Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanyi Hírmondó. mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános"

Átírás

1 65. szám Hírek, információk Csanytelek életéről április Csanyi Hírmondó Az Európai Csanytelekért KözAlapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani. Adószám: Hálaadó szentmisében ünnepeljük május 13-án 10 órától Nepomuki Szent János templomunk búcsúját, melyet Kondé Lajos püspöki helynök mutat be. A szentmise végén megáldjuk a felújított 225 éves templomunkat. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Csanytelek hívő és érdeklődő lakosságát! Csanyteleki Egyházközség és Bánfi Sándor plébános A gyermekek által várva-várt búcsú a szokásoknak megfelelően a Szent László Általános Iskola sportpályáin kerül megrendezésre!

2 2 Csanyi Hírmondó április 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A 91/271/EGK Irányelvben előírt Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot (a továbbiakban: Program) e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A Program szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és településcsoportok jegyzékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése az R.2hatálybalépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő tisztításának biztosításával lehetséges. 2. (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb a) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat); b) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 2. táblázat); c) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 3. táblázat); d) december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat); e) december 31-ig a d) pontban foglalt területek kivételével a lakos egyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 5. táblázat). (2) A 2. melléklet 6. táblázata tartalmazza a megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott szennyvízelvezetési agglomerációkat. 3. (1)10 A Programot a Kormány legalább kétévente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. (2) 11 A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot. 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba.12 (2) A 3. (2) bekezdésben foglalt rendelkezés Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénynyel egyidejűleg lép hatályba. (3)13 Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1) (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 2. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében május 23-án tart ügyfélfogadást óra között.

3 2012. április Csanyi Hírmondó 3 Csanytelek Község Önkormányzata és a K&K Mérnöki Iroda Kft. között március 20. napján létrejött Csanytelek csatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése tárgyában létrejött Tervezési Szerződést az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni. 1.) Csanytelek Község sajátos, úgynevezett csápos elrendezésű település-szerkezettel rendelkezik, amelynek jellemzője, hogy a viszonylag hosszú lakóutak kivéve a település központját mentén ritka beépítéssel rendelkezik, továbbá jellemző a településen belüli 2-3méteres szintkülönbség, valamint az utcák szűk keresztszelvénye, ezzel együtt a közművek előírt védőtávolságát nehezen betartható megvalósulásával. 2.) A lakóutak teljes hossza kb. 40 km - melynek közel fele földút -, ezek szilárd burkolatúvá tételére hiába pályáztunk az utóbbi 8 évben, nem tudtuk burkolttá tenni. 3.) A kül- és belterületi lehatárolás az évtizedekkel korábbi földhivatali ingatlanrendezés során meglehetősen logikátlanul került megállapításra, tehát van arra példa, hogy egy utca egyik oldala belterület, a másik oldala tanyás ingatlan, vagy az utca feléig belterület, a többi külterület. Ebből adódóan a Tisztelt Csanytelekiek! Mint azt a fenti kormányrendeletben olvashatják, Csanyteleken kötelező a csatornázás megvalósítása december 31-ig, tehát a képviselő-testület, illetve a testület nevében és képviseletében eljáró polgármester nincs döntési helyzetben, kizárólag a végrehajtás a feladat. Az viszont feltétlenül kötelessége az Önök által a falu vezetésébe választottaknak, hogy a - helyi viszonyoknak megfelelő - lehető legkedvezőbb feltételeket teremtsék meg a kötelezően végrehajtandó feladat végrehajtásához. A pályázat első fordulójának önerejét előteremtettük, idei költségvetésünkbe beterveztük, tehát a tervezés költsége már semmiképpen nem terheli a lakosságot. Felméréseket végeztünk, statisztikákat készítettünk, melyek a falunk demográfiai és szociális helyzetét hivatottak bemutatni már a tervezés fázisában remélve, hogy ezek alapján a tervező optimális műszaki megvalósíthatósági lehetőséget fog találni a szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás kivitelezésére. A feltárt tényeket peremfeltételként csatoltuk a Tervezési szerződéshez (alább olvashatják változtatás nélkül) higgyék el, nincs egyszerű helyzetben a tervező sem, hiszen a nyilvánvaló szociális nehézségeken túl a sajátos településszerkezet és a számomra is meglepően sok lakatlan ingatlan következtében nagyon is egyedi rendszer tervezése válik szükségessé. Abban azonban mindenki biztos lehet, hogy bármilyen rendszerű csatorna megvalósítása, üzemeltetése olcsóbb, mint a szennyvíz összegyűjtése és elszállíttatása (gondoljanak csak a folyamatosan növekvő üzemanyag árakra), hiszen a szikkasztás, mint lehetőség már szóba sem jöhet, mert az talajterhelési bírságot von maga után a hatályos környezetvédelmi jogszabály alapján. Éppen ezért akkor járnának legjobban a Csanyteleken élők, ha szinte mindenhová el tudna jutni a gerinc-csatorna - biztosítva a rákötés lehetőségét -, mert a tisztítást is magában foglaló csatornadíj ebben az esetben lehetne a legolcsóbb. A megvalósításra véleményem szerint ben kerülhet sor, tehát időben vagyunk ahhoz, hogy egy havi rendszerességű, szerény mértékű előtakarékossággal akár lakáskasszán keresztül, mely állami támogatás igénybevételére is jogosít megalapozhassuk e kötelező beruházás pénzügyi fedezetét. Tervezési szerzõdés kiegészítése szennyvízcsatorna hálózat kiépítését nehéz csak a kül- belterületi lehatárolás alapján elkészíteni. 4.) Községünk lakónépessége január 01-jén 2935 fő, amelyből a 60 év felettiek száma 725 fő, akik 565 háztartásban élnek (tehát jellemzően 1 fős háztartások). A 725 fő közül 380 fő 70 év feletti. 5.) Településünkön 685 belterületi ingatlan van az ingatlan-nyilvántartás szerint, amelyek közül nem lakott 116 ingatlan, eladó 19 db, 1db elhanyagolt, romos, tehát 569 ingatlan van, amelyben élők várhatóan igénybe veszik a csatornázási szolgáltatást. 6.) Településünkön összesen 635 külterületi ingatlan van, melyek közül nem lakott 145 db, illetve eladó 33 db ingatlan, továbbá 9 db már elhanyagolt, romos, tehát 490 db külterületi ingatlan elvileg bevonható a csatornázásba. 7.) A településen élők jövedelmi viszonyait jól jellemzi, hogy az iskolába járó 187 tanuló közül 173 fő étkezik, ebből 120 tanuló közétkeztetését önkormányzatunk biztosítja, tehát az aktív korúak jövedelem viszonyai átlagon aluliak, a szociális törvény által biztosított lehetőséggel élve 285 ingatlan tulajdonosa jogosult lakásfenntartási támogatásra, melyet 2011 szeptemberétől folyósítunk, a településen élő aktív korúak közül jelenleg 113 fő Munkaügyi Központ által nyilvántartott közfoglalkoztatott, akik közül kb. 60 fő vesz részt különböző munkaprogramokban, jelenleg 59 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, a településen élő fiatal felnőtt korosztályból információink szerint fő tartósan külföldi munkavállaló A fenti tények figyelembe vétele már a tervezés során feltétlenül szükséges, hiszen a lakosság életkor szerinti öszszetétele, a rendkívül alacsony nyugdíjak, továbbá a feltűnően magas aktív korú munkanélküliség, illetve a településen élők jövedelem viszonyai, anyagi terhelhetősége a beruházás elfogadottságát, sikeres megvalósíthatóságát alapvetően befolyásolja. A Képviselő-testület előzetes álláspontja szerint a szennyvízhálózat és a - modul rendszerű - tisztítómű megépítése látszik célszerűnek önkormányzati beruházásként, az ingatlan rákötések képeznék a lakossági önrészt. Csanytelek, március 20. Forgó Henrik polgármester

4 4 Csanyi Hírmondó április Jegyzõi tájékoztató A képviselõ-testület üléseirõl A Képviselő-testület április 27. napján tartotta második ülését, mely 1.) napirendje keretében megalkotta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét, mely április 30.-án lépett hatályba. Következő napirendje keretében jóváhagyta az önkormányzat évi pénzmaradványát. 3.) napirendjeként megtárgyalta és jóváhagyta Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodását. 4.) napirendjeként döntött az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére támogatási igénylés benyújtásáról, amely az önkormányzatok felzárkóztatását célozza és a startmunka programhoz kapcsolódó eszközbeszerzési célterületeken egy úgynevezett konténer blokk beszerzésére irányul. 5.) napirendjeként meghatározta a Falunapi programok költségeit, melyet 600 E Ft-ban határozott meg április 23. napján órától a Szent László Általános Iskola tornatermében tartott falugyűlés keretében a lakosság köréből megjelentek tájékoztatást kaptak a település tervezett szennyvíz csatornázásával összefüggő jelenleg már folyó tervezési munkálatokról Dr. Ördögh József tervező mérnöktől és Dely Attila projektmenedzsertől és a várhatóan évben megvalósuló kivitelezéssel összefüggő elképzelésekről. A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető. Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos szabályozást érintő módosításokról A súlyos mozgáskorlátozott személyek minősítési rendszerének keretében kiadott szakvéleményhez kötődően több jogszabály határoz meg külön támogatáshoz, kedvezményhez kapcsolódó jogosultságokat. Az újonnan elinduló minősítési rendszer zavartalan működőképességének biztosítása érdekében a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti 7 pontos háziorvosi szakvélemények felhasználhatósága december 31-éig meghoszszabbodik, így a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények megállapításához érvényességi idejükön belül igazolásként eddig az időpontig még felhasználhatóak. Felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a minősítési rendszer változása miatt a gépjármű szerzési támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje május 15.-ére, míg a kérelmek elbírálási határideje szeptember 15-ére módosult. Az alanyi jogú közgyógyellátottak jogosult körének újraszabályozása A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) módosításáról szóló évi XXXIV. törvény április 14.-ei hatállyal módosította a Szoctv. 50. (1) bekezdés g) pontját. A módosítás a január 1-jei állapothoz képest szűkebb körben, a december 31-én hatályos állapotnak megfelelően szabályozza a közgyógyellátásra alanyi jogon jogosultak személyi körét az alábbiak szerint: az új belépők közül az irányadó nyugdíjkorhatárt nem betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI törvény 3. (2) bekezdés b) pontjának bc) és bd) alpontjában meghatározottakra tekintettel rokkantsági ellátásban részesül, (új belépő); az, aki december 31-én I. és II. csoportos rokkantási nyugdíjra volt jogosult; az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, december 31-én I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjra jogosult személy; az a nyugellátásban részesülő, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és december 31-én I. és II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotukra tekintettel részesült rokkantsági ellátásban. Azoknak a személyeknek az esetében, akiknek a december 31-én fennálló közgyógyellátásra való jogosultsága december 31-ét követően megszüntetésre került, vagy a közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet december 31-ét követően nyújtotta be, ezért el kellett azt utasítani mert öregségi nyugellátott lett, a jogosultságot megszüntető vagy a kérelmet elutasító döntést az illetékes önkormányzat jegyzőjeként a módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül hivatalból felül kell vizsgálnom, s a jogszabályi feltételeknek megfelelő igénylők esetében közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani. Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

5 2012. április Csanyi Hírmondó 5 Földhivatali tájékoztató Energetikai tanúsítvány Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. a) pontja határozza meg az energetikai tanúsítvány fogalmát, mely szerint olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az új építésű épületek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése január 1. napjától a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező. Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány január 1. napjától kötelező az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy az egy évet meghaladó bérbeadás esetén. A fenti Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek kell átadnia, illetve a bérlőnek bemutatnia. Ebben az esetben tehát a Korm. rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve a tanúsítvány elkészítése kötelező, azonban a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a jogszabály továbbra sem írja elő a tanúsítvány földhivatalhoz történő benyújtását. Amennyiben a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat mellett a szerződő felek benyújtják az energetikai tanúsítványt is, a földhivatalok azt befogadják, és a kérelem elbírálását követően irattárba helyezik. Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztató évi 3. szám A három hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyeken és időpontokban történik: május 21. (hétfő) 7 óra Urbán István József A. u óra Gyöngyi Jánosné Arany J. u óra Bugyi István Móricz Zs. u óra n. Kása Józsefné Gábor Á. u május 22. (kedd) 7 óra Sajó-sarok 9 óra Lajos István Nagy I. u óra Tóth József Bercsényi u. 11/c 14 óra Varga András Nagy-gyep május 23.(szerda) 7 óra Papp Balázs Baross G. u óra POSTA előtt Szt. László u óra Kecskeméti István Damjanich u óra Kiss Imre Béla u május 24.(csütörtök) 7 óra Mázsaház 9 óra Kulik György Nefelejcs u 1 10 óra Tábith Béla Pusztaszeri u óra Bencsik Istvánné Dögállás 6 PÓTOLTÁS május 29.(kedd) 9 óra Mázsaház Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ, valamint DÍJKÖTELES. Az oltás díja: 3000,-Ft/eb, a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó. Az oltás árát az ebek összeírásakor, kétpéldányos nyugta ellenében kell befizetni az összeírást végző személynél, a tabletta árának kifizetése pedig oltáskor, a helyszínen történik. Az eboltási igazolványt, valamint az oltás díjának befizetését igazoló nyugtákat szíveskedjenek magukkal hozni! Amennyiben az eboltási igazolványát elveszítette, annak pótlása díjköteles. Dr. Dorogi Zsolt állatorvos

6 6 Csanyi Hírmondó április (Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõk) Közérdekû információk - Az összes segélyhívó telefonszám, tehát a 104 (Mentők), 105 (Tűzoltóság) és a 107 (Rendőrség) ingyenesen hívhatóak bármilyen típusú készülékről! - A 112-es segélykérő szám mobiltelefonról SIM-kártya nélkül is tárcsázható! - A 112-t akkor érdemes tárcsáznia, ha a látott körülményeket észlelve, nem tudja eldönteni, hogy melyik segítségnyújtó szervet hívja! Ez a telefonszám a Rendőrség épületeiben kerül fogadásra, mely jelzés haladéktalanul továbbításra került a megfelelő hatósághoz! - Bármilyen segélyhívó számot tárcsáz, fontos, hogy elmondja nevét, elérhetőségét, gyorssegély esetén a helyszínt ahol az esemény történt, minden körülményt, amit éppen lát és észlel! A hívást fogadó személy kérdezhet Öntől, mely adatok talán feleslegesnek tűnhetnek, de ezek csak azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő szakképzettséggel rendelkező kolléga, a szükséges felszereléssel jelenjen meg a helyszínen! - A 107-es és a 112-es segélyhívó telefonszámok úgy kerültek kialakításra, hogy időrendi sorrendben egymás után helyezi az Önök hívásait, tehát ha a tárcsázást követően azonnal nem veszik fel a telefont, ez azt jelenti, hogy a segélyhívást fogadó személy éppen mással beszél! Ezért kérjük, legyenek türelemmel, mindenképpen fogják fogadni hívásukat! MENTŐK 104 Mindenkit érhet baleset Mentők értesítése: 104, Bemutatkozás! Mi történt? Holt történt? Hány sérült van? Milyen a sérülések jellege? Szükséges -e műszaki mentés? Nyújts elsősegélyt!!! TŰZOLTÓK 105 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban és a vonatkozó helyi Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján lehet végezni. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz írásban be kell jelenten! Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége: Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/ , Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/ órás rendőrségi ügyelet Csanyteleken: Elérhetőségek: 63/ , 20/ RENDŐRSÉG 107 Azokat az anyagokat, amelyek a viselkedést, a tudatot és a hangulatot befolyásolják, kábítószereknek nevezzük. Az anyag fizikai és pszichés függőséget okozhat. A fizikai függőség azt jelenti, hogy a rendszeres használat miatt, egyre nagyobb mennyiségű szert kell alkalmazni ugyannak a hatásnak a kiváltásra, másrészt az elvonási tünetek kellemetlen, gyakran fájdalmas testi élményeket okoznak. A pszichológiai függőség kialakulása esetén az anyag nélkül az élet unalmas, a fogyasztó értékrendje torzul. A szorongásoldásra rendszeresen kábítószert használó személy egyre inkább függ a szertől. Aki azt tanulja meg, hogy stresszhelyzetben pl. marihuánát használjon, nehezen fog felhagyni ezzel a szerrel, sőt kipróbál más, erősebb drogokat is. Ezzel elkezdődik a drogfogyasztói karrier. A kábítószer veszélyes, tönkreteszi az életed, csökkenti az életed minőségét! A kábítószer termesztőjét, árusítóját, fogyasztóját a törvény is bünteti! Ismerd fel a veszélyt, válaszd az ÉLETET! Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Csongrád Mentőállomás Csongrád, József Attila u. 1. sz. Telefon: 63/ Csongrád Rendőrkapitányság? 6640, Csongrád, Pacsirta u sz. Telefon/Fax: 63/ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a., Tel./Fax: (63) Forrás: Csongrádi Rendőrkapitányság

7 2012. április Csanyi Hírmondó 7 Ingyenes hallásvizsgálat! Tájékoztatás! Tanácsadás! Tisztelt csanyteleki Lakosok! Ingyenes HALLÁSSZŰRÉSI NAPOT szervezünk Csanyteleken május 16-án 9 órától az ORVOSI RENDELŐBEN. Vizsgálatra várnak mindenkit, aki valamilyen okból halláscsökkenésre panaszkodik. Fontos, hogy ezen a szűrővizsgálaton együttműködés szükséges a vizsgálóval, ezért gyermekek esetén az iskoláskorúak hallásvizsgálata ajánlott. Hallásvizsgálatot Hajdúné Bujáki Edit szakasszisztens fogja végezni. A vizsgálat időtartama kb. 5 perc. A szűrővizsgálatot Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos vezeti. A mérés eredményéről ingyenes tájékoztatást és tanácsadást fog végezni. A tanácsadás szükség esetén kiterjed egyéb fül-orrgégészeti betegségek (rákszűrés) területére is. Igény esetén kérjük hozza el korábbi fül-orr-gégészeti zárójelentéseit és szakorvosi javaslatait! A főorvos a vizsgálatok eredményéről, a szükséges tennivalókról nemcsak az érintettekkel, hanem a páciens háziorvosával is konzultálni fog a gyógyítás érdekében. Kérjük, egészsége érdekében menjen el a szűrővizsgálatra! Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos Pályázati szám: BGA-11-HA Hallásszûrés! Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a Szent László Általános Iskola 2011 júniusában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek beadott HATÁRTALANUL! Program támogatására írt pályázata sikeresen nyert. Pályázatunk címe: Székelyföld természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése. Erdélyben töltünk el 4 napot május ig, mely idő alatt célunk Erdély megismerése. A program utazási és szállásköltségére összesen ,- forintot nyertünk. A programban 28 fő 7. osztályos, és 4 fő pedagógus vesz részt. Tanulóink és kollégáim lázasan készülnek a program megvalósítására, melyről a későbbiekben még tájékoztatom az olvasókat. Györgyiné Felföldi Éva pályázatíró Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja (Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/ ) havonta egy alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén! A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség ,-Ft+ÁFA áron. További információ Ambrus László ügyvezetőnél KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/

8 8 Csanyi Hírmondó április RECEPT KLUB Narancsos pudingtorta Hozzávalók: 4 narancs, 2 tasak vaníliás pudingpor, g porcukor, 2 tasak vaníliás cukor, 1 liter tej, 1 dl narancslikőr, 1 kész gyümölcstorta alap, 40 g pirított mandulaforgács, pár db málna, 2 tasak tortabevonó zselé, 5 dl fehér muskotályos bor. Elkészítés: Egy narancs héját lereszeljük, a többit meghámozzuk, gerezdekre szedjük. A pudingport elkeverjük 80 g porcukorral, a vaníliás cukorral és 1 dl hideg tejjel kikeverjük. A maradék 9 dl tejet felforraljuk, hozzáadjuk a pudingos tejet, belekeverjük a reszelt narancshéjat és összefőzzük. Amikor sűrű, lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a narancslikőrt. A tortalapra rászórjuk a mandulaforgácsot, rákenjük a pudingport, hagyjuk kihűlni, körkörösen rárakjuk a narancsszeleteket. A torta közepére rászórjuk a málnaszemeket, a fehérbort elkeverjük a maradék porcukorral és a zselatinporral, végül bevonjuk vele a tortát. OLVASÓI OLDAL KULTÚRA Anyák napjára Május első vasárnapján az ég is beborult, Mintha ő is sajnálná a sok-sok gyászolót. Ezen a szép vasárnapon nem mindenki vidám, A drága jó édesanyánk régen elhagyott már. Elmondhatjuk, megettük már a kenyerünk javát, Ezért nem köszönthetjük mi már az édesanyát. Virágcsokorral kezünkbe megyünk temetőbe, Szomorúan elhelyezzük a sír tetejére. Néma fővel, könnyes szemmel köszönetet mondunk, Érezzük, hogy nemsokára velük találkozunk. Ott állnak majd mosolyogva a menny kapujában, Várnak minket szeretettel két karjuk kitárva. Mi boldogan odafutunk, mint gyermekkorunkban, Átölelnek, felemelnek remegő karjukba. De addig, míg az utunknak végére nem érünk, Anyák napján a szívünkben mély fájdalmat érzünk. Sírhalmuknál anyák napján tisztelettel állunk, Elmondjuk a kérésünket és válaszra várunk. De csak várunk nem jön válasz-, elmondjuk imánkat, Mi már csak így köszönthetjük drága jó anyukánkat. Csanytelek, Révészné Irénke Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit! Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes Felelős vezető: Borbás Tamás ISSN (Nyomtatott) ISSN X (Online)

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben