Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7400/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.), az ennek végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) szabályozza a tanköteles gyermekek tankötelezettségének teljesítésével, ezen belül az óvodai, iskolai beiratkozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a fenntartó, az intézmény, illetve az intézményvezetı, valamint a szülık részére. Óvodák: A Tv ának (1) és (2) bekezdései figyelembevételével a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetı fel elsısorban abba az óvodába, amelynek körzetében lakik, illetıleg ahol szülıje dolgozik. Hivatkozott törvény 90. -ának (1) bekezdése szerint a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák mőködési (felvételi) körzetét, amelyben lakó gyermekek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg, valamint dönt a Tv a (2) bekezdése c.) pontja szerint az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. A Napsugár Tagóvoda megszüntetése, a Gyermekkert Tagóvoda, és a Pitypang Tagóvoda egy-egy szünetelı csoportjának tervezett indítása szükségessé teszi a Gyermekkert Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda és a Pitypang Tagóvoda mőködési körzetének módosítását. A tagóvodák felvételi körzetét az 1. sz. melléklet mutatja. A 2008/2009-as nevelési évben az óvodások és a férıhelyek számának ismeretében a feladatellátáshoz 52 óvodai és 1 gyógypedagógiai óvodai csoport szükséges.

2 2 Az óvodáskorúak és a tankötelesek számát figyelembe véve a 2008/2009-as nevelési év óvodai csoportjainak száma a 2. sz. melléklet szerint alakul. A szülık nevelési intézmények közötti szabad választásának jogát és az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét figyelembe véve a beiratkozásnál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: Körzeten kívüli gyermekek a körzetben lakók, illetve körzetben munkahellyel rendelkezı szülık gyermekei által be nem töltött helyekre vehetık fel. A körzeten kívül lakók, illetve a körzeten kívüli munkahelyen dolgozó szülık gyermeke közül változatlanul méltányos elbírálásban részesül az a gyermek, akinek a testvére már az adott intézmény óvodása. A városon kívül lakó gyermekek felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha minden salgótarjáni gyermek beiratkozott és a Tv. 3. sz. mellékletében elıírt csoportlétszám betartható. Iskolák: A Tv ának (1) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat határozza meg és teszi közzé az iskolák mőködési (felvételi) körzetét. A Tv a (2) bekezdésének c.) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott tanévben indítható osztályok, csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. A Tv. 6. -ának (2) bekezdése alapján a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben hatodik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának, a beiskolázással kapcsolatos fenntartói döntéseknek a tankötelesek nyilvántartása az alapja. A tanköteles nyilvántartás a népességnyilvántartás januári adataira épül. Az adatok egyeztetése az óvoda bevonásával megtörtént. Az önkormányzat fenntartásában lévı Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon elsı évfolyamára a kialakult számítási gyakorlat alapján várhatóan 310 gyermek

3 3 lép be a 2008/2009-as tanévben. Iskolaérettségi vizsgálatra, illetve szakértıi bizottság elé utalt gyermekek száma 105 fı, a vizsgálat befejezésének várható idıpontja: március 31. A Tv. 66. (2) bekezdése szerint ha a településen több általános iskola mőködik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak az adott körzetben felvehetı összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el. A Tv. 90. (6) bekezdése értelmében ezt a rendelkezést a tagintézményként mőködı iskolák tekintetében is alkalmazni kell. A fenntartó a hivatkozott jogszabálynak úgy tud eleget tenni, ha a Salgótarján közigazgatási területén mőködı tagiskolák körzetét oly módon módosítja, hogy nevezett tagiskolák körzetének egy részét azokhoz az iskolákhoz csatolja, ahol alacsony a hátrányos helyzető tankötelesek száma. A tagiskolák mőködési (felvételi) körzetére vonatkozó javaslatot a 3. számú, az osztályok számára vonatkozó javaslatot a 4. számú melléklet tartalmazza. A tanulók osztályokba való beosztását úgy kell meghatározni, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet I. pontjában meghatározott 21 fıs átlaglétszámot az osztályok létszáma elérje. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való besorolásáról a Tv. 66. (7) bekezdése alapján a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelıtestület véleményének kikérésével az igazgató dönt, a Tv. 3. számú melléklete II. részében meghatározott szabályok szerint. A Tv ának (6) bekezdése és az MKM rendelet 16. -ának (1) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat határozza meg és teszi közzé a beiratkozás idıpontját, ami március 1. és április 30. közötti idıszakra eshet. Az MKM rendelet 16. -ának (1) bekezdése szerint a szülı az önkormányzat által meghirdetett idıpontban köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott oktatási intézmény elsı évfolyamára. A Tv ának (1)-(3) bekezdése alapján a felvételrıl, átvételrıl az iskola igazgatója dönt. A tankötelezettség teljesítése érdekében a gyermek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzı a tanköteles gyermekekrıl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes iskolának (Tv. 91. (7) b).

4 4 A városi önkormányzat fenntartásában mőködı Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében is célszerő megadni a következı tanév szervezését befolyásoló paramétereket. Az intézmény vezetésével történt egyeztetésnek megfelelıen a 2008/2009-as tanévben a maximális tanulólétszám a zenemővészeti ágban 600 fı, az egyéb mővészeti ágak esetében 550 fı. A 2008/2009-es tanév csoportjai a következık: - néptánc: 10 csoport - képzımővészet: 22 csoport Összesen: 32 csoport Tisztelt Közgyőlés! Kérem a Tisztelt Közgyőlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90. -ának (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a tagóvodák felvételi körzetét az 1. sz. melléklet, a tagiskolák mőködési körzetét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. A Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a (2) bekezdésének c.) pontja értelmében a 2008/2009-as nevelési évben és tanévben az óvodai csoportok számát, valamint az általános iskolai elsı osztályok számát a 2. és a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen határozza meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2008/2009-es tanévtıl kezdve az általános iskolai osztályok indítását abban az esetben engedélyezi, ha az osztály tanulóinak létszáma eléri a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz mellékletében meghatározott átlaglétszámot. Határidı: Felelıs: beiratkozás idıpontja intézményvezetık 2. A Közgyőlés utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát, hogy az igazgatóval egyeztetve hangolja össze a beiskolázással kapcsolatos teendıket annak érdekében, hogy az engedélyezett csoportszámok, a jogszabály szerinti maximális létszám tartható

5 5 legyen, a kötelezı beiskolázás jogszabályi elıírásai és a szabad iskolaválasztás joga érvényesülhessen. Határidı: február 20. Felelıs: a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója Reszoly Gusztávné irodavezetı 3. A Közgyőlés a körzeten kívüli tagiskolát választó tanulók esetében a felvételi kérelmek benyújtásának határidejét március 31. idıpontban határozza meg. Határidı: Felelıs: értelemszerően a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója 4. A Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66. -a (6) bekezdésének és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16 -a (1) bekezdésének megfelelıen a nevelési-oktatási intézmények beiratkozási idıpontját a következık szerint határozza meg: A központi és a tagóvodákban: április A körzet szerinti tagiskolákban: április A körzeten kívüli tagiskolákban: április 25. Határidı: Felelıs: azonnal a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıje a Salgótarjáni Általános Iskola és Diákotthon igazgatója a közzétételért: Reszoly Gusztávné irodavezetı 5. A Közgyőlés a Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tanulólétszámát a 2008/2009-es tanévben a zenei ágban legfeljebb 600 fıben, egyéb mővészeti ágban legfeljebb 550 fıben, a csoportok számát 32 csoportban határozza meg. Határidı: szeptember 1. Felelıs: az intézmény vezetıje Salgótarján, január 29. Reszoly Gusztávné irodavezetı

6 6 1. sz. melléklet Mackóvár Központi Óvoda körzete: Óvodák körzetei Acélgyári út 1-24-ig Kistarján út Ady Endre út Klapka György út Aknász utca Kossuth Lajos út Alkotmány út Kıvár út Alsó Idegér Kıvirág út Arany János út Liget út Bányász út Május 1. út Báthory út Mártírok útja Bem József út Március 15. út Bereczki Máté út Mérleg utca Berkenye köz Meszes út Corvin út Mezei út Domb utca Mikszáth utca Dugdelpuszta Móricz Zsigmond út Erdész út Nap utca Fazekas Mihály út Nyár utca Felsı Idegér Pipishegy Füleki út 2-56; 1-55-ig Rákóczi út 1-11; Fürdı út Rákóczi út 2-10-ig Gazdasági út Ruhagyári út Gerber Frigyes köz Szent István tér Karancs utca Szeder köz Kassai sor Világospuszta Kissomlyó út Virágos út Zrínyi út Aprófalva Tagóvoda körzete: Barátság utca Batsányi út Bródy Sándor út Budapesti út Csalogány utca Csehov út Csókás körút Csókás puszta Csokonai út Egressy Béni út Eötvös út Esze Tamás út Keszi utca Kinizsi Pál út Kölcsey út Korbás tanya Kotyháza puszta Kürtgyarmat út Lakatos Péter út Mandula köz Megyer utca Nagymezı út Nyék utca Nyírfácska út Dılt betővel vannak jelölve a változások.

7 7 Frigyes körút Gagarin út Gorkij krt. kiv ig és ig Haris köz Jenı utca Kálmán Imre út Kér utca Patakpart út Réka köz Rózsafa út Sugár út Szabó Ervin utca Szécsényi út Tóth tanya Viola utca Baglyasi Tagóvoda körzete: Állomás út II. András király út Baglyasi út Bóna Kovács Károly út Dőlı utca Erkel Ferenc út Erkel köz Frankel Leó út Fülemüle út Furák Teréz köz Gárdonyi Géza út Jakobi utca Vasút út Kakukk József út Katalin utca Kertész út Kisvasút utca Nagy Sándor József út Pályaudvar út Petıfi út Régiposta utca Somoskıi tanya Temetı út Vásártér út Gyermekkert Tagóvoda körzete: Árpád utca Bajza József út Balassi Bálint út Beszterce tér Béke körút Camping út Csillag utca Deák Ferenc utca Derencsényi utca Eresztvény bányatelep Fácán utca Felsı vár út Füleki út ; ig Gedıci utca Gerle köz Görbe út Gyermekkert út Hold utca Jókai sor Juhász Gyula út Kékkıi út Kımőves köz Lovassy László köz Madách Imre utca Madzsar József út Magyar Bányatelep Mikes Kelemen út Medves körút Medvesi út Nádas út Nyerges út Sebaji út Orgona utca Partizánok útja Perczel Mór út Sátorhegy út Somoskıi út Teraszos út Törökvész út Ybl Miklós út Újbánya telep Vadaskert

8 8 Kıbánya út Köves út Vadaskerti út Vár út Vároldal utca Wesselényi utca Hétszínvirág Tagóvoda körzete: Acélgyári út 25-tıl végig Akácos út Alpári Gyula út Bátki József utca Bugát Pál út Dolinka út Dózsa György út Fenyves út Határ út Hegyi út Ilona út Izsó Miklós utca Jónásch körút Kandó Kálmán út Kaszinó sor Kisfaludy út Mővész köz Nádasdi körút Pécskı köz Rózsa Ferenc út Salgó út Somogyi-Bacsó út Táncsics út Tározó út Zagyvai rakodó Zalka Máté út Körúti Tagóvoda körzete: Fáy András krt. Gizella út Kercseg út Losonci út Mesekert Tagóvoda körzete: Alagút út Bartók Béla út Bajcsy-Zsilinszky út December 8. tér Játszó út Munkás út Katona József út Rákóczi út ; Kun utca Szerpentin út 1-3. Lıwy Sándor út Tanács út Meredek út páratlan oldal Úttörık útja Munkásotthon tér Zemlinszky Rezsı út Nyitnikék Tagóvoda körzete: Bercsényi út Honvéd út végig Blaha Lujza út Hısök út Centrál köz Makarenkó út Déryné út Radnóti út Gorkij körút 52-72; Rákóczi út Hársfa út Szánasalja Zöldfa út

9 9 Pitypang Tagóvoda körzete: Berzsenyi út Damjanich út Erdıalja köz Erzsébet tér Hargita körút Hunyadi körút Vereczkei út József Attila út Kazinczy út Meredek út páros oldal Munkácsi út Múzeum tér Pécskı út Szerpentin út (1-3 kivételével) Szivárvány Tagóvoda körzete: Áfonya utca Pipacs utca Almafa utca Rákóczi út ; Barack utca Ribizli utca Ciklámen utca Nefelejcs utca Csille köz Sástópuszta Dobó Katica köz Somlyóbánya telep Dobó Katica út Somlyói út Egri utca Szenes utca Faiskola út Szérőskert utca Forgách Antal út és telep Szigetpuszta Galagonya utca Téglagyár köz Gesztenye utca Teréztáró utca Hanga utca Újaknai út Hérics utca Újakna telep Huta utca Vájár utca Irinyi út Vasvári köz Jázmin utca Vasvári út Kazári út Virág utca Kovácshegy köz Völgyhíd utca Kökény utca Zsálya utca Kutaspuszta Liszt Ferenc út Mikóvölgyi utca Megyfa utca Mogyoró utca Vadvirág Tagóvoda körzete: Asztalos utca Beatrix utca Ötvözetgyár út İrhegy út

10 10 Budavölgyi utca Corvina utca Csalános utca Dér utca Építık utca Farkasbükk út Feketesereg utca Fénykı utca Fenyvesalja út Harmat utca Határır út Holló utca Homok utca Huszita utca Iskola út Liliom utca Mátyás király útja Nagykert út Petikháza Pécskı puszta Ponyipuszta Posta utca Rónai út Rudolfi út Salakhegy út Salgó út 51-tıl Sallai Imre utca Szilváskıpuszta Tarjáni út Vadvirág út Váralja út Vajda János utca Vasas út Zagyvafı utca Zagyva út

11 11 2. sz. melléklet Ssz. Az intézmény neve Óvodai csoportok száma Férıhely 1. Mackóvár Központi Óvoda Aprófalva Tagóvoda Baglyasi Tagóvoda Gyermekkert Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda 3+1 gyógypedagógiai cs Körúti Tagóvoda Mesekert Tagóvoda Nyitnikék Tagóvoda Pitypang Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda Vadvirág Tagóvoda 2 50 Összesen: 52+1 gyógypedagógiai cs. 1431

12 12 A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon beiskolázási körzetei A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola beiskolázási körzete 3. sz. melléklet Ady Endre út Aknász út Alagút utca Alkotmány út Alsó Idegér Bajcsy-Zsilinszky út Bányász út Bartók Béla út Bem József út Bereczky Máté út Berkenye köz Corvin út December 8. tér Domb utca Dugdelpuszta Erdész út Erzsébet tér Felsı Idegér Gerber Frigyes köz Gyurtyános Huta utca Játszó út Karancs utca Kıvár út Kıvirág út Kun utca Lıwy Sándor út Máv külsı vasútállomás Meszes utca Mezei út Munkás út Munkásotthon tér Nap utca Nyár utca Rákóczi út és Rózsa Ferenc út Szeder köz Szent Flórián tér Szerpentin út Tanács út Úttörık útja Világospuszta Virágos út Zagyvai rakodó Zemlinszky Rezsı út Az Arany János Tagiskola beiskolázási körzete Barátság utca Batsányi út Bercsényi út Blaha Lujza út Bródy Sándor út Budapesti út Centrál köz Csalogány utca Csehov út Csókás körút Csókás puszta Csokonai út Déryné út Egressy Béni út Eötvös utca Esze Tamás út Frigyes körút Gagarin utca Gorkij körút Haris köz Hársfa út Honvéd út Hısök útja Jenı utca Kálmán Imre út Kér utca Keszi utca Kinizsi Pál út Korbás tanya Kormos puszta Kotyháza puszta Kölcsey út

13 13 Kürtgyarmat út Lakatos Péter út Makarenkó út Mandula utca Megyer utca Nagymezı dőlı Nagymezı út Nagyrét Nyárjaspuszta Nyék utca Nyírfácska út Patakpart út Radnóti köz Radnóti út Rákóczi út Réka köz Rózsafa út Sugár út Szabó Ervin utca Szánasalja Szécsényi út Tóth tanya Viola utca Zöldfa út A Beszterce-lakótelepi Tagiskola beiskolázási körzete Árpád utca Bajza József út Balassi Bálint út Béke körút Beszterce tér Camping út Csernyik völgy Csillag utca Deák Ferenc utca Derencsényi út Eresztvény alsó bányatelep Eresztvény bányatelep Eresztvény felsı bányatelep Fácán utca Felsı vár út Füleki út Gedıc puszta Gedıci utca Görbe utca Gyermekkert út Hold utca Jókai sor Juhász Gyula út Kékkıi út Kıbánya út Kımőves köz Köves út Lovassy László köz Madách Imre utca A Kodálv Zoltán Tagiskola beiskolázási körzete Báthory út Fáy András körút Gazdaság út Madzsar József út Medves körút Medvesi út Mikes Kelemen út Nádas út Nyerges út Orgona utca Ökörkı dőlı Partizánok útja Perczel Mór út Salgóbánya Sátorhegy út Sebaji út Somoskıi út Szapolyai János út Szemere Bertalan út Szondi György út Teraszos utca Tóstrand hétvégi telep Törökvész út Újbánya telep Vadaskert Vadaskerti út Vár út Vároldal út Wesselényi út Ybl Miklós út Zsombékos Gizella út Kassai sor Kercseg út Klapka György utca

14 14 Kossuth Lajos út Liget út Losonci út Május 1. út Mártírok útja Mérleg utca Mikszáth utca Móricz Zsigmond út Pipishegy Ruhagyári út Salgó út Zrínyi út Petıfi Sándor Tagiskola beiskolázási körzete Acélgyári út Akácos út Alpári Gyula út Arany János út Asztalos utca Bátki József utca Beatrix utca Béke út Budavölgyi utca Bugát Pál út Corvina utca Csalános utca Dér utca Dolinka út Dózsa György út Építık utca Farkasbükk út Feketesereg utca Fénykı utca Fenyves út Fenyvesalja út Harmat utca Határ út Határır út Hegyi út Holló utca Homok utca Huszita utca Ilona út Iskola út Izsó Miklós út Jónásch körút Kandó Kálmán út Kaszinó sor Kisfaludy út Kistarján út Liliom utca Március 15. utca Mátyás király útja Mővész köz Nádasdi körút Nagykert út Nagyponyi puszta İrhegy út Ötvözetgyár út Pécskı köz Pécskıpuszta Petikláza Ponyipuszta Posta utca Rákóczi út Rónai út Rudolfi út Salakhegy út Salgókapu Somogyi-Bacsó út Szilváskıpuszta Táncsics út Tarjáni út Tározó út Vadvirág út Vajda János utca Váralja út Vasas út Zagyva út Zagyvafı utca Zalka Máté út A Salgótarjáni Általános Iskola és Diákotthon székhelyintézményének beiskolázási körzete Berzsenyi Dániel út Berzsenyi köz Damjanich út Erdıalja köz Fı tér Hargita körút

15 15 Hunyadi körút József Attila út Kazinczy út Kissomlyó utca Március 15. utca Meredek utca Munkácsy út Múzeum tér Pécskı út Sallai Imre utca Vereczkei út A Dornyay Béla Tagiskola beiskolázási körzete Áfonya utca Almafa utca Barack utca Ciklámen utca Csille köz Dobó Katica köz Dobó Katica út Egri utca Faiskola út Forgách Antal út és telep Galagonya utca Gesztenye utca Hanga utca Hérics utca Irinyi út Jázmin utca Kazári út Kovácshegy köz Kökény utca Kutaspuszta Liszt Ferenc út Meggyfa utca Mikóvölgyi utca Mogyoró utca Nefelejcs utca Pipacs utca Ribizli utca Sástópuszta Somlyóbánya telep Somlyói út Szenes utca Szérőskert utca Szigetpuszta Téglagyár köz Teréztáró utca Újakna telep Újaknai út Vájár utca Vasvári köz Vasvári út Virág utca Völgyhíd utca Zsálya utca A Bóna Kovács Károlv Tagiskola beiskolázási körzete Állomás út Baglyasi út Bóna Kovács Károly út Dúlı utca Erkel Ferenc út Erkel köz Fazekas Mihály út Frankel Leó út Furák Teréz köz Fülemüle út Gárdonyi Géza út II. András király út Jakubi utca Kakukk József út Katalin utca Katona József út Kertész út Kisvasút utca Nagy Sándor József út Pályaudvar út Petıfi út Régiposta utca Somoskıi tanya Temetı út Vásártér út Vasút út

16 16 4. sz. melléklet A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon várható beiskolázási mutatói a es tanévben Ssz. Intézményegységek engedélyezett csoport száma max.létsz tanuló tanköteles korú tanuló óvodában marad (eldöntött) tanköteles tanuló körzetbıl más iskolát választó tanulók további vizsgálatra utalt tanulók száma A tagiskolát választó tanulók száma körzetébıl más körzetbıl Tanköteles tanulókból halmozottan összesen fı % 1. Székhely 3 * % 2. Arany János Tagiskola % 3. Beszterce-lakótelepi Tagiskola % 4. Bóna Kovács Károly Tagiskola % 5. Dornyay Béla Tagiskola % 6. Gárdonyi Géza Tagiskola 0, % 7. Kodály Zoltán Tagiskola % 8. Petıfi Sándor Tagiskola % 9. II. Rákóczi Ferenc Tagiskola % Összesen: 16, ** 64 15% Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola 11 * egy osztály korai két tanítási nyelvő képzés speciális tanterv szerint ** kiegészül a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek kb. 50%-ával

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.) 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet A háziorvosi körzetek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 25/2004.(VI.24.), 26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.),

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 5984/2007. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2007/2008-as nevelési évre és tanévre

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 10030/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7811/2006. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2006/2007-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! 2012. szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Védőnői körzetek

Védőnői körzetek Védőnői körzetek 2017.04.01. 2. sz. területi védőnői körzet ( Fin. kódja: 120097786) Címe: 3100 Salgótarján, Medves krt. 57. Tanácsadás ideje: Nők, várandós anyák részére: csütörtök 12.00-14.00 Csecsemő,

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 6635/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2015/2016. nevelési év kezdésével összefüggő döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 25.075/2010. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 19.768/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda J a v a s l a t a 2. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés felmondására, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22 Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (egységes szerkezetben a 33/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 12659/2008. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31.

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének.../2006. (X.31.) rendelete a zöldterületek létesítésérıl, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996.(III. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 4672/2017. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 20241/2015. J a v a s l a t a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006. (XI. 28.) rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyről

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s Salg6tarjfn Megyei Jogrl Vriros Jegyz6je Helyi Yflasztfsi lroda Yezetfje 8212014. (I.16) HVI vez. T { rgy : A szav az6korcik sz6m6nak, sorsz6m6nak, tertileti beoszt6s6nak, valamint a szav az6helyi s 6

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OKMÁNY, IGAZGATÁSI ÉS KÖZTERÜLETFELÜGYELETI IRODA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ Szám: 1601/2012 Szám: 1757-1/2012 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz.

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni ei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. határozattal Választókerület Szavazókör Szavazókör címe Szavazókör területe 1. Beszterce I. Beszterce

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 27023/2015. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 22266-1/2018. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

I. számú választókerület

I. számú választókerület I. számú választókerület Ady Endre utca Berzsenyi Dániel utca Hársfás utca Hársfás utca Kazinczy utca Nádasdy utca Puskás Ferenc utca Szigetdőlı Táncsics lakótelep Wesselényi utca a a 1-23 páratlan házszámok

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Tulipánkert Székhelyóvoda - Hunyadi u.14. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Északon a Vásárhelyi Pál utca, az Ipolyi térig. A Kossuth

Részletesebben

Választási Közlemény

Választási Közlemény Választási Közlemény Tájékoztatjuk a Tisztelt választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. (2) bekezdése értelmében Ajka város

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1 Fõglein Ilona Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 17-099-001-6, Cím: Hõsök tere 1. (Városháza), TEVK: 01 Ady Endre utca teljes közterület 107 Bajcsy-Zsilinszky utca 000002 000128 páros házszámok 116

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása Lakosságszám SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 1 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA BAJCSY-ZSILINSZKY 995 1210 Dobó K. u. 16. BATTHÁNY

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 2807 1 995 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Dobó K. u. 16. BAJCSY-ZSILINSZKY BATTHÁNY TÉR BERÉNDI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Kazincbarcika Város egyéni választókerületei. 1.sz. egyéni választókerület

H I R D E T M É N Y. Kazincbarcika Város egyéni választókerületei. 1.sz. egyéni választókerület H I R D E T M É N Y A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 38. (1) a) pontja alapján tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra tűzte ki a helyi önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 5234/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2016/2017. nevelési év kezdéséhez szükséges döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN SZÁZHALOMBATTA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN SZÁZHALOMBATTA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN SZÁZHALOMBATTA Köznevelési intézmény: Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 24. Ady Endre utca Álmos

Részletesebben

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 Szavazókör: Megye/főváros: Település/kerület: Országgyűlési választás, EP választás, országos népszavazás Pest Monor 001. szavazókör Arany János utca Teljes közterület

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY település

PÜSPÖKLADÁNY település 01. számú egyéni választókerület szavazókörei és utcajegyzéke 001. Rendelőintézet, re bejelentkezettek, Kossuth u. 1. átjelentkezéssel szavazók Damjanich utca 000001 000011/0005 folyamatos házszámok Hajdú

Részletesebben

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak:

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: Forgalomképtelen ingatlanok Sorsz. Hrsz. Terület ha m2 Cím Megnevezés Megjegyzés 1. 2 1 0783 Kossuth

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 13.416-1/2019 Javaslat a alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratának módosításáról a fenntartó,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e Ikt. szám: 16.666/2007. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fogorvosi feladatellátásának átadására,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők:

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: 1. számú körzet: dr. Kribusz Edgár Állomás Arany János utca Attila utca Baross Gábor utca Batthyány utca Bellus József utca Bem utca Bercsényi

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés:

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés: 1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke Ady Endre utca teljes - Aradi utca teljes - Arany János utca teljes - Arató utca teljes - Batthyány Lajos utca teljes - Belső utca teljes

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2002. (VIII. 27.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és mőködésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS Köznevelési intézmény: Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. Felvételi körzet: Dobó Katica u. Esze

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel)

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel) Dorog Város Képviselı-testületének 13/2004.(V.03.) számú rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl (Egységes szerkezeten

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Szám: 40878/2008. I. ÓVODÁK

Szám: 40878/2008. I. ÓVODÁK Szám: 40878/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2008/2009-es nevelési

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben