PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World."

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1992

2 Copyright 1992 by Dr. Nádas Gyula Árpád KönyvkiadóVállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények- előadások és felszólalások- tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben rövidítéssel közöljük Copyright 1992 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written p errnission from the publisher except ln, the case of brief quotatfons ernbodfed in eritical articles and reviews, Publisher: Árpád Publishing Company, 1425 Grace Avenue. Cleveland, Ohio 44107, Typographer: Compsetting, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio 44135, Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 4

3 ASZERZŰK ABELOVSZKY EUZ BURGY ÁN ALADÁR FŰT. CSlliA KÁLMÁN DR. CSIHÁK GYÖRGY DR. DEBRECZENIJÓZSEF DÚSAMARGIT DUYAXIANG ELEKKÁLMÁN DR. ÉRDY MIKLÓS FORRAl KRISTÓF G. DR. GYÉKÉNYESI KATALIN DR. GÁLIMRE FT. KISS BARNABÁS OFM NT. KOMLÓS ATTILA KOV ÁCH G. ISTVÁN FT. KOZMA IMRE DR. KÖNNYŰ LÁSZLó KRISTÓFFY IV ÁN KUNSZABÓ FERENC KÚRCSABA DR. LÁGZAY ERVIN DR. LELBACH ANTAL DR. VITÉZ LENGYEL ALFONZ DR. LUDÁNYI ANDRÁSNÉ LUXANDRÁS MAILÁTHISTVÁN DR. MESTER FlORE DR. NÁDASJÁNOS NÉMETH GYULA PANAJOTH ZOLTÁNNÉ PELLER MIKLÓSNÉ P. DR. PERESZLÉNYI MÁRTA DR. SASVÁRI LÁSZLÓ DR. SOMOGYI FERENC SOMOGYI F. LÉL STIRLING GYÖRGY STOLMÁR ILONA VITÉZ SZAKÁL Y JÁNOS DR. SZÁZ ZOLTÁN FŰT. SZŰCS ZOLTÁN TOLLAS TIBOR DR. TÖTfÖSY ISTVÁNNÉ DR.VARGA ÁGNES VARGAISTVÁN FT. DR. VÁRALLJAI CSOCSÁNJENÖ DR. WAGNERFERENC előadásai, valamint az elhangzott felszólalások vagy írásban beküldött hozzászlólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 5

4 ÁTTEKINTÉS ELÓSZÓ HELYEIT I. MEGNYITÓ. KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET III. ELSZAKÍTOTT TERŰLETEINK ÉS MAGYARSÁ GUNK HELYZETE,JÖVÓJÉNEK KÉlillÉSE N. A HAZAI ÉS KŰLFÖWI MAGYARSÁG EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLA TA. KÍVÁNSÁGAINK, JAVASLATAINK V. KIÁLLÍTÁSOK VI. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST VII. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL VIII. BESZÁMOLÓ ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT IX. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE X. A XXXI. MAGY AR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZEIT ÜLÉSEK ÉS ELÓADÁSOK XI. ÉLETRAJZI ADA TOK XII. PÁLYÁZAT XIII. FŰ GGELÉK XN. NÉVMUTATÓ XV. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 6

5 ELŰSZÓ HELYEIT SLir/ing György ( Arlington, V A): KÖSZÖNET Ez a kötet minden évben megérkezik és minden évben örömet okoz! Mert egy év munkájára, a közös küzdelmekre, barátokkal, harcostársakkal való találkozásra, együtt töltött k edves órákra, gondolatébresztő vitákra, tanulságos előadásokra, hangulatos estékre, csillogó báli forgatagra, meghitt beszélgetésekre, földrészeket áthidaló kapcsolatok kialakulására, nagy nekirugaszkodásokra, művészi élményekre s végül a búcsú fájdalmas perceire emlékeztet: a KRÓNIKA. Igen, az évről évre ismétlődő Magyar Találkozók vagy ha tetszik Magyar Kongresszusok krónikája, amely mindenkor hű tükre emigrációs életünknek, jóra való törekvéseinknek, a magyarságtudat ápolására való igyekezetünknek. Az idén talán minden eddiginél szebb, tartalmasabb és gazdagabb anyagú a XXXI. Magyar Kongresszus krónikája, amelyből az 1991-es Magyar Találkazón (Kongresszuson) történteket, elhangzott előadásokat és felszólalásokat ismerheti meg az olvasó. Minden bírálatot kiálló szép kiállítás, ízléses kötés, jó papír, tetszetős nyomás, pontos és áttekinthető szerkesztés, hasznos név- és tárgymutató: ez a KRÓNIKA, az emigrációs könyvkiadás reprezentatív alkotása. Köszönet érte a szerzőknek, mindenkinek, aki szerepel benne és közreműködött összeállításában. De elsősorban köszönjük ezt az újabb krónikát, amely munkánk nyomait őrzi az utókor számára, hogy a jövő multat vallató történészeinek legyen miből megismerniük korunk emigrációjának életét. Külön köszönjük két szerkesztőjének, dr. Nádas jánosnak, a kongresszusok rendezőjének és segítőtársának, dr. Somogyi Ferencnek! Mennyi munka, mennyi fáradság van ebben a könyvben! Hadd fogalmazzam meg most én a hála szavait, mindnyájunk nevében, amivel tartozik nekik az emigráció! Köszönjük! 7

6 8 Dr. N á das J án os

7 I. 1\ffiGNYITÓ KlTŰNfETÉSEK ÁTADÁSA A XXXI. Magyar Kongresszus november 28. és december l. közölt a Sheraton Cleveland City Centre Hotel (a volt Bond Court nagyszálló) VI. és VII. szintjének termeiben (777 St. Clair Avenue) folyt le. Ünnepélyes megnyitására november 29-én, pénteken délután l órakor került sor. Stirling Györgyné Tárczy Kovács Erzsébet vezetésével a közönség elénekelte a magyar Himnuszt, majd dr. Nádas János elnök a köv e tk e ző megnyitót mondta. Dr. Nádasjános: Megnyitó A XXXL Magyar Kongresszus tárgyalásait ünnepélyesen megnyitom. Tisztelettel és magyar szeretettel üdvözlöm a megjelent kormányzati és parlamenti képvi se lőket, a s zülőhazánkból érkezell küldöltségek lagjait és magánszemélyeket, a vendégeket, közülük főként azokat, akik távolabbi államokból vagy városokból jöttek el hozzánk. Különös szeretettel köszöntöm a hírközlő szervek (a rádiók, a távolbalátók, a hazai és külföldi hírlapok) képviselőit, a régi barátokat s az új vendégeket, általában mindazokat, akik megjelenésükkel megtiszteltek bennünket. A XXXL Magyar Kongressznst a szabad világon (külföldön) élő magyarság parlamentjének szántuk. Olyan fórumnak, amelyen baráti szellemben mind hazai, mind külföldi magyar kérdéseinket megvitathatjuk, amelyen minden hazai és külföldi magyar őszintén és nyiltan elmondhalja azt a véleményét, amely g

8 az othoni viszonyokkal, a kormány intézkedéseivel, a parla m e nti vitákkal és törvényhozó tevékenységgel stb. kapcsolatba n b e nne kialakult, avagy a külföldi magyarság fo ntos felada taira és tennivalóira mutat rá. E tekintetben semmiféle korláto zást n e m alkalmazunk, nem is alkalmazhatunk. Hisze n dr. Antall J ózsef miniszterelnök annak idején maga j ele ntp.tte ki, hogy a világ 15 millió magyarjának kormányelnökéül tekinti magát. M égis arra kérem az igen tisztelt j e l e nl evők e t, bírálatuk során tartsá k sze m e lőtt azt a történeti tényt, hogy a mostani kormány több mint 40 évig tartó kommunista diktatúrát hivatott a d e m o krácia irányelveivel, vívmányaival felcserélni. A magunk ré s zéről az Európai Szabad M agya r K ongresszus álláspongának m e gfe l e lő e n tekintsük magunkat az ottho n élő felszabadult magyarság szerves részének, amelyn ek e l ső r e ndű érdeke a nemzet jövőjén e k minden m ellékes szemponttó l független biztosítása. Az egyes előad ás ok idejét azok számára, akik bizo nyos szakkérdéseket akarnak m egvilágítani, p ercbe n állapí~juk m eg. Azok számára viszont, akik csak hozzá akarnak szó lni a felmerült kérdésekhe z vagy felvilágosítást óhajtanak az e lőbbi e ktől kérni, legfeljebb 5-6 percet adunk. Mindkét idő - m egítélésünk szerint - elég ahhoz, hogy az e l ő adó vagy a h o zzászóló a lényegről tájékoztassa a Magyar Ko ngresszus, a külföldi magyar parlament amúgy is felkészült tagjait. N e felejtsük el, hogy az otthoni magyarság a mi tisztánlátásunkra, józan tárgyilagosságunkra számí t. Arra kíváncsi, hogyan tudnánk - fe l e lős s égünk tudatában - segíte ni az otthon súlyos nehézségekkel küzdő nemzeten. Külön kérem, hogy mancianivalóink lényegének kifejezésére szoritkozzunk, ismétlésekbe ne bocsátkozzunk. Hiszen annyi feladat vár ránk, hogy annak elvégzése nem három napot, hanem három h ete t vagy hónapot is feltétlenül igényb e venne. Még egyszer szeretettel köszöntöm a m egjelent kongresszusi tagokat, különösképpen Forraí Kristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, aki a magyar kormányt és annak amerikai nagykövetét személyesen is képviseli, továbbá dr. Dabas Krisztina államtitkárhelyettest, a magyar műv e lődés - és közoktatásügyi minisztérium n emzetiségi és kisebbségi osztályának v e zetőjét, valamint dr. Töttösy Istvánné miniszteri 10

9 biztost, aki tavalyi Kongresszusunkon azokról az erőfeszítésekről számolt be, amelyeket a magyar kormány az elszakított magyarság fiatalságának magyar oktatása érdekében kifejtett. Külön üdvözlöm Benesik Andrást, a Pesli Hírlap főszerkesztőjét és kedves feleségét Budapestről, dr. Sasvári Lászlót Svájcból, vitéz Szaká/y Jánost, a Szabadságharcos Világszövetség angliai osztályának elnökét, és többi kül- és belföldi vendégünket Péterváry Károly, a X.X..XI. Magyar Kongresszus f6titkára. (Somogyi Ul) Kötelességszerűen bejelentem még, hogy dr. Habsburg Ottó, a Pán-Európa Unió elnöke, dr. Antall József magyar miniszterelnök (dr. Marinovich Endre, a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint dr. Szentgyörgyi László, a miniszterelnöki titkárság vezelője révén), Bátky Zoltán (Szeged), az Árpád Akadémia tudományos főosztályának tb. rendes tagja, Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada), a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége torontói főosztályának elnöke, a "Hadak Útján" szerkesztője, Fadgyas László, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke, dr. Für Lajos (Budapest) honvédelmi miniszter, ll

10 ft. dr. Gy ulay Endre (Szeged) szeged -csa ná di m e gyés püspök, Hay nal Alajosné Kesserü Zsuzsa nna (Sa n Isido r e, Argentína), Hetyey Sándor (Fairfield, NSW, Ausztrá li a), a M agyar Harcosok Bajlársi Közössége ausztráliai főcso p o rlj á n ak v e z e tőj e, dr. Horváth Balázs (Budapest) miniszter, ft. dr. Kada Lajos (Bonn, Németország) érsek, p á p ai nunciu s, dr. Kállay István (Budapest) tan s zékv e ze lő egyelemi la n á r, a Szent Korona Szövetség elnöke, Kindernay István (Genf, Svájc), a Magyar Club elnö k e, dr. Kirchmayer István (New York, NY) író, dr. Kappány Endre (Bern, Svájc) nemzetközi j ogtanácso s, a Szent Korona Szövetség elnöke, ft. dr. László István (Kismarton) m egyés püspö k, Lezsák Sándor (Lakitelek, Magyarorszá g), a Lakiteleki Alapítvány elnöke, vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY), a Magyar Harcosok Bajlársi Közösségének világelnöke, ft. dr. Miklósházy Attila, SJ., (Scarborough, Ont., Kanada) a külföldi magyarok püspöke, Mitnyán László (Montréal, Que., Kanada) egye temi tanár, dr. Nagykállói Nagy Gyula (Sotothurn, Svájc), a Sze nt Korona Szövetség volt elnöke, dr. Návori Kornél (Sarasota, FL) orvos, dr. Pungor Emő (Budapest), a mű s zaki fejlesztés minisztere, egyetemi dékán,. Saáry Éva (Lugano, Svájc} író, költő, a Svájci Magyar Irodalmi és Kultúrkör elnöke, vitéz Serényi István (Bécs, Ausztria), a Vitézi R end központi székkapitánya, dr. Surján László (Budapest) magyar népjóléti miniszter, dr. Szabó Pál (Schwanenstadt, Ausztria) orvos, Tar Pál (Washington, DC), Magyarország nagy köve te, 12

11 dr. vitéz lemhényi Zsigmond András (London, Anglia) orvos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség főtitkára külön levélben üdvözölte a XXXI. Magyar Kongresszust. A titkárság. Balról jobbra: Szabolcs Lászlóné, Boyd-Bowmanné Földváiy Margit és Alapi Endréné. (Boyd-Bowmanné Földváry Margit) * * * November 30-án, szombaton 9 órakor dr. Nádas János zsúfolt padsarok előtt a Magyar Kongresszus teljes ülését a következő szavakkal nyitotta meg: Szeretettel köszöntöm a nagy számban megjelent közönséget, egyesületi vezetőket, előadókat és érdeklődőket. A mai ülést ünnepélyesen megnyitom Kedves kötelességet teljesítek, amikor mindenekelőtt azt javasolom, hogy Bush Georgenak, az Egyesült Államok elnökének és Voinovich V. Georgenak, Ohio állam kormányzójának küldjünk üdvözlő táviratot. 13

12 Szerelném Forrai K.ristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, a magyar kormány és a nagykövet személyes képviselőjét külön is üdvözölni. A továbbiakban, azt hiszem, ki kell j elentenem, hogy az emigráció nem szűnt meg. Azok a magyarok, akik azért tele p e d tek itt le, mert a maguk és gyermekeik jövőjét Amerikában biztosítottabbnak látták, mint otthon, akiknek utódai már nem is beszélnek magyarul, kivándorlók voltak, akiket Magyarország sorsa nem érdekelt tovább. Ezekkel szemben mi emigránsok voltunk, akiket mindenkor érdekelt Magyarország helyzete és lakóinak jövője; ezt a rangot tartjuk. Ha a törvények úgy döntenek, hogy nem tudunk hazamenni, akkor is emigránsok maradunk. Arra törekszünk, hogy utódaink magyarul beszéljenek és érezzenek, itt kinn is magyar életet folytassanak. Szerintünk nincsen két vagy három haza, csak egy van. Ezért h elyeseljük dr. Antall józsefnek azt a kijelentését, hogy ő 15 millió magyar kormányfőjének érzi magát. Az emigrációnak tehát megmarad a maga különleg es hivatása. Mi itthon vagyunk akkor is, ha történetesen óceán választ el bennünket egymástól. És azt hiszem, hogy ez a helyes álláspont! Kitüntetések átadása Forrai K.ristó[ nagykövetségi első titkár - november 30-án - bevezetőjének elmondása után kedves kötelességének tett eleget, amikor megfelelő szavak kíséretében azokat a gyémánt okleveleket nyújtotta át, amelyeket a Közgazdaságtudományi Egyetem küldött meg a nagykövetségnek. Hansúlyozza: ritka eset, hogy ugyanaz az egyetem ugyanannak a családnak három tagját tünteti ki egyszerre gyémánt oklevéllel A három kitüntetett: dr. Nádas Rózsa, dr. Nádasjános, dr. Nádas Gyula. A gyémánt oklevelet, mint az egyetem legmagasabb kitüntetését, Forrai K.ristóf - a hallgatóság szűnni nem akaró tapsa kíséretében - ünnepélyesen adta át. A kitüntetettek nevében, mint a három testvér közül a legidősebb, dr. Nádasjános mondott hálás köszönetet. 14

13 Dr. Nádas János átveszi Forra i Kristóftó/ (Washington, DC) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyém ánt oklevelét. Dr. Nádasjános: HÁROM GYÉMÁNT DÍSZOKLEVÉL A Közgazdasági Egyetemet dr. gr. Teleki Pál, európai hírű tudós, kultuszminiszter, majd miniszterelnök hívta életre 1921-ben abból a célból, hogy az orvosok, jogászok, mémökök stb. egyetemi intézményei mellett legyen olyan egyetem, amelyen diplomatákat., közigazgatási, kereskedelmi és m e zőgazdasági szakembereket képezzenek ki gyakorlati vezetökké a legmagasabb fokon. A program megkapott és beiratkoztam. Utánam ké sőbb Gyula öcsém és Rózsa húgom is beiratkozott. Az egyetem nagy hiányt volt hivatva pótolni. Évente több mint 1200 diák iratkozott b e. Itt ismerkedtem meg az ország szociális problémáival. Padsoromban egyik oldalon egy tízezer holdas hitbizomány várományosa, másik oldalon egy kisgazda és egy kisiparos kiváló 15

14 fia szívta magába a közgazdaságtudomány széles körű elméleli és gyakorlati ismereteil Az utóbbiak választottak meg az egyetem ifjúsági egyesüle tének elnökévé öt éven keresztül. A többi egyetem kiváló ifjúsági vezetőivel együtt bekapcsolódtunk a politikai életbe. A kormány igen sok esetben kikérte véleményünket. Tisztikarunkkal mindent elkövettünk, hogy segítsük és támogassuk az egyetemre kerülő szegény családok tehetséges gyermekeit. A kormány egy kaszárnyát alakított át vitéz Horthy Miklós névre keresztelt ifjúsági otthonnak, bentlakással, amely nélkül ezek a tehetséges szegény vidéki fiatalok nem iratkozhattak volna be az egyetemre.j e lentős összegeket gyűjtöttünk segélyezésükre, vizsgadíjakra stb. Tisztikarommal megalakítottuk az Országos Diáknyomorenyhítő Akciót, amelynek keretében három egye temi m e nzát állítottunk fel és láttuk el egyszerű, de tartalmas ebéddel a szegény diákokat. Öt éven keresztül ingyenes nyarajási akciókat is szerveztünk a diákság részére. Szerelnék még megemlékezni kiváló professzorainkról is, akik Európa-szerte híres szakemberek voltak: dr. Steinecker Ferencről, dr. Czettler jenőről, dr. Erődy-Harrach Béláról, dr. Fellner Frigyesről, dr. Schandi Gyuláról, dr. Korniss Gyuláról, dr. Egyed Istvánról stb., akik a végzetes trianoni szégyenbéke után a szétesett, csonka haza egyetemi ifjúságát teh e tségükkel, szívós munkájukkal küzdőképes szakemberekké nevelték. Mindig tisztelettel emlékezem meg továbbá az európai hírű dr. Klebelsberg Kunóról, aki kultuszminisztersége alatt ötezer falusi iskolát létesített, hogy a szegény mezítlábas falusi gyerme kek iskolai oktatásban részesülhessenek. Ezt a munkát folytatta utána dr. Hóman Bálint kultuszminiszter, aki kiváló egyetemi ifjúságunk továbbképzése céljából egyes fővárosokban, Bécsben, Berlinben, Rómában, Ankarában stb. Collegium Hungaricumokat létesített. Egyetemi ifjúsági elnökségern utolsó két évében az akkori 96 egyetemi és főiskolai ifjúsági kultúregyesületet magában foglaló Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége (MEFHOSZ) elnökévé két ciklusban is megválasztottak, amikor is lehetőségem nyílt az egyetemi ifjúság érdekeinek még hathatósabb képviseletére. 16

15 Küzdelmes, nehéz idők voltak ezek országunk, népességünk nagy részé től megfosztott nemzetünk talpra állása és méltó helyének elfoglalása a kisantant szorító gyűrűjében. A lényeg az, hogy magyarságunk, fiatalságunk megállta helyét a súlyos megpróbáltatások éveiben is. Forr;li Kristóf (Washington, DC), a magyar nagyk övets~g első titkára, átadja a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyémánt diszaklevelét dr. Ná das jánosnak, dr. Nádas Gyulának és dr. Nádas Rózsának. (Somogyi UI) * * * Az általános tetszésnyilvánítás elültével Forrai Kristóf nagykövetségi első titkár közölte, hogy dr. Nádas jánosnak, a XXXL Magyar Kongresszus elnökének dr. Horváth Balázs miniszter külön kitüntetést, díszoklevelet küldött "az amerikai magyarság érdekében kifejtett értékes munkásságának elismerése" jeléül Dr. Nádasjános köszönö szavaival kijelentette, hogy mi szívesen szót emelünk, ha Magyarország érdekében ez szükséges és 17

16 a hazai kormány nem szólhat.. Mi hasonló esetbe n akkor is szót emelünk, ha a hazai kormány erre fel sem szólít bennünket. * * * Vitéz Szakály János, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának elnöke adta át dr. Nádas Jánosnak, a Magyar Kongresszus elnökének, dr. gróf Hoyos János tagjának, orvosnak, a Máltai Lovagre nd dr. vitéz Lengyel Alfonznak, az Árpád Akadémia orie ntalisztikai osztályelnökének am agyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának szalagon függő, nagy érdemérmét. Nevezettek a kitüntetésért hálás köszönete t mondtak. Balról jobbra Soós J67.sef, Tollas Tibor, Molnár U1szló, Stirfing György és dr. Sasvári László (Soós]ózsefné) 18

17 II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET november 29-én, pénteken délután l óra 20 perckor a szállá VI. szinti Savay-termében Gattoné dr. Gyékényesi Katalin és Pintérné dr. Pereszlényi Márta rendezésében oktatásügyi értekezlet ült össze, amelyen főleg a magyar tanerők vettek részt. Ez az értekezlet főként a külföldi magyar oktatásügy megszervezésével, mint a külföldi magyarság fennmaradásának legfontosabb biztosításával foglalkozott. Felvetette a magyar alsó fokú és középfokú iskolák létesítésének külföldi lehetőségét is. Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (Cleveland Heights, OH): BEVEZET6 ÉS ELÓSZÓ A XXXI. Magyar Kongresszus vezetősége és a magam nevében szeretettel köszöntöm az oktatásügyi értekezlet minden tagját, valamint az ülésen megjelent kedves vendégeket. Lassan már fél évszázada, hogy a külföldi magyar emigráció, főként a Magyar Találkozó (később Kongresszus) vezetősége céltudatosan arra törekedett és törekszik, hogy olyan szilárd intézményt létesítsen, amely a külföldi magyarság magyarnak megmaradását elősegíti, sőt biztosílja. Faust Dona személyében már olyan egyén is akadt, aki magyar középiskolai tanári képesítéssel saját (férje) költségén hajlandó lett volna külön amerikai magyar középiskolát létesíteni, hogy ezt a célt elérje. A második világháború óta mind a mai napig érkeznek közénk ide, az Amerikai Egyesült Államokba, kisebb csoportok, magyar családok, amelyeknek gyermekeit meg kellene a magyarság számára menteni. Jelenleg a nemrégiben történt kelet-európai változások, események szabadabb mozgást tettek lehetövé Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között, 19

18 amely pl. az én életemben az első alkalom. Le h e tősé gem van arra, hogy gyermekeimet demokratikus sz e ll e mi ségű Magyarországra küldjem tanulni, mert ott most m ég a törté n elme t is elfogulatlanul tanígák. Saját gyermekkoromhan ilyen alkalom nem létezett. Ezt a lehetőség e t, a szabadabb légkört ki kell ene használnunk. Sokan már így is cselekszenek. Amikor azonban a szülő azt tervezi, hogy gyermekét más országba küldi tanulni, erő s en meggondolja, hogy a gyermek 17 vagy 18 éves kora előtt ezt m egkockáztassa-e. Hatalabb gyermekek részére az intézeti bentlakás Amerikában n e m is szokás. (Azt hiszem, ez volt pl. Faust Ilona terve m eghiúsulásának fő oka is.) Felmerül tehát a kérdés, mit lehetne te nni a éven alúli korban levő magyar gyermek ekkel, hogy megtartsák azt a magyarságtudatot, fől e g azt az anyanyelvet, amely a család környezetéből indul ki é s fejlődik tovább. Elgondolásunk szerint Clevelandben, New Brunswickban, Los Angelesben stb. magyar központokat lehetne létrehozni, ahol függetlenül biztosíthatnánk legalább a magyar-angol nyelvű elemi oktatást. Amikor dr. Nádas jános, a Magyar Kongresszus ö sszehívója., felvetette előttem a kérdést, azon kezdtem gondolkozni, hogy ilyen iskolával kapcsolatban melyik clevelandi magániskola közelítené meg legjobban elképzelésünket. Először a Gilmour Academy jutott eszembe (és vele kapcsolatos elgondolásarn változatlan), de közben rájöttem, hogy Cleveland H eights-en éppen utcám végén magánjelleggel működik a "Ruffing Montessori School". Ötletemet közöltem Pintérné dr. Pereszlényi Mártával, akinek ez igen tetszett. Elhatároztuk, hogy az iskolát meglátogatjuk. Ezt meg is tettük. Látogatásunkról dr. Pereszlényi Márta számol be. Sajnos, Clevelandben eddig nem sikerült állandó központú magyar iskolát létesíteni. (A dr. Papp Gábor által alapított Magyar Iskolának egészen más volt a célja és jellege.) Természetesen a város ketté osztoltsága és a városon bel ül is tapasztalható, szinte leküzdhetetlen távolság volt a legnehezebben megoldható probléma. Erre azonban most lenne kilátás. A Szent Imre római katolikus magyar egyházközség iskolaépülete, mivel pont a város közepén van, igen megfelelő lenne a kívánt magániskola létesítésére. N ap pal közbiztonsági 20

19 akadály sem létezne, kezdetben ugyanis csak "Pre-Kindergarten" osztályok lennének 3-5 évesek számára. A többi osztály úgy fejl ő dn é k, ahogy a gyermekek nőn e k. Pintérné dr. Pereszlényi Mártával együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy a "Ruffing Montessori" iskola példájának követésével nagy l e h e tőség nyílnék arra, hogy mi, magyarok, Cleveland városában, majd más amerikai városokban is Magyar M ontessori Akadémia elnevezéssel külön magyar iskolákat hozzunk létre. Balról j obbra: Pintérn é dr. Pereszlényi Má rta és Gattoné dr. Gyékényesi Katalin, az oktatásügyi értekezlet rendez6i. (Somogyi U l) Pintérné dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): CLEVELAND MÁSODIK LEGNAGYOBB MONTESSORI-ISKOLÁJA - kivonatosan - Előre kell bocsátanunk, hogy a Montessori-iskolák módszerei sok tekiantetben eltérnek a szokásos iskolák módsze re itől. N evüket dr. Montessori Mária római orvos-pedagógustól kap- 21

20 ták. Főleg gyermekneveléssel foglalkozó magániskolák, amelyek Amerika-szerte igen eltetjedtek. Magában Nagy-Clevelandben 12 működik. A "Ruffing Montessori School", amely az o hiói Cleveland Heights városában működik s amelyet m eglátogatlunk, e leinte kizárólag éves gyermekek nevelésével foglalkozott, Nagy Cleveland területén a második legnagyobb hasonló intézmény. 297 gyermek látagaya s ezeket 43 tanító, meg más alkalmazott szolgálja. Az a gyermek, amelyik rendes általános iskolába kíván áthelyezkedni, a bölcsőde (5 éves kor) után vagy a 3. elemi osztály befejezésével szakott cserélni óta azonban már a 7. osztály is megnyílt. Az 1991;92. tanévben a 7. osztály tanulóinak száma 59. Montessori-középiskola (high school) az egész Amerikai Egyesült Államokban csak egy működik, ezért a Montessori tanulói rendszerint szokványos középiskolákhan folytatják tanulmányaikat. Származás szerint a leggazdagabb szülők gyermekeitől a leghátrányosabb körűlmények közt élő szülők gyermekeiig járnak ide. A nevelés (tanítás) három fokozatban történik. 3-tól 5 éves korig a gyermek összeegyezteti otthoni gyakorlati életét az iskolai s a társadalmi élettel. Szavakat, majd mondatokat is megtanul olvasni; részt vesz rajz-, zene- és tornaórákon. Az elemi iskola osztályaiban a gyermek a köv e tkező kérdésekre keres, ill e tőleg kap választ: Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért vagyunk? A kőzépiskolás (middle school-os) tanuló elsősorban a szokásos tanári előadásokat hallgatja vagy a tankönyveke t olvassa, másodsorban vitákon és megbeszéléseken vesz részt, harmadsorban egyéni tanulmányokat folytat külön tanítói-tanári segítséggel. A évesek, az elemiben az I., II. és III. osztályosok, a IV-V. osztályosok, valamint a VI., VII. és VIII. osztályosok együtt vannak, együtt tanulnak. Az óvoda (bölcsőde) és az általános iskola (elemi) tanítói rendes egyetemi oklevéllel (végzettséggel), valamint az "American Montessori Society" vagy az "Association Montessori International" oklevelével (végzettségével) rendelkeznek. A tanári (tanítói) kar tagjai egész nap a 22

21 gyermekekkel töltik idejüket, velük étkeznek, játszanak és tanulnak. A tanulókat aszülők ún. "carpool"-lal szállílják az iskolába, de a tamdák rendes iskolabusszal is járhatnak oda. A VI-VIII. osztályban működő tanárok-tanítók állandó Montessori-ellenőrzés alatt állnak. Egyébkéntaszóban forgó "Ruffing Montessori" iskola ún. "Board of Trustees" irányításával működik. Tagjait a szülők vála<;zlják, akik évente kétszer tartanak értekezletet A tandíjak általában magasak. A bölcsődében 3-4 évesek után 2,570 $-t kell fizetni. Az óvodások (5 évesek) 3,390 $-t, az I-HI. elemi iskolai tanulók 3,500 $-t, a fv-v. osztály tagjai 3,650 $-t, a középiskolások (a VI-VIU. osztály tagjai) 4,420 $-t fizetnek évente. Az oktatásügyi iirtekezlet két fiatal hallgatója, Galánthay Sarolta (fl{]) és Nesz/ényi Andor (CA). (Neszlényi]udit) 23

22 * * * A továbbiakban az előadó 23 vetített képe t mutat b e a Montessori-iskola épilletének egyes része iről és a tant e rm e kről * * * Az előadáshoz hozzászólt: Abelovszky Eliz, dr. Balogh Katalin, Csoma István, dr. Dohos Krisztina, dr. Ludányiné Nádas Julianna, Madzsar E~o:; éb e t, dr. M cster Fiore, ft. dr. Miskolczy Kálmán, Sch.P., dr. Nádas Rózsa dr. Papp Gáhor, Pavlish Bernadette, dr. Pereszlényi Ernőné és Rátoni-Nagyné Szőke V ali. Dr. Nádas Rózsa: A KOLFÖLDI MAGYAR GYERMEKEK MAGYAR OKTATÁSA A killföldi magyar gyermekek magyar oktatásának talán legideálisabb, reális megoldása az volna, ha el tudnánk érni, hogy a killföldi állami vagy közilleti (városi) oktatásilgy hatáságai vagy a magániskolák lehetövé tennék olyan középiskolai tanrend megállapítását, különösen sűrű magyar lakosságat felmutató nagyvárosokban (Ohióban, New Jerseyben, Kaliforniában, lllinoisban stb.), hogy az angol nyelvű általános oktatás mellett a hét valamelyik napján, de. vagy du. néhány órán keresztül a magyar fiatalság magyar nyelvű, széles tárgykörű oktatásban részesülhessen. Ez a megoldás azért is ideális volna, mert a gyermekek ugyanabban az iskolában részesülnének mind angol, mind magyar nyelvű oktatásban és így nem kellene a gyermekeket a szillőknek külön magyar oktatásra vinniük iskolaidőn túl. Eddig a pontig mi még nem érkeztilnk el, de az Amerikai Egyesült Államokban a nagy mexicói bevándorlás következtében már több spanyol nyelvű iskola létezik. Clevelandben pl. az itt lakó szlovén gyermekek részére szlovén lakta környék középiskolájába (lehetséges, hogy csak ideiglenesen) a hét egyik napján bevezették a szlovén nyelv és ismeretek tanítását. Az utóbbi gyakorlatiasabb megoldás is lenne, mint a mindnyájunk által szorgalmazott magyar nyelvű középiskola létesítése 24

23 és fenntartása, mint pl. a németországi Kastl magyar gimnáziuma, m ert a magyar emigráció nehezen tudná viselni a tanári fizetések, a bentlakás magas költségeit. Az Amerikai Egyesült Államokban volt már bentlakással együttjáró iskola létesítésére irányuló dicséretre méltó kezdeményezés Faust Ilona hazai képesítésű tanár részéről, amit már Gattoné dr. Gyékényesi Katalin is megemlített, nemes szándékának megvalósítása azonban már csírájában meghiúsult. Addig is, míg az angol-magyar oktatás irányában meg tudunk indulni, ott, ahol a magyarak nagyobb számban élnek és akadnak önzetlen magyar oktatást nyujtó kis magániskolák, a magyar szülők hozzák meg az áldozatot és vigyék oda és a cserkészethe gyermekeiket. Ne vátjanak vele, mert a gyermekek, ha később viszik őket magyar iskolába, 7-8 éves korukon túl már ellenállást fejtenek ki és nem hajlandók magyarul megtanulni. A szórványban élő magyar szülők pedig szerezzenek be magyarangol tankönyveket és fordítsanak napi 1-2 órát gyermekeik magyar nyelvre történő tanítására. Abelovszky Eliz (Worthington, OH): HOGYAN ÉS MIÉRT TANÍTSUK GYERMEKEINKET MAGYARUL? Az otthoni iskolareform mellett gondolnunk kell azokra a tennivalókra, amelyek a szétszórtságban élő magyarokra hárulnak. Miután Amerikában élünk, gyermekeink, unokáink - az idő múlásával egyre jobban - már csak gyökereikben maradnak magyarok. Ezt a gyökeret tehát nagyon jó talajjal kell körülvenni, hogy akár évszázadokig is táplálja az erősödő ágakat, utódainkat A gyökérkeresés az emberiség gyakran visszatérő vágya. Főleg az értékesebb, tudatosabb réteg nem akar eltűnni a jellegtelen nemzetköziség közömbös, szürke tömegében. Ennek a gyökértápláló igyekezetnek is eszköze a tanítás. Megtanítani gyermekeinket nyelvünk, igazi történetünk, szellemi és tárgyi művelődésünk kincseinek befogadására olyan szinten és 25

24 olyan széles körben, amilyenre csak alkalom, képesség, igény és lehetőség adódik! A külföldi szülőkre nagyobb, neh ezebb feladat hárul, mint az anyanyelvi társadalomban élőkre. Az anyanyelv a jál<>zótársak nyelve is. Idegenben nem könnyű magyar ny e lvű pajtásokat találni. Ezért jó olyan társas-táncos játékokat tanítani velük, amelyeket az idegen nyelvűek is élveznek. Egyszer így tanítottam meg a "Bújj, bújj, zöld ág", kezdetű népi-játékot olyan csoportban, amelynek 80%-a nem volt magyar vagy nem tudott magyaml. Mindnyájan énekelték, de az én fülemne k úgy hangzott, mintha tótu] énekeltek volna. Ekkor fedeztem fel - újra - Kodály Zoltánt. Később már furulya segítségével vagy gyakrabban: solmizálva tanítottam a dalokat először, s mikor már tanulóírn jól ismerték a zenét, akkor tanítottam a magyar szöveget is. Népdalaink tömege ui. olyan jó "prozódiában" szülctett meg őseink nyelvén, hogy a zenei hangsúly teljesen egybeesik aszöveg hangsúlyával, vagyis a zene ismeretében ösztönöse n helyesen énekelték a szöveget is. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének a világ minden táján jó híre van. Közel 50 országban működik Kodály Intézet, ahol az ő módszerével tanítanak. Akinek tehát zenei műveltsége van és tanítani akar, szinte minden nyelven hozzáférhet. De az is járható út, ha megajándékozzuk gyermekeink zenetanítóit angol vagy más nyelvű, a befogadó ország nyelvén írt Kodály-módszertani könyvekkel. A zene ismeretében már könnyű lesz a magyar szöveget megtanítani. Ég tudja, miért, de a magyar népdalok alapján kialakított zenepedagógiai oktatás terén elért nemzetközi sikerünk agyonhallgatott tárgy. Főleg otthon. Egy amerikai barátom szerint, aki Kodály-módszerrel tanít zenét, a magyar kormánynak kellene többet tennie, hogy ismertebb legyen ez a módszer. Mi ne vát:junk erre. Az utóbbi 500 év alatt olyan sokszor volt rossz kormányunk, mégis magyarabbak vagyunk, mint 200 évvel ezelőtt. Miért? Mert mindig voltak próféta lelkű, a néphez hű magyarok, akik nyelvünket két évszázad alatt az európai koltúrnyelvek szintjére emelték! 26

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban A Finn alkotmány 17. kimondja, hogy az összes Finnországban élő ember joga, hogy fejlessze és fenntartsa saját nyelvét és kultúráját. A magyar nyelvet tehát

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Az emlékek bankja. Szepesi Judit. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely

Az emlékek bankja. Szepesi Judit. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely Az emlékek bankja Szepesi Judit Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely Tudás Alapítvány Működési köre: fiatal művészek támogatása, művészeti tárlatok szervezése oktatók

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Osztott szülői felügyelet. A gyereknek így a jó

Osztott szülői felügyelet. A gyereknek így a jó Osztott szülői felügyelet A gyereknek így a jó Források Dr. Linda Nielsen Professor of Educational & Adolescent Psychology, Wake Forest University 1970 óta elismert kutatója az apa-lánya kapcsolatnak Melli

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

org/index.php?cont=unnepek/jelesnap-03-15&index=default [2007. november

org/index.php?cont=unnepek/jelesnap-03-15&index=default [2007. november Források Előszó: Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 43 od 17. jula 2001, 101/07. Forrás: http://un.intnet.mu/ un2005/sec_un%20international%20days/index.html.

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR

MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR MEZŐSÉGI VÉGVÁRAK A Kallós Alapítványt 1992- ben hozta létre Kallós Zoltán néprajzkutató A Szamosújvári Téka

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Hungarian I Magyar. Your City. Your Vote. OCTOBER 27. toronto.ca/elections ~TORONTO. Call EIBII

Hungarian I Magyar. Your City. Your Vote. OCTOBER 27. toronto.ca/elections ~TORONTO. Call EIBII Hungarian I Magyar Your City. Your Vote. OCTOBER 27 toronto.ca/elections ~TORONTO Call EIBII Egy online eszköz, melynek segítségével mindent megtalál, amit a szavazáshoz tudnia kell: szerepel-e Ön a választói

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Tanszék Hungarian Teachers Programs Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár 1 A CERN és a tanárok A kezdetek

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit 7.C matematika NT-16125/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. (CD melléklettel) NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. (CDmelléklettel)

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben