A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály január 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28."

Átírás

1 A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály január 28.

2 Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának és a nemzeti vámjogi rendelkezések összhangjának a felülvizsgálata: az uniós csatlakozás óta eltelt 10 év számos kérdést vetett fel és problémát hozott a felszínre. NAV NGM Vámellenőrzési Munkacsoport: NAV KH VFO, KH FEF, KH RFO, KAVFIG, KMRVPF + NGM Feladat: szakmai javaslat kidolgozása Cél: egységes szabályrendszer (típus eltérésekkel) Kérdés: Art.-ban vagy Vtv.-ben Vtv.-ben

3 Ellenőrzési feladatok, igények Jogszerűségi vizsgálatok: vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzése külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálata ismételt ellenőrzés (felülellenőrzés) Adatgyűjtés céljából végzett ellenőrzések: vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzése külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálata ismételt ellenőrzés (felülellenőrzés) hatósági ellenőrzés Audit típusú ellenőrzés: gazdálkodói rendszerek, belső folyamatok ellenőrzése AEO feltételek és kritériumok újraértékelése

4 Jogszabályi háttér Irányadó uniós szabályozás (keretszabály): KV. 13. cikk vám(hatósági) ellenőrzés általános felhatalmazás KV. 78. cikk vámáru-nyilatkozatok (árukiadást követő) utólagos ellenőrzése speciális szabály VKVHR. 14q. cikk (5) bekezdés AEO feltételek és kritériumok újbóli értékelése Irányadó nemzeti szabályozás (részletszabály): KV. 13. cikkéhez Vtv /Q KV. 78. cikkéhez Ket. VI. fejezet VKVHR. 14q. Cikk (5) bekezdéséhez Ket. hatósági ellenőrzés Ket. VI. fejezet

5 Új szabályrendszer: az utólagos ellenőrzés fogalma és célja A vámhatóság a kockázatok (VK. 4. cikk 25. pont) kezelése érdekében rendszeresen ellenőrzi a vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenységet végző gazdálkodókat és a velük kapcsolatban álló más személyeket. Mikor? A gazdasági esemény, az áru, az engedély, a tanúsítvány kiadása után. Cél? A vámjogszabályokban és egyéb kapcsolódó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Hogyan? A vámhatóság adatot gyűjt, megállapítja a jogszerű eljárást, feltárja és megállapítja azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértést és az ezek miatt indított eljárást. Kinél? Külker. tevékenységet végző ügyfélnél, közvetett vámjogi képviselőnél. Nem utólagos ellenőrzés: az áru kiadása utáni, ügyféli kérelemre történő vámáru-nyilatkozat módosítás (ha a kérelem megalapozottságának vizsgálatán túl egyéb ellenőrzés nem történik). Más hatóságokkal együttesen, egyidejűleg is / állami adóhatóság bevonása.

6 Ellenőrzés típusok: Az utólagos ellenőrzés típusai a) adatok gyűjtésére irányuló utólagos ellenőrzés, b) vámáru-nyilatkozatok egyedi felülvizsgálatára irányuló ut. ellenőrzés, c) a vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés, d) audit típusú utólagos ellenőrzés, e) ismételt ellenőrzés. A b) pont szerinti utólagos ellenőrzés a vizsgált tárgykör tekintetében ellenőrzéssel lezárt vámeljárást keletkeztet, így az érintett vámáru-nyilatkozatot b) és c) pont szerint nem lehet újra utólagos ellenőrzés alá vonni az adott ellenőrzési tárgykörben. A c) pont szerinti utólagos ellenőrzés a vizsgált tárgykör tekintetében ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztet, így az érintett időszak valamennyi, érintett tevékenységét és vámáru-nyilatkozatát a vizsgált tárgykör tekintetében b) és c) pont szerint nem lehet újra ellenőrzés alá vonni.

7 Adatgyűjtésre irányuló utólagos ellenőrzés A vámhatóság a nyilvántartásában és az ügyfél nyilvántartásában szereplő adatok, és az azokhoz kapcsolódó tények, körülmények valóságtartalmának, illetőleg ezek hitelességének megállapítása érdekében adatokat gyűjthet, vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. Jellemzően: Hogyan? leltározással a közösségi és nem közösségi áruk nyilvántartását, az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántartását, a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát, áruk előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint az árukkal kapcsolatosan végzett tevékenységeket, az áruk beszerzési és az értékesítési körülményeit, ezek személyi és tárgyi feltételeit, illetve a beszerzés és az értékesítés megtörténtét igazoló iratok valódiságát, hitelességét. Ha az ellenőrzés során kockázat, jogszabálysértésre utaló körülmény merült fel a tényállás tisztázása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8 Jogszerűségi típusú utólagos ellenőrzések A vámáru-nyilatkozatok egyedi felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés érintheti a vámáru-nyilatkozaton szereplő valamennyi árut, vagy azok meghatározott részét ( korábbi KV. 78 cikk). A felülvizsgálat megvalósulhat a vámáru-nyilatkozat valamennyi rovatára irányuló teljes körű felülvizsgálattal, vagy a rovatok egy meghatározott részére irányulóan. A vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenység meghatározott időszakának felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés az ügyfél nem közösségi árukkal, illetve a vámellenőrzés alá eső közösségi árukkal folytatott külkereskedelmi tevékenységére irányuló felülvizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az ügyfél a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett-e ( korábbi Vtv. 1. (3) bek. 7. pont). A felülvizsgálat irányulhat a meghatározott időszak vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenységének átfogó utólagos ellenőrzésére, vagy annak meghatározott részére (célvizsgálat).

9 Célja: Audit típusú utólagos ellenőrzés valamely, a vámhatóság által engedélyezett vámeljárás, tevékenység során alkalmazott ügyféli folyamatok, rendszerek minőségének és alkalmasságának megítélése, vagy a vámhatóság által kiadott tanúsítvány feltételei meglétének újbóli értékelése (AEO, VKVHR. 14q. Cikk (5) bekezdés). A vámhatóság a vizsgálat során ellenőrzi, hogy a tevékenység végrehajtásával összefüggésben előírt vagy a tanúsítványhoz kötődő feltételek teljesülnek-e, a folyamatokat az előírások szerint dokumentálják-e, a vonatkozó dokumentumok, feljegyzések alkalmasak-e a folyamat minőségének bizonylatolására, valamint a gazdálkodó által alkalmazott folyamatok alkalmasak-e a vámjogszabályok és egyéb jogszabályok előírásainak helyes alkalmazására. Ha a vámhatóság kockázatot, jogszabálysértést tapasztal helyreállítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. a jogszerű állapot Bármikor lefolytatható (újbóli ellenőrzési tilalom, folyamatban lévő ut. ell. esetén is).

10 Ismételt ellenőrzés A vizsgált tárgykör tekintetében ellenőrzéssel lezárt vámeljárás illetve ellenőrzéssel lezárt időszak tekintetében ( jogszerűségi típ. ut. ell.) ismételt ellenőrzésre kerülhet sor: a) ha a vámhatóság a korábban lefolytatott utólagos ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja, b) az ellenőrzött ügyfél kérelmére, ha az általa feltárt új tény, körülmény tisztázása valószínűsíthetően a korábbi utólagos ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új tény, körülmény korábban nem állt, és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az ügyfél rendelkezésére, illetve arról az ügyfél nem tudott, és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott, c) ha azt az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék vagy külföldi hatóság által küldött megkeresés, információ, valamint ha a külföldi hatóság egy éven túl megérkezett válaszában foglalt, a vámtartozás megállapítását befolyásoló tény, adat szükségessé teszi, feltéve, hogy a vámhatóság az utólagos ellenőrzést a külföldi hatóság válaszának hiányában fejezte be, d) felülellenőrzés keretében. Az a)-c) pontokban meghatározott ismételt ellenőrzést az utólagos ellenőrzést végző vámszerv (igazgatóság) folytatja le. Felülellenőrzésre a vámhatóság külön jogszabályban meghatározott szervei jogosultak (NAV KH FEF, főigazgatóságok).

11 Felülellenőrzés A vámhatóság külön jogszabályban meghatározott szerve a jogszerűségi típusú utólagos ellenőrzés lefolytatását követően felülellenőrzést folytathat le, ha a) azt az adópolitikáért felelős miniszter rendelte el vagy az ÁSZ elnöke felhívással élt, b) az állami adó- és vámhatóság vezetője erre utasítást ad, amelynek alapján a vámhatóság külön jogszabályban meghatározott szerve ellenőrzi az utólagos ellenőrzést lefolytató vámszerv által korábban lefolytatott vizsgálat szakszerűségét és törvényességét, c) a vámhatóságnak olyan, a vámtartozást befolyásoló új tény, adat, bizonyíték jut a tudomására, amely a korábbi utólagos ellenőrzéskor nem volt ismert, és a felülellenőrzés lefolytatására az állami adó- és vámhatóság vezetője utasítást ad. A c) pontban meghatározott felülellenőrzés nem indítható, ha az elrendelés feltételeinek tudomásra jutásától számított 6 hónap eltelt.

12 Központosított ellenőrzés Az EU pénzügyi érdekeit, valamint Magyarország központi költségvetését különösen veszélyeztető jogsértések felderítése, illetve a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a vámhatóság alsó fokú szerve az állami adó- és vámhatóság vezetőjének saját hatáskörében vagy más hatóság megkeresésére kiadott utasítása alapján Magyarország területén jogszabályban meghatározott okból utólagos ellenőrzést végezhet, kezdeményezhet, megkezdett utólagos ellenőrzést magához vonhat (központosított ellenőrzés). Központosított ellenőrzés elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok, tények, körülmények valószínűsítik, hogy a vámtartozás és a nem közösségi adók és díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket a fennálló kockázat jellegére tekintettel kiemelkedő jelentőségű, a vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben megsértik.

13 Határidők az utólagos ellenőrzési eljárásban I. Az utólagos ellenőrzés határideje beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját 30 nap. Ettől eltérően: vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés, valamint az ismételt ellenőrzés esetében 90 nap, audit típusú utólagos ellenőrzés esetében 120 nap, központosított ellenőrzés esetében 120 nap. Határidő hosszabbítások: indokolt esetben az utólagos ellenőrzést végző vámszerv vezetője által egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal, rendkívüli körülmények által indokolt esetben, az utólagos ellenőrzést végző vámszerv kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb további 90 napig terjedő időtartammal, rendkívüli körülmények által indokolt esetben az utólagos ellenőrzést lefolytató vámszervnek a felettes szerve által jóváhagyott kérelmére az állami adó- és vámhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 120 napig terjedő időtartammal. Az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekmények nem végezhető, az utólagos ellenőrzést le kell zárni.

14 Ket.: ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamra vonatkozó rendelkezések. Határidők az utólagos ellenőrzési eljárásban II. Ha a felettes szerv v. bíróság az utólagos ellenőrzés tekintetében új eljárást rendel el új eljárást a döntés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül meg kell indítani. Ha az ügyfél az utólagos ellenőrzést bármely módon akadályozza, az akadály fennállásának időtartama, de legfeljebb 90 nap az utólagos ellenőrzés határidejébe nem számít bele. Az akadály fennállásának időtartama alatt az utólagos ellenőrzés folytatható, a vámhatóság kötelezi az ügyfelet az akadály megszüntetésére. Ha a vámhatóság a tényállás tisztázása érdekében külföldi hatóságot keres meg, annak időtartamát az utólagos ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni (hogyan? Vtv.). A külföldi hatóság megkeresésének időtartama alatt az utólagos ellenőrzés folytatható. A vámhatóság az ügyfelet a külföldi hatóság megkereséséről és a külföldi hatóság válaszának az utólagos ellenőrzést lefolytató vámszervhez történő megérkezéséről 5 napon belül értesíti. Amennyiben a külföldi hatóság a megkeresésétől számított 1 éven belül nem válaszol, az utólagos ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. A megkereséssel érintett tárgykörben az utólagos ellenőrzés befejezését követően megérkező válasz esetén szükség szerint ismételt ellenőrzés végezhető.

15 Az utólagos ellenőrzés megindítása Az utólagos ellenőrzés az erről szóló megbízólevél közlésével kezdődik. Ha az ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja a megbízólevél átvételét megtagadja, az utólagos ellenőrzés hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyv felvételével és aláírásával kezdődik. Az utólagos ellenőrzés lefolytatására a vámhatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja jogosult. A helyszíni ellenőrzést az ellenőr csak akkor kezdheti meg, ha az ügyfél vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú jelen van. A megbízólevélnek egyebek mellett tartalmaznia kell: az utólagos ellenőrzés típusát, az utólagos ellenőrzés tárgykörét, amelyre a vizsgálat irányul, a vámáru-nyilatkozat egyedi felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés, továbbá az ezen ellenőrzés lefolytatását követően végzett ismételt ellenőrzés esetében az érintett vámáru-nyilatkozat azonosító számát, a vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés, továbbá az ezen ellenőrzés lefolytatását követően végzett ismételt ellenőrzés esetében az időszakot,

16 Az utólagos ellenőrzés lefolytatása Jól bevált rendelkezések : iratok, adathordozók, más tárgyi bizonyítékok bevonása (részletes átvételi elismervény ellenében, ügyfél saját költségére másolatot készíthet, eredetivel egyezőként elismert másolatok bevonása); az ellenőr az utólagos ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött ügyfél működési rendjét figyelembe véve a Ket.-ben a szemlére és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokban rögzített jogosultságokon (ellenőrzési, belépési, vizsgálati, felvilágosítás kérési, bizonyítási, lefoglalási jogosultság, helyszíni ellenőrzés tartása) túl adathordozók adattartalmát rögzítheti és leltárfelvételt készíthet; az utólagos ellenőrzést helyszíni ellenőrzés keretében és a vámhatóság hivatali helyiségében is le lehet folytatni; ha az ügyfél iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, a vámhatóság határidő kitűzésével kötelezi az ügyfelet a hiányosságok kiküszöbölésére (a felhívás postára adásától vagy átadásától a kötelezettség teljesítéséig eltelt időtartamot az utólagos ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni, a vámhatóság ezen időtartam alatt az utólagos ellenőrzést folytathatja); ellenőrzés tárgykörével összefüggő ügyféli kérelem megítélésének kérdésköre.

17 A vámhatóság jogai és kötelezettségei Jól bevált rendelkezések : - ellenőrzési jogosultság igazolása - ügyfél gazdasági tevékenységének legkisebb mértékű korlátozása - tények, körülmények, adatok értékelése - ügyfél (képviselőjének, meghatalmazottjának) tájékoztatása a megállapításokról - bizonyítékok értékelése, visszautasítás indokolása - tájékoztatási kötelezettség a megállapításokról + utólagos ellenőrzés adatainak felhasználása más utólagos ellenőrzésnél + belépési jogosultság + vizsgálati jogosultság (iratok, adathordozók, tárgyak, munka-, gyártási folyamatok) + felvilágosítás, nyilatkozat kérési jogosultság + mintavétel + egyéb bizonyítási eljárás lefolytatása

18 Az ellenőrzött ügyfél jogai és kötelezettségei I. Jól bevált rendelkezések - kötelezettségek: - együttműködési kötelezettség (VK. 14. cikk) - helyszíni ellenőrzés feltételeinek biztosítása - bizonyítékok rendelkezésre bocsátása határidőben (hitelesített magyar nyelvű fordítás) - tények, körülmények és egyéb feltételek megismerésének biztosítása - szóbeli, írásbeli tájékoztatási kötelezettség - dokumentációs anyagokba a betekintést biztosítani Kötelezettségszegés esetén: végzés, határidő megjelöléssel. Ismételt nem teljesítés esetén: vámigazgatási bírság, szakértő igénybevétele. Teljességi nyilatkozat a szolgáltatott adatokról és dokumentációkról!

19 Az ellenőrzött ügyfél jogai és kötelezettségei II. Jól bevált rendelkezések - az ellenőrzött ügyfél jogosult: + az ellenőr személyének azonosságáról és megbízásáról meggyőződni + az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni + megfelelő képviseletről gondoskodni + a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni + bizonyítási indítványokat előterjeszteni + határidő túllépés esetén kifogással élni (elbírálása: végzésben) + az utólagos ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, kivételek: vámhatóság belső levelezése, döntés tervezete zártan kezelt, természetes személyazonosító adatokat tartalmazó irat engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó irat, amennyiben az a döntés alapjául szolgáló tényt nem tartalmazza, az iratnak azon része, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adó- vagy vámtitkot érintő rendelkezésbe ütközik, törvény által védett egyéb adatot tartalmazó irat, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja.

20 Jól bevált rendelkezések: Kapcsolódó vizsgálat tényállás tisztázása érdekében, az utólagos ellenőrzés alanyával kapcsolatban álló személynél szükségességéről és befejező időpontjáról az utólagos ellenőrzéssel érintett ügyfelet értesíteni kell a kapcsolódó vizsgálat befejezéséig eltelt idő az utólagos ellenőrzés határidejébe nem számít bele, vámhatóság ezen időtartam alatt az utólagos ellenőrzést folytathatja. kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatokat, bizonyítékokat az utólagos ellenőrzéssel érintett ügyféllel ismertetni kell Bármely ellenőrzési típussal megvalósítható. + Ha az alapügy tényállása tisztázott, az utólagos ellenőrzés a kapcsolódó vizsgálat befejezésétől függetlenül lezárható.

21 Az utólagos ellenőrzés befejezése Az utólagos ellenőrzésről készülő jegyzőkönyv készítése során az ellenőrzést végző vámszerv vezetője zárótárgyalás tartását rendelheti el: ha az elrendelő irat közlése eredménytelen, vagy az ügyfél a távolmaradását nem menti ki, a vámszerv a jegyzőkönyvet véglegezi; ha a zárótárgyalás során olyan ügyféli bizonyítási indítvány történik, amely a megállapításokat érdemben érinti, a vámhatóság az ellenőrzést folytatja. A vámhatóság megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell: az utólagos ellenőrzés típusát, az utólagos ellenőrzés tárgykörét, amelyre a vizsgálat irányult, a vámáru-nyilatkozat egyedi felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés és annak ismételt ellenőrzése esetén az érintett vámáru-nyilatkozat azonosító számát, a vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenység felülvizsgálatára irányuló utólagos ellenőrzés és annak ismételt ellenőrzése esetében az időszakot, az ellenőr megállapításait, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével és annak bizonyítékait, az ügyfél által felajánlott és visszautasított bizonyítékok felsorolását és a visszautasítás indokolását, k) a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó esetleges javaslatokat,

22 Az utólagos ellenőrzés befejezése Az utólagos ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzött ügyféllel közölni kell. Az utólagos ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával befejeződik. Amennyiben a jegyzőkönyv közlése kézbesítéssel történik, az utólagos ellenőrzés a postára adás napjával zárul. Részjegyzőkönyvet kell készíteni azon megállapítással összefüggésben, amelynél az eljárás a VK cikk (3) bekezdése alapján az EU pénzügyi érdekeit vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését veszélyezteti. A részjegyzőkönyvre a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az utólagos ellenőrzésről készült jegyzőkönyv megállapításaival kapcsolatban az ellenőrzött ügyfél észrevételt tehet, melyet 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújthat be. Kivéve: ha az eljárás a VK cikk (3) bekezdése alapján az EU pénzügyi érdekeit vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését veszélyezteti. Az ellenőrzött ügyfél az észrevétel megtételére nyitva álló határidőn belül észrevételi jogáról szóban vagy írásban lemondhat (nem visszavonható!). Az észrevétel vizsgálata az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárás során történik, és azt a vámszerv az utólagos ellenőrzésről készült határozat indokolásában értékeli.

23 Az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárás I. Hivatalból induló eljárás és különösen a következőkre irányul: a feltárt vámtartozás könyvelésbe vételére és nem közösségi adók és díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettség megállapítására, ezek közlésére, a jogszabályban meghatározottnál magasabb összegben beszedett vagy könyvelésbe vett de meg nem fizetett vám és nem közösségi adók és díjak visszafizetésére és elengedésére, a feltárt jogsértés jogkövetkezményének megállapítására, vám- és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének megállapítására, ellenőrzéssel lezárt vámeljárás ill. ellenőrzéssel lezárt időszak megállapítására. Az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárást az utólagos ellenőrzést végző vámszerv folytatja le. Amennyiben az utólagos ellenőrzés valamely tevékenység végzésére vonatkozó vámhatósági engedéllyel összefüggő megállapítást tesz értesülését követően az engedélyező vámszerv teszi meg a további szükséges intézkedéseket. A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap, melyet a vámszerv vezetője egyszer, legfeljebb 30 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthat. Fellebbezéskor a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az iratoknak a felettes szervhez történő megérkezésétől számított 60 nap, max 30 nappal meghosszabbítható Ket. az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamra vonatkozó rendelkezései!

24 Az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárás II. Ha az ügyféli észrevételben felhozott tények és bizonyítékok megvizsgálása érdekében szükséges, valamint ha a hatósági eljárást lefolytató vámszerv a tényállás tisztázása érdekében hivatalból szükségesnek ítéli, végzésben elrendelheti kiegészítő ellenőrzés lefolytatását (végzés kézbesítésével vagy egy példányának átadásával kezdődik). A kiegészítő ellenőrzés elvégzésére nyitva álló határidő 30 nap, amelyet a vámszerv vezetője indokolt esetben egyszer, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a kiegészítő ellenőrzést végző vámszerv kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb további 15 nappal meghosszabbíthatja. Egyebekben a kiegészítő ellenőrzésre az utólagos ellenőrzés szabályait kell alkalmazni. A vámhatóság ügyféli észrevétel alapján nem folytat kiegészítő ellenőrzést, illetve a hatósági eljárás során tett ügyféli bizonyítási indítvány alapján nem végez bizonyítási cselekményt, ha az eljárás a VK 221. cikk (3) bekezdése alapján az EU pénzügyi érdekeit vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését veszélyezteti. Kiegészítő jegyzőkönyv (jzk. szabályai alapján), de észrevételezési lehetőség a közléstől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül. Értékelése: határozatban. A kiegészítő ellenőrzés időtartama és az észrevételezései határidő a hatósági eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele!

25 Jelentős változások - összefoglaló új definíció cél: a kockázatok kezelése (kivétel: ügyféli kérelem ell. nélkül) öt ellenőrzési típus: o adatgyűjtésre irányuló ill. az audit típusú nem keletkeztet újbóli ell. tilalmat o kétféle jogszerűségi típusúnál ellenőrzéssel lezárt vámeljárás ill. időszak o ismételt ellenőrzés (felülellenőrzés) két fázis: ellenőrzési ill. ellenőrzést követő hatósági eljárás ellenőrzési határidők: 30 (külker., ismételt 90; audit, közp.120) nap utólagos ellenőrzés megbízólevéllel indul ell. lefolytatása, vámhatósági és ügyféli jogok, kötelezettségek: bevált rendelkezések kapcsolódó vizsgálat záró tárgyalás ellenőrzés befejezése jegyzőkönyv átadásával ill. postára adásával ügyféli észrevétel 15 napos jogvesztő határidőn belül kivéve VK cikk (3) utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárás célja ügyintézési határidő nap jogorvoslati határidő nap kiegészítő ellenőrzés (kivéve VK 221. cikk (3) bek.) nap ügyféli észrevétel 8 napos jogvesztő határidőn belül kivéve VK cikk (3)

26 Vtv. utólagos ellenőrzést érintő egyéb változásai I. Meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódóan 2/A. (2) bek. Az ügyfelet nem illeti meg az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása, ha a vámhatóság az ügyfél kérelmének megfelelő döntést hoz, vagy ha a meghallgatáshoz való jog gyakorlása a vámkódex 221. cikk (3) bekezdése alapján az Európai Unió pénzügyi érdekeit vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését veszélyezteti. 2/A. (7) bek. A meghallgatáshoz való jogot az alábbi határozatok esetén nem kell biztosítani: e) ha a csalás elleni küzdelem tekintetében folyó nyomozás érdekeit veszélyezteti, f) az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat, ha fa) az ügyfél az utólagos ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvben foglaltakhoz képest új bizonyítási indítványt az észrevételében vagy a hatósági eljárás során nem terjeszt elő, vagy a hatóság új bizonyítékot nem tárt fel, fb) hivatalból vagy ügyféli észrevétel nyomán kiegészítő ellenőrzésre nem kerül sor, vagy fc) a hatósági eljárásban eljáró vámszerv az utólagos ellenőrzés lezárásáról szóló jegyzőkönyvhöz képest eltérő tényállást nem állapít meg, g) az új eljárást elrendelő határozat esetén, h) a vámigazgatási bírságot kiszabó, valamint pótlékot megállapító határozat esetében.

27 Vtv. utólagos ellenőrzést érintő egyéb változásai II. 6/A. (1) A vámhatóság a vámellenőrzési tevékenységét a közösségi és a nemzeti jogszabályok szerinti szempontok alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője által évenként február 20-ig közzétett ellenőrzési tájékoztatás alapján végzi. A vámellenőrzési irányokat úgy kell meghatározni, hogy az ellenőrzöttség tudata az ügyfeleket az önkéntes jogkövetésre ösztönözze. (2) Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének ellenőrzési tájékoztatása az aktuális gazdasági folyamatokra, a vámpolitikai célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a vám- és adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg a feltárt kockázatokra figyelemmel rögzíti a vámhatóság ellenőrzési kapacitásának felhasználását. (3) Az ellenőrzési tájékoztatás tartalmazza a) az adott év kiemelt vizsgálati céljait, b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket, c) az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait.

28 Vtv. utólagos ellenőrzést érintő egyéb változásai III. Korrekciós pótlék 61/B. (1) Ha a nyilatkozattevő a vámkódex 78. cikk (1) bekezdése alapján, még a 7/C. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti utólagos ellenőrzés kezdete előtt kérelmezi a vámáru-nyilatkozat módosítását, korrekciós pótlékot fizet, feltéve hogy az utólagos könyvelésbe vétel, illetve a nem közösségi adók és díjak utólagos kiszabása nem a vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával, meghamisításával vagy egyéb rosszhiszemű magatartással függ össze. 78/A. (3) bek. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi. törvénnyel megállapított 2/A. -át, 7-7/X. -át, 61/A. (10) bekezdését és a 61/B. (1) bekezdését a hatálybalépést követően induló utólagos ellenőrzések során és az ezeket követő hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

29 Vtv. utólagos ellenőrzést érintő egyéb változásai IV január 1-jével hatályon kívül helyezi a Módtv pontja: 60. (4) bek. Ha a korábbi utólagos ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven túl nem hozható olyan új határozat, amely vámtartozást, illetve nem közösségi adó- és díj fizetési kötelezettséget az ügyfél terhére állapít meg. A súlyosítási tilalomra vonatkozó rendelkezésben foglaltakat nem kell alkalmazni a)a bíróság jogerős ítéletében megállapított költségvetési csalás, a december 31-ig hatályban volt csempészet, illetve az ezzel összefüggő egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés, b) a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatával megállapított vámszabálysértés, c) a bíróság által elrendelt új eljárás esetében; továbbá d) ha az utólagos ellenőrzésre az Állami Számvevőszék elnökének felhívására vagy az adópolitikáért felelős miniszter utasítására kerül sor, e) ha a vámhatóságnak olyan, a vámtartozás, illetve nem közösségi adó és díj fizetési kötelezettség megállapítását befolyásoló új tény, adat, bizonyíték jut tudomására, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert, és az ellenőrzés lefolytatására a vámhatóság vezetője utasítást ad.

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. december

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben