40/45. Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40/45. Használati utasítás 101 88 42-58"

Átírás

1 40/45 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és legyen biztos abban, hogy megértette azt, mielœtt a fırészt használatba veszi

2 A fırészen látható szimbólumok: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT A láncfırézek veszélyesek lehetnek Óvatlan vagy helytelen használatuk a kezelœ vagy más személyek balesetét, halálos balesetét is okozhatja. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és legyen biztos abban, hogy megértette azt, mielœtt a fırészt használatba veszi. Viseljen mindig KötelezŒ a védœsisak KötelezŒ a (hallás) fülvédœ VédŒszemüveget vagy arcvédœ maszkot A használati utasításban található szimbólumok: Állítsa le a motort a leállítógomb STOP -állásba való helyezésével, mielœtt a fırészen bármilyen ellenœrzést vagy karbantartást végezne. Használjon mindig megfelelœ védœkesztyıt. Rendszeres tisztítás szükséges. Szemrevételezés. VédŒszemüveg vagy arcvédœ maszk viselése kötelezœ. 2 Hungarian

3 Az új fırész használatbavétele elœtt Olvassa el figyelmesen a használati utasítást EllenŒrizze a vágószerkezet felszerelését és beállítását, lásd a 25. oldalt. Az üzemanyag utántöltését követœen kapcsolja csak be a fırészt. EllenŒrizze a karburátort Lásd a oldalt. Ne használja a fırészt mielœtt a lánc elegendœ olajat nem kap. Lásd a 14. oldalt. FONTOS Túl sovány benzin-levegœ keverék megsokszorozza a motor besülésének veszélyét. A levegœszırœ elégtelen karbantartása lerakódásokat okoz a gyújtógyertyán, ami indítási nehézségekhez vezet. Ha a lánc nincs megfelelœen beállítva, az a vezetœlemez, a csillagkerék és a lánc túlzott kopását vagy károsodását okozza. A motorfırész eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni. Használjon mindig eredeti pótalkatrészeket. Nem engedélyezett módosítások vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata... 2 Munkavédelmi utasítások Személyi védœfelszerelés... 4 A láncfırész biztonsági felszerelése... 4 A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése... 8 Vágószerkezet Hogyan kerüljük el a visszarúgást Általános biztonsági intézkedések Általános munkavédelmi utasítások...19 Mi micsoda? Mi micsoda? Összeszerelés A vezetœlemez és a lánc felszerelése Üzemanyagkezelés Üzemanyagkeverék Tankolás Beindítás és leállítás Beindítás és leállítás Karbantartás Porlasztó Indítószerkezet LevegŒszırŒ Gyújtógyertya Kipufogódob A tıgörgœs csapágy karbantartása A hıtœrendszer Air Injection centrifugális tisztítás Napi karbantartás Heti karbantartás Havi karbantartás Mıszaki adatok Hungarian 3

4 A motorfırész veszélyes szerszám, és vigyázatlan vagy helytelen használat esetén komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Nagyon fontos, hogy elolvassa és megértse az alábbi elœírásokat. SZEMÉLYI VÉDÃFELSZERELÉS A LÁNCFÙRÉSZ BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Az alábbiakban elmagyarázzuk a láncfırész különbözœ biztonsági felszereléseit, azok mıködését, valamint azt az alapvetœ ellenœrzést és karbantartást, amelyrœl a biztonságos használat érdekében gondoskodnia kell. (Lásd a Mi micsoda címı fejezetet arról, hogy a különbözœ alkatrészek hol találhatók meg a fırészen). LÁNCFÙRÉSSZEL ÚGY TÖRTÉNIK A LEGTÖBB BALESET, HOGY A FÙRÉSZLÁNC MEGSÉRTI A KEZELÃT. Amikor láncfırészt használ, viseljen mindig jóváhagyott biztonsági felszerelést. A személyi munkavédelmi felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét ha bekövetkezik a baleset. A megfelelœ felszerelés kiválasztásához kérje a láncfırészkereskedœ segítségét. SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN LÁNGFÜRÉSZT, AMELYNEK HIBÁS A BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Végezze el az alább felsorolt ellenœrzési, karbantartási és szervízmıveleteket 1 Láncfék és biztonsági fékkar VÉDÃSISAK HALLÁSVÉDà VÉDÃSZEMÜVEG VAGY ARCVÉDà MASZK 2 Gázadagoló-retesz VÉDÃBETÉTES KESZTYÙ 3 Láncfogó MUNKA KÖZBEN HASZNÁLJON MINDIG VÉDÃNADRÁGOT 4 JobbkézvédŒ 5 Rezgéscsillapító rendszer VÉDÃBETÉTES CSIZMA, ACÉLLEMEZ LÁBUJJVÉDÃVEL ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ TALPPAL 6 Leállító kapcsoló A ruháknak általában testhezállóknak kell lenniük, anélkül, hogy akadályoznák a mozgást. 7 Kipufogódob MINDIG LEGYEN A KÖZELBEN EGY ELSÃSEGÉLY-KÉSZLET 8 Vágószerkezet (lásd a Vágószerkezet c. fejezetet) 4 Hungarian

5 1 Láncfék és biztonsági fékkar Az Ön láncfırésze láncfékkel van ellátva, amelyet úgy alakítottak ki, hogy azonnal leállítsa a láncot ha a fırész visszarúg. A láncfék csökkentheti ugyan a baleset kockázatát, de megelœzni csak Ön tudja azt. Használja elœvigyázattal a láncfırészt, és gondoskodjon arról, hogy a vezetœlemez visszarúgási zónája ne érjen soha semmihez. 2 A biztonsági fékkart nemcsak arra tervezték, hogy mıködésbe hozza a láncféket. Egy másik fontos biztonsági feladata megakadályozni azt, hogy a lánc a balkézhez érjen ha az elsœ fogantyú kicsúszna a kezébœl. 1 A láncféket (A) mıködésbe lehet hozni kézzel (balkézzel), vagy automatikusan (egy lengœkar által). Modelljeink legtöbbjén a biztonsági fékkar visszarúgás esetén az ellensúly szerepét játssza. A B 3 A láncféket átmenetileg akkor is használhatja ha pozíciót változtat, vagy ha rövid idœre leteszi a fırészt. A láncféket akkor is ajánlatos kézzel mıködésbe hozni ha fennáll annak a veszélye, hogy egy közelben levœ tárgyat vagy személyt véletlenül megsért a lánc. B A fék mıködésbe jön, ha a biztonsági fékkart (B) elœretoljuk. Ez a mozdulat egy rugós szerkezetet hoz mıködésbe, amely a fékszalagot (C) ráfeszíti a hajtótengelyre szerelt fékdobra (D). B 4 A láncfék kiengedéséhez a fékkart hátra, az elsœ fogantyú felé kell húzni. C D 5 A visszarúgás nagyon hirtelen és heves lehet. A legtöbb visszrúgás azonban enyhébb jellegı, és nem mindig hozza mıködésbe a láncféket. Ilyenkor határozottan kell tartani a láncfırészt és nem kiengedni azt a kézbœl. Hungarian 5

6 6 A láncfék kézi vagy automatikus mıködésbe hozatala a visszarúgás erejétœl függ, valamint attól, hogy a fırész milyen helyzetben van ahhoz a tárgyhoz képest, amelyhez a vezetœlemez visszarúgási zónája hozzáér. Ha a visszarúgás heves, és a vezetœlemez visszrúgási zónája távolabb van a kezelœtœl, akkor a láncféket az ellensúly elmozdulása hozza mıködésbe (TEHETETLENSÉGI FÉK). 2 Gázadagoló-retesz A gázadagoló-reteszt a véletlen gázadagolás megakadályozása céljából alakították ki. Amikor a reteszgombot (A) benyomja (azaz amikor megfogja a fogantyút), akkor szabaddá teszi a gázadagoló gombot (B). Amikor a fogantyút elengedi, akkor úgy a gázadagoló gomb, mint a reteszgomb visszaugrik eredeti helyzetébe. ErrŒl két egymástól független rugó gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy a fogantyú eleresztésekor a gázadagoló gomb automatikusan üresjárati állásban rögzítœdik. A B Ha a visszrúgás kevésbé heves, és a vezetœlemez visszarúgási zónája közelebb van a kezelœhöz, akkor a féket a balkéz elmozdulása fogja mıködésbe hozni. 3 Láncfogó A láncfogót arra a célra tervezték, hogy felfogja a láncot ha az elszakad vagy leugrik. Ez nem történhet meg ha a láncfeszesség megfelelœ (lásd az Összeszerelés c. fejezetet), valamint ha a vezetœlemez és a lánc szervíze és karbantartása is megfelelœ. (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások c. fejezetet). 7 Fadöntés közben a balkéz olyan módon fogja az elsœ fogantyút, hogy a fékkart kézzel nem lehet mıködésbe hozni. Ebben a helyzetben a láncféket csak az ellensúly tehetetlenségi nyomatéka hozhatja mıködésbe. 4 JobbkézvédŒ Azon kívül, hogy a kezet az elszakadó vagy leugró lánctól védi, a jobbkézvédœ azt is megakadályozza, hogy az ágak és a gallyak zavarják a hátsó fogantyút fogó jobbkezet. A tehetetlenségi nyomaték által mıködtetett láncfék növeli az Ön biztonságát, de bizonyos tényezœket nem szabad figyelmen kívül hagyni (lásd fennebb a 6. pontot). 6 Hungarian

7 5 Rezgéscsillapító rendszer Az Ön láncfırésze rezgéscsillapító rendszerrel van ellátva, amelyet úgy konstruáltak, hogy csökkentse a vibrációkat, és könnyebbé tegye a használatot. 6 Leállító kapcsoló Használja a leállító kapcsolót a motor leállítására. A láncfırész használatakor rezgések keletkeznek, amelyeket a lánc és a vágott fa közötti egyenlœtlen érintkezés okoz. Keményfa vágásakor (a legtöbb lombhullató fa ilyen) több rezgés keletkezik, mint puhafa vágásakor ( a tılevelıek nagyrésze). Életlen vagy nem megfelelœ lánc (téves típusú vagy helytelenül élezett - lásd a D fejezetet) növeli a vibrációszintet. 7 Kipufogó dob A kipufogó dobot arra a feladatra tervezték, hogy a zajszintet minimálisra csökkentse, és, hogy a kipufogógázokat a kezelœ közelébœl elvezesse. A rezgéscsillapító rendszer csökkenti a motor és a lánc rezgéseinek a fırész fogantyúja felé történœ terjedését. A fırésztestet, a vágószerkezetet is beleértve, rezgéscsillapító elemek szigetelik el a fogantyúktól. A motor kipufogógázai forrók, lehet bennük szikra, mely tüzet okozhat. Soha ne használja a fırészt zárt helyiségben vagy gyúlékony anyagok közelében A rezgéseknek való túlzott kitétel vérkeringési vagy idegsérüléseket okozhat olyan személyeknél, akiknek vérkeringési zavaraik vannak. Forduljon orvoshoz ha annak jeleit tapasztalja, hogy túlzottan ki van téve rezgéseknek. Ezek a panaszok többek között zsibbadás, érzéketlenség, bizsergés, szúrás, fájdalom, erœtlenség, a bœr színének és állapotának megváltozása. Ezek a panaszok többnyire az ujjakban, a kezekben és a csuklókban jelentkeznek. Meleg éghajlatú vidékeken erdœtüzek nagy veszélye forog fenn. A mi láncfırészeink ezért SZIKRA-FOGÓ HÁLÓVAL vannak felszerelve. EllenŒrizze, hogy az Ön motorfırészén vane ilyen háló. Az ilyen típusú kipufogódobnál nagyon fontos, hogy a fırészére vonatkozó ellenœrzési, karbantartási és szervízutasításokat betartsa (lásd A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése c. fejezetet). A kipufogódob használat alatt nagyon forró, és a használat után is az marad egy rövid ideig. NE ÉRJEN HOZZÁ A KIPUFOGÓDOBHOZ AMIKOR AZ FORRÓ Hungarian 7

8 A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése 3 Az automata fék ellenœrzése A láncfırészek szervízeléséhez és javításához SPECIÁLIS SZAKMAI KIKÉPZÉSRE VAN SZÜKSÉG. Ez különösen érvényes a láncfırész biztonsági felszerelésére. Ha az Ön láncfırésze nem teljesíti az alábbi vizsgálatok valamelyikét, akkor forduljon egy SZERVÍZMÙHELYHEZ. Bármely termékünk megvásárlásakor garantáljuk a szakképzett javítást és szervízelést. Ha a fırészt nem SZERVÍZMÙ- HELLYEL RENDELKEZà SZAKKERESKEDÃTÃL vásárolta, akkor kérje el tœle a legközelebbi SZERVÍZMÙHELY címét. Tartsa a láncfırészt egy fatuskó vagy más szilárdan álló tárgy fölé. Engedje el az elsœ fogantyút, és hagyja a vezetœlemezt a fatuskónak ütközni. 1 Láncfék, biztonsági fékkarral 1 A fékszalag kopásának ellenœrzése Amikor a vezetœlemez nekiütközik a tuskónak, be kell a féknek húznia. Kefélje le a fırészport, gyantát és piszkot a láncfékrœl és a tengelykapcsolódobról. A piszok és a kopás befolyásolhatja a fék mıködését. 4 A fékkar ellenœrzése Rendszeresen ellenœrizze, hogy a fékszalag a legvékonyabb ponton is legalább 0,6 mm vastag. Indítsa be a láncfırészt és helyezze azt szilárd alapra. Gondoskodjon arról, hogy a lánc semmihez sem ér hozzá. 2 A biztonsági fékkar ellenœrzése Fogja meg keményen a fırészt, a hüvelykujjakat és az ujjakat a fogantyúk köré zárva. A) GyŒzŒdjön meg arról, hogy a biztonsági fékkar nem sérült, és, hogy látható hibáktól, például repedésektœl mentes. B) Mozgassa a biztonsági fékkart elœre-hátra, és gyœzœdjön meg arról, hogy szabadon mozog, valamint, hogy szilárdan kapcsolódik a tengelykapcsoló fedeléhez. Adjon teljes gázt, és helyezze üzembe a láncféket a csuklója elœre hajlításával, anélkül, hogy a fogantyút elengedné. A láncnak azonnal meg kell állnia. 8 Hungarian

9 2 Gázadagoló-retesz 4 JobbkézvédŒ 1 GyŒzŒdjön meg arról, hogy felengedett reteszgombbal a gázadagológomb üresjárati helyzetben rögzített. EllenŒrizze, hogy a jobbkézvédœ nem sérült, és látható hibák, például repedések sincsenek rajta. 2 Nyomja le a reteszgombot, és gyœzœdjön meg arról, hogy visszatér az eredeti állásába miután felengedi. 5 Rezgéscsillapító rendszer 3 EllenŒrizze, hogy a gázadagológomb és a reteszgomb szabadon mozog, és, hogy a nyomórugók megfelelœen mıködnek. 4 Indítsa be a fırészt és adjon teljes gázt. Engedje ki a gázadagológombot, és ellenœrizze, hogy a lánc megáll és mozdulatlan marad. Ha a lánc üresjárati helyzetben levœ gázadagológombbal is körbejár, akkor ellenœriznie kell a porlasztó üresjárati beállítását. Lásd a Karbantartás c. fejezetet. 3 Láncfogó EllenŒrizze rendszeresen a rezgéscsillapító elemeket, repedések és torzulások szempontjából. GyŒzŒdjön meg arról, hogy a rezgéscsillapító elemek szilárdan kapcsolódnak a motortesthez és a fogantyúkhoz. 6 Leállító kapcsoló Indítsa be a motort, és gyœzœdjön meg arról, hogy az leáll, ha a leállítókapcsolót stopállásba helyezi. EllenŒrizze, hogy a LÁNCFOGÓ nem sérült, és, hogy szilárdan kapcsolódik a fırésztesthez. Hungarian 9

10 7 Kipufogódob Soha ne használjon olyan láncfırészt, amelynek hibás a kipufogódobja. VÁGÓSZERKEZET Ez a fejezet leírja, hogy hogyan válassza ki és tartsa karban a vágószerkezetet, ahhoz, hogy: Csökkentse a visszarúgás veszélyét. Csökkentse a láncszakadás vagy a lánc leugrásának veszélyét. A legnagyobb vágóteljesítményt érje el. Növelje a vágószerkezet élettartamát. Az öt alapszabály Rendszeresen ellenœrizze, hogy a kipufogódob biztonságosan hozzá van rögzítve a láncfırészhez. 1 Csak az általunk javasolt vágószerkezetet használja Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet. Ha az Ön kipufogódobja szikrafogó hálóval rendelkezik, akkor azt rendszeresen tisztítani kell. EltömŒdött háló a motor túlmelegedését okozza, ami a motor komoly károsodásához vezethet. Soha ne használja a kipufogódobot, ha a szikrafogó háló hiányzik vagy hibás. SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN LÁNCFÙRÉSZT, AMELYNEK HIBÁS A BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE. VÉGEZZE EL AZ EBBEN A FEJEZETBEN LEÍRT ELLENÃRZÉSEKET ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁ- LATOKAT. HA A MOTORFÙRÉSZ AZ ELÃÍRT ELLENÃRZÉSEK VALAMELYIKÉT NEM TELJESÍTI, FORDULJON EGY SZERVÍZHEZ, HOGY OTT ELVÉGEZZÉK A JAVÍTÁST. 2 Tartsa a lánc fogait éles állapotban. Kövesse utasításainkat, és használja az általunk javasolt reszelœsablont. Megsérült vagy hibásan kiélezett lánc növeli a baleset veszélyét. 3 Tartsa be a helyes mélységhatárolást Kövesse utasításainkat és használja a javasolt mélységhatároló sablont. Túl nagy fogásmélység növeli a visszarúgás veszélyét. 4 Tartsa a láncot megfelelœen feszesen Ha a lánc laza, könnyebben leugrik, és a vezetœlemez, a lánc és a csillagkerék túlzott kopásához is vezet. 5 Tartsa a vágószerkezetet jól megkent és megfelelœen karbantartott állapotban Egy elégtelenül olajozott lánc könnyebben hajlamos a szakadásra és a leugrásra, és a vezetœlemez, a lánc és a csillagkerék túlzott kopásához is vezet. 10 Hungarian

11 1 Vágószerkezet, amelyet a visszarúgás csökkentése céljából konstruáltak Hibás vágószerkezet, vagy a vezetœlemez és a lánc helytelen kombinációja növeli a visszarúgás kockázatát. Csak a Mıszaki adatok c. fejezetben ajánlott vezetœlemez lánc kombinációkat használja. A visszarúgás elkerülésének egyetlen módja az, ha vigyázunk arra, hogy a vezetœlemez visszarúgási zónája sohasem ér hozzá semmihez. Azáltal, hogy beépített visszarúgásvédelemmel rendelkezœ láncot használunk, és, hogy a láncot éles és jól karbantartott állapotban tartjuk, csökkenthetjük a visszarúgás hatását. C Néhány, a vezetœlemezt és a láncot meghatározó jellemzœ Amikor a vágószerkezet, amelyet a láncfırésszel együtt vásárolt elkopik vagy megsérül, akkor ki kell cserélni azt. Csak az általunk ajánlott vezetœlemezt és láncot használja. Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet az Ön fırésze számára ajánlott felszerelés kikeresésére. VezetŒlemez HOSSZ (inch/cm) AZ ORRKERÉK FOGAINAK SZÁMA (T). Kis szám = kis sugarú csúcs = kis visszarúgás A VezetŒlemez Minél kisebb a csúcs sugara, annál kisebb a visszarúgási zóna, és annál kisebb a visszarúgás esélye. B Fırészlánc A fırészlánc egy bizonyos számú láncszembœl áll, amelyeket standard és kis visszarúgású változatban lehet kapni. FÙRÉSZLÁNCOSZTÁS (inch) A meghajtószemek közötti távolságnak meg kell egyeznie a csúcskerék és a hajtókerék fogai közötti távolsággal. A MEGHAJTÓSZEMEK SZÁMA. A meghajtószemek számát a vezetœlemez hossza, a láncosztás és a csúcskerék fogainak száma határozza meg. VÁGÓSZEM MEGHAJTÓSZEM OLDALSZEM Semmilyen Standard Kis visszarúgású A VEZETÃLEMEZ NYOM- SZÉLESSÉGE (inch/mm). A vezetœlemez nyomszélességének passzolnia kell a meghajtószemek vastagságához. OLAJOZÓNYÍLÁS ÉS A LÁNCFESZÍTà CSAPSZEG NYÍLÁSA. A vezetœlemeznek a passzolnia kell a láncfırész kivitelezési változatához. Ezeknek a láncszemeknek különbözœ kombinációi különbözœ mértékı visszarúgáscsökkentést eredményeznek. Kizárólag csak a visszarúgáscsökkentést nézve, négy különbözœ láncszemtípus kapható. Fırészlánc FÙRÉSZLÁNCOSZTÁS (inch) A szemek közötti távolság. Visszarúgáscsökkentés Vágószem Meghajtószem Oldalszem KISMÉRTÉKÙ A MEGHAJTÓSZEM VASTAGSÁGA (mm/inch) STANDARD NAGYMÉRTÉKÙ A MEGHAJTÓSZEMEK SZÁMA EXTRA NAGYMÉRTÉKÙ A VISSZARÚGÁSCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE. A visszarúgáscsökkentés mértékét a lánctípus száma mutatja. Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet az Ön fırészéhez ajánlott lánctípus számának kikereséséhez. Hungarian 11

12 2 A lánc kiélezése és a mélységhatárolás utánaigazítása Helytelenül élezett lánccal nagyobb a visszarúgás veszélye A Általános tudnivalók a vágófogak kiélezésérœl Sohase használjon életlen fırészláncot. Annak a jele, hogy egy lánc életlen az, hogy nagyobb erœre van szükség a vezetœlemez átnyomásához a fatörzsön, és a keletkezœ forgácsok nagyon aprók lesznek. Ha a lánc nagyon életlen, akkor nem is forgács, hanem csak fapor képzœdik a vágás során. Egy éles lánc valósággal átrágja magát a fán, és hosszú, vékony forgácsokat eredményez. MegfelelŒ segédezközök nélkül nagyon nehéz egy fırészláncot helyes módon kiélezni. Ajánljuk, hogy használjon reszelœsablont. Ez segítséget nyújt ahhoz, hogy a visszarúgás csökkentése és a vágási teljesímény maximális legyen. Az alábbi hibák jelentœsen növelik a visszarúgás kockázatát: AZ ÉLEZÉSI SZÖG TÚL NAGY A VÁGÓSZÖG TÚL KICSI A láncnak azt a részét, amely a vágást végzi VÁGÓSZEMNEK nevezzük. Ez VÁGÓFOGGAL (A) és MÉLYSÉGHATÁROLÓ FOGGAL (B) rendelkezik. A vágási mélységet a két fog magassága közötti különbség határozza meg. A vágófog élezésekor öt fontos tényezœre kell figyelni A B B A vágófogak élezése A vágófogak élezéséhez KÖR- SZELVÉNYÙ RESZELÃRE és RESZELÃSABLONRA van szükség. A Mıszaki adatok c. fejezet tartalmaz az Ön fırészláncához ajánlott reszelœre és reszelœsablonra vonatkozó tájékoztatást. A RESZELà ÁTMÉRÃJE TÚL KICSI AZ ÉLEZÉSI SZÖG 1 EllenŒrizze a lánc megfelelœ feszességét. Laza láncot nehéz helyesen kiélezni. A VÁGÓSZÖG 2 A vágófogat mindig belülrœl élezze, csökkentve a nyomást a reszelœ visszahúzásakor. A RESZELà ÁLLÁSA A KÖRSZELVÉNYÙ RESZELà ÁTMÉRÃJE ElŒször élezze ki az egyik oldalról a fogakat, azután pedig fordítsa meg a fırészt és élezze ki a fogakat a másik oldalról. min 4 mm (0,16") A RESZELÉSI MÉLYSÉG Reszelje a fogakat egyforma méretıre. Amikor a vágófogak hosszanti mérete 4 mm-re (0,16 ) csökken, akkor a lánc elhasználódott és ki kell cserélni. Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet a fırészlánc élezését illetœleg. 12 Hungarian

13 C Általános tanácsok a mélységhatárolás utánaigazításásához D A mélységhatárolás beállítása A vágófog élezésekor csökken a MÉLYSÉGHATÁROLÁS (a vágási mélység). A vágási teljesítmény megœrzéséhez a mélységhatároló fogakat is le kell reszelni a javasolt méretre. Mıszaki adatok c. fejezetben megtalálja az Ön fırészláncára érvényes mélységhatárolást. A csökkentett visszarúgású vágószemeknél a mélységhatároló fog elülsœ éle le van kerekítve. Nagyon fontos, hogy a lekerekítés sugarát megtartsa amikor a mélységhatároláson igazít. A mélységhatárolás beállítása elœtt a vágófogaknak újonnan kiélezettnek kell lenniük. Javasoljuk, hogy minden harmadik élezéskor igazítson a mélységhatároláson is. FIGYELEM Ez a javaslat feltételezi, hogy a vágófogak nincsenek túlzottan lereszeve. A mélységhatárolás utánaigazításához LAPOSRESZE- LÃRE és MÉLYSÉGHATÁROLÓ SABLONRA van szükség. Helyezze a sablont a mélységhatároló fogra. Ajánljuk, hogy használjon mélységhatároló sablont a mélységhatárolás és a lekerekítés helyes kialakításához. Helyezze a reszelœt a fog kiálló részére és reszelje le a fölösleget. A mélységhatárolás akkor helyes, ha többé nem érez ellenállást amikor a reszelœt a sablonon húzogatja. Túl nagy fogásmélység növeli a visszarúgás kockázatát 3 A lánc megfeszítése Egy laza lánc leugorhat, és komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Minél többet használja a láncot, annál hosszabb lesz az. Ezért fontos, hogy a lazaságot a lánc rendszeres utánafeszítésével megszüntesse. Minden tankolásnál ellenœrizze a lánc feszességét. FIGYELEM Minden új láncnak van egy bejáratási ideje, ami alatt gyakrabban kell a láncfeszességet ellenœrizni. Feszítse meg a láncot amenynyire csak lehet, de nem jobban, mint, hogy kézzel szabadon körbe lehessen húzni. Hungarian 13

14 4 A vágószerkezet kenése 1 Lazítsa meg a kombinált kulccsal a vezetœlemezt a tengelykapcsolófedélhez és a fékdobhoz rögzítœ anyacsavarokat. Húzza meg azután az anyacsavarokat szabad kézzel, amennyire csak lehet. 2 Emelje meg a vezetœlemez csúcsát és feszítse meg a láncot úgy, hogy a láncfeszítœ csavart meghúzza a kombinált kulccsal. Addig feszítse a láncot, amíg az már nem lóg lazán a vezetœlemez alatt. 3 A kombinált kulcsot használva húzza meg a vezetœlemez anyacsavarjait, miközben a vezetœlemez csúcsát is ezzel egyidejıleg emeli. EllenŒrizze, hogy a lánc kézzel szabadon körbehúzható és, hogy nem lóg lazán a vezetœlemez alsó felén. A láncfeszítœ csavar helye modellenként változik. A Mi micsoda c. fejezetben megnézheti, hogy az Ön fırészén hol található. A vágószerkezet elégtelen kenése láncszakadást okozhat, amely komoly, sœt halálos balesetekhez is vezethet. A Lánc olajozása Az olajnak a l áncfırész láncán kell maradnia, ugyanakkor meg kell Œriznie folyékonyságát mind meleg idœben, mind pedig a téli hidegekben. Mi, a láncfırész gyártói kidolgoztuk és gyártjuk az optimális láncolajat, melynek alapja növényi olaj, biológiailag bomlasztható, oldható. Javasoljuk, jogy használja a mi ökológiailag tiszta láncolajunkat a fırész élettartamának maximális meghosszabbítása céljából. Amennyiben a mi olajunk nem elérhetœ, használjon szabványos láncolajat. A fırészlánc olajozásához szükséges anyag hiányában használhat EP 90 típusú transzmissziós olajat. Soha ne használja ugyanazt az olajat kétszer Ez veszélyes mind a kezelœre, mind pedig a környezetre nézve, ugynakkor a fırésznek is árt. B A láncolaj utánatöltése Minden láncfırészünk automata lánckenœ rendszerrel rendelkezik. Bizonyos modelleknél az olaj hozama is szabályozható. Az olajtartály és az üzemanyagtartály úgy van méretezve, hogy az üzemanyag hamarabb fogy ki, mint az olaj. Ez azt jelenti, hogy soha nem kerül sor a lánc kenés nélküli használatára. Ez a biztonsági megoldás ellenben megfelelœ fajta láncolaj használatát feltételezi (ha az olaj túl híg, akkor hamarabb kifogy, mint az üzemanyag), és azt, hogy a porlasztót a javasolt módon állítja be (sovány keverék esetén az üzemanyag tovább tart, mint a láncolaj). Ezenkívül pedig az általunk javasolt vágószerkezetet kell használnia (egy túl hosszú vezetœlemez több olajat használ el). A fenti feltételek a szabályozható olajhozammal rendelkezœ fırészekre is vonatkoznak. 14 Hungarian

15 C A lánc kenésének ellenœrzése E A tengelykapcsolódob csapágyának kenése Minden tankolásnál ellenœrizze a lánc kenését. Tartsa a vezetœlemez csúcsát egy világos felület irányába, attól kb. 20 cm-re. Háromnegyed gázzal történœ, egy percnyi mıködtetés után a világos felületen egy jól kivehetœ olajcsíkot kell látnia. A motor hajtótengelye és a tengelykapcsolódob között egy tıgörgœs csapágy van, amelyet naponta kenni kell. Használjon speciális zsírzóprést és jó minœségı csapágyzsírt. Ha a lánckenés nem mıködik: 1 EllenŒrizze, hogy a vezetœlemez olajcsatornája nincse eldugulva. Tisztítsa ki, ha szükséges. 2 EllenŒrizze, hogy a vezetœlemezen tiszta-e a vezetœhorony. Tisztítsa ki, ha szükséges. 3 EllenŒrizze, hogy az orrkerék szabadon forog-e, és, hogy a csúcson levœ kenœnyílás nincs-e eldugulva. Tisztítsa meg és kenje meg, ha szükséges. Ha a fentieket elvégezte és a lánckenœ rendszer mégsem mıködik, akkor egy szervízmıhelyhez kell fordulnia. F A vágószerkezet kopásának ellenœrzése Fırészlánc Naponta ellenœrizze a fırészláncot, hogy: Vannak-e látható repedések a csapszegeken és a láncszemeken Nem merev-e a lánc A csapszegek és a láncszemek nem túlzottan kopottak-e G Javasoljuk, hogy hasonlítsa össze a használatban levœ láncot egy újjal, és így döntse el a kopás mértékét. Amikor a vágófogak úgy lekoptak, hogy már csak 4 mm-esek, akkor ki kell a láncot cserélni. A lánc meghajtókereke min 4 mm (0,16") A tengelykapcsolódobra az alábbi meghajtókerekek valamelyike van szerelve: D Az orrkerék kenése A) CSILLAGKERÉK (egybeépített meghajtókerék) Kenje meg minden alkalommal az orrkereket, amikor tankol. Speciális zsírzóprést és jó minœségı csapágyzsírt használjon ehhez. B) GYÙRÙ (cserélhetœ) EllenŒrizze rendszeresen a meghajtókerék kopásának mértékét. Túlzott kopás esetén cserélje ki azt. Akárhányszor láncot cserél, cserélje ki a meghajtókereket is. A B Hungarian 15

16 H VezetŒlemez HOGYAN KERÜLJÜK EL A VISSZARÚGÁST EllenŒrizze rendszeresen, hogy: A vezetœlemez élén képzœdött-e sorja. Ha szükséges, reszelje le azt. A visszarúgás nagyon hirtelen és hevesen történhet; a fırész, a vezetœlemez és a lánc a kezelœ felé dobódik vissza. Ha eközben a lánc mozog, az nagyon komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Életfontosságú az, hogy megértse a visszarúgás okait, és, hogy azt elœvigyázattal és helyes vágási technika alkalmazásával megelœzheti. A vezetœlemez hornya nem túlzottan kopott-e. Ha szükséges, cserélje ki a vezetœlemezt. Mi a visszarúgás? A visszarúgás kifejezést annak a hirtelen reakciónak a leírására alkalmazzuk, amikor a vágószerkezet csúcsának felsœ negyede (az ún. visszarúgási zóna ) hozzáér valamihez, és ez a fırész hátradobódását eredményezi. Hogy a vezetœlemez csúcsa nem túlzottan vagy egyenlœtlenül kopott-e. Ha a csúcs közelében, a vezetœlemez egyik élén mélyedés képzœdött, az laza lánc következménye. A vezetœlemez élettartamának növelése érdekében naponta fordítsa meg azt. A visszarúgás mindig a vezetœlemez síkjában történik. Leggyakoribb az, hogy a fırész vissza- és felfelé, a kezelœ irányába dobódik. Más irányú elmozdulás is elœfordulhat attól függœen, hogy hogyan használták a fırészt amikor a visszarúgási zóna valamihez hozzáért. A LEGTÖBB BALESET ÚGY TÖRTÉNIK A LÁNC FÙRÉSSZEL, HOGY A LÁNC MEGSÉRTI A KEZELÃT. VISELJEN SZEMÉLYI VÉDÃFELSZERELÉST (lásd A láncfırész biztonsági felszerelése c. fejezetet). Visszarúgásra csak akkor kerül sor, ha a visszarúgási zóna hozzáér egy tárgyhoz. NE VÁLLALJON OLYAN MUNKÁT, AMELYBEN BIZONYTALAN (lásd a Személyi védœfelszerelés, Hogyan kerüljük el a visszarúgást, Általános munkavédelmi utasítások és a Vágószerkezet c. fejezeteket). KERÜLJE EL A VISSZARÚGÁS KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ HELYZETEKET (lásd a Személyi védœfelszerelés c. fejezetet). HASZNÁLJA A JAVASOLT BIZTONSÁGI FELSZERELÉST ÉS ELLENÃRIZZE ANNAK ÁLLAPOTÁT. (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások c. fejezetet) ELLENÃRIZZE, HOGY MÙKÖDÃKÉPES AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI FELSZERELÉS (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások és Általános biztonsági intézkedések c. fejezetet). 16 Hungarian

17 Általános szabályok 1 Ha megérti azt, hogy mi a visszarúgás és hogyan történik, akkor csökkentheti vagy kiküszöbölheti a meglepetést. A visszarúgás rendszerint elég enyhe, de néha nagyon hirtelen és heves is lehet. 6 Legyen nagyon elœvigyázatos amikor a vágószerkezet felsœ oldalával vág, azaz alulról felfelé. Ezt toló vágásnak nevezzük. A lánc megpróbálja hátratolni a fırészt, a kezelœ irányába. 2 Mindig fogja szilárdan a fırészt, a jobbkézzel a hátsó, balkézzel az elsœ fogantyút. Fogja körül az ujjaival és a hüvelykujjával a fogantyút. Alkalmazza ezt a fogást, akár jobbkezes, akár pedig balkezes. Ez a fogás csökkenti a visszarúgás hatását és lehetœvé teszi, hogy megœrizze a fırész feletti ellenœrzést. Ha a kezelœ nem tart ellent ennek a nyomásnak, fennáll annak a veszélye, hogy a fırész annyira hátramozdul, hogy a visszarúgási zóna kapcsolatba kerül a vágási felülettel. Ez visszarúgást okoz. Ne engedje el a fogantyúkat 3 A legtöbb visszadobódási baleset gallyazáskor történik. Gondoskodjon aról, hogy szilárdan álljon, és, hogy semmi se legyen az útjában, amin megcsúszhat vagy amin elvesztheti az egyensúlyát. Figyelmetlenség visszarúgáshoz vezethet, ha a vágószerkezet visszarúgási zónája véletlenül egy ághoz, egy közeli fához vagy valamilyen más tárgyhoz ér. A vágószerkezet alsó részével történœ vágást, azaz a felülrœl lefelé történœ vágást húzó vágásnak nevezzük. Ebben az esetben a fırész saját magát a fa irányába húzza, és vágás közben a fırésztest elülsœ része természetes támaszkodási pontot képez. A húzó irányú vágás jobb ellenœrzést biztosít a fırész és a visszarúgási zóna felett. 7 Tartsa be a vezetœlemez és a lánc élezésére és karbantartására vonatkozó utasításokat. VezetŒlemez- és lánccsere esetén csak az általunk javasolt kombinációt használja. Lásd a Vágószerkezet és a Mıszaki adatok c. fejezetet. 4 Soha ne használja a fırészt derékmagasság fölött, és próbálja elkerülni azt, hogy a vágószerkezet csúcsával vágjon. Soha ne használja a fırészt egy kézzel Nem megfelelœ vágószerkezet vagy helytelenül kiélezett lánc használata növeli a visszarúgás veszélyét. A vezetœlemez és lánc helytelen kombinációja is növeli a visszarúgás kockázatát 5 Használjon mindig nagy vágósebességet, azaz teljes gázt. Hungarian 17

18 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 1 A láncfırészt csakis favágásra konstruálták. Az egyedüli vágószerkezet, amelyet ezzel a láncfırésszel használni lehet az, amelyet a Mıszaki adatok c. fejezetben javasolunk. 2 Soha ne használjon láncfırészt ha fáradt, ha szeszesitalt fogyasztott, vagy ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja a látását, az ítélœképességét vagy a koordinációs képességét. 3 Mindig viseljen megfelelœ védœöltözetet. Lásd a Személyi védœfelszerelés c. fejezetet. 4 Soha ne használjon olyan láncfırészt, amelynek eredeti konstrukcióján bármilyen módon is változtattak. 5 Soha ne használjon olyan láncfırészt, amely hibás. Végezze el az ebben a használati utasításban elœírt ellenœrzési, karbantartási és szervízmunkálatokat. Bizonyos karbantartási és szervízmunkákat szakképzett szerelœnek kell elvégeznie. Lásd a Karbantartás c. fejezetet. 6 BEINDÍTÁS Soha ne indítsa be a láncfırészt helyesen felszerelt vezetœlemez, lánc és tengelykapcsolófedél nélkül. ( Lásd az Összeszerelés c. fejezetet). 7 ÜZEMANYAGBIZTONSÁG (Tankolás, üzemanyagkeverés, tárolás.) Az üzemanyag és az üzemanyagpára gyúlékony Az üzemanyag és a láncolaj kezelésekor legyen elœvigyázatos. Ne menjen nyílt láng közelébe, és ne lélegezze be az üzemanyaggœzöket. Soha ne próbálja a fırészt mıködés közben megtankolni. Gondoskodjon bœséges szellœztetésrœl tankoláskor és üzemanyagkeveréskor (kétütemı motorok számára). Vigye el a motorfırészt legelább 3 méterre a tankolás helyétœl, mielœtt beindítaná. Soha ne kapcsolja be a láncfırészt, ha: a) az üzemanyag vagy a láncolaj a fırészre ömlött. Törölje le az üzemanyagot, illetve olajat, és várja meg, míg elpárolog teljesen. b) magára öntötte az üzemanyagot vagy a láncolajat. Cseréljen ruhát. c) szivárog az üzemanyag. EllenŒrizze az ÜZEMANYAGTARTÁLY KUPAKJÁT és az ÜZEMANYAGVEZETÉKET szivárgás szempontjából. Min. 3 m (10 ft) Soha ne indítsa be a láncfırészt házon belül. A kipufogógázok veszélyesek lehetnek. MielŒtt a láncfırészt beindítaná, bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek személyek vagy állatok a közelben, a- melyek veszélynek lennének kitéve. Tegye le a fırészt a földre és jobblábbal rögzítse le a hátsó fogantyút. Fogja meg balkézzel szilárdan az elsœ fogantyút. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncfırész szilárdan fekszik, és, hogy a lánc nem ér hozzá a földhöz. Fogja meg azután jobbkézzel az indítófogantyút és húzza meg az indítózsinórt. Mindig tárolja a motorfırészt és az üzemanyagot szikráktól és nyílt tıztœl, például gépektœl, villanymotoroktól, jelfogóktól, kapcsolóktól, kazánoktól, stb. távol. Mindig tárolja az üzemanyagot erre a célra jóváhagyott tartályban. A fırész tárolásakor vagy szállításakor az üzemanyagtartálynak és a láncolajtartálynak üresnek kell lenni. Kérdezze meg a helyi benzinállomásnál, hogy hova öntheti a maradék üzemanyagot és láncolajat. 8 Soha ne használjon más tartozékot, mint az ebben a használati utasításban javasoltakat. Lásd a Vágószerkezet és a Mıszaki adatok c. fejezetet. Növekszik a balesetveszély ha nem megfelelœ vágószerkezetet vagy helytelenül kiélezett láncot használ. A vezetœlemez és fırészlánc helytelen kombinációjának használata is növeli a balesetveszélyt 18 Hungarian

19 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Ebben a fejezetben a motorfırésszel végzett munkára vonatkozó alapvetœ munkavédelmi szabályokról van szó. Ez a tájékoztató nem helyettesítheti a szakmai ügyességet és tapasztalatot. Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalanul érzi magát, álljon le a munkával és kérjen útba igazítást egy szakértœtœl ( keresse a telefonkönyvben FA- KITERMELÉS címszó alatt). NE PRÓBÁLKOZZON OLYAN MUNKÁVAL, AMELY ELÃTT BIZONY- TALANNAK ÉRZI MAGÁT 4 Nézzen körül és ellenœrizze lehetséges akadályok, például gyökerek, kövek, gödrök, árkok, stb. jelenlétét, arra az esetre ha hirtelen el kellene mozdulnia. Nagy elœvigyázattal dolgozzon lejtœs helyeken. Fontos 1 A láncfırész használatbavétele elœtt meg kell értenie a visszarúgás hatásait és elœidézœ okait (Lásd a Hogy kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet). 2 MielŒtt a fırészt használatba venné, meg kell értenie a vágószerkezet felsœ és alsó élével végzett vágás közötti különbséget (Lásd a Hogyan kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet). 1 AlapvetŒ munkavédelmi szabályok 1 Nézzen maga körül: hogy meggyœzœdjön arról, hogy nincsenek személyek, állatok, vagy olyan tárgyak a közelben, amelyek befolyásolhatják a munkáját 5 Legyen különösen elœvigyázatos feszültség alatt levœ ágak vagy törzsek vágásakor. Egy feszültség alatt levœ fatörzs vagy ág hirtelen visszaugorhat természetes helyzetébe, mielœtt még elvágná azt, vagy azután. Ha rossz oldalon áll, vagy rossz helyen kezdi a fırészelést, akkor megütheti Önt vagy a láncfırészt. Emiatt elveszítheti a fırész feletti uralmát, ami komoly balesetet okozhat. hogy meggyœzœdjön arról, hogy a fentiek nem kerülhetnek a motorfırész hatósugarába, és a ledœlœ fák által sem sérülhetnek meg. Kövesse a fenti utasításokat, de ne használjon láncfırészt olyan helyzetben ahol nincs alkalma segítséget hívni ha baleset történik. 6 MielŒtt arrébb viszi a láncfırészt, állítsa le a motort és rögzítse le a fékkarral a láncot. A fırészt úgy vigye, hogy a vezetœlemez és a lánc hátrafelé mutasson. Tegye rá a láncvédœt a vágószerkezetre, mielœtt a fırészt bármilyen távolságra is elvinné. 2 Ne használja a fırészt rossz idœben, például sırı ködben, erœsen zuhogó esœben, erœs szélben vagy nagy hidegben, stb. A hideg idœben végzett munka fárasztó, és gyakran egyéb kockázatokkal is jár, például jeges talaj, elœre ki nem számítható dœlési irány, stb. 3 Legyen nagyon elœvigyázatos vékony ágak vágásakor, és kerülje a bokrok vágását (azaz sok kis ágat egyidejıleg). A vékony ágakat bekaphatja a lánc és hátraránthatja Ön felé, komoly sérüléseket okozva. 7 Soha ne tegye le a láncfırészt mıködœ motorral, ha nem tudja figyelemmel tartani és a láncfék nincs behúzva. Állítsa le a motort, ha a fırészt akár rövid idœre is otthagyja valahol. Hungarian 19

20 2 AlapvetŒ vágástechnika Általános tudnivalók Vágáskor mindig használjon teljes gázadagolást Minden egyes vágás után csökkentse a gázadagolást üresjárati szintre (a motor komoly károsodásához vezethet, ha túl hosszú ideig mıködik megterhelés nélkül, teljes gázzal ). FelülrŒl történœ vágás = Húzó vágás Alulról történœ vágás = Toló vágás A toló vágáskor jelentkezœ nagyobb visszarúgási veszélyrœl lásd a Hogyan kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet. Kifejezések: Vágás = Általános kifejezés a fa keresztülvágására Gallyazás = A ledöntött fa ágainak levágása Két tényezœ határozza meg azt, hogy a fırészlánc beszorul-e vagy a farönk elreped-e. Az egyik az, hogy a rönk hol támaszkodik fel, a másik pedig, hogy feszített állapotban van-e. Két lépésben, úgy felülrœl, mint alulról történœ vágás útján az esetek többségében ezek a problémák elkerülhetœk. A rönköt úgy kell alátámasztani, hogy a vágás alatt ne szorítsa be a láncot, és ne is repedjen szét. Ha a lánc beszorul a vágásba: ÁLLÍTSA LE A MOTORT Ne próbálja meg kirántani a fırészt. Ha ezzel próbálkozik, megsértheti magát a lánccal amikor a fırész hirtelen kiszabadul. Használjon emelœrudat a vágás szétnyitására és a vezetœlemez kiszabadítására. Az alábbiakban leírjuk, hogy hogy kezelje a legtöbb olyan helyzetet, amely a láncfırész használata közben adódik. Hasadás = Amikor a vágás tárgya a vágás befejezése elœtt letörik A vágás megkezdése elœtt öt fontos tényezœt kell figyelembe venni: 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a vágószerkezet nem fog beszorulni a vágásba. 2 Bizonyosodjon meg arról, hogy a farönk nem fog szétrepedni. A vágás 1 A rönk a talajon nyugszik. A láncszorulás vagy a tönk szétrepedésének veszélye kicsi. Fennáll ellenben annak a veszélye, hogy a lánc a vágás befejezésekor hozzáér a talajhoz. Vágja át teljesen a rönköt felülrœl. Próbálja meg elkerülni, hogy a vágás befejezésekor a talajt érintse. Tartsa meg a teljes gázadagolást, de készüljön fel arra az esetre ha a lánc beakadna. 3 Bizonyosodjon meg arról, hogy a lánc a vágás alatt vagy után nem fog hozzáérni a talajhoz vagy valamilyen tárgyhoz. A Ha van lehetœség a farönk átfordítására, akkor a vágás 2/3-ánál álljon meg. B Fordítsa át a rönköt és fejezze be a vágást az ellenkezœ oldalról. 4 Fennáll-e a visszarúgás veszélye? 5 A feltételek és a környezœ terep befolyásolja-e a munka közbeni biztonságát? 20 Hungarian

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

ER-6n ABS. Használati Útmutató

ER-6n ABS. Használati Útmutató ER-6n ABS Használati Útmutató MAGYAR Motorkerékpár Használati útmutató Amennyiben az alább felsorolt jelekkel találkozik, kövesse az instrukciókat a praktikus és biztonságos működtetés, illetve karbantartás

Részletesebben

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell.

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell. 2 Karbantartás vagy javítás végzésekor ne feledje, hogy az útmutatóban lévő részletes utasítások csak a MERIDA kerékpárokra vonatkoznak, más kerékpárokra lehet, hogy nem alkalmazhatók. A gyakori áttervezések,

Részletesebben

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 VESPA...3 1.1 MŰSZERFAL...3 1.2 KEZELŐSZERVEK ÉS DIGITÁLIS ÓRA...3 1.3 A NYEREG FELNYITÁSA...4 1.4 AZONOSÍTÁS...4 2 HASZNÁLAT...4 2.1 ELLENŐRZÉSEK ÉS FELTÖLTÉSEK...4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT.

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. Tartalomjegyzék Előszó... 3 Bevezető... 5 Technikai leírás... 5 Biztonsági előírások... 7 A rotációs kapa kezelése... 8 Karbantartás... 12 Üzemen kívül helyezés... 14

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT!

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 30 FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 31 kal inkább következetesség, valamint elemző- és beleérző-képesség szükséges, mint nyers fizikai erő. A jó felszállás élménye pedig csak fokozza az ilyen kivételes

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

KÉK ÉG Repülő Sportegyesület LÉGIÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS. Cessna Aircraft Co., Wichita, Kansas, USA Gyártási év: 1958. Ez az Ön példánya!

KÉK ÉG Repülő Sportegyesület LÉGIÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS. Cessna Aircraft Co., Wichita, Kansas, USA Gyártási év: 1958. Ez az Ön példánya! LÉGIÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS Típus: CESSNA 172 Sorozatszám: 36536 Gyártó: Cessna Aircraft Co., Wichita, Kansas, USA Gyártási év: 1958 Lajstromjel: HA-SUN Ez az Ön példánya! Ezen légiüzemeltetési utasítás

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing SID/SIW 14-A/22-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT

BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT Köszönjük Köszönjük, hogy jobb hallása érdekében a mi termékünket választotta. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy új hallókészüléke a legjobb minőségű legyen, és hogy

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben