Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság május 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság május 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság május 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jelen vannak: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság részérıl: Saláta László Mihály elnök Darmos István Hutkainé Novák Márta Dr. Ablonczy Zoltán Szabó Éva a bizottság tagjai A Polgármesteri Hivatal részérıl: Megjegyzés: Aros János alpolgármester Dr. Szabó Rita aljegyzı Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje Orosz László a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje Dr. Szebényi Tibor jegyzıi irodai ügyintézı Koleszárné Braun Mónika közoktatási szakreferens Koleszárné Braun Mónika a 2. napirendi pont, Aros János alpolgármester a 4. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. Napirend elıtt: Saláta László Mihály: Köszönti a bizottság tagjait, a Polgármesteri Hivatal részérıl megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Javasolja, hogy a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alapprogramra történı pályázatról, valamint az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. átszervezésével kapcsolatos szerzıdések, megállapodások módosításáról készült elıterjesztéseket vegyék le az ülés napirendjérıl a következık miatt: A zöld beruházással kapcsolatos pályázatban való részvételhez forráshiány miatt csak ígérvényt tudnának biztosítani. Akik pályázatot kívánnak benyújtani a beruházásra, önkormányzati támogatás nélkül is megtehetik. Az RFV-vel kapcsolatos napirendi ponthoz az elıterjesztés nem készült el, valamint a délutáni rendkívüli ülésen részletesen tárgyalni fogják. Kérdezi, egyetért-e a bizottság azzal, hogy az említett két napirendi pontot levegyék a bizottsági ülés napirendjérıl? Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramra történı pályázatról és az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. átszervezésével kapcsolatos

2 2 szerzıdések, megállapodások módosításáról készült elıterjesztést a bizottság jelen ülésén ne tárgyalja. Saláta László Mihály: Kérdezi a bizottságot, a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat van-e? Mivel javaslat, észrevétel nem volt, javasolja, hogy a meghívóban közölt további napirendi pontokat tárgyalja meg a bizottság. Kéri a bizottság szavazását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: Napirendi pontok: 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 3. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 4. Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde névváltoztatási kérelmérıl 5. Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról 6. Egyéb ügyek Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Saláta László Mihály: A beszámoló több mint 30 határozat végrehajtását tartalmazza. Kéri a bizottság tagjait, ha a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg. Hutkainé Novák Márta: Érdeklıdik, van-e olyan határozat, amelynek a teljesítési határideje lejárt, ha igen, hány ilyen határozat van? Dr. Szabényi Tibor: Kb határozat van, amelynek a teljesítési határideje már lejárt és nem került végrehajtásra. Hutkainé Novák Márta: Javasolja, a következı bizottsági ülésre készüljön egy tájékoztatás a lejárt, de még végre nem hajtott határozatokról. Saláta László Mihály: Egyetért az elhangzottakkal. Aki egyetért azzal, hogy a következı ülésre készüljön tájékoztatás arról, mely határozatok végrehajtása nem teljesült, vagy folyamatban van, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban foglaltakkal, igennel szavazzon. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta:

3 3 40/2010. (V. 26.) Ügyrendi és Jogi Biz. h a t á r o z a t a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Irodáját, hogy a következı ülésre készüljön tájékoztatás arról, mely határozatok végrehajtása nem teljesült a megadott határidıre, továbbá azokról is, amelyeknek a végrehajtása folyamatban van. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról Saláta László Mihály: Kéri a bizottság véleményét az elıterjesztésben foglaltakról. Szabó Éva: A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról készült elıterjesztésben megjelölésre került a székhely, telephely, viszont a Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról készült elıterjesztésben nincs megjelölve a telephely. Kérdezi, a telephely megegyezik a tagintézmények egységével? Az alapító okiratokban megjelölésre kerül a székhely, telephely, a tanintézmények pedig felsorolásra kerülnek. Az iskola alap-, kisegítı-, kiegészítı és vállalkozási tevékenységet folytathat (hivatkozott a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényre). Az elıterjesztés tartalmazza a bérmunkában folytatott tevékenységeket. Kérdezi, ezen tevékenységeket vállalkozási tevékenységként végzi az intézmény? Vállalkozási tevékenységet az intézmény akkor folytathat, ha az az alaptevékenységétıl eltérı és rendszeres haszonszerzés céljából történik. Dankóné Gál Terézia: A módosítás nem erre irányul, az már szerepel az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban. Szabó Éva: Megemlíti, a napirendeken szereplı alapító okiratok módosításában (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Mese Óvoda és Bölcsıde) szerepel, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításában nem szerepel, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat az intézmény, ezért kérdezi, hogy a tevékenységek bérmunkában megjelölés egyenlı a vállalkozási tevékenységgel? Dankóné Gál Terézia: Véleménye szerint nem ugyanaz, de a közoktatási szakreferens választ fog adni a kérdésre. Darmos István: A Vay Miklós Szakképzı Iskolában a gyakorlati oktatás folyamán vállalnak különbözı feladatokat, melyeket leszámláznak, ezáltal az intézménynek bevétele származik.

4 4 Szabó Éva: Az iskola vállalkozói tevékenységére vonatkozóan megismétli az említett törvényben foglaltakat. Az alapító okiratban konkrétan meg kell jelölni, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet folytat, vagy nem folytat. (az említett törvény 7. (1) bek. d. pontja). Ha jelen esetben ezt a tevékenységet vállalkozási tevékenységként végzi, arányainak felsı határát meg kell jelölni, mint ahogy az szerepel a kisegítı tevékenységeknél, ahol az arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladhatja meg az intézmény költségvetésében. Az elıterjesztés nem tartalmazza, hogy a vállalkozási tevékenység aránya hány %. Hutkainé Novák Márta: Tudomása szerint az iskola tanulói a tanmőhelyben végeznek bérmunkát. Saláta László Mihály: Köszönti Koleszárné Braun Mónikát, kéri, válaszoljon a felvetett kérdésre. Szabó Éva: Kérdése arra irányul, hogy a Vay Miklós Szakképzı Iskola folytat-e vállalkozási tevékenységet? Koleszárné Braun Mónika: Igen, folytat vállalkozási tevékenységet, melyek az alapító okiratban a tevékenységek bérmunkában címszó alatt szerepelnek. Szabó Éva: Az alapító okirat tartalmazza, hogy a kisegítı tevékenységek arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladja meg az intézmény költségvetésében. A már említett évi CV. törvény 4. (2) bekezdésének b. pontjában foglaltak szerint a kisegítı és a vállalkozási tevékenység arányainak felsı határát a szerv kiadásaiban meg kell jelölni. Az alapító okiratban a kisegítı tevékenység felsı határa megjelölésre került, de a vállalkozási tevékenység felsı határa nem. Koleszárné Braun Mónika: A kisegítı tevékenységnél megjelölt 30 %-os felsı határ vonatkozik a vállalkozási tevékenységre is. Szabó Éva: Véleménye szerint az alapító okiratban szerepeltetni kellene, hogy a kisegítı és vállalkozási tevékenységek arányainak felsı határa. Koleszárné Braun Mónika: Az alapító okiratot az elhangzott kiegészítéssel módosítani lehet. Saláta László Mihály: Kéri, ha egyéb észrevétel, javaslat van, mondják el. Poncsák Ferenc: Az intézmény alapító okirata nem tartalmazza a Zrínyi u. 12. szám alatti telephelyet. Szabó Éva: Érdeklıdik, az iskolában megbízási szerzıdéssel történik-e foglalkoztatás? A foglalkoztatottak egy részére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt és a Munka Törvénykönyvét alkalmazzák. Koleszárné Braun Mónika: Nem tudja, hogy az intézményben megbízási szerzıdéssel foglalkoztatnak-e munkavállalót, erre a kérdésre az igazgató tudna választ adni. A Képviselıtestület ülésére az intézményvezetıtıl az erre vonatkozó információt beszerzik.

5 5 Szabó Éva: Javasolja az alapító okirat 14. pontjában, a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölésénél a Ptk-t is szerepeltetni, mely kiterjed a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakra. Saláta László Mihály: Hiányolja, hogy az intézményvezetık nem kaptak meghívást a bizottsági ülésre. Az intézményvezetık jelenlétében a felvetıdı kérdésre rögtön választ is kaphatna a bizottság. Legközelebb javasolja az intézményvezetık meghívását az ülésre. Dankóné Gál Terézia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közoktatási szakreferenssel történt egyeztetés után az intézményvezetık a szakbizottság és a Képviselı-testület ülésére kerültek meghívásra. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén a szakreferens a jogi kérdésben tájékoztatást tud adni. Saláta László Mihály: Olyan kérdés vetıdött fel, amire nem kaptak választ, ezért kéri, legközelebb az érintettek kerüljenek meghívásra a bizottsági ülésre. Dr. Ablonczy Zoltán: Javasolja, hogy az alapító okirat 10. pontjában, a rendelkezésre álló vagyontárgyak között kerüljön feltüntetésre a Zrínyi u. 12. szám alatti ingatlan. Saláta László Mihály: Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolja a bizottságnak, hogy az elhangzott módosításokról, mely szerint a kisegítı és a vállalkozási tevékenységek arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladhatja meg az intézmény költségvetésében, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban a telephelyeknél és a 10. pontban a feladat ellátást szolgáló vagyon között szerepeljen a Zrínyi u. 12. szám alatti telephely is, döntsenek. Kéri a bizottság szavazását a javaslatról. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 41/2010. (V. 26.) Ügyrendi és Jogi Biz. h a t á r o z a t a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi módosításokkal javasolja az elfogadását: az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - 2. a telephelyek - és a 10. a feladat ellátását szolgáló vagyon - pontjában kerüljön feltüntetésre a Zrínyi u. 12. szám alatti telephely, - 9. pontja egészüljön ki a vállalkozási tevékenységgel és az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra: A kisegítı és a vállalkozási tevékenységek arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladhatja meg az intézmény költségvetésében.

6 6 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Saláta László Mihály: Kéri a bizottság véleményét, javaslatát az elıterjesztésben foglaltakról. Poncsák Ferenc: Az alapító okirat módosítására a sajátos nevelési igényő tanulók után a normatív hozzájárulás igénybevétele miatt van szükség. Más intézményekben is vannak SNI-s tanulók. Kérdezi, más intézményekben Vay Miklós Szakképzı Iskola, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium - nincs szükség az alapító okirat módosítására? Koleszárné Braun Mónika: Minden intézménynél fel van tüntetve, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál is fel volt tüntetve, egyedül az autista nem volt nevesítve. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 1 autista jellegő tanuló van, ezért szükséges név szerint is feltüntetni az alapító okiratban az autista, disgraphia, dislexia, discalculia megnevezést. A többi intézménynél fel van tüntetve. Korábban elég volt egy megbontás is, SNI-s gyerekek ellátása, de most bevezetésre kerül az SNI a., és az SNI b.. Saláta László Mihály: Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem volt, kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésben foglaltakról. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 42/2010. (V. 26.) Ügyrendi és Jogi Biz. h a t á r o z a t a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását. 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde névváltoztatási kérelmérıl Saláta László Mihály: Egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, ha az intézményben szervezeti változás lesz, döntsenek a névrıl is. Jó lett volna, ha az elızményekrıl az illetékesek tájékoztatják a bizottságot. Véleménye szerint, ha a Carolina Óvoda megszüntetésre kerül, legalább a nevében ırizzék meg az emlékét. Kéri a bizottság véleményét, javaslatát.

7 7 Hutkainé Novák Márta: A szülıi munkaközösség véleményére lenne kíváncsi. Az elıterjesztésben szereplı nevek mellett és ellen is szólnak az érvek, de úgy gondolja, a szülık véleménye is fontos lehet. Szabó Éva: Az óvodák összevonásával kapcsolatban elmondja, hogy annak idején a szülık és a közösség is meg volt róla gyızıdve, hogy a lakótelepi óvoda kapja a központi szerepet az adottságok, a parkolás és egyéb dolgok miatt. Az élet késıbb igazolta magát, mert központi óvoda lett, itt történnek a beruházások. A szülık véleményét tolmácsolja, de megérti a Carolina Óvodának a történi hagyományokra való visszavezetését. Müller Péter szavai meghatóak és szívhez szólóak. A lakótelepi óvodába járók azt szeretnék, hogy az óvoda megtartsa egy kicsit az arculatát, ezért ı a Csodafa és Bölcsıde névre szavazna. Az összevonás kapcsán az intézmények között ellentétek voltak, ha a névváltoztatás folytán valamelyik korábbi név megmarad, ezek az ellentétek talán tovább maradnak. Érthetı a Carolina Óvoda, a Mese Óvoda és egyéb javasolt nevekhez történı ragaszkodás is, de a bizottság csak véleményezési joggal rendelkezik, a Képviselı-testület fog majd döntést hozni az intézményegység nevérıl. Saláta László Mihály: Méltányolják a szülık véleményét és javaslatát is, de a Képviselıtestületben inkább az ész érvek vezetnek. Az óvoda valamennyi intézménye egységes és így kell kezelni. Darmos István: Ha az óvodai testületnek lenne egy olyan javaslata, véleménye, amelyet mindenki el tud fogadni, azt támogatná. Szerencsésnek tartotta volna, ha a négy névváltozat helyett egy olyan kerül a bizottság és a testület elé, melyet az óvoda szeretne, melyben látnák azt, ami képviseli az elképzeléseiket. Szabó Éva: Úgy gondolja, a névvel kapcsolatban mindhárom egységnek más a véleménye. Saláta László Mihály: Tudomásul kellene már venni, hogy egy óvodáról van szó és annak kellene örülni, hogy hány munkahelyet tudtak megtartani az összevonással. Szíve szerint azt mondaná, hogy maradjon a jelenlegi neve, figyelembe véve a névváltoztatással járó költségeket is. Aros János: Nem látja értelmét addig a döntésnek, amíg a kérelmezıknek nincs egységes álláspontjuk a névvel kapcsolatban. Koleszárné Braun Mónika: Tudomása szerint a Carolina Óvoda és Bölcsıde az a név, melyet az óvodai közösség többségében támogat. Saláta László Mihály: A javasolt nevekrıl egyenként fogja kérni a bizottság szavazását. Hutkainé Novák Márta: Egyik javaslatról sem szeretne most szavazni. Ha az intézményvezetı elıterjeszt egy olyan javaslatot, mely a többségi véleményt tartalmazza, azt megszavazhatják. Darmos István: Véleménye szerint a döntést hagyják meg az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságnak, az ülésen jelen lesz az intézményvezetı is és a felmerült kérdésekre választ tud adni.

8 8 Saláta László Mihály: Ha nem döntenek a névrıl, a következı napirendi pontnál az intézmény alapító okiratáról sem tudnak dönteni. Az elıterjesztésben szereplı javasolt nevekrıl kéri a bizottság szavazását, elıször a Carolina Óvoda és Bölcsıde névrıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal érdemi döntést nem hozott. Saláta László Mihály: Kéri a bizottság szavazását a Csodafa Óvoda és Bölcsıde elnevezésrıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 1 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal érdemi döntést nem hozott. Saláta László Mihály: Kéri a bizottság szavazását a Négy Évszak Óvoda és Bölcsıde elnevezésrıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal érdemi döntést nem hozott. Saláta László Mihály: Kéri a bizottság szavazását a Mese Óvoda és Bölcsıde elnevezésrıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal érdemi döntést nem hozott. 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról Saláta László Mihály: Kéri a bizottság véleményét az elıterjesztésben foglaltakról. Szabó Éva: Véleménye szerint, ha nem történik változtatás az intézmény nevében, az intézmény tovább mőködik, mert a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint egy beolvadásról lesz szó. Az intézmény megtartja az OM azonosítóját, törzsszámát, ha a név nem kerül változtatásra, a régi név szerint mőködik tovább. Az elıterjesztésben a székhely vonatkozásában megjelölésre került a Zrínyi u. 40. Az alapító okiratban nem szerepelnek a telephelyek, annak ellenére, hogy ezt meg kell jelölni. Koleszárné Braun Mónika: A szakértıvel történt egyeztetés alapján nem telephelyként, hanem tagintézményként tüntetik fel az alapító okiratban a telephelyeket.

9 9 Dankóné Gál Terézia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy korábban a Magyar Államkincstár tagintézményként elfogadta, a módosítás most nem erre irányul. Dr. Szabó Rita: Az alapító okirat 9. pontja tartalmazza a telephely tagintézmény megnevezést. Koleszárné Braun Mónika: A telephely is fel van tüntetve, de a megnevezésben nincs jelentısége. Szabó Éva: Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölésénél javasolja feltüntetni a Ptk-t, ha megbízási szerzıdéssel kerül foglalkoztatásra munkavállaló. Dr. Szabó Rita: Nem hiszi, hogy óvodában megbízási szerzıdéssel alkalmaznának óvodapedagógust, vagy más alkalmazottat. Darmos István: Elképzelhetı, hogy logopédust, fejlesztı pedagógust, gyógypedagógust alkalmazzanak megbízási szerzıdéssel. Saláta László Mihály: Elhangzott, hogy az alapító okirat kerüljön kiegészítésre a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakkal, mely jogviszonyra a Ptk-ban foglaltakat kell alkalmazni. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésben foglaltakról és az elhangzott kiegészítésrıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 43/2010. (V. 26.) Ügyrendi és Jogi Biz. h a t á r o z a t a Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását azzal, hogy az alapító okirat kerüljön kiegészítésre a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakkal, mely jogviszonyra a Ptk-ban foglaltakat kell alkalmazni. Az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést órakor bezárta. K.m.f. Saláta László Mihály s.k. a bizottság elnöke

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.803-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság február 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság február 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2008. február 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jelen vannak: A bizottság részéről: Saláta László Mihály elnök Hutkainé

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. május 26 -án a Polgármesteri Hivatal 1.sz. tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. május 26 -án a Polgármesteri Hivatal 1.sz. tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. május 26 -án a Polgármesteri Hivatal 1.sz. tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK 2012. december 10-én 15,00

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jelen vannak: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság részérıl: Saláta László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. február 15-én megtartott nyilvános együttes testületi ülésérıl. Jelen voltak Iszkaszentgyörgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2009. április 7-ei rendkívüli együttes ülésérıl Jelen vannak: A Gazdasági, Idegenforgalmi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15.370/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2008. március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Feró István Ferenc elnök Szabó András Hajdu Imre

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2010. szeptember 1-jén a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2010. szeptember 1-jén a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2010. szeptember 1-jén a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott ülésén. Jelen vannak: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság részérıl: Saláta László

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben