Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Almásy Gyula

2 I. Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 1. Az indítandó szakirányú továbbképzés megnevezése Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Önkormányzati szaktanácsadó 3. Képzési terület Közigazgatási, rendészeti és katonai 4. A felvétel feltétele A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 5. A képzési idő 2 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 60 kreditpont 7. A képzés célja: Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak fő célja a magas színvonalú önkormányzati igazgatáshoz megfelelően képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő tisztviselő réteg kialakulásának támogatása. Célja továbbá a magyar közigazgatás megújításában kiemelt fontosságú humánerőforrás bázis kialakításában való hatékony közreműködés, az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése. 8. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - a képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben résztvevők képessé válnak az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos fontosabb döntések meghozatalának előkészítésére, képesek lesznek a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani, az önkormányzati gazdálkodás innovatív kérdéseiben tanácsokat adni, a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni, szervezetfejlesztési, településtervezési, pályázati és egyéb hasznos területeken tanácsokat adni és az ilyen munkakör ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására.

3 - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Szakmai tudás, problémamegoldó képesség fejlesztése (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, felelősségtudat, konfliktuskezelés. - a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú végzettség birtokában az önkormányzati szaktanácsadók a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, ideális környezetet teremtve az önkormányzati ügyintézés számára. 9. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Alapozó ismeretek (22 kredit) Alkotmánytani és jogi alapismeretek Közigazgatási alapismeretek Közigazgatás-szervezési alapismeretek Polgári jogi alapismeretek Önkormányzatok jogállása és az önkormányzati közszolgáltatások szervezése Önkormányzati gazdálkodás Helyi közpolitika Szakmai törzsanyag (34 kredit) Szervezetfejlesztés I-II. Inkluzív önkormányzat I-II. Települési tervezés Településmarketing Elektronikus-közigazgatási modernizáció Pályázatmenedzsment Helyi társadalmi folyamatok és önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek Helyi környezetpolitika 10. A szakdolgozat kreditértéke (4 kredit)

4 II. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: - A számonkérés Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja. - A szakdolgozat A szakdolgozat az önkormányzati szaktanácsadó képzettségnek megfelelő alkotó jellegű, elméleti megalapozottságú, tudományos módszertant és gyakorlati megközelítést alkalmazó szakmai feladat. Igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok jogszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a szakirányú továbbképzési szak I-II. félévében hallgatott témák valamelyikéből a szakirodalom tanulmányozásával és a témavezető irányításával dolgozható ki. - A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, bírálaton részt vett szakdolgozat. A záróvizsga részei: A záróvizsga (szóbeli komplex záróvizsga) az ajánlott tantervben meghatározottak szerint több részből szakdolgozat megvédéséből, továbbá szóbeli, írásbeli vizsgarészekből állhat. A záróvizsga célja, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges ismereteket, készségeket, képességeket ellenőrizze, értékelje, illetve megbizonyosodjon arról, hogy a hallgató a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Záróvizsga-bizottság tagjai a záróvizsgát megelőzően áttanulmányozzák az elkészített szakdolgozatokat, a bíráló által feltett kérdéseket, majd a védés során maguk is kérdéseket tehetnek fel a hallgatónak. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen. A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell értékelni. A záróvizsga összesített eredménye a szakdolgozatra adott egy osztályzat, a záróvizsga szóbeli részére (a több elemből álló záróvizsga esetén az elemek értékelésének egész számra kerekített átlaga) adott egy osztályzat összegének egyszerű átlaga.

5 Az értékelést a záróvizsga-bizottság hajtja végre, ahol szempontként szerepel a bíráló(k) véleménye, a szakdolgozat tartalma és minősége, a jelölt tárgyhoz kapcsolódó ismeretei, okfejtése, indokolása, vitakészsége és beszédkultúrája. A szakdolgozat végleges osztályzatát a záróvizsga-bizottság állapítja meg a záróvizsgatervben rögzítetteknek megfelelően. Az oklevél kiadásának feltételei: a tantárgyi- és vizsgakötelezettségek teljesítése, összesen 60 kredit megszerzése, eredményes záróvizsga. Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik: kitűnő, ha az átlag 5,00 jeles, ha az átlag 4,51-4,99 jó, ha az átlag 3,51-4,50 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 de legfeljebb 2,50. Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,51. - A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 49. (5) bekezdése szerint.

6 Tanterv- és vizsgakövetelmények Tantárgy neve Félév Típus 1. I félév Sorszám Tanóra Kreditérték Számonkérés módja Tárgyfelelős Alkotmánytani és jogi alapismeretek I. kötelező 6 2 kollokvium Dr. Szalai András 1.2. Közigazgatási alapismeretek I. kötelező 8 2 kollokvium Dr. Imre Miklós 1.3. Közigazgatás-szervezési alapismeretek I. kötelező 8 2 kollokvium Dr. Almásy Gyula 1.4. Polgári jogi alapismeretek I. kötelező 6 2 kollokvium Dr. Méhes Tamás 1.5. Önkormányzatok jogállása és az önkormányzati közszolgáltatások szervezése I. kötelező 20 5 kollokvium Dr. Bekényi József 1.6. Önkormányzati gazdálkodás I. kötelező 12 5 kollokvium Dr. Papp Emese 1.7. Helyi közpolitika I. kötelező 8 4 kollokvium Dr. Kaiser Tamás 1.8. Szervezetfejlesztés I. I. kötelező 8 3 kollokvium Dr. Almásy Gyula 1.9. Inkluzív önkormányzat I. I. kötelező 8 2 kollokvium Számadó Róza 2. II. félév Szervezetfejlesztés II. II. kötelező 12 3 kollokvium Dr. Almásy Gyula 2.2. Inkluzív önkormányzat II. II. kötelező 12 3 gyakorlati jegy Számadó Róza 2.3. Települési tervezés II. kötelező 16 5 kollokvium Jószai Attila 2.4. Településmarketing II. kötelező 8 3 kollokvium Dr. Puczkó László 2.5. Elektronikus-közigazgatási modernizáció II. kötelező 12 4 kollokvium Dr. Budai Balázs 2.6. Pályázatmenedzsment II. kötelező 8 3 kollokvium Számadó Róza 2.7. Helyi társadalmi folyamatok és önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek II. kötelező 16 5 kollokvium Farkasné Dr. Gasparics Emese 2.8. Helyi környezetpolitika II. kötelező 8 3 kollokvium Dr. Kerekes Sándor 3. Szakdolgozat Szakdolgozat II. kötelező 4 ÖSSZESEN

7 1. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Alkotmánytani és jogi alapismeretek 2. A tanórák száma: 6 óra 3. Kreditérték: 2 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Szalai András, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Szalai András Az alkotmány, alaptörvény meghatározása. Alkotmánytani alapfogalmak (államforma, kormányforma, államszerkezet). Népszuverenitás és népképviselet. Országgyűlés. Államfő. Alkotmánybíróság. Bíróságok. Ügyészség. Alapvető jogok biztosa. A jog fogalma és a jogforrások. A jogszabályok felépítése. Érvényesség, hatályosság. 11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga Patyi András Téglási András (szerk.) (2013): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó

8 2. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási alapismeretek 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 2 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, főiskolai tanár 7. A tantárgy oktatói: Dr. Imre Miklós, Dr. György István, Dr. Szalai András A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében. A közigazgatás szervezete: A központi közigazgatás szervei (a kormány és segédszervei, a központi államigazgatási szervek, az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek). A helyi önkormányzati igazgatás alapjai. A területi és helyi államigazgatási szervek. A közigazgatás funkciói, feladatai, tevékenységfajtái: A közigazgatás funkciói (politikai, szervező) és feladatai. A közigazgatás tevékenységfajtái (jogalkotás, szervezetrendszeren belüli tevékenységfajták - irányítás, felügyelet, ellenőrzés). A közigazgatás tevékenységfajtái (szervezetrendszeren kívüli tevékenységfajták - jogérvényesítés, hatósági jogalkalmazás). A közigazgatás személyi állománya: A közszolgálat fogalma, összetétele. A közigazgatás személyi állományának jellemzése. A közszolgálati pragmatika fő kérdései. A közszolgálati etika. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Patyi András Téglási András (szerk.) (2013): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó György István Hazafi Zoltán (szerk.) (2015): Közszolgálati jog. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. Temesi István (szerk.) (2013): A közigazgatás funkciói és működése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó

9 György István Hazafi Zoltán (szerk.) (2013): Közszolgálati életpályák. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Szabó Márton (2014): A közügy politikaelmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

10 3. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közigazgatás-szervezési alapismeretek 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 2 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Almásy Gyula, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula Általános menedzsmentelméletek és modellek a közigazgatási szektor sajátosságaira adaptálva. A közigazgatás-szervezés lényege és tudományos alapjai. A közigazgatás-szervezés hazai múltja. A közigazgatás-szervezés sajátosságai és módszerei. Ügymenet modellezés, folyamatelemzés, az ügyvitel szerepe a közigazgatásban. Minőség a közigazgatásban. 11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga Czuprák Ottó Kovács Gábor (2014): Vezetés- és szervezéselmélet. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Nemes Ferenc (2007): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest: Szent István Egyetem Kiadó Almásy Gyula Belényesi Emese Csuth Sándor Koronváry Péter: A közigazgatási menedzsment alapjai. Egyetemi jegyzet (megjelenés alatt)

11 4. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Polgári jogi alapismeretek 2. A tanórák száma: 6 óra 3. Kreditérték: 2 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Méhes Tamás, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Méhes Tamás, Dr. Farkas Csaba Bevezető gondolatok az új Polgári Törvénykönyvről általában, illetve az új Ptk. első könyve. Az új Ptk. második könyve: Az ember mint jogalany. Az új Ptk. harmadik könyve: A jogi személyek. Gazdasági társaságok az új Polgári Törvénykönyvben. Az új Ptk negyedik könyve: Családjogi rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben. Az új Ptk. ötödik könyve: Dologi jog. A korlátolt dologi jogok. Az ingatlannal kapcsolatos dologi jogi szabályok. Az új Ptk. hatodik könyve: Kötelmi jog. A szerződések általános szabályai. Egyes szerződések az új Polgári Törvénykönyvben. Az értékpapír. Egyéb kötelemkeletkeztető tények. Az új Ptk. hetedik könyve: Öröklési jog. Polgári peres eljárásjogi alapismeretek. 11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga Török Gábor (szerk.) (2014): Polgári jogunk alapvonásai. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Méhes Tamás (2013): Az új Polgári Törvénykönyv, E learning tananyag, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

12 5. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Önkormányzatok jogállása és az önkormányzati közszolgáltatások szervezése 2. A tanórák száma: 20 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Bekényi József, Belügyminisztérium, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Dr. Bekényi József, Dr. Farkas Zsolt, Farkasné Dr. Gasparics Emese, Dr. Simon Barbara, Tóth Ferenc A helyi önkormányzatok jogállása, az állami szervezetrendszerben elfoglalt helye. Az állami szervezetrendszer egyes szereplőinek helyi önkormányzatokkal kapcsolatos legfontosabb hatáskörei. A kormányzati döntés-előkészítés, döntéshozatal meghatározó mozzanatai, az önkormányzatok lehetőségei a kormányzati döntéshozatal alakításában, a végrehajtás önkormányzatok szempontjából fontosabb elemei. A helyi önkormányzati szervek jogállása, szerepe, az önkormányzati hatáskörök gyakorlása, átruházása. Az önkormányzati döntések típusai, az önkormányzati döntések előkészítése. Az önkormányzati döntéshozatal törvényi keretei, helyi szabályozása, a döntések végrehajtása, ellenőrzése. A helyi jogalkotás, az önkormányzati rendeletek megalkotásának elméleti és gyakorlati kérdései. A GIS (térinformatika) alapvető típusai és alkalmazásai. A döntés-előkészítő GIS alkalmazási területei az önkormányzati és a helyi közszolgáltatási gyakorlatban. A közszolgáltatások biztosítása, az állam és a helyi önkormányzatok szerepe, az önkormányzati feladatok meghatározásának rendszere. A kötelező és fakultatív önkormányzati feladatok, az önkormányzati törvény és az ágazati törvények viszonyrendszere. Szabadság az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának megszervezésében, a fontosabb helyi közszolgáltatások, a közszolgáltatások ellátására vonatkozó önkormányzati döntés-előkészítés. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga

13 Kónya László Farkas Zsolt Pusztai Adél Tózsa István Simon Barbara Tóth Ferenc (2015): Az önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés Simon Barbara Tóth Ferenc (2015): A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

14 6. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati gazdálkodás 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Papp Emese, Belügyminisztérium, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Dr. Papp Emese, Holczreiter Marianna, Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati humánerőforrás-gazdálkodás. Közszolgáltatások finanszírozása, hatékonysági mutatók, kontrolling mechanizmusok. Államháztartási alapismeretek. A költségvetési tervezés folyamata és feladatai központi és helyi szinten. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete, vagyongazdálkodás. A költségvetés végrehajtása, önkormányzati gazdálkodás. A számviteli rendszer változásának fő jellemzői. Adósság-keletkeztetés, adósságkonszolidáció. Adósságrendezés. A jó gazda gondossága, azaz a gazdálkodás felelőssége, a belső kontrollrendszer kiépítése. A helyi önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának folyamatelemzése, tanúságai. A közszolgáltatások biztosításának fejlesztési lehetőségei, a helyi erőforrások (öngondoskodás, önfenntartó képesség) kihasználása. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Holczreiter Marianna Papp Emese Simon Barbara (2015): Önkormányzati gazdálkodás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

15 7. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi közpolitika 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kaiser Tamás, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kaiser Tamás, Dr. Hajnal György, Dr. Rosta Miklós Alapfogalmak. Döntés-előkészítési technikák. A megvalósítás tervezése és nyomon követése. Közpolitikák értékelése. Az önkormányzati döntéshozatal dinamikája: szemléletmód, módszerek, megközelítések. Szerepek, szerepfelfogások, hálózati kapcsolatok. Stratégiák, célok, döntések és visszacsatolások. A helyi társadalom részvétele, bekapcsolásuk formái. Új irányzatok a közmenedzsmentben. Közmenedzsment az önkormányzatokban. Egészségügyi alapellátás-szervezés az önkormányzatoknál. Kulturális közpolitika. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Kaiser Tamás (szerk.) (2015): Helyi közpolitika. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

16 8. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Szervezetfejlesztés I-II. 2. A tanórák száma: 8+12 óra 3. Kreditérték: 3+3 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I-II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Almásy Gyula, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula, Dr. Belényesi Emese A közmenedzsment tartalma és szükségszerűsége. Önkormányzati intézményfejlesztés. Önkormányzati stratégiai menedzsment. Működésközpontú szervezetfejlesztés. Önkormányzati feladatkontroll. Önkormányzati folyamatkontroll. Önkormányzati szervezetkontroll. Önkormányzati személyzet- és kultúrakontroll. Ügyfélkiszolgálás menedzsment. A változástól a változásmenedzsmentig. Szervezeti változások az önkormányzatokban. Változásmenedzsment modellek alkalmazása az önkormányzatoknál. A minőség fogalmának koronként eltérő értelmezése a klasszikus szervezéstudománytól a XXI. századi minőségfogalmakig. Az ISO szabványcsalád. Az ISO megjelenése a közigazgatásban. A TQM modell, mint a minőségirányítás egyik alappillére: a TQM, azaz a teljes körű minőségirányítás a közigazgatásban is elterjedt ISO 9001 szabvány és a CAF önértékelési keretrendszer alapja. A CAF rendszer létrejötte, létrejöttének okai, előzményei. A CAF hazai szabályozása, példák a gyakorlati alkalmazásra. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Almásy Gyula Belényesi Emese Gáspár Mátyás (2015): Önkormányzati szervezetfejlesztés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

17 9. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Inkluzív önkormányzat I-II. 2. A tanórák száma: 8+12 óra 3. Kreditérték: 2+3 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I-II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Számadó Róza, Belügyminisztérium, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Számadó Róza Az Mötv, a Magyary Program és az Európai Uniós elvárások hatása az önkormányzatok szerepének változására. Integrált, komplex fejlesztési eszközök (ITI, CLLD) alkalmazásának alapelvei, hatékony és inkluzív folyamat tervezése. Közösségi fejlesztési technikák, a folyamat támogatásához szükséges, készségek és képességek. A közösségi tervezés gyakorlati lépései, a folyamat megtervezése. Helyzetfeltárás, helyzetértékelés, adatgyűjtés, helyi helyzetfeltárás előkészítése. Közösségi elemzés és tervezés, stratégiaalkotás folyamata. Módszertani alapozás (jelen- jövő modell, változások természete, módszerek és eszközök). Vizuális elemzési és tervezési technikák. Érintettek elemzése, kockázatkezelés. Kommunikáció, bevonás. Csoporttechnikák (folyamatok támogatása, kiscsoportok, tevékenység tervezés, fókuszcsoportos megbeszélések, nyitott tér). Alapelvek, sikerkritériumok. 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: I. félév: Az előadásokon II. félév: Önkormányzati helyzetelemzés készítése (delegáló önkormányzat vagy választott önkormányzatra) 10. Számonkérés: I. félév: kollokvium; II. félév: gyakorlati jegy 11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga Számadó Róza (2015): Inkluzív önkormányzat. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

18 10. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Települési tervezés 2. A tanórák száma: 16 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Jószai Attila, tanársegéd 7. A tantárgy oktatói: Jószai Attila, Dr. Puczkó László A településfejlődés lényege. A településfejlesztés tartalma. A településfejlesztés hazai jogi szabályozása I. A településfejlesztés hazai jogi szabályozása II. Nemzetközi gyakorlatok a településtervezés helyzete Európában. Települési véleménykutatási módszerek és gyakorlatok. Településfejlesztési koncepció készítése. Komparatív fejlettségvizsgálat, SWOT analízis a településfejlesztési koncepciót kiegészítő módszerek. Dokumentumelemzés módszertana. Az uniós közösségi tervezés lényege (pályázati szakmai koncepciókészítés lépcsői). A település és a tér kapcsolatának elmélete, és gyakorlata a közösségi tervezési folyamatban. Településrendezés I. Településrendezés II. Partnerség a mindennapokban. A településfejlesztés menedzsmentje, humánerőforrás ismeretek. A közösségi tervezés informatikai eszközei. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Puczkó László Jószai Attila (2015): Települési tervezés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

19 11. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Településmarketing 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 3 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Puczkó László, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Puczkó László, Dr. Tózsa István Településverseny és településmarketing, versenyképesség. Turizmus települési szinten desztinációk. Helyi érték, imázs, tevékenység audit és termékfejlesztés. Együttműködés és felelősség: partnerek, szerepek és célok. Márkázási feladatok. Települési marketingkommunikáció: belső és külső kommunikáció. Marketingkutatás: célok és felhasználás. Településmarketing esettanulmányok ismertetése. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Puczkó László (2015): Településmarketing. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

20 12. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Elektronikus-közigazgatási modernizáció 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Budai Balázs, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Budai Balázs, Farkasné Dr. Gasparics Emese, Dr. Kónya László, Dr. Tózsa István A közigazgatási modernizáció hangsúlyos pontjai. Innováció a közigazgatásban, közigazgatás az innovációs támogatásokban. Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban I. (Mobiltechnológia). Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban II. (Digitális televízió). Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban III. (Szimulációs 3D ügyfélfogadás). Az interoperabilitás nemzetközi trendjei. Az interoperabilitás és hazai szabályozása. Közigazgatási ügyfélszolgálat a XXI. században. Nemzetközi közigazgatás-fejlesztési trendek. E-közigazgatás-fejlesztési stratégiák. Legjobb front-office gyakorlatok. Legjobb back-office gyakorlatok. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Simon Barbara Budai Balázs (2015): Elektronikus-közigazgatási modernizáció. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

21 13. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Pályázatmenedzsment 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 3 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Számadó Róza, Belügyminisztérium, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Számadó Róza, Dr. Vadászné Egegi Mária Az Európa Unió időszak céljai, lényeges új vonások, hazai fejlesztéspolitika dokumentumok. Az Mötv., a Magyary Program és a közigazgatási reform hatásai az önkormányzati fejlesztésekre. Hazai és Európai Uniós források és alapok rendszere, egymáshoz való kapcsolódás, partnerségi megállapodás. Operatív Programok célrendszere és beavatkozási területei. Támogatáspolitikai intézményrendszer felépítése. Önkormányzati önerő biztosításának lehetőségei. A programozási ciklusban az önkormányzati fejlesztések módszertani keretei, integrált eszközök alkalmazásának lehetséges területei. Az önkormányzati fejlesztések szereplői. Forrásmegkötési képesség erősítése. Helyi gazdasági program, fejlesztési terv. Önkormányzatok feladatai, költségvetése. Projektgenerálás. Pályázat és projektmenedzsment 1. indítási, tervezési feladatok. Pályázat és projektmenedzsment 2. végrehajtási, zárási, kontroll feladatok. Önkormányzati együttműködések, partnerségi fejlesztések a hatékony és sikeres megvalósításában. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória (2015): Pályázatmenedzsment. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

22 14. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi társadalmi folyamatok és önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek 2. A tanórák száma: 16 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Farkasné Dr. Gasparics Emese, Belügyminisztérium, önkormányzati helyettes államtitkár 7. A tantárgy oktatói: Farkasné Dr. Gasparics Emese, Dr. Kónya László, Dr. Pusztai Adél, Dr. Vizi Balázs Alapvetés: a menekültügyek és a migráció a nemzetbiztonság és a közbiztonság szempontjából. A menekültügy és migráció elvei és irányadó nemzetközi okmányai: ENSZ, EU; nemzetközi szerződések. Legális migráció, idegenforgalom és migráció. Személyek szabad mozgása és a vállalkozás szabadsága és a migráció; összevetés az integrációs törekvésekkel. Nemzetközi oktatási és kulturális együttműködések és a migráció. Vízumpolitika Magyarországon (általános). Legális migráció és magyar állampolgársági törvény a határon túli magyarok esetében. Védelmi és visszatérési politika kérdései. A menekültügy és migráció hatósági intézményrendszere: Alapok (EU Menekültügyi Alap, Visszatérési Alap, Integrációs Alap), Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Illegális migráció, küzdelem az emberkereskedelem ellen. Határigazgatás. Esélyegyenlőség. Kisebbségvédelem. 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Kónya László Pusztai Adél (2015): A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, szervezése és a migráció kezelése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

23 Balogh Lídia Kádár András Pap András László (2015): A hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés és az esélyegyenlőségi intézkedések hazai keretei. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

24 15. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi környezetpolitika 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 3 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kerekes Sándor, egyetemi tanár 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kerekes Sándor, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Agenda 21. A környezeti tudatosság, szemléletformálás. A környezeti nevelés. A DPSIR-modell, jelentősége a helyi környezeti problémák feltárásában. A beruházások, infrastruktúrafejlesztések környezeti következményei. Költség-haszon elemzés a helyi környezeti döntéshozatalban. A közintézmények és a magánszektor feladatai a környezetvédelemben. Környezeti jog és intézményrendszere. A SWOT-elemzés lehetőségei a helyi döntések megalapozásában. A környezetvédelem integrálása a helyi gazdaságpolitikába. Helyi környezeti konfliktusok és feloldásuk. Helyi civil mozgalmak, részvételen alapuló döntéshozatal. Esettanulmány: az oroszlányi szennyvíztisztító. Esettanulmány: a költség-haszon elemzés alkalmazása helyi döntések megalapozásához (pl. zajvédelmi intézkedések). 11. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga Kerekes Sándor Marjainé Szerényi Zsuzsanna (2015): Helyi környezetpolitika. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP fejlesztés

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT ÖNKORMÁNYZATI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Almásy

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak

Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet I.-II. félév Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Méhes Tamás PhD A Kormányablak ügyintézői

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 836 535 13 180 VIZSGAF ORMA ELİFELTÉTEL oktatásért felelıs Kar (oktató kara) Filozófiatörténet I. 5TE08LKO05B

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Képzési Program Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár I. A Közigazgatási

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE É PZ ME SIS Ő ET RT K K YO ZA ÁN I S LM ZÉS NU P TA BBKÉ SI TÁ VÁ GA TO AZ YÚ ZIG ÁN KÖ AKIR SZ KÉ Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) jelentős mértékben átalakítja

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TAÁRGY TÁRGYKÓD IÉZET TAÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TAÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 141 83 58 180 VIZSGAFOR MA ELİFELTÉTE L oktatás ért felelıs Kar (oktató kara) Az európai integráció története és

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Levelező tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v Óra/ félév Szám onké rés Kr. érték 1. GTK Stratégiai 1. 10 K 3 2. GTK

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben