PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World."

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1992

2 Copyright 1992 by Dr. Nádas Gyula Árpád KönyvkiadóVállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények- előadások és felszólalások- tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben rövidítéssel közöljük Copyright 1992 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written p errnission from the publisher except ln, the case of brief quotatfons ernbodfed in eritical articles and reviews, Publisher: Árpád Publishing Company, 1425 Grace Avenue. Cleveland, Ohio 44107, Typographer: Compsetting, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio 44135, Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 4

3 ASZERZŰK ABELOVSZKY EUZ BURGY ÁN ALADÁR FŰT. CSlliA KÁLMÁN DR. CSIHÁK GYÖRGY DR. DEBRECZENIJÓZSEF DÚSAMARGIT DUYAXIANG ELEKKÁLMÁN DR. ÉRDY MIKLÓS FORRAl KRISTÓF G. DR. GYÉKÉNYESI KATALIN DR. GÁLIMRE FT. KISS BARNABÁS OFM NT. KOMLÓS ATTILA KOV ÁCH G. ISTVÁN FT. KOZMA IMRE DR. KÖNNYŰ LÁSZLó KRISTÓFFY IV ÁN KUNSZABÓ FERENC KÚRCSABA DR. LÁGZAY ERVIN DR. LELBACH ANTAL DR. VITÉZ LENGYEL ALFONZ DR. LUDÁNYI ANDRÁSNÉ LUXANDRÁS MAILÁTHISTVÁN DR. MESTER FlORE DR. NÁDASJÁNOS NÉMETH GYULA PANAJOTH ZOLTÁNNÉ PELLER MIKLÓSNÉ P. DR. PERESZLÉNYI MÁRTA DR. SASVÁRI LÁSZLÓ DR. SOMOGYI FERENC SOMOGYI F. LÉL STIRLING GYÖRGY STOLMÁR ILONA VITÉZ SZAKÁL Y JÁNOS DR. SZÁZ ZOLTÁN FŰT. SZŰCS ZOLTÁN TOLLAS TIBOR DR. TÖTfÖSY ISTVÁNNÉ DR.VARGA ÁGNES VARGAISTVÁN FT. DR. VÁRALLJAI CSOCSÁNJENÖ DR. WAGNERFERENC előadásai, valamint az elhangzott felszólalások vagy írásban beküldött hozzászlólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 5

4 ÁTTEKINTÉS ELÓSZÓ HELYEIT I. MEGNYITÓ. KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET III. ELSZAKÍTOTT TERŰLETEINK ÉS MAGYARSÁ GUNK HELYZETE,JÖVÓJÉNEK KÉlillÉSE N. A HAZAI ÉS KŰLFÖWI MAGYARSÁG EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLA TA. KÍVÁNSÁGAINK, JAVASLATAINK V. KIÁLLÍTÁSOK VI. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST VII. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL VIII. BESZÁMOLÓ ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT IX. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE X. A XXXI. MAGY AR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZEIT ÜLÉSEK ÉS ELÓADÁSOK XI. ÉLETRAJZI ADA TOK XII. PÁLYÁZAT XIII. FŰ GGELÉK XN. NÉVMUTATÓ XV. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 6

5 ELŰSZÓ HELYEIT SLir/ing György ( Arlington, V A): KÖSZÖNET Ez a kötet minden évben megérkezik és minden évben örömet okoz! Mert egy év munkájára, a közös küzdelmekre, barátokkal, harcostársakkal való találkozásra, együtt töltött k edves órákra, gondolatébresztő vitákra, tanulságos előadásokra, hangulatos estékre, csillogó báli forgatagra, meghitt beszélgetésekre, földrészeket áthidaló kapcsolatok kialakulására, nagy nekirugaszkodásokra, művészi élményekre s végül a búcsú fájdalmas perceire emlékeztet: a KRÓNIKA. Igen, az évről évre ismétlődő Magyar Találkozók vagy ha tetszik Magyar Kongresszusok krónikája, amely mindenkor hű tükre emigrációs életünknek, jóra való törekvéseinknek, a magyarságtudat ápolására való igyekezetünknek. Az idén talán minden eddiginél szebb, tartalmasabb és gazdagabb anyagú a XXXI. Magyar Kongresszus krónikája, amelyből az 1991-es Magyar Találkazón (Kongresszuson) történteket, elhangzott előadásokat és felszólalásokat ismerheti meg az olvasó. Minden bírálatot kiálló szép kiállítás, ízléses kötés, jó papír, tetszetős nyomás, pontos és áttekinthető szerkesztés, hasznos név- és tárgymutató: ez a KRÓNIKA, az emigrációs könyvkiadás reprezentatív alkotása. Köszönet érte a szerzőknek, mindenkinek, aki szerepel benne és közreműködött összeállításában. De elsősorban köszönjük ezt az újabb krónikát, amely munkánk nyomait őrzi az utókor számára, hogy a jövő multat vallató történészeinek legyen miből megismerniük korunk emigrációjának életét. Külön köszönjük két szerkesztőjének, dr. Nádas jánosnak, a kongresszusok rendezőjének és segítőtársának, dr. Somogyi Ferencnek! Mennyi munka, mennyi fáradság van ebben a könyvben! Hadd fogalmazzam meg most én a hála szavait, mindnyájunk nevében, amivel tartozik nekik az emigráció! Köszönjük! 7

6 8 Dr. N á das J án os

7 I. 1\ffiGNYITÓ KlTŰNfETÉSEK ÁTADÁSA A XXXI. Magyar Kongresszus november 28. és december l. közölt a Sheraton Cleveland City Centre Hotel (a volt Bond Court nagyszálló) VI. és VII. szintjének termeiben (777 St. Clair Avenue) folyt le. Ünnepélyes megnyitására november 29-én, pénteken délután l órakor került sor. Stirling Györgyné Tárczy Kovács Erzsébet vezetésével a közönség elénekelte a magyar Himnuszt, majd dr. Nádas János elnök a köv e tk e ző megnyitót mondta. Dr. Nádasjános: Megnyitó A XXXL Magyar Kongresszus tárgyalásait ünnepélyesen megnyitom. Tisztelettel és magyar szeretettel üdvözlöm a megjelent kormányzati és parlamenti képvi se lőket, a s zülőhazánkból érkezell küldöltségek lagjait és magánszemélyeket, a vendégeket, közülük főként azokat, akik távolabbi államokból vagy városokból jöttek el hozzánk. Különös szeretettel köszöntöm a hírközlő szervek (a rádiók, a távolbalátók, a hazai és külföldi hírlapok) képviselőit, a régi barátokat s az új vendégeket, általában mindazokat, akik megjelenésükkel megtiszteltek bennünket. A XXXL Magyar Kongressznst a szabad világon (külföldön) élő magyarság parlamentjének szántuk. Olyan fórumnak, amelyen baráti szellemben mind hazai, mind külföldi magyar kérdéseinket megvitathatjuk, amelyen minden hazai és külföldi magyar őszintén és nyiltan elmondhalja azt a véleményét, amely g

8 az othoni viszonyokkal, a kormány intézkedéseivel, a parla m e nti vitákkal és törvényhozó tevékenységgel stb. kapcsolatba n b e nne kialakult, avagy a külföldi magyarság fo ntos felada taira és tennivalóira mutat rá. E tekintetben semmiféle korláto zást n e m alkalmazunk, nem is alkalmazhatunk. Hisze n dr. Antall J ózsef miniszterelnök annak idején maga j ele ntp.tte ki, hogy a világ 15 millió magyarjának kormányelnökéül tekinti magát. M égis arra kérem az igen tisztelt j e l e nl evők e t, bírálatuk során tartsá k sze m e lőtt azt a történeti tényt, hogy a mostani kormány több mint 40 évig tartó kommunista diktatúrát hivatott a d e m o krácia irányelveivel, vívmányaival felcserélni. A magunk ré s zéről az Európai Szabad M agya r K ongresszus álláspongának m e gfe l e lő e n tekintsük magunkat az ottho n élő felszabadult magyarság szerves részének, amelyn ek e l ső r e ndű érdeke a nemzet jövőjén e k minden m ellékes szemponttó l független biztosítása. Az egyes előad ás ok idejét azok számára, akik bizo nyos szakkérdéseket akarnak m egvilágítani, p ercbe n állapí~juk m eg. Azok számára viszont, akik csak hozzá akarnak szó lni a felmerült kérdésekhe z vagy felvilágosítást óhajtanak az e lőbbi e ktől kérni, legfeljebb 5-6 percet adunk. Mindkét idő - m egítélésünk szerint - elég ahhoz, hogy az e l ő adó vagy a h o zzászóló a lényegről tájékoztassa a Magyar Ko ngresszus, a külföldi magyar parlament amúgy is felkészült tagjait. N e felejtsük el, hogy az otthoni magyarság a mi tisztánlátásunkra, józan tárgyilagosságunkra számí t. Arra kíváncsi, hogyan tudnánk - fe l e lős s égünk tudatában - segíte ni az otthon súlyos nehézségekkel küzdő nemzeten. Külön kérem, hogy mancianivalóink lényegének kifejezésére szoritkozzunk, ismétlésekbe ne bocsátkozzunk. Hiszen annyi feladat vár ránk, hogy annak elvégzése nem három napot, hanem három h ete t vagy hónapot is feltétlenül igényb e venne. Még egyszer szeretettel köszöntöm a m egjelent kongresszusi tagokat, különösképpen Forraí Kristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, aki a magyar kormányt és annak amerikai nagykövetét személyesen is képviseli, továbbá dr. Dabas Krisztina államtitkárhelyettest, a magyar műv e lődés - és közoktatásügyi minisztérium n emzetiségi és kisebbségi osztályának v e zetőjét, valamint dr. Töttösy Istvánné miniszteri 10

9 biztost, aki tavalyi Kongresszusunkon azokról az erőfeszítésekről számolt be, amelyeket a magyar kormány az elszakított magyarság fiatalságának magyar oktatása érdekében kifejtett. Külön üdvözlöm Benesik Andrást, a Pesli Hírlap főszerkesztőjét és kedves feleségét Budapestről, dr. Sasvári Lászlót Svájcból, vitéz Szaká/y Jánost, a Szabadságharcos Világszövetség angliai osztályának elnökét, és többi kül- és belföldi vendégünket Péterváry Károly, a X.X..XI. Magyar Kongresszus f6titkára. (Somogyi Ul) Kötelességszerűen bejelentem még, hogy dr. Habsburg Ottó, a Pán-Európa Unió elnöke, dr. Antall József magyar miniszterelnök (dr. Marinovich Endre, a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint dr. Szentgyörgyi László, a miniszterelnöki titkárság vezelője révén), Bátky Zoltán (Szeged), az Árpád Akadémia tudományos főosztályának tb. rendes tagja, Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada), a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége torontói főosztályának elnöke, a "Hadak Útján" szerkesztője, Fadgyas László, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke, dr. Für Lajos (Budapest) honvédelmi miniszter, ll

10 ft. dr. Gy ulay Endre (Szeged) szeged -csa ná di m e gyés püspök, Hay nal Alajosné Kesserü Zsuzsa nna (Sa n Isido r e, Argentína), Hetyey Sándor (Fairfield, NSW, Ausztrá li a), a M agyar Harcosok Bajlársi Közössége ausztráliai főcso p o rlj á n ak v e z e tőj e, dr. Horváth Balázs (Budapest) miniszter, ft. dr. Kada Lajos (Bonn, Németország) érsek, p á p ai nunciu s, dr. Kállay István (Budapest) tan s zékv e ze lő egyelemi la n á r, a Szent Korona Szövetség elnöke, Kindernay István (Genf, Svájc), a Magyar Club elnö k e, dr. Kirchmayer István (New York, NY) író, dr. Kappány Endre (Bern, Svájc) nemzetközi j ogtanácso s, a Szent Korona Szövetség elnöke, ft. dr. László István (Kismarton) m egyés püspö k, Lezsák Sándor (Lakitelek, Magyarorszá g), a Lakiteleki Alapítvány elnöke, vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY), a Magyar Harcosok Bajlársi Közösségének világelnöke, ft. dr. Miklósházy Attila, SJ., (Scarborough, Ont., Kanada) a külföldi magyarok püspöke, Mitnyán László (Montréal, Que., Kanada) egye temi tanár, dr. Nagykállói Nagy Gyula (Sotothurn, Svájc), a Sze nt Korona Szövetség volt elnöke, dr. Návori Kornél (Sarasota, FL) orvos, dr. Pungor Emő (Budapest), a mű s zaki fejlesztés minisztere, egyetemi dékán,. Saáry Éva (Lugano, Svájc} író, költő, a Svájci Magyar Irodalmi és Kultúrkör elnöke, vitéz Serényi István (Bécs, Ausztria), a Vitézi R end központi székkapitánya, dr. Surján László (Budapest) magyar népjóléti miniszter, dr. Szabó Pál (Schwanenstadt, Ausztria) orvos, Tar Pál (Washington, DC), Magyarország nagy köve te, 12

11 dr. vitéz lemhényi Zsigmond András (London, Anglia) orvos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség főtitkára külön levélben üdvözölte a XXXI. Magyar Kongresszust. A titkárság. Balról jobbra: Szabolcs Lászlóné, Boyd-Bowmanné Földváiy Margit és Alapi Endréné. (Boyd-Bowmanné Földváry Margit) * * * November 30-án, szombaton 9 órakor dr. Nádas János zsúfolt padsarok előtt a Magyar Kongresszus teljes ülését a következő szavakkal nyitotta meg: Szeretettel köszöntöm a nagy számban megjelent közönséget, egyesületi vezetőket, előadókat és érdeklődőket. A mai ülést ünnepélyesen megnyitom Kedves kötelességet teljesítek, amikor mindenekelőtt azt javasolom, hogy Bush Georgenak, az Egyesült Államok elnökének és Voinovich V. Georgenak, Ohio állam kormányzójának küldjünk üdvözlő táviratot. 13

12 Szerelném Forrai K.ristófot, a washingtoni magyar nagykövetség első titkárát, a magyar kormány és a nagykövet személyes képviselőjét külön is üdvözölni. A továbbiakban, azt hiszem, ki kell j elentenem, hogy az emigráció nem szűnt meg. Azok a magyarok, akik azért tele p e d tek itt le, mert a maguk és gyermekeik jövőjét Amerikában biztosítottabbnak látták, mint otthon, akiknek utódai már nem is beszélnek magyarul, kivándorlók voltak, akiket Magyarország sorsa nem érdekelt tovább. Ezekkel szemben mi emigránsok voltunk, akiket mindenkor érdekelt Magyarország helyzete és lakóinak jövője; ezt a rangot tartjuk. Ha a törvények úgy döntenek, hogy nem tudunk hazamenni, akkor is emigránsok maradunk. Arra törekszünk, hogy utódaink magyarul beszéljenek és érezzenek, itt kinn is magyar életet folytassanak. Szerintünk nincsen két vagy három haza, csak egy van. Ezért h elyeseljük dr. Antall józsefnek azt a kijelentését, hogy ő 15 millió magyar kormányfőjének érzi magát. Az emigrációnak tehát megmarad a maga különleg es hivatása. Mi itthon vagyunk akkor is, ha történetesen óceán választ el bennünket egymástól. És azt hiszem, hogy ez a helyes álláspont! Kitüntetések átadása Forrai K.ristó[ nagykövetségi első titkár - november 30-án - bevezetőjének elmondása után kedves kötelességének tett eleget, amikor megfelelő szavak kíséretében azokat a gyémánt okleveleket nyújtotta át, amelyeket a Közgazdaságtudományi Egyetem küldött meg a nagykövetségnek. Hansúlyozza: ritka eset, hogy ugyanaz az egyetem ugyanannak a családnak három tagját tünteti ki egyszerre gyémánt oklevéllel A három kitüntetett: dr. Nádas Rózsa, dr. Nádasjános, dr. Nádas Gyula. A gyémánt oklevelet, mint az egyetem legmagasabb kitüntetését, Forrai K.ristóf - a hallgatóság szűnni nem akaró tapsa kíséretében - ünnepélyesen adta át. A kitüntetettek nevében, mint a három testvér közül a legidősebb, dr. Nádasjános mondott hálás köszönetet. 14

13 Dr. Nádas János átveszi Forra i Kristóftó/ (Washington, DC) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyém ánt oklevelét. Dr. Nádasjános: HÁROM GYÉMÁNT DÍSZOKLEVÉL A Közgazdasági Egyetemet dr. gr. Teleki Pál, európai hírű tudós, kultuszminiszter, majd miniszterelnök hívta életre 1921-ben abból a célból, hogy az orvosok, jogászok, mémökök stb. egyetemi intézményei mellett legyen olyan egyetem, amelyen diplomatákat., közigazgatási, kereskedelmi és m e zőgazdasági szakembereket képezzenek ki gyakorlati vezetökké a legmagasabb fokon. A program megkapott és beiratkoztam. Utánam ké sőbb Gyula öcsém és Rózsa húgom is beiratkozott. Az egyetem nagy hiányt volt hivatva pótolni. Évente több mint 1200 diák iratkozott b e. Itt ismerkedtem meg az ország szociális problémáival. Padsoromban egyik oldalon egy tízezer holdas hitbizomány várományosa, másik oldalon egy kisgazda és egy kisiparos kiváló 15

14 fia szívta magába a közgazdaságtudomány széles körű elméleli és gyakorlati ismereteil Az utóbbiak választottak meg az egyetem ifjúsági egyesüle tének elnökévé öt éven keresztül. A többi egyetem kiváló ifjúsági vezetőivel együtt bekapcsolódtunk a politikai életbe. A kormány igen sok esetben kikérte véleményünket. Tisztikarunkkal mindent elkövettünk, hogy segítsük és támogassuk az egyetemre kerülő szegény családok tehetséges gyermekeit. A kormány egy kaszárnyát alakított át vitéz Horthy Miklós névre keresztelt ifjúsági otthonnak, bentlakással, amely nélkül ezek a tehetséges szegény vidéki fiatalok nem iratkozhattak volna be az egyetemre.j e lentős összegeket gyűjtöttünk segélyezésükre, vizsgadíjakra stb. Tisztikarommal megalakítottuk az Országos Diáknyomorenyhítő Akciót, amelynek keretében három egye temi m e nzát állítottunk fel és láttuk el egyszerű, de tartalmas ebéddel a szegény diákokat. Öt éven keresztül ingyenes nyarajási akciókat is szerveztünk a diákság részére. Szerelnék még megemlékezni kiváló professzorainkról is, akik Európa-szerte híres szakemberek voltak: dr. Steinecker Ferencről, dr. Czettler jenőről, dr. Erődy-Harrach Béláról, dr. Fellner Frigyesről, dr. Schandi Gyuláról, dr. Korniss Gyuláról, dr. Egyed Istvánról stb., akik a végzetes trianoni szégyenbéke után a szétesett, csonka haza egyetemi ifjúságát teh e tségükkel, szívós munkájukkal küzdőképes szakemberekké nevelték. Mindig tisztelettel emlékezem meg továbbá az európai hírű dr. Klebelsberg Kunóról, aki kultuszminisztersége alatt ötezer falusi iskolát létesített, hogy a szegény mezítlábas falusi gyerme kek iskolai oktatásban részesülhessenek. Ezt a munkát folytatta utána dr. Hóman Bálint kultuszminiszter, aki kiváló egyetemi ifjúságunk továbbképzése céljából egyes fővárosokban, Bécsben, Berlinben, Rómában, Ankarában stb. Collegium Hungaricumokat létesített. Egyetemi ifjúsági elnökségern utolsó két évében az akkori 96 egyetemi és főiskolai ifjúsági kultúregyesületet magában foglaló Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége (MEFHOSZ) elnökévé két ciklusban is megválasztottak, amikor is lehetőségem nyílt az egyetemi ifjúság érdekeinek még hathatósabb képviseletére. 16

15 Küzdelmes, nehéz idők voltak ezek országunk, népességünk nagy részé től megfosztott nemzetünk talpra állása és méltó helyének elfoglalása a kisantant szorító gyűrűjében. A lényeg az, hogy magyarságunk, fiatalságunk megállta helyét a súlyos megpróbáltatások éveiben is. Forr;li Kristóf (Washington, DC), a magyar nagyk övets~g első titkára, átadja a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gyémánt diszaklevelét dr. Ná das jánosnak, dr. Nádas Gyulának és dr. Nádas Rózsának. (Somogyi UI) * * * Az általános tetszésnyilvánítás elültével Forrai Kristóf nagykövetségi első titkár közölte, hogy dr. Nádas jánosnak, a XXXL Magyar Kongresszus elnökének dr. Horváth Balázs miniszter külön kitüntetést, díszoklevelet küldött "az amerikai magyarság érdekében kifejtett értékes munkásságának elismerése" jeléül Dr. Nádasjános köszönö szavaival kijelentette, hogy mi szívesen szót emelünk, ha Magyarország érdekében ez szükséges és 17

16 a hazai kormány nem szólhat.. Mi hasonló esetbe n akkor is szót emelünk, ha a hazai kormány erre fel sem szólít bennünket. * * * Vitéz Szakály János, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának elnöke adta át dr. Nádas Jánosnak, a Magyar Kongresszus elnökének, dr. gróf Hoyos János tagjának, orvosnak, a Máltai Lovagre nd dr. vitéz Lengyel Alfonznak, az Árpád Akadémia orie ntalisztikai osztályelnökének am agyar Szabadságharcos Világszövetség angliai tagozatának szalagon függő, nagy érdemérmét. Nevezettek a kitüntetésért hálás köszönete t mondtak. Balról jobbra Soós J67.sef, Tollas Tibor, Molnár U1szló, Stirfing György és dr. Sasvári László (Soós]ózsefné) 18

17 II. OKTATÁSÜGYI ÉRTEKEZLET november 29-én, pénteken délután l óra 20 perckor a szállá VI. szinti Savay-termében Gattoné dr. Gyékényesi Katalin és Pintérné dr. Pereszlényi Márta rendezésében oktatásügyi értekezlet ült össze, amelyen főleg a magyar tanerők vettek részt. Ez az értekezlet főként a külföldi magyar oktatásügy megszervezésével, mint a külföldi magyarság fennmaradásának legfontosabb biztosításával foglalkozott. Felvetette a magyar alsó fokú és középfokú iskolák létesítésének külföldi lehetőségét is. Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (Cleveland Heights, OH): BEVEZET6 ÉS ELÓSZÓ A XXXI. Magyar Kongresszus vezetősége és a magam nevében szeretettel köszöntöm az oktatásügyi értekezlet minden tagját, valamint az ülésen megjelent kedves vendégeket. Lassan már fél évszázada, hogy a külföldi magyar emigráció, főként a Magyar Találkozó (később Kongresszus) vezetősége céltudatosan arra törekedett és törekszik, hogy olyan szilárd intézményt létesítsen, amely a külföldi magyarság magyarnak megmaradását elősegíti, sőt biztosílja. Faust Dona személyében már olyan egyén is akadt, aki magyar középiskolai tanári képesítéssel saját (férje) költségén hajlandó lett volna külön amerikai magyar középiskolát létesíteni, hogy ezt a célt elérje. A második világháború óta mind a mai napig érkeznek közénk ide, az Amerikai Egyesült Államokba, kisebb csoportok, magyar családok, amelyeknek gyermekeit meg kellene a magyarság számára menteni. Jelenleg a nemrégiben történt kelet-európai változások, események szabadabb mozgást tettek lehetövé Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között, 19

18 amely pl. az én életemben az első alkalom. Le h e tősé gem van arra, hogy gyermekeimet demokratikus sz e ll e mi ségű Magyarországra küldjem tanulni, mert ott most m ég a törté n elme t is elfogulatlanul tanígák. Saját gyermekkoromhan ilyen alkalom nem létezett. Ezt a lehetőség e t, a szabadabb légkört ki kell ene használnunk. Sokan már így is cselekszenek. Amikor azonban a szülő azt tervezi, hogy gyermekét más országba küldi tanulni, erő s en meggondolja, hogy a gyermek 17 vagy 18 éves kora előtt ezt m egkockáztassa-e. Hatalabb gyermekek részére az intézeti bentlakás Amerikában n e m is szokás. (Azt hiszem, ez volt pl. Faust Ilona terve m eghiúsulásának fő oka is.) Felmerül tehát a kérdés, mit lehetne te nni a éven alúli korban levő magyar gyermek ekkel, hogy megtartsák azt a magyarságtudatot, fől e g azt az anyanyelvet, amely a család környezetéből indul ki é s fejlődik tovább. Elgondolásunk szerint Clevelandben, New Brunswickban, Los Angelesben stb. magyar központokat lehetne létrehozni, ahol függetlenül biztosíthatnánk legalább a magyar-angol nyelvű elemi oktatást. Amikor dr. Nádas jános, a Magyar Kongresszus ö sszehívója., felvetette előttem a kérdést, azon kezdtem gondolkozni, hogy ilyen iskolával kapcsolatban melyik clevelandi magániskola közelítené meg legjobban elképzelésünket. Először a Gilmour Academy jutott eszembe (és vele kapcsolatos elgondolásarn változatlan), de közben rájöttem, hogy Cleveland H eights-en éppen utcám végén magánjelleggel működik a "Ruffing Montessori School". Ötletemet közöltem Pintérné dr. Pereszlényi Mártával, akinek ez igen tetszett. Elhatároztuk, hogy az iskolát meglátogatjuk. Ezt meg is tettük. Látogatásunkról dr. Pereszlényi Márta számol be. Sajnos, Clevelandben eddig nem sikerült állandó központú magyar iskolát létesíteni. (A dr. Papp Gábor által alapított Magyar Iskolának egészen más volt a célja és jellege.) Természetesen a város ketté osztoltsága és a városon bel ül is tapasztalható, szinte leküzdhetetlen távolság volt a legnehezebben megoldható probléma. Erre azonban most lenne kilátás. A Szent Imre római katolikus magyar egyházközség iskolaépülete, mivel pont a város közepén van, igen megfelelő lenne a kívánt magániskola létesítésére. N ap pal közbiztonsági 20

19 akadály sem létezne, kezdetben ugyanis csak "Pre-Kindergarten" osztályok lennének 3-5 évesek számára. A többi osztály úgy fejl ő dn é k, ahogy a gyermekek nőn e k. Pintérné dr. Pereszlényi Mártával együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy a "Ruffing Montessori" iskola példájának követésével nagy l e h e tőség nyílnék arra, hogy mi, magyarok, Cleveland városában, majd más amerikai városokban is Magyar M ontessori Akadémia elnevezéssel külön magyar iskolákat hozzunk létre. Balról j obbra: Pintérn é dr. Pereszlényi Má rta és Gattoné dr. Gyékényesi Katalin, az oktatásügyi értekezlet rendez6i. (Somogyi U l) Pintérné dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): CLEVELAND MÁSODIK LEGNAGYOBB MONTESSORI-ISKOLÁJA - kivonatosan - Előre kell bocsátanunk, hogy a Montessori-iskolák módszerei sok tekiantetben eltérnek a szokásos iskolák módsze re itől. N evüket dr. Montessori Mária római orvos-pedagógustól kap- 21

20 ták. Főleg gyermekneveléssel foglalkozó magániskolák, amelyek Amerika-szerte igen eltetjedtek. Magában Nagy-Clevelandben 12 működik. A "Ruffing Montessori School", amely az o hiói Cleveland Heights városában működik s amelyet m eglátogatlunk, e leinte kizárólag éves gyermekek nevelésével foglalkozott, Nagy Cleveland területén a második legnagyobb hasonló intézmény. 297 gyermek látagaya s ezeket 43 tanító, meg más alkalmazott szolgálja. Az a gyermek, amelyik rendes általános iskolába kíván áthelyezkedni, a bölcsőde (5 éves kor) után vagy a 3. elemi osztály befejezésével szakott cserélni óta azonban már a 7. osztály is megnyílt. Az 1991;92. tanévben a 7. osztály tanulóinak száma 59. Montessori-középiskola (high school) az egész Amerikai Egyesült Államokban csak egy működik, ezért a Montessori tanulói rendszerint szokványos középiskolákhan folytatják tanulmányaikat. Származás szerint a leggazdagabb szülők gyermekeitől a leghátrányosabb körűlmények közt élő szülők gyermekeiig járnak ide. A nevelés (tanítás) három fokozatban történik. 3-tól 5 éves korig a gyermek összeegyezteti otthoni gyakorlati életét az iskolai s a társadalmi élettel. Szavakat, majd mondatokat is megtanul olvasni; részt vesz rajz-, zene- és tornaórákon. Az elemi iskola osztályaiban a gyermek a köv e tkező kérdésekre keres, ill e tőleg kap választ: Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért vagyunk? A kőzépiskolás (middle school-os) tanuló elsősorban a szokásos tanári előadásokat hallgatja vagy a tankönyveke t olvassa, másodsorban vitákon és megbeszéléseken vesz részt, harmadsorban egyéni tanulmányokat folytat külön tanítói-tanári segítséggel. A évesek, az elemiben az I., II. és III. osztályosok, a IV-V. osztályosok, valamint a VI., VII. és VIII. osztályosok együtt vannak, együtt tanulnak. Az óvoda (bölcsőde) és az általános iskola (elemi) tanítói rendes egyetemi oklevéllel (végzettséggel), valamint az "American Montessori Society" vagy az "Association Montessori International" oklevelével (végzettségével) rendelkeznek. A tanári (tanítói) kar tagjai egész nap a 22

21 gyermekekkel töltik idejüket, velük étkeznek, játszanak és tanulnak. A tanulókat aszülők ún. "carpool"-lal szállílják az iskolába, de a tamdák rendes iskolabusszal is járhatnak oda. A VI-VIII. osztályban működő tanárok-tanítók állandó Montessori-ellenőrzés alatt állnak. Egyébkéntaszóban forgó "Ruffing Montessori" iskola ún. "Board of Trustees" irányításával működik. Tagjait a szülők vála<;zlják, akik évente kétszer tartanak értekezletet A tandíjak általában magasak. A bölcsődében 3-4 évesek után 2,570 $-t kell fizetni. Az óvodások (5 évesek) 3,390 $-t, az I-HI. elemi iskolai tanulók 3,500 $-t, a fv-v. osztály tagjai 3,650 $-t, a középiskolások (a VI-VIU. osztály tagjai) 4,420 $-t fizetnek évente. Az oktatásügyi iirtekezlet két fiatal hallgatója, Galánthay Sarolta (fl{]) és Nesz/ényi Andor (CA). (Neszlényi]udit) 23

22 * * * A továbbiakban az előadó 23 vetített képe t mutat b e a Montessori-iskola épilletének egyes része iről és a tant e rm e kről * * * Az előadáshoz hozzászólt: Abelovszky Eliz, dr. Balogh Katalin, Csoma István, dr. Dohos Krisztina, dr. Ludányiné Nádas Julianna, Madzsar E~o:; éb e t, dr. M cster Fiore, ft. dr. Miskolczy Kálmán, Sch.P., dr. Nádas Rózsa dr. Papp Gáhor, Pavlish Bernadette, dr. Pereszlényi Ernőné és Rátoni-Nagyné Szőke V ali. Dr. Nádas Rózsa: A KOLFÖLDI MAGYAR GYERMEKEK MAGYAR OKTATÁSA A killföldi magyar gyermekek magyar oktatásának talán legideálisabb, reális megoldása az volna, ha el tudnánk érni, hogy a killföldi állami vagy közilleti (városi) oktatásilgy hatáságai vagy a magániskolák lehetövé tennék olyan középiskolai tanrend megállapítását, különösen sűrű magyar lakosságat felmutató nagyvárosokban (Ohióban, New Jerseyben, Kaliforniában, lllinoisban stb.), hogy az angol nyelvű általános oktatás mellett a hét valamelyik napján, de. vagy du. néhány órán keresztül a magyar fiatalság magyar nyelvű, széles tárgykörű oktatásban részesülhessen. Ez a megoldás azért is ideális volna, mert a gyermekek ugyanabban az iskolában részesülnének mind angol, mind magyar nyelvű oktatásban és így nem kellene a gyermekeket a szillőknek külön magyar oktatásra vinniük iskolaidőn túl. Eddig a pontig mi még nem érkeztilnk el, de az Amerikai Egyesült Államokban a nagy mexicói bevándorlás következtében már több spanyol nyelvű iskola létezik. Clevelandben pl. az itt lakó szlovén gyermekek részére szlovén lakta környék középiskolájába (lehetséges, hogy csak ideiglenesen) a hét egyik napján bevezették a szlovén nyelv és ismeretek tanítását. Az utóbbi gyakorlatiasabb megoldás is lenne, mint a mindnyájunk által szorgalmazott magyar nyelvű középiskola létesítése 24

23 és fenntartása, mint pl. a németországi Kastl magyar gimnáziuma, m ert a magyar emigráció nehezen tudná viselni a tanári fizetések, a bentlakás magas költségeit. Az Amerikai Egyesült Államokban volt már bentlakással együttjáró iskola létesítésére irányuló dicséretre méltó kezdeményezés Faust Ilona hazai képesítésű tanár részéről, amit már Gattoné dr. Gyékényesi Katalin is megemlített, nemes szándékának megvalósítása azonban már csírájában meghiúsult. Addig is, míg az angol-magyar oktatás irányában meg tudunk indulni, ott, ahol a magyarak nagyobb számban élnek és akadnak önzetlen magyar oktatást nyujtó kis magániskolák, a magyar szülők hozzák meg az áldozatot és vigyék oda és a cserkészethe gyermekeiket. Ne vátjanak vele, mert a gyermekek, ha később viszik őket magyar iskolába, 7-8 éves korukon túl már ellenállást fejtenek ki és nem hajlandók magyarul megtanulni. A szórványban élő magyar szülők pedig szerezzenek be magyarangol tankönyveket és fordítsanak napi 1-2 órát gyermekeik magyar nyelvre történő tanítására. Abelovszky Eliz (Worthington, OH): HOGYAN ÉS MIÉRT TANÍTSUK GYERMEKEINKET MAGYARUL? Az otthoni iskolareform mellett gondolnunk kell azokra a tennivalókra, amelyek a szétszórtságban élő magyarokra hárulnak. Miután Amerikában élünk, gyermekeink, unokáink - az idő múlásával egyre jobban - már csak gyökereikben maradnak magyarok. Ezt a gyökeret tehát nagyon jó talajjal kell körülvenni, hogy akár évszázadokig is táplálja az erősödő ágakat, utódainkat A gyökérkeresés az emberiség gyakran visszatérő vágya. Főleg az értékesebb, tudatosabb réteg nem akar eltűnni a jellegtelen nemzetköziség közömbös, szürke tömegében. Ennek a gyökértápláló igyekezetnek is eszköze a tanítás. Megtanítani gyermekeinket nyelvünk, igazi történetünk, szellemi és tárgyi művelődésünk kincseinek befogadására olyan szinten és 25

24 olyan széles körben, amilyenre csak alkalom, képesség, igény és lehetőség adódik! A külföldi szülőkre nagyobb, neh ezebb feladat hárul, mint az anyanyelvi társadalomban élőkre. Az anyanyelv a jál<>zótársak nyelve is. Idegenben nem könnyű magyar ny e lvű pajtásokat találni. Ezért jó olyan társas-táncos játékokat tanítani velük, amelyeket az idegen nyelvűek is élveznek. Egyszer így tanítottam meg a "Bújj, bújj, zöld ág", kezdetű népi-játékot olyan csoportban, amelynek 80%-a nem volt magyar vagy nem tudott magyaml. Mindnyájan énekelték, de az én fülemne k úgy hangzott, mintha tótu] énekeltek volna. Ekkor fedeztem fel - újra - Kodály Zoltánt. Később már furulya segítségével vagy gyakrabban: solmizálva tanítottam a dalokat először, s mikor már tanulóírn jól ismerték a zenét, akkor tanítottam a magyar szöveget is. Népdalaink tömege ui. olyan jó "prozódiában" szülctett meg őseink nyelvén, hogy a zenei hangsúly teljesen egybeesik aszöveg hangsúlyával, vagyis a zene ismeretében ösztönöse n helyesen énekelték a szöveget is. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének a világ minden táján jó híre van. Közel 50 országban működik Kodály Intézet, ahol az ő módszerével tanítanak. Akinek tehát zenei műveltsége van és tanítani akar, szinte minden nyelven hozzáférhet. De az is járható út, ha megajándékozzuk gyermekeink zenetanítóit angol vagy más nyelvű, a befogadó ország nyelvén írt Kodály-módszertani könyvekkel. A zene ismeretében már könnyű lesz a magyar szöveget megtanítani. Ég tudja, miért, de a magyar népdalok alapján kialakított zenepedagógiai oktatás terén elért nemzetközi sikerünk agyonhallgatott tárgy. Főleg otthon. Egy amerikai barátom szerint, aki Kodály-módszerrel tanít zenét, a magyar kormánynak kellene többet tennie, hogy ismertebb legyen ez a módszer. Mi ne vát:junk erre. Az utóbbi 500 év alatt olyan sokszor volt rossz kormányunk, mégis magyarabbak vagyunk, mint 200 évvel ezelőtt. Miért? Mert mindig voltak próféta lelkű, a néphez hű magyarok, akik nyelvünket két évszázad alatt az európai koltúrnyelvek szintjére emelték! 26

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce Zoran LONČAR Kisebbségi nyelvhasználat a hazai törvényhozásban és a gyakorlatban I. Megállapítva, hogy egy

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS Lovassné Vass Enikő OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS A, C, és Kny osztályokban heti 3 német óra csoportbontásban B osztály: heti 5 óra csoportbontásban 11. évfolyamtól lehetőség 2 órás fakultációra 9 ok, ami

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben