PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World."

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1992

2 Copyright 1992 by Dr. Nádas Gyula Árpád KönyvkiadóVállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények- előadások és felszólalások- tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben rövidítéssel közöljük Copyright 1992 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written p errnission from the publisher except ln, the case of brief quotatfons ernbodfed in eritical articles and reviews, Publisher: Árpád Publishing Company, 1425 Grace Avenue. Cleveland, Ohio 44107, Typographer: Compsetting, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio 44135, Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 4

3 ASZERZŰK ABELOVSZKY EUZ BURGY ÁN ALADÁR FŰT. CSlliA KÁLMÁN DR. CSIHÁK GYÖRGY DR. DEBRECZENIJÓZSEF DÚSAMARGIT DUYAXIANG ELEKKÁLMÁN DR. ÉRDY MIKLÓS FORRAl KRISTÓF G. DR. GYÉKÉNYESI KATALIN DR. GÁLIMRE FT. KISS BARNABÁS OFM NT. KOMLÓS ATTILA KOV ÁCH G. ISTVÁN FT. KOZMA IMRE DR. KÖNNYŰ LÁSZLó KRISTÓFFY IV ÁN KUNSZABÓ FERENC KÚRCSABA DR. LÁGZAY ERVIN DR. LELBACH ANTAL DR. VITÉZ LENGYEL ALFONZ DR. LUDÁNYI ANDRÁSNÉ LUXANDRÁS MAILÁTHISTVÁN DR. MESTER FlORE DR. NÁDASJÁNOS NÉMETH GYULA PANAJOTH ZOLTÁNNÉ PELLER MIKLÓSNÉ P. DR. PERESZLÉNYI MÁRTA DR. SASVÁRI LÁSZLÓ DR. SOMOGYI FERENC SOMOGYI F. LÉL STIRLING GYÖRGY STOLMÁR ILONA VITÉZ SZAKÁL Y JÁNOS DR. SZÁZ ZOLTÁN FŰT. SZŰCS ZOLTÁN TOLLAS TIBOR DR. TÖTfÖSY ISTVÁNNÉ DR.VARGA ÁGNES VARGAISTVÁN FT. DR. VÁRALLJAI CSOCSÁNJENÖ DR. WAGNERFERENC előadásai, valamint az elhangzott felszólalások vagy írásban beküldött hozzászlólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 5

4 ÁTTEKINTÉS ELÓSZÓ HELYEIT I. MEGNYITÓ. KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET III. ELSZAKÍTOTT TERŰLETEINK ÉS MAGYARSÁ GUNK HELYZETE,JÖVÓJÉNEK KÉlillÉSE N. A HAZAI ÉS KŰLFÖWI MAGYARSÁG EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLA TA. KÍVÁNSÁGAINK, JAVASLATAINK V. KIÁLLÍTÁSOK VI. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST VII. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL VIII. BESZÁMOLÓ ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT IX. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE X. A XXXI. MAGY AR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZEIT ÜLÉSEK ÉS ELÓADÁSOK XI. ÉLETRAJZI ADA TOK XII. PÁLYÁZAT XIII. FŰ GGELÉK XN. NÉVMUTATÓ XV. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 6

5 ELŰSZÓ HELYEIT SLir/ing György ( Arlington, V A): KÖSZÖNET Ez a kötet minden évben megérkezik és minden évben örömet okoz! Mert egy év munkájára, a közös küzdelmekre, barátokkal, harcostársakkal való találkozásra, együtt töltött k edves órákra, gondolatébresztő vitákra, tanulságos előadásokra, hangulatos estékre, csillogó báli forgatagra, meghitt beszélgetésekre, földrészeket áthidaló kapcsolatok kialakulására, nagy nekirugaszkodásokra, művészi élményekre s végül a búcsú fájdalmas perceire emlékeztet: a KRÓNIKA. Igen, az évről évre ismétlődő Magyar Találkozók vagy ha tetszik Magyar Kongresszusok krónikája, amely mindenkor hű tükre emigrációs életünknek, jóra való törekvéseinknek, a magyarságtudat ápolására való igyekezetünknek. Az idén talán minden eddiginél szebb, tartalmasabb és gazdagabb anyagú a XXXI. Magyar Kongresszus krónikája, amelyből az 1991-es Magyar Találkazón (Kongresszuson) történteket, elhangzott előadásokat és felszólalásokat ismerheti meg az olvasó. Minden bírálatot kiálló szép kiállítás, ízléses kötés, jó papír, tetszetős nyomás, pontos és áttekinthető szerkesztés, hasznos név- és tárgymutató: ez a KRÓNIKA, az emigrációs könyvkiadás reprezentatív alkotása. Köszönet érte a szerzőknek, mindenkinek, aki szerepel benne és közreműködött összeállításában. De elsősorban köszönjük ezt az újabb krónikát, amely munkánk nyomait őrzi az utókor számára, hogy a jövő multat vallató történészeinek legyen miből megismerniük korunk emigrációjának életét. Külön köszönjük két szerkesztőjének, dr. Nádas jánosnak, a kongresszusok rendezőjének és segítőtársának, dr. Somogyi Ferencnek! Mennyi munka, mennyi fáradság van ebben a könyvben! Hadd fogalmazzam meg most én a hála szavait, mindnyájunk nevében, amivel tartozik nekik az emigráció! Köszönjük! 7

6 8 Dr. N á das J án os

7 I. 1\ffiGNYITÓ KlTŰNfETÉSEK ÁTADÁSA A XXXI. Magyar Kongresszus november 28. és december l. közölt a Sheraton Cleveland City Centre Hotel (a volt Bond Court nagyszálló) VI. és VII. szintjének termeiben (777 St. Clair Avenue) folyt le. Ünnepélyes megnyitására november 29-én, pénteken délután l órakor került sor. Stirling Györgyné Tárczy Kovács Erzsébet vezetésével a közönség elénekelte a magyar Himnuszt, majd dr. Nádas János elnök a köv e tk e ző megnyitót mondta. Dr. Nádasjános: Megnyitó A XXXL Magyar Kongresszus tárgyalásait ünnepélyesen megnyitom. Tisztelettel és magyar szeretettel üdvözlöm a megjelent kormányzati és parlamenti képvi se lőket, a s zülőhazánkból érkezell küldöltségek lagjait és magánszemélyeket, a vendégeket, közülük főként azokat, akik távolabbi államokból vagy városokból jöttek el hozzánk. Különös szeretettel köszöntöm a hírközlő szervek (a rádiók, a távolbalátók, a hazai és külföldi hírlapok) képviselőit, a régi barátokat s az új vendégeket, általában mindazokat, akik megjelenésükkel megtiszteltek bennünket. A XXXL Magyar Kongressznst a szabad világon (külföldön) élő magyarság parlamentjének szántuk. Olyan fórumnak, amelyen baráti szellemben mind hazai, mind külföldi magyar kérdéseinket megvitathatjuk, amelyen minden hazai és külföldi magyar őszintén és nyiltan elmondhalja azt a véleményét, amely g

8 az othoni viszonyokkal, a kormány intézkedéseivel, a parla m e nti vitákkal és törvényhozó tevékenységgel stb. kapcsolatba n b e nne kialakult, avagy a külföldi magyarság fo ntos felada taira és tennivalóira mutat rá. E tekintetben semmiféle korláto zást n e m alkalmazunk, nem is alkalmazhatunk. Hisze n dr. Antall J ózsef miniszterelnök annak idején maga j ele ntp.tte ki, hogy a világ 15 millió magyarjának kormányelnökéül tekinti magát. M égis arra kérem az igen tisztelt j e l e nl evők e t, bírálatuk során tartsá k sze m e lőtt azt a történeti tényt, hogy a mostani kormány több mint 40 évig tartó kommunista diktatúrát hivatott a d e m o krácia irányelveivel, vívmányaival felcserélni. A magunk ré s zéről az Európai Szabad M agya r K ongresszus álláspongának m e gfe l e lő e n tekintsük magunkat az ottho n élő felszabadult magyarság szerves részének, amelyn ek e l ső r e ndű érdeke a nemzet jövőjén e k minden m ellékes szemponttó l független biztosítása. Az egyes előad ás ok idejét azok számára, akik bizo nyos szakkérdéseket akarnak m egvilágítani, p ercbe n állapí~juk m eg. Azok számára viszont, akik csak hozzá akarnak szó lni a felmerült kérdésekhe z vagy felvilágosítást óhajtanak az e lőbbi e ktől kérni, legfeljebb 5-6 percet adunk. Mindkét idő - m egítélésünk szerint - elég ahhoz, hogy az e l ő adó vagy a h o zzászóló a lényegről tájékoztassa a Magyar Ko ngresszus, a külföldi magyar parlament amúgy is felkészült tagjait. N e felejtsük el, hogy az otthoni magyarság a mi tisztánlátásunkra, józan tárgyilagosságunkra számí t. Arra kíváncsi, hogyan tudnánk - fe l e lős s égünk tudatában - segíte ni az otthon súlyos nehézségekkel küzdő nemzeten. Külön kérem, hogy mancianivalóink lényegének kifejezésére szoritkozzunk, ismétlésekbe ne bocsátkozzunk. Hiszen annyi feladat vár ránk, hogy annak elvégzése nem három napot, hanem három h ete t vagy hónapot is feltétlenül igényb e venne. Még egyszer szeretettel köszöntöm a m egjelent kongresszusi tagokat, különösképpen Forraí Kristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, aki a magyar kormányt és annak amerikai nagykövetét személyesen is képviseli, továbbá dr. Dabas Krisztina államtitkárhelyettest, a magyar műv e lődés - és közoktatásügyi minisztérium n emzetiségi és kisebbségi osztályának v e zetőjét, valamint dr. Töttösy Istvánné miniszteri 10

9 biztost, aki tavalyi Kongresszusunkon azokról az erőfeszítésekről számolt be, amelyeket a magyar kormány az elszakított magyarság fiatalságának magyar oktatása érdekében kifejtett. Külön üdvözlöm Benesik Andrást, a Pesli Hírlap főszerkesztőjét és kedves feleségét Budapestről, dr. Sasvári Lászlót Svájcból, vitéz Szaká/y Jánost, a Szabadságharcos Világszövetség angliai osztályának elnökét, és többi kül- és belföldi vendégünket Péterváry Károly, a X.X..XI. Magyar Kongresszus f6titkára. (Somogyi Ul) Kötelességszerűen bejelentem még, hogy dr. Habsburg Ottó, a Pán-Európa Unió elnöke, dr. Antall József magyar miniszterelnök (dr. Marinovich Endre, a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint dr. Szentgyörgyi László, a miniszterelnöki titkárság vezelője révén), Bátky Zoltán (Szeged), az Árpád Akadémia tudományos főosztályának tb. rendes tagja, Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada), a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége torontói főosztályának elnöke, a "Hadak Útján" szerkesztője, Fadgyas László, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke, dr. Für Lajos (Budapest) honvédelmi miniszter, ll

10 ft. dr. Gy ulay Endre (Szeged) szeged -csa ná di m e gyés püspök, Hay nal Alajosné Kesserü Zsuzsa nna (Sa n Isido r e, Argentína), Hetyey Sándor (Fairfield, NSW, Ausztrá li a), a M agyar Harcosok Bajlársi Közössége ausztráliai főcso p o rlj á n ak v e z e tőj e, dr. Horváth Balázs (Budapest) miniszter, ft. dr. Kada Lajos (Bonn, Németország) érsek, p á p ai nunciu s, dr. Kállay István (Budapest) tan s zékv e ze lő egyelemi la n á r, a Szent Korona Szövetség elnöke, Kindernay István (Genf, Svájc), a Magyar Club elnö k e, dr. Kirchmayer István (New York, NY) író, dr. Kappány Endre (Bern, Svájc) nemzetközi j ogtanácso s, a Szent Korona Szövetség elnöke, ft. dr. László István (Kismarton) m egyés püspö k, Lezsák Sándor (Lakitelek, Magyarorszá g), a Lakiteleki Alapítvány elnöke, vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY), a Magyar Harcosok Bajlársi Közösségének világelnöke, ft. dr. Miklósházy Attila, SJ., (Scarborough, Ont., Kanada) a külföldi magyarok püspöke, Mitnyán László (Montréal, Que., Kanada) egye temi tanár, dr. Nagykállói Nagy Gyula (Sotothurn, Svájc), a Sze nt Korona Szövetség volt elnöke, dr. Návori Kornél (Sarasota, FL) orvos, dr. Pungor Emő (Budapest), a mű s zaki fejlesztés minisztere, egyetemi dékán,. Saáry Éva (Lugano, Svájc} író, költő, a Svájci Magyar Irodalmi és Kultúrkör elnöke, vitéz Serényi István (Bécs, Ausztria), a Vitézi R end központi székkapitánya, dr. Surján László (Budapest) magyar népjóléti miniszter, dr. Szabó Pál (Schwanenstadt, Ausztria) orvos, Tar Pál (Washington, DC), Magyarország nagy köve te, 12

11 dr. vitéz lemhényi Zsigmond András (London, Anglia) orvos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség főtitkára külön levélben üdvözölte a XXXI. Magyar Kongresszust. A titkárság. Balról jobbra: Szabolcs Lászlóné, Boyd-Bowmanné Földváiy Margit és Alapi Endréné. (Boyd-Bowmanné Földváry Margit) * * * November 30-án, szombaton 9 órakor dr. Nádas János zsúfolt padsarok előtt a Magyar Kongresszus teljes ülését a következő szavakkal nyitotta meg: Szeretettel köszöntöm a nagy számban megjelent közönséget, egyesületi vezetőket, előadókat és érdeklődőket. A mai ülést ünnepélyesen megnyitom Kedves kötelességet teljesítek, amikor mindenekelőtt azt javasolom, hogy Bush Georgenak, az Egyesült Államok elnökének és Voinovich V. Georgenak, Ohio állam kormányzójának küldjünk üdvözlő táviratot. 13

12 Szerelném Forrai K.ristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, a magyar kormány és a nagykövet személyes képviselőjét külön is üdvözölni. A továbbiakban, azt hiszem, ki kell j elentenem, hogy az emigráció nem szűnt meg. Azok a magyarok, akik azért tele p e d tek itt le, mert a maguk és gyermekeik jövőjét Amerikában biztosítottabbnak látták, mint otthon, akiknek utódai már nem is beszélnek magyarul, kivándorlók voltak, akiket Magyarország sorsa nem érdekelt tovább. Ezekkel szemben mi emigránsok voltunk, akiket mindenkor érdekelt Magyarország helyzete és lakóinak jövője; ezt a rangot tartjuk. Ha a törvények úgy döntenek, hogy nem tudunk hazamenni, akkor is emigránsok maradunk. Arra törekszünk, hogy utódaink magyarul beszéljenek és érezzenek, itt kinn is magyar életet folytassanak. Szerintünk nincsen két vagy három haza, csak egy van. Ezért h elyeseljük dr. Antall józsefnek azt a kijelentését, hogy ő 15 millió magyar kormányfőjének érzi magát. Az emigrációnak tehát megmarad a maga különleg es hivatása. Mi itthon vagyunk akkor is, ha történetesen óceán választ el bennünket egymástól. És azt hiszem, hogy ez a helyes álláspont! Kitüntetések átadása Forrai K.ristó[ nagykövetségi első titkár - november 30-án - bevezetőjének elmondása után kedves kötelességének tett eleget, amikor megfelelő szavak kíséretében azokat a gyémánt okleveleket nyújtotta át, amelyeket a Közgazdaságtudományi Egyetem küldött meg a nagykövetségnek. Hansúlyozza: ritka eset, hogy ugyanaz az egyetem ugyanannak a családnak három tagját tünteti ki egyszerre gyémánt oklevéllel A három kitüntetett: dr. Nádas Rózsa, dr. Nádasjános, dr. Nádas Gyula. A gyémánt oklevelet, mint az egyetem legmagasabb kitüntetését, Forrai K.ristóf - a hallgatóság szűnni nem akaró tapsa kíséretében - ünnepélyesen adta át. A kitüntetettek nevében, mint a három testvér közül a legidősebb, dr. Nádasjános mondott hálás köszönetet. 14

13 Dr. Nádas János átveszi Forra i Kristóftó/ (Washington, DC) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyém ánt oklevelét. Dr. Nádasjános: HÁROM GYÉMÁNT DÍSZOKLEVÉL A Közgazdasági Egyetemet dr. gr. Teleki Pál, európai hírű tudós, kultuszminiszter, majd miniszterelnök hívta életre 1921-ben abból a célból, hogy az orvosok, jogászok, mémökök stb. egyetemi intézményei mellett legyen olyan egyetem, amelyen diplomatákat., közigazgatási, kereskedelmi és m e zőgazdasági szakembereket képezzenek ki gyakorlati vezetökké a legmagasabb fokon. A program megkapott és beiratkoztam. Utánam ké sőbb Gyula öcsém és Rózsa húgom is beiratkozott. Az egyetem nagy hiányt volt hivatva pótolni. Évente több mint 1200 diák iratkozott b e. Itt ismerkedtem meg az ország szociális problémáival. Padsoromban egyik oldalon egy tízezer holdas hitbizomány várományosa, másik oldalon egy kisgazda és egy kisiparos kiváló 15

14 fia szívta magába a közgazdaságtudomány széles körű elméleli és gyakorlati ismereteil Az utóbbiak választottak meg az egyetem ifjúsági egyesüle tének elnökévé öt éven keresztül. A többi egyetem kiváló ifjúsági vezetőivel együtt bekapcsolódtunk a politikai életbe. A kormány igen sok esetben kikérte véleményünket. Tisztikarunkkal mindent elkövettünk, hogy segítsük és támogassuk az egyetemre kerülő szegény családok tehetséges gyermekeit. A kormány egy kaszárnyát alakított át vitéz Horthy Miklós névre keresztelt ifjúsági otthonnak, bentlakással, amely nélkül ezek a tehetséges szegény vidéki fiatalok nem iratkozhattak volna be az egyetemre.j e lentős összegeket gyűjtöttünk segélyezésükre, vizsgadíjakra stb. Tisztikarommal megalakítottuk az Országos Diáknyomorenyhítő Akciót, amelynek keretében három egye temi m e nzát állítottunk fel és láttuk el egyszerű, de tartalmas ebéddel a szegény diákokat. Öt éven keresztül ingyenes nyarajási akciókat is szerveztünk a diákság részére. Szerelnék még megemlékezni kiváló professzorainkról is, akik Európa-szerte híres szakemberek voltak: dr. Steinecker Ferencről, dr. Czettler jenőről, dr. Erődy-Harrach Béláról, dr. Fellner Frigyesről, dr. Schandi Gyuláról, dr. Korniss Gyuláról, dr. Egyed Istvánról stb., akik a végzetes trianoni szégyenbéke után a szétesett, csonka haza egyetemi ifjúságát teh e tségükkel, szívós munkájukkal küzdőképes szakemberekké nevelték. Mindig tisztelettel emlékezem meg továbbá az európai hírű dr. Klebelsberg Kunóról, aki kultuszminisztersége alatt ötezer falusi iskolát létesített, hogy a szegény mezítlábas falusi gyerme kek iskolai oktatásban részesülhessenek. Ezt a munkát folytatta utána dr. Hóman Bálint kultuszminiszter, aki kiváló egyetemi ifjúságunk továbbképzése céljából egyes fővárosokban, Bécsben, Berlinben, Rómában, Ankarában stb. Collegium Hungaricumokat létesített. Egyetemi ifjúsági elnökségern utolsó két évében az akkori 96 egyetemi és főiskolai ifjúsági kultúregyesületet magában foglaló Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége (MEFHOSZ) elnökévé két ciklusban is megválasztottak, amikor is lehetőségem nyílt az egyetemi ifjúság érdekeinek még hathatósabb képviseletére. 16

15 Küzdelmes, nehéz idők voltak ezek országunk, népességünk nagy részé től megfosztott nemzetünk talpra állása és méltó helyének elfoglalása a kisantant szorító gyűrűjében. A lényeg az, hogy magyarságunk, fiatalságunk megállta helyét a súlyos megpróbáltatások éveiben is. Forr;li Kristóf (Washington, DC), a magyar nagyk övets~g első titkára, átadja a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyémánt diszaklevelét dr. Ná das jánosnak, dr. Nádas Gyulának és dr. Nádas Rózsának. (Somogyi UI) * * * Az általános tetszésnyilvánítás elültével Forrai Kristóf nagykövetségi első titkár közölte, hogy dr. Nádas jánosnak, a XXXL Magyar Kongresszus elnökének dr. Horváth Balázs miniszter külön kitüntetést, díszoklevelet küldött "az amerikai magyarság érdekében kifejtett értékes munkásságának elismerése" jeléül Dr. Nádasjános köszönö szavaival kijelentette, hogy mi szívesen szót emelünk, ha Magyarország érdekében ez szükséges és 17

16 a hazai kormány nem szólhat.. Mi hasonló esetbe n akkor is szót emelünk, ha a hazai kormány erre fel sem szólít bennünket. * * * Vitéz Szakály János, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának elnöke adta át dr. Nádas Jánosnak, a Magyar Kongresszus elnökének, dr. gróf Hoyos János tagjának, orvosnak, a Máltai Lovagre nd dr. vitéz Lengyel Alfonznak, az Árpád Akadémia orie ntalisztikai osztályelnökének am agyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának szalagon függő, nagy érdemérmét. Nevezettek a kitüntetésért hálás köszönete t mondtak. Balról jobbra Soós J67.sef, Tollas Tibor, Molnár U1szló, Stirfing György és dr. Sasvári László (Soós]ózsefné) 18

17 II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET november 29-én, pénteken délután l óra 20 perckor a szállá VI. szinti Savay-termében Gattoné dr. Gyékényesi Katalin és Pintérné dr. Pereszlényi Márta rendezésében oktatásügyi értekezlet ült össze, amelyen főleg a magyar tanerők vettek részt. Ez az értekezlet főként a külföldi magyar oktatásügy megszervezésével, mint a külföldi magyarság fennmaradásának legfontosabb biztosításával foglalkozott. Felvetette a magyar alsó fokú és középfokú iskolák létesítésének külföldi lehetőségét is. Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (Cleveland Heights, OH): BEVEZET6 ÉS ELÓSZÓ A XXXI. Magyar Kongresszus vezetősége és a magam nevében szeretettel köszöntöm az oktatásügyi értekezlet minden tagját, valamint az ülésen megjelent kedves vendégeket. Lassan már fél évszázada, hogy a külföldi magyar emigráció, főként a Magyar Találkozó (később Kongresszus) vezetősége céltudatosan arra törekedett és törekszik, hogy olyan szilárd intézményt létesítsen, amely a külföldi magyarság magyarnak megmaradását elősegíti, sőt biztosílja. Faust Dona személyében már olyan egyén is akadt, aki magyar középiskolai tanári képesítéssel saját (férje) költségén hajlandó lett volna külön amerikai magyar középiskolát létesíteni, hogy ezt a célt elérje. A második világháború óta mind a mai napig érkeznek közénk ide, az Amerikai Egyesült Államokba, kisebb csoportok, magyar családok, amelyeknek gyermekeit meg kellene a magyarság számára menteni. Jelenleg a nemrégiben történt kelet-európai változások, események szabadabb mozgást tettek lehetövé Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között, 19

18 amely pl. az én életemben az első alkalom. Le h e tősé gem van arra, hogy gyermekeimet demokratikus sz e ll e mi ségű Magyarországra küldjem tanulni, mert ott most m ég a törté n elme t is elfogulatlanul tanígák. Saját gyermekkoromhan ilyen alkalom nem létezett. Ezt a lehetőség e t, a szabadabb légkört ki kell ene használnunk. Sokan már így is cselekszenek. Amikor azonban a szülő azt tervezi, hogy gyermekét más országba küldi tanulni, erő s en meggondolja, hogy a gyermek 17 vagy 18 éves kora előtt ezt m egkockáztassa-e. Hatalabb gyermekek részére az intézeti bentlakás Amerikában n e m is szokás. (Azt hiszem, ez volt pl. Faust Ilona terve m eghiúsulásának fő oka is.) Felmerül tehát a kérdés, mit lehetne te nni a éven alúli korban levő magyar gyermek ekkel, hogy megtartsák azt a magyarságtudatot, fől e g azt az anyanyelvet, amely a család környezetéből indul ki é s fejlődik tovább. Elgondolásunk szerint Clevelandben, New Brunswickban, Los Angelesben stb. magyar központokat lehetne létrehozni, ahol függetlenül biztosíthatnánk legalább a magyar-angol nyelvű elemi oktatást. Amikor dr. Nádas jános, a Magyar Kongresszus ö sszehívója., felvetette előttem a kérdést, azon kezdtem gondolkozni, hogy ilyen iskolával kapcsolatban melyik clevelandi magániskola közelítené meg legjobban elképzelésünket. Először a Gilmour Academy jutott eszembe (és vele kapcsolatos elgondolásarn változatlan), de közben rájöttem, hogy Cleveland H eights-en éppen utcám végén magánjelleggel működik a "Ruffing Montessori School". Ötletemet közöltem Pintérné dr. Pereszlényi Mártával, akinek ez igen tetszett. Elhatároztuk, hogy az iskolát meglátogatjuk. Ezt meg is tettük. Látogatásunkról dr. Pereszlényi Márta számol be. Sajnos, Clevelandben eddig nem sikerült állandó központú magyar iskolát létesíteni. (A dr. Papp Gábor által alapított Magyar Iskolának egészen más volt a célja és jellege.) Természetesen a város ketté osztoltsága és a városon bel ül is tapasztalható, szinte leküzdhetetlen távolság volt a legnehezebben megoldható probléma. Erre azonban most lenne kilátás. A Szent Imre római katolikus magyar egyházközség iskolaépülete, mivel pont a város közepén van, igen megfelelő lenne a kívánt magániskola létesítésére. N ap pal közbiztonsági 20

19 akadály sem létezne, kezdetben ugyanis csak "Pre-Kindergarten" osztályok lennének 3-5 évesek számára. A többi osztály úgy fejl ő dn é k, ahogy a gyermekek nőn e k. Pintérné dr. Pereszlényi Mártával együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy a "Ruffing Montessori" iskola példájának követésével nagy l e h e tőség nyílnék arra, hogy mi, magyarok, Cleveland városában, majd más amerikai városokban is Magyar M ontessori Akadémia elnevezéssel külön magyar iskolákat hozzunk létre. Balról j obbra: Pintérn é dr. Pereszlényi Má rta és Gattoné dr. Gyékényesi Katalin, az oktatásügyi értekezlet rendez6i. (Somogyi U l) Pintérné dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): CLEVELAND MÁSODIK LEGNAGYOBB MONTESSORI-ISKOLÁJA - kivonatosan - Előre kell bocsátanunk, hogy a Montessori-iskolák módszerei sok tekiantetben eltérnek a szokásos iskolák módsze re itől. N evüket dr. Montessori Mária római orvos-pedagógustól kap- 21

20 ták. Főleg gyermekneveléssel foglalkozó magániskolák, amelyek Amerika-szerte igen eltetjedtek. Magában Nagy-Clevelandben 12 működik. A "Ruffing Montessori School", amely az o hiói Cleveland Heights városában működik s amelyet m eglátogatlunk, e leinte kizárólag éves gyermekek nevelésével foglalkozott, Nagy Cleveland területén a második legnagyobb hasonló intézmény. 297 gyermek látagaya s ezeket 43 tanító, meg más alkalmazott szolgálja. Az a gyermek, amelyik rendes általános iskolába kíván áthelyezkedni, a bölcsőde (5 éves kor) után vagy a 3. elemi osztály befejezésével szakott cserélni óta azonban már a 7. osztály is megnyílt. Az 1991;92. tanévben a 7. osztály tanulóinak száma 59. Montessori-középiskola (high school) az egész Amerikai Egyesült Államokban csak egy működik, ezért a Montessori tanulói rendszerint szokványos középiskolákhan folytatják tanulmányaikat. Származás szerint a leggazdagabb szülők gyermekeitől a leghátrányosabb körűlmények közt élő szülők gyermekeiig járnak ide. A nevelés (tanítás) három fokozatban történik. 3-tól 5 éves korig a gyermek összeegyezteti otthoni gyakorlati életét az iskolai s a társadalmi élettel. Szavakat, majd mondatokat is megtanul olvasni; részt vesz rajz-, zene- és tornaórákon. Az elemi iskola osztályaiban a gyermek a köv e tkező kérdésekre keres, ill e tőleg kap választ: Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért vagyunk? A kőzépiskolás (middle school-os) tanuló elsősorban a szokásos tanári előadásokat hallgatja vagy a tankönyveke t olvassa, másodsorban vitákon és megbeszéléseken vesz részt, harmadsorban egyéni tanulmányokat folytat külön tanítói-tanári segítséggel. A évesek, az elemiben az I., II. és III. osztályosok, a IV-V. osztályosok, valamint a VI., VII. és VIII. osztályosok együtt vannak, együtt tanulnak. Az óvoda (bölcsőde) és az általános iskola (elemi) tanítói rendes egyetemi oklevéllel (végzettséggel), valamint az "American Montessori Society" vagy az "Association Montessori International" oklevelével (végzettségével) rendelkeznek. A tanári (tanítói) kar tagjai egész nap a 22

21 gyermekekkel töltik idejüket, velük étkeznek, játszanak és tanulnak. A tanulókat aszülők ún. "carpool"-lal szállílják az iskolába, de a tamdák rendes iskolabusszal is járhatnak oda. A VI-VIII. osztályban működő tanárok-tanítók állandó Montessori-ellenőrzés alatt állnak. Egyébkéntaszóban forgó "Ruffing Montessori" iskola ún. "Board of Trustees" irányításával működik. Tagjait a szülők vála<;zlják, akik évente kétszer tartanak értekezletet A tandíjak általában magasak. A bölcsődében 3-4 évesek után 2,570 $-t kell fizetni. Az óvodások (5 évesek) 3,390 $-t, az I-HI. elemi iskolai tanulók 3,500 $-t, a fv-v. osztály tagjai 3,650 $-t, a középiskolások (a VI-VIU. osztály tagjai) 4,420 $-t fizetnek évente. Az oktatásügyi iirtekezlet két fiatal hallgatója, Galánthay Sarolta (fl{]) és Nesz/ényi Andor (CA). (Neszlényi]udit) 23

22 * * * A továbbiakban az előadó 23 vetített képe t mutat b e a Montessori-iskola épilletének egyes része iről és a tant e rm e kről * * * Az előadáshoz hozzászólt: Abelovszky Eliz, dr. Balogh Katalin, Csoma István, dr. Dohos Krisztina, dr. Ludányiné Nádas Julianna, Madzsar E~o:; éb e t, dr. M cster Fiore, ft. dr. Miskolczy Kálmán, Sch.P., dr. Nádas Rózsa dr. Papp Gáhor, Pavlish Bernadette, dr. Pereszlényi Ernőné és Rátoni-Nagyné Szőke V ali. Dr. Nádas Rózsa: A KOLFÖLDI MAGYAR GYERMEKEK MAGYAR OKTATÁSA A killföldi magyar gyermekek magyar oktatásának talán legideálisabb, reális megoldása az volna, ha el tudnánk érni, hogy a killföldi állami vagy közilleti (városi) oktatásilgy hatáságai vagy a magániskolák lehetövé tennék olyan középiskolai tanrend megállapítását, különösen sűrű magyar lakosságat felmutató nagyvárosokban (Ohióban, New Jerseyben, Kaliforniában, lllinoisban stb.), hogy az angol nyelvű általános oktatás mellett a hét valamelyik napján, de. vagy du. néhány órán keresztül a magyar fiatalság magyar nyelvű, széles tárgykörű oktatásban részesülhessen. Ez a megoldás azért is ideális volna, mert a gyermekek ugyanabban az iskolában részesülnének mind angol, mind magyar nyelvű oktatásban és így nem kellene a gyermekeket a szillőknek külön magyar oktatásra vinniük iskolaidőn túl. Eddig a pontig mi még nem érkeztilnk el, de az Amerikai Egyesült Államokban a nagy mexicói bevándorlás következtében már több spanyol nyelvű iskola létezik. Clevelandben pl. az itt lakó szlovén gyermekek részére szlovén lakta környék középiskolájába (lehetséges, hogy csak ideiglenesen) a hét egyik napján bevezették a szlovén nyelv és ismeretek tanítását. Az utóbbi gyakorlatiasabb megoldás is lenne, mint a mindnyájunk által szorgalmazott magyar nyelvű középiskola létesítése 24

23 és fenntartása, mint pl. a németországi Kastl magyar gimnáziuma, m ert a magyar emigráció nehezen tudná viselni a tanári fizetések, a bentlakás magas költségeit. Az Amerikai Egyesült Államokban volt már bentlakással együttjáró iskola létesítésére irányuló dicséretre méltó kezdeményezés Faust Ilona hazai képesítésű tanár részéről, amit már Gattoné dr. Gyékényesi Katalin is megemlített, nemes szándékának megvalósítása azonban már csírájában meghiúsult. Addig is, míg az angol-magyar oktatás irányában meg tudunk indulni, ott, ahol a magyarak nagyobb számban élnek és akadnak önzetlen magyar oktatást nyujtó kis magániskolák, a magyar szülők hozzák meg az áldozatot és vigyék oda és a cserkészethe gyermekeiket. Ne vátjanak vele, mert a gyermekek, ha később viszik őket magyar iskolába, 7-8 éves korukon túl már ellenállást fejtenek ki és nem hajlandók magyarul megtanulni. A szórványban élő magyar szülők pedig szerezzenek be magyarangol tankönyveket és fordítsanak napi 1-2 órát gyermekeik magyar nyelvre történő tanítására. Abelovszky Eliz (Worthington, OH): HOGYAN ÉS MIÉRT TANÍTSUK GYERMEKEINKET MAGYARUL? Az otthoni iskolareform mellett gondolnunk kell azokra a tennivalókra, amelyek a szétszórtságban élő magyarokra hárulnak. Miután Amerikában élünk, gyermekeink, unokáink - az idő múlásával egyre jobban - már csak gyökereikben maradnak magyarok. Ezt a gyökeret tehát nagyon jó talajjal kell körülvenni, hogy akár évszázadokig is táplálja az erősödő ágakat, utódainkat A gyökérkeresés az emberiség gyakran visszatérő vágya. Főleg az értékesebb, tudatosabb réteg nem akar eltűnni a jellegtelen nemzetköziség közömbös, szürke tömegében. Ennek a gyökértápláló igyekezetnek is eszköze a tanítás. Megtanítani gyermekeinket nyelvünk, igazi történetünk, szellemi és tárgyi művelődésünk kincseinek befogadására olyan szinten és 25

24 olyan széles körben, amilyenre csak alkalom, képesség, igény és lehetőség adódik! A külföldi szülőkre nagyobb, neh ezebb feladat hárul, mint az anyanyelvi társadalomban élőkre. Az anyanyelv a jál<>zótársak nyelve is. Idegenben nem könnyű magyar ny e lvű pajtásokat találni. Ezért jó olyan társas-táncos játékokat tanítani velük, amelyeket az idegen nyelvűek is élveznek. Egyszer így tanítottam meg a "Bújj, bújj, zöld ág", kezdetű népi-játékot olyan csoportban, amelynek 80%-a nem volt magyar vagy nem tudott magyaml. Mindnyájan énekelték, de az én fülemne k úgy hangzott, mintha tótu] énekeltek volna. Ekkor fedeztem fel - újra - Kodály Zoltánt. Később már furulya segítségével vagy gyakrabban: solmizálva tanítottam a dalokat először, s mikor már tanulóírn jól ismerték a zenét, akkor tanítottam a magyar szöveget is. Népdalaink tömege ui. olyan jó "prozódiában" szülctett meg őseink nyelvén, hogy a zenei hangsúly teljesen egybeesik aszöveg hangsúlyával, vagyis a zene ismeretében ösztönöse n helyesen énekelték a szöveget is. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének a világ minden táján jó híre van. Közel 50 országban működik Kodály Intézet, ahol az ő módszerével tanítanak. Akinek tehát zenei műveltsége van és tanítani akar, szinte minden nyelven hozzáférhet. De az is járható út, ha megajándékozzuk gyermekeink zenetanítóit angol vagy más nyelvű, a befogadó ország nyelvén írt Kodály-módszertani könyvekkel. A zene ismeretében már könnyű lesz a magyar szöveget megtanítani. Ég tudja, miért, de a magyar népdalok alapján kialakított zenepedagógiai oktatás terén elért nemzetközi sikerünk agyonhallgatott tárgy. Főleg otthon. Egy amerikai barátom szerint, aki Kodály-módszerrel tanít zenét, a magyar kormánynak kellene többet tennie, hogy ismertebb legyen ez a módszer. Mi ne vát:junk erre. Az utóbbi 500 év alatt olyan sokszor volt rossz kormányunk, mégis magyarabbak vagyunk, mint 200 évvel ezelőtt. Miért? Mert mindig voltak próféta lelkű, a néphez hű magyarok, akik nyelvünket két évszázad alatt az európai koltúrnyelvek szintjére emelték! 26

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Elismerés a munkáért

Elismerés a munkáért 2006/05-06. 1 Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan Iskolakultúra 2003/10 Petõ Ildikó Inklúzió a nevelésben A különböző kisebbségekkel, így a sérült gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó tudományok és tevékenységek csak rövid múltra visszatekintő kérdése

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

ÍGY TANULOK NYELVEKET

ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb kató ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb Kató Így tanulok nyelveket Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései Aranytoll kötetek Szeged, 2008 3 ELŐSZÓ Körülbelül négyévesforma lehettem, amikor azzal a kijelentéssel

Részletesebben