281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar"

Átírás

1 Használati utasítás 281XP 288XP Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar

2 A fırészen látható szimbólumok: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT! A láncfırézek veszélyesek lehetnek! Óvatlan vagy helytelen használatuk a kezelœ vagy más személyek balesetét, halálos balesetét is okozhatja. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és legyen biztos abban, hogy megértette azt, mielœtt a fırészt használatba veszi. Viseljen mindig KötelezŒ a védœsisak KötelezŒ a (hallás) fülvédœ VédŒszemüveget vagy arcvédœ maszkot Ez a termék megfelel a CE normák követelményelnek. A használati utasításban található szimbólumok: Állítsa le a motort a leállítógomb STOP - állásba való helyezésével, mielœtt a fırészen bármilyen ellenœrzést vagy karbantartást végezne. Használjon mindig megfelelœ védœkesztyıt. Rendszeres tisztítás szükséges. A környezet zajszennyezése az Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint. A gép zajkibocsátása a Mıszaki adatok címı fejezetben és a címkén szerepel. Szemrevételezés. VédŒszemüveg vagy arcvédœ maszk viselése kötelezœ. Üzemanyagfeltöltés. Olajfeltöltés és az olajadagolás szabályozása. A gépen szereplœ többi jel /címke egyes piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik. 2 Hungarian

3 Az új fırész használatbavétele elœtt Olvassa el figyelmesen a használati utasítást EllenŒrizze a vágószerkezet felszerelését és beállítását, lásd a 25. oldalt. Az üzemanyag utántöltését követœen kapcsolja csak be a fırészt. EllenŒrizze a karburátort! Lásd a oldalt. Ne használja a fırészt mielœtt a lánc elegendœ olajat nem kap. Lásd a 14. oldalt. FONTOS! Túl sovány benzin-levegœ keverék megsokszorozza a motor besülésének veszélyét. A levegœszırœ elégtelen karbantartása lerakódásokat okoz a gyújtógyertyán, ami indítási nehézségekhez vezet. Ha a lánc nincs megfelelœen beállítva, az a vezetœlemez, a csillagkerék és a lánc túlzott kopását vagy károsodását okozza.!! A! VIGYÁZAT!! A A motorfırész eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni. Használjon mindig eredeti pótalkatrészeket. Nem engedélyezett módosítások vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek. motorfırész veszélyes szerszám, és vigyázatlan vagy helytelen használat esetén komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Nagyon fontos, hogy elolvassa és megértse az alábbi elœírásokat. A katalízises tisztítással rendelkezœ hangtompítók belsœ oldala olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek rákot idézhetnek elœ. Ha a hangtompító meghibásodott, kerülje e részek érintését. láncolajgœzök, a fırészpor és a motor kipufogógázainak hosszas belégzése veszélyeztetheti az egészséget. A Husqvarna AB folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és ezért fenntartja a jogot arra, hogy többek között a termékek formáján és külsején elœzetes tájékoztatás nélkül változtasson. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata... 2 Munkavédelmi utasítások Személyi védœfelszerelés... 4 A láncfırész biztonsági felszerelése... 4 A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése... 8 Vágószerkezet Hogyan kerüljük el a visszarúgást Általános biztonsági intézkedések Általános munkavédelmi utasítások Mi micsoda? Mi micsoda? Összeszerelés A vezetœlemez és a lánc felszerelése Üzemanyagkezelés Üzemanyagkeverék Tankolás Beindítás és leállítás Beindítás és leállítás Karbantartás Porlasztó Indítószerkezet LevegŒszırŒ Gyújtógyertya Kipufogódob Az olajpumpa szabályozása A tıgörgœs csapágy karbantartása A hıtœrendszer Téli használat Napi karbantartás Heti karbantartás Havi karbantartás Mıszaki adatok 281XP XP Hungarian 3

4 SZEMÉLYI VÉDÃFELSZERELÉS Motorfıresszel úgy történik a legtöbb baleset, hogy a fırészlánc eltalálja a kezelœt. Amikor a gépet használja, viseljen mindig jóváhagyott személyi biztonsági felszerelést. A személyi biztonsági felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelœ felszerelés kiválasztásához kérje kereskedœ segítségét. A hosszú ideig tartó vagy folyamatos zajártalom maradandó halláskárosodást okozhat. A láncfırész használata közben ezért mindig viseljen megfelelœ zaj elleni fülvédœt. VÉDÃSISAK HALLÁSVÉDà VÉDÃSZEMÜVEG VAGY ARCVÉDà MASZK A LÁNCFÙRÉSZ BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Az alábbiakban elmagyarázzuk a láncfırész különbözœ biztonsági felszereléseit, azok mıködését, valamint azt az alapvetœ ellenœrzést és karbantartást, amelyrœl a biztonságos használat érdekében gondoskodnia kell. (Lásd a Mi micsoda címı fejezetet arról, hogy a különbözœ alkatrészek hol találhatók meg a fırészen). SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN LÁNGFÜRÉSZT, AMELYNEK HIBÁS A BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE! Végezze el az alább felsorolt ellenœrzési, karbantartási és szervízmıveleteket 1 Láncfék és biztonsági fékkar 2 Gázadagoló-retesz VÉDÃBETÉTES KESZTYÙ 3 Láncfogó MUNKA KÖZBEN HASZNÁLJON MINDIG VÉDÃNADRÁGOT! 4 JobbkézvédŒ 5 Rezgéscsillapító rendszer VÉDÃBETÉTES CSIZMA, ACÉLLEMEZ LÁBUJJVÉDÃVEL ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ TALPPAL 6 Leállító kapcsoló A ruháknak általában testhezállóknak kell lenniük, anélkül, hogy akadályoznák a mozgást. 7 Kipufogódob MINDIG LEGYEN A KÖZELBEN EGY ELSÃSEGÉLY-KÉSZLET 8 Vágószerkezet (lásd a Vágószerkezet c. fejezetet) 4 Hungarian

5 1 Láncfék és biztonsági fékkar Az Ön láncfırésze láncfékkel van ellátva, amelyet úgy alakítottak ki, hogy azonnal leállítsa a láncot ha a fırész visszarúg. A láncfék csökkentheti ugyan a baleset kockázatát, de megelœzni csak Ön tudja azt. Használja elœvigyázattal a láncfırészt, és gondoskodjon arról, hogy a vezetœlemez visszarúgási zónája ne érjen soha semmihez. 2 A biztonsági fékkart nemcsak arra tervezték, hogy mıködésbe hozza a láncféket. Egy másik fontos biztonsági feladata megakadályozni azt, hogy a lánc a balkézhez érjen ha az elsœ fogantyú kicsúszna a kezébœl. 3a Beindítás A láncféknek a motorfırész beindításakor bekapcsolt állapotban kell lennie. 1 A láncféket (A) mıködésbe lehet hozni kézzel (balkézzel), vagy automatikusan (egy lengœkar által). Modelljeink legtöbbjén a biztonsági fékkar visszarúgás esetén az ellensúly szerepét játssza. A fék mıködésbe jön, ha a biztonsági fékkart (B) elœretoljuk. A B B b A láncféket átmenetileg akkor is használhatja ha pozíciót változtat, vagy ha rövid idœre leteszi a fırészt. A láncféket akkor is ajánlatos kézzel mıködésbe hozni ha fennáll annak a veszélye, hogy egy közelben levœ tárgyat vagy személyt véletlenül megsért a lánc. Ez a mozdulat egy rugós szerkezetet hoz mıködésbe, amely a fékszalagot (C) ráfeszíti a hajtótengelyre szerelt fékdobra (D). B 4 A láncfék kiengedéséhez a fékkart hátra, az elsœ fogantyú felé kell húzni. C D 5 A visszarúgás nagyon hirtelen és heves lehet. A legtöbb visszrúgás azonban enyhébb jellegı, és nem mindig hozza mıködésbe a láncféket. Ilyenkor határozottan kell tartani a láncfırészt és nem kiengedni azt a kézbœl. Hungarian 5

6 6 A láncfék kézi vagy automatikus mıködésbe hozatala a visszarúgás erejétœl függ, valamint attól, hogy a fırész milyen helyzetben van ahhoz a tárgyhoz képest, amelyhez a vezetœlemez visszarúgási zónája hozzáér. Ha a visszarúgás heves, és a vezetœlemez visszrúgási zónája távolabb van a kezelœtœl, akkor a láncféket az ellensúly elmozdulása hozza mıködésbe (TEHETETLENSÉGI FÉK). 2 Gázadagoló-retesz A gázadagoló-reteszt a véletlen gázadagolás megakadályozása céljából alakították ki. Amikor a reteszgombot (A) benyomja (azaz amikor megfogja a fogantyút), akkor szabaddá teszi a gázadagoló gombot (B). Amikor a fogantyút elengedi, akkor úgy a gázadagoló gomb, mint a reteszgomb visszaugrik eredeti helyzetébe. ErrŒl két egymástól független rugó gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy a fogantyú eleresztésekor a gázadagoló gomb automatikusan üresjárati állásban rögzítœdik. A B Ha a visszrúgás kevésbé heves, és a vezetœlemez visszarúgási zónája közelebb van a kezelœhöz, akkor a féket a balkéz elmozdulása fogja mıködésbe hozni. 3 Láncfogó A láncfogót arra a célra tervezték, hogy felfogja a láncot ha az elszakad vagy leugrik. Ez nem történhet meg ha a láncfeszesség megfelelœ (lásd az Összeszerelés c. fejezetet), valamint ha a vezetœlemez és a lánc szervíze és karbantartása is megfelelœ. (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások c. fejezetet). 7 Fadöntés közben a balkéz olyan módon fogja az elsœ fogantyút, hogy a fékkart kézzel nem lehet mıködésbe hozni. Ebben a helyzetben a láncféket csak az ellensúly tehetetlenségi nyomatéka hozhatja mıködésbe. 4 JobbkézvédŒ Azon kívül, hogy a kezet az elszakadó vagy leugró lánctól védi, a jobbkézvédœ azt is megakadályozza, hogy az ágak és a gallyak zavarják a hátsó fogantyút fogó jobbkezet. A tehetetlenségi nyomaték által mıködtetett láncfék növeli az Ön biztonságát, de bizonyos tényezœket nem szabad figyelmen kívül hagyni (lásd fennebb a 6. pontot). 6 Hungarian

7 5 Rezgéscsillapító rendszer Az Ön láncfırésze rezgéscsillapító rendszerrel van ellátva, amelyet úgy konstruáltak, hogy csökkentse a vibrációkat, és könnyebbé tegye a használatot. 6 Leállító kapcsoló Használja a leállító kapcsolót a motor leállítására. A láncfırész használatakor rezgések keletkeznek, amelyeket a lánc és a vágott fa közötti egyenlœtlen érintkezés okoz. Keményfa vágásakor (a legtöbb lombhullató fa ilyen) több rezgés keletkezik, mint puhafa vágásakor ( a tılevelıek nagyrésze). Életlen vagy nem megfelelœ lánc (téves típusú vagy helytelenül élezett - lásd a D fejezetet) növeli a vibrációszintet. A rezgéscsillapító rendszer csökkenti a motor és a lánc rezgéseinek a fırész fogantyúja felé történœ terjedését. A fırésztestet, a vágószerkezetet is beleértve, rezgéscsillapító elemek szigetelik el a fogantyúktól. A rezgéseknek való túlzott kitétel vérkeringési vagy idegsérüléseket okozhat olyan személyeknél, akiknek vérkeringési zavaraik vannak. Forduljon orvoshoz ha annak jeleit tapasztalja, hogy túlzottan ki van téve rezgéseknek. Ezek a panaszok többek között zsibbadás, érzéketlenség, bizsergés, szúrás, fájdalom, erœtlenség, a bœr színének és állapotának megváltozása. Ezek a panaszok többnyire az ujjakban, a kezekben és a csuklókban jelentkeznek. 7 Kipufogó dob A kipufogó dobot arra a feladatra tervezték, hogy a zajszintet minimálisra csökkentse, és, hogy a kipufogógázokat a kezelœ közelébœl elvezesse. A motor kipufogógázai forrók, lehet bennük szikra, mely tüzet okozhat. Soha ne használja a fırészt zárt helyiségben vagy gyúlékony anyagok közelében! Száraz, meleg éghajlatú vidékeken a tızveszély kockázata kézzelfogható lehet. Az ilyen területeken elœfordul, hogy kötelezœen elœírják többek között a kipufogódob jóváhagyott szikrafogóhálóval való felszerelését. Nagyon fontos, hogy a felhasználó kövesse a kipufogódobra vonatkozó ellenœrzési, karbantartási és szervizelœírásokat (lásd A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése címı fejezetet). A kipufogódob használat alatt nagyon forró, és a használat után is az marad egy rövid ideig. NE ÉRJEN HOZZÁ A KIPUFOGÓDOBHOZ AMIKOR AZ FORRÓ! Hungarian 7

8 A láncfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervízelése 3 Az automata fék ellenœrzése A láncfırészek szervízeléséhez és javításához SPECIÁLIS SZAKMAI KIKÉPZÉSRE VAN SZÜKSÉG. Ez különösen érvényes a láncfırész biztonsági felszerelésére. Ha az Ön láncfırésze nem teljesíti az alábbi vizsgálatok valamelyikét, akkor forduljon egy SZERVÍZMÙHELYHEZ. Bármely termékünk megvásárlásakor garantáljuk a szakképzett javítást és szervízelést. Ha a fırészt nem SZERVÍZMÙ- HELLYEL RENDELKEZà SZAKKERESKEDÃTÃL vásárolta, akkor kérje el tœle a legközelebbi SZERVÍZMÙHELY címét. Tartsa a láncfırészt egy fatuskó vagy más szilárdan álló tárgy fölé. Engedje el az elsœ fogantyút, és hagyja a vezetœlemezt a fatuskónak ütközni. 1 Láncfék, biztonsági fékkarral 1 A fékszalag kopásának ellenœrzése Amikor a vezetœlemez nekiütközik a tuskónak, be kell a féknek húznia. Kefélje le a fırészport, gyantát és piszkot a láncfékrœl és a tengelykapcsolódobról. A piszok és a kopás befolyásolhatja a fék mıködését. 4 A fékkar ellenœrzése Rendszeresen ellenœrizze, hogy a fékszalag a legvékonyabb ponton is legalább 0,6 mm vastag. Helyezze a motorfırészt szilárd alapra, és indítsa be. Gondoskodjon arról, hogy a lánc se a talajhoz, se egyéb tárgyakhoz ne érjen hozzá. Lásd a Beindítás és leállítás címı fejezetben szereplœ utasításokat. 2 A biztonsági fékkar ellenœrzése A) GyŒzŒdjön meg arról, hogy a biztonsági fékkar nem sérült, és, hogy látható hibáktól, például repedésektœl mentes. B) Mozgassa a biztonsági fékkart elœre-hátra, és gyœzœdjön meg arról, hogy szabadon mozog, valamint, hogy szilárdan kapcsolódik a tengelykapcsoló fedeléhez. Fogja meg keményen a fırészt, a hüvelykujjakat és az ujjakat a fogantyúk köré zárva. Adjon teljes gázt, és helyezze üzembe a láncféket a csuklója elœre hajlításával, anélkül, hogy a fogantyút elengedné. A láncnak azonnal meg kell állnia. 8 Hungarian

9 2 Gázadagoló-retesz 4 JobbkézvédŒ 1 GyŒzŒdjön meg arról, hogy felengedett reteszgombbal a gázadagológomb üresjárati helyzetben rögzített. EllenŒrizze, hogy a jobbkézvédœ nem sérült, és látható hibák, például repedések sincsenek rajta. 2 Nyomja le a reteszgombot, és gyœzœdjön meg arról, hogy visszatér az eredeti állásába miután felengedi. 5 Rezgéscsillapító rendszer 3 EllenŒrizze, hogy a gázadagológomb és a reteszgomb szabadon mozog, és, hogy a nyomórugók megfelelœen mıködnek. 4 Indítsa be a fırészt és adjon teljes gázt. Engedje ki a gázadagológombot, és ellenœrizze, hogy a lánc megáll és mozdulatlan marad. Ha a lánc üresjárati helyzetben levœ gázadagológombbal is körbejár, akkor ellenœriznie kell a porlasztó üresjárati beállítását. Lásd a Karbantartás c. fejezetet. 3 Láncfogó EllenŒrizze rendszeresen a rezgéscsillapító elemeket, repedések és torzulások szempontjából. GyŒzŒdjön meg arról, hogy a rezgéscsillapító elemek szilárdan kapcsolódnak a motortesthez és a fogantyúkhoz. 6 Leállító kapcsoló Indítsa be a motort, és gyœzœdjön meg arról, hogy az leáll, ha a leállítókapcsolót stopállásba helyezi. EllenŒrizze, hogy a LÁNCFOGÓ nem sérült, és, hogy szilárdan kapcsolódik a fırésztesthez. Hungarian 9

10 7 Kipufogódob Soha ne használjon olyan láncfırészt, amelynek hibás a kipufogódobja. VÁGÓSZERKEZET Ez a fejezet leírja, hogy hogyan válassza ki és tartsa karban a vágószerkezetet, ahhoz, hogy: Csökkentse a visszarúgás veszélyét. Csökkentse a láncszakadás vagy a lánc leugrásának veszélyét. A legnagyobb vágóteljesítményt érje el. Növelje a vágószerkezet élettartamát. Az öt alapszabály Rendszeresen ellenœrizze, hogy a kipufogódob biztonságosan hozzá van rögzítve a láncfırészhez. 1 Csak az általunk javasolt vágószerkezetet használja! Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet. Ha az Ön kipufogódobja szikrafogó hálóval rendelkezik, akkor azt rendszeresen tisztítani kell. EltömŒdött háló a motor túlmelegedését okozza, ami a motor komoly károsodásához vezethet. Soha ne használja a kipufogódobot, ha a szikrafogó háló hiányzik vagy hibás. SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN LÁNCFÙRÉSZT, AMELYNEK HIBÁS A BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE. VÉGEZZE EL AZ EBBEN A FEJEZETBEN LEÍRT ELLENÃRZÉSEKET ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁ- LATOKAT. HA A MOTORFÙRÉSZ AZ ELÃÍRT ELLENÃRZÉSEK VALAMELYIKÉT NEM TELJESÍTI, FORDULJON EGY SZERVÍZHEZ, HOGY OTT ELVÉGEZZÉK A JAVÍTÁST. 2 Tartsa a lánc fogait éles állapotban. Kövesse utasításainkat, és használja az általunk javasolt reszelœsablont. Megsérült vagy hibásan kiélezett lánc növeli a baleset veszélyét. 3 Tartsa be a helyes mélységhatárolást! Kövesse utasításainkat és használja a javasolt mélységhatároló sablont. Túl nagy fogásmélység növeli a visszarúgás veszélyét. 4 Tartsa a láncot megfelelœen feszesen! Ha a lánc laza, könnyebben leugrik, és a vezetœlemez, a lánc és a csillagkerék túlzott kopásához is vezet. 5 Tartsa a vágószerkezetet jól megkent és megfelelœen karbantartott állapotban! Egy elégtelenül olajozott lánc könnyebben hajlamos a szakadásra és a leugrásra, és a vezetœlemez, a lánc és a csillagkerék túlzott kopásához is vezet. 10 Hungarian

11 1 Vágószerkezet, amelyet a visszarúgás csökkentése céljából konstruáltak Hibás vágószerkezet, vagy a vezetœlemez és a lánc helytelen kombinációja növeli a visszarúgás kockázatát. Csak a Mıszaki adatok c. fejezetben ajánlott vezetœlemez lánc kombinációkat használja. A visszarúgás elkerülésének egyetlen módja az, ha vigyázunk arra, hogy a vezetœlemez visszarúgási zónája sohasem ér hozzá semmihez. Azáltal, hogy beépített visszarúgásvédelemmel rendelkezœ láncot használunk, és, hogy a láncot éles és jól karbantartott állapotban tartjuk, csökkenthetjük a visszarúgás hatását. C Néhány, a vezetœlemezt és a láncot meghatározó jellemzœ Amikor a vágószerkezet, amelyet a láncfırésszel együtt vásárolt elkopik vagy megsérül, akkor ki kell cserélni azt. Csak az általunk ajánlott vezetœlemezt és láncot használja. Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet az Ön fırésze számára ajánlott felszerelés kikeresésére. VezetŒlemez HOSSZ (inch/cm) AZ ORRKERÉK FOGAINAK SZÁMA (T). Kis szám = kis sugarú csúcs = kis visszarúgás A VezetŒlemez Minél kisebb a csúcs sugara, annál kisebb a visszarúgási zóna, és annál kisebb a visszarúgás esélye. B Fırészlánc A fırészlánc egy bizonyos számú láncszembœl áll, amelyeket standard és kis visszarúgású változatban lehet kapni. FÙRÉSZLÁNCOSZTÁS (inch) A meghajtószemek közötti távolságnak meg kell egyeznie a csúcskerék és a hajtókerék fogai közötti távolsággal. A MEGHAJTÓSZEMEK SZÁMA. A meghajtószemek számát a vezetœlemez hossza, a láncosztás és a csúcskerék fogainak száma határozza meg. VÁGÓSZEM MEGHAJTÓSZEM OLDALSZEM Semmilyen Standard Kis visszarúgású A VEZETÃLEMEZ NYOM- SZÉLESSÉGE (inch/mm). A vezetœlemez nyomszélességének passzolnia kell a meghajtószemek vastagságához. OLAJOZÓNYÍLÁS ÉS A LÁNCFESZÍTà CSAPSZEG NYÍLÁSA. A vezetœlemeznek a passzolnia kell a láncfırész kivitelezési változatához. Ezeknek a láncszemeknek különbözœ kombinációi különbözœ mértékı visszarúgáscsökkentést eredményeznek. Kizárólag csak a visszarúgáscsökkentést nézve, négy különbözœ láncszemtípus kapható. Fırészlánc FÙRÉSZLÁNCOSZTÁS (=PITCH) (inch) Visszarúgáscsökkentés VágószemMeghajtószemOldalszem KISMÉRTÉKÙ A MEGHAJTÓSZEM VASTAGSÁGA (mm/inch) STANDARD NAGYMÉRTÉKÙ A MEGHAJTÓSZEMEK SZÁMA EXTRA NAGYMÉRTÉKÙ A VISSZARÚGÁSCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE. A visszarúgáscsökkentés mértékét a lánctípus száma mutatja. Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet az Ön fırészéhez ajánlott lánctípus számának kikereséséhez. Hungarian 11

12 2 A lánc kiélezése és a mélységhatárolás utánaigazítása Helytelenül élezett lánccal nagyobb a visszarúgás veszélye! A Általános tudnivalók a vágófogak kiélezésérœl Sohase használjon életlen fırészláncot. Annak a jele, hogy egy lánc életlen az, hogy nagyobb erœre van szükség a vezetœlemez átnyomásához a fatörzsön, és a keletkezœ forgácsok nagyon aprók lesznek. Ha a lánc nagyon életlen, akkor nem is forgács, hanem csak fapor képzœdik a vágás során. Egy éles lánc valósággal átrágja magát a fán, és hosszú, vékony forgácsokat eredményez. MegfelelŒ segédezközök nélkül nagyon nehéz egy fırészláncot helyes módon kiélezni. Ajánljuk, hogy használjon reszelœsablont. Ez segítséget nyújt ahhoz, hogy a visszarúgás csökkentése és a vágási teljesímény maximális legyen. Az alábbi hibák jelentœsen növelik a visszarúgás kockázatát: AZ ÉLEZÉSI SZÖG TÚL NAGY A VÁGÓSZÖG TÚL KICSI A láncnak azt a részét, amely a vágást végzi VÁGÓSZEMNEK nevezzük. Ez VÁGÓFOGGAL (A) és MÉLYSÉGHATÁROLÓ FOGGAL (B) rendelkezik. A vágási mélységet a két fog magassága közötti különbség határozza meg. A B B A vágófogak élezése A RESZELà ÁTMÉRÃJE TÚL KICSI A vágófog élezésekor öt fontos tényezœre kell figyelni AZ ÉLEZÉSI SZÖG A vágófogak élezéséhez KÖR- SZELVÉNYÙ RESZELÃRE és RESZELÃSABLONRA van szükség. A Mıszaki adatok c. fejezet tartalmaz az Ön fırészláncához ajánlott reszelœre és reszelœsablonra vonatkozó tájékoztatást. A VÁGÓSZÖG 1 EllenŒrizze a lánc megfelelœ feszességét. Laza láncot nehéz helyesen kiélezni. A RESZELà ÁLLÁSA A KÖRSZELVÉNYÙ RESZELà ÁTMÉRÃJE 2 A vágófogat mindig belülrœl élezze, csökkentve a nyomást a reszelœ visszahúzásakor. ElŒször élezze ki az egyik oldalról a fogakat, azután pedig fordítsa meg a fırészt és élezze ki a fogakat a másik oldalról. min 4 mm (0,16") A RESZELÉSI MÉLYSÉG Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet a fırészlánc élezését illetœleg Reszelje a fogakat egyforma méretıre. Amikor a vágófogak hosszanti mérete 4 mm-re (0,16 ) csökken, akkor a lánc elhasználódott és ki kell cserélni. 12 Hungarian

13 C Általános tanácsok a mélységhatárolás utánaigazításásához D A mélységhatárolás beállítása A vágófog élezésekor csökken a MÉLYSÉGHATÁROLÁS (a vágási mélység). A vágási teljesítmény megœrzéséhez a mélységhatároló fogakat is le kell reszelni a javasolt méretre. Mıszaki adatok c. fejezetben megtalálja az Ön fırészláncára érvényes mélységhatárolást. A csökkentett visszarúgású vágószemeknél a mélységhatároló fog elülsœ éle le van kerekítve. Nagyon fontos, hogy a lekerekítés sugarát megtartsa amikor a mélységhatároláson igazít. A mélységhatárolás beállítása elœtt a vágófogaknak újonnan kiélezettnek kell lenniük. Javasoljuk, hogy minden harmadik élezéskor igazítson a mélységhatároláson is. FIGYELEM! Ez a javaslat feltételezi, hogy a vágófogak nincsenek túlzottan lereszeve. A mélységhatárolás utánaigazításához LAPOSRESZE- LÃRE és MÉLYSÉGHATÁROLÓ SABLONRA van szükség. Helyezze a sablont a mélységhatároló fogra. Ajánljuk, hogy használjon mélységhatároló sablont a mélységhatárolás és a lekerekítés helyes kialakításához. Helyezze a reszelœt a fog kiálló részére és reszelje le a fölösleget. A mélységhatárolás akkor helyes, ha többé nem érez ellenállást amikor a reszelœt a sablonon húzogatja. Túl nagy fogásmélység növeli a visszarúgás kockázatát! 3 A lánc megfeszítése Egy laza lánc leugorhat, és komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Minél többet használja a láncot, annál hosszabb lesz az. Ezért fontos, hogy a lazaságot a lánc rendszeres utánafeszítésével megszüntesse. Minden tankolásnál ellenœrizze a lánc feszességét. FIGYELEM! Minden új láncnak van egy bejáratási ideje, ami alatt gyakrabban kell a láncfeszességet ellenœrizni. Feszítse meg a láncot amenynyire csak lehet, de nem jobban, mint, hogy kézzel szabadon körbe lehessen húzni. Hungarian 13

14 4 A vágószerkezet kenése 1 Lazítsa meg a kombinált kulccsal a vezetœlemezt a tengelykapcsolófedélhez és a fékdobhoz rögzítœ anyacsavarokat. Húzza meg azután az anyacsavarokat szabad kézzel, amennyire csak lehet. 2 Emelje meg a vezetœlemez csúcsát és feszítse meg a láncot úgy, hogy a láncfeszítœ csavart meghúzza a kombinált kulccsal. Addig feszítse a láncot, amíg az már nem lóg lazán a vezetœlemez alatt. 3 A kombinált kulcsot használva húzza meg a vezetœlemez anyacsavarjait, miközben a vezetœlemez csúcsát is ezzel egyidejıleg emeli. EllenŒrizze, hogy a lánc kézzel szabadon körbehúzható és, hogy nem lóg lazán a vezetœlemez alsó felén. A láncfeszítœ csavar helye modellenként változik. A Mi micsoda c. fejezetben megnézheti, hogy az Ön fırészén hol található. A vágószerkezet elégtelen kenése láncszakadást okozhat, amely komoly, sœt halálos balesetekhez is vezethet. A Lánc olajozása Az olajnak a l áncfırész láncán kell maradnia, ugyanakkor meg kell Œriznie folyékonyságát mind meleg idœben, mind pedig a téli hidegekben. Mi, a láncfırész gyártói kidolgoztuk és gyártjuk az optimális láncolajat, melynek alapja növényi olaj, biológiailag bomlasztható, oldható. Javasoljuk, jogy használja a mi ökológiailag tiszta láncolajunkat a fırész élettartamának maximális meghosszabbítása céljából. Amennyiben a mi olajunk nem elérhetœ, használjon szabványos láncolajat. A fırészlánc olajozásához szükséges anyag hiányában használhat EP 90 típusú transzmissziós olajat. Soha ne használja ugyanazt az olajat kétszer! Ez veszélyes mind a kezelœre, mind pedig a környezetre nézve, ugynakkor a fırésznek is árt. B A láncolaj utánatöltése Minden láncfırészünk automata lánckenœ rendszerrel rendelkezik. Bizonyos modelleknél az olaj hozama is szabályozható. Az olajtartály és az üzemanyagtartály úgy van méretezve, hogy az üzemanyag hamarabb fogy ki, mint az olaj. Ez azt jelenti, hogy soha nem kerül sor a lánc kenés nélküli használatára. Ez a biztonsági megoldás ellenben megfelelœ fajta láncolaj használatát feltételezi (ha az olaj túl híg, akkor hamarabb kifogy, mint az üzemanyag), és azt, hogy a porlasztót a javasolt módon állítja be (sovány keverék esetén az üzemanyag tovább tart, mint a láncolaj). Ezenkívül pedig az általunk javasolt vágószerkezetet kell használnia (egy túl hosszú vezetœlemez több olajat használ el). A fenti feltételek a szabályozható olajhozammal rendelkezœ fırészekre is vonatkoznak. 14 Hungarian

15 C A lánc kenésének ellenœrzése E A tıgörgœs csapágy karbantartása Minden tankolásnál ellenœrizze a lánc kenését. Tartsa a vezetœlemez csúcsát egy világos felület irányába, attól kb. 20 cm-re. Háromnegyed gázzal történœ, egy percnyi mıködtetés után a világos felületen egy jól kivehetœ olajcsíkot kell látnia. A tengelykapcsolódob a következœ meghajtókerekek egyikével van felszerelve: Csillagkerék (A) (a lánckerék egybe van építve a dobbal) Rim-meghajtókerék(B) (cserélhetœ) A Mindkét típus beépített tıgörgœs csapággyal rendelkezik a meghajtótengelyen, amelyet rendszeresen (hetente egyszer) zsírozni kell. B Ha a lánckenés nem mıködik: FIGYELEM! Használjon jó minœségı csapágy- vagy motorolajat. 1 EllenŒrizze, hogy a vezetœlemez olajcsatornája nincse eldugulva. Tisztítsa ki, ha szükséges. F A vágószerkezet kopásának ellenœrzése Fırészlánc 2 EllenŒrizze, hogy a vezetœlemezen tiszta-e a vezetœhorony. Tisztítsa ki, ha szükséges. 3 EllenŒrizze, hogy az orrkerék szabadon forog-e, és, hogy a csúcson levœ kenœnyílás nincs-e eldugulva. Tisztítsa meg és kenje meg, ha szükséges. Ha a fentieket elvégezte és a lánckenœ rendszer mégsem mıködik, akkor egy szervízmıhelyhez kell fordulnia. Naponta ellenœrizze a fırészláncot, hogy: Vannak-e látható repedések a csapszegeken és a láncszemeken Nem merev-e a lánc A csapszegek és a láncszemek nem túlzottan kopottak-e G Javasoljuk, hogy hasonlítsa össze a használatban levœ láncot egy újjal, és így döntse el a kopás mértékét. Amikor a vágófogak úgy lekoptak, hogy már csak 4 mm-esek, akkor ki kell a láncot cserélni. A lánc meghajtókereke min 4 mm (0,16") D Az orrkerék kenése A tengelykapcsolódobra az alábbi meghajtókerekek valamelyike van szerelve: Kenje meg minden alkalommal az orrkereket, amikor tankol. Speciális zsírzóprést és jó minœségı csapágyzsírt használjon ehhez. A) CSILLAGKERÉK (egybeépített meghajtókerék) B) RIM (cserélhetœ) EllenŒrizze rendszeresen a meghajtókerék kopásának mértékét. Túlzott kopás esetén cserélje ki azt. Akárhányszor láncot cserél, cserélje ki a meghajtókereket is. A B Hungarian 15

16 H VezetŒlemez HOGYAN KERÜLJÜK EL A VISSZARÚGÁST EllenŒrizze rendszeresen, hogy: A vezetœlemez élén képzœdött-e sorja. Ha szükséges, reszelje le azt. A visszarúgás nagyon hirtelen és hevesen történhet; a fırész, a vezetœlemez és a lánc a kezelœ felé dobódik vissza. Ha eközben a lánc mozog, az nagyon komoly, sœt halálos sérüléseket is okozhat. Életfontosságú az, hogy megértse a visszarúgás okait, és, hogy azt elœvigyázattal és helyes vágási technika alkalmazásával megelœzheti. A vezetœlemez hornya nem túlzottan kopott-e. Ha szükséges, cserélje ki a vezetœlemezt. Mi a visszarúgás? A visszarúgás kifejezést annak a hirtelen reakciónak a leírására alkalmazzuk, amikor a vágószerkezet csúcsának felsœ negyede (az ún. visszarúgási zóna ) hozzáér valamihez, és ez a fırész hátradobódását eredményezi. Hogy a vezetœlemez csúcsa nem túlzottan vagy egyenlœtlenül kopott-e. Ha a csúcs közelében, a vezetœlemez egyik élén mélyedés képzœdött, az laza lánc következménye. A vezetœlemez élettartamának növelése érdekében naponta fordítsa meg azt. A visszarúgás mindig a vezetœlemez síkjában történik. Leggyakoribb az, hogy a fırész vissza- és felfelé, a kezelœ irányába dobódik. Más irányú elmozdulás is elœfordulhat attól függœen, hogy hogyan használták a fırészt amikor a visszarúgási zóna valamihez hozzáért. A LEGTÖBB BALESET ÚGY TÖRTÉNIK A LÁNC FÙRÉSSZEL, HOGY A LÁNC MEGSÉRTI A KEZELÃT. VISELJEN SZEMÉLYI VÉDÃFELSZERELÉST (lásd A láncfırész biztonsági felszerelése c. fejezetet). Visszarúgásra csak akkor kerül sor, ha a visszarúgási zóna hozzáér egy tárgyhoz. NE VÁLLALJON OLYAN MUNKÁT, AMELYBEN BIZONYTALAN (lásd a Személyi védœfelszerelés, Hogyan kerüljük el a visszarúgást, Általános munkavédelmi utasítások és a Vágószerkezet c. fejezeteket). KERÜLJE EL A VISSZARÚGÁS KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ HELYZETEKET (lásd a Személyi védœfelszerelés c. fejezetet). HASZNÁLJA A JAVASOLT BIZTONSÁGI FELSZERELÉST ÉS ELLENÃRIZZE ANNAK ÁLLAPOTÁT. (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások c. fejezetet) ELLENÃRIZZE, HOGY MÙKÖDÃKÉPES AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI FELSZERELÉS (Lásd az Általános munkavédelmi utasítások és Általános biztonsági intézkedések c. fejezetet). 16 Hungarian

17 Általános szabályok 1 Ha megérti azt, hogy mi a visszarúgás és hogyan történik, akkor csökkentheti vagy kiküszöbölheti a meglepetést. A visszarúgás rendszerint elég enyhe, de néha nagyon hirtelen és heves is lehet. 2 Mindig fogja szilárdan a fırészt, a jobbkézzel a hátsó, balkézzel az elsœ fogantyút. Fogja körül az ujjaival és a hüvelykujjával a fogantyút. Alkalmazza ezt a fogást, akár jobbkezes, akár pedig balkezes. Ez a fogás csökkenti a visszarúgás hatását és lehetœvé teszi, hogy megœrizze a fırész feletti ellenœrzést. Ne engedje el a fogantyúkat! 7 Legyen nagyon elœvigyázatos amikor a vágószerkezet felsœ oldalával vág, azaz alulról felfelé. Ezt toló vágásnak nevezzük. A lánc megpróbálja hátratolni a fırészt, a kezelœ irányába. Ha a kezelœ nem tart ellent ennek a nyomásnak, fennáll annak a veszélye, hogy a fırész annyira hátramozdul, hogy a visszarúgási zóna kapcsolatba kerül a vágási felülettel. Ez visszarúgást okoz. 3 A legtöbb visszadobódási baleset gallyazáskor történik. Gondoskodjon aról, hogy szilárdan álljon, és, hogy semmi se legyen az útjában, amin megcsúszhat vagy amin elvesztheti az egyensúlyát. Figyelmetlenség visszarúgáshoz vezethet, ha a vágószerkezet visszarúgási zónája véletlenül egy ághoz, egy közeli fához vagy valamilyen más tárgyhoz ér. A vágószerkezet alsó részével történœ vágást, azaz a felülrœl lefelé történœ vágást húzó vágásnak nevezzük. Ebben az esetben a fırész saját magát a fa irányába húzza, és vágás közben a fırésztest elülsœ része természetes támaszkodási pontot képez. A húzó irányú vágás jobb ellenœrzést biztosít a fırész és a visszarúgási zóna felett. 4 Soha ne használja a fırészt derékmagasság fölött, és próbálja elkerülni azt, hogy a vágószerkezet csúcsával vágjon. Soha ne használja a fırészt egy kézzel! 8 Tartsa be a vezetœlemez és a lánc élezésére és karbantartására vonatkozó utasításokat. VezetŒlemez- és lánccsere esetén csak az általunk javasolt kombinációt használja. Lásd a Vágószerkezet és a Mıszaki adatok c. fejezetet. Nem megfelelœ vágószerkezet vagy helytelenül kiélezett lánc használata növeli a visszarúgás veszélyét. A vezetœlemez és lánc helytelen kombinációja is növeli a visszarúgás kockázatát! 5 Hogy ne veszítse el uralmát a motor fırész fölött, álljon stabilan. Soha ne dolgozzon létrán állva, fa tetején, illetve olyan helyen, ahol nem stabil a talaj. 6 Használjon mindig nagy vágósebességet, azaz teljes gázt. Hungarian 17

18 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 1 A láncfırészt csakis favágásra konstruálták. Az egyedüli vágószerkezet, amelyet ezzel a láncfırésszel használni lehet az, amelyet a Mıszaki adatok c. fejezetben javasolunk. 2 Soha ne használjon láncfırészt ha fáradt, ha szeszesitalt fogyasztott, vagy ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja a látását, az ítélœképességét vagy a koordinációs képességét. VIGYÁZAT! A motor zárt, illetve nem megfelelœ szellœzésı helyiségben történœ járatása fulladáshoz illetve szén-monoxid mérgezéshez vezethet és halálos kimenetelı lehet. 3 Mindig viseljen megfelelœ védœöltözetet. Lásd a Személyi védœfelszerelés c. fejezetet. 4 Soha ne használjon olyan láncfırészt, amelynek eredeti konstrukcióján bármilyen módon is változtattak. 6 BEINDÍTÁS Hosszú távon a gép kipufogógázainak, a kipárolgó olajnak és a fırészpornak a belélegzése egészségkárosodást okozhat. Soha ne indítsa be a motorfırészt, amíg a vezetœlemez, fırészlánc és a borítások nincsenek helyesen felszerelve. A láncféknek a motor beindításakor bekapcsolt állapotban kell lennie. Lásd a Beindítás címı fejezetben szereplœ utasításokat. Soha ne indítsa kézbœl a motorfırészt. Ez a módszer nagyon veszélyes, mivel könnyen elveszíthetjük az uralmat a motorfırész fölött. Lásd a Beindítás címı fejezetben szereplœ utasításokat. Soha ne indítsa be a láncfırészt helyesen felszerelt vezetœlemez, lánc és tengelykapcsolófedél nélkül. ( Lásd az Összeszerelés c. fejezetet). 5a b Soha ne használjon olyan láncfırészt, amely hibás. Végezze el az ebben a használati utasításban elœírt ellenœrzési, karbantartási és szervízmunkálatokat. Bizonyos karbantartási és szervízmunkákat szakképzett szerelœnek kell elvégeznie. Lásd a Karbantartás c. fejezetet. Használat elœtt Soha ne indítsa be a láncfırészt házon belül. A kipufogógázok veszélyesek lehetnek. MielŒtt a láncfırészt beindítaná, bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek személyek vagy állatok a közelben, a- melyek veszélynek lennének kitéve. 1 EllenŒrizze, hogy láncfék megfelelœen mıködik-e, és sértetlen-e. Lásd A láncfırész ellenœrzése címı fejezetben szereplœ utasításokat. 2 EllenŒrizze, hogy a hátsó jobbkézvédœ nem sérült-e. 3 EllenŒrizze, hogy a gázszabályozó zár megfelelœen mıködik-e és nem sérült-e. 4 EllenŒrizze, hogy a start- és leállító kapcsoló megfelelœen mıködik-e és nem sérült-e Tegye le a fırészt a földre és jobblábbal rögzítse le a hátsó fogantyút. Fogja meg balkézzel szilárdan az elsœ fogantyút. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncfırész szilárdan fekszik, és, hogy a lánc nem ér hozzá a földhöz. Fogja meg azután jobbkézzel az indítófogantyút és húzza meg az indítózsinórt. Soha ne tekerje rá a kezére az indítózsinórt. 5 EllenŒrizze, hogy minden fogantyú zsírtalan-e. 6 EllenŒrizze, hogy a rezgéscsillapító rendszer mıködik-e és nem sérült-e. 7 EllenŒrizze, hogy a hangtompító megfelelœen van-e rögzítve és nem sérült-e. 8 EllenŒrizze, hogy a motorfırésznek minden része meg van-e húzva és hogy azokon nincs-e sérülés, illetve hogy nem hiányoznak-e. 7 ÜZEMANYAGBIZTONSÁG (Tankolás, üzemanyagkeverés, tárolás.) Az üzemanyag és az üzemanyagpára gyúlékony! Az üzemanyag és a láncolaj kezelésekor legyen elœvigyázatos. Ne menjen nyílt láng közelébe, és ne lélegezze be az üzemanyaggœzöket. 9 EllenŒrizze, hogy a láncfogó a helyén van-e és sértetlen-e. 18 Hungarian

19 Soha ne próbálja a fırészt mıködés közben megtankolni. Gondoskodjon bœséges szellœztetésrœl tankoláskor és üzemanyagkeveréskor (kétütemı motorok számára). Vigye el a motorfırészt legelább 3 méterre a tankolás helyétœl, mielœtt beindítaná. Soha ne kapcsolja be a láncfırészt, ha: a) az üzemanyag vagy a láncolaj a fırészre ömlött. Törölje le az üzemanyagot, illetve olajat, és várja meg, míg elpárolog teljesen. b) magára öntötte az üzemanyagot vagy a láncolajat. Cseréljen ruhát. c) szivárog az üzemanyag. EllenŒrizze az ÜZEMANYAGTARTÁLY KUPAKJÁT és az ÜZEMANYAGVEZETÉKET szivárgás szempontjából. Min. 3 m (10 ft) Mindig tárolja a motorfırészt és az üzemanyagot szikráktól és nyílt tıztœl, például gépektœl, villanymotoroktól, jelfogóktól, kapcsolóktól, kazánoktól, stb. távol. Mindig tárolja az üzemanyagot erre a célra jóváhagyott tartályban. A fırész tárolásakor vagy szállításakor az üzemanyagtartálynak és a láncolajtartálynak üresnek kell lenni. Kérdezze meg a helyi benzinállomásnál, hogy hova öntheti a maradék üzemanyagot és láncolajat. 1 AlapvetŒ munkavédelmi szabályok 1 Nézzen maga körül: hogy meggyœzœdjön arról, hogy nincsenek személyek, állatok, vagy olyan tárgyak a közelben, amelyek befolyásolhatják a munkáját hogy meggyœzœdjön arról, hogy a fentiek nem kerülhetnek a motorfırész hatósugarába, és a ledœlœ fák által sem sérülhetnek meg. Kövesse a fenti utasításokat, de ne használjon láncfırészt olyan helyzetben ahol nincs alkalma segítséget hívni ha baleset történik. 2 Ne használja a fırészt rossz idœben, például sırı ködben, erœsen zuhogó esœben, erœs szélben vagy nagy hidegben, stb. A hideg idœben végzett munka fárasztó, és gyakran egyéb kockázatokkal is jár, például jeges talaj, elœre ki nem számítható dœlési irány, stb. 3 Legyen nagyon elœvigyázatos vékony ágak vágásakor, és kerülje a bokrok vágását (azaz sok kis ágat egyidejıleg). A vékony ágakat bekaphatja a lánc és hátraránthatja Ön felé, komoly sérüléseket okozva. 8 Soha ne használjon más tartozékot, mint az ebben a használati utasításban javasoltakat. Lásd a Vágószerkezet és a Mıszaki adatok c. fejezetet. Növekszik a balesetveszély ha nem megfelelœ vágószerkezetet vagy helytelenül kiélezett láncot használ. A vezetœlemez és fırészlánc helytelen kombinációjának használata is növeli a balesetveszélyt! ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Ez a fejezet a motorfırésszel végzett munkára vonatkozó alapvetœ munkavédelmi szabályokat tárgyalja. Ez a tájékoztató nem helyettesítheti a szakmai ügyességet és tapasztalatot. Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalannak érzi magát, álljon le a munkával és kérjen útbaigazítást egy szakértœtœl. Forduljon motorfırészszaküzlethez, márkaszervizhez vagy egy tapasztalt motorfırész-használóhoz. Ne próbálkozzon olyan munkával, amelyhez úgy véli, nincs elegendœ szaktudása! Fontos 1 A láncfırész használatbavétele elœtt meg kell értenie a visszarúgás hatásait és elœidézœ okait (Lásd a Hogy kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet). 2 MielŒtt a fırészt használatba venné, meg kell értenie a vágószerkezet felsœ és alsó élével végzett vágás közötti különbséget (Lásd a Hogyan kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet). 4 Nézzen körül és ellenœrizze lehetséges akadályok, például gyökerek, kövek, gödrök, árkok, stb. jelenlétét, arra az esetre ha hirtelen el kellene mozdulnia. Nagy elœvigyázattal dolgozzon lejtœs helyeken. 5 Legyen különösen elœvigyázatos feszültség alatt levœ ágak vagy törzsek vágásakor. Egy feszültség alatt levœ fatörzs vagy ág hirtelen visszaugorhat természetes helyzetébe, mielœtt még elvágná azt, vagy azután. Ha rossz oldalon áll, vagy rossz helyen kezdi a fırészelést, akkor megütheti Önt vagy a láncfırészt. Emiatt elveszítheti a fırész feletti uralmát, ami komoly balesetet okozhat. Hungarian 19

20 6 MielŒtt arrébb viszi a láncfırészt, állítsa le a motort és rögzítse le a fékkarral a láncot. A fırészt úgy vigye, hogy a vezetœlemez és a lánc hátrafelé mutasson. Tegye rá a láncvédœt a vágószerkezetre, mielœtt a fırészt bármilyen távolságra is elvinné. 3 Bizonyosodjon meg arról, hogy a lánc a vágás alatt vagy után nem fog hozzáérni a talajhoz vagy valamilyen tárgyhoz. 4 Fennáll-e a visszarúgás veszélye? 5 A feltételek és a környezœ terep befolyásolja-e a munka közbeni biztonságát? 7 Soha ne tegye le a láncfırészt mıködœ motorral, ha nem tudja figyelemmel tartani és a láncfék nincs behúzva. Állítsa le a motort, ha a fırészt akár rövid idœre is otthagyja valahol. 2 AlapvetŒ vágástechnika Soha ne tartsa fél kézzel a motorfırészt munka közben. A motorfırész fél kézzel tartva nem kontrollálható elegendœ mértékben; a használó megvághatja magát. Tartsa mindig erœsen, stabilan a fogantyúkat, két kézzel. Általános tudnivalók Vágáskor mindig használjon teljes gázadagolást! Minden egyes vágás után csökkentse a gázadagolást üresjárati szintre (a motor komoly károsodásához vezethet, ha túl hosszú ideig mıködik megterhelés nélkül, teljes gázzal ). FelülrŒl történœ vágás = Húzó vágás Alulról történœ vágás = Toló vágás A toló vágáskor jelentkezœ nagyobb visszarúgási veszélyrœl lásd a Hogyan kerüljük el a visszarúgást c. fejezetet. Kifejezések: Vágás = Általános kifejezés a fa keresztülvágására Gallyazás = A ledöntött fa ágainak levágása Két tényezœ határozza meg azt, hogy a fırészlánc beszorul-e vagy a farönk elreped-e. Az egyik az, hogy a rönk hol támaszkodik fel, a másik pedig, hogy feszített állapotban van-e. Két lépésben, úgy felülrœl, mint alulról történœ vágás útján az esetek többségében ezek a problémák elkerülhetœk. A rönköt úgy kell alátámasztani, hogy a vágás alatt ne szorítsa be a láncot, és ne is repedjen szét. Ha a lánc beszorul a vágásba: ÁLLÍTSA LE A MOTORT! Ne próbálja meg kirántani a fırészt. Ha ezzel próbálkozik, megsértheti magát a lánccal amikor a fırész hirtelen kiszabadul. Használjon emelœrudat a vágás szétnyitására és a vezetœlemez kiszabadítására. Az alábbiakban leírjuk, hogy hogy kezelje a legtöbb olyan helyzetet, amely a láncfırész használata közben adódik. A vágás 1 A rönk a talajon nyugszik. A láncszorulás vagy a tönk szétrepedésének veszélye kicsi. Fennáll ellenben annak a veszélye, hogy a lánc a vágás befejezésekor hozzáér a talajhoz. Vágja át teljesen a rönköt felülrœl. Próbálja meg elkerülni, hogy a vágás befejezésekor a talajt érintse. Tartsa meg a teljes gázadagolást, de készüljön fel arra az esetre ha a lánc beakadna. Hasadás = Amikor a vágás tárgya a vágás befejezése elœtt letörik A vágás megkezdése elœtt öt fontos tényezœt kell figyelembe venni: 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a vágószerkezet nem fog beszorulni a vágásba. A Ha van lehetœség a farönk átfordítására, akkor a vágás 2/3-ánál álljon meg. 2 Bizonyosodjon meg arról, hogy a farönk nem fog szétrepedni. B Fordítsa át a rönköt és fejezze be a vágást az ellenkezœ oldalról. 20 Hungarian

21 2 A rönk az egyik végén támaszkodik. Nagy annak a veszélye, hogy szétreped. A Kezdje el a vágást alulról (kb az átmérœ 1/3-áig). 3 A fadöntés technikája Egy fa kidöntéséhhez jó sok tapasztalatra van szükség. Tapasztalattal nem rendelkezœ láncfırészkezelœk tartózkodjanak a fadöntéstœl. SOHA NE PRÓBÁLKOZZÉK OLYAN MUNKÁVAL, AMELY ELÃTT BIZONYTALANSÁGOT ÉREZ. A Biztonsági távolság A ledöntésre váró fa és a közelben dolgozók közötti biztonsági távolságnak legkevesebb a fa magassága 2 1/2-szeresének kell lennie. Bizonyosodjék meg arról, hogy ebben a veszélyességi zónában a fa ledöntése elœtt és közben senki sem tartózkodik. B Végezze be a vágást felülrœl úgy, hogy a két vágás találkozzék. 3 A rönk mind a két végén támaszkodik. Nagy a lánc megszorulásának veszélye. A Kezdje el a vágást felülrœl (kb. az átmérœ 1/3-áig). B Fejezze be a vágást alulról, úgy, hogy a két vágás találkozzék. B A döntés iránya Az a cél, hogy a fát a késœbbi gallyazás és feldarabolás szempontjából a legelœnyösebb irányba döntsük. Azt akarjuk, hogy a fa olyan helyre dœljön, ahol biztonságosan lehet körülötte mozogni. Azt kell legfœképpen kikerülni, hogy a fa egy másik fára dœljön. Bonyolult is, meg veszélyes is lehet egy ilyen helyzetben fennakadó fát elmozdítani (lásd a fejezet 4. pontját). Miután meghatározta a fa kívánt dœlési irányát, fel kell mérnie, hogy melyik lenne a fa természetes dœlési iránya. Több tényezœ befolyásolja ezt: A fa ferdesége Gallyazás Vastagabb ágak levágásakor ugyanazokat az eljárásokat kell alkalmazni, mint a rönköknél. Bonyolultabb ágakat darabonként vágjon le Görbület Szélirány Az ágak elhelyezkedése A hó súlya Meglehet, hogy úgy találja, hogy kénytelen hagyni a fát természetes irányba dœlni, mert vagy lehetetlen, vagy pedig veszélyes az elœször eltervezett irányba dönteni azt. Van egy másik nagyon fontos tényezœ, amely a fa döntési irányát nem befolyásolja, de befolyásolja az Ön személyi biztonságát, ez pedig az, hogy van-e a fának sérült vagy elhalt ága, amely a döntés alatt letörhet és sérüléseket okozhat. Fairtáskor a legfelelœsebb munkák idején, ahogy befejezœdött a fırészelés, azonnal vegye le a (hallás) fülvédœt, jogy hallhassa a munkazajt, a figyelmeztetœ utasításokat. Hungarian 21

22 C Letisztítás és a visszavonulási út Vágja le az útbaesœ ágakat. Ezt legjobb felülrœl lefelé megtenni, és úgy, hogy a fatörzs a fırész és a kezelœ között helyezkedjen el. Soha ne gallyazzon vállmagasságnál fennebb. DÖNTÃVÁGÁS A döntœvágást a fatörzs ellenkezœ oldaláról kell elvégezni, és tökéletesen vízszintesnek kell lennie. Álljon a fa bal oldalára és vágjon a fırész alsó élével. A DÖNTÃVÁGÁST a HAJK- VONAL felett kb. 3-5 cm-re (1,5-2 inch) kell elvégezni. Tisztítsa el az aljnövényzetet a fa tövébœl és ellenœrizze a terepet akadályok (szikladarabok, ágak, gödrök, stb.) szempontjából, hogy könnyen járható visszavonulási útja legyen, amikor a fa dœlni kezd. A visszavonulási útnak kb. 135 fokos szögben kell elhelyezkednie a tervezett dœlési iránnyal ellenkezœ irányban. Illessze be a kéregtámaszt (ha fel van szerelve) a törési léc mögé. Hatoljon a vágószerkezettel óvatosan a fatörzsbe, teljes gázadás mellet. GyŒzŒdjön meg arról, hogy a fa nem kezd el a tervezett iránnyal ellentétes irányba mozdulni. Helyezzen a vágásba döntœéket vagy döntœemelœt azonnal, ahogy a vágás elég mély. D A fadöntés A döntés három vágás segítségével történik. ElŒször kialakítja a DÖNTÃHAJKOT, amely HAJKTETÃBÃL és a HAJKLAPBÓL áll; ezt a DÖNTà VÁGÁS követi. Ezeknek a vágásoknak megfelelœ elhelyezésével a dœlés irányát nagyon pontosan ellenœrizni tudja. DÖNTÃHAJK A DÖNTÃHAJK kialakítását a HAJKTETà bevágásával kezdi. Álljon a fa jobboldalára és végezze el szögben a vágást felülrœl lefelé. Fejezze be a DÖNTÃVÁGÁST a HAJKVONALLAL párhuzamosan úgy, hogy a közötük levœ távolság a fatörzs átmérœjének legkevesebb 1/10-e legyen. Az fatörzs el nem vágott része alkotja a TÖRÉSI LÉCET. A TÖRÉSI LÉC sarokvasként irányítja a fa dœlését megfelelœ irányba. Ezután a HAJKLAP következik, amely a HAJKTETà tövénél végzœdik. A dœlési irány feletti minden ellenœrzés megszınik, ha a TÖRÉSI LÉC túl vékony, vagy ha a döntœvágást rosszul helyezték el. A hajknak a fatörzs1/4-éig kell behatolnia, a HAJKTETà és a HAJKLAP közötti szögnek pedig 45 fokosnak kell lennie. A két vágás találkozási vonala a HAJKVONAL. Ennek a vonalnak tökéletesen vízszintesnek és a tervezett dœlési irányra merœlegesnek kell lennie. Amikor a döntœhajk és a döntœvágás elkészült, a fának saját súlyától, vagy pedig a DÖNTÃÉK vagy a DÖNTÃEMELà segítségével el kell dœlnie. 22 Hungarian

23 Javasoljuk, hogy használjon a fatörzs átmérœjénél hosszabb vágószerkezetet, így a DÖNTÃ- HAJK lapjait és a DÖNTÃVÁGÁST egy-egy mıvelettel ki tudja alakítani. (Lásd a Mıszaki adatok c. fejezetet az Ön fırészéhez javasolt vezetœlemezek hoszszának megállapítására). 4 A rosszul dœlt fa kiszabadítása = nagy balesetveszély A Beszorult fa kiszabadítása A legbiztonságosabb módszer egy csœrlœ használata. A Traktorra szerelt B Hordozható Vannak módszerek a vágószerkezet hosszánál nagyobb átmérœjı fák kivágására is. Ezek a módszerek azonban jóval nagyobb kockázatot jelentenek, mivelhogy a vágószerkezet visszarúgási zónája érintkezésbe kerül a fával. B Feszített állapotban levœ fák és ágak vágása ElŒkészületek: AZT JAVASOLJUK, HOGY SPECIÁLIS GYAKORLAT NÉLKÜL NE FOGJON BELE A VÁGÓSZERKEZET HOSSZÁNÁL NAGYOBB ÁTMÉRÃJÙ FÁK DÖNTÉSÉBE! a) Gondolja ki, hogy milyen módon mozdul el a fa vagy az ág ha a feszültség alól felszabadul, és, hogy hol van a természetes TÖRÉSI PONTJA (azaz hol törne el, ha még jobban meg lenne feszítve). E Gallyazás A LEGTÖBB VISSZARÚGÁSSAL KAPCSOLATOS BALESET GALLYAZÁS KÖZBEN TÖRTÉNIK! FIGYELJEN KÜLÖNÖS MÓDON A VÁGÓSZERKEZET VISSZARÚGÁSI ZÓNÁJÁNAK ELHELYEZKEDÉSÉRE, AMIKOR FESZÍTETT ÁLLAPOTBAN LEVà ÁGAKAT VÁG! GyŒzŒdjön meg arról, hogy nincsenek akadályok az útjában. Dolgozzon a fatörzs bal oldalán. Tartsa közel magához a fırészt, a maximális ellenœrzés végett. Ha az lehetséges, hagyja a fırész súlyát a fatörzsön nyugodni. Vegye a fát a fırész és maga közé és haladjon a fa hosszanti irányában. F A fatörzs rönkökre való darabolása Lásd az Általános munkavédelmi elœírások c. fejezet AlapvetŒ vágástechnika c. 2. pontját). B) Döntse el, hogy melyik a feszültség alól való feloldás LEGBIZ- TOSABB módja, és, hogy ÖN ezt meg tudja-e biztonságosan oldani. Bonyolult esetekben a láncfırészt félretenni és inkább csœrlœt használni az egyetlen biztonságos módszer. Általános tanácsok: a) Helyezkedjen úgy, hogy ne találhassa el a fa vagy az ág amikor kiszabadul. b) Végezzen annyi megfelelœ mélységı vágást amennyi a feszültség csökkentéséhez és ahhoz szükséges, hogy a fa vagy az ág eltörjön a TÖRÉSI PONTON. Soha ne fırészeljen át teljesen egy feszített állapotban levœ fát vagy ágat! Hungarian 23

24 MI MICSODA? Husqvarna 288XP XXXX XXXXXXX Husqvarna AB Huskvarna, SWEDEN Mi micsoda? 1. Motorházfedél 2. ElsŒ fogantyú 3. Biztonsági fékkar 4. Indítószerkezet fedele 5. Láncolajtartály 6. Indítófogantyú 7. Porlasztó beállító csavar 8. Szívatógomb 9. Hátsó fogantyú 10. Leállítógomb. Gyújtás be-kikapcsoló 11. Üzemanyagtartály 12. Kipufogódob 13. Orrkerék 14. Fırészlánc 15. VezetŒlemez 16. Támasztóköröm 17. Láncfogó. Felfogja a leugró vagy elszakadt láncot. 18. Tengelykapcsolófedél 19. JobbkézvédŒ. Védi a jobbkezet, ha a lánc elszakad vagy leugrik. 20. Gázadagológomb 21. Gázadagoló-retesz. Megakadályozza a gázadagológomb véletlen megnyomását. 22. NyomáscsökkentŒ szelep (288XP) 23. Kombinált kulcs 24. LáncfeszítŒ csavar 25. Használati utasítás 26. LáncvédŒ tok 27. Indítógáz-retesz 24 Hungarian

25 A vezetœlemez és a lánc felszerelése ÖSSZESZERELÉS! Viseljen mindig kesztyıt amikor a lánccal dolgozik, hogy védje a kezét a sérülésektœl. EllenŒrizze, hogy a láncfék kilazított állapotban van, azáltal, hogy a biztonsági fékkart az elsœ fogantyú felé húzza. Csavarja le a csavaranyákat és vegye le a tengelykapcsoló fedelét. Távolítsa el a szállítási védœgyırıt (A). Húzza felfelé a vezetœlemez csúcsát. A láncfeszesség akkor helyes, ha a lánc nem csüng lazán a vezetœlemez alsó felén, de továbbra is kézzel könnyen körbehúzható. Húzza felfelé a vezetœlemez csúcsát és szorítsa meg a csavaranyákat a kombinált kulccsal. Egy új lánc feszességét gyakran kell ellenœrizni, amíg azt be nem járatjuk. EllenŒrizze rendszeresen a láncfeszességet. Egy megfelelœen megfeszített lánc jó vágóteljesítményt nyújt, és hosszú élettartamú lesz. A Tegye fel a vezetœlemezt a rögzítœcsavarokra. Tolja a vezetœlemezt a leghátsó helyzetbe. Tegye fel a láncot a meghajtókerékre és a vezetœlemez vájatába. Kezdje a vezetœlemez felsœ élén. EllenŒrizze, hogy a vágószemek fogai a vezetœlemez felsœ felén elœre mutatnak. Szerelje fel a tengelykapcsoló fedelét vigyázva arra, hogy a láncfeszítœ csapszeg bekerüljön a vezetœlemezen levœ megfelelœ lyukba. EllenŒrizze, hogy a meghajtó láncszemek helyesen illeszkednek a lánckerékhez és, hogy a lánc rendesen fekszik a vezetœlemez vájatában. Húzza meg szabad kézzel szorosra a rögzítœanyákat. Feszítse meg a láncot a kombinált kulcs segítségével. Csavarja a beállító csavart az óramutató járásával megegyezœ irányba. A lánc feszessége akkor elegendœ, ha az lecsüngés nélkül illeszkedik a vezetœlemez alsó éléhez. Hungarian 25

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás 355 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar Szimbólumok A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2163 CS 2165 CS 2171 CE-länder Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2156, CS 2159 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata VIGYÁZAT A motorfırészek

Részletesebben

340 340e 345e 350. Használati utasítás

340 340e 345e 350. Használati utasítás Használati utasítás 340 340e 345e 350 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A gépen látható szimbólumok:

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2141 CS 2141S CS 2145S CS 2150 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08 Használati utasítás 435 435e 440e Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

123HD60. Használati utasítás

123HD60. Használati utasítás Használati utasítás 123HD60 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA SK SI HU A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek VIGYÁZAT! Atisztító,bokorvágó és trimmelő fűrészek veszélyesek lehetnek! A vigyázatlan vagy helytelen használat komoly vagy halálos kimenetelű sérülésekhez

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R

225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R 225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R Használati utasítás Kérjük, hogy a szerszám használata elœtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást és gyœzœdjenek meg arról, hogy jól megértették a benne foglaltakat.

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

227RJ 232RJ 240RJ. Használati utasítás 101 91 68-58

227RJ 232RJ 240RJ. Használati utasítás 101 91 68-58 227RJ 232RJ 240RJ Használati utasítás Kérjük, hogy a szerszám használata elœtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást és gyœzœdjenek meg arról, hogy jól megértették a benne foglaltakat. 101 91

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215T Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E CZ Příručka uživatele SK Príručka používateľa PL Instrukcja operatora HU Használati utasítás 108 89 49-40 A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ JELEK: Tisztítás és karbantartás

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Használt szimbólumok................ 163 Mûszaki adatok..................... 163 Az elsõ pillantásra................... 164 Az Ön biztonsága érdekében........... 165 Zaj és vibráció......................

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban L602VR Tartalom Használt szimbólumok........... 133 Mûszaki adatok................ 133 Az elsõ pillantásra.............. 134 Az Ön biztonsága érdekében...... 135 Zaj és vibráció................. 137 Használati

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

545167631 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167631 Rev. 3 12/15/07 BRW HU PL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket. A kezelési útmutatót későbbi tájékozódás

Részletesebben

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2230 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800)

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800) Tartalom Használt szimbólumok............... 159 Mûszaki adatok.................... 159 Az elsõ pillantásra................... 160 Az Ön biztonsága érdekében.......... 161 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CO-TECH1808 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629124

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CO-TECH1808 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629124 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CO- TECH1808. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

545154205 Rev. 1 7/31/07 BRW

545154205 Rev. 1 7/31/07 BRW HU PL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket. A kezelési útmutatót későbbi tájékozódás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

POWX084 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX084 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak Tartalomjegyzék A felhasználónak Biztonsági tudnivalók 3 - Elhelyezés és szerviz - Gyermekbiztonság - Használat közben - Selejtezés A készülék bemutatása 4-5 A készülék használata 6 - A szárítógép elsœ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

Biztonsági kézikönyv

Biztonsági kézikönyv Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

HEGGESZTŐBERENDEZÉS. Bevezetés. Használati utasítás MIG 155/4/a, MIG 170 típusokhoz

HEGGESZTŐBERENDEZÉS. Bevezetés. Használati utasítás MIG 155/4/a, MIG 170 típusokhoz HEGGESZTŐBERENDEZÉS Használati utasítás MIG 155/4/a, MIG 170 típusokhoz Forgalmazó és szerviz: GÜDE HUNGARY KFT 8420 Zirc Kossuth u. 72 Tel: 06-88-575-348 Fax: 06-88-575-349 Bevezetés A MÍG széria védőgázas

Részletesebben

Model 231 Shaper/Router Table

Model 231 Shaper/Router Table Model 231 Shaper/Router Table H HR remel Europe The Netherlands www.dremel.com 2610004525 310309 ll Rights Reserved FIG. 1 M N P Q L R O I S K H J G F E 612 650 615 652 640 654 655 FIG. 2 FIG. 6 FIG. 7a

Részletesebben

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr. Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és

Részletesebben

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság... 4 5.4 Az

Részletesebben

1 BERENDEZÉS...2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)...2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...2 4 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...2 5 LEVEGŐELLÁTÁS...3 6 OLAJOZÁS...4 7 FONTOS!!!...

1 BERENDEZÉS...2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)...2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...2 4 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...2 5 LEVEGŐELLÁTÁS...3 6 OLAJOZÁS...4 7 FONTOS!!!... 1 BERENDEZÉS...2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)...2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...2 4 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...2 5 LEVEGŐELLÁTÁS...3 6 OLAJOZÁS...4 7 FONTOS!!!...4 8 TÖLTÉS ÉS MŰKÖDTETÉS...4 9 KARBANTARTÁS...5 10 MŰSZAKI

Részletesebben

Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

STIHL MS 460 R. Használati utasítás

STIHL MS 460 R. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez a használati

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 5 5.1 Munkakörnyezet... 5 5.2 Elektromos biztonság... 5 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451

FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451 FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben