ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2011. Hiv.szám: Tárgy: Előadó: Dr.Kokas Edit/ Gresch Krisztina/ Hegedüsné Lengyel Eszter Melléklet: Győr, MAL Zrt. környezet szennyezésének tényfeltárásra és megszüntetésre kötelezése H A T Á R O Z A T I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a MAL Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. által - a timföldgyártás során keletkező vörösiszap elhelyezésére szolgáló tonna befogadókapacitáson felüli hulladéklerakó üzemeltetése során bekövetkezett környezet-és természetkárosodás kármentesítése kapcsán - benyújtott tényfeltárási tervet és monitoring tervet elfogadja ( 1012 Budapest, Logodi u. 34/B.), egyben - természetvédelmi, felszín alatti vizekre és felszíni vizekre kiterjedő - részletes tényfeltárásra és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezi az alábbiak szerint: II. 1./ A tényfeltárásra kötelezett adatai: MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. ( 1012 Budapest, Logodi u. 34/B.) 2./ A szennyezés által érintett terület: A Marcal folyónak a Felügyelőség illetékességi területére eső része Egyházaskeszőtől a Rába folyó győri torkolatáig. 3. / Az eljáró hatóság tényfeltárás során betartandó előírásai : a. Általános előírások: i. A tényfeltárási záródokumentációt a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban, a felszíni vizek minősége védelméről szabályairól szóló jogszabályban, valamint a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint, az összes környezeti elemre kiterjedően, egységes dokumentációban kell összeállítani. ii. A tényfeltárási záródokumentációt december 31.-ig be kell nyújtani a Felügyelőségre. iii. A tényfeltárási munkák megkezdését a megkezdést megelőzően 8 nappal be kell jelenteni a Felügyelőségnek. b. Földtani közeg (mederüledék) és felszín alatti víz védelme vonatkozásban : i. Vizsgálni kell, hogy a kiáradt Marcal folyó szennyezte-e a talajt és talajvizet, továbbá, hogy a szennyezett Marcal folyóban kialakult árhullám miatt került-e szennyezés a talajvízbe. ii. Az üledékvizsgálatokat a meder hossz- és keresztszelvényében kell elvégezni, az alábbi mintavételi pontokon is, a tényfeltárási tervben foglaltakon túlmenően:

2 2 Vízfolyás Mintavételi hely EOV x (m) EOV y (m) Rába Győr Mosoni-Duna Vének iii. A tényfeltárás során a vizsgálatokat általános vízkémiai, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges hatáértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1 melléklet 1. Fémek (összes kioldható) és félfémek pontban, illetve 2. mellékle 1. Fémek és félfémek pontban meghatározott komponensekre kell elvégezni, figyelembe véve a vörösiszap vegyi összetételét, szennyezőanyagait illetve a kárelhárítás során felhasznált vegyi anyagok tulajdonságait is. iv. Meg kell adni a szennyezett területek tényleges kiterjedését, hrsz.-it. v. A D kármentesítési célállapot határértékeket csak azon anyagok esetében kell meghatározni, amelyekre a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet B szennyezettségi hatáértéket állapít meg. vi. Amennyiben a szennyezettség a felszín alatti vizet és földtani közeget is érintette, a felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. b) pontjában szereplő B2 adatlapot is csatolni kell a tényfeltárási záródokumentácóhoz. c. Felszíni víz minőségének védelme vonatkozásban i. A tényfeltárás során fel kell mérni a Marcal folyó magas vízállása miatt visszaduzzasztott mellékvízfolyások szennyezéssel érintett szakaszait is, meg kell határozni azok szelvényszámát. A szennyezéssel érintett mellékvízfolyásokon is ki kell jelölni további mintavételi pontokat, amelyek közül rögzíteni kell a későbbiekben megmaradó monitoring pontokat. A vizsgálati és monitoring pontok térképi megjelenítése is szükséges. ii. A tényfeltárás során a vizsgálatokat általános vízkémiai komponenskörre (ph, vezetőképesség, KOI K, összes lebegő anyag, összes só, összes vas, oldott O 2, oxigén telítettség (%), Na +, Ca 2+, SO 4 2-, Cl -, NO 3 -, NH 4 +, PO 4 3- ), továbbá Al, As, Cd, Co, összes Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn valamint mindazon komponens vonatkozásában el kell végezni, amelyek a vörösiszapban, illetve a kárelhárítás során felhasznált vegyi anyagokban megtalálhatók. iii. Az eredmények értékelésénél az MSZ 12749:1994 szabvány helyett a felszíni víz vízszennyezettségi határértékekről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010 (VIII. 18.) VM rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni. A szennyezettségi alapállapot nem fogadható el háttérértékelésként. Kiindulási állapotként az érintett és kapcsolódó víztesteknek a szennyezés előtti ökológiai minősítést kell alapul venni. A módszertan tekintetében a VKI szerinti módszertant kell alkalmazni. A vizsgálati monitoringpontokat a fentiek figyelembevételével a feltáró vagy operatív monitoringpontokra kell tenni, hogy összehasonlítható legyen a korábbi eredményekkel. iv. Mintavételi helyet kell kijelölni az alábbi pontokon is, a tervben foglaltakon túlmenően: Vízfolyás Mintavételi hely EOV x (m) EOV y (m) Rába Győr Mosoni-Duna Vének v. A mintavételekkel egyidejűleg hidrológiai (vízhozam, vízállás, vízsebesség) méréseket kell végezni az érintett víztesteken, valamint azok jelentősebb mellékvízfolyásain. vi. El kell végezni a szennyezéssel érintett víztestek és a mellékvízfolyások hidromorfológiaia állapotfelmérését, az üledék (gipsz és vörösiszap) vastagságának és elhelyezkedésének vizsgálatát kereszt-és hossz-szelvény felvételével, valamint a hidromorfológiával szorosan összefüggő makrofita hossz menti állapotértékelését. vii. A VKI állapotértékelés érdekében a biológiai vizsgálati pontokat (11. táblázat) összhangba kell hozni a terv felszíni vizek fejezet 2. számú táblázatában

3 3 javasolt vizsgálati pontokkal. A vizsgálatokat a fitoplankton biológiai elemre is ki kell terjeszteni. viii. A hatóság felhívja a MAL Zrt. figyelmét arra, hogy a Marcal folyó kotrási műveleteinek időpontját, tartamát, jelezze előre az illetékes szerveken túl, az IZZO Nádorvárosi Horgászegyesület felé is, tekintettel a H /2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Marcal folyó alsó szakaszán történő vízpótlásra. d.) Természetvédelmi szempontból: i. A tényfelárási záródokumentáció természetvédelmi munkarészében be kell mutatni a valószínűsíthetően károsodott faj, élőhely, terület megnevezését és a megállapításkor figyelembe vett tényezőket. 5. Szakhatósági állásfoglalások: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 17.2/1330-2/2011. számú állásfoglalása: - a MAL Zrt. Vörösiszap lerakó gátszakadását követően bekövetkezett káresemény miatti talaj-és talajvízszennyezés megszüntetése talajvédelmi szempontból indokolt, - a tényfeltáró tervdokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom.... Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal NSZSZ Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete /2011. számú állásfoglalása: a megküldött tényfeltárási terv alapján, tárgyi ügyben a tényfeltárásra kötelezéshez közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárulok... Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal NSZSZ Csornai, Kapuvári-Beledi Kistérségi Népegészségügyi Intézete /2011. számú állásfoglalása: A szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti eljárást érdemi vizsgálatot követően megszüntetem. III. Ha a kötelezett a határozatban foglaltakat nem hajtja végre, illetőleg adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségét elmulasztja, felszínalatti víz-védelmi bírságot köteles fizetni, melynek összege Ft-ig terjedhet. IV. A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez intézett, az első fokú környezetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtott, ,- Ft illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye. I n d o k o l á s A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 25990/2010. ügyszámú és 87395/2010. iktatószámú ügyiratában a MAL Zrt.-t, az általa végzett timföldgyártás során keletkező vörösiszap elhelyezésére szolgáló tonna teljes befogadó kapacitáson felüli hulladéklerakó üzemeltetése során bekövetkezett környezet-és természetkárosodás által érintett területek vonatkozásában tényfeltárás elvégzésére kötelezte. Döntésében előírta, hogy a tényfeltárási terv készítése során a vörösiszapban megtalálható fémek és a PH érték meghatározására kell javaslatot tenni, továbbá ki kell térni a károsodással érintett területek lehatárolására is. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 26573/2010. ügyszámú és 88194/10. iktatószámú ügyiratában a MAL Zrt.-t a kármentesítés keretében az összes környezeti elemre kiterjedő monitoring terv benyújtására kötelezte. A tényfeltárási terv és annak mellékleteként csatolt monitoring terv az eljáró Felügyelőségre megérkezett. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján Felügyelőségünk a tárgyi ügyben a környezet-és természetkárosodás vonatkozásában illetékességgel rendelkezik, a tényfeltárási tervdokumentáció és annak

4 4 mellékleteként csatolt monitoring tervdokumentáció az illetékességi területünkhöz tartozó részre vonatkozóan Felügyelőségünkre a Közép-dunántúli KTVF 94466/2010. számú áttételről rendelkező végzésében november 15-én megérkezett. A hatóság H /2010. számon értesítette elektronikus úton a feltételezetten érintett társadalmi szervezeteket és H /2010. számon Hirdetményt tett közzé honlapján, ügyfélszolgálati irodáján a hatásterületen élő ügyfelek tájékoztatása céljából a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII.tv. 90 (2) bekezdése, a Ket. 29. (6) bekezdése alapján. A Hirdetményt megküldte a hatásterületen lévő önkormányzatok - Egyházaskesző, Marcaltő, Malomsok, Mórichida, Tét, Rábaszentmiklós, Kisbabot, Koroncó és Győr - jegyzőinek azzal, hogy a Hirdetmény nyilvánosságát biztosítsák. A társadalmi szervezetek közül a Reflex Környezetvédő Egyesület jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az eljárásban. Mórichida-Árpás-Rábaszentmiklós Körjegyzője az eljárással kapcsolatban 500-6/2010. számú beadványában észrevételt tett, az alábbiakban foglalt tartalommal. Rábaszentmiklós önkormányzata a Marcal folyónál szabadidő parkot alakított ki, melyre a forrást önkormányzati pénzeszközök, lakossági felajánlások biztosították. A Marcal folyó teljes élővilága elpusztult. A jegyző kéri a szakmai irányítást, a lakosság tájékoztatását annak érdekében, hogy a Marcal folyó és környezete mielőbb kiheverje a katasztrófát. A hatóság időközben beszerezte a 91/2007. ( IV.26.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Fertő Hanság Nemzeti Park és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakvéleményét. A Fertő Hanság Nemzeti Park az alábbi számon iktatott dr. Ambrus András által készített - szakvéleményt adta: A Marcalt ért szennyezés hatása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén A Marcalt a Torna-patakon keresztül elárasztó vörösiszap Győr-Moson-Sopron megye (azaz a FHNPI illetőségének) határát okt. 5-én, szerdán, a déli-kora délutáni órákban érte el. A NPI szakszemélyzete már az előző napon kiszállt a helyszínre és a szomszédos, illetőleg társ szervekkel egyeztetve bejárást tett az esetleges előzetes jelek, az élővilágban tapasztalható vészreakciók, stb. megfigyelésére. Mivel semmiféle ilyen jelet nem tapasztaltunk, a lassú terjedési sebességre való tekintettel (1 km/h becsült érték tűnt valószínűnek) a további munkákat a következő napra halasztottuk. Az effektív hatás, Mórichidánál a társ ÉDUKÖVIZIG szakembereinek folyamatos, félóránként történő vízminta elemzésének eredményeivel párhuzamosan - az addig normálisnak tekinthető (átlátszó, barnás, huminsavakban gazdag) tipikus Marcal vízszínéhez képest zavaros sárgás, enyhén habos elszineződéssel és pusztuló halak lesodródó példányaival kezdődött. A délben kezdett mintavétel eredménye 9,2 ph-ról indulva nagyjából fél óránként 0,2 ph emelkedést mutatott. A víznek nem volt itt már vöröses színe, inkább a sárgás iszaposnak tűnő jelleg volt domináns (nyilván a fentebb már elkezdett gipsz adagolás következtében). Mórichidánál a védekezéshez használt gipsz depóniák miatt az amúgy, az előző napok esős időjárása miatt kissé megduzzadt folyót megközelíteni nem lehetett, így a halakra gyakorolt hatást Marcaltőnél lehetett inkább megfigyelni. Itt a kezdeti ph emelkedés hatására a sodorvonalból a halak amennyire még képesek voltak ezt megtenni a part közeli zónába próbáltak menekülni, azonban főként a nagyobb példányok kómába estek és elpusztultak. Főleg a nagyobb keszegfélék, domolykók és csukák pusztultak el először, a fiatal bodorka, küsz ivadék viszonylag sokáig megtartotta látszólagos életképességét. Ugyanígy az invázív gébek is a part közelében, a vízből kiugrálva próbáltak menedéket keresni. A csóva kiszélesedésével azonban ezek a vízterek is elvesztették menedék jellegüket és totális pusztulás állt be. A folyamat megfelelő időbeli késleltetéssel hasonló módon zajlott le a Marcal alsóbb szakaszain is, Lesvárpusztánál és Koroncónál is. Koroncón, a duzzasztónál a lesodródó haltetemek eltávolítására a mezőgazdasági szakigazgatás és a halászatra jogosult szervezet hálóval próbálta kifogni az elpusztult egyedeket, mintegy 50 mázsa eltávolításáról tettek említést. (Pintér Csaba személyes közlés) A lefelé haladó szennyezés csütörtökön érte el a Rába és a Mosoni-Duna also szakaszát. A Rábán a csapadékos időszak miatt jelentős vízhozam volt tapasztalható, a Mosoni-Dunán pedig a lehetőségek szerinti maximális vízhozamot táplálták be a higítás érdekében.

5 5 Ennek ellenére Győrött, a Rábába érkező szennyezés (itt már többé-kevésbé összefüggő, vagy nagyobb gomolyagban érkező hab is tapasztalható volt, jellegzetes vegyszerszag kíséretében) az ott honos halak jelentős részét is károsította, sőt, a Mosoni-Duna beömlése után is alig történt hígulás (10 ph körüli értékeket mértek Győrött a Mosoni-Dunán, ami már nem viselhető el a halak számára. A feltehetően fentről (a sodorvonalban) lesodródó halak mellett találhatóak voltak bizonyosan helyből származó, agonizáló példányok is (fenékjáró küllő), melyek sorsa valószínűleg szintén a pusztulás. Gönyűnél, az Öreg-Dunába való betorkolás alatt azonban már csak a felszínen sodródó növényi törmelék, egy-egy addig lejutó haltetem árulkodott a katasztrófáról, partra menekülő példányok nem voltak láthatók. A tetemekre és a vergődő példányokra nagytestű sirályok és kárókatonák érkeztek. A természeti értékekben esett károk A Marcal folyó halállományáról a legfrissebb adatokat Harka et al (2009) munkája tartalmazza, melyben a korábbi felmérések adatai is szerepelnek. A legutóbbi (2008) felmérések 25 faj jelenlétéről számolnak be, melyekből mindössze 4 faj védett. Közülük is a szivárványos ökle általánosan elterjedt, gyakori faj, a fenékjáró küllö se ritka és a vágó csíkkal együtt megfelelő élőhelyen szinte mindenütt megtalálható. A fajszám az alsó szakaszon a legmagasabb, ahol a folyó érintkezik a betelepüléshez forrásul szolgáló Rába és Mosoni-Duna folyókkal. A Marcalt ért ökológia katasztrófák közül noha hatásaiban egyedülálló a mostani vörösiszap beömlés nem a mostani volt az első eset, korábban 2003 táján volt már az alsó szakaszon egy másik, totális pusztulással járó szennyezés (trágyalé ömlött a folyóba Marcaltő tájékán). Ezt követően feltehetően mintegy 3-4 év alatt bekövetkezett a halfauna gyakoribb fajokkal történő regenerációja, melyben a helybeli lakosok elbeszélései és az elpusztult egyedek alapján főként a fehér hal, valamint a ragadozó csuka és harcsa dominált. A fő népességet küsz, domolykó, bodorka és keszegfélék alkották. Ezen felül igen jelentős mértékben elszaporodott az invázív gébek állománya is. A Marcal makroszkopikus vízi gerinctelen fajainak korábbi vizsgálata nem járt kiemelkedő ritkaságok, faunisztikai érdekességek előkerülésével, egyedül a puhatestűek tűntek ki fajgazdagság és egyedszám tekintetében. Védett fajok közül jelentősebb számban az általánosan elterjedt feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus) jelenlétét sikerült kimutatni, valamint a tompa folyamkagyló (Unio crassus) előfordulását (Ambrus et al ). Mivel a Rába és a Mosoni-Duna halállományát csak igen rövid szakaszon érintette a szennyezés, várhatóan a rekolonizáció amint a Marcal ismét élhető vízfolyássá alakul ezekből a vízfolyásokból spontán módon le fog zajlani. A felsőbb szakaszokon becsatlakozó mellék vízfolyások szintén szerepet játszhatnak majd ebben a folyamatban. A folyamat gyorsítását és bizonyos értelmű befolyásolását részben a Marcal felsőbb szakaszán a meder (korábban már kezdeményezett) rekonstrukciójával (esetleg a szennyezett szakaszok kizárásával) és mesterséges, erre a víztípusra jellemző halfajok telepítésével lehetne megoldani. Természetesen a táplálékul szolgáló makrogerinctelen szervezetek és a vízi növényzet visszatelepüléséhez is idő kell. A Marcal halfaunája évi felmérés alapján (Harka et al 2009.) Magyar név Latin név Előfordul Védett 1. Bodorka Rutilus rutilus X 2. Vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus X 3. Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus X 4. Domolykó Leuciscus cephalus X 5. Balin Aspius aspius X 6. Kurta baing Leucaspius delineatus X X 7. Küsz Alburnus alburnus X 8. Karikakeszeg Abramis bjoerkna X 9. Szilvaorrú keszeg Vimba vimba X 10. Compó Tinca tinca X 11. Márna Barbus barbus X 12. Fenékjáró küllő Gobio gobio X X 13. Razbóra Pseudorasbora parva X 14. Szivárványos ökle Rhodeus sericeus X X 15. Ezüstkárász Carassius gibelio X 16. Vágócsík Cobitis elongatoides X X

6 17. Harcsa Silurus glanis X 18. Csuka Esox lucius X 19. Naphal Lepomis gibbosus X 20. Sügér Perca fluviatilis X 21. Vágódurbincs Gymnocephalus cernuus X 22. Süllő Sander lucioperca X 23. Folyami géb Neogobius fluviatilis X 24. Feketeszájú géb Neogobius melanostomus X 25. Tarka géb Proterorhinus marmoratus X Korábbi faunisztikai felmérésekben szerepel még a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) és a magyar bucó (Zingel zingel) is, melyek nagy valószínűséggel nem fordultak már elő az utóbbi években. A menyhal (Lota lota) viszont Koroncónál előkerült 2009-ben (Sallai Z. prs.comm.) ismételten. A Felügyelőség természetvédelmi szempontból megvizsgálta a benyújtott dokumentációt és megállapította az alábbiakat: 6 A monitoring terv felszíni vizekre és az élővilágra vonatkozó méréseknél a szennyező forrástól távolodva csökkenő mérési gyakorisággal számol, valamint a mérési helyek eloszlása is ritkább. Az élővilág mintavételi szelvényei a Torna-patakon, a Marcalon, a Rábán, valamint a Mosoni-Dunán vannak, melyekhez kontroll szelvények vizsgálatai tartoznak, a célállapot meghatározása végett. A Natura 2000 területeken sűrűbb a szelvényhálózat. Felügyelőségünk illetékességi területét a terv Egyházaskeszőnél éri el, közösségi jelentőségű védett terület Győr - Gyirmótnál (HUFH Rába elnevezésű Natura 2000 terület) érint. A szennyezés ezen a területen nem volt számottevő a felhígulás miatt. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ( ÉDUKÖVIZIG) /2010. számú szakvéleményében melyet a Nyugat- és Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal egységesen alakított ki a tényfeltárási terv kapcsán hiánypótlást, illetve a terv átdolgozását tartotta szükségesnek. A tényfeltárási és monitoring terv áttanulmányozását követően a hatóság az ÉDUKÖVIZIG állásfoglalására is tekintettel a tényfeltárási terv hiányosságai miatt a H /2011. számú végzésében hiánypótlást írt ki. A MAL Zrt március 11-én kelt, számon március 19-én iktatott levelében tájékoztatta a hatóságot, hogy a kárenyhítési munkák előrehaladásával a benyújtott tényfeltárási terv átdolgozása vált szükségessé, ezért kérte, hogy az átdolgozott terv benyújtására március 31-i határidőt állapítson meg a Felügyelőség. Időközben a MAL Zrt. képviseletében a Progressio Kft. mind a Felügyelőségtől, mind pedig az Északdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól egyeztetési lehetőséget kért. A hiánypótlásra megállapított határidő eredménytelen elteltét követően a Felügyelőség H / számú végzésében ismételt hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyre szintén nem érkezett válasz június 2-i keltezéssel elektronikus levélben a Progressio Kft. kérte a dokumentáció elkészítése határidejének június 20-ig történő meghosszabbítását, hivatkozva a Vízügyi Igazgatóságokkal történt megbeszélésekre, illetve a birtokukba jutott egyéb adatokra. A hatóság a fenti kérelem kapcsán H /2011. számon bekérte a Progressio Kft. nevére szóló meghatalmazást, melyet a MAL Zrt. pótlólagosan benyújtott, egyben jelezte, hogy az átdogozott tényfeltárási tervet június 24-én nyújtják be június 24-i érkeztetéssel a MAL Zrt. képviseletében a Progressio Kft. benyújtotta a hatósághoz a június 23-i dátummal elkészített MAL Zrt. Vörösiszap lerakó gátszakadását követően bekövetkezett káresemény Észak-dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területére vonatkozó Tényfeltárási Terve megnevezésű dokumentációt, valamint egyeztetési lehetőséget kért a Felügyelőségtől, melyre június 29-én sor került. Az egyeztetésről H /2011. számon emlékeztető készült. A hatóság H /2011. számú végzésével megkereste a 347/2006. ( XII.23.) Korm. rendelet 32/D.(4) bekezdésében foglaltak szerinti szakhatóságokat.

7 7 A GYMSM Kormányhivatal NSZSZ Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Népegészségügyi Intézete állásfoglalásának indokolásában megállapítja, hogy sem a szennyezés sem a mintavételi helyek, sem a monitoring hálózat illetékességi területét nem érinti, ugyanakkor az illetékes Intézet szintén megkeresésre került, így áttételnek nincs helye, ezért a Ket. 30. b.) pontja alapján érdemi vizsgálatot követően a 31. (1) a.) pontja szerint meghozta döntését. Illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. ( XII.27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete határozza meg. A GYMSM Kormányhivatal NSZSZ Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete /2011. számú állásfoglalásának indokolásában rögzíti, hogy a tényfeltárási terv kitér az illetékességi területéhez tartozó felszíni vizek vizsgálatára, ezen belül a szennyezés mértékének monitorozására, így megfelelő elepot biztosít a közegészségügyi érdekek sérülési lehetőségeinek a feltárására. Döntése meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette figyelembe: v 201/2001. (X.25. ) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről v 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minőségi védelmének szabályairól v 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. Illetékességét a 3232/2010. ( XII.27.) Korm. rendelet előírásai, hatáskörét a 347/2006. ( XII.23.) Korm. rendelet 32/D. (5) bekezdése állapítják meg. A GyMSM Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 17.2/1330-2/2011. számú állásfoglalásának indokolásában megállapította, hogy a v MAL Zrt. Vörösiszap lerakó gátszakadását követően bekövetkezett káresemény miatt közvetlenül a vörös iszap a felszíni vizek szennyezését okozta v A vörös iszappal szennyezett felszíni vízfolyások közvetlenül szomszédosak eredeti hasznosítású termőföld területekkel. A szakhatósági állásfoglalás a Ket 21. (1) bek. c.) pont, a 22. (1) bek., a 44. (1), (2),(9), bek., a termőföld védelméről szóló évi CXXIX tv. 1. (1) bek., a 43. (1) és (3) bek., a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. ( XII.27.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésén alapul. Mivel a MAL ZRt. a többszöri felszólítás ellenére sem válaszolt érdemben a felhívásra, a pótlólagosan benyújtott fent nevezett Tényfeltárási terv - dokumentáció nem tartalmazta a kért adatokat, a hatóság a már rendelkezésre álló adatok alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött az alábbi jogszabályhelyek alapján. A tényfeltárási és monitoring tervdokumentációk a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21) Kormány rendeletben ( továbbiakban: FAVV), a felszíni vizek minősége védelméről szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben, és a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Kormány rendeletben foglaltak alapján kerültek elbírálásra, mivel a kialakult szennyeződés valamennyi környezeti elemre kiterjed. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21) Kormányrendelet ( Továbbiakban: Rendelet.) 21. (8) bekezdése, a felszíni vizek minősége védelméről szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet ( továbbiakban: R.)39/B (5) bekezdése, valamint a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet ( továbbiakban: Korm.r.) 4 (7) bekezdése szerinti, ha a kármentesítés több környezeti elemet érint, a kármentesítés az érintett környezeti elemekre (földtani közeg (mederüledék), felszín alatti víz, felszíni víz, élővilág) nézve csak együttesen, egymásra tekintettel végezhető el, ezért a hatóság egységes, több környezeti elemre kiterjedő határozat meghozatala mellett döntött. A tényfeltárási tervben és a hozzá kapcsolódó monitoring tervdokumentációban foglaltakat R. 39/C (5) bekezdése, a Rendelet 22 (4) bekezdése, a Korm.r. 7. (4) bekezdése alapján fogadta el a hatóság, kikötéseit a rendelkező részben foglaltakon kívül, az alábbiakra alapozta.

8 8 A tényfeltárás elrendelése a Rendelet 22. (3) bekezdésén, a R. 39. (2) bekezdésén és a Korm.r. 7. (29 bekezdésén alapul. A határozat 2 b) i. pontjában foglalt előírást a Rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja alapján írtuk elő, 2 b) ii. pontjában foglalt előírást a 24 (1) bekezdés b) pontja alapján írtuk elő, melynek értelmében csak a B szennyezettségi határértékkel rendelkező szennyezőanyagok esetében állapítható meg D kármentesítési célhatárérték. A tényfeltárási tervben a szennyezett területek keret jellegű lehatárolása történt meg, a tényfeltárási záródokumentáció kellő mértékű megalapozásához azonban a részletes tényfeltárás során szükséges vizsgálni az áradások során elárasztott földterületek károsodását, illetve annak mértékét. Mivel a Felügyelőség e területekről kellő információval nem rendelkezik, ezért e területek helyszíni vertikális és horizontális geodéziai felmérését a tényfeltárás keretében kell elvégezni. A tényfeltárási záró-dokumentációban a szennyeződés lehatárolását a helyszíni geodézia mérések birtokában kell elvégezni a Marcal folyó azon mellékvízfolyásai esetében is, amelyeknél a folyó magas vízállása révén visszaduzzasztást okozott és amelynek következménye a mellékvízfolyások vizének és medrének elszennyeződése lett. Figyelemmel arra, hogy az üledék vizsgálata pontszerű mintavétel esetén nem ad megfelelő, hiteles eredményt, a hatóság a 2. c) viii pontban foglalt hossz és keresztszelvény vizsgálatokat írt elő. A B szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet tartalmazza. A tényfeltárási záró-dokumentáció benyújtására vonatkozó rendelkezés a Rendelet 23. (4) bekezdésén, a R. 39/C. (8) bekezdésén és a Korm. r. 8. (3) bekezdésén alapul, a dokumentáció tartalmi követelményeit a Rendelet 7. számú melléklete, a R. 39./C (9) bekezdése, a Korm.r. 8. ( 4) bekezdése foglalja össze. A mintavételre és a vizsgálatokra vonatkozó előírások a Rendelet 47. (3) bekezdésén alapulnak. A hatóság határozata a fentieken túl a R. 39/B (2) bek. a.) pontján, a Rendelet 21. (4) bekezdés a.) pontján, (7)-(8) bekezdésén, a Korm. r. 6. ( 1) bekezdés a) pontján alapul. A határozat III. fejezetében foglalt kötelezettség szegés esetén alkalmazandó szankciót a Rendelet 36. (1) bekezdése tartalmazza, a bírság mértékét a 37. (2) bekezdése rögzíti. A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza. Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét Ket a alapján biztosította, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja alapján állapította meg. Győr, augusztus 23. Németh Zoltán s.k. igazgató

Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához

Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához Bevezető Egyesületünk a rendkívül száraz 00-ik év után 00-ben tovább folytatta a cserháti patakok halfaunisztikai felmérését. A két év leforgása alatt a

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1. kép. Felmérés a Marcal megyeri, szennyezés által nem érintett szakaszán.

1. kép. Felmérés a Marcal megyeri, szennyezés által nem érintett szakaszán. A Marcal halfaunájának károsodása és regenerálódása A Torna-patakot közvetlenül érő vörösiszap szennyezés, súlyos természeti károkat okozott a Marcal folyó és a Rába alsó (torkolati) szakaszának élővilágában

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT I.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1593-8/2015 Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Balogh-Máté Rita Juhász Judit Melléklet: Tatabánya MJV Önkormányzata. Tatabánya 0953/1 hrsz. ingatlanra

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2008. Hiv. szám: Tárgy: Rábapordány PANNON-VÍZ Előadó: Műszaki ea.

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2008. Hiv. szám: Tárgy: Rábapordány PANNON-VÍZ Előadó: Műszaki ea. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Pisces Hungarici 3 (2009) A MARCAL HALÁLLOMÁNYÁNAK FAUNISZTIKAI FELMÉRÉSE FAUNAL SURVEY ON THE FISH COMMUNITY OF MARCAL RIVER

Pisces Hungarici 3 (2009) A MARCAL HALÁLLOMÁNYÁNAK FAUNISZTIKAI FELMÉRÉSE FAUNAL SURVEY ON THE FISH COMMUNITY OF MARCAL RIVER A MARCAL HALÁLLOMÁNYÁNAK FAUNISZTIKAI FELMÉRÉSE FAUNAL SURVEY ON THE FISH COMMUNITY OF MARCAL RIVER HARKA Ákos 1, SZEPESI Zsolt 2, NAGY Lajos 3 1 Magyar Haltani Társaság, Tiszafüred, harkaa@freemail.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF XXXIII. Szombathely 2015. július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL Zöldi Irma OVF JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem.

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 13715-24-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Tel.: +36 (62) 553-060/44127 Tárgy: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Szentes, kármentesítési monitoring

Részletesebben

Az MTA Duna-kutató Intézet évi zárójelentése az Ipolyon a Dunán és a Sződrákosi-patakon végzett halbiológiai felmérésekről

Az MTA Duna-kutató Intézet évi zárójelentése az Ipolyon a Dunán és a Sződrákosi-patakon végzett halbiológiai felmérésekről Az MTA Duna-kutató Intézet 2012. évi zárójelentése az Ipolyon a Dunán és a Sződrákosi-patakon végzett halbiológiai felmérésekről Kutatási témák 1. A halfajegyüttesek tér-időbeli dinamikája és a folyóvízi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Pisces Hungarici 2 (2007) A CUHAI-BAKONY-ÉR HALAI FISHES OF THE CUHAI-BAKONY-ÉR STREAM

Pisces Hungarici 2 (2007) A CUHAI-BAKONY-ÉR HALAI FISHES OF THE CUHAI-BAKONY-ÉR STREAM A CUHAI-BAKONY-ÉR HALAI FISHES OF THE CUHAI-BAKONY-ÉR STREAM HARKA Ákos 1, NAGY Lajos 2 1 Magyar Haltani Társaság, Tiszafüred, mhtt@freemail.hu 2 Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak Kulcsszavak:

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Puszta 1998. 1/15, pp. 168-172.

A Puszta 1998. 1/15, pp. 168-172. A Puszta 1998. 1/15, pp. 168-172. NÉHÁNY ADAT A KIS-SÁRRÉT HALFAUNÁJÁRÓL SALLAI ZOLTÁN 1, SZARVAS DR. GYÖRE KÁROLY 2, SZARVAS 1 NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2 HALTENYÉSZTÉSI KUTATÓ INTÉZET 1998 1.

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2008. Hiv. szám: Tárgy: Bogyoszló Pannon-Víz Zrt. Előadó: Műszaki ea.

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2008. Hiv. szám: Tárgy: Bogyoszló Pannon-Víz Zrt. Előadó: Műszaki ea. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2368-2/2/2014.I.

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő NÉBIH - Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára (105 oldal). Alapvető tudás (halfajfelismerés)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

Pisces Hungarici 2 (2007) A RÁCKEVEI-DUNA-ÁG HALKÖZÖSSÉGÉNEK FELMÉRÉSE SURVEY OF FISH COMMUNITY IN THE RÁCKEVEI DANUBE BRANCH

Pisces Hungarici 2 (2007) A RÁCKEVEI-DUNA-ÁG HALKÖZÖSSÉGÉNEK FELMÉRÉSE SURVEY OF FISH COMMUNITY IN THE RÁCKEVEI DANUBE BRANCH A RÁCKEVEI-DUNA-ÁG HALKÖZÖSSÉGÉNEK FELMÉRÉSE SURVEY OF FISH COMMUNITY IN THE RÁCKEVEI DANUBE BRANCH UGRAI Zoltán 1, GYÖRE Károly 2 1 Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Ráckeve, ugrai@rdhsz.hu 2 Halászati

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1017-24/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Sulyok Zoltán Melléklet: MOL Nyrt. - Ács 0436/1 hrsz.-ú ingatlan - Komárom-Győr közötti NA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem.

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 43187-8-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Koczkáné Kristó Gyöngyi Nagy Eszter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Vásárhelyi Róna Kft., Hódmez

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7464-19/2016. Tárgy: Pázmándfalu, Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., 062/3 és 062/8 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. június 22. Iktatószám: 9876-2/2016. Tárgy: V-TERRA Kft. (Tata) Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Dr. Giczi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Pisces Hungarici 3 (2009) A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA

Pisces Hungarici 3 (2009) A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA INVESTIGATION ON THE FISH FAUNA OF THE RIGHT-SIDE TRIBUTARIES OF HERNÁD RIVER HARKA Ákos 1, SZEPESI Zsolt 2 1 Magyar Haltani Társaság,

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5-6/2/2013. Paksa

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben