Általános mellékletek meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános mellékletek meghatározása"

Átírás

1 Általános mellékletek meghatározása Az adott oszlopba besorolásra került, hogy fő szabályként az eljárás egyes szakaszaiban milyen melléklet benyújtása kötelező. Az egyes Pályázati Felhívások a csatolandó mellékletek körét eltérően ide értve szigorúbb feltételek előírását is - meghatározhatják. Amennyiben az adott melléklet tartalma változott a korábban benyújtotthoz képest, a következő eljárási lépésben az adott melléklet érvényben lévő változatát be kell nyújtani. Ahol eredeti dokumentumot szükséges benyújtani, ott ennek helyettesítésére minden esetben megfelelő a közjegyző által hitelesített dokumentum is. Amennyiben az egyes mellékletek kiállításának dátumára vonatkozóan határidő került előírásra, az a pályázathoz történő benyújtás esetén a pályázat benyújtásától, TSZ kötéshez történő benyújtás esetén pedig a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidő lejártától számítandó. Amennyiben a Felhívás valamely melléklet esetében elektronikus benyújtást ír elő, a táblázatban foglaltaktól eltérően az alábbiak érvényesek: A pályázó által vagy megbízásából, elektronikus formátumban készített dokumentumok (pl.: tervek, táblázatok, összefoglalók) a következő formátumban fogadhatók el: doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, pdf, bmp, dwf, dwg, dwx. A más szervek által kiállított, aláírt nyilatkozatokat, megállapodásokat (pl.: civil szervezet nyilatkozata, korábbi létesítmények támogató levele, együttműködési megállapodások stb.) szkennelést követően, jól olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, míg az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni. Pályázat A PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZÁNAK ÉS A KÉPVISELETI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA A.1. SZÁMÚ MELLÉKLET Központi költségvetési szervek, egyéb költségvetési szervek és intézményeik, 1

2 önkormányzatok esetében a jogi státuszt a Törzskönyvi szám pályázati adatlapon történő megadásával kell igazolni. Forma: a pályázati adatlapon meghatározott helyen és formában Önkormányzati társulások esetében: Társulási határozat a pályázat benyújtásáról, a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításáról és a fenntartási időszakban való működtetéséről, Társulási megállapodás. Forma: pályázó által hitelesített másolat Egyéb non-profit szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek, társasházak, stb.) esetében: alapító okirat vagy alapszabály, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okirat és/vagy az illetékes megyei bíróság nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi dokumentuma. Forma: pályázó által hitelesített másolat, kivéve a külön jogszabályon alapuló nyilvántartások alapján kiadott, nyilvántartást igazoló okiratok, melyek eredeti példányát szükséges benyújtani Cégnyilvántartásban nyilvántartott szervezetek, gazdasági társaságok (profitorientált, non-profit), szövetkezetek esetében a jogi státuszt a cégjegyzékszám adatlapon történő megadásával kell igazolni. Forma: a pályázati adatlapon megjelölt helyen és formában Egyéni vállalkozó pályázó esetében a jogi státuszt a nyilvántartási szám adatlapon történő megadásával kell igazolni. Forma: a pályázati adatlapon megjelölt helyen és formában Konzorcium esetében: A konzorciumi együttműködési megállapodás, amely kiterjed a képviseleti jogra, valamint a pályázat benyújtására is., a Pályázati Útmutató mellékleteként megadott minták alapján Konzorciumi pályázat esetében a jogi státusz és a képviseleti jogosultság igazolása konzorciumi tagonként külön is szükséges, az egyes tagokra meghatározott előírás szerinti tartalommal és formában. Konzorciumi szerződés, amely kiterjed a fejlesztés, beruházás lebonyolítására, illetve a fenntartási időszakban való működtetésére, továbbá a konzorciumi tagoknak a projekt végrehajtásához kapcsolódó feladataira és felelősségére is., a Pályázati Útmutatóban mellékleteként megadott minták alapján 2

3 A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum, amely tartalmazza a szervezet hatályos létesítő okiratában foglaltakkal megegyezően a szervezet nevét, a képviseletre (cégjegyzésre) jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét, a képviselet módját, valamint a képviseletre jogosult aláírás-mintáját: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó szervezetek esetében a cégszerű aláírást igazoló dokumentumként az alábbiak is elfogadhatóak: a Ctv. vonatkozó szabályainak megfelelő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, Önkormányzatok, társadalmi szervezetek, egyéb költségvetési szervek, valamint minden eddig fel nem sorolt szervezet/pályázó esetén banki aláírás bejelentő karton és képviseletre való jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány. vagy a bank által hitelesített másolat PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA (AMENNYIBEN RELEVÁNS) A.2. SZÁMÚ MELLÉKLET Amennyiben a pályázó önkormányzat, vagy költségvetési szerv, úgy a pénzügyi alkalmasság igazolása általában nem szükséges, egyes speciális esetekben (pl. önkormányzat pályázat keretében végzett vállalkozási jellegű tevékenysége esetén) a vonatkozó Pályázati Felhívásokban előírt tartalmi és formai előírások alkalmazandók. A beszámoló készítésére kötelezett szervezetek esetében, illetve ha önkormányzatok, költségvetési szervek esetében a Pályázati Felhívás úgy rendelkezik a pénzügyi alkalmasság igazolása a szervezet: közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott: utolsó két évi összevont (konszolidált) beszámolója, ennek hiányában utolsó éves beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) benyújtásával történik. 3

4 vagy a pályázó által hitelesített másolat EVA alany vállalkozások esetében: az adóhatósághoz benyújtott utolsó kétévi EVA bevallás minden oldala vagy a pályázó által hitelesített másolat Egyéni vállalkozó esetében: az utolsó előtti és az utolsó évi SZJA bevallásokat kell benyújtani. vagy pályázó által hitelesített másolat Induló vállalkozás esetében: nyitómérleg vagy pályázó által hitelesített másolat Amennyiben a Felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak való megfelelés alátámasztására a fentiektől eltérő időszakra vonatkozó dokumentum (beszámoló, bevallás) szolgál, akkor annak benyújtása is szükséges! TULAJDONVISZONYOK, PER- ÉS IGÉNYMENTESSÉG IGAZOLÁSA A.3. SZÁMÚ MELLÉKLET Tulajdonviszonyok igazolása: A beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i). Pályázati Felhívás eltérő rendelkezése hiányában elegendő szemle típusú nem hiteles (TAKARNET rendszerből lekért) tulajdoni lap másolat is. A Pályázati Útmutató C7. pontjában a pályázat benyújtásához meghatározott dokumentumok a pályázatban érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyainak megfelelően. A Pályázati Útmutató C7. pontjában a támogatási szerződés megkötéséhez meghatározott dokumentumok a pályázatban érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyainak megfelelően 4

5 Per- és igénymentesség igazolása: Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. Az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog esetén a jelzálogjogosult hozzájárulásának benyújtására nincsen szükség. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén a projektgazdának írásban nyilatkoznia, továbbá amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb. hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). ENGEDÉLYEK A.4. SZÁMÚ MELLÉKLET Amennyiben a tervezett fejlesztés nem engedély köteles: Tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem engedély köteles, és Műszaki leírás és tervdokumentáció (helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi állapot bemutatása - fotódokumentáció, stb.). A Pályázati Útmutató F1. pontjában meghatározottakra figyelemmel amennyiben a pályázathoz nem került benyújtásra, legkésőbb a támogatási szerződéshez csatolandóak a per-és igénymentességet igazoló dokumentumok. nyilatkozat, illetve tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció Amennyiben a tervezett fejlesztés építési, és/ vagy környezetvédelmi, és/vagy egyéb létesítési engedély köteles, és rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor: csatolni kell a pályázó nevére kiállított, jogerős engedélyt és az engedélyezett tervdokumentációt, a lentiekben meghatározott formában. Ekkor az alábbiakban részletezett további mellékletek benyújtása nem szükséges. Amennyiben a tevékenység engedélyköteles, úgy az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: 5

6 Tervpályázatok (ha releváns) Amennyiben a fejlesztéssel kapcsolatban tervpályázat lefolytatásra került úgy a tervpályázatok záró dokumentumai pályázói döntés, illetve a releváns Pályázati Felhívásban foglaltak szerint benyújthatók, az értékelés során figyelembe vehetők. vagy a másolati példány a pályázó nyilatkozatával, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező. Tervtanácsi vélemény (ha releváns) Az építéssel kapcsolatos eredeti tervtanácsi vélemény, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata (ha releváns) vagy a másolati példány a pályázó nyilatkozatával, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező. Környezeti engedélyeztetés dokumentumai (ha nem a létesítési típusú engedélyeztetés keretében, hanem azt megelőzően folytatják le) Előzetes környezetvédelmi vizsgálatról készült dokumentáció vagy konzultációs kérelem (Amennyiben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján kötelező.) Amennyiben a TSZ kötés időpontjáig nem került benyújtásra, úgy környezetvédelmi engedély, és amennyiben releváns egységes környezethasználati engedély eredetije vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata, vagy kiállító által hitelesített másolat, vagy a másolati példány a pályázó nyilatkozatával, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező. Hatóság döntése az előzetes környezetvédelmi vizsgálatról vagy vélemény az előzetes konzultációról (Amennyiben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján kötelező.), vagy kiállító által hitelesített másolat, vagy közjegyző által hitelesített másolat. Ha rendelkezésre áll: környezetvédelmi felülvizsgálat és releváns terv. Amennyiben környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles a tevékenység, környezetvédelmi hatástanulmány is szükséges., vagy kiállító által hitelesített másolat, vagy a másolati példány a pályázó nyilatkozatával, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező. Forma: hatóság nyilatkozata az eljárás megindításáról (eredeti vagy a kiállító által hitelesített másolat) 6

7 Amennyiben a fejlesztés vízelvezetést is tartalmaz: és a befogadó nem a pályázó kezelésében van, úgy befogadó kezelőjének befogadói nyilatkozata. Építési engedély Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a jogerős építési engedély úgy a pályázat benyújtásához elegendő: a benyújtott, a hatóság által érkeztetett építési engedély iránti kérelem vagy az engedélyező hatóság nyilatkozata az engedélyezési eljárás megindításáról, valamint az engedélyező hatósághoz benyújtott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Forma: a hatósági igazolás, illetve hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által Amennyiben eddig az időpontig nem került benyújtásra csatolandó: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció "sárga könyves" megvalósítás esetében a legalább tendertervi szintű dokumentáció, egyéb esetben kiviteli terv szintű dokumentáció Forma: A hatósági igazolás illetve hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, tif vagy jpg, és dwg vagy dxf tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, tif vagy jpg, és dwg vagy dxf tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció. Telekalakítási engedély (ha releváns) Amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll: az illetékes Körzeti Földhivatal telekalakítást jóváhagyó határozata, telekalakítást bemutató változási vázrajz, illetve a telekalakítás előtti állapotot bemutató térképmásolat. hatósági határozat, tervezői ellenjegyzéssel ellátott, pályázó által hitelesített változási vázrajz és telekalakítás előtti állapotot bemutató térképmásolat Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre: telekalakítást bemutató változási vázrajz, illetve a telekalakítás előtti állapotot bemutató térképmásolat, valamint a Körzeti Földhivatal igazolása a telekalakítási kérelem benyújtásáról hatósági igazolás, tervezői ellenjegyzéssel ellátott, pályázó által hitelesített vázrajz, ill. térképmásolat Amennyiben korábban nem került benyújtásra: az illetékes földhivatal telekalakítást jóváhagyó határozata, telekalakítást bemutató változási vázrajz, illetve a telekalakítás előtti állapotot bemutató térképmásolat. hatósági határozat, tervezői ellenjegyzéssel ellátott, pályázó által hitelesített változási vázrajz és telekalakítás utáni, új állapotot bemutató térképmásolat. Vízjogi engedélyek (ha releváns) Amennyiben a projekt fő tevékenységét tekintve vízépítési jellegű, úgy a pályázat A Támogatási Szerződéskötés feltételeként, ha a projekt fő tevékenysége vízépítési jellegű, úgy a vízjogi engedély 7

8 benyújtásakor elegendő az elvi vízjogi engedélyt, amennyiben rendelkezésre áll a vízjogi létesítési engedélyt benyújtani. Forma: A hatósági igazolás, illetve hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg,tif és dwg vagy dxf köteles tevékenységek vonatkozásában elvárás a jogerős vízjogi létesítési engedély és a hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervek benyújtása. Amennyiben a projekt fő tevékenységét tekintve nem vízépítési jellegű, de tartalmaz vízjogi engedély köteles tevékenységeket is, az elvi vízjogi engedély és a hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervek benyújtása kötelező. Amennyiben a projekt fő tevékenységét tekintve nem vízépítési jellegű, de egyes tevékenységek vízjogi engedélykötelesek, úgy a pályázathoz a fentiek hiányában minimális elvárásként tervezői koncepcióterv szintű tervdokumentációt kell benyújtani a tervezett fejlesztési elemről., tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció Forma: A hatósági igazolás, illetve hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, tif vagy jpg, és dwg vagy dxf Útépítéshez kapcsolódó engedélyek (ha releváns) Amennyiben a projekt fő tevékenysége útépítési jellegű, de egyes tevékenységek vízjogi engedélykötelesek, úgy ha rendelkezésre áll, úgy jogerős útépítési engedélyt, ha nem áll rendelkezésre úgy jogerős elvi (út)építési engedélyt, ha nem áll rendelkezésre, úgy az engedélyezési folyamat megindításáról hatósági igazolást kell benyújtani. Forma: A hatósági igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll, a hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által hitelesített másolata. A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf Amennyiben a projekt fő tevékenysége nem útépítési jellegű, úgy a pályázathoz a fentiek hiányában minimális elvárásként tervezői koncepcióterv szintű tervdokumentációt kell benyújtani a tervezett fejlesztési elemről. Amennyiben a projekt fő tevékenysége útépítési jellegű, és korábban nem került(ek) benyújtásra a projekt megvalósításához kapcsolódó jogerős útépítési engedély(ek) (útépítési, elbontási, megszűntetési, fennmaradási engedély) és a hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervek, úgy azok benyújtása a TSZ kötés feltétele. Amennyiben a projekt fő tevékenysége nem útépítési jellegű, a TSZ kötés feltételeként a fentiek hiányában minimális elvárásként az elvi hatósági engedélyt és a hatóság által jóváhagyott engedélyezési terveket kell benyújtani. Forma: A hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg,vagy tif és dwg vagy dxf, tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció Gázvezetékhez kapcsolódó engedélyek (ha releváns) Amennyiben rendelkezésre áll: az eljáró hatóságok engedélye, vagy igazolása az engedély iránti kérelem benyújtásáról. Amennyiben az engedély megléte a beruházás megkezdésének feltétele, úgy az eljáró hatóságok jogerős engedélye, amennyiben a beruházás megkezdésének az engedély megléte nem feltétele, úgy igazolása az engedély iránti kérelem 8

9 Forma: A hatósági igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll, a hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság, által hitelesített másolata. A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre, úgy minimális elvárásként elegendő koncepcióterv szintű dokumentáció benyújtása. benyújtásáról. Forma: A hatósági engedély vagy igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció Villamosenergiához kapcsolódó engedélyek (ha releváns) Amennyiben rendelkezésre áll: az eljáró hatóságok jogerős engedélye, vagy igazolása az engedély iránti kérelem benyújtásáról. Forma: A hatósági engedély vagy igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tif vagy dwg vagy dwf Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre, úgy minimális elvárásként elegendő koncepcióterv szintű dokumentáció benyújtása. Amennyiben az engedély megléte a beruházás megkezdésének feltétele, úgy az eljáró hatóságok jogerős engedélye, amennyiben a beruházás megkezdésének az engedély megléte nem feltétele, úgy az eljáró hatóságok igazolása az engedély iránti kérelem benyújtásáról. Forma: A hatósági engedély vagy igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tifvagy dwg vagy dwf tervezői nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció Hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedélyek (ha releváns) Amennyiben a beruházás megkezdésének feltétele és/vagy rendelkezésre áll: Létesítési, közterület használati ügyekben az illetékes jegyző, illetve másodfokon területileg illetékes regionális államigazgatási hivatal jogerős engedélye Környezethasználati ügyekben a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jogerős engedélye Egyéb a létesítéssel kapcsolatos jogerős építési/létesítési engedély Forma: A hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság, illetve közjegyző által Amennyiben a beruházás megkezdésének feltétele és/vagy létesítési, közterület használati ügyekben az illetékes jegyző, illetve másodfokon területileg illetékes regionális államigazgatási hivatal jogerős engedélye Környezethasználati ügyekben a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jogerős engedélye Egyéb a létesítéssel kapcsolatos jogerős építési/létesítési engedély 9

10 A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre úgy: Létesítési, közterület használati ügyekben az illetékes jegyző, illetve másodfokon területileg illetékes regionális államigazgatási hivatal igazolása az engedélyezési folyamat megindításáról Környezethasználati ügyekben a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség igazolása az engedélyezési folyamat megindításáról Amennyiben a beruházás műszaki tartalmától függően a beruházás megkezdésének feltétele és rendelkezésre áll: Környezethasználati ügyekben a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jogerős engedélye, Egyéb a létesítéssel kapcsolatos jogerős építési/létesítési/közterület használati engedély. Amennyiben a beruházás megkezdésének az engedélyek megléte nem feltétele, úgy minimális elvárásként a fenti engedélyező hatóságok igazolásai az engedélyezési folyamatok megindításáról. Forma: A hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság, illetve közjegyző által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf Amennyiben a beruházás megkezdésének az engedélyek megléte nem feltétele, úgy minimális elvárásként elegendő koncepcióterv szintű dokumentáció benyújtása. Forma: A hatósági engedély vagy igazolás az engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve amennyiben rendelkezésre áll, hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által A terveket elektronikus formában is be kell küldeni (pdf, vagy jpg vagy tif és dwg vagy dxf SZAKMAI MEGALAPOZÓ TANULMÁNY (AMENNYIBEN RELEVÁNS) A.5. SZÁMÚ MELLÉKLET Megvalósíthatósági Tanulmány vagy a Pályázati Felhívásban meghatározott szakmai megalapozó tanulmány az előírt tartalommal. RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 10

11 A.6. SZÁMÚ MELLÉKLET A projekt keretében tervezett tevékenységek elszámolható és nem elszámolható költségeinek alátámasztására a pályázati adatlap mellékleteként megadott részletes költségvetési tábla benyújtása kötelező. Forma: a kiírásban megadott xls táblázatban, a pályázó eredeti, cégszerű aláírásával A részletes költségvetési táblát elektronikus formában is be kell küldeni (xls formátumban, szerkeszthető formában). Az alábbi esetekben a részletes költségvetési tábla kitöltése mellett annak alátámasztására külön dokumentumok benyújtása is szükséges: Előkészítéshez kapcsolódó, a pályázat benyújtása előtt megrendelt vagy teljesített szolgáltatás, saját teljesítés: megrendelő vagy szerződés, vagy költségszámla, saját teljesítés esetén közvetlen önköltség Részletes tervek alapján a pályázati dokumentációban megkívánt tartalommal pontosított, a költségek alátámasztását igazoló részletes költségvetési tábla. Forma: a megadott xls. táblázatban pályázó eredeti, cégszerű aláírásával Építési, kivitelezési tevékenység esetén: tételes költségvetés (szakágakra, munkanemekre, anyag és munkadíjra bontott tételes költségvetés, rezsióradíj megjelenítéssel munkanemenként külön-külön, nettó+áfa=bruttó bontásban) Építési, kivitelezési tevékenység: tervezői költségbecslés vagy a pályázó által hitelesített másolat. KKV MINŐSÍTÉSI NYILATKOZAT (AMENNYIBEN RELEVÁNS) A.7. SZÁMÚ MELLÉKLET A KKV jogosultság igazolására szolgáló nyilatkozat, amelynek benyújtása a Pályázati Felhívás kifejezett rendelkezése esetén szükséges. 11

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft.

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés megkötése Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP 1.1.1.E-11- Telephelyfejlesztés c. konstrukció Képzés tematikája: Támogatási Szerződéskötéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u.

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Pályázati űrlap Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 1/a, 1/b mellékletében meghatározott Szeged város

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Tóth Gábor önkormányzati képviselő

Tóth Gábor önkormányzati képviselő Tóth Gábor önkormányzati képviselő Dr. Zalán Gábor jegyző úr Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8. Tisztelt Jegyző Úr! Köszönöm a 2015. június 29-én részemre 481-8/2015 ügyiratszámú

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Pályázati kiírás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 2. Bevezetés 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Előterjesztés Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím A bejelentés

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben