Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 5984/2007. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2007/2008-as nevelési évre és tanévre Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.),az ennek végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) szabályozza a tanköteles gyermekek tankötelezettségének teljesítésével, ezen belül az óvodai, iskolai beiratkozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a fenntartó, az intézmény, illetve az intézményvezetı, valamint a szülık részére. Óvodák: A Tv ának (1) és (2) bekezdései figyelembevételével a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetı fel elsısorban abba az óvodába, amelynek körzetében lakik, illetıleg ahol szülıje dolgozik. Hivatkozott törvény 90. -ának (1) bekezdése szerint a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák mőködési (felvételi) körzetét, amelyben lakó gyermekek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg, valamint dönt a Tv a (2) bekezdése c.) pontja szerint az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Somoskıújfalu Község Önkormányzatának megalakulásával a 2007/2008-as nevelési évtıl a Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatósága Somosi Úti Tagóvodája mőködési körzetét és csoportszámát a somoskıújfalui önkormányzat határozza meg. A Somosi Úti Tagóvoda mőködési körzetéhez tartozott Salgóbánya és Somoskı területe. Javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a két településrész utcái kerüljenek át a Gyermekkert Tagóvoda mőködési körzetéhez.

2 2 A többi tagóvoda felvételi körzetét az 1. sz. melléklet mutatja. A 2007/2008-as nevelési évben az óvodások és a férıhelyek számának ismeretében a feladatellátáshoz 61 óvodai és 1 gyógypedagógiai óvodai csoport szükséges. Az óvodáskorúak és a tankötelesek számát figyelembe véve a 2007/2008-as nevelési év óvodai csoportjainak száma a 2. sz. melléklet szerint alakul. A szülıknek a nevelési intézmények közötti szabad választásának a jogát és az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét figyelembe véve a beiratkozásnál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: Körzeten kívüli gyermekek a körzetben lakók, illetve körzetben munkahellyel rendelkezı szülık gyermekei által be nem töltött helyekre vehetık fel. A körzeten kívül lakók, illetve a körzeten kívüli munkahelyen dolgozó szülık gyermeke közül változatlanul méltányos elbírálásban részesül az a gyermek, akinek a testvére már az adott intézmény óvodása. A városon kívül lakó gyermekek felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha minden salgótarjáni gyermek beiratkozott és a Tv. 3. sz. mellékletében elıírt csoportlétszám betartható. Iskolák: A Tv ának (1) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat határozza meg és teszi közzé az iskolák mőködési (felvételi) körzetét. A Tv a (2) bekezdésének c.) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott tanévben indítható osztályok, csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. A Tv. 6. -ának (2) bekezdése alapján a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben hatodik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának, a beiskolázással kapcsolatos fenntartói döntéseknek a tankötelesek nyilvántartása az alapja. A tanköteles nyilvántartás a népességnyilvántartás januári adataira épül. Az adatok egyeztetése az óvoda bevonásával megtörtént.

3 3 Az önkormányzat fenntartásában lévı salgótarjáni iskolák elsı évfolyamára a kialakult számítási gyakorlat alapján várhatóan 351 gyermek lép be a 2007/2008-as tanévben. A Nevelési Tanácsadóba, illetve szakértıi bizottság elé utalt gyermekek száma 98 fı, a vizsgálat befejezésének várható idıpontja: március 31. A rendelkezésünkre álló adatok alapján a beiskolázási körzetekhez tartozó tankötelesek száma összességében az elızı tanévhez hasonló. Figyelembe véve az elmúlt évek beiskolázási adatait és az óvoda felmérését a szülık iskolaválasztási szándékáról, már becsülhetı iskolánként a várható tanulólétszám, illetve az ehhez szükséges tanulócsoportszám. A 2007/2008-as tanévben indítandó elsı osztályos tanulócsoportok száma és létszáma a 4. sz. melléklet szerint alakulnak. A Tv. 66. (2) bekezdése szerint ha a településen több általános iskola mőködik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak az adott körzetben felvehetı összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el. A Kormányrendelet 12/H (2)-(3) bekezdésének megfelelıen a jegyzı megállapítja és összesíti, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzető gyermek és tanuló él. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi körzethatárok mellett hogyan alakul a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak az adott körzetben felvehetı összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya. Az arányt az egyes körzetekben a 4. sz. melléklet mutatja. A táblázat adatai szerint a Bóna Kovács Károly, az Arany János, a Petıfi Sándor és a Dornyay Béla Általános Iskolák körzetében magasabb a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya a többi intézményhez képest, mint amit a Tv. 66. (2) bekezdésében meghatároz. A hátrányos helyzető tanulók számának megállapítása a Kormányrendelet 12/H -ában meghatározott módon, a Kormányrendelet 7. sz. mellékletében található nyilatkozat, illetve a Szociális és Egészségügyi Iroda nyilvántartása alapján történt. Mivel a nyilatkozatok kitöltése önkéntes, így a halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma nem határozható meg pontosan. A fenntartó a hivatkozott jogszabálynak úgy tud eleget tenni, ha az Arany János Általános Iskola

4 4 Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon Dornyay Béla Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola körzetét oly módon módosítja, hogy nevezett iskolák körzetének egy részét azokhoz az iskolákhoz csatolja, ahol alacsony a hátrányos helyzető tankötelesek száma. Ezek a következı iskolák: Gagarin Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola és ÁMK Besztercelakótelepi Általános Iskola. A felsorolt intézmények között a földrajzi távolság nagy, emiatt iskolabusz beállításával oldható meg a tanulók szállítása. Eddigi tapasztalatunk az, hogy azok a szülık, akik az Arany János, a Bóna Kovács Károly, a Dornyay Béla, illetve a Petıfi Sándor Általános Iskola körzetében élnek és hátrányos helyzetőek, nem kívánják gyermeküket távolabbi iskolába vinni. Ugyanakkor az önkéntes adatszolgáltatás miatt nem rendelkezünk pontos adatokkal, ami alapján biztosan megállapítható, hogy az adott intézmény körzetébıl melyek azok az utcák, amelyeket más körzethez szükséges csatolni. A módosított jogszabálynak a helyi sajátosságok figyelembevételével, az önkéntes adatszolgáltatással nem lehet érvényt szerezni. A körzethatár módosítása a jelenlegi adatok alapján nem biztosítja a jogalkotó szándékának megvalósítását, ezért nem javasoljuk a Tisztelt Közgyőlésnek az iskolai körzethatárok módosítását Az általános iskolák mőködési (felvételi) körzetére vonatkozó javaslatunkat a 3. számú melléklet tartalmazza. A Tv ának (6) bekezdése és az MKM rendelet 16. -ának (1) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat határozza meg és teszi közzé a beiratkozás idıpontját, ami március 1. és április 30. közötti idıszakra eshet. Az MKM rendelet 16. -ának (1) bekezdése szerint a szülı az önkormányzat által meghirdetett idıpontban köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára. A Tv ának (1)-(3) bekezdése alapján a felvételrıl, átvételrıl az iskola igazgatója dönt. Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhetı. 1. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelezı felvételt biztosító iskola).

5 5 A kötelezı felvételt biztosító iskola a jelentkezı felvételét, átvételét - feltéve, hogy lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye a körzetében található - nem kötheti felvételi követelmény teljesítéséhez. Az MKM rendelet 16. (3) bekezdése alapján felvételi vizsgának számít a szervezés formájától és elnevezésétıl függetlenül a jelentkezı minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint megismerése. 2. Ha az általános iskola a kötelezı felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles elınyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzető tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. 3. Ha az általános iskola a kötelezı felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. 4. Sorsolás nélkül is felvehetı a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényő tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. 5. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való besorolásáról a Tv. 66. (7) bekezdése alapján a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelıtestület véleményének kikérésével az igazgató dönt, a Tv. 3. számú mellékletében meghatározott szabályok szerint. A tankötelezettség teljesítése érdekében a gyermek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzı a tanköteles gyermekekrıl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes iskolának (Tv. 91. (7) b)). A beiskolázással kapcsolatos jogszabályi elıírások (különösen a tankötelezettség teljesítése és a maximális létszám betartása), az egyenletesebb tanulólétszám eloszlásról szóló fenntartói elvárás és az integrációs követelmények teljesítése érdekében a salgótarjáni általános iskolák beiskolázását az Oktatási Kulturális és Sport Iroda az igazgatókkal összehangolja a csatolt ütemterv szerint.

6 6 A városi önkormányzat fenntartásában mőködı Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében is célszerő megadni a következı tanév szervezését befolyásoló paramétereket. Az intézmény vezetésével történt egyeztetésnek megfelelıen a 2007/2008-as tanévben a maximális tanulólétszám a zenemővészeti ágban 600 fı, az egyéb mővészeti ágak esetében 800 fı. A 2007/2008-es tanév csoportjai a következık: - néptánc: 21 csoport - képzımővészet: 22 csoport - báb: 8 csoport Összesen: 51 csoport Tisztelt Közgyőlés! Kérem a Tisztelt Közgyőlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90. -ának (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az óvodák felvételi körzetét az 1. sz. melléklet, az általános iskolák mőködési körzetét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. A Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a (2) bekezdésének c.) pontja értelmében a 2007/2008-as nevelési évben és tanévben az óvodai csoportok számát, valamint az általános iskolák elsı osztályainak számát a 2. és a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen határozza meg. Határidı: Felelıs: a beiratkozás idıpontja intézményvezetık 2. Az iskola igazgatója a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66. (7) bekezdése szerinti jogkörében eljárva úgy határozza meg a beiratkozáskor felvehetık létszámát, hogy a következı négy évben az elmúlt 5 év statisztikai adatait figyelembe véve biztosítva legyen a közoktatási törvény 66. (2) bekezdése szerinti átvétel.

7 7 A székhelyen kívüli kívüli gyermekek felvételénél figyelembe kell venni az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere szerint elkészített beiskolázási tervben foglaltakat. Határidı: Felelıs: értelemszerően intézményvezetık 3. A Közgyőlés utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát, hogy az igazgatókkal egyeztetve hangolja össze a beiskolázással kapcsolatos teendıket annak érdekében, hogy az engedélyezett csoportszámok, a jogszabály szerinti maximális létszám tartható legyen, a kötelezı beiskolázás jogszabályi elıírásai és a szabad iskolaválasztás joga a legnagyobb mértékben érvényesülhessen. Határidı: február 20. Felelıs: intézményvezetık Reszoly Gusztávné irodavezetı 4. A nem körzeti iskolát választó tanulók szülei felvételi kérelmüket március 9- ig a választott iskola igazgatójához nyújthatják be, indokolva iskolaválasztásukat. Határidı: Felelıs: értelemszerően az intézmény vezetıje 5. A Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66. -a (6) bekezdésének és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16 -a (1) bekezdésének megfelelıen a nevelési-oktatási intézmények beiratkozási idıpontját a következık szerint határozza meg: Óvodákban: április A körzet szerinti általános iskolákban: április A körzeten kívüli iskolákban: április 27. Határidı: Felelıs: azonnal salgótarjáni óvodák és általános iskolák intézményvezetıi a közzétételért: Reszoly Gusztávné irodavezetı

8 8 6. A Közgyőlés a Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tanulólétszámát a 2007/2008-as tanévben 51 csoportban, a zenei ágban legfeljebb 600 fıben, egyéb mővészeti ágban legfeljebb 800 fıben határozza meg. Határidı: szeptember 1. Felelıs: az intézmény vezetıje Salgótarján, január 24. Reszoly Gusztávné irodavezetı

9 1. sz. melléklet Óvodák körzetei Mackóvár Központi Óvoda körzete: Acélgyári út 1-24-ig Kistarján út Ady Endre út Klapka György út Aknász utca Kossuth Lajos út Alkotmány út Kıvár út Alsó Idegér Kıvirág út Arany János út Március 15. út Bányász út Mérleg utca Bem József út Meszes út Bereczki Máté út Mezei út Berkenye köz Nap utca Corvin út Nyár utca Domb utca Pécskı út Dugdelpuszta Pipishegy Erdész út Rákóczi út 1-11; Fazekas Mihály út Rákóczi út 2-10-ig Felsı Idegér Szeder köz Fürdı út Világospuszta Gerber Frigyes köz Virágos út Karancs utca Aprófalva Tagóvoda körzete: Barátság utca Batsányi út Bródy Sándor út Budapesti út Csalogány utca Csehov út Csókás körút Csókás puszta Csokonai út Egressy Béni út Eötvös út Esze Tamás út Frigyes körút Gagarin út Gorkij krt. kiv ig és ig Haris köz Kálmán Imre út Kér utca Keszi utca Kinizsi Pál út Kölcsey út Korbás tanya Kotyháza puszta Kürtgyarmat út Lakatos Péter út Mandula köz Nagymezı út Nyék utca Nyírfácska út Patakpart út Réka köz Rózsafa út Sugár út Szabó Ervin utca Szécsényi út Tóth tanya Viola utca

10 2 Baglyasi Tagóvoda körzete: Állomás út II. András király út Baglyasi út Bóna Kovács Károly út Dőlı utca Erkel Ferenc út Frankel Leó út Fülemüle út Furák Teréz köz Gárdonyi Géza út Jakobi utca Vasút út Kakukk József út Katalin utca Kertész út Kisvasút utca Nagy Sándor József út Pályaudvar út Petıfi út Régiposta utca Somoskıi tanya Temetı út Vásártér út Gyermekkert Tagóvoda körzete: Árpád utca Bajza József út Balassi Bálint út Beszterce tér Camping út Csillag utca Deák Ferenc utca Derencsényi utca Felsı vár út Füleki út , Gedıci utca Görbe út Gyermekkert út Hold utca Jókai sor Juhász Gyula út Kıbánya út Köves út Kımőves köz Madách Imre utca Madzsar József út Mikes Kelemen út Medves körút Nádas út Nyerges út Sebaji út Orgona utca Partizánok útja Perczel Mór út Sátorhegy út Teraszos út Ybl Miklós út Hétszínvirág Tagóvoda körzete: Acélgyári út 25-tıl végig Akácos út Alpári Gyula út Bátki József utca Bugát Pál út Dolinka út Dózsa György út Fenyves út Határ út Hegyi út Ilona út Kandó Kálmán út Kaszinó sor Kisfaludy út Mővész köz Nádasdi körút Pécskı köz Rózsa Ferenc út Somogyi-Bacsó út Táncsics út Tározó út Zagyvai rakodó Dılt betővel vannak jelölve a Salgóbányán, illetve a Somoskın található utcák.

11 3 Izsó Miklós utca Jónásch körút Körúti Tagóvoda körzete: Fáy András krt. Gizella út Zalka Máté út Kercseg út Losonci út Mesekert Tagóvoda körzete: Alagút út Bartók Béla út Bajcsy-Zsilinszky út December 8. tér Játszó út Munkás út Katona József út Rákóczi út ; Kun utca Szerpentin út 1-3. Lıwy Sándor út Tanács út Meredek út páratlan oldal Úttörık útja Munkásotthon tér Zemlinszky Rezsı út Napsugár Tagóvoda körzete: Báthory út Béke körút Füleki út ig Gazdaság út Gerle köz Kassai sor Kékkıi út Liget út Május 1. út Mártírok útja Mikszáth utca Móricz Zsigmond út Ruhagyári út Salgó út 50-ig Vadaskerti út Vadaskert Zrínyi út Nyitnikék Tagóvoda körzete: Bercsényi út Honvéd út végig Blaha Lujza út Hısök út Centrál köz Makarenkó út Déryné út Radnóti út Gorkij körút 52-72; Rákóczi út Hársfa út Szánasalja Zöldfa út Pitypang Tagóvoda körzete: Berzsenyi út József Attila út

12 4 Damjanich út Erdıalja köz Erzsébet tér Hargita körút Hunyadi körút Vereczkei út Kazinczy út Meredek út páros oldal Munkácsi út Múzeum tér Szerpentin út (1-3 kivételével) Szivárvány Tagóvoda körzete: Csille köz Dobó Katica köz Dobó Katica út Egri utca Faiskola út Forgách Antal út és telep Huta utca Irinyi út Kazári út Kovácshegy köz Kutaspuszta Liszt Ferenc út Mikóvölgyi utca Rákóczi út ; Sástópuszta Somlyóbánya telep Somlyói út Szenes utca Szérőskert utca Szigetpuszta Téglagyár köz Teréztáró utca Újaknai út Újakna telep Vájár utca Vasvári köz Vasvári út Völgyhíd utca Vadvirág Tagóvoda körzete: Asztalos utca Beatrix utca Budavölgyi utca Bugát Pál út Corvina utca Csalános utca Dér utca Építık utca Farkasbükk út Feketesereg utca Fénykı utca Fenyvesalja út Harmat utca Határır út Holló utca Huszita utca Iskola út Kisfaludy út Liliom utca Mátyás király útja Nagykert út İrhegy út Pécskı puszta Ponyipuszta Posta utca Rónai út Rudolfi út Salakhegy út Salgó út 51-tıl Sallai Imre utca Szilváskıpuszta Tarjáni út Vadvirág út Váralja út Vajda János utca Vasas út Zagyvafı utca Zagyva út

13 2. sz. melléklet Ssz. Az intézmény neve Óvodai csoportok száma Férıhely 1. Mackóvár Központi Óvoda Aprófalva Tagóvoda Baglyasi Tagóvoda Gyermekkert Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda 3+1 gyógypedagógiai cs Körúti Tagóvoda Mesekert Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Nyitnikék Tagóvoda Pitypang Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda Vadvirág Tagóvoda 2 50 Összesen: 61+1 gyógypedagógiai cs. 1431

14 3. sz. melléklet Az általános iskolák körzetei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beiskolázási körzete Ady Endre út Játszó út Aknász út Karancs utca Alagút utca Katona József út Alkotmány út Kıvár út Alsó Idegér Kıvirág út Bajcsy-Zsilinszky út Kun utca Bányász út Lıwy Sándor út Bartók Béla út Meszes utca Bem József út Mezei út Bereczky Máté út Munkásotthon tér Berkenye köz Munkás út Corvin út Nap utca December 8. tér Nyár utca Domb utca Rákóczi út és Dugdelpuszta Szeder köz Erdész út Szerpentin út Erzsébet tér Tanács út Fazekas Mihály út Úttörık útja Felsı Idegér Világospuszta Gerber Frigyes köz Virágos út Huta utca Zemlinszky Rezsı út Arany János Általános Iskola beiskolázási körzete Barátság utca Batsányi út Bercsényi út Blaha Lujza út Bródy Sándor út Budapesti út Centrál köz Csalogány utca Csehov út Csókás körút Csókás puszta Csokonai út Déryné út Egressy Béni út Eötvös utca Kormos puszta Kotyháza puszta Esze Tamás út Frigyes körút Gagarin utca Gorkij körút Haris köz Hársfa út Honvéd út Hısök útja Jenı utca Kálmán Imre út Kér utca Keszi utca Kinizsi Pál út Kölcsey út Korbás tanya Patakpart út Radnóti út

15 2 Kürtgyarmat út Rákóczi út Lakatos Péter út Réka köz Mandula utca Rózsafa út Makarenkó út Sugár út Megyer utca Szabó Ervin utca Nagymezı dőlı Szánasalja Nagymezı út Szécsényi út Nagyrét Tóth tanya Nyárjaspuszta Viola utca Nyék utca Zöldfa út Nyírfácska út ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola beiskolázási körzete Árpád utca Bajza József út Balassi Bálint út Béke körút Beszterce tér Camping út Csillag utca Deák Ferenc utca Derencsényi út Felsı vár út Füleki út 1-157, Gedıci utca Görbe utca Gyermekkert út Hold utca Somoskıi út Szapolyai János út Szemere Bertalan út Szondi György út Teraszos utca Törökvész út Vadaskert Vadaskerti út Vároldal út Jókai sor Juhász Gyula út Kékkıi út Kıbánya út Kımőves köz Köves út Madách Imre utca Madzsar József út Medvesi út Medves körút Mikes Kelemen út Nádas út Nyerges út Ökörkı dőlı Orgona utca Partizánok útja Perczel Mór út Salgóbánya Sátorhegy út Sebaji út Vár út Wesselényi út Ybl Miklós út Zsombékos út Kodálv Zoltán Álta1ános Iskola beiskolázási körzete Báthory út Fáy András körút Gazdaság út Gizella út Kassai sor Losonci út Május 1. út Mártírok útja Mérleg utca Mikszáth utca

16 3 Kercseg út Móricz Zsigmond út Klapka György utca Pipishegy Kossuth Lajos út Ruhagyári út Liget út Salgó út Zrínyi út Petıfi Sándor Általános Iskola beiskolázási körzete Acélgyári út Akácos út Alpári Gyula út Arany János út Asztalos utca Bátki József utca Beatrix utca Budavölgyi utca Bugát Pál út Corvina utca Csalános utca Dér utca Dolinka út Dózsa György út Építık utca Kandó Kálmán út Kaszinó sor Kisfaludy út Kistarján út Liliom utca Március 15. utca Mátyás király útja Mővész köz Nádasdi körút Nagykert út İrhegy út Pécskı köz Pécskıpuszta Ponyipuszta Posta utca Rákóczi út Rónai út Rózsa Ferenc út Farkasbükk út Feketesereg utca Fénykı utca Fenyvesalja út Fenyves út Harmat utca Határır út Határ út Hegyi út Holló utca Huszita utca Ilona út Iskola út Izsó Miklós út Jónásch körút Rudolfi út Salakhegy út Salgókapu Salgó út 50-tıl Sallai Imre utca Somogyi-Bacsó út Szilváskıpuszta Táncsics út Tarjáni út Tározó út Vadvirág út Váralja út Vajda János utca Vasas út Zagyvafı utca Zagyvai rakodó Zagyva út Zalka Máté út Gagarin Általános Iskola beiskolázási körzete Berzsenyi köz Kazinczy út Damjanich út Március 15. utca 2-12.

17 4 Erdıalja köz Fı tér Hargita körút Hunyadi körút József Attila út Meredek utca Munkácsy út Múzeum tér Pécskı út Vereczkei út Dornyay Béla Általános Iskola beiskolázási körzete Csille köz Dobó Katica köz Dobó Katica út Egri utca Faiskola út Forgách Antal út és telep Kazári út Kovácshegy köz Kutaspuszta Liszt Ferenc út Újaknai út Újakna telep Vájár utca Irinyi út Mikóvölgyi utca Sástópuszta Somlyóbánya telep Somlyói út Szenes utca Szérőskert utca Szigetpuszta Téglagyár köz Teréztáró utca Vasvári köz Vasvári út Völgyhíd utca Bóna Kovács Károlv Általános Iskola és Diákotthon beiskolázási körzete Állomás út II. András király út Baglyasi út Bóna Kovács Károly út Dúlı utca Erkel Ferenc út Frankel Leó út Fülemüle út Furák Teréz köz Gárdonyi Géza út Jakubi utca Kakukk József út Katalin utca Kertész út Kisvasút utca Nagy Sándor József út Pályaudvar út Petıfi út Régiposta utca Somoskıi tanya Temetı út Vasút út Vásártér út

18 5 Ssz. 1 Az intézmény neve Bóna Kovács Károly Általános Iskola Általános iskolák várható létszámai a 2007/2008. tanévben engedélyezett csoport max.létsz. tanköteles korú óvodában marad (eldöntött) tanköteles körzetbıl más iskolát válsztó (tankötelesbıl) Nevelési Tanácsadóba (és áth.) utalt függıben lévı (tankötelesbıl) körzetbıl Az iskolát választó más körzetbıl összesen 4. sz. melléklet tankötelesbıl halmozottan hátrányos helyzető % 2 Dornyay Béla Általános Iskola % 3 Gagarin Általános Iskola 3 * % 4 Kodály Zoltán Általános Iskola % 5 Petıfi Sándor Általános Iskola % 6 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola % 7 Arany János Általános Iskola % 8 ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola % ** 13% Uzoni Péter Általános Iskola * egy osztály korai két tanítási nyelvő képzés speciális tanterve szerint ** kiegészül a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek kb. 50%-ával, valamint a fennmaradó férıhelyek függvényében vidéki tanulókkal

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.) 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet A háziorvosi körzetek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 25/2004.(VI.24.), 26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.),

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7400/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7811/2006. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2006/2007-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 10030/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! 2012. szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 6635/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2015/2016. nevelési év kezdésével összefüggő döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Védőnői körzetek

Védőnői körzetek Védőnői körzetek 2017.04.01. 2. sz. területi védőnői körzet ( Fin. kódja: 120097786) Címe: 3100 Salgótarján, Medves krt. 57. Tanácsadás ideje: Nők, várandós anyák részére: csütörtök 12.00-14.00 Csecsemő,

Részletesebben

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31.

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének.../2006. (X.31.) rendelete a zöldterületek létesítésérıl, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996.(III. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 25.075/2010. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 19.768/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda J a v a s l a t a 2. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés felmondására, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (egységes szerkezetben a 33/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22 Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 12659/2008. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 4672/2017. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s Salg6tarjfn Megyei Jogrl Vriros Jegyz6je Helyi Yflasztfsi lroda Yezetfje 8212014. (I.16) HVI vez. T { rgy : A szav az6korcik sz6m6nak, sorsz6m6nak, tertileti beoszt6s6nak, valamint a szav az6helyi s 6

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 20241/2015. J a v a s l a t a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006. (XI. 28.) rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyről

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OKMÁNY, IGAZGATÁSI ÉS KÖZTERÜLETFELÜGYELETI IRODA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ Szám: 1601/2012 Szám: 1757-1/2012 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz.

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni ei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. határozattal Választókerület Szavazókör Szavazókör címe Szavazókör területe 1. Beszterce I. Beszterce

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 22266-1/2018. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Tulipánkert Székhelyóvoda - Hunyadi u.14. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Északon a Vásárhelyi Pál utca, az Ipolyi térig. A Kossuth

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. számú választókerület

I. számú választókerület I. számú választókerület Ady Endre utca Berzsenyi Dániel utca Hársfás utca Hársfás utca Kazinczy utca Nádasdy utca Puskás Ferenc utca Szigetdőlı Táncsics lakótelep Wesselényi utca a a 1-23 páratlan házszámok

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 27023/2015. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 5234/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2016/2017. nevelési év kezdéséhez szükséges döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Választási Közlemény

Választási Közlemény Választási Közlemény Tájékoztatjuk a Tisztelt választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. (2) bekezdése értelmében Ajka város

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1 Fõglein Ilona Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 17-099-001-6, Cím: Hõsök tere 1. (Városháza), TEVK: 01 Ady Endre utca teljes közterület 107 Bajcsy-Zsilinszky utca 000002 000128 páros házszámok 116

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 13.416-1/2019 Javaslat a alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratának módosításáról a fenntartó,

Részletesebben

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e Ikt. szám: 16.666/2007. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fogorvosi feladatellátásának átadására,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY település

PÜSPÖKLADÁNY település 01. számú egyéni választókerület szavazókörei és utcajegyzéke 001. Rendelőintézet, re bejelentkezettek, Kossuth u. 1. átjelentkezéssel szavazók Damjanich utca 000001 000011/0005 folyamatos házszámok Hajdú

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. főtanácsos. Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása Készítette:

Részletesebben

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 Szavazókör: Megye/főváros: Település/kerület: Országgyűlési választás, EP választás, országos népszavazás Pest Monor 001. szavazókör Arany János utca Teljes közterület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN DABAS Köznevelési intézmény: Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. Felvételi körzet: Dobó Katica u. Esze

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása Lakosságszám SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 1 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA BAJCSY-ZSILINSZKY 995 1210 Dobó K. u. 16. BATTHÁNY

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak:

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: Forgalomképtelen ingatlanok Sorsz. Hrsz. Terület ha m2 Cím Megnevezés Megjegyzés 1. 2 1 0783 Kossuth

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2002. (VIII. 27.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és mőködésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Püspökladány, Bocskai u. 2. 2/2010. (VII. 14.) HVI. Tárgy: Püspökladány egyéni választókerületei sorszámának és területének megállapítása.

Püspökladány, Bocskai u. 2. 2/2010. (VII. 14.) HVI. Tárgy: Püspökladány egyéni választókerületei sorszámának és területének megállapítása. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETİJE Püspökladány, Bocskai u. 2. 2/2010. (VII. 14.) HVI. Tárgy: Püspökladány egyéni választókerületei sorszámának és területének megállapítása Határozat A választási eljárásról

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 2807 1 995 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Dobó K. u. 16. BAJCSY-ZSILINSZKY BATTHÁNY TÉR BERÉNDI

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 090066175. sz. fogorvosi körzetre (működtető Dr. Yousif Egészségügyi, Szakorvosi és Kereskedelmi KFT.) vonatkozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők:

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: 1. számú körzet: dr. Kribusz Edgár Állomás Arany János utca Attila utca Baross Gábor utca Batthyány utca Bellus József utca Bem utca Bercsényi

Részletesebben

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel)

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel) Dorog Város Képviselı-testületének 13/2004.(V.03.) számú rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl (Egységes szerkezeten

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben