedvezményezett et. kedvezményezett új besorolását a 311/2007. (XI.17.) kormányhatározat tette közzé. z új OGY-határozat a hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési támogatások általános elveiről 1. területfejlesztési politika átfogó célja a Nemzeti Lisszaboni kcióprogram és az ktualizált Konvergenciaprogram célkitűzéseivel összhangban az ország és térségei harmonikus és kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése. lapvető követelmény, hogy a különböző társadalmi-gazdasági adottságú eltérő, sajátos, de egymással összhangban álló fejlesztési stratégiát valósítsanak meg. Ennek eredményeként javul a versenyképessége, mérséklődnek a térségi és a települési szintű különbségek, fenntartható a fejlődés és biztosítható az örökségvédelem, valamint a környezeti szempontok integrációja. z ország térségeivel együtt szervesen bekapcsolódik az európai térszerkezetbe, erősödik a decentralizáció, valamint a regionalizmus. 2. z Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció alapján az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott középtávú országos és térségi területfejlesztési célok elérését jelentős részben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, az ágazati és regionális operatív programokban meghatározott közösségi és hazai források által támogatott fejlesztések megvalósítása szolgálja. 3. regionális fejlesztési tanácsok az ország átfogó fejlesztési irányait meghatározó Országos Területfejlesztési Koncepcióval, az Országos Területrendezési Tervvel, az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal, a 1 területfejlesztés kedvezményezett térségeinek évi besorolása a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat és a évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény alapján. 5

6 regionális operatív programokkal összhangban a tisztán hazai források felhasználásával megvalósítandó fejlesztési programjaikkal teszik teljessé a régiók fejlesztési eszközrendszerét. tervezési folyamatban a régiók stratégiai céljait meghatározó regionális fejlesztési koncepciókból indokolt kiindulni. Követelmény, hogy a különböző szintű térségi fejlesztési programok egymásra épüljenek. regionális fejlesztési programok tartalmazzák a Balaton, a budapesti agglomeráció és a Tisza térsége, valamint a Duna mente és más komplex térségi programok, illetve a megyei és kistérségi fejlesztési programok célkitűzéseit is. 4. Központi és regionális szinten egymással összhangban lévő döntésekkel célszerű támogatást biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv hét regionális operatív programjában szereplő, valamint a régiókat közvetlenül érintő más programok célkitűzései megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez. 5. projektek kiválasztásának eljárási formáit célszerű összehangolni. nagyprojekt, a kiemelt projekt, a kétfordulós pályázat, az egyfordulós pályázat, valamint a közvetett támogatás eljárási forma alkalmazása egyaránt indokolt. z eljárási formák közül az elérendő célhoz leginkább illeszkedő formát szükséges kiválasztani és alkalmazni. 6. projekttámogatás formáit célszerű összehangolni. visszatérítendő, a vissza nem térítendő, a kamattámogatási formák alkalmazása egyaránt indokolt. támogatási formák közül az elérendő célhoz leginkább illeszkedő formát szükséges kiválasztani és alkalmazni. 7. területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb kis fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat differenciált támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni. kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb kisből benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 8. z információ ellátottság és az információ minőségének javításával a források hatékony felhasználása céljából szakmai segítséget szükséges nyújtani az optimális pályázati lehetőség kiválasztásához, a pályázat megírásához, különös tekintettel a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kisre. 9. támogatások erősítsék a területi kötődést, a regionális identitástudat fejlődését, a kulturális örökség és a kulturális értékek megőrzését szolgáló helyi és regionális kezdeményezőkészség kialakulását, a szakmai hagyományok felélesztését, a Kárpát-medencei kapcsolatok kibontakozását. 10. területfejlesztési támogatások felhasználásával is indokolt csökkenteni az oktatásban és a lakhatásban tapasztalható elkülönülést/elkülönítést, hozzájárulva ezzel a szegregáció megszüntetéséhez. 11. Támogatás csak olyan fejlesztések megvalósításához adható, amelyek megvalósulása esetén a környezet igénybevételének mértéke, illetve terhelése nem haladja meg a környezeti elemek (azok összetevőinek és rendszereinek, ökoszisztémáinak) terhelhetőségét és eltartóképességét, önfenntartók és gazdaságosan működtethetők. Megfelelnek az Országos Területfejlesztési Koncepció térségi fenntarthatósági és térhasználati elveinek, az Országos Területrendezési Terv szabályozásának és a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek. kedvezményezett besorolásának feltételrendszere az új OGYhatározatban 1. Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség alatt a területi fejlettségi besorolás alapján kedvezőtlenebb helyzetben lévő kiset kell érteni. 2. kis területi fejlettség alapján történő besorolásánál a megyei jogú várossal rendelkező kis kivételével gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból (öt mutató csoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe 6

7 venni. komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét a határozat melléklete tartalmazza. 3. megyei jogú várossal rendelkező kis esetében a komplex mutató számítását a megyei jogú város mutatóival és a megyei jogú város mutatói nélkül is indokolt elvégezni. Ezen kis besorolásánál a két számítási mód számtani átlagát kell figyelembe venni. 4. Kedvezményezett kisnek minősülnek a hátrányos kis, ezen belül a leghátrányosabb kis. 5. kistérségnek kell minősíteni azokat a kiset, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség komplex mutatójának átlaga. 6. hátrányos kisen belül azokat a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kiset, amelyekben az ország lakóének 15%-a él, leghátrányosabb kisnek kell minősíteni. 7. zon, legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező leghátrányosabb kis felzárkóztatása érdekében, amelyekben az ország lakóének 10%-a él, alapvetően európai uniós forrásokra építve komplex programot kell kidolgozni, és annak megvalósítását kiemelten szükséges támogatni. 8. zokban a régiókban, ahol az 5. pont szerint meghatározott hátrányos kis lakóe nem éri el a régió lakóének 30%-át, a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális fejlesztési tanácsok a 2. és a 3. pont szerint meghatározott komplex mutató figyelembevételével regionális szempontból hátrányos kiset jelölhetnek ki. regionális szempontból hátrányos kis kijelölésénél a regionális fejlesztési tanács a komplex mutató alapján besorolt kis közül a besorolási rangsorban soron következő és a régió területén lévő kiset veheti figyelembe. régió területén lévő hátrányos és a regionális szempontból hátrányos kis együttes lakóe nem haladhatja meg a régió lakóének 30%-át. regionális szempontból hátrányos kis lakóét a tisztán hazai decentralizált források felosztásánál nem kell figyelembe venni. 9. települések között is jelentősek a fejlettségbeli különbségek, ezért indokolt meghatározni egyrészt a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak minősített településeket, másrészt a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak minősített települések besorolásánál a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból képzett komplex mutatót kell figyelembe venni. komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét szintén a határozat melléklete tartalmazza. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes település komplex mutatójának átlaga. Jelentős munkanélküliséggel sújtottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyekben a munkanélküliségi arány számított mutatója meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. 10. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket a hátrányos, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket pedig a leghátrányosabb kiskel egyenlő elbánásban szükséges részesíteni. 11. kedvezményezett kis és települések besorolásánál használt dinamikus mutatók esetében a rendelkezésre álló utolsó öt év időtartamának adatait, a statikus mutatók esetében a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat kell felhasználni. 12. kedvezményezett kiset és településeket a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása illetékességi területének felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. kedvezményezett kis és települések köréből kikerülő kiset és településeket a fejlesztési célú támogatások igénybevételénél egy évig átmenetileg 7

8 kedvezményezettnek indokolt tekinteni, esetükben a kedvezményezett kisnél alacsonyabb támogatási intenzitást biztosítva. kis elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és vonatkozási éve a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat 3. sz. melléklete alapján I. Gazdasági mutatók 1. működő gazdasági szervezetek db, kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák éj, 3. kiskereskedelmi boltok db, 4. mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 5. szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 6. működő gazdasági szervezetek számának változása, %, z önkormányzatok helyi adóbevétele egy, Ft, 8. tudományos kutatók, fejlesztők db, II. Infrastrukturális mutatók 1. közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások 2. z egy km vízvezeték-hálózatra zárt csatornahálózat hossza, méter, 3. vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, %, 4. rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 5. hétköznapi elérés mutatója, perc, telefonfőállomások (ISDN-nel együtt) db, 7. kábeltelevízió előfizetőinek db, 8. szélessávúinternet-előfizetők fő, gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, perc, 2007 III. Társadalmi mutatók 1. z épített 3 és annál több szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %, személygépkocsik kor szerint súlyozott db, 3. Vándorlási különbözet: időszak közepi fő re évi átlag, fő, Halálozási ráta (az halálozások száma), db, 5. z egy állandó szja-alapot képező jövedelem, Ft, 6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség ének hány %-a él 120 fő/km 2 -nél nagyobb népsűrűségű településen), %, 2007 IV. Szociális mutatók 1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idősebb százalékában), %, 2. foglalkoztatott nélküli háztartások éves és annál idősebb, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők 4. z önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos, fő, 5. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0 24 éves ből, %, 8

9 V. Foglalkoztatási mutatók 1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú ből, %, 2006 átlaga 2. Tartósan legalább 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes ből, %, 2006 átlaga 3. ktivitási ráta, %, komplex mutató kiszámításánál használt adatok körének kialakítása kis besorolásánál használt komplex mutatórendszer megújításánál az alapelvek az alábbiak voltak: a rendszernek koherensnek kell lennie; csak olyan mutatók használata fogadható el, amelyek mérhetőek, ellenőrizhetőek, nyilvánosak, azaz minden érintett számára hozzáférhetőek és dinamikus összehasonlításra alkalmasak; a felhasznált mutatók száma korlátlanul nem bővíthető, és csak a kistérség fejlettségét ténylegesen megragadó, azaz a kis besorolását ténylegesen differenciáló mutatókat indokolt figyelembe venni; a komplex mutató kiszámításánál használt módszernek egyszerűnek, átláthatónak kell lenni, hogy a besorolást a kis képviselői könnyen ellenőrizhessék. nyilvánosság, az ellenőrizhetőség és a rendszerbe vetett bizalom fenntartása érdekében továbbra is indokolt, hogy a besorolásnál alkalmazott mutatókról, illetve a komplex mutató kiszámításánál használt módszerről tájékoztató kiadvány készüljön, amelyet minden érintett számára hozzáférhetővé kell tenni. komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése z állam által ellátott feladatokban és a központi költségvetésben bekövetkezett változások és ezzel párhozamosan az öngondoskodás szerepének felértékelődése következtében, tekintettel a társadalomban bekövetkezett változásokra, elengedhetetlen volt a komplex mutató rendszerének új alapokra történő helyezése. Ennek keretén belül megtörtént a mutatószámcsoportok, valamint a mutatószámcsoportokat alkotó mutatók felülvizsgálata. z Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve több alkalommal hajtott végre próbaszámításokat az elmúlt években. z eltérő módszerrel (pl. faktoranalízis) és mutatókkal végzett számítások eredményeként azonban a kis sorrendje alapvetően nem változott meg, így továbbra is a pontozásos módszer, a komplex fejlettségi mutató került alkalmazásra. nnak érdekében, hogy a komplexmutató-rendszer a kis társadalmi-gazdasági helyzetében bekövetkezett változásokat jobban figyelembe tudja venni, s a felmerülő igények is a lehetőségek szerint beépüljenek a rendszerbe, a gazdasági, az infrastrukturális, valamint a foglakoztatási mutató csoportok mellett egy önálló társadalmi és egy önálló szociális mutató készült el. z új rendszerben erőteljesebben jelennek meg a társadalmi és a szociális szempontok, ugyanakkor a bekövetkezett változásokkal arányban csökken a gazdasági, az infrastrukturális, valamint a foglalkoztatási szempontok súlya. négy mutatócsoportos, 19 változóból álló rendszert felváltó öt mutatócsoportos, 31 mutatós rendszer a kis helyzetét szélesebb körben vizsgálja és veszi figyelembe a besorolásnál, így a korábbi rendszernél átfogóbb eredményt adhat. vizsgálatnál a legfrissebb adatokat használtuk, a statikus mutatók vonatkozási éve általában, a dinamikus viszonyszámok időszaka

10 területfejlesztési-statisztikai kis rendszere területfejlesztési-statisztikai kis 174 térségből álló új rendszerét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 2007-ben módosított melléklete tette közzé. vizsgálatokat a kisnek erre a rendszerére végeztük el évi CVII. törvény alapján október 1-je és március 30-a között zajlott le a kis rendszerének felülvizsgálata, amelynek eredményeként a települési önkormányzatok kezdeményezésére 174 területfejlesztési-statisztikai kistérséget alakítottak ki. kis új rendszerét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény tette közzé, a szeptember 17-i közzétételt követő 8. napos hatállyal. felülvizsgálat eredményeként a kis száma 6-tal nőtt, a régi 168 kistérség közül 40-ben volt változás, kiválások, átsorolások miatt csökkent, illetve nőtt k száma. térséget váltó települések száma összesen 121 volt, közülük az új kisbe összesen 85 település került át, térséget váltott még további 36 település. 1. ábra kis új rendszere és a térségváltó települések szeptember KSH, 2007, F Kistérséget váltó települések 6 új kistérség: Megye Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Zala Kistérség Érdi Kadarkúti Záhonyi Hévízi Pacsai Zalakarosi 10

11 változások is indokolttá tették a kedvezményezett ismételt meghatározását. z új kis mellett a korábbi 168 kistérségből 40 település-összetétele is módosult, így megváltozott az a tér, amelyben a kis helyzetét mérni szükséges, mérhetően nőttek a különbségek a kedvező és a kedvezőtlen adottságú között. területfejlesztési-statisztikai kis, szeptember táblázat Megyenév Kistérség Új kistérség Kistérségváltás (új kistérség v. átsorolás), település Kistérségváltás = új kistérség, település Kistérségváltás = átsorolás, település Település összesen Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-baúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala ÖSSZESEN komplex mutató számításánál figyelembe vett lényeges szempontok 1. z egyik fontos szempont volt, hogy a besorolás során, 1997-től követett gyakorlat szerint nem az országos, vagy vidéki átlagtól való eltérés százalékában határozzák meg a kis (és a települések) helyzetét, hanem a legjobb és a legrosszabb érték különbségét, az így mért értékskálát veszik alapul, s annak 5, települési vizsgálatoknál 10 szakaszra való felosztása alapján pontoznak. 2. pontozásnál alapul vett értékskálát ugyanakkor a reális értékelés érdekében igyekszünk szűkíteni, a legjobb értéket akár Budapest, akár más kiugró értéket képviselő térség/település jeleníti meg a KSH figyelmen kívül hagyja a számítások során, s egy kevésbé kiugró értéket képviselő térséget/települést választ. legalacsonyabb (legkedvezőtlenebb) értékeket is általában figyelmen kívül hagyjuk. ( települési vizsgálatokban az értékskála optimalizálására külön modellt használunk.) 3. Ebből adódik, hogy a többször felvetett Budapest- probléma a besorolásoknál nem befolyásolja a számítás eredményeit. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Budapestre ne 11

12 számítanánk komplex mutatót, így a főváros ott van a számítások alapján képezett fejlettségi rangsor élén, bár egy-egy kiugróan fejlett agglomerációs település rendre megelőzi. ( mostani vizsgálatnál Budaörs térségének jutott ez a szerep.) társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos (kedvezményezett) kis meghatározásának menete 1. mint azt már korábban is említettük, az egyes mutatók szélsőértékei által meghatározott értékskálát öt egyenlő részre osztottuk, majd a legrosszabb értéktől a legjobb felé haladva a kis mutatójuknak megfelelően 1 5 pontszámot kaptak. 2. Ott, ahol Budapesten volt a legkedvezőbb adat, illetve eléggé kiugrónak tűnt a maximum, egy kevésbé kiugró értéket vettünk alapul az osztályozáskor. z ún. fordított mutatóknál ezek: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, a halálozási arány, a segélyezettek aránya és a munkanélküliségi mutatók a legrosszabb értékeknél kedvezőbb szinten állapítottuk meg a minimumértékeket, ezzel szűkítve az értékskálát, s lehetővé téve az optimálisabb számítást. Erre a számítások elvégzésekor az elérési mutató kivételével mindenütt sor került. 3. Röviden a hétköznapi elérés mutatójáról. z elérhetőség kiszámítása az adott távolságok, valamint az egyes útszakaszokon engedélyezett maximális sebességek figyelembevételével valamennyi településre megtörtént. mutató összetett jellegét az adja, hogy értékét 50%-ban a megyeközpont, illetve a legközelebbi megyeszékhely, 50%-ban a kistérségi központ, illetve a legközelebbi kistérségi központ elérhetőségének percátlaga alapján határoztuk meg. kistérségi hétköznapi elérési mutató a térség települési mutatóinak számmal súlyozott átlaga. másik elérhetőségi mutató a gyorsforgalmi csomópontok elérésének mutatója. Ez utóbbinál valamennyi településre kiszámítottuk a gyorsforgalmi úthálózat legközelebbi csomópontjának/felhajtójának elérését. kistérségi mutató itt is a térség nek számmal súlyozott átlaga. 4. z egyes mutatócsoportok átlagos értéke adta a gazdasági, az infrastrukturális, a társadalmi, a szociális és a foglalkoztatási helyzet mérőszámát, majd az öt mutatócsoport átlaga lett az elmaradottság (fejlettség) közös mérő az ún. komplex fejlettségi mutató azokban a kistérségben, ahol nem megyei jogú város a székhely. 5. megyei jogú város székhelyű kisnél a székhelytelepüléssel együtt, illetve az a nélkül számított komplex mutató átlaga volt a minősítés alapja. hátrányos és a leghátrányosabb kis lehatárolásának eredményei számítások során a fentiek szerinti komplex mutató egyszerű számtani átlaga 2,90 pont volt. lakosságszámmal súlyozott komplex mutató térségi átlagát (3,34 pont) a lehatárolás centrumaként nem vehettük figyelembe. súlyozott számtani átlagnál kisebb értékkel bíró száma 122 volt, az ország eleji lakóének 48,7%-ával, jóval meghaladva a reálisan támogatható arányt. komplex mutató egyszerű számtani átlaga, a 2,90-es pontérték alatt 94 kistérség volt, ezeket tekintettük hátrányos kisnek. 94 hátrányos kistérség január 1-jei lakóe 3 millió 152 ezer fő volt, az ország lakóének 31,3%-át téve ki, közelítve a korábbi számításoknál célul kitűzött 1/3-os arányt. hátrányos en kívüli, támogatásra jogosult kedvezményezett települések aránya a 240/2006. (XI.30.) kormányrendelet alapján, január 1-jétől érvényes lehatárolást figyelembe véve 2,1% volt, így a hátrányos kedvezményezett és az azokon kívüli kedvezményezett települések együttes száma 3 millió 364 ezer fő, az ország ének 33,4%-a. 12

13 2007. január 1-jén a 94 lehatárolt hátrányos kistérség 1721 településén közöttük 154 városban átlagosan 1832 fő lakott. hátrányos en kívüli, velük azonos elbírálás alá eső 248 kedvezményezett településen az átlagos településméret 2007 elején 856 fő volt. 174 kistérségből korábban 95 volt kedvezményezett, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális elmaradottsága, vidékfejlesztési térség, illetve ipari szerkezetváltási térség okán. Ezek közül 84 kistérség továbbra is kedvezményezett, hátrányos térség. z ebbe a körbe újonnan bekerülő kis száma 10, a kiesőké kieső kistérség: Megye Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Nógrád Somogy Vas Veszprém Kistérség Bajai Csornai Téti Hajdúszoboszlói Oroszlányi Balassagyarmati Rétsági Balatonföldvári Fonyódi Celldömölki Tapolcai hátrányos kis száma ugyan csak egy kistérséggel kevesebb a korábbi kedvezményezett éhez képest, lakóük ugyanakkor a január 1-jei állapot szerint 74 ezer fővel csökkent. 10 bekerülő kistérség: Megye Bács-Kiskun Békés Csongrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Zalai Kistérség Kiskőrösi Kiskunhalasi Szarvasi Hódmezővásárhelyi Szentesi Kaposvári Kadarkúti Záhonyi Pacsai Zalakarosi hátrányos kis közé két megyei jogú város központú és négy újonnan alakult kistérség került be. 13

14 2. ábra Kedvezményezett kis, szeptember Jelmagyarázat, komp. progr. (33) Többi leghátrányosabb (14) "Csak" hátrányos (47) Nem érintett (80) hátrányos kis 2. táblázat Megnevezés Térségek, január 1. Lakó, január 1. Település, január kis Kedvezményezett települések (nem hátrányos kisben) 3. kis és kedvezményezett települések Ország összesen hátrányos kis közül leghátrányosabb nek azokat kellett minősíteni, amelyekben a lakó együttes száma nem haladta meg az ország ének 15%-át. hátrányos 94 kistérségből e küszöb figyelembe vételével 47 tartozott a leghátrányosabb kis közé. Együttes lakóük január 1-jén 1 millió 496 ezer fő volt, 885 településen, az ország lakóének 14,9%-a. leghátrányosabb kis városainak száma 82, k átlagos e 1657 fő volt 2007 elején. leghátrányosabb kiskel azonos feltételekkel vehetnek részt a térségfejlesztésben a leghátrányosabb en kívüli elmaradott és magas munkanélküliséggel sújtott leghátrányosabb települések január 1-jétől érvényes lehatárolás szerint 244 ilyen település van, 147 ezer fő lakógel 2007 elején. Átlagos ük 601 fő, a törpefalvas kategória felső határát kissé meghaladó méretű. 14

15 leghátrányosabb közül azokban, ahol a aránya az országos átlag 10%-ának felel meg, felzárkóztatásuk érdekében komplex programot kell/lehet megvalósítani január 1-jei szám alapján e kritériumnak 33 kistérség felel meg, együttes számuk 962 ezer fő volt. 719 településük közül 49 volt város, a települések átlagos mérete 1338 fő volt. kedvezményezett területi megoszlása z ország kelet-nyugati megosztottsága itt is megmutatkozik. hátrányos számának 68%-a, üknek mintegy 76%-a a keleti régiókban van. Közép- Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl kedvező helyzetben van, Dél-Dunántúl helyzete közelíti a keleti régiókét. 3. táblázat hátrányos, a leghátrányosabb és a felzárkóztató programmal támogatható kis száma és e régiók szerint Régió Kistérség, komplex programmal Kistérség Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-lföld Dél-lföld ÖSSZESEN Lakó Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-lföld Dél-lföld ÖSSZESEN Lakó, % Közép-Magyarország 28,5 0,4 0,0 0,0 Közép-Dunántúl 11,0 3,4 0,0 0,0 Nyugat-Dunántúl 9,9 2,6 0,0 0,0 Dél-Dunántúl 9,6 17,2 12,5 18,0 Észak-Magyarország 12,4 21,0 30,4 36,0 Észak-lföld 15,2 32,3 41,5 33,5 Dél-lföld 13,3 23,0 15,6 12,6 ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 15

16 Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon együttesen a hátrányos kisnek 12,8%-a található, ezek lakóe viszont az azonos típusúkéból mindössze 6,4%. Dél-Dunántúl részesedése viszont a hátrányos kisből már 19,1%, számukból 17,2%. túlnyomó többség a leghátrányosabb kis számát és ét illetően az ország keleti régióiban van: a legmagasabb arányok Észak-lföldet jellemzik. leghátrányosabb kis közül Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon egy sem található, ezek a kis Dél-Dunántúlon és az ország keleti régióiban vannak. leghátrányosabb kis közül a komplex programmal is segíthető 33 térségből 8 van Dél-Dunántúlon, 12 Észak-Magyarországon, 8 Észak-lföldön, 5 Dél-lföldön. Népességszámuk Észak-Magyarországon a legmagasabb, ezt követi Észak-lföld, Dél- Dunántúl, valamint Dél-lföld. kedvezményezett besorolása feltételrendszerének 8. pontja kezeli azokat a régiókat, ahol az 5. pont szerint meghatározott hátrányos kis lakóe nem éri el a régió lakóének 30%-át. Ebben az esetben a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális fejlesztési tanácsok a 2. és a 3. pont szerint meghatározott komplex mutató figyelembevételével regionális szempontból hátrányos kiset jelölhetnek ki. régió területén lévő hátrányos és a regionális szempontból hátrányos kis együttes lakóe nem haladhatja meg a régió lakóének 30%-át. hátrányos kis regionális eloszlása alapján ebből a szempontból három regionális fejlesztési tanács járhat el: a közép-magyarországi, a közép-dunántúli és a nyugatdunántúli. Ezekben a régiókban a lakónek 0,4, 9,8, illetve 8,1%-át teszik ki a lehatárolt hátrányos kis. Régióik ének 29,6, 20,2, illetve 21,9%-át kitevően jelölhetnek ki a tanácsok regionális szempontból hátrányos kiset. régiók néhány jellemző mutatója, táblázat Régió ének aránya, régió=100.0 Nem hátrányos kedvezményezett népsségének aránya, régió=100,0 Komplex mutató kis átlagos e* települések átlagos e* Közép-Magyarország 0,4 0,3 4, Közép-Dunántúl 9,8 1,9 3, Nyugat-Dunántúl 8,1 2,1 3, Dél-Dunántúl 56,2 2,9 2, Észak-Magyarország 53,0 5,8 2, Észak-lföld 66,8 1,0 2, Dél-lföld 54,0 3,3 2, ÖSSZESEN 31,3 2,1 2, * Budapest nélkül. 16

17 kis komplex mutatójának átlaga alapján a lakógel súlyozva a régiók sorrendje a már más vizsgálatokból is ismertet mutatja. legfejlettebb ez alapján Közép- Magyarország, azt követi Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, az országos átlag feletti értékekkel. z átlag alatt Dél-Dunántúlt Dél-lföld követi. legkedvezőtlenebb Észak- Magyarország és Észak-lföld, azonos értékekkel. megyék közül csak Győr-Moson-Sopronban nincs hátrányos térség, őt követi sorrendben Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Vas, Veszprém és Zala megye. hátrányos kis száma 90% felett van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 80 90% között Baranya, Borsod-baúj-Zemplén, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 70 80% közötti Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Somogy megyében. 5. táblázat hátrányos, a leghátrányosabb és a felzárkóztató programmal támogatható kis száma megyék szerint Megye, főváros Kistérség összesen kistérség kistérség kistérség, komplex programmal Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-baúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala ÖSSZESEN társadalmi, gazdasági és szociális problémák súlyát jobban jelzi a hátrányos kis ének megyén belüli aránya. legkedvezőtlenebb Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol a több mint 70%-a él hátrányos kisben % közötti ez az arány Békés, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de 50% feletti Baranya, Borsod-baúj-Zemplén, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében is. leghátrányosabb kis területi eloszlásának koncentrációja a megyék szintjén jobban megfigyelhető. kistérségtípus e a megye ének 50%-a felett van Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de 40 50% közötti Békés és Hajdú-Bihar megyében is. Közel 40%-os arány figyelhető meg Borsod-baúj-Zemplén megyében. 17

18 felzárkóztatási komplex program lehetőségével bíró kis köre a 10%-os küszöb miatt területileg még jobban koncentrált. 12 megyében van ilyen lehetőség, e száma alapján a megyei ből való részesedés két megyében van 40% körül, ezek: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-baúj-Zemplén. Jelentősebb még a hányad Somogy megyében: 23%. Öt megyében e kis aránya 10 20% közötti, míg további négyben 10% alatt marad a 2007 elejei szám alapján. megyék néhány jellemző mutatója, táblázat Megye, főváros ének aránya, megye=100,0 Nem hátrányos kedvezményezett népsségének aránya, megye=100,0 Komplex mutató kis átlagos e* települések átlagos e Budapest 0,0 0,0 4, Baranya 53,6 0,6 2, Bács-Kiskun 45,4 5,9 2, Békés 68,3 3,0 2, Borsod-baúj-Zemplén 57,6 6,7 2, Csongrád 52,0 0,2 2, Fejér 16,7 0,7 3, Győr-Moson-Sopron 0,0 0,9 3, Hajdú-Bihar 55,7 0,6 2, Heves 32,5 5,5 2, Komárom-Esztergom 6,7 0,2 3, Nógrád 68,2 3,4 2, Pest 1,1 0,7 3, Somogy 77,6 1,2 2, Szabolcs-Szatmár-Bereg 75,3 0,6 2, Jász-Nagykun-Szolnok 69,5 2,3 2, Tolna 31,2 9,2 2, Vas 8,2 3,0 3, Veszprém 4,4 4,9 3, Zala 20,3 3,1 3, ÖSSZESEN 31,3 2,1 2, */Budapest nélkül megyék sorrendje kistérségeik komplex mutatójának számmal súlyozott átlaga alapján a kedvezményezettség mérésekor már bemutatott főbb megyei jellemzőket foglalja össze, tovább árnyalva a régiók szintjén bemutatott különbségeket. Budapest után a legmagasabb a kis komplex mutatójának átlaga Pest megyében, ezt követi Komárom- Esztergom, majd Győr-Moson-Sopron és Veszprém. Átlag feletti értékekkel bír még Fejér, Vas és Zala megye is. legkedvezőtlenebb értékekkel a legrosszabbtól a kedvezőbbek felé haladva Borsod-baúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya és Nógrád megye rendelkezik. 18

19 KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK LISTÁJ Megye, kistérség, a komplex mutató 2,90-os átlaga alatt, az ország ének legfeljebb 15%-a, komplex programmal, az ország ének legfeljebb 10%-a 1=igen; 0=nem Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Bács-Kiskun Bácsalmási Kalocsai Kiskőrösi Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Békés Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi Békési Borsod-baúj-Zemplén Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói baúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji

20 Megye, kistérség, a komplex mutató 2,90-os átlaga alatt, az ország ének legfeljebb 15%-a 1=igen; 0=nem, komplex programmal, az ország ének legfeljebb 10%-a Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szentesi Fejér Enyingi Sárbogárdi bai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Hajdúböszörményi Polgári Püspökladányi Derecske-Létavértesi Hajdúhadházi Heves Hevesi Füzesabonyi Pétervásárai Bélapátfalvai Komárom-Esztergom Kisbéri Nógrád Bátonyterenyei Pásztói Salgótarjáni Szécsényi Pest Szobi Somogy Barcsi Csurgói

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola

omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület Veszprém Veszprémi járás Veszprém Iskola omkod Intézmény neve Intézmény megye Intézmény járás Tankerület 031530 Noszvaji Figedy János Általános és Alapfokú Művészeti Heves Egeri járás Eger 200657 Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 Egységes európai módszertannal végrehajtott vállalkozásdemográfiai felmérés BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek 1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek A 30/1997. (IV. 18.) sz. OGy. határozat szerint a tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek,

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Miskolc 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁG, 2006 ISBN 963 215 953

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007

Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007 Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005 2007 Készítették: Vitrai József PhD és Bakacs Márta MSc Budapest, 2012. november Készült a Budapest Intézet megbízásából

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tájékoztatási

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása NŐK EXTRA LIGA 1. Postás SE I. 2. Budaörsi 2i SC 3. Szekszárd AC I. 4. Postás SE II. 5. UNIVER Sport Kft. 6. MTK-Dunakeszi KSE

Részletesebben

Kistérségek osztályozásai

Kistérségek osztályozásai Kistérségek osztályozásai Az osztályozás statisztikai adatok és mutatók alapján történik Adatok Demográfiai, gazdasági, foglalkoztatási, infrastrutúrális, stb. Dinamikus mutatók Az adatok időbeni változását,

Részletesebben

kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, 441-449.p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a

kistérségek. In.: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) Pécs: MTA RKK, 441-449.p. 22. CSATÁRI B. (2000c): Kísérlet a MELLÉKLETEK M1. IRODALOMJEGYZÉK 1. ANDERICK, K.L.- VOGT, C.A. (2000): Kapcsolat a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése között. Journal of Travel Research. Vol.39. August.

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

Eredmény. Pályázatok 2008. január 1-től Dél-Alföldi Regionális Intézet

Eredmény. Pályázatok 2008. január 1-től Dél-Alföldi Regionális Intézet Dél-Alföldi Regionális Intézet Kistérségi tisztifőorvos kiírás: 2009. augusztus 12. KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete Kistérségi tisztifőorvos feladatkörének

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

Támogató szolgálatok BEFOGADOTT pályázatai

Támogató szolgálatok BEFOGADOTT pályázatai 1 T-0001 Derecske Létavértesi Vértesi Református Egyház Szeretetháza Támogató Szolgáltatása 4283 Létavértes Irinyi utca 12. Vértesi Református Egyházközség 5 000 11 100 000 2 T-0002 Szeghalomi Vésztői

Részletesebben

III. 5. Decentralizáció és regionalizmus

III. 5. Decentralizáció és regionalizmus III. 5. Decentralizáció és regionalizmus A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezetű és versenyképes Magyarország létrejöttét csak decentralizált fejlesztéspolitika valósíthatja meg hatékonyan.

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település Sportszervezet neve Sportág Település Jóváhagyott támogatás összesen Kiadott támogatási igazolás összege Abonyi Kézilabda Klub kézilabda Abony 2708415 2708415 Alba Regia Kézilabda Sport Egyesület Székesfehérvár

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Területi versenyképesség alakulása A területi versenyképesség a vállalkozások gazdasági versenyképességén túl magában foglalja az adott terület fizikai, környezeti és humán adottságait. Ennek megfelelően

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Sportorvosi hálózat rendelők

Sportorvosi hálózat rendelők Sportorvosi hálózat rendelők AZ ORSZÁGOS SPORTORVOSI HÁLÓZAT IGAZGATÓJA: Dr. Schiszler Gábor, vezető főorvos Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Tel.: 06-1/488-61-00/274; 160 Fax: 06-1/375-32-92 E-mail:

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Kft. 6000. Kecskemét, Búzakalász u. 20. 06/76-504-977, 06/76-500-130, 06/30-826-1604 Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

2014.09.22. A felszín:

2014.09.22. A felszín: 1 A felszín: Környezetszennyezés, klímaváltozás Munkanélküliség (Fiatalok?) Szegénység Vidék elnéptelenedése Urbanizáció Bűnözés Betegségek Éhség lázadás? 2 3 Lábnyomozás. 1 liter benzin elégetéséből 2,331

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz Abaúj-Hegyköz Bácsalmási Baktalórántháza LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás és Cigány Kisebbségi Közép-Nyírségi

Részletesebben