II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal

2 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében közzétett ajánlattételi felhívásban megadott, KÉ / számmal azonosított Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer tervezése, KEOP / elnevezésű munkák elvégzése. Az elvégzendő munkák részleteit a jelen ajánlatkérési dokumentáció III. fejezete (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazza. 1.2 Határidők, átfutási (kivitelezési) időtartam Az ajánlattételi felhívásban megadott határidő(kö)n belül a kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott átfutási időtartam alatt kell a munkákat elvégezni. Az átfutási időtartamba az engedélyezési eljárások időtartamát is bele kell érteni. Az elvárt részhatáridőket a jelen ajánlatkérési dokumentáció III. fejezet 3. pontja tartalmazza. 1.3 Egyéb információk - Az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás, részletes feladatleírás, mely a én Paks Város Önkormányzata, mint Kedvezményezet és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet között - megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően készült el. - Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás, ha sor kerül rá a kiegészítő tájékoztatás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok alapján kell elkészíteni. - A nyertes ajánlattevő feladatát fogja képezni a feladatleírásban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése és az ahhoz szükséges dokumentumok, adatok, információk beszerzése, annak minden költségével együtt. - Az ajánlatkérési dokumentáció a Kbt. 83. (6) bekezdésével összefüggésben tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumok listában a közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képező beadandó dokumentumok körét. - Az ajánlatkérési dokumentáció a Kbt. 54. (1) bekezdésével összefüggésben tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumok listában a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltak fennállása esetére a hamisnak minősülő nyilatkozatok körét. - Az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzettekhez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően a küldemények az ajánlattételi felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) legkorábban csak késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlatokat postai benyújtás esetében úgy kell postára adni, hogy az a fentiek alapján is időben eljusson a benyújtási címre. Az ajánlat csomagolásán pontosan fel kell tüntetni minden ajánlatkérő által kért információt (16.2 pont, például: az ajánlat tárgyát, azt a dátumot és időpontot, amely előtt a küldemény nem bontható fel, stb.). 2/28. oldal

3 Ennek hiányában az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. - Ha az ajánlat összeállítása során a beadandó dokumentumok között van olyan, amely az ajánlat teljessége szempontjából nem releváns (például az ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, ezért az erőforrás nyújtó szervezet nyilatkozatát értelemszerűen nem csatolja az ajánlatba, stb.), ezt a körülményt NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott, és a megfelelő helyre (a többi beadandó dokumentummal megegyező módon sorszámozott és szignált) besorolt, és a tartalomjegyzékben is szerepeltetett dokumentummal (lappal) kell az ajánlatkérőnek jelezni. 2. Pénzforrások Paks Város Önkormányzata költségvetésében az ellenszolgáltatás fedezete részben a Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című, KEOP kódszámú pályázaton elnyert támogatásból, részben sajátforrásból rendelkezésre áll. 3. Alkalmassági követelmények 3.1 Az Ajánlattevők köre, alkalmassága A közbeszerzési eljárásban részt vehet minden, az ajánlattételi felhívásban szereplő, az ajánlatkérési dokumentációban foglalt és a vonatkozó előírásoknak megfelelő ajánlattevő. Egy ajánlattevő benyújthat ajánlatot önállóan vagy több ajánlattevővel közösen. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének 10 %-át igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezetként. Az ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságát az ajánlattételi felhívás III/2.2 és III/2.3 pontjában foglalt feltételek alapján dönti el. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igénybe vételén túl a Kbt-ben meghatározott alkalmassági körben és módon megfelelhet a Kbt. 65. (3) bekezdésében említett erőforrást nyújtó szervezet igénybevételével is. 3.2 Közös ajánlattevők ajánlata, valamint teljesítés gazdasági társaság létrehozásával A közös ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevők a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződést teljesíthetik együttműködésük feltételeit rögzítő szerződés alapján, valamint e célra gazdasági társaságot hozhatnak létre. A gazdasági társaság létrehozásának joga az önállóan ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt is megilleti. Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetére előírja, hogy a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodásban rögzítsék legalább az alábbiakat: 3/28. oldal

4 a) Az ajánlatot, és nyerés esetén a vállalkozási szerződést úgy kell aláírni, hogy az jogszerűen kötelező legyen valamennyi közös ajánlattatot tevőre nézve; b) A képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását. A képviselő képviseleti meghatalmazása terjedjen ki a c) pontban felsorolt jogok és kötelezettségek vállalására, és ezt a meghatalmazást valamennyi fél cégszerű aláírásra jogosult aláírója által aláírt meghatalmazás igazolja; c) Egyedül a képviselettel meghatalmazott nyertes ajánlattevőnek lesz felhatalmazása arra, hogy jognyilatkozatokat tegyen és utasításokat elfogadjon a közös ajánlattevők helyett és nevében, továbbá a vállalkozási szerződés teljesítését - beleértve a kifizetéseket is - kizárólag a képviselettel felhatalmazott nyertes ajánlattevőn keresztül lehet végrehajtani; d) Az együttműködési megállapodás értelmében a közös ajánlatot tevők mindegyike egyetemlegesen és külön-külön is felelős a vállalkozási szerződés teljesítéséért. Erre tekintettel egy ilyen értelmű nyilatkozatot kell belefoglalni a b) pontban említett meghatalmazásba, csakúgy, mint majd (nyerés esetén) a vállalkozási szerződésbe; A közös ajánlatot tevő ajánlattevők együttműködési megállapodásának egy eredeti vagy egyszerű másolati példányát kell benyújtani az ajánlatba. Ha a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes közös ajánlatot tevők [továbbiakban: ajánlattevő(k)] a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezetet hoz(nak) létre, a szerződést kizárólagos részesedéssel létrehozott gazdálkodó szervezetnek, egy projekttársaságnak kell teljesítenie. Projekttársaság létrehozása esetében a vállalkozási szerződésben az ajánlatkérő elő fogja írni, hogy az abban foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetőleg terhelik. Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) a projekttársasággal kötelesek a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges alvállalkozói szerződés(eke)t megkötni. Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályokat így különösen a szerződések nyilvánosságára, a szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban a Kbt.-ben vagy más vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat is alkalmazni kell. A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. A projekttársaság csak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint nem alakulhat át. A projekttársaságban a nyertes ajánlattevő(kö)n kívül más nem szerezhet részesedést. A projekttársaság alaptőkéjét és alaptőkén felüli vagyonát ide nem értve az osztalékot az alapítók nem vonhatják el. 4/28. oldal

5 A nyertes ajánlattevő(k) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha: a) a projekttársaság a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy b) a nyertes ajánlattevő(k) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésből, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták. 3.3 Alvállalkozók A Kbt április 1-ei módosítása után alvállalkozó a Kbt pont szerinti szervezet vagy személy, vagyis alvállalkozó minden olyan szervezet vagy személy aki, amely a szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesz. (Ezen fogalom meghatározás értelmében megszűnt a kizárólagos jog alapján végzett tevékenység alvállalkozói minősítés alóli kivétele.) Az ajánlattevőnek a beadandó dokumentumok részletezésében megadott módon meg kell neveznie az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alkalmazni kívánt alvállalkozókat. 3.4 Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 4. 3/D pont szerinti szervezet vagy személy (továbbiakban: szervezet). Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevő számára az alkalmassági feltételek biztosításában nyújthat segítséget. Az ajánlattevő az ilyen szervezet erőforrásaira támaszkodhat, ha saját maga és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek. Nem minősülhet erőforrásnak, vagyis nem lehet erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni: - a Kbt. 66. (1) a) c) pontjai [a./ pénzügyi intézménytől származó erről szóló nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással; b./ a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); c/ az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak], továbbá - a Kbt. 67. (3) bekezdésének a), d) - f) pontjai [a) az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); d) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; e) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával; 5/28. oldal

6 f) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával] alkalmassági feltételek esetében, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti többségi befolyás áll fenn. [Ptk. 685/B. (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségi megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. (4) A 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.] A fentiekre tekintettel az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet között fenn áll, avagy nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás. 4. Az ajánlatadás költsége 4.1 A költségek viselése Az ajánlattevőnek viselnie kell minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Az ajánlattevőnek a Kbt. rendelkezésein túlmenően más címen nincs joguk az ajánlatkérőtől költségeik (ajánlatkérési dokumentáció megvásárlási ára) visszatérítését kérni. 4.2 Az ajánlatkérési dokumentáció közzététele Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. 5. A helyszín megtekintése Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket a tervezési helyszínének és közvetlen környezetének, környékének megtekintésére és megvizsgálására, hogy saját maguk szerezzenek be saját felelősségükre minden olyan információt, amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elfogadásához, illetve a teljesítéshez szükségesek. Az ezzel kapcsolatos minden költség és felelősség az ajánlattevőt terheli. 6/28. oldal

7 6. Az ajánlatkérési dokumentáció tartalma 6.1 Tartalmi értelmezés Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevő gondosan átvizsgáljon valamennyi útmutatást, feltételt, nyomtatványt, meghatározást, feladatleírást, tervezési programot, műszaki előírást és egyéb iratot, ami az ajánlatkérési dokumentációban van. A követelmények, feltételek, kikötések hibás értelmezése az ajánlattevő saját kockázata. Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevők a jelen ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel mindenben megegyező ajánlatot nyújtsanak be. 6.2 Műszaki normatívák, előírások A munkákat az ajánlatkérési dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás követelményeinek megfelelően és a mindenkor érvényes jogszabályok, műszaki előírások és szabványok és a vonatkozó dokumentumokban megfogalmazott elvárások betartásával kell végezni. Ha ezek nem egyeznek, akkor a szigorúbb előírás az irányadó. 6.3 Munkavállalók védelme és munkafeltételek A Kbt. 55. (3) bekezdés második fordulatában előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni). Ezzel összefüggésben az ajánlattevők az 1/2004 (I. 9.) FMM sz. rendeletben foglaltak szerinti módon kaphat tájékoztatást. Ezek megfelelő ismeretéről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A felvilágosítást megadó illetékes felügyeleti szervek az alábbiak: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes szervezete: NÉV: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Tolna Megyei Munkaügyi Felügyelőség CÍM: 7100 Szekszárd, Augusz I. u Telefon: 74/ Magyar Bányászati Hivatal területileg illetékes szervezete: NÉV: Magyar Bányászati Hivatal Pécsi Bányakapitányság CÍM: 7601 Pécs, József Attila u. 5. Telefon: 72/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes szervezete: NÉV: ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete CÍM: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: 74/ Kiegészítő tájékoztatás 7.1 Az Ajánlattevő kérdései Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást igényel, úgy írásban postai úton, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 10. napig megkeresheti az ajánlatkérőt. A kérdéseket az ajánlattevők a postai úton történő továbbítás mellett elektronikusan, telefaxon és/vagy ban is továbbíthatják ( ben történő továbbítás esetén a kérdéseket kérjük a címre, telefax esetén a 06/75/ számra megküldeni.) az ajánlatkérő részére. Az elektronikus továbbítás során adatvesztés fordulhat elő, melyért az ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. 7/28. oldal

8 Az ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel nevét, címét és azt, hogy hány kérdést tett fel, valamint, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés hány oldal terjedelmű. A feltett kérdésekre a választ az ajánlatkérő a 7.2. pont szerint megadott értesítési címre küldi meg. 7.2 Az Ajánlatkérő válaszai Az ajánlatkérő minden írásbeli kérdésre, amit a fent megadott határidőig kézhez vesz, írásban fog válaszolni. Az ajánlatkérő válaszainak írott példányát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig (a feltett kérdés ismertetésével együtt, de a kérdező megnevezése nélkül) minden olyan leendő ajánlattevőnek megküldi, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlatkérő válaszai az ajánlatkérési dokumentáció részévé válik. 8. Az ajánlatkérési dokumentáció kiegészítése Az ajánlatkérő, amennyiben szükségesnek tartja, az ajánlatkérési dokumentáció egyes részeihez magyarázatot, tisztázó jellegű kiegészítést adhat az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig, amit minden olyan leendő Ajánlattevőnek egyidejűleg megküld, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ilyen magyarázat, tisztázó jellegű kiegészítés az eredeti dokumentációval együtt kezelendő és értelmezendő, és nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ajánlatkérési feltételek módosítását. 9. Az Ajánlat nyelve Az ajánlatkérési dokumentáció magyar nyelven készült. Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlati időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történik. A szerződés és a megvalósítás/kivitelezés során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 10. Az Ajánlat tartalma 10.1 Az ajánlatban szereplő iratok, a beadandó dokumentumok jegyzéke A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT DOKUMENTUMAINAK JEGYZÉKE Az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat - 2 (1 eredeti, 1 az eredetiről készített másolati) példányban, - ahol azt az ajánlatkérési dokumentációban rendelkezésre bocsátott nyomtatvány szükségessé teszi ott az ajánlattevő által cégszerűen aláírva, egyéb írást tartalmazó oldalakon oldalanként, az ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosultja(i) szignójával ellátva, - az írást tartalmazó oldalakat folyamatosan sorszámozva /az oldalszámozás nem tartalmazhat alátörést (például:10/1, 10/a, stb.)/, - a lapokat összefűzve, - a fűzésnél összekötve és a fűzésnél oldhatatlan kötéssel ellátva, - zárt csomagolásban, 8/28. oldal

9 - az ajánlattételi felhívás I.1. Kapcsolattartási pont(ok)ban ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) megadott címre és az ajánlatkérési dokumentáció 16.2 pontjában megadott felirattal ellátva személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az alábbiakban megadott sorrendben, és az itt leírtak szerint: Borítólap az ajánlattevő fejléces lapján, a nyomtatványon szereplő tartalommal, eredeti és a másolati példány megjelölésével, (0. számú nyomtatvány) Tartalomjegyzék oldalszámozással, (1. számú nyomtatvány) Kitöltött és az ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), (2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Kitöltött, de cégszerűen alá nem írt (az írást tartalmazó oldalakat oldalanként az oldal alján az ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosultja(i) szignójával ellátott vállalkozási szerződés-tervezet, (3. számú nyomtatvány) Az ajánlattevő által kitöltött adatok tekintetében hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata az ajánlattételi felhívásban, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1), (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani /Kbt. 70. (2) bek./, (4. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítésébe igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlatba az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítésébe igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okokkal összefüggésben a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat, vagy az 6., 6/1. és a 6/2. számú nyilatkozatokat csatolja. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani (5., 5/1., 5/2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha az ajánlatba az ajánlattevők a kizáró okokkal összefüggésben a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat kívánják beadni, úgy arra a Kbt. alapján lehetőségük van. Ez esetben a kizáró okkal összefüggésben az 6., 6/1. és 6/2. számú nyomtatványokat nem kell benyújtani, a nyilatkozat(ok) helyére a NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott nyomtatványt kell elhelyezni, és ezek után kell a nyilatkozatokat és igazolásokat befűzni (melyeket a tartalomjegyzékbe is be kell írni, ez nem minősül a kiadott nyomtatványok tartalmi megváltoztatásának). Az 5., 5/1., 5/2. számú nyomtatvány beadása ez esetben is kötelező. Ha az ajánlatba a kizáró okkal összefüggésben az ajánlattevők a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat nem, hanem az 6., 6/1. és 6/2. számú nyomtatványokat adják be, nyertességük esetén a kizáró okokkal összefüggésben az 9/28. oldal

10 eredményhirdetéstől számított 8 napon belül meg kell az ajánlatkérőnek küldeni ezeket a dokumentumokat. A kizáró okok igazolása, Magyarországon letelepedett ajánlattevők és a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet esetében, történhet: Ha az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet tevékenységét cégként végzi: - Cégkivonatottal és, - az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi helyi (Paks város jegyzője által kiadott) adóigazolást. Magánszemély ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrás szervezet esetében, ha tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi: - A Kbt. 60. (1) bekezdés b.) d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés c.) és h.) pontja esetében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjával összefüggésben az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontja esetében a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonatával. Egyéni vállalkozó ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrás szervezet esetében: - A Kbt. 60. (1) bekezdés b.) c.), d.) és f.) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés a-c.) pontjai esetében ezen kizáró okok fenn nem állásáról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozattal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés h.) pontja esetében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és - a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjával összefüggésben az eljárás eredményhirdetése napját megelőző 1 évnél nem régebbi APEH és VPOP (vagy együttes) igazolással, amelyben az is szerepel, hogy az igazolás közbeszerzési eljáráshoz került kiadásra (kifejezetten úgy kell megkérni, hogy közbeszerzési eljáráshoz kell) és - a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontja esetében az egyéni vállalkozó jegyzői nyilvántartásának kivonatával. Külföldi székhelyű ajánlattevő ajánlatát a fentiekben meghatározottak szerint a Kbt. 63. (1) (6) bekezdésekkel összhangban tartozik benyújtani, azzal az eltéréssel, hogy nyilatkoznia kell arról is, hogy székhelyének, alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet székhelyének országában mely köztartozások felelnek meg a Kbt. 60. (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott köztartozásoknak, és e köztartozásokat mely szervezetek tartják nyilván. A 10/28. oldal

11 külföldi ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervet a fenti nyilatkozatában szereplő hatóságok/kezelő szervek igazolásait tartozik választása szerint az ajánlatba beadni, vagy nyertessége esetén, eredményhirdetést követő 8 napon belül benyújtani. Ha a Kbt. 63. (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott EK irányelv valamely külföldi ajánlattevőre nem irányadó, úgy az ajánlattevő, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervet saját országának illetékes szerve által kiállított, a cég létezését és nyilvántartásba vételét igazoló okirat (például: igazolás, határozat stb.), valamint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást csatolandó vagy az ajánlatba, vagy nyertesség esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fenti nyilatkozatok, igazolások beszerzése időt vesz igénybe és, hogy nyerés esetén az igazolások hiányos benyújtása, mivel az eljárás ezen szakaszában (eredményhirdetés után) hiánypótlásra már nincs lehetőség, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a kizáró okokkal összefüggésben (6. számú nyomtatvány) hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum: - nem áll végelszámolás alatt, nincs folyamatban ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás, illetőleg az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti sincs hasonló eljárás folyamatban, vagy személyes joga szerint sincs hasonló helyzetben /Kbt. 60. (1) bek. a.) pont/, - tevékenységét nem függesztették vagy nem függesztette fel /Kbt. 60. (1) bek. b.) pont/, - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben nem állapítottak meg bűncselekmény elkövetését, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta az eltiltás ideje alatt, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta /Kbt. 60. (1) bek. c.) pont/, - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem eltiltották el /Kbt. 60. (1) bek. d.) pont/, - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban nem szolgáltatott hamis adatot és ilyenért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg /Kbt. 60. (1) bek. f.) pont/, - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; /Kbt. 60. (1) bek. g.) pont/, 11/28. oldal

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben