Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános"

Átírás

1 65. szám Hírek, információk Csanytelek életéről április Csanyi Hírmondó Az Európai Csanytelekért KözAlapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani. Adószám: Hálaadó szentmisében ünnepeljük május 13-án 10 órától Nepomuki Szent János templomunk búcsúját, melyet Kondé Lajos püspöki helynök mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Csanytelek hívő és érdeklődő lakosságát! Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános A gyermekek által várva-várt búcsú a szokásoknak megfelelően a Szent László Általános Iskola sportpályáin kerül megrendezésre!

2 2 Csanyi Hírmondó április 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A 91/271/EGK Irányelvben előírt Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot (a továbbiakban: Program) e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A Program szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és településcsoportok jegyzékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése az R.2hatálybalépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő tisztításának biztosításával lehetséges. 2. (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb a) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat); b) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 2. táblázat); c) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 3. táblázat); d) december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat); e) december 31-ig a d) pontban foglalt területek kivételével a lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 5. táblázat). (2) A 2. melléklet 6. táblázata tartalmazza a megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott szennyvízelvezetési agglomerációkat. 3. (1)10 A Programot a Kormány legalább kétévente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. (2) 11 A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot. 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba.12 (2) A 3. (2) bekezdésben foglalt rendelkezés Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénynyel egyidejűleg lép hatályba. (3)13 Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1) (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 2. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében május 23-án tart ügyfélfogadást óra között.

3 2012. április Csanyi Hírmondó 3 Csanytelek Község Önkormányzata és a K&K Mérnöki Iroda Kft. között március 20. napján létrejött Csanytelek csatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése tárgyában létrejött Tervezési Szerződést az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni. 1.) Csanytelek Község sajátos, úgynevezett csápos elrendezésű település-szerkezettel rendelkezik, amelynek jellemzője, hogy a viszonylag hosszú lakóutak kivéve a település központját mentén ritka beépítéssel rendelkezik, továbbá jellemző a településen belüli 2-3méteres szintkülönbség, valamint az utcák szűk keresztszelvénye, ezzel együtt a közművek előírt védőtávolságát nehezen betartható megvalósulásával. 2.) A lakóutak teljes hossza kb. 40 km - melynek közel fele földút -, ezek szilárd burkolatúvá tételére hiába pályáztunk az utóbbi 8 évben, nem tudtuk burkolttá tenni. 3.) A kül- és belterületi lehatárolás az évtizedekkel korábbi földhivatali ingatlanrendezés során meglehetősen logikátlanul került megállapításra, tehát van arra példa, hogy egy utca egyik oldala belterület, a másik oldala tanyás ingatlan, vagy az utca feléig belterület, a többi külterület. Ebből adódóan a Tisztelt Csanytelekiek! Mint azt a fenti kormányrendeletben olvashatják, Csanyteleken kötelező a csatornázás megvalósítása december 31-ig, tehát a képviselő-testület, illetve a testület nevében és képviseletében eljáró polgármester nincs döntési helyzetben, kizárólag a végrehajtás a feladat. Az viszont feltétlenül kötelessége az Önök által a falu vezetésébe választottaknak, hogy a - helyi viszonyoknak megfelelő - lehető legkedvezőbb feltételeket teremtsék meg a kötelezően végrehajtandó feladat végrehajtásához. A pályázat első fordulójának önerejét előteremtettük, idei költségvetésünkbe beterveztük, tehát a tervezés költsége már semmiképpen nem terheli a lakosságot. Felméréseket végeztünk, statisztikákat készítettünk, melyek a falunk demográfiai és szociális helyzetét hivatottak bemutatni már a tervezés fázisában remélve, hogy ezek alapján a tervező optimális műszaki megvalósíthatósági lehetőséget fog találni a szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás kivitelezésére. A feltárt tényeket peremfeltételként csatoltuk a Tervezési szerződéshez (alább olvashatják változtatás nélkül) higgyék el, nincs egyszerű helyzetben a tervező sem, hiszen a nyilvánvaló szociális nehézségeken túl a sajátos településszerkezet és a számomra is meglepően sok lakatlan ingatlan következtében nagyon is egyedi rendszer tervezése válik szükségessé. Abban azonban mindenki biztos lehet, hogy bármilyen rendszerű csatorna megvalósítása, üzemeltetése olcsóbb, mint a szennyvíz összegyűjtése és elszállíttatása (gondoljanak csak a folyamatosan növekvő üzemanyag árakra), hiszen a szikkasztás, mint lehetőség már szóba sem jöhet, mert az talajterhelési bírságot von maga után a hatályos környezetvédelmi jogszabály alapján. Éppen ezért akkor járnának legjobban a Csanyteleken élők, ha szinte mindenhová el tudna jutni a gerinc-csatorna - biztosítva a rákötés lehetőségét -, mert a tisztítást is magában foglaló csatornadíj ebben az esetben lehetne a legolcsóbb. A megvalósításra véleményem szerint ben kerülhet sor, tehát időben vagyunk ahhoz, hogy egy havi rendszerességű, szerény mértékű előtakarékossággal akár lakáskasszán keresztül, mely állami támogatás igénybevételére is jogosít megalapozhassuk e kötelező beruházás pénzügyi fedezetét. Tervezési szerzõdés kiegészítése szennyvízcsatorna hálózat kiépítését nehéz csak a kül- belterületi lehatárolás alapján elkészíteni. 4.) Községünk lakónépessége január 01-jén 2935 fő, amelyből a 60 év felettiek száma 725 fő, akik 565 háztartásban élnek (tehát jellemzően 1 fős háztartások). A 725 fő közül 380 fő 70 év feletti. 5.) Településünkön 685 belterületi ingatlan van az ingatlan-nyilvántartás szerint, amelyek közül nem lakott 116 ingatlan, eladó 19 db, 1db elhanyagolt, romos, tehát 569 ingatlan van, amelyben élők várhatóan igénybe veszik a csatornázási szolgáltatást. 6.) Településünkön összesen 635 külterületi ingatlan van, melyek közül nem lakott 145 db, illetve eladó 33 db ingatlan, továbbá 9 db már elhanyagolt, romos, tehát 490 db külterületi ingatlan elvileg bevonható a csatornázásba. 7.) A településen élők jövedelmi viszonyait jól jellemzi, hogy az iskolába járó 187 tanuló közül 173 fő étkezik, ebből 120 tanuló közétkeztetését önkormányzatunk biztosítja, tehát az aktív korúak jövedelem viszonyai átlagon aluliak, a szociális törvény által biztosított lehetőséggel élve 285 ingatlan tulajdonosa jogosult lakásfenntartási támogatásra, melyet 2011 szeptemberétől folyósítunk, a településen élő aktív korúak közül jelenleg 113 fő Munkaügyi Központ által nyilvántartott közfoglalkoztatott, akik közül kb. 60 fő vesz részt különböző munkaprogramokban, jelenleg 59 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, a településen élő fiatal felnőtt korosztályból információink szerint fő tartósan külföldi munkavállaló A fenti tények figyelembe vétele már a tervezés során feltétlenül szükséges, hiszen a lakosság életkor szerinti öszszetétele, a rendkívül alacsony nyugdíjak, továbbá a feltűnően magas aktív korú munkanélküliség, illetve a településen élők jövedelem viszonyai, anyagi terhelhetősége a beruházás elfogadottságát, sikeres megvalósíthatóságát alapvetően befolyásolja. A Képviselő-testület előzetes álláspontja szerint a szennyvízhálózat és a - modul rendszerű - tisztítómű megépítése látszik célszerűnek önkormányzati beruházásként, az ingatlan rákötések képeznék a lakossági önrészt. Csanytelek, március 20. Forgó Henrik polgármester

4 4 Csanyi Hírmondó április Jegyzõi tájékoztató A képviselõ-testület üléseirõl A Képviselő-testület április 27. napján tartotta második ülését, mely 1.) napirendje keretében megalkotta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét, mely április 30.-án lépett hatályba. Következő napirendje keretében jóváhagyta az önkormányzat évi pénzmaradványát. 3.) napirendjeként megtárgyalta és jóváhagyta Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodását. 4.) napirendjeként döntött az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére támogatási igénylés benyújtásáról, amely az önkormányzatok felzárkóztatását célozza és a startmunka programhoz kapcsolódó eszközbeszerzési célterületeken egy úgynevezett konténer blokk beszerzésére irányul. 5.) napirendjeként meghatározta a Falunapi programok költségeit, melyet 600 E Ft-ban határozott meg április 23. napján órától a Szent László Általános Iskola tornatermében tartott falugyűlés keretében a lakosság köréből megjelentek tájékoztatást kaptak a település tervezett szennyvíz csatornázásával összefüggő jelenleg már folyó tervezési munkálatokról Dr. Ördögh József tervező mérnöktől és Dely Attila projektmenedzsertől és a várhatóan évben megvalósuló kivitelezéssel összefüggő elképzelésekről. A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető. Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos szabályozást érintő módosításokról A súlyos mozgáskorlátozott személyek minősítési rendszerének keretében kiadott szakvéleményhez kötődően több jogszabály határoz meg külön támogatáshoz, kedvezményhez kapcsolódó jogosultságokat. Az újonnan elinduló minősítési rendszer zavartalan működőképességének biztosítása érdekében a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti 7 pontos háziorvosi szakvélemények felhasználhatósága december 31-éig meghoszszabbodik, így a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények megállapításához érvényességi idejükön belül igazolásként eddig az időpontig még felhasználhatóak. Felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a minősítési rendszer változása miatt a gépjármű szerzési támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje május 15.-ére, míg a kérelmek elbírálási határideje szeptember 15-ére módosult. Az alanyi jogú közgyógyellátottak jogosult körének újraszabályozása A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) módosításáról szóló évi XXXIV. törvény április 14.-ei hatállyal módosította a Szoctv. 50. (1) bekezdés g) pontját. A módosítás a január 1-jei állapothoz képest szűkebb körben, a december 31-én hatályos állapotnak megfelelően szabályozza a közgyógyellátásra alanyi jogon jogosultak személyi körét az alábbiak szerint: az új belépők közül az irányadó nyugdíjkorhatárt nem betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI törvény 3. (2) bekezdés b) pontjának bc) és bd) alpontjában meghatározottakra tekintettel rokkantsági ellátásban részesül, (új belépő); az, aki december 31-én I. és II. csoportos rokkantási nyugdíjra volt jogosult; az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, december 31-én I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjra jogosult személy; az a nyugellátásban részesülő, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és december 31-én I. és II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotukra tekintettel részesült rokkantsági ellátásban. Azoknak a személyeknek az esetében, akiknek a december 31-én fennálló közgyógyellátásra való jogosultsága december 31-ét követően megszüntetésre került, vagy a közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet december 31-ét követően nyújtotta be, ezért el kellett azt utasítani mert öregségi nyugellátott lett, a jogosultságot megszüntető vagy a kérelmet elutasító döntést az illetékes önkormányzat jegyzőjeként a módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül hivatalból felül kell vizsgálnom, s a jogszabályi feltételeknek megfelelő igénylők esetében közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani. Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

5 2012. április Csanyi Hírmondó 5 Földhivatali tájékoztató Energetikai tanúsítvány Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. a) pontja határozza meg az energetikai tanúsítvány fogalmát, mely szerint olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az új építésű épületek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése január 1. napjától a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező. Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány január 1. napjától kötelező az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy az egy évet meghaladó bérbeadás esetén. A fenti Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek kell átadnia, illetve a bérlőnek bemutatnia. Ebben az esetben tehát a Korm. rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve a tanúsítvány elkészítése kötelező, azonban a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a jogszabály továbbra sem írja elő a tanúsítvány földhivatalhoz történő benyújtását. Amennyiben a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat mellett a szerződő felek benyújtják az energetikai tanúsítványt is, a földhivatalok azt befogadják, és a kérelem elbírálását követően irattárba helyezik. Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztató évi 3. szám A három hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyeken és időpontokban történik: május 21. (hétfő) 7 óra Urbán István József A. u óra Gyöngyi Jánosné Arany J. u óra Bugyi István Móricz Zs. u óra n. Kása Józsefné Gábor Á. u május 22. (kedd) 7 óra Sajó-sarok 9 óra Lajos István Nagy I. u óra Tóth József Bercsényi u. 11/c 14 óra Varga András Nagy-gyep május 23.(szerda) 7 óra Papp Balázs Baross G. u óra POSTA előtt Szt. László u óra Kecskeméti István Damjanich u óra Kiss Imre Béla u május 24.(csütörtök) 7 óra Mázsaház 9 óra Kulik György Nefelejcs u 1 10 óra Tábith Béla Pusztaszeri u óra Bencsik Istvánné Dögállás 6 PÓTOLTÁS május 29.(kedd) 9 óra Mázsaház Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ, valamint DÍJKÖTELES. Az oltás díja: 3000,-Ft/eb, a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó. Az oltás árát az ebek összeírásakor, kétpéldányos nyugta ellenében kell befizetni az összeírást végző személynél, a tabletta árának kifizetése pedig oltáskor, a helyszínen történik. Az eboltási igazolványt, valamint az oltás díjának befizetését igazoló nyugtákat szíveskedjenek magukkal hozni! Amennyiben az eboltási igazolványát elveszítette, annak pótlása díjköteles. Dr. Dorogi Zsolt állatorvos

6 6 Csanyi Hírmondó április (Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõk) Közérdekû információk - Az összes segélyhívó telefonszám, tehát a 104 (Mentők), 105 (Tűzoltóság) és a 107 (Rendőrség) ingyenesen hívhatóak bármilyen típusú készülékről! - A 112-es segélykérő szám mobiltelefonról SIM-kártya nélkül is tárcsázható! - A 112-t akkor érdemes tárcsáznia, ha a látott körülményeket észlelve, nem tudja eldönteni, hogy melyik segítségnyújtó szervet hívja! Ez a telefonszám a Rendőrség épületeiben kerül fogadásra, mely jelzés haladéktalanul továbbításra került a megfelelő hatósághoz! - Bármilyen segélyhívó számot tárcsáz, fontos, hogy elmondja nevét, elérhetőségét, gyorssegély esetén a helyszínt ahol az esemény történt, minden körülményt, amit éppen lát és észlel! A hívást fogadó személy kérdezhet Öntől, mely adatok talán feleslegesnek tűnhetnek, de ezek csak azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő szakképzettséggel rendelkező kolléga, a szükséges felszereléssel jelenjen meg a helyszínen! - A 107-es és a 112-es segélyhívó telefonszámok úgy kerültek kialakításra, hogy időrendi sorrendben egymás után helyezi az Önök hívásait, tehát ha a tárcsázást követően azonnal nem veszik fel a telefont, ez azt jelenti, hogy a segélyhívást fogadó személy éppen mással beszél! Ezért kérjük, legyenek türelemmel, mindenképpen fogják fogadni hívásukat! MENTŐK 104 Mindenkit érhet baleset Mentők értesítése: 104, Bemutatkozás! Mi történt? Holt történt? Hány sérült van? Milyen a sérülések jellege? Szükséges -e műszaki mentés? Nyújts elsősegélyt!!! TŰZOLTÓK 105 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban és a vonatkozó helyi Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján lehet végezni. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz írásban be kell jelenten! Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége: Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/ , Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/ órás rendőrségi ügyelet Csanyteleken: Elérhetőségek: 63/ , 20/ RENDŐRSÉG 107 Azokat az anyagokat, amelyek a viselkedést, a tudatot és a hangulatot befolyásolják, kábítószereknek nevezzük. Az anyag fizikai és pszichés függőséget okozhat. A fizikai függőség azt jelenti, hogy a rendszeres használat miatt, egyre nagyobb mennyiségű szert kell alkalmazni ugyannak a hatásnak a kiváltásra, másrészt az elvonási tünetek kellemetlen, gyakran fájdalmas testi élményeket okoznak. A pszichológiai függőség kialakulása esetén az anyag nélkül az élet unalmas, a fogyasztó értékrendje torzul. A szorongásoldásra rendszeresen kábítószert használó személy egyre inkább függ a szertől. Aki azt tanulja meg, hogy stresszhelyzetben pl. marihuánát használjon, nehezen fog felhagyni ezzel a szerrel, sőt kipróbál más, erősebb drogokat is. Ezzel elkezdődik a drogfogyasztói karrier. A kábítószer veszélyes, tönkreteszi az életed, csökkenti az életed minőségét! A kábítószer termesztőjét, árusítóját, fogyasztóját a törvény is bünteti! Ismerd fel a veszélyt, válaszd az ÉLETET! Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Csongrád Mentőállomás Csongrád, József Attila u. 1. sz. Telefon: 63/ Csongrád Rendőrkapitányság? 6640, Csongrád, Pacsirta u sz. Telefon/Fax: 63/ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a., Tel./Fax: (63) Forrás: Csongrádi Rendőrkapitányság

7 2012. április Csanyi Hírmondó 7 Ingyenes hallásvizsgálat! Tájékoztatás! Tanácsadás! Tisztelt csanyteleki Lakosok! Ingyenes HALLÁSSZŰRÉSI NAPOT szervezünk Csanyteleken május 16-án 9 órától az ORVOSI RENDELŐBEN. Vizsgálatra várnak mindenkit, aki valamilyen okból halláscsökkenésre panaszkodik. Fontos, hogy ezen a szűrővizsgálaton együttműködés szükséges a vizsgálóval, ezért gyermekek esetén az iskoláskorúak hallásvizsgálata ajánlott. Hallásvizsgálatot Hajdúné Bujáki Edit szakasszisztens fogja végezni. A vizsgálat időtartama kb. 5 perc. A szűrővizsgálatot Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos vezeti. A mérés eredményéről ingyenes tájékoztatást és tanácsadást fog végezni. A tanácsadás szükség esetén kiterjed egyéb fül-orrgégészeti betegségek (rákszűrés) területére is. Igény esetén kérjük hozza el korábbi fül-orr-gégészeti zárójelentéseit és szakorvosi javaslatait! A főorvos a vizsgálatok eredményéről, a szükséges tennivalókról nemcsak az érintettekkel, hanem a páciens háziorvosával is konzultálni fog a gyógyítás érdekében. Kérjük, egészsége érdekében menjen el a szűrővizsgálatra! Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos Pályázati szám: BGA-11-HA Hallásszûrés! Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a Szent László Általános Iskola 2011 júniusában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek beadott HATÁRTALANUL! Program támogatására írt pályázata sikeresen nyert. Pályázatunk címe: Székelyföld természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése. Erdélyben töltünk el 4 napot május ig, mely idő alatt célunk Erdély megismerése. A program utazási és szállásköltségére összesen ,- forintot nyertünk. A programban 28 fő 7. osztályos, és 4 fő pedagógus vesz részt. Tanulóink és kollégáim lázasan készülnek a program megvalósítására, melyről a későbbiekben még tájékoztatom az olvasókat. Györgyiné Felföldi Éva pályázatíró Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja (Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/ ) havonta egy alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén! A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség ,-Ft+ÁFA áron. További információ Ambrus László ügyvezetőnél KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/

8 8 Csanyi Hírmondó április RECEPT KLUB Narancsos pudingtorta Hozzávalók: 4 narancs, 2 tasak vaníliás pudingpor, g porcukor, 2 tasak vaníliás cukor, 1 liter tej, 1 dl narancslikőr, 1 kész gyümölcstorta alap, 40 g pirított mandulaforgács, pár db málna, 2 tasak tortabevonó zselé, 5 dl fehér muskotályos bor. Elkészítés: Egy narancs héját lereszeljük, a többit meghámozzuk, gerezdekre szedjük. A pudingport elkeverjük 80 g porcukorral, a vaníliás cukorral és 1 dl hideg tejjel kikeverjük. A maradék 9 dl tejet felforraljuk, hozzáadjuk a pudingos tejet, belekeverjük a reszelt narancshéjat és összefőzzük. Amikor sűrű, lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a narancslikőrt. A tortalapra rászórjuk a mandulaforgácsot, rákenjük a pudingport, hagyjuk kihűlni, körkörösen rárakjuk a narancsszeleteket. A torta közepére rászórjuk a málnaszemeket, a fehérbort elkeverjük a maradék porcukorral és a zselatinporral, végül bevonjuk vele a tortát. OLVASÓI OLDAL KULTÚRA Anyák napjára Május első vasárnapján az ég is beborult, Mintha ő is sajnálná a sok-sok gyászolót. Ezen a szép vasárnapon nem mindenki vidám, A drága jó édesanyánk régen elhagyott már. Elmondhatjuk, megettük már a kenyerünk javát, Ezért nem köszönthetjük mi már az édesanyát. Virágcsokorral kezünkbe megyünk temetőbe, Szomorúan elhelyezzük a sír tetejére. Néma fővel, könnyes szemmel köszönetet mondunk, Érezzük, hogy nemsokára velük találkozunk. Ott állnak majd mosolyogva a menny kapujában, Várnak minket szeretettel két karjuk kitárva. Mi boldogan odafutunk, mint gyermekkorunkban, Átölelnek, felemelnek remegő karjukba. De addig, míg az utunknak végére nem érünk, Anyák napján a szívünkben mély fájdalmat érzünk. Sírhalmuknál anyák napján tisztelettel állunk, Elmondjuk a kérésünket és válaszra várunk. De csak várunk nem jön válasz-, elmondjuk imánkat, Mi már csak így köszönthetjük drága jó anyukánkat. Csanytelek, Révészné Irénke Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit! Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes Felelős vezető: Borbás Tamás ISSN (Nyomtatott) ISSN X (Online)

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanyi Hírmondó. A képviselõ-testület ülésein hozott döntésekrõl. Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. Jegyzõi tájékoztató

Csanyi Hírmondó. A képviselõ-testület ülésein hozott döntésekrõl. Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. Jegyzõi tájékoztató 77. szám Hírek, információk Csanytelek életéről 2013. április Csanyi Hírmondó Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. Jegyzõi tájékoztató A képviselõ-testület ülésein hozott döntésekrõl

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. március 1-jén tartandó ülésének 3. számú A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat kiírása Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt NYILATKOZAT

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt NYILATKOZAT Községi Polgármesteri Hivatal Jászdózsa 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 3. sz. melléklet a 148/1997.(IX. 10.) Kormány rendelethez K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. ./2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. ./2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 1718-22/2014. sz. előterjesztés 1.1 melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelet-tervezete A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben