II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal

2 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében közzétett ajánlattételi felhívásban megadott, KÉ / számmal azonosított Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer tervezése, KEOP / elnevezésű munkák elvégzése. Az elvégzendő munkák részleteit a jelen ajánlatkérési dokumentáció III. fejezete (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazza. 1.2 Határidők, átfutási (kivitelezési) időtartam Az ajánlattételi felhívásban megadott határidő(kö)n belül a kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott átfutási időtartam alatt kell a munkákat elvégezni. Az átfutási időtartamba az engedélyezési eljárások időtartamát is bele kell érteni. Az elvárt részhatáridőket a jelen ajánlatkérési dokumentáció III. fejezet 3. pontja tartalmazza. 1.3 Egyéb információk - Az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás, részletes feladatleírás, mely a én Paks Város Önkormányzata, mint Kedvezményezet és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet között - megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően készült el. - Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás, ha sor kerül rá a kiegészítő tájékoztatás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok alapján kell elkészíteni. - A nyertes ajánlattevő feladatát fogja képezni a feladatleírásban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése és az ahhoz szükséges dokumentumok, adatok, információk beszerzése, annak minden költségével együtt. - Az ajánlatkérési dokumentáció a Kbt. 83. (6) bekezdésével összefüggésben tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumok listában a közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képező beadandó dokumentumok körét. - Az ajánlatkérési dokumentáció a Kbt. 54. (1) bekezdésével összefüggésben tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumok listában a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltak fennállása esetére a hamisnak minősülő nyilatkozatok körét. - Az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzettekhez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően a küldemények az ajánlattételi felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) legkorábban csak késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlatokat postai benyújtás esetében úgy kell postára adni, hogy az a fentiek alapján is időben eljusson a benyújtási címre. Az ajánlat csomagolásán pontosan fel kell tüntetni minden ajánlatkérő által kért információt (16.2 pont, például: az ajánlat tárgyát, azt a dátumot és időpontot, amely előtt a küldemény nem bontható fel, stb.). 2/28. oldal

3 Ennek hiányában az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. - Ha az ajánlat összeállítása során a beadandó dokumentumok között van olyan, amely az ajánlat teljessége szempontjából nem releváns (például az ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, ezért az erőforrás nyújtó szervezet nyilatkozatát értelemszerűen nem csatolja az ajánlatba, stb.), ezt a körülményt NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott, és a megfelelő helyre (a többi beadandó dokumentummal megegyező módon sorszámozott és szignált) besorolt, és a tartalomjegyzékben is szerepeltetett dokumentummal (lappal) kell az ajánlatkérőnek jelezni. 2. Pénzforrások Paks Város Önkormányzata költségvetésében az ellenszolgáltatás fedezete részben a Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című, KEOP kódszámú pályázaton elnyert támogatásból, részben sajátforrásból rendelkezésre áll. 3. Alkalmassági követelmények 3.1 Az Ajánlattevők köre, alkalmassága A közbeszerzési eljárásban részt vehet minden, az ajánlattételi felhívásban szereplő, az ajánlatkérési dokumentációban foglalt és a vonatkozó előírásoknak megfelelő ajánlattevő. Egy ajánlattevő benyújthat ajánlatot önállóan vagy több ajánlattevővel közösen. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének 10 %-át igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezetként. Az ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságát az ajánlattételi felhívás III/2.2 és III/2.3 pontjában foglalt feltételek alapján dönti el. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igénybe vételén túl a Kbt-ben meghatározott alkalmassági körben és módon megfelelhet a Kbt. 65. (3) bekezdésében említett erőforrást nyújtó szervezet igénybevételével is. 3.2 Közös ajánlattevők ajánlata, valamint teljesítés gazdasági társaság létrehozásával A közös ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevők a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződést teljesíthetik együttműködésük feltételeit rögzítő szerződés alapján, valamint e célra gazdasági társaságot hozhatnak létre. A gazdasági társaság létrehozásának joga az önállóan ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt is megilleti. Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetére előírja, hogy a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodásban rögzítsék legalább az alábbiakat: 3/28. oldal

4 a) Az ajánlatot, és nyerés esetén a vállalkozási szerződést úgy kell aláírni, hogy az jogszerűen kötelező legyen valamennyi közös ajánlattatot tevőre nézve; b) A képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását. A képviselő képviseleti meghatalmazása terjedjen ki a c) pontban felsorolt jogok és kötelezettségek vállalására, és ezt a meghatalmazást valamennyi fél cégszerű aláírásra jogosult aláírója által aláírt meghatalmazás igazolja; c) Egyedül a képviselettel meghatalmazott nyertes ajánlattevőnek lesz felhatalmazása arra, hogy jognyilatkozatokat tegyen és utasításokat elfogadjon a közös ajánlattevők helyett és nevében, továbbá a vállalkozási szerződés teljesítését - beleértve a kifizetéseket is - kizárólag a képviselettel felhatalmazott nyertes ajánlattevőn keresztül lehet végrehajtani; d) Az együttműködési megállapodás értelmében a közös ajánlatot tevők mindegyike egyetemlegesen és külön-külön is felelős a vállalkozási szerződés teljesítéséért. Erre tekintettel egy ilyen értelmű nyilatkozatot kell belefoglalni a b) pontban említett meghatalmazásba, csakúgy, mint majd (nyerés esetén) a vállalkozási szerződésbe; A közös ajánlatot tevő ajánlattevők együttműködési megállapodásának egy eredeti vagy egyszerű másolati példányát kell benyújtani az ajánlatba. Ha a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes közös ajánlatot tevők [továbbiakban: ajánlattevő(k)] a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezetet hoz(nak) létre, a szerződést kizárólagos részesedéssel létrehozott gazdálkodó szervezetnek, egy projekttársaságnak kell teljesítenie. Projekttársaság létrehozása esetében a vállalkozási szerződésben az ajánlatkérő elő fogja írni, hogy az abban foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetőleg terhelik. Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) a projekttársasággal kötelesek a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges alvállalkozói szerződés(eke)t megkötni. Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályokat így különösen a szerződések nyilvánosságára, a szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban a Kbt.-ben vagy más vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat is alkalmazni kell. A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. A projekttársaság csak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint nem alakulhat át. A projekttársaságban a nyertes ajánlattevő(kö)n kívül más nem szerezhet részesedést. A projekttársaság alaptőkéjét és alaptőkén felüli vagyonát ide nem értve az osztalékot az alapítók nem vonhatják el. 4/28. oldal

5 A nyertes ajánlattevő(k) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha: a) a projekttársaság a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy b) a nyertes ajánlattevő(k) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésből, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták. 3.3 Alvállalkozók A Kbt április 1-ei módosítása után alvállalkozó a Kbt pont szerinti szervezet vagy személy, vagyis alvállalkozó minden olyan szervezet vagy személy aki, amely a szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesz. (Ezen fogalom meghatározás értelmében megszűnt a kizárólagos jog alapján végzett tevékenység alvállalkozói minősítés alóli kivétele.) Az ajánlattevőnek a beadandó dokumentumok részletezésében megadott módon meg kell neveznie az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alkalmazni kívánt alvállalkozókat. 3.4 Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 4. 3/D pont szerinti szervezet vagy személy (továbbiakban: szervezet). Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevő számára az alkalmassági feltételek biztosításában nyújthat segítséget. Az ajánlattevő az ilyen szervezet erőforrásaira támaszkodhat, ha saját maga és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek. Nem minősülhet erőforrásnak, vagyis nem lehet erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni: - a Kbt. 66. (1) a) c) pontjai [a./ pénzügyi intézménytől származó erről szóló nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással; b./ a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); c/ az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak], továbbá - a Kbt. 67. (3) bekezdésének a), d) - f) pontjai [a) az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); d) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; e) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával; 5/28. oldal

6 f) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával] alkalmassági feltételek esetében, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti többségi befolyás áll fenn. [Ptk. 685/B. (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségi megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. (4) A 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.] A fentiekre tekintettel az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet között fenn áll, avagy nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás. 4. Az ajánlatadás költsége 4.1 A költségek viselése Az ajánlattevőnek viselnie kell minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Az ajánlattevőnek a Kbt. rendelkezésein túlmenően más címen nincs joguk az ajánlatkérőtől költségeik (ajánlatkérési dokumentáció megvásárlási ára) visszatérítését kérni. 4.2 Az ajánlatkérési dokumentáció közzététele Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. 5. A helyszín megtekintése Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket a tervezési helyszínének és közvetlen környezetének, környékének megtekintésére és megvizsgálására, hogy saját maguk szerezzenek be saját felelősségükre minden olyan információt, amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elfogadásához, illetve a teljesítéshez szükségesek. Az ezzel kapcsolatos minden költség és felelősség az ajánlattevőt terheli. 6/28. oldal

7 6. Az ajánlatkérési dokumentáció tartalma 6.1 Tartalmi értelmezés Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevő gondosan átvizsgáljon valamennyi útmutatást, feltételt, nyomtatványt, meghatározást, feladatleírást, tervezési programot, műszaki előírást és egyéb iratot, ami az ajánlatkérési dokumentációban van. A követelmények, feltételek, kikötések hibás értelmezése az ajánlattevő saját kockázata. Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevők a jelen ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel mindenben megegyező ajánlatot nyújtsanak be. 6.2 Műszaki normatívák, előírások A munkákat az ajánlatkérési dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás követelményeinek megfelelően és a mindenkor érvényes jogszabályok, műszaki előírások és szabványok és a vonatkozó dokumentumokban megfogalmazott elvárások betartásával kell végezni. Ha ezek nem egyeznek, akkor a szigorúbb előírás az irányadó. 6.3 Munkavállalók védelme és munkafeltételek A Kbt. 55. (3) bekezdés második fordulatában előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni). Ezzel összefüggésben az ajánlattevők az 1/2004 (I. 9.) FMM sz. rendeletben foglaltak szerinti módon kaphat tájékoztatást. Ezek megfelelő ismeretéről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A felvilágosítást megadó illetékes felügyeleti szervek az alábbiak: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes szervezete: NÉV: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Tolna Megyei Munkaügyi Felügyelőség CÍM: 7100 Szekszárd, Augusz I. u Telefon: 74/ Magyar Bányászati Hivatal területileg illetékes szervezete: NÉV: Magyar Bányászati Hivatal Pécsi Bányakapitányság CÍM: 7601 Pécs, József Attila u. 5. Telefon: 72/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes szervezete: NÉV: ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete CÍM: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: 74/ Kiegészítő tájékoztatás 7.1 Az Ajánlattevő kérdései Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást igényel, úgy írásban postai úton, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 10. napig megkeresheti az ajánlatkérőt. A kérdéseket az ajánlattevők a postai úton történő továbbítás mellett elektronikusan, telefaxon és/vagy ban is továbbíthatják ( ben történő továbbítás esetén a kérdéseket kérjük a címre, telefax esetén a 06/75/ számra megküldeni.) az ajánlatkérő részére. Az elektronikus továbbítás során adatvesztés fordulhat elő, melyért az ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. 7/28. oldal

8 Az ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel nevét, címét és azt, hogy hány kérdést tett fel, valamint, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés hány oldal terjedelmű. A feltett kérdésekre a választ az ajánlatkérő a 7.2. pont szerint megadott értesítési címre küldi meg. 7.2 Az Ajánlatkérő válaszai Az ajánlatkérő minden írásbeli kérdésre, amit a fent megadott határidőig kézhez vesz, írásban fog válaszolni. Az ajánlatkérő válaszainak írott példányát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig (a feltett kérdés ismertetésével együtt, de a kérdező megnevezése nélkül) minden olyan leendő ajánlattevőnek megküldi, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlatkérő válaszai az ajánlatkérési dokumentáció részévé válik. 8. Az ajánlatkérési dokumentáció kiegészítése Az ajánlatkérő, amennyiben szükségesnek tartja, az ajánlatkérési dokumentáció egyes részeihez magyarázatot, tisztázó jellegű kiegészítést adhat az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig, amit minden olyan leendő Ajánlattevőnek egyidejűleg megküld, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ilyen magyarázat, tisztázó jellegű kiegészítés az eredeti dokumentációval együtt kezelendő és értelmezendő, és nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ajánlatkérési feltételek módosítását. 9. Az Ajánlat nyelve Az ajánlatkérési dokumentáció magyar nyelven készült. Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlati időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történik. A szerződés és a megvalósítás/kivitelezés során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 10. Az Ajánlat tartalma 10.1 Az ajánlatban szereplő iratok, a beadandó dokumentumok jegyzéke A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT DOKUMENTUMAINAK JEGYZÉKE Az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat - 2 (1 eredeti, 1 az eredetiről készített másolati) példányban, - ahol azt az ajánlatkérési dokumentációban rendelkezésre bocsátott nyomtatvány szükségessé teszi ott az ajánlattevő által cégszerűen aláírva, egyéb írást tartalmazó oldalakon oldalanként, az ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosultja(i) szignójával ellátva, - az írást tartalmazó oldalakat folyamatosan sorszámozva /az oldalszámozás nem tartalmazhat alátörést (például:10/1, 10/a, stb.)/, - a lapokat összefűzve, - a fűzésnél összekötve és a fűzésnél oldhatatlan kötéssel ellátva, - zárt csomagolásban, 8/28. oldal

9 - az ajánlattételi felhívás I.1. Kapcsolattartási pont(ok)ban ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) megadott címre és az ajánlatkérési dokumentáció 16.2 pontjában megadott felirattal ellátva személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az alábbiakban megadott sorrendben, és az itt leírtak szerint: Borítólap az ajánlattevő fejléces lapján, a nyomtatványon szereplő tartalommal, eredeti és a másolati példány megjelölésével, (0. számú nyomtatvány) Tartalomjegyzék oldalszámozással, (1. számú nyomtatvány) Kitöltött és az ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), (2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Kitöltött, de cégszerűen alá nem írt (az írást tartalmazó oldalakat oldalanként az oldal alján az ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosultja(i) szignójával ellátott vállalkozási szerződés-tervezet, (3. számú nyomtatvány) Az ajánlattevő által kitöltött adatok tekintetében hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata az ajánlattételi felhívásban, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1), (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani /Kbt. 70. (2) bek./, (4. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítésébe igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlatba az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítésébe igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okokkal összefüggésben a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat, vagy az 6., 6/1. és a 6/2. számú nyilatkozatokat csatolja. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani (5., 5/1., 5/2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha az ajánlatba az ajánlattevők a kizáró okokkal összefüggésben a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat kívánják beadni, úgy arra a Kbt. alapján lehetőségük van. Ez esetben a kizáró okkal összefüggésben az 6., 6/1. és 6/2. számú nyomtatványokat nem kell benyújtani, a nyilatkozat(ok) helyére a NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott nyomtatványt kell elhelyezni, és ezek után kell a nyilatkozatokat és igazolásokat befűzni (melyeket a tartalomjegyzékbe is be kell írni, ez nem minősül a kiadott nyomtatványok tartalmi megváltoztatásának). Az 5., 5/1., 5/2. számú nyomtatvány beadása ez esetben is kötelező. Ha az ajánlatba a kizáró okkal összefüggésben az ajánlattevők a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat nem, hanem az 6., 6/1. és 6/2. számú nyomtatványokat adják be, nyertességük esetén a kizáró okokkal összefüggésben az 9/28. oldal

10 eredményhirdetéstől számított 8 napon belül meg kell az ajánlatkérőnek küldeni ezeket a dokumentumokat. A kizáró okok igazolása, Magyarországon letelepedett ajánlattevők és a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet esetében, történhet: Ha az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet tevékenységét cégként végzi: - Cégkivonatottal és, - az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi helyi (Paks város jegyzője által kiadott) adóigazolást. Magánszemély ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrás szervezet esetében, ha tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi: - A Kbt. 60. (1) bekezdés b.) d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés c.) és h.) pontja esetében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjával összefüggésben az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontja esetében a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonatával. Egyéni vállalkozó ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrás szervezet esetében: - A Kbt. 60. (1) bekezdés b.) c.), d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés h.) pontja esetében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjával összefüggésben az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontja esetében az egyéni vállalkozó jegyzői nyilvántartásának kivonatával. Külföldi székhelyű ajánlattevő ajánlatát a fentiekben meghatározottak szerint a Kbt. 63. (1) (6) bekezdésekkel összhangban tartozik benyújtani, azzal az eltéréssel, hogy nyilatkoznia kell arról is, hogy székhelyének, alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet székhelyének országában mely köztartozások felelnek meg a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott köztartozásoknak, és e köztartozásokat mely szervezetek tartják nyilván. A 10/28. oldal

11 külföldi ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervet a fenti nyilatkozatában szereplő hatóságok/kezelő szervek igazolásait tartozik választása szerint az ajánlatba beadni, vagy nyertessége esetén, eredményhirdetést követő 8 napon belül benyújtani. Ha a Kbt. 63. (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott EK irányelv valamely külföldi ajánlattevőre nem irányadó, úgy az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervet saját országának illetékes szerve által kiállított, a cég létezését és nyilvántartásba vételét igazoló okirat (például: igazolás, határozat stb.), valamint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást csatolandó vagy az ajánlatba, vagy nyertesség esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fenti nyilatkozatok, igazolások beszerzése időt vesz igénybe és, hogy nyerés esetén az igazolások hiányos benyújtása, mivel az eljárás ezen szakaszában (eredményhirdetés után) hiánypótlásra már nincs lehetőség, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a kizáró okokkal összefüggésben (6. számú nyomtatvány) hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum: - nem áll végelszámolás alatt, nincs folyamatban ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás, illetőleg az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti sincs hasonló eljárás folyamatban, vagy személyes joga szerint sincs hasonló helyzetben /Kbt. 60. (1) bek. a.) pont/, - tevékenységét nem függesztették vagy nem függesztette fel /Kbt. 60. (1) bek. b.) pont/, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben nem állapítottak meg bűncselekmény elkövetését, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta az eltiltás ideje alatt, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta /Kbt. 60. (1) bek. c.) pont/, - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem eltiltották el /Kbt. 60. (1) bek. d.) pont/, - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban nem szolgáltatott hamis adatot és ilyenért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg /Kbt. 60. (1) bek. f.) pont/, - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; /Kbt. 60. (1) bek. g.) pont/, 11/28. oldal

12 - a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követtünk el /Kbt. 60. (1) bek. h.) pont/*, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el /Kbt. 61. (1) bek. a.) pont/, - a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható verseny felügyeleti határozatban vagy a verseny felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el, illetőleg ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. b.) pont/, - korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét nem szegte meg, illetőleg ilyet jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. c.) pont/, - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve /Kbt. 61. (1) bek. d.) pont/, - nincs a hatóságok (APEH, VPOP) által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési, kötelezettsége, továbbá nincs az ajánlatkérő székhelye (Paks) szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége, ha megfizetésére halasztást kapott, annak megjelölésével /Kbt. 60. (1) bek. e.) pont és 61. (2) bek./. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. *mivel ez a pont csak természetes személy esetében értelmezhető, nem természetes személy ajánlattevőknek nem kell erre vonatkozóan nyilatkozniuk, ebben az esetben ezt a pontot a nyilatkozatban ki kell húzni! A szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű nyilatkozata a kizáró okokkal összefüggésben (6/1. számú nyomtatvány) hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum: - nem áll végelszámolás alatt, nincs folyamatban ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás, illetőleg az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti sincs hasonló eljárás folyamatban, vagy személyes joga szerint sincs hasonló helyzetben /Kbt. 60. (1) bek. a.) pont/, - tevékenységét nem függesztették vagy nem függesztette fel /Kbt. 60. (1) bek. b.) pont/, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben nem állapítottak meg bűncselekmény elkövetését, 12/28. oldal

13 amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta az eltiltás ideje alatt, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta /Kbt. 60. (1) bek. c.) pont/, - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem eltiltották el /Kbt. 60. (1) bek. d.) pont/, - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban nem szolgáltatott hamis adatot és ilyenért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg /Kbt. 60. (1) bek. f.) pont/, - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; /Kbt. 60. (1) bek. g.) pont/, - a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követtünk el /Kbt. 60. (1) bek. h.) pont/*, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el /Kbt. 61. (1) bek. a.) pont/, - a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható verseny felügyeleti határozatban vagy a verseny felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el, illetőleg ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. b.) pont/, - korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét nem szegte meg, illetőleg ilyet jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. c.) pont/, - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve /Kbt. 61. (1) bek. d.) pont/, - nincs a hatóságok (APEH, VPOP) által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési, kötelezettsége, továbbá nincs az ajánlatkérő székhelye (Paks) szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége, ha megfizetésére halasztást kapott, annak megjelölésével /Kbt. 60. (1) bek. e.) pont és 61. (2) bek./. 13/28. oldal

14 A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. *mivel ez a pont csak természetes személy esetében értelmezhető nem természetes személy alvállalkozóknak nem kell erre vonatkozóan nyilatkozniuk, ebben az esetben ezt a pontot a nyilatkozatban ki kell húzni! A szerződés teljesítésébe igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozata a kizáró okokkal összefüggésben (6/2. számú nyomtatvány) hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum: - nem áll végelszámolás alatt, nincs folyamatban ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás, illetőleg az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti sincs hasonló eljárás folyamatban, vagy személyes joga szerint sincs hasonló helyzetben /Kbt. 60. (1) bek. a.) pont/, - tevékenységét nem függesztették vagy nem függesztette fel /Kbt. 60. (1) bek. b.) pont/, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben nem állapítottak meg bűncselekmény elkövetését, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta az eltiltás ideje alatt, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta /Kbt. 60. (1) bek. c.) pont/, - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem eltiltották el /Kbt. 60. (1) bek. d.) pont/, - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban nem szolgáltatott hamis adatot és ilyenért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg /Kbt. 60. (1) bek. f.) pont/, - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; /Kbt. 60. (1) bek. g.) pont/, - a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követtünk el /Kbt. 60. (1) bek. h.) pont/*, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el /Kbt. 61. (1) bek. a.) pont/, - a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és 14/28. oldal

15 végrehajtható verseny felügyeleti határozatban vagy a verseny felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el, illetőleg ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. b.) pont/, - korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét nem szegte meg, illetőleg ilyet jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapított meg /Kbt. 61. (1) bek. c.) pont/, - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve /Kbt. 61. (1) bek. d.) pont/, - nincs a hatóságok (APEH, VPOP) által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési, kötelezettsége, továbbá nincs az ajánlatkérő székhelye (Paks) szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége, ha megfizetésére halasztást kapott, annak megjelölésével /Kbt. 60. (1) bek. e.) pont és 61. (2) bek./. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. *mivel ez a pont csak természetes személy esetében értelmezhető nem természetes személy erőforrást nyújtó erőforrás szervezeteknek nem kell erre vonatkozóan nyilatkozniuk, ebben az esetben ezt a pontot a nyilatkozatban ki kell húzni! Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót /Kbt. 71. (3) bek./. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani (7. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket /Kbt. 72. /. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell beadni. (7. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal összefüggésben: Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: - P.1. Csatolja a felelősségbiztosítás meglétéről szóló, a biztosítótársaság által kiadott igazolást egyszerű másolatban. [Kbt. 66. (1) bek. a) pont] A kötvényt egyszerű másolatban kell becsatolni. - P.2. Az előző három lezárt üzleti év (2006.,2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit kiegészítő melléklettel. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről évenkénti bontásban. [Kbt. 66. (1) bek. b) pont] (8., 8/1.,8/2. számú nyomtatvány) A beszámolókat egyszerű másolatban, a 15/28. oldal

16 nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. - P.3. Az előző három lezárt üzleti évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozó teljes forgalma és ugyanezen évekre a közbeszerzés tárgyának megfelelő munkák (pályázati dokumentáció összeállítása, és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése, és/vagy költség-haszon elemzés készítése, és/vagy műszaki tanácsadás, és/vagy hulladékgazdálkodási projektek tervezése) forgalmáról szóló nyilatkozattal [Kbt. 66. (1) bek. c) pont]. (9., 9/1., 9/2. számú nyomtatvány). A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal összefüggésben: Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: - M , 2008., években végzett, hasonló tárgyú (pályázati dokumentáció összeállítása, és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése, és/vagy költség-haszon elemzés készítése, és/vagy műszaki tanácsadás, és/vagy hulladékgazdálkodási projektek tervezése) szolgáltatások ismertetése (referencia nyilatkozat). A referencia nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja] (10., 10/1.,10/2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. A 68. (1) bekezdés szerinti igazolással (referencia igazolás). Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolást eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. [Kbt. 68. (1) bekezdés] (10/3. számú nyomtatvány) (A referencia nyilatkozatban csak annyi referencia munkát kell feltüntetni, és ezzel összefüggésben annyi referencia igazolást kell benyújtani, amennyiből egyértelműen megállapítható az ajánlattevő alkalmassága. A benyújtott referencia igazolásoknak a referencia nyilatkozatban feltüntetett referencia munkákról kell szólnia. A referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint). - M.2. Csatolni kell azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését és képzettségük ismertetését tartalmazó nyilatkozatot azokról, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakemberek végzettséget és képzettségét igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolatát, jogosultságot igazoló határozat egyszerű másolatát, valamint a szakember sajátkezű aláírásával ellátott képzettséget és szakmai tapasztalatát igazoló önéletrajzát eredetiben 16/28. oldal

17 vagy egyszerű másolatban. [Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja] (11., 11/1., 11/2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. - M.3. Az előírt minőségirányítási rendszert, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ezek hiányában a szabványoknak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. [ Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja] A tanúsítványt egyszerű másolatban kell becsatolni. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét: Az alkalmassági feltételeknek (gazdasági és pénzügyi; műszaki, illetve szakmai) a Kbt. előírása értelmében az ajánlattevő saját maga, a közös ajánlattevők saját maguk, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet (lásd: 3.4 pont) vonatkozásában felelhet meg, illetve ezekkel összefüggésben igazolhatja az alkalmassági feltételek teljesülését. Ebből következőleg a közbeszerzés értékének 10 % - át el nem érő mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval az alkalmassági feltételeknek (például felelős műszaki vezetők) megfelelni nem lehet. Az, hogy az alkalmassági feltételek teljesítéséhez igénybe venni kívánt személy, szervezet alvállalkozónak vagy erőforrást nyújtó szervezetnek minősül e, a magyarázatot a Kbt. alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet fogalma adja meg. (A Kbt alkalmazásában erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az egyéni vállalkozó, valamint a tevékenyégét névjegyzékbe vétel (például: műszaki ellenőr, tervező, felelős műszaki vezető) alapján végző, az előírt képesítéssel rendelkező magánszemély is.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani számlázási ütemtervet műszaki tartalommal és határidőkkel. A számlázási ütemtervnek teljesítményarányos teljesítés kell tartalmaznia figyelembe véve a III. fejezet 3. pontjában meghatározott kezdési és befejezési időpontokat. Az ütemtervet eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (12. számú nyomtatvány) A nyilatkozat műszaki tartalomra (teljesítményarányosság) vonatkozó része a hamis nyilatkozat körébe tartozik Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (13. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum, Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (13. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Ajánlattevő egyszerű nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetről. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (13. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. 17/28. oldal

18 Ha az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az erőforrást nyújtó szervet tevékenységét társasági formában gyakorolja, köteles aláírási címpéldánya eredeti vagy egyszerű másolati, valamint ha van ilyen az el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott eredeti vagy egyszerű másolati példányát benyújtani az ajánlatba. Ha az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az erőforrást nyújtó szervet tevékenységét nem társaságként (hanem például: vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel, stb.) végzi, a tevékenység végzésére feljogosító okirat (például: vállalkozói igazolvány, működési engedély, stb.) egyszerű másolati példányát kell benyújtani az ajánlatba Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő között fennáll e a Ptk. szerinti többségi befolyás. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (14. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az erőforrást nyújtó szervezet eredeti vagy másolati kötelezettségvállaló nyilatkozata az alábbiak szerint: a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás (lásd: II. fejezet 3.4 pont) fenn áll, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával (15. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. b) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás nem áll fenn, az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás egy példányának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet 15. számú nyomtatványban megadott tartalmú kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával. Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Ha az ajánlatok felbontása után, az eljárás ezt követő szakaszában nem az ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselői járnak el, meghatalmazást kell az ajánlatba benyújtani. Az ajánlattevőnek a meghatalmazást eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (16. számú nyomtatvány), Az ajánlattevőknek közös ajánlattétel esetén az ajánlatba be kell nyújtani a II. fejezet 3.2 pontban meghatározott tartalmú együttműködési megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a jóteljesítési biztosíték nyújtásának módjáról. A jóteljesítési biztosíték kezdési időpontja a vállalkozási szerződés teljes körű teljesítésének a végszámlához tartozó teljesítés igazolás kiadásának napja, rendelkezésre bocsátásának esedékessége a vállakozási szerződés aláírásának napja. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (17. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. (A nyertes ajánlattevőnek a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában az alábbi elvárásoknak kell majd megfelelni: A jóteljesítési biztosíték bankgaranciával történő rendelkezésre bocsátás esetén a bankgarancia nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 18/28. oldal

19 - Bankgarancia száma, - Tárgya, - Megbízott adatai (bank neve, címe, törzsszáma, cégbírósági bejegyzés száma, a bank képviseletében eljáró neve, címe), - Megbízó adatai (Vállalkozó neve, címe cégjegyzékszáma), - Kedvezményezett Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György út ), - A KÉ-2586/2010. számú ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás során az Kedvezményezett Megbízó számára előírta, hogy jóteljesítési biztosítékot kell nyújtani. - A Megbízó vállalása alapján - a jóteljesítési biztosítékot bankgarancia nyújtásával bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére, erre tekintettel Megbízott forint erejéig feltétlenül és visszavonhatatlanul az alapjogviszony vizsgálata nélkül bankgaranciát vállal. - A bankgarancia érvénybe lépésének dátuma: 20 hónap.. nap - A bankgarancia érvényességének lejárata: 20. hónap.. nap - Megbízó fizetési kötelezettsége a garanciális időn belül az ajánlattételi felhívás, ajánlatkérési dokumentáció, Vállalkozó (ajánlattevő) ajánlata és az ezek alapján megkötött vállalkozási szerződésben foglalt bármelyik vonatkozó körülmény bekövetkeztekor válik esedékessé. A jóteljesítési biztosíték, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel történő rendelkezésre bocsátása esetén a kötelezvénynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - Kötelezvényszám, - Biztosító (Kezes) neve, címe, - Szerződő (Kötelezett) neve, címe, - Kedvezményezett (Jogosult) neve, címe: Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u ) - A KÉ-2586/2010. számú ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás során az Kedvezményezett Szerződő számára előírta, hogy jóteljesítési biztosítékot kell nyújtani. - A Szerződő értesített bennünket a fenti közbeszerzési eljárás (továbbiakban: Szerződés) megnyeréséről: - Szerződéses Felek megnevezése: Paks Város Önkormányzata, - Szerződés kelte, száma, megnevezése/tárgya: - Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: - Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződés időtartama alatt,- forint összegű teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania. - A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki. - Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: hónap. nap - Kezes kötelezettségvállalásának vége: hónap. nap 19/28. oldal

20 - Kötelezvény összege. HUF-ban - A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. - A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben foglalt kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében - bármely jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. - A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi alapító okiratával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával). - A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállalása tehát a megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik. - A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetők és nem ruházhatók át. - A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes.) Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kitöltendő nyomtatványok változtatás nélküli benyújtásáról. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (18. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum A kibocsátott dokumentumok szerepe Minden kibocsátott iratot az ajánlatkérési dokumentációba szervesen beletartozónak kell tekinteni, és figyelembe kell venni. 20/28. oldal

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: II.4568/2010. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfalstabilizáció megvalósításához a DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 jelû

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok" tárgyú nyílt pályázathoz

Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Komplexen működő területvédelmi eszközök, riasztó rendszerek közbeszerzésével kapcsolatos szakértői feladatok" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben