A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója"

Átírás

1 A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában 1 (KÉ évi 152. szám; december 22.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 64. -ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint útmutatót ad ki a Kbt ának (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Az útmutató a kizáró okok igazolása rendszerével kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze, illetve abban ad eligazítást, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek), az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozóknak, illetve erőforrást nyújtó szervezeteknek a Kbt a alapján milyen igazolásokat kell benyújtaniuk Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely tagállamában (értve ezen az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokat is lsd. Kbt pont) kiírt közbeszerzési eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként igazolhatják. (A továbbiakban az ajánlattevő és ajánlat alatt a részvételre jelentkezőt és a részvételi jelentkezést is értjük. Ahol ezekre nézve speciális szabályok érvényesülnek, ott külön felhívjuk erre a figyelmet.) A Közbeszerzések Tanácsa elöljáróban felhívja a közbeszerzési eljárások résztvevőinek figyelmét arra, hogy az európai közösségi közbeszerzési irányelvek nemzeti jogba történő átültetésének következtében a Kbt.-nek a kizáró okok igazolásával kapcsolatos szabályai olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek a hazai jogrendszerben nem értelmezhetőek (így például az eskü alatt tett nyilatkozat vagy a szakmai szervezet fogalma). Céljuk az, hogy a tagállamokban e téren jelentkező eltérő szabályozás ne jelentsen akadályt a más tagállamban letelepedett vállalkozás számára a közbeszerzési eljárásban történő részvétel során. 1 Jelen útmutató a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában kibocsátott, a Közbeszerzési Értesítő évi 111. számában, szeptember 23-án megjelent útmutatójának módosított változata. A korábbi útmutató szövegéhez képest újonnan beépített részeket aláhúzással jelöltük. 1

2 A kizáró okokat a Kbt ának (1) bekezdése, a 61. -ának (1)-(2) bekezdései, valamint a 62. -ának (1) bekezdése tartalmazzák, a kizáró okok hiánya igazolásának módját pedig a 63. -ának (1)-(9) bekezdései rögzítik. [Lsd. még különösen: a Kbt (2) bekezdését, a 121. (4) bekezdését, a 135. (1) bekezdését, a 136. (3)-(4) bekezdését, a át, a át, 249. (3) bekezdését, 252. (2) bekezdés f) pontját.] A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXXVIII. törvény szeptember 15-ével lényeges változásokat vezetett be a kizáró okok és azok igazolásának rendszerét illetően. A kizáró okok igazolásának módjára vonatkozó 63. -t a jogalkotó újraszabályozta, a szabályozásba beépítette a korábbi 63/A. -a, illetve 71. -a (3) bekezdésének szabályait (e rendelkezéseket egyidejűleg hatályon kívül helyezte). Az új 63. szerinti szabályok leglényegesebb változása az igazolások benyújtása terén az, hogy az igazolásokat főszabály szerint az ajánlat beadásával egyidejűleg kell csatolni. A kizáró okokat érintő változásokat az Útmutató I. Része foglalja össze. Az Útmutató II.-III. Része tartalmazza a kizáró okokat és a kizáró okok hiányának igazolását, az Útmutató IV.-V. Része pedig a kizáró okokról szóló igazolások formai illetve tartalmi kérdéseiben nyújt eligazítást. I. A kizáró okokat érintő változások A kizáró okokra vonatkozó szabályokat érintő főbb változások az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. egyes kizáró okokat érintő tartalmi változások; 2. a kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatos szabályok változása. 1. A Kbt a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kizárási esetkör pontosításra került. Ez alapján a kizáró ok akkor áll fenn, ha az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A módosítás beiktatta továbbá a Kbt a (1) bekezdésének új i) pontját. A szabályozás értelmében kizáró oknak minősül, ha az érintett ajánlattevő (alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 2

3 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. A módosítás újraszabályozta a Kbt ának (1) bekezdését. A rendelkezések értelmében kizáró oknak az minősül, ha az ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a továbbiakban tíz százalék feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. (3) bekezdése, 71. ) teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. (4) bekezdése, 130. (6) bekezdése, 136/A. (2) bekezdése, 157. (3) bekezdése vagy 204. (5) bekezdése szerinti rangsorolása. 2. A kizáró okok szabályozását érintő legfontosabb változás az igazolás rendszerének alapvető átalakítása, így lényeges változást jelent a Kbt ának újraszabályozása. Ennek keretében az új 63. (1) bekezdésével összefüggésben a április 1-jét megelőző megközelítés érvényesül az igazolások benyújtásának módja tekintetében, azaz ismét az ajánlat beadásával egyidejűleg kell gondoskodni az előírt alakiságoknak megfelelő igazolások csatolásáról. Másrészt a módosítás további jelentős változtatása, hogy egyes kizáró okok tekintetében megszűnik az ajánlattevőknek, a tíz százalék fölötti alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek közvetlen igazolás csatolási kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a Kbt ának (6) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok hiányának igazolási módja tekintetében irányadók a Kbt ának (7)- (8) bekezdései is, melyek alapján ha létezik a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, az ajánlatkérő számára ingyenesen hozzáférhető elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás, akkor az ajánlattevő nem kötelezhető az e körbe tartozó adatok szolgáltatására. 3

4 A 63. (2) bekezdése tartalmilag nagyrészt megegyezik a korábbi (2) bekezdéssel. A g) pont tekintetében megemlítendő, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatos, a 13. (1) bekezdésével összefüggésben álló módosítás eredményeként a jegyzék elektronikus változata közhitelesnek minősül. A módosítás alapján a minősített ajánlattevők esetében a jegyzéken való szereplés ténye alapján igazoltnak kell tekinteni a kizáró okok hiányát. A minősített ajánlattevőknek azonban külön kell a Kbt. 63. szerint igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése e) pontjának, valamint ha az ajánlatkérő azt előírta a 61. (2) bekezdésének hatálya alá. Tekintettel azonban arra, hogy a közösségi közbeszerzési joggal összhangban más tagállam is vezethet minősített ajánlattevői jegyzéket, mely esetben az elektronikus forma nem feltétlenül minősül közhitelesnek, a szabályozás alapján a külföldön letelepedett minősített ajánlattevők vonatkozásában az igazolás módja a jegyzék szerinti igazolás benyújtása [Kbt. 14. (2) bekezdés]. A Kbt ának új (3) bekezdése tartalmazza a korábbi 71. (3) bekezdését. Ennek alapján itt kapott helyet az a rendelkezés, mely értelmében a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, illetőleg két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt ának új (4) bekezdése a kizáró okok igazolásának módjai közé emelte a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést. A rendelkezések alapján hatósági igazolásnak minősül az a körülmény, ha az érintett szervezet szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Kbt ának új (5) bekezdése tartalmilag nagyrészt megegyezik a korábbi (6) bekezdéssel. Kiegészítést jelent ellenben, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt a (1) bekezdésének g) pontja szerinti kizáró ok ellenőrzését az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára vonatkozóan kell elvégezni (mely időpont a kétszakaszos eljárásokra is irányadó). A Kbt ának új (6) bekezdésébe került átemelésre tartalmát tekintve a korábbi 63/A. (1) bekezdése. Lényeges változást jelent viszont e jogszabályi rendelkezés tekintetében, hogy az elektronikus nyilvántartások ellenőrzésével kapcsolatos dokumentálási és megőrzési kötelezettség tekintetében a módosítás által újonnan beiktatott 20. (7)-(8) bekezdéseire történő hivatkozás szerepel. Előzőekkel kapcsolatban megemlítendő, hogy az új 20. (7) bekezdésében kapott helyet a korábbi 63/A. (1) bekezdése, mely alapján az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az 4

5 erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Kbt ának újonnan beiktatott (8) bekezdése rendezi azt, hogy a (7) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az ajánlatkérőnek milyen időpontban kell ellenőriznie. A szabályozás értelmében ezek a következők: - egyszakaszos eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta és az eredményhirdetés között, - két szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta és a részvételi szakasz eredményhirdetése között szükséges az ellenőrzést egy alkalommal elvégezni. A szabályozás rendelkezik továbbá arról is, hogy az ellenőrzés tényét és eredményét a nyilvántartás vonatkozó részét kinyomtatva vagy elektronikusan gyakorolt eljárási cselekmények esetén a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti elektronikus formában a 7. (2) bekezdése szerinti határidőig kell megőriznie az ajánlatkérőnek. Felhívjuk a közbeszerzésekben érintettek figyelmét, hogy az előzőek szerinti elektronikus, hatósági, valamint közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről a Közbeszerzések Tanácsa külön útmutatót bocsát ki. A Kbt ának új (7) bekezdése egyrészt tartalmában kisebb változtatásokkal megegyezik a korábbi (3) bekezdéssel, a köztartozást nyilvántartó hatóságok által kiadott igazolások tartalmi elemei vonatkozásában. (Lsd. az igazolásának azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.) Másrészt e bekezdés kiegészült a korábbi 63/A. (4) bekezdésének rendelkezéseivel, és itt kerül rögzítésre, hogy a hatósági igazolást a hatóság négy munkanapon belül adja ki, a hatóság az ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. Lényeges módosításnak tekinthető a Kbt ának (8) bekezdésében szereplő rendelkezések beiktatása. A gyakorlatban felmerülő problémák orvoslása érdekében kimondja a jogszabály, hogy a (7) bekezdés szerinti hatósági igazolást az ajánlatkérő akkor is köteles elfogadni, ha - nem kifejezetten közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, és/vagy - az ajánlatkérő, illetőleg az ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, és/vagy 5

6 - ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt. Az elfogadhatóság feltétele azonban, hogy az igazolásnak minden egyéb tekintetben alkalmasnak kell lennie annak bizonyítására, hogy az eredményhirdetés (két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi szakasz eredményhirdetésének) felhívásban megjelölt időpontjában nincs az ajánlattevőnek (tíz százalék feletti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek) egy évnél régebben lejárt köztartozása. A Kbt ának új (9) bekezdése megegyezik a korábbi (5) bekezdéssel (Lsd. új közteher megállapításának időbeli alkalmazhatósága). Az új (10) bekezdés tartalmát tekintve szintén nem új: megegyezik a korábbi 63/A. (5) bekezdésével (Lsd. az ajánlatkérői tájékoztatási kötelezettséget más ajánlatkérő megkeresésére a 61. -a (1) bekezdésének c) pontja szerinti kizáró ok tekintetében). II. A kizáró okok A) A Kbt ának (1) bekezdése értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó (a teljesítésben való részvételének mértékétől függetlenül) vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható a büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat 6

7 szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott 2, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. B) A Kbt ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek tíz százalék feletti alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen Kbt. 70. (3) bekezdése, Kbt. 71. ) teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. (4) bekezdése, 130. (6) bekezdése, 136/A. 2.A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség [az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 16. (4) bekezdés a) pont] elmulasztása mellett a járulékfizetési kötelezettség elmulasztása miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetőleg a bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. 7

8 (2) bekezdése, 157. (3) bekezdése vagy 204. (5) bekezdése szerinti rangsorolása. Az ajánlatkérő az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) megjelölésével köteles tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát az (1) bekezdés b) pontja szerinti kizárásról, és a kizárás időpontjáról. C) A Kbt ának (1) bekezdésében foglalt kizáró okok az ajánlatkérő döntésétől függően alkalmazhatók. Ennek megfelelően az ajánlatkérő a felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, tíz százalék fölötti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pontok tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. D) A Kbt ának (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a felhívásban azt is előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 8

9 E) A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásban irányadó rendelkezések A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásban a kizáró okok tekintetében a ának (3) bekezdése alapján kell eljárni. A hivatkozott rendelkezés értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jogosult a 60. (1) bekezdése, 61. (1) bekezdése és a 62. szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek az érvényesítését előírni. Hangsúlyozandó, hogy mindezek alapján az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem köteles kizáró okot előírni. Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy kizáró okot vizsgálni kíván, úgy jogosult a kizáró okok közül akár (az adott -on belül is) egyet, vagy többet is előírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. Mivel a Kbt (3) bekezdésében az érvényesíthető kizáró okok és a nyilatkozati kötelezettség köre között nincs különbség, ezért egyszerű eljárásban a 62. (1) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról is nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek (10% feletti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek), ha ilyen kizáró okot az ajánlatkérő érvényesített a közbeszerzési eljárásban. Továbbá álláspontunk szerint az ajánlattevő nyilatkozati kötelezettsége kiterjed a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti 10% alatti alvállalkozók tekintetében teendő nyilatkozatra is. Az ajánlatkérő, amennyiben előírta valamely kizáró ok érvényesítését, úgy a felhívásában köteles hivatkozni valamennyi általa előírt, az A)-B) pontokban meghatározott kizáró okra (Kbt. 60. (5) bekezdés, Kbt 62. (2) bekezdés), és értelemszerűen a C)-D) pontokban foglaltakra is. III. A kizáró okok hiányának igazolása A módosítás további jelentős változtatása, hogy közbeszerzési eljárás során, ha létezik a közbeszerzési eljárás nyelvén az ajánlatkérő számára ingyenesen hozzáférhető elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás, akkor az ajánlattevő nem kötelezhető az e körbe tartozó adatok szolgáltatására. A Közbeszerzések Tanácsa e nyilvántartásokról útmutatót tesz közzé. Tekintettel azonban arra, hogy a nyilvántartások köre, tartalma időben változó, célszerű az ajánlattevőnek ajánlatában hivatkozni arra, ha valamely kizáró ok igazolásának az említett feltételeknek megfelelő nyilvántartással kíván eleget tenni. A Tanács felhívja a figyelmet arra is, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 3. -ának (1) bekezdésére figyelemmel nem bővítheti a csatolandó igazolások körét. 9

10 Az Útmutató II. részének B) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek, a tíz százalék fölötti alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban figyelemmel a Kbt ának (1) bekezdésére nem kell igazolniuk. Az alábbi táblázat a könnyebb kezelhetőség érdekében egymás mellé rendezi az egyes kizáró okokat, illetve igazolási módjukat. Az igazolásoknál tekintettel voltunk arra a körülményre, hogy a Kbt. egyes Fejezetei szerinti eljárásokban, illetve a speciális eljárásokban az általánostól eltérő szabályok is irányadóak, továbbá célszerűségi okokból külön tüntettük fel, hogy az igazolás módja az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában miként alakul. III.1. A Kbt. IV. fejezete szerinti közbeszerzési eljárásokban irányadó igazolási módok III.1.1. Igazolási módok az ajánlattevő vonatkozásában Kizáró okok Az igazolás módja a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték; A) 3 Kbt. 60. (1) bekezdés az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány) b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat 1. magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány 2. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata 3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző 3 A kizáró okok táblázatban való felsorolásánál a II. pont szerinti besorolást vettük alapul. Figyelemmel arra, hogy a II.B) pontban foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek (tíz százalék feletti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek) nem kell igazolnia, a II.B) pontra hivatkozás a táblázatban nem szerepel. 10

11 alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; által hitelesített nyilatkozat közjegyző által hitelesített nyilatkozat a VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás 4, vagy köztartozásmentes adózói adatbázis ( közjegyző által hitelesített nyilatkozat 4 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 85/A. (1) bekezdése alapján az adózó közbeszerzési eljárásban történő részvételhez ún. együttes adóigazolás kiállítását is kérheti az APEH-tól. Az együttes adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a vámhatóság által nyilvántartott köztartozást, illetőleg azok hiányát. 11

12 g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 1. a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásból ( illetve a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben) nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi; 2. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi ( 5 természetes személy ajánlattevők esetében: hatósági erkölcsi bizonyítvány linken a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvántartásából 6 Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb ajánlattevőknek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk. 12

13 i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. közjegyző által hitelesített nyilatkozat C) Kbt. 61. (1) bekezdés (a felhívás tartalmától függően) a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot közjegyző által hitelesített nyilatkozat közjegyző által hitelesített nyilatkozat 13

14 szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. közjegyző által hitelesített nyilatkozat cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonata, illetve az egyéni vállalkozók esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartás alapján az ajánlatkérő ellenőrzi 7 építési beruházás esetén a vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékén való szereplés, melyet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 39. (3)-(5) és (7) bekezdéseiből következően az ajánlatkérő ellenőriz 8 engedély vagy jogosítvány hiteles másolata, vagy ha az a közbeszerzés tárgya tekintetében jogszabályi előírás a szervezeti, köztestületi kamarai tagságról szóló igazolást Ha a beszerzés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatban a Kbt. 20. (7) bekezdésének hatálya alá tartozó nyilvántartás létezik, akkor ezt az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett D) Kbt. 61. (2) bekezdés az illetékes önkormányzati adóhatóság/adóhatóságok (a jegyző/jegyzők) által kiállított igazolás/igazolások, vagy 7 a honlapon (lekérdezés nyilvántartási szám, igazolványszám és adószám alapján lehetséges) 8 a honlapon 14

15 eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott Álláspontunk szerint a helyi adóval kapcsolatos nyilvántartás még ha az önkormányzat elektronikusan vezeti is nem tartozik a Kbt. 20. (7) bekezdés hatálya alá, mert jogszabály nem írja elő, hogy nyilvános legyen. Álláspontunk szerint a cégnyilvántartásról, a cégnyilványosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Cnyt.) 1. (2) bekezdése szerinti céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen elektronikusan szerzett adatok nem helyettesítik a Kbt. 63. (2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági nyilvántartás kivonatát (tehát a cégkivonatot vagy cégmásolatot), mert a Cnyt. 15. (2) bekezdése szerint a céginformációs szolgálattól közokiratban szereplő cégadatot csak ellenszolgáltatásért lehet kérni. A cégnyilvántartás a Cnyt. 1. (1) bekezdés d) pontja szerint közhiteles. Az olyan forrás (céginformációs szolgálat ingyenes adatai) tehát, mely cégről nem közhiteles adatot bocsát rendelkezésre, nem egyenértékű a cégnyilvántartással és így a Kbt. 63. (2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági nyilvántartás kivonatával. Ugyanakkor felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy ha egyszerű eljárásban ahol kizáró ok érvényesítése esetén is csak nyilatkozni kell a kizáró ok fenn nem állásáról és így cégkivonatot nem kell beadni az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 70/A. (1) bekezdés e) pontja szerint aláíró személyek képviseleti jogosultságát kívánja ellenőrizni, akkor jogosult cégkivonat helyett a céginformációs szolgálattól ingyenesen kérhető információ alapján ellenőrizni a képviseleti jogot, mert ezzel kapcsolatban a Kbt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy bírósági nyilvántartás alapján kellene ellenőriznie. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy azon kizáró okok vonatkozásában, amelyeknél a fenti táblázat több igazolási módot rögzít, az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet kizárólag azon igazolási módot választhatja, amely rá nézve irányadó. A Kbt a (2) bekezdés g) pontja értelmében az ajánlatkérő minősített ajánlattevő esetében köteles elfogadni igazolásként a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén történő szereplés tényét, abban a körben, amiben a jegyzék figyelemmel a 14. -ban foglaltakra is bizonyítja, hogy az ajánlattevő nem esik a Kbt valamely esetének hatálya alá. 15

16 III.1.2. A kizáró okok hiányának igazolása az alvállalkozó vonatkozásában Az ajánlatban minden esetben a beszerzési tárgytól és az ajánlatkérő döntésétől függetlenül meg kell jelölni a tíz százalék feletti alvállalkozót és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és annak százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a tíz százalék feletti alvállalkozó közreműködik. Meg kell jelölni továbbá a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Az igazolás módja az alvállalkozó esetében attól függ, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó közreműködésének mértéke a teljesítés során meghaladja-e a közbeszerzés értékének tíz százalékát, vagy sem. Meg kell jegyezni továbbá, hogy az alvállalkozókra is irányadók a minősített ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések, amennyiben az alvállalkozó szerepel a jegyzéken. III.1.2. A) A kizáró okok igazolása a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében A kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni (Lsd. III.1.1. pont) a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt a, 62. -a, és amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a 61. szerinti kizáró okok valamelyikét előírta, a hivatkozott rendelkezésben foglalt kizáró okok hatálya alá esik. III.1.2. B) A kizáró okok igazolása a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében A tíz százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő minden esetben csak arról köteles ajánlatában nyilatkozni, miszerint a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt a, 62. -a, illetve amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta a 61. -a (1) bekezdésének d)-e) pontjai, továbbá a 61. -ának (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A tíz százalék alatti alvállalkozó esetében azon kizáró okokra, amelyek vizsgálatát a Kbt. csak a tíz százalék feletti alvállalkozókra teszi lehetővé, az ajánlattevőt ilyen nyilatkozattételi kötelezettség sem terheli [Lsd. Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjai]. Megjegyzendő, amennyiben a tíz százalék alatti alvállalkozó a Kbt. 69. (8) bekezdése értelmében részt vesz az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, úgy abban az esetben is az ajánlattevőnek kell a kizáró okokról ajánlatában nyilatkozni ezen alvállalkozó vonatkozásában. 16

17 III.1.3. A kizáró okok igazolása az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában A Kbt a (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Az igazolás módja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni. III.2. A Kbt. 4. címe szerinti két szakaszból álló eljárásokra irányadó rendelkezések A Kbt ának (2) bekezdése alapján sem a részvételi, sem az ajánlattételi szakaszban nem vehet részt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik. A részvételre jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. szerint kell megfelelően eljárnia, az igazolásokat a részvételi jelentkezésben kell beadnia. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 63. (3) bekezdés]. Az ajánlatkérő a két szakaszból álló eljárásban a közbeszerzési eljárás nyelvén ingyenesen rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokban való szereplést a részvételi határidő lejárta és a részvételi szakasz eredményhirdetése között egy alkalommal köteles ellenőrzi [Kbt. 20. (8) bekezdés]. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel (a munkaügyi jogszabálysértésekkel kapcsolatos kizáró ok) megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára vonatkozóan [Kbt. 63. (5) bekezdés]. Tehát a részvételi szakaszban azt kell ellenőrizni, hogy az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének időpontjára nem telik-e le az a két év, amely időtartamra az adott cég ki van zárva a közbeszerzési eljárásokból. Ha addigra letelik, akkor az ajánlattevőt, 10% feletti alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó szervezetet nem kell kizárni a közbeszerzési eljárásból a részvételi szakaszban, noha akkor még fennáll vonatkozásában a kizáró ok. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolnia azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására [Kbt (4) bekezdés]. Ezzel összefüggésben felhívjuk a 17

18 figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőnek a munkaügyi jogszabálysértésekkel [Kbt. 60. (1) bekezdés g) pont] kapcsolatos kizáró ok ellenőrzését függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő a részvételi szakaszban már ellenőrizte a vonatkozó nyilvántartásokat az ajánlattételi határidő lejárta és az eredményhirdetés között ismét el kell végeznie [Kbt (8) bekezdés], mivel a részvételi szakaszban a nyilvántartásban még nem szerepelt cég az ajánlattételi szakaszra bekerülhet a nyilvántartásba. III.3. A Kbt. 7. címe szerinti gyorsított eljárásban irányadó rendelkezések A Kbt ának (4) bekezdése értelmében a gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ebben az esetben a 63. -t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá b) legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell csatolnia az ajánlattevőnek az a) pont szerinti személyek (szervezetek) vonatkozásában a 60. (1) bekezdésének h) pontjával, valamint adott esetben a 61. (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vonatkozásában a 63. (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat 9. III.4. A Kbt. V. Fejezete szerinti különös közbeszerzési eljárásokban irányadó eltérő rendelkezések A Kbt. V. Fejezete vonatkozásában a kizáró okok hiányának az igazolására a Kbt a az irányadó. Ennek értelmében az általános szabályok szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Kbt a (2) bekezdésének c) és d) pontjai [Lsd. a III.1.1. táblázatának A) d) és f) pontjai, C) a)-d) pontjai, valamint magánszemély és cég kivételével az A) c) és h) pontjai] szerinti esetekben egyszerű nyilatkozat is csatolható. 9 A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a Kbt ának (3) bekezdése a fentiektől eltérő szabályozást tartalmaz, azonban a jogalkotói szándékra figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa a Kbt ának szeptember 15. napjától hatályos (4) bekezdését javasolja alkalmazni. A két bekezdés a csatolandó iratok körére nézve ugyanazokat a szabályokat tartalmazza, a bekezdések a köztartozás-igazolások és az erkölcsi bizonyítvány beadásának határidejében különböznek. Az ajánlatkérő akkor tud megfelelni egyszerre a (3) és a (4) bekezdésnek, ha az ajánlattételi határidő a részvételi szakasz eredményhirdetését követő 15. napon jár le és így a (3) bekezdés szerint is jogszerűen várható el, hogy az ajánlattevő beadja az ajánlatában az igazolásokat. Továbbá úgy is meg lehet mindkét bekezdésnek felelni, ha az ajánlattételi szakasz hiánypótlási határideje jár le a részvételi szakasz eredményhirdetését követő tizenötödik napon és így a hiánypótlási felhívásban a (3) bekezdésnek is megfelelve lehet felhívni az ajánlattevőket a hiányzó igazolások hiánypótlás keretében történő beadására. 18

19 IV. Az igazolások benyújtására vonatkozó előírások Az igazolások alakiságát tekintve a Kbt ok vonatkozásában a Kbt ának (3) bekezdése az irányadó. Kiemelendő, hogy a szeptember 15-étől hatályos rendelkezések alapján az igazolások minden esetben benyújthatók egyszerű másolatban is. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az igazolások érvényességi idejére vonatkozó előírásoknak a Kbt. 1. -a szerinti alapelvekkel összhangban kell lenniük. Így különösen az esélyegyenlőség elvébe ütközhet, ha az ajánlatkérő az igazolások időbeli felhasználhatóságát úgy állapítja meg, hogy annak teljesítése az ajánlattevő számára aránytalan nehézséget eredményez. V. A köztartozásokkal és a Kbt a (1) bekezdésének g) pontja szerinti egyes jogszabálysértésekkel kapcsolatos igazolásokra vonatkozó rendelkezések A Kbt. 63. (7) (8) bekezdései tartalmazzák azokat a rendelkezéseket, amelyek a VPOP, az APEH és a jegyző, mint köztartozást nyilvántartó hatóságok által kibocsátott igazolás tartalmi elemeire vonatkoznak. A rendelkezések együttes értelmezése alapján az igazolás akkor felel meg a Kbt. rendelkezéseinek, ha - az az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt, és - igazolja, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az igazolás címzettjének nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy - van, de a köztartozás, vagy az annak megfizetésére kapott halasztás az eljárás eredménye kihirdetésének (két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi szakasz eredményhirdetésének) időpontját megelőző egy éven belül jár(t) le, vagy az eredményhirdetés után fog lejárni, feltéve, hogy az ennek megállapításához szükséges információkat az igazolás tartalmazza. Ez esetben a hatósági igazolást az ajánlatkérő akkor is köteles elfogadni, ha - nem kifejezetten közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, és/vagy - az ajánlatkérő, illetőleg az ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, és/vagy - ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt ának (9) bekezdésére tekintettel, amennyiben jogszabály a Kbt a (1) bekezdésének e) pontja vagy a 61. -ának (2) bekezdése hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás 19

20 eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontban történik. A Kbt ának (5) bekezdése szerint a 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi - a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és - az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. Előzőek kapcsán a Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában foglaltakra, mely alapján az ott meghatározott követelmények teljesülésének megállapítása alapjául a 15. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek tekintetében a következő iratok szolgálnak: a) a munkaügyi hatóság és b) a bányahatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény alapján nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó, valamint c) az állami adóhatóság által az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó irat. Ezen rendelkezés azt jelenti, hogy az adott hatóság (munkaügyi hatóság, bányahatóság, állami adóhatóság) honlapján nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő kötelessége ellenőrizni a Kbt a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását. Az említett hatóságok szerepe tehát csak a törvényben rögzített nyilvántartások vezetésére korlátozódik, a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésről az említett hatóságok hatósági bizonyítványt nem állítanak ki. A Közbeszerzések Tanácsa itt kívánja megjegyezni, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatáskörébe tartozik a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. -a (5) bekezdésének c) pontja alapján a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -ában és a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 83/B. -ában meghatározott feladatok ellátása. Tekintettel továbbá arra, hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 2. -ának (2) bekezdése alapján a bányászat területén működő munkáltatók munkaügyi ellenőrzését a bányafelügyelet végzi, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 20

21 1996. évi LXXV. törvény 8/C. -a vonatkozásában ahogyan egyébként a törvény egésze vonatkozásában is a bányahatóság munkaügyi hatóságnak minősül. 10 VI. Gyakorlati tanácsok a köztartozásmentes adózói adatbázis ellenőrzéséhez Mivel a köztartozások vonatkozásában papír-alapú igazolás csatolandó, ha az ajánlattevő (10% feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, érdemes átgondolni, milyen sorrendben ellenőrizze e két típusú igazolást az ajánlatkérő. Álláspontunk szerint, ha az ajánlatkérő valamelyik ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában nem talál az ajánlatban APEH és/vagy VPOP igazolást, köteles ellenőrizni, hogy az adott cég szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban, függetlenül attól, hogy az adott cég nyilatkozott-e erről vagy sem, és csak akkor kell hiánypótlási felhívást küldenie, ha az adott cég nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ezért felesleges olyan nyilatkozatot kérni az ajánlattevőtől (10% feletti alvállalkozótól, erőforrást nyújtó szervezettől), hogy szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban, mert még ha az adott cég arról nyilatkozik is, hogy szerepel, az ajánlatkérőnek ezt akkor is ellenőriznie kell. Ugyanakkor ha az adott cég úgy nyilatkozik, hogy szerepel, közben pedig eltávolították (mert a köztartozásmentes adózói adatbázist minden hónap 11-én frissítik), akkor a nyilatkozatot tevő cég tekintetében felmerül a hamis adatszolgáltatás vizsgálatának kötelezettsége. Tehát az ajánlatkérő nem könnyíti meg a saját helyzetét, ha nyilatkozatot követel meg az ajánlattevőktől, 10% feletti alvállalkozóktól és erőforrást nyújtó szervezetektől arról, hogy szerepelnek-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban, viszont esélyt ad a hamis adatszolgáltatásra. Ugyanezen okból, ha az ajánlatkérő nem kér ilyen nyilatkozatot, az ajánlattevők, 10% feletti alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek számára sem javasolt, hogy nyilatkozzanak arról, szerepelnek-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban, mert ezt az ajánlatkérőnek nyilatkozat nélkül is vizsgálnia kell, viszont nyilatkozat esetén hamis adatszolgáltatást kockáztatnak. Ahhoz, hogy az ajánlatkérő a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplést vizsgálni tudja, ismernie kell az adott cég adószámát. Az adószám szerepel a cégkivonatban. 10 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartás elérhető a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján ( a Közszolgáltatás/Nyilvántartások/rendezett munkaügyi kapcsolatok menüpont alatt. 21

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdúsági könyvári kapuk elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje megvalósításához kapcsolódó informatikai

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében tárgyú, nemzeti

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK ELŐMINŐSÍTÉSI FELHÍVÁS SZÁMA: BKV Zrt. 14/T-636/2008. Budapest, 2008. december TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Részeként az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részére szükséges információkról szóló tájékoztatás, a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 280/2014. (IX. 17.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Cím: Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Szám: 29022/46422-18/2013.Ált. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi Pályázati Felhívás Utazásközvetítő partnerek kiválasztása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok" tárgyú nyílt pályázathoz

Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA 2014. május 16. 2014 57 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Pandémiás védekezéssel kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében Jelen versenyeztetési eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) hatálya alá, a nyertes ajánlattevő

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Szalagos ügyfélkordon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7.

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7. A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN 2015.május 7. Tartalom A kizáró okok funkciója,jogpolitikai célja A hamis adatszolgáltatás,mint

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I.

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: február 25-től június 30- ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: február 25-től június 30- ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. kihelyezett vezetői ülése infrastrukturális hátterének biztosítása" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. kihelyezett vezetői ülése infrastrukturális hátterének biztosítása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. kihelyezett vezetői ülése infrastrukturális hátterének biztosítása" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Adminisztratív, idegen nyelvű utas tájékoztatás, marketing és piackutatási tevékenységre iskolaszövetkezeti cégformában, diákmunkaként történő nappali tagozatos diák munkaerő biztosítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ÉS MIKROBUSZOK OPERATÍV LÍZINGFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 137/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni:

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni: Pályázati Felhívás 2 db (+ 1 db opció) zártrendszerű WC szippantó berendezés szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyílt versenyeztetési eljárás keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyílt versenyeztetési eljárás keretében AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyílt versenyeztetési eljárás keretében Jelen feltételes versenyeztetési eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) hatálya alá, a nyertes ajánlattevő

Részletesebben

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert Pályázati Felhívás Felelősségbiztosítás MÁV-START Zrt. tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT) KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA

Részletesebben

Ajánlati dokumentáció

Ajánlati dokumentáció tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz Ajánlati dokumentáció tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásához a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai alapján (az

Részletesebben

I. FEJEZET II. FEJEZET. 1. Alkalmazandó szabályok. 2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata

I. FEJEZET II. FEJEZET. 1. Alkalmazandó szabályok. 2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata 21178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG 1101 Budapest, Kerepesi út Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG 1101 Budapest, Kerepesi út Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 Szám: 29022/38154-10/2013.Ált. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti

Részletesebben