Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /112, 113, 142 Fax: Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetésében elfogadott 580mFt eszközfinanszírozási és 280 mft-os fejlesztési célú hitelfelvételére Tisztelt Képviselő-testület! Biatorbágy Város Önkormányzata évben közbeszerzési eljárás eredményeképpen hitelszerződést kötött az UniCredit Bank Zrt.-vel 600 millió Ft rulírozó jellegű forgóeszközhitelkeret biztosítására. A szerződés június 30-án lejár. Tekintettel arra, hogy hitelkeretet az Önkormányzat teljes mértékben kihasználja, továbbá figyelembe véve a évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat, valamint a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásait, jelenleg az Önkormányzat nem mondhat le a hitelkeret további igénybevételéről. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében a hitelkeret összegét 580 millió Ft értékben határozta meg. A Képviselő-testület költségvetésében is megfogalmazott kiemelt célja valamennyi folyamatban lévő, pályázattal támogatott program és beruházás befejezése, melynek érdekében 280 millió Ft összegű fejlesztési célú hitelt kíván igénybe venni. Fentiek megvalósulása érdekében javaslom beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerint közbeszerzési eljárás kiírását és lebonyolítását a fent meghatározott és a költségvetésben betervezett hitelösszegek erejéig. A közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációja jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat elfogadására! Biatorbágy, március 09. Tisztelettel Tarjáni István polgármester

2 Határozati javaslat Biatorbágy Város Képviselő-testülete.../2011 ( )Öh. sz. határozata Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetésében elfogadott 580mFt eszközfinanszírozási és 280 mft-os fejlesztési célú hitelfelvételére Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetésében elfogadott 580 mft eszközfinanszírozási és 280 mft-os fejlesztési célú hitelfelvételére tárgyban írt előterjesztést. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárást ír ki Biatorbágy Város Önkormányzata beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyában. A Képviselő-testület és a közbeszerzési eljárás jogi előkészítésével és lefolytatásával a Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Irodát bízza meg.

3 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Szakmai követelmények A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 1. Jelentkezéssel kapcsolatos költségek Részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezésének összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől. 2. Részvételi határidő 2.1. A jelentkezéseket az Ajánlatkérő székhelyén a részvételi felhívásban megadott helyen és időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett jelentkezések érvénytelenek! 2.2 Az Ajánlatkérő a jelentkezésüket késedelmesen benyújtó részvételre jelentkezőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, sorállás, stb.) 3. Dokumentációra vonatkozó tudnivalók Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. Részvételre jelentkezőnek jelentkezéshez csatolnia kell a dokumentáció megvásárlását igazoló okiratot. 4. Titoktartás A dokumentáció továbbadása vagy közzététele részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet részéről nem megengedett! Részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet köteles a jelen eljárásban megszerzett információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. 5. Formai követelmények 5.1. A jelentkezéseket 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) zárt borítékban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve kell benyújtani. Az jelentkezések egyes példányait eredeti vagy másolat megjelöléssel kell ellátni. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. A jelentkezéseket példányonként maradandóan egybefűzve, olyan kötésben kell beadni, melyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. A jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen A jelentkezés oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A jelentkezést folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni. A jelentkezés oldalszámozása eggyel

4 kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni A részvételre jelentkező részéről cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az eredeti jelentkezésben a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. A jelentkezés többi oldalát (a jelentkezés minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig a cégjegyzésre jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok és az alkalmasság igazolására szolgáló okiratok, valamint minden egyéb irat a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható A részvételre jelentkezőnek a tartalomjegyzéket követő első oldalként felolvasólapot (1.sz. melléklet) kell csatolnia. 6. Tartalmi követelmények 6.1.A felolvasó lapot követően a részvételre jelentkezőnek (adott esetben 10%-t meg nem haladó vagy 10% feletti alvállalkozójának továbbá a megjelölt erőforrás szervezetnek) csatolni kell (lehetőleg ebben a sorrendben) az alábbiakat: nyilatkozata a Kbt. 71. (1) és 63. (3) bekezdés vonatkozásában. (2. sz. melléklet). kizáró okok igazolásának dokumentumait évi számviteli szabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül) a referenciák ismertetését a részvételi felhívásban foglalt tartalommal. (3. sz. melléklet) a referenciák ismertetése mellett a Kbt. 68. (1) a) pontjában foglaltak alapján a szerződő partner(ek) igazolása. az aláírási jogok ellenőrzése céljából a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy cégmásolat (az Internetről lehívható ingyenes cégkivonat nem elegendő) a cégjegyzésre jogosult, a jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta Felhívjuk T. Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy sem a felolvasólap, sem a részvételre jelentkezés többi része nem tartalmazhat ajánlati elemet. A részvételre jelentkezők a Kbt (2) bekezdése alapján az eljárás jelen (részvételi) szakaszában nem tehetnek ajánlatot, mert az, a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után. 7. A kizáró okok igazolása Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. (1) a-i) és a 61. (1) a-d) pontjai vonatkozásában tett nyilatkozata, illetve igazolásai a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdéseinek megfelelően csatolandók. (1 példányban!) Felhívjuk a Tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsának a tárgyban kiadott, december 22-én megjelent útmutatója szerint a jogi kizáró okok igazolására a jelentkezők részéről a jelentkezés részeként az alábbi dokumentumok nyújtandók be:

5 KIZÁRÓ OKOK A) Kbt. 60. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha a részvételre jelentkező (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a részvételre jelentkező tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; AZ IGAZOLÁS MÓDJA az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány) az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat 1. magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány 2. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata 3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző által hitelesített nyilatkozat d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; közjegyző által hitelesített nyilatkozat e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy a részvételre jelentkező székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; a VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázis közjegyző által hitelesített nyilatkozat 1. a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásból (www.ommf.gov.hu, illetve a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben) nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi; 2. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6)

6 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. C) Kbt. 61. (1) bekezdés a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha a részvételre jelentkező ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi (www.apeh.hu) természetes személy részvételre jelentkezők esetében: hatósági erkölcsi bizonyítvány közjegyző által hitelesített nyiilatkozat közjegyző által hitelesített nyiilatkozat közjegyző által hitelesített nyiilatkozat közjegyző által hitelesített nyiilatkozat cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonata, illetve az egyéni vállalkozók esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartás alapján az ajánlatkérő ellenőrzi Felhívjuk a Tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója szerint a cégnyilvántartásról, a cégnyilványosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Cnyt.) 1. (2) bekezdése szerinti céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen elektronikusan szerzett adatok nem helyettesítik a Kbt. 63. (2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági nyilvántartás kivonatát (tehát a

7 cégkivonatot vagy cégmásolatot), mert a Cnyt. 15. (2) bekezdése szerint a céginformációs szolgálattól közokiratban szereplő cégadatot csak ellenszolgáltatásért lehet kérni. A cégnyilvántartás a Cnyt. 1. (1) bekezdés d) pontja szerint közhiteles. Az olyan forrás (céginformációs szolgálat ingyenes adatai) tehát, mely cégről nem közhiteles adatot bocsát rendelkezésre, nem egyenértékű a cégnyilvántartással és így a Kbt. 63. (2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági nyilvántartás kivonatával. Amennyiben jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban, úgy csatolnia kell a 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában vane a hatóság által nyilvántartott egy évnél régebben eljárt köztartozása. Az Ajánlatkérő az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt igazolást fogad el. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 63. (7) és (8) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 60. (1) bekezdés g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását a Kbt. 63. (6) bek. alapján az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. Külföldi székhellyel rendelkező részvételi jelentkező, vagy a közbeszerzési érték 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (k)nak, illetve erőforrás szervezetnek nyilatkozniuk kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország jogrendje szerint mely szervezetek tartják nyilván az adó- és vám, valamint a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeket. A Kbt. 63. (2) bekezdés g) pontja értelmében az ajánlatkérő minősített ajánlattevő esetében köteles elfogadni igazolásként a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén történő szereplés tényét, abban a körben, amiben a jegyzék figyelemmel a 14. -ban foglaltakra is bizonyítja, hogy a részvételre jelentkező nem esik a Kbt valamely esetének hatálya alá. A kizáró okok hiányát a részvételre jelentkezőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni a tíz százalék feletti alvállalkozók és az erőforrás szervezetek esetében is. A tíz százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában a részvételre jelentkező minden esetben csak arról köteles jelentkezésében nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.(amennyiben a tíz százalék alatti alvállalkozó a Kbt. 69. (8) bekezdése értelmében részt vesz a jelentkező alkalmasságának igazolásában, úgy abban az esetben is a részvételre jelentkezőnek kell a kizáró okokról jelentkezésében nyilatkozni ezen alvállalkozó vonatkozásában.) 8. Alkalmasság igazolása 8.1. A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 3/D és 3/E. pontjára A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján a 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeken kívül a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (2 sz. melléklet), továbbá a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. 9. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar, tehát azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven készültek, kérjük csatolni a fordító iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást is. Biatorbágy, március

8 MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet FELOLVASÓLAP Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban Részvételre jelentkező neve: Székhelye: Telefon: Fax: A jelentkezéssel érintett részajánlat(ok):. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégszerű aláírás)

9 2. sz melléklet NYILATKOZAT A KBT. 71. (1) BEKEZDÉS A), B), C) ÉS D) PONTJAIRA ÉS A 63. (3) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN. részajánlat (Részajánlatonként kell kitölteni) Alulírott, mint a(z) (cégnév) részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy közbeszerzési eljárás során az eljárásban a Kbt. 71. (1) bekezdés értelmében a) a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót kívánok igénybe venni:.., b) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe kívánok venni/ nem kívánok igénybe venni (a megfelelő rész aláhúzandó) - az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye, elérhetősége:.., - az igénybe venni kívánt alvállalkozók a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) a teljesítésében működnek közre (mely alvállalkozó, milyen teljesítésben):... - az alábbi %-ban:. c) a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet neve, székhelye, elérhetősége: az általa igazolt alkalmassági követelmény:. d) a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe: Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, erőforrást nyújtó szervezetet, aki/amely a Kbt. 60., illetve 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, a jelentkezés részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... (cégszerű aláírás)

10 3. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján. részajánlat (Részajánlatonként kell kitölteni) Alulírott, mint a(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a... (cégnév) január 1. napjától önkormányzat részére az alábbi hitelt nyújtotta: A szolgáltatás tárgya (Hitel típusa) A szerződést kötő másik fél megnevezése Hitel összege Teljesítés ideje (hitelszerződés kelte) Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által beruházási hitel és rulírozó hitel biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, a jelentkezés részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... (cégszerű aláírás)

11 4. sz. melléklet IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE a Kbt. 54. (2) bekezdés alapján Csatolandó dokumentum Hamis nyilatkozatnak minősülés meghatározása a dokumentáció megvásárlását igazoló okirat felolvasólap Kizáró okok igazolásának dokumentumai a Kbt. 71. (1) és 63. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat évi beszámoló Referencianyilatkozat a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján referenciaigazolás(ok) a Kbt. 68. (1) a) pontjában foglaltak alapján aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven íródtak a magyar nyelvű hiteles fordítás (szükséges esetben)