A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A TJSZ HATÁLYA ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A FŐISKOLÁN FOLYÓ KÉPZÉSEK HALLGATÓI FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT (ÁLLAMI(RÉSZ) ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT) ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGTÉRÍTÉSES (KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES) KÉPZÉSI FORMA KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS RENDJE ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK, JOGORVOSLAT HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS HALLGATÓI JOGOSULTSÁG A HALLGATÓI JUTTATÁSOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS A HALLGATÓI JUTTATÁSOK HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS FORRÁSAIK KAPCSOLATA A HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, A HALLGATÓI JOGOSULTSÁG TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI HALLGATÓK MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJA ALAPTÁMOGATÁS JEGYZET-ELŐÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA, ELEKTRONIKUS TANKÖNYVEK, TANANYAGOK ÉS A FELKÉSZÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, VALAMINT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAIT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3 3.2 A HALLGATÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ KEDVEZMÉNY, RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI AZ ÖNKÖLTSÉG TÉRÍTÉS MULASZTÁSI ÉS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS MIATT FIZETENDŐ DÍJAK VEGYES RENDELKEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS...20 I. SZÁMÚ MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. TÁBLÁZAT: KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAK A 2012/13. TANÉVBEN KÉPZÉSENKÉNT... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2. TÁBLÁZAT: MULASZTÁSI- ÉS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS MIATT FIZETENDŐ DÍJAK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 3. TÁBLÁZAT: VIZSGAISMÉTLÉSI DÍJAK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4. TÁBLÁZAT: EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A Győri Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) a hallgatói térítési és juttatási szabályzatát (a továbbiakban: TJSZ) az alábbiakban állapítja meg. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A vonatkozó jogszabályok listája (1) évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról ( FTV ) (2) évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról ( Nftv. ), szeptember 1-jétől (3) 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, a felsőoktatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; (4) 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő díjakról; (5) 50/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról; (6) évi LXXVII. törvény a szakképzésről; (7) 20/2008 (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsga és a vizsgázatási díj kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 1.2 A TJSZ hatálya (1) A TJSZ kiterjed a Főiskola valamennyi képzési helyén tanuló hallgatójára. 2

4 1.3 Értelmező rendelkezések (1) A TJSZ alkalmazásában a) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben részt vevő hallgató, aki aa) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy ab) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogad-ták örökbe; c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve, aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítség nyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; e) családfenntartó: az a hallgató, ea) akinek legalább egy gyermeke van, eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; f) nagy családos: az a hallgató, akinek fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; g) hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt; h) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. (2) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a) az államilag finanszírozott képzésre felvett és hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben 3

5 aa) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ab) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ac) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ad) aki az első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül; b) bármely szakon költségtérítéses képzésből a Főiskola döntése alapján, a Főiskolánál már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban. (3) Az FTV ának (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevőnek a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy. (4) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. (5) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. (6) A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. (7) A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. (8) A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. (9) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. 4

6 (10) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. 1.4 A Főiskolán folyó képzések hallgatói finanszírozása (1) A Főiskolán folyó képzés lehet államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal tá-mogatott) és önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzés. Az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzés költségeinek többségét az FTV-ben, továbbá az Nftv.-ben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltség térítéses (költségtérítéses) képzés költségeit a hallgató viseli. (2) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az FTV.-ben, továbbá az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjjal támogatott) vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit, d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt, f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. (3) Aki nem tartozik az előző bekezdésben meghatározottak hatálya alá, tanulmányait kizárólag önköltség térítéses formában folytathatja. (4) Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben, szakirányú továbbképzésben folyó képzés lehet államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjjal támogatott), függetlenül annak munkarendjétől. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony is lehet államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjjal támogatott) képzés. (5) Ha az államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjjal támogatott) hallgatói létszám-keretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott kritériumok nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból tanulmányait önköltség térítéses (költségtérítéses) képzésben folytatja tovább, helyére ilyen irányú kérelem esetén a Főiskolán önköltség térítéses (költségtérítéses) formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a Főiskolán államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) 5

7 képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Főiskola megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltség térítéses (költségtérítéses) képzésben folytathatja. (6) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőoktatási (felsőfokú) szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallga-tó támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. (7) Az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzések számának meg-felelő számú félévet le kell vonni. (8) Ha a hallgató kimerítette a fenti bekezdésekben meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltség térítéses (költségtérítéses) képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (9) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. (10) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tartja nyilván a felsőoktatásban megkezdett tanulmányokat, a megkezdett féléveket, az egyes személyek által igénybe vett, illetve fel nem használt támogatási időt. (11) Az önköltség térítéses (költségtérítéses) képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a Főiskolán megkezdett féléveinek a száma beleértve az államilag támogatott képzés idejét is meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt. (12) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha b) a Főiskolán egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 6

8 1.5 Az államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjjal támogatott) és az önköltségtérítéses (költségtérítéses) képzési forma közötti átsorolás rendje (1) A Főiskolának az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott), illetve önköltség térítéses (költségtérítéses) képzési forma közötti átsorolásról szóló döntését a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni. A döntést felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben szakonként kell meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. (2) A döntést a Szenátus hozza meg jelen -ban foglaltak figyelembevételével. (3) Azon hallgatók, akik önköltség térítéses (költségtérítéses) képzésből államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésbe kívánnak átkerülni a írásbeli kérelmüket legkésőbb a félév időbeosztásában meghatározott időpontig be kell nyújtaniuk a Tanulmányi Osztály (személyesen vagy levél formában). A kérelemben fel kell tüntetni a hallgató azonosításához szükséges adatokat (név, anyja leánykori neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma kód), a tanulmányi eredményt (a korrigált kreditindex szerint) és határozott kérelmet az önköltség térítéses (költségtérítéses) képzésből államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzésbe való átsoroláshoz. (4) A Tanulmányi Osztály, valamint a Tanulmányi Osztály vezetőjének a feladata, hogy a Szenátus ülésére jelen TJSZ és a vonatkozó jogszabályok szerinti az átsorolás tárgyában hozandó döntésekhez szükséges kimutatások, a hallgatók névsora és egy előzetes döntési tervezet a Szenátus rendelkezésére álljon. (5) A Szenátus az átsorolás tárgyában az általános szabályok szerint határoz, és döntéséről közvetlenül értesíti az átsorolással érintett hallgatókat. (6) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a Főiskolán legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. (7) Megürült államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rang-sor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe. (8) A következő képzési időszakra államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) formára átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy a) az adott félévben hány államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya, b) hány olyan államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra, c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az FTV., továbbá az Nftv. szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket. 7

9 (9) Nem vehető át államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) képzési formára az az önköltség térítéses (költségtérítéses) hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) féléveinek száma kettővel fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel meghaladja az adott szak képzési idejét. (10) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 1.6 Eljárási rendelkezések, jogorvoslat (1) A TJSZ-ben meghatározott nyomtatványok és pályázati értékelési pontrendszerek a Hallgatói önkormányzatnál szerezhetők be. A kitöltött űrlapokat is a Hallgatói önkormányzathoz kell eljuttatni. (2) A különböző hallgatói juttatások személyenkénti összegét jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével a Tanulmányi bizottság állapítja meg a Hallga-tói önkormányzat egyetértésével. A megállapított juttatásokról a Hallgatói önkormányzat ad tájékoztatást. (3) A hallgatók által fizetendő térítésekről, díjakról a Főiskola számlát, egyéb számviteli bizonylatot állít ki, és juttat el a hallgatóhoz. (4) A hallgató a fizetési kötelezettségét banki átutalással, postai készpénz-átutalási megbízással tudja rendezni. (5) Jogorvoslati lehetőség juttatások tekintetében a kifizetést (a hallgató számláján történő jóváírást) követő 8 napon belül, utólag fizetendő díjak esetében a kiszabást vagy a számla kézhezvételét követő 8 napon belül, egyéb esetekben a határozatot, vagy döntést követően 8 napon belül lehetséges. A jogorvoslati eljárásra a Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a fenti határidők betartása mellett. 8

10 2 HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS HALLGATÓI JOGOSULTSÁG 2.1 A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás (1) A hallgatói juttatások fedezete a) a hallgatói juttatásokhoz nyújtott az oktatásért felelős minisztérium és a Főiskola közötti szerződésben rögzített költségvetési támogatás, melynek összetevői: aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatás, ab) a kollégiumi támogatás, ac) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg, ae) a köztársasági ösztöndíj; b) a Főiskola egyéb bevételei. 2.2 A hallgatói juttatások (1) A Főiskola a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jog-címeken használhatja fel: [51/ ] a) teljesítmény alapú ösztöndíjak aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú ösztöndíjak ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, c) egyéb hallgatói kifizetések ca) évkezdési támogatás, cb) EGT országaiban, részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja, d) a Főiskola működési költségeinek finanszírozása da) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése, db) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, dc) kollégium fenntartása, működtetése, dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégium felújítás, de) a Hallgatói önkormányzat működésének támogatása. 9

11 2.3 Hallgatói juttatások és forrásaik kapcsolata Rektori utasítás hallgatói térítésekről, juttatásokról A rendelkezés hatálya ha jogszabály vagy e szabályozás másként nem rendeli kiterjed a Győri Hittudományi Főiskola (továbbiakban Főiskola) minden hallgatójára. 1. tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíj céljára kell fordítani a hallgatói normatíva 69%-át hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet az első tanulmányi félévére beiratkozott hallgató tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet minimális összege a hallgatói normatíva 5%-a a tanulmányi átlageredmények figyelembe vételével a rendelkezésre álló összeget a Tanulmányi Osztály elosztja a jogosultak között 2. szociális alapú ösztöndíj Szociális támogatásra kell fordítani a hallgatói normatíva 31% -át o rendszeres szociális ösztöndíj minimális összege a hallgatói normatíva 20%-a a pályázók jogosultságának mértékét a Diákjóléti Bizottság súlyozza o rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás kérelem alapján adható o alaptámogatás összege a hallgatói normatíva 50%-a pályázati úton adható az első tanulmányi félévére beiratkozott hallgató kaphatja a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át jegyzetvásárlási támogatásként a Gazdasági Iroda a jogosult hallgatók között felosztja és kifizeti félévenként egyösszegben. 3. Jegyzet előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 24%-át. 4. Kulturális és sporttevékenység támogatására kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20%-át. 10

12 5. A Hallgatói Önkormányzat működéséhez a Főiskola költségvetési évenként (a rendeletben szabályozott hallgatói normatíva 1%-át is magában foglaló) Ft-ot biztosít. 6. A támogatásokra meghatározott keretösszegek között a a jogszabályok, valamint a Főiskola költségvetésének keretei között indokolt esetben átcsoportosításra kerülhet sor. Az átcsoportosításról a Diákjóléti Bizottság és a Gazdasági Iroda kezdeményezésére az intézményvezető dönt. 7. E rendelkezésben nem részletezett esetekben a Győri Hittudományi Főiskola SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer IX. Juttatási és térítési szabályzat, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet az iránymutató. E rendelkezés február 15-től lépett életbe. A rendelkezésre álló összeg felosztása előtt, a felosztandó összegből le kell vonni az alaptámogatás, valamint a rendszeres szociális ösztöndíj címén a kormányrendeletben hallgatónként meghatározott kifizethető legkisebb juttatásokat, a be-érkezett kérelmek nagyságában. Az egyes jogcímek között átcsoportosításra lehetőség van. Az átcsoportosításról a Szenátus dönt. 2.4 A hallgatói juttatások felhasználásának szabályai, a hallgatói jogosultság (1) A teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak, valamint az egyéb hallgatói kifizetések kizárólag pénzbeli támogatásként bocsáthatók a hallgatók rendelkezésére. (2) A hallgatók részére nyújtott rendszeres pénzbeli támogatásokat havi rendszerességgel kell kifizetni. A Főiskola a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig intézkedik a számlavezető hitelintézet felé a juttatások átutalásáról. Tanulmányi ösztöndíj illeti meg alaptámogatás jogcímen, az államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű alapképzésben, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben részt vevő hallgatót. Köztársasági ösztöndíjban pedig a teljesidejű alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj illeti meg a teljes idejű alapképzésben, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben részt vevő hallgatót. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja jogcímen, az államilag támogatott, (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű alapképzésben részt vevő, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. Rendszeres szociális ösztöndíjba, rendkívüli szociális ösztöndíjban, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet. A hallgató szociális alapú ösztöndíj jogcímen egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal 11

13 támogatott) hallgatói jogviszonyt. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (3) Azt a külföldi állampolgár hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. 2.5 Tanulmányi ösztöndíj (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a Főiskola államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjjal támogatott) teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (2) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (3) A tanulmányi ösztöndíj alapját a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére alkalmas korrigált kreditindex (K) képezi. Kiszámításához a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő 30 kredittel kell osztani, majd a félév során teljesített, és az egyénileg vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel kell módosítani. 4) Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. (5) Tanulmányi ösztöndíjban az adott félévben legalább 3,51-es korrigált kreditindexet elérő hallgatók részesülhetnek. (6) A korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató ösztöndíját a korábbi felsőoktatási intézményben, az utolsó ott töltött félévben elért a fentiek szerint számított - tanulmányi eredménye alapján kell meghatározni. Amennyiben a hallgató korábbi felsőoktatási intézményben az átjelentkezés előtti utolsó félévben a hallgatói jogviszonyát szüneteltette, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet, más e TJSZ szerinti - hallgatói juttatásokért azonban folyamodhat és részesülhet azokból. 12

14 2.6 Köztársasági ösztöndíj (1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. (3) Köztársasági ösztöndíjban az alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, továbbá a lezárt félévekre meghatározott korrigált kreditindexe legalább 4,51. (4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt a Főiskola honlapján közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a Hallgatói önkormányzathoz nyújtja be, melyeket a Tanulmányi bizottság rangsorol. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztár-sasági ösztöndíj adományozására. (5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. (7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és a főiskolai felterjesztésben és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt főiskolai eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat a Főiskola a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. (8) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 13

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) Tartalom A Szabályzat hatálya... 3 Fogalmak... 4 Államilag támogatott képzés; támogatási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2009. 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2013. december 19. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben A GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 118/2012-2013.(XII.13.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. február

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT *

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT * HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 2 II. RÉSZ: A TÁMOGATÁSI IDŐ... 2 III. RÉSZ:

Részletesebben