TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 19. Elfogadás dátuma: december 09. Határozat száma: 2014/7/59. Hatálybalépés napja: december 10-től Felelős személy: a mindenkori oktatási rektorhelyettes és főtitkár

2

3 oldalszám: 3 / oldalak száma: 27 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A TJSZ HATÁLYA ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A FŐISKOLÁN FOLYÓ KÉPZÉSEK HALLGATÓI FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT (ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT) ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGTÉRÍTÉSES (KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES) KÉPZÉSI FORMA KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS RENDJE ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK, JOGORVOSLAT II. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS HALLGATÓI JOGOSULTSÁG A HALLGATÓI JUTTATÁSOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS A HALLGATÓI JUTTATÁSOK HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS FORRÁSAIK KAPCSOLATA A HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, A HALLGATÓI JOGOSULTSÁG TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI HALLGATÓK MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJA ALAPTÁMOGATÁS SZAKMAI GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJ AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG ORSZÁGAIBAN RÉSZTANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJA JEGYZET-ELŐÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA, ELEKTRONIKUS TANKÖNYVEK, TANANYAGOK ÉS A FELKÉSZÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, VALAMINT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAIT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KOLLÉGIUM FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BÉRLÉSE, KOLLÉGIUM FELÚJÍTÁS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA TOMORI PÁL ÖSZTÖNDÍJ III. HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A HALLGATÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ KEDVEZMÉNY, RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI AZ ÖNKÖLTSÉGTÉRÍTÉS KOLLÉGIUMI DÍJ MULASZTÁSI ÉS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS MIATT FIZETENDŐ DÍJAK TÉRÍTÉSI DÍJAK NYELVI KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK ÁLTAL FIZETENDŐ VIZSGADÍJ IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK... 24

4 oldalszám: 4 / oldalak száma: HATÁLYBA LÉPÉS I. MELLÉKLET FÉLÉVENTE FIZETENDŐ ÖNKÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAK (1. TÁBLÁZAT) ÉRVÉNYES MINDADDIG, AMÍG A FŐISKOLA SZENÁTUSA A FIZETENDŐ ÖNKÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKÉT MEG NEM VÁLTOZTATJA MULASZTÁSI ÉS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS MIATT FIZETENDŐ DÍJAK (2. TÁBLÁZAT) VIZSGAISMÉTLÉSI DÍJAK (3. TÁBLÁZAT) EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK (4. TÁBLÁZAT)... 26

5 oldalszám: 5 / oldalak száma: 27 A Tomori Pál Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) a hallgatói térítési és juttatási szabályzatát (a továbbiakban: TJSZ) az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Vonatkozó jogszabályok listája (1) évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról ( FTV ) (2) évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról ( Nftv. ), szeptember 1- jétől (3) 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, a felsőoktatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (4) 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő díjakról (5) 50/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról. (6) évi LXXVII. törvény a szakképzésről. (7) 20/2008 (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsga és a vizsgázatási díj kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 2. A TJSZ hatálya (1) A TJSZ kiterjed a Főiskola valamennyi képzési helyén tanuló hallgatójára. 3. Értelmező rendelkezések (1) A TJSZ alkalmazásában a) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapés mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki aa) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy ab) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; e) családfenntartó: az a hallgató, ea) akinek legalább egy gyermeke van,

6 oldalszám: 6 / oldalak száma: 27 eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; g) hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt; h) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. (2) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a) az államilag finanszírozott képzésre felvett és hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben aa) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ab) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ac) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ad) aki az első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül; b) bármely szakon költségtérítéses képzésből a Főiskola döntése alapján, a Főiskolánál már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban (3) Az FTV ának (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevőnek a a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy. (4) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. (5) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet.

7 oldalszám: 7 / oldalak száma: 27 (6) A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. (7) A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. (8) A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. (9) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. (10) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. 4. a Főiskolán folyó képzések hallgatói finanszírozása (1) A Főiskolán folyó képzés lehet államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) és önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzés. Az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzés költségeinek többségét az FTV-ben, továbbá az Nftv.-ben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzés költségeit a hallgató viseli. (2) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az FTV-ben, továbbá az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit, d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt, f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik

8 oldalszám: 8 / oldalak száma: 27 g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. (3) Aki nem tartozik az előző bekezdésben meghatározottak hatálya alá, tanulmányait kizárólag önköltségtérítéses formában folytathatja. (4) Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben, szakirányú továbbképzésben folyó képzés lehet államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott), függetlenül annak munkarendjétől. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony is lehet államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzés. (5) Ha az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott kritériumok nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból tanulmányait önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzésben folytatja tovább, helyére ilyen irányú kérelem esetén a Főiskolán önköltségtérítéses (költségtérítéses) formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a Főiskolán államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Főiskola megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzésben folytathatja. (6) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőoktatási (felsőfokú) szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. (7) Az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. (8) Ha a hallgató kimerítette a fenti bekezdésekben meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (9) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. (10) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tartja nyilván a felsőoktatásban megkezdett tanulmányokat, a megkezdett féléveket, az egyes személyek által igénybe vett, illetve fel nem használt támogatási időt. (11) Az önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a Főiskolán megkezdett féléveinek a száma beleértve az államilag támogatott képzés idejét is meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt.

9 oldalszám: 9 / oldalak száma: 27 (12) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha b) a Főiskolán egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 5. Az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) és az önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzési forma közötti átsorolás rendje (1) A Főiskolának az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott), illetve önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzési forma közötti átsorolásról szóló döntését a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni. A döntést felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben szakonként kell meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. (2) A döntést a Szenátus hozza meg jelen -ban foglaltak figyelembevételével. (3) Azon hallgatók, akik önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzésből államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésbe kívánnak átkerülni a írásbeli kérelmüket legkésőbb a félév időbeosztásában meghatározott időpontig be kell nyújtaniuk a Tanulmányi Hivatalhoz (személyesen vagy levél formában). A kérelemben fel kell tüntetni a hallgató azonosításához szükséges adatokat (név, anyja leánykori neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, ETR kód), a tanulmányi eredményt (a korrigált kreditindex szerint) és határozott kérelmet az önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzésből államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésbe való átsoroláshoz. (4) A Tanulmányi Hivatal, valamint a Tanulmányi Hivatal vezetőjének a feladata, hogy a Szenátus ülésére jelen TJSZ és a vonatkozó jogszabályok szerinti az átsorolás tárgyában hozandó döntésekhez szükséges kimutatások, a hallgatók névsora és egy előzetes döntési tervezet a Szenátus rendelkezésére álljon. (5) A Szenátus az átsorolás tárgyában az általános szabályok szerint határoz, és döntéséről közvetlenül értesíti az átsorolással érintett hallgatókat. (6) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a Főiskolán legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. (7) Megürült államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe. (8) A következő képzési időszakra államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) formára átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy a) az adott félévben hány államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya,

10 oldalszám: 10 / oldalak száma: 27 b) hány olyan államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra, c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az FTV., továbbá az Nftv. szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket. (9) Nem vehető át államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzési formára az az önköltségtérítéses (költségtérítéses) hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) féléveinek száma kettővel fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel meghaladja az adott szak képzési idejét. (10) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 6. Eljárási rendelkezések, jogorvoslat (1) A TJSZ-ben meghatározott nyomtatványok és pályázati értékelési pontrendszerek a Hallgatói önkormányzatnál szerezhetők be. A kitöltött űrlapokat is a Hallgatói önkormányzathoz kell eljuttatni. (2) A különböző hallgatói juttatások személyenkénti összegét jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével a Tanulmányi bizottság állapítja meg a Hallgatói önkormányzat egyetértésével. A megállapított juttatásokról a Hallgatói önkormányzat ad tájékoztatást. (3) A hallgatók által fizetendő térítésekről, díjakról a Főiskola számlát, egyéb számivteli bizonylatot állít ki, és juttat el a hallgatóhoz. (4) A hallgató a fizetési kötelezettségét banki átutalással, postai készpénz-átutalási megbízással vagy a kalocsai és budapesti Tanulmányi Hivatalokban működő bankkártya terminálok használatával tudja rendezni. (5) Jogorvoslati lehetőség juttatások tekintetében a kifizetést (a hallgató számláján történő jóváírást) követő 8 napon belül, utólag fizetendő díjak esetében a kiszabást vagy a számla kézhezvételét követő 8 napon belül, egyéb esetekben a határozatot, vagy döntést követően 8 napon belül lehetséges. A jogorvoslati eljárásra a Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a fenti határidők betartása mellett.

11 oldalszám: 11 / oldalak száma: 27 II. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS HALLGATÓI JOGOSULTSÁG 7. A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás (1) A hallgatói juttatások fedezete a) a hallgatói juttatásokhoz nyújtott az oktatásért felelős minisztérium és a Főiskola közötti szerződésben rögzített költségvetési támogatás, melynek összetevői: aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatás, ab) a kollégiumi támogatás, ac) a lakhatási támogatás, ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg, ae) a köztársasági ösztöndíj; b) a Főiskola egyéb bevételei. 8. A hallgatói juttatások (1) A Főiskola a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel: [51/ ] a) teljesítmény alapú ösztöndíjak aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú ösztöndíjak ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, c) egyéb hallgatói kifizetések ca) évkezdési támogatás, cb) EGT országaiban, részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja, d) a Főiskola működési költségeinek finanszírozása da) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése, db) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, dc) kollégium fenntartása, működtetése, dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégium felújítás, de) a Hallgatói önkormányzat működésének támogatása.

12 oldalszám: 12 / oldalak száma: Hallgatói juttatások és forrásaik kapcsolata (1) Az egyes hallgatói juttatások és azok forrásait az alábbi táblázat tartalmazza. Felhasználás 8. (1) aa) tanulmányi ösztöndíj 8. (1) ab) köztársasági ösztöndíj Források 7. (1) aa) hallgatói ösztöndíj-támogatás 8. (1) ac) szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 8. (1) ba) rendszeres szociális ösztöndíj 8. (1) bb) rendkívüli szociális ösztöndíj 8. (1) bc) Bursa Hungarica 8. (1) bd) külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 8. (1) bf) szakmai, gyakorlaton való részvétel támogatása 8. (1) cb) EGT országaiban, részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja 8. (1) da) jegyzet-előállítás, elektronikus tankönyvek, stb. 8. (1) db) kulturális tevékenység, sporttevékenység támogatása 8. (1) dc) kollégium fenntartása, működtetése 8. (1) dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégium felújítás 8. (1) de) Hallgatói önkormányzat működése 60 % 5 % 7. (1) ab) kollégiumi támogatás 7. (1) ac) 7. (1) ad) lakhatási támogatás tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális támogatás 30 % 50 % 40 % 2 % 3 % 100 % 50 % 16 % 24 % 20 % 7. (1) ae) köztársasági ösztöndíj 100 % 7. (1) b) egyéb bevétel Összesen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % * A Bursa Hungarica Ösztöndíj részletes szabályait a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. ** A Főiskolán tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgatók részére az oktatási és kulturális miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíj nyújt fedezetet. *** Az ösztöndíjat a Főiskola saját bevételeinek terhére, a rendelkezésre álló keretösszegig biztosítja. (2) A 7.. aa. pontja szerint rendelkezésre álló összeg felosztása előtt, a felosztandó összegből le kell vonni az alaptámogatás, valamint a rendszeres szociális ösztöndíj címén a kormányrendeletben hallgatónként meghatározott kifizethető legkisebb juttatásokat, a beérkezett kérelmek nagyságában. (3) Az egyes jogcímek között átcsoportosításra lehetőség van. Az átcsoportosításról a Tanulmányi Bizottság dönt, egyrészt azon az ülésén, amelyen elfogadja az adott félévre vonatkozó hallgatói juttatások felosztását, másrészt azon az ülésén, ahol az átcsoportosítás * ** ***

13 oldalszám: 13 / oldalak száma: 27 szükségessége felmerül. Ez utóbbi esetben az ülésen a Főiskola Gazdasági Hivatalából egy főnek is jelen kell lennie és őt is meg kell hallgatni az átcsoportosításról. 10. A hallgatói juttatások felhasználásának szabályai, a hallgatói jogosultság (1) A teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak, valamint az egyéb hallgatói kifizetések kizárólag pénzbeli támogatásként bocsáthatók a hallgatók rendelkezésére. (2) A hallgatók részére nyújtott rendszeres pénzbeli támogatásokat havi rendszerességgel kell kifizetni. A Főiskola a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig intézkedik a számlavezető hitelintézet felé a juttatások átutalásáról. A 8. aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű alapképzésben, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 8. ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 8. ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 8. bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű alapképzésben részt vevő, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. A 8. ba)-bc) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. A hallgató a 8. b) pontjában meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatói jogviszonyt. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 8. aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (6) Azt a külföldi állampolgár hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. 11. Tanulmányi ösztöndíj (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a Főiskola államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (2) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (3) A tanulmányi ösztöndíj alapját a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére alkalmas korrigált kreditindex (K) képezi. Kiszámításához a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő 30 kredittel kell osztani, majd a félév során

14 szorzó Hallgatók térítési és juttatási szabályzata (változat száma: 19.) oldalszám: 14 / oldalak száma: 27 teljesített és az egyénileg vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel kell módosítani. K tantárgy kreditértéke érdemjegy teljesített kredit 30 vállalt kredit (4) Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. (5) Tanulmányi ösztöndíjban az adott félévben legalább 3,51-es korrigált kreditindexet elérő hallgatók részesülhetnek. (6) A jogosult hallgatók részére felosztható ösztöndíj keretet tudományterületenként kell megállapítani. A rendelkezésre álló összegből a korrigált kreditindex alapján az alábbi diagram szerint részesülnek a hallgatók. Az 5.0 korrigált kreditindexet meghaladó hallgatók egységesen az 5.0 kreditindex szorzószáma (7,5) szerint kapnak ösztöndíjat. TPF ösztöndíj-tábla 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 Korrigált kreditindex (7) A korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató ösztöndíját a korábbi felsőoktatási intézményben, az utolsó ott töltött félévben elért a fentiek szerint számított - tanulmányi eredménye alapján kell meghatározni. Amennyiben a hallgató korábbi felsőoktatási intézményben az átjelentkezés előtti utolsó félévben a hallgatói jogviszonyát szüneteltette, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet, más e TJSZ szerinti - hallgatói juttatásokért azonban folyamodhat és részesülhet azokból. 12. Köztársasági ösztöndíj (1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. (3) Köztársasági ösztöndíjban az az alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55

15 oldalszám: 15 / oldalak száma: 27 kreditet megszerzett, továbbá a lezárt félévekre meghatározott korrigált kreditindexe legalább 4,51. (4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt a Főiskola honlapján közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a Hallgatói önkormányzathoz nyújtja be, melyeket a Tanulmányi bizottság rangsorol. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. (5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. (7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és a főiskolai felterjesztésben a jelen -ban meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt főiskolai eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat a Főiskola a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. (8) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 13. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (1) A Főiskola a képzési időszakon belül a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért, havonta folyósított, szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat adományozhat, egy félév időtartamra. (2) Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra az előző bekezdésben írt tevékenységet végző, az aktuális félévet megelőző félévben legalább 4,25 korrigált kreditindexet elért hallgató pályázhat, vagy pedig olyan hallgató, aki a hallgatói önkormányzat tevékenységében, mint elnök, alelnök vagy egyéb, a HÖK alapszabályában megnevezett tisztségviselő vesz részt, feltéve hogy legalább 3.51 korrigált kreditindexet elért és feladatát a HÖK alapszabályában előírt módon, a vonatkozó félévben folyamatosan ellátta és a HÖK ezt dokumentálta. (3) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynek feltételeit, értékelési rendszerét a Tanulmányi bizottság teszi közzé a Hallgatói önkormányzat egyetértése mellett, a Főiskola honlapján. (4) Az ösztöndíjat a Tanulmányi Bizottság adományozza. (5) Az ösztöndíj minden tanulmányi félévben kiírásra kerül. 14. Rendszeres szociális ösztöndíj (1) A rendszeres szociális ösztöndíj az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű képzésbe felvételt nyert hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.

16 oldalszám: 16 / oldalak száma: 27 (2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül. (5) Amennyiben az (2) és (3) bekezdésben előírt minimális havi összegű egyéni juttatásoknak az ösztöndíjkérelmet benyújtott hallgatók száma alapján kiszámított együttes öszszege meghaladja az állam által biztosított normatíva hozzájárulást, akkor a hallgatók tanulmányi eredményei alapján kell azt felosztani a jogosult hallgatók között, oly módon, hogy a jobb korrigált kreditindex-szel rendelkező hallgató a jogosultsági sorrendben megelőzi a rosszabb korrigált kreditindex-szel rendelkező hallgatót. (6) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és jövedelmi helyzetét, b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (7) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. (8) Rendszeres szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmek leadási módját és az odaítélés feltételeit a Tanulmányi bizottság határozza meg. (9) A hallgató a szociális helyzetét, a hallgató vagy eltartó szülőjének jövedelmét, fogyatékosságát, betegségét, vagy a családban eltartott kiskorú személy(eke)t igazoló, állami hatóságok által kiadott eredeti dokumentumokkal köteles alátámasztani.

17 oldalszám: 17 / oldalak száma: Rendkívüli szociális ösztöndíj (1) A rendkívüli szociális ösztöndíj az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű képzésbe felvételt nyert hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. (2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. (3) A kérelmeket a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. A Tanulmányi Hivatal felterjeszti a kérelmet az oktatási rektorhelyettesnek, aki összehívja a Tanulmányi Bizottság ülését, amely dönt a kérelem megalapozottsága felöl. 16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. (2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (3) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az oktatási és kulturális miniszter által évente a tárca hivatalos lapjában közzétett összeghatárt. (4) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. (5) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a Főiskolán folyósított támogatástól. (6) Az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet, félévente egy összegben, a Főiskola számára eljuttatja a települési, illetve a megyei önkormányzatok által adott támogatást. Az ösztöndíjat a Főiskola folyósítja a hallgatónak az esetleges egyéb juttatásokkal együtt, azokkal azonos módon. A kifizetés előtt a Tanulmányi Hivatalnak meg kell vizsgálnia a hallgatói jogosultságot. (7) Az önkormányzati ösztöndíjrészt a Főiskola csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezet a számlájára átutalta. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre a Főiskola számláján. 17. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja (1) A kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve a Főiskolán tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.

18 oldalszám: 18 / oldalak száma: 27 (2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a) a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 15%-ának, b) más alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának. (3) A miniszteri ösztöndíjat a Főiskola fizeti ki. (4) Az államilag támogatott alapképzésben, Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. (5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket. 18. Alaptámogatás (1) Alaptámogatásra jogosultak az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű képzésben részt vevő, első évfolyam első félévére beiratkozó hallgatók, akik a 14. (2) és a 14. (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek, és támogatási igényüket, valamint szociális helyzetüket igazoló iratokat írásban benyújtották. (2) Az alaptámogatás egy egyszeri egyösszegű pénzbeli kifizetés. (3) Az alaptámogatás összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 50%-a. 19. Szakmai gyakorlati ösztöndíj (1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. (2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynek feltételeit, értékelési rendszerét a Tanulmányi Bizottság teszi közzé a Hallgatói Önkormányzat egyetértése mellett, a Főiskola honlapján. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság meghaladja az 50 kilométert. (4) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összegének a kiszámításánál figyelemmel kell lenni a keretösszegre (a hallgatói normatíva éves összegének 2%-a), a pályázatot benyújtok számára és a rászorultság fokára. 20. Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja (1) Ha az államilag támogatott alapképzésben részt vevő hallgató valamely EGTállamban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a Főiskola képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére, ösztöndíjat kaphat. (2) A hallgató akkor jogosult az ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a Főiskola hozzájárulásával kezdte meg.

19 oldalszám: 19 / oldalak száma: 27 (3) A hallgató akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. (4) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynek leadási módját és az odaítélés feltételeit a Tanulmányi bizottság határozza meg, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével. A pályázatot a Főiskola honlapján közzé kell tenni. Az ösztöndíj megítéléséről a Tanulmányi Bizottság javaslatára a szenátus dönt. (5) Az ösztöndíj átutalásáról a kiutazás napja előtt intézkedni kell. (6) Sikertelen résztanulmányok esetében a hallgató köteles a kapott ösztöndíj felét viszszafizetni. 21. Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése (1) A rendelkezésre álló összeget jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni. (2) A támogatás felhasználását a Hallgatói Önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásáról a rektor évente tájékoztatást ad az önkormányzatnak. 22. Kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása (1) A kulturális és sporttevékenységek támogatásáról a Hallgatói Önkormányzat javaslatára és egyetértésével a Tanulmányi Bizottság dönt azzal, hogy a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a Főiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás; b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. 23. Kollégium fenntartása, működtetése, kollégiumi férőhely bérlése, kollégium felújítás (1) A kollégium fenntartására, működtetésére, felújítására és férőhely bérlésére felhasználható jogcímeken rendelkezésre álló összegek felhasználásáról a kollégium Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. (2) A felhasználás módjával és konkrét lépéseivel kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van. (3) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről és azok elbírálásáról külön szabályzat rendelkezik. (4) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdése szerint mentesülés eseteinek a fennálltát, valamint ha a hallgatót a felsőoktatási törvény 52. -ának (2) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés felsőoktatási törvényben meghatározott feltételének fennállását is.

20 oldalszám: 20 / oldalak száma: Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása (1) A Hallgatói Önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégiumban rendelkezésére bocsátott helyiségeket, berendezéseket, ha ezzel nem akadályozza a kollégium működését. (2) A Hallgatói önkormányzat működését a költségvetési támogatásból biztosított keret segíti. 25. Tomori Pál ösztöndíj (1) A Tomori Pál ösztöndíjat a Főiskola rektora adományozza olyan hallgatóknak, akik a Főiskola működésében, így különösen a hallgatókkal való kapcsolattartásban, közös képzési/tudományos/szabadidős programok szervezésében, stb. aktívan részt vettek. (2) A Tomori Pál ösztöndíjat a Főiskola a saját bevételeiből fedezi. (3) A Tomori Pál ösztöndíj odaítélésről a rektor dönt a gazdasági igazgató meghallgatását követően.

21 oldalszám: 21 / oldalak száma: 27 III. HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 26. Általános szabályok (1) Az önköltséges finanszírozású képzési formára felvett hallgatók (költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók) önköltségtérítést (költségtérítést) fizetnek. Jelen szabályzat III. fejezetébe önköltségtérítés alatt az FTV. szerinti költségtérítést is érteni kell. (2) A Főiskola hallgatói az önköltségtérítés és egyéb térítési díjak megfizetésére, valamint mulasztás és késedelmes teljesítés miatt díjfizetésre kötelezhetők. (3) A kollégiumi szolgáltatások igénybevételéért a hallgatók kollégiumi díjat fizetnek. (4) A hallgatók által fizetendő díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét egy tanévre kell meghatározni. (5) A Főiskola egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, más díjakat is megállapíthat. E díjak megfizetésére a hallgató csak a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelezhető. (6) A hallgatók által különböző címeken befizetett díjakból befolyt összeg felhasználását a Szenátus által elfogadott éves költségvetés határozza meg. 27. A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez kedvezmény, részletfizetési lehetőség biztosításának feltételei és szabályai (1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. (2) A hallgató szociális alapon az alábbi fizetési kötelezettségek esetén részesülhet részletfizetési kedvezményben vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása: a) az önköltségtérítés, b) a kollégiumi díj. esetében. (3) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. A Főiskola a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat. (4) Csak méltánylást érdemlő esetekben, így kizárólag átmeneti fizetési nehézség, hallgatót ért betegség, kórházi ápolás, a hallgató saját gyermekének betegsége, ill. kórházi ápolása, továbbá munkaviszony 2 hónapon belüli megszűnése esetén adható részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az önköltségtérítés, a mulasztási díj és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól. A méltánylást érdemlő indokokat igazolni kell, különösen a fizetési nehézséget alátámasztó dokumentumokkal, orvosi vagy kórházi igazolással, ill. a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó dokumentummal (pl. a felmondási papírok bemutatása). (5) A részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség megkérése iránti kérelmet minden félévet megelőzően, a félévre vonatkozó időbeosztásban meghatározott időpontig kell eljuttatni a Tanulmányi Hivatalhoz. A kérelem leadásának elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve, ha a hallgató igazolni tudja, hogy olyan helyzetben volt, amely a kérelem leadását nem tette lehetővé (pl. kórházi fekvőbeteg ápolás). Ez utóbbi igazolás elfogadásáról a Tanulmányi Bizottság dönt.

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 1 E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA...2 1.2 A TJSZ HATÁLYA...2

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2012. november 26. Szabályzat

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről. A rendelet hatálya

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről. A rendelet hatálya 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) V.1.2. számú melléklete Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szenátusa

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (Hatályos: 2009.09.23-tól) A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A rendelet hatálya

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A rendelet hatálya 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. Dunaújváros. 6. kiadás 1. módosítás 2 (50). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről MHK adatbázis 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. oldal JOGSZABÁLYOK 51/2007. (III. 26.) Korm. r. A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl... 1553

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3. A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.) A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016. november 28. napjától hatályos 2. verziószámú

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat Általános rendelkezések 104. (1) Jelen fejezet az Ftv., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 1. Általános rendelkezések (1) A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Szenátusa a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. október Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2012. szeptember 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2011. május 30-i ülésén Módosította a Szenátus

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2010. Dunaújváros Hatályos: 2010. július 5. napjától 1 4. kiadás 0. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.)

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa május 22-i ülésének határozatai

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa május 22-i ülésének határozatai Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa 2007. május 22-i ülésének határozatai A Kari Tanács tagjai a kiküldött napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták. Dr. Mezey

Részletesebben

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok a felsőoktatásról szóló, évi CXXXIX. törvény (a tov

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok a felsőoktatásról szóló, évi CXXXIX. törvény (a tov III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 1111/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről 2007. január 9. 1 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk zetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk zetendő egyes térítésekről Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2016.09.15.) hatályos állapota. A jelek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2009. 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2017. 7. kiadás 6. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadva Dunaújvárosi Egyetem a 12-2015/2016

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Verzió 5.0 2015.08.24. TARTALOM 1. A hallgatók költségviselés szerinti besorolása... 3 2. Az államilag támogatott hallgató... 4 3. Az államilag támogatott

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. Február Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK RENDSZERE II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. ALAPTÁMOGATÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2015. január Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben A GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Elfogadta a Szenátus a 2007. január 30-i ülésén Módosította a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2007.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2015. március

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:... cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:.

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:...  cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:. ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elbírálásához 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) Felhívjuk valamennyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT MS1502

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT MS1502 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT MS1502 2016. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadta a Szenátus a 19/2007. (IV.25.) sz. határozatával)

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) Tartalom A Szabályzat hatálya... 3 Fogalmak... 4 Államilag támogatott képzés; támogatási

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Előterjesztés a Rektori Kabinet 2010. február 26-i ülésére 4. napirend A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása Előterjesztők: Kerekes Sándor, rektorhelyettes Kerezsi Marica, hivatalvezető

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. szep tem ber 21. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 175/2006. (VIII. 14.)

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben