Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor)"

Átírás

1 Él még közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. (Bródy Sándor) Amit a politikusok és az irodalom nagy része a nemzet magyarságán rontott, azt Pósa Lajos, az igazi, magyar gyermekirodalom megteremtõje helyrehozta a jövõ nemzedékében. (Nagy Sándor Senex) eredeti költõ nem volt. Egy eredeti ötlete, eredeti mondata vagy jelzõje nincs. De ami kincse van a magyar léleknek az Erdélyi-féle s az Arany Gyulai-féle gyûjteményekben, továbbá a református zsoltárokban és dicséretekben, õ azokat gyermekjátékokká dolgozta fel és elszórta örökhatású, kedves kincsekül az országban. Munkásságának nemzetnevelõ hatásában egy lépcsõvel sem áll lejjebb Petõfinél, Aranynál, Jókainál. (Gárdonyi Géza) Verseiben, gyermeklapjában és abban a hatalmas arányú ifjúsági irodalomban, melyet megteremtett, soha, egyetlen pillanatra se tévesztette szem elõl törekvései célját, hogy a gyermeklelket, ameddig csak lehetséges, ameddig az élet brutalitásai megengedik, megtartsa a tisztaság érintetlen erkölcsében, hogy az elválaszthatatlanul forrjon össze lelkével és mint acélvért védelmezze a rossz és a rút minden kísértése és csábítása ellen és megtartsa ideáljai keményakaratú bajnokának, végig az élet változatain és fordulatain. Szent élethivatás, mely a költészet gyöngédségeibõl és finomságaiból sziklavárakat és ércfalú arzenálokat épít: virágtemplomokat a lélek eszményeinek, a teremtett világ szépségeinek. Nemzedékrõl nemzedékre átszálló örök tradíciót. Pósa Lajos ennek a tradíciónak, vagyis a nemzeti hitnek rajongója, költõje, apostola. Költészetében a magyar lélek bája mosolyog: az egyszerûség és õszinteség. Gyermekverseiben, csapongó dalaiban és hazafias tárgyú verseiben ugyanaz a harmonikus magyar szellem játszik és lángol. Pósa: a magyar lélek költészete, s a nemzetet a maga lelkétõl különválasztani nem lehet. A nemzet addig él, ameddig a lelke, szelleme, költészete. Ameddig Pósa. (Lõrinczy György)

2

3

4 HINTÓKA RINGÓKA Liliomszál, rózsaszál, Sanyi, Böske hova száll? Föld alá, Víz alá, Kis patak ölébe, Tisza közepébe, Még annál is mélyebbre, Tenger fenekére. Gyöngyöt szedünk anyának, Halat fogunk apának. Hintóka, Ringóka, Szállj a napsugárral, Katicabogárral, Hozz vissza majd hajnalra Dalos pacsirtával! Liliomszál, rózsaszál, Anna, Béla hova száll? Kis fára, Nagy fára, Házunk födelére, Torony tetejébe, Még annál is feljebbre, Egyenest az égbe, Csókot szórunk anyának, Csillagesõt apának. Hintóka, Ringóka, Szállj a napsugárral, Katicabogárral, Hozz vissza majd hajnalra Dalos pacsirtával!

5 CSITT, CSENDESEN Csitt, csendesen, dologra! Fogok kárászt, mennyhalat, Erre, halak, horogra! Mind a kettõ jó falat. Azt mondja a szakácsné: Ni! Ott szalad egy sügér, Nincs jobb, mint a halászlé. Ezüst pénze de fehér! Tisza vize de tiszta! Ejnye, ejnye, mi dolog? A horgomon giliszta. Meg se mozdul a horog. Kóstold meg csak, kecsege, Megy a hal mind bújába Nagyon finom csemege. Tiszából a Dunába. Gyere, csuka, gyer' koma, Megmondom a Tiszának: Hadd legyen ma lakoma, Mondja meg a Dunának: Hadd örüljön jó anyám, Küldje vissza a halat Ott azon a kis tanyán. Itt várjuk a kert alatt. Ne sírj, ne ríj, Ilonka, Csitt, csendesen, ha mondom! Mert megszökik a potyka. Jaj de nehéz a horgom! Majd fogok én te neked Béka biz ez, nem potyka Piros szárnyú keszeget. Edd meg, ha sírsz, Ilonka! MOCSKOS PALI Mocskos, szurtos mindig Pali, Mocskos Pali szalad, szalad, Mert nem szeret megmosdani. Kiabálja, hogy: nem szabad! Megharagszik a mosdótál: Utoléri a mosdótál: Megállj, megállj, te mocskos Pál! Megfogtalak, te Mocskos Pál! S megfürdeti, megmosdatja Cirmos cica meg kacagja.

6 Ne félj tõlem olyan nagyon, Amért két nagy szarvam vagyon.

7 JÁNOS GAZDA SZAMARA Jó, hogy itt jársz, te drótos tót, Gyere te is futni! Fogja el a szamaramat, Kerékpáros úrfi! Kerékpáros, drótos tót is, Zsupsz, egy nagy árokba! Karcsú lábú, fürge csacsi Könnyen átugrotta. S túl az árkon szamártövis Hívta meg ebédre; János gazda ott is lelte Vígan legelészve. János gazda szamara már Szamár voltál, az is maradsz! Unta a jó kosztot, S rá egy nagyot vágott: A fejibe tán valami A csacsi meg helybehagyta: Harmatos fû forgott. Háromszor i-á-zott. Én góréért nem cipelek, Mindig ennyi terhet! S kapta magát, nagyot gondolt: Kinn a mezõn termett. Észrevette János gazda, Loholt is utána: Hova szaladsz, te nagy szamár? Fülesek butája!

8 ICINKE-PICINKE Volt egyszer egy icinke- Szebb ám az én icinke- Picinke Zsuzsika, Picinke muzsikám! Kezében egy icinke- Hallgasd meg csak, icinke- Picinke muzsika. Picinke kis cicám! Húzta azt az icinke- Vonít-vonít icinke- Picinke muzsikát, Picinke kis Tisza, Mulattatta icinke- Kacag-kacag icinke- Picinke Zsuzsikát. Picinke kis cica. Hallja azt az icinke- Bántja ez az icinke- Picinke kis cica: Picinke kis Tiszát, Hagyd el, hagyd el, icinke- Megrohanja icinke- Picinke Zsuzsika! Picinke kis cicát. Szebb ám az én icinke- Uccu! elfut icinke- Picinke muzsikám! Picinke kis cica, Hallgasd meg csak, icinke- Uccu! nyomba icinke- Picinke Zsuzsikám! Picinke kis Tisza. Dorombol az icinke- Mulattatja icinke- Picinke kis cica, Picinke Zsuzsikát, Mosolyog az icinke- Húzza azt az icinke- Picinke kis Tisza: Picinke muzsikát. CSALI MESE De legszilajabban Nyúlháj, daruháj Ropta a võlegény. Hol voltál te, kisdaróci, Mondtam neki: Nagydaróci kis Mihály? Lassabban, hé! Meglásd, hogy megbánod: Seholházán, Nekeresden, A sárga rézsarkantyúddal Meg is leltem, mit kerestem: Kirúgod a zsákot. Nagy lagzi volt egy kis házban, Nem hallgatott a võlegény Lehettünk vagy háromszázan. Ám az okos szóra, A szoba sarkába Olyanokat ugrott, mintha Duna, Tisza zsákba. Vadkecske lett vóna. Húzták a cigányok Nagy mulató kedvében Táncolt gazdag, szegény, Se hallott, se látott;

9 VENETÚR LENCSÉJE Székelyföldön történt, de nem Marosszéken, Sem pedig Csíkszéken, hanem Háromszéken. Ebédel Venetúr, lencse ám az ebéd, Beszélget magában, duruzsoló beszéd: Lencse, borsó, kása mind Isten áldása, Egy kis füstölt kolbász de jó volna rája! Több nap ám, mint kolbász mostoha szerencse Kolbász nélkül is jó székelynek a lencse. Ott fönn a kéményben van még egy kolbászom, Nem bántom, nem bántom! Ünnepnapra szánom. Kevés a zsírzóm is, elfogy nemsokára, Sovány vagy, sovány vagy, lencse, borsó, kása! Ajtaján ép ekkor kopogtat valaki, Venetúr nem mondja: tágasabb odaki! Venetúr azt mondja: bújj be magyar, vagy tót! S egy fiatal utas nyitja rá az ajtót:

10 MAGYAR VAGYOK Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem, Magyar nótát dalolt a dajka felettem, Magyarul tanított imádkozni anyám És szeretni téged, gyönyörû szép hazám! Lerajzolta képed szívem közepébe; Beírta nevedet a lelkem mélyébe, Áldja meg az Isten a keze vonását! Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját! Széles e világnak fénye, gazdagsága El nem csábít innen idegen országba. Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni! Szép Magyarországot nem pótolja semmi! Magyarnak születtem, magyar is maradok, A hazáért élek, ha kell, meg is halok! Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette, Koporsóm fáját is magyar föld növelje! A KÖLTÕ SZÍVE * A költõ szíve régen porladoz, De él, de ring minden szívben dala; Kettétörött bár a zengõ arany lant, Hallik ma is bûvös-bájos szava. Tavaszt fuvall rég elcsillant idõkbõl, Rég elvirult, napos, rózsás mezõkrõl. Kelj föl porodból, Isten lantosa! Varázsold eggyé törött lantodat! Mit álmodtál babéros sír ölében? Pengesd ki húrján legszebb álmodat! Dalolj, dalolj, jövendõ szebb idõkrõl, Nyiladozó, napos, rózsás mezõkrõl! * Petõfi Sándor

11 Szerkesztett illusztráció. Az december 25.-i szám címlapján a Karácsonyfa c. vers feletti kép szerepelt.

12

13 Szép is az én hazám, Legszebb a világon, Büszke vagyok, ha künn A mezõit járom: Mikor nyílik a rét Tavaszi napfényen, Több virág terem ott, Mint csillag az égen! De a legszebb virág Akkor fog teremni, Ha majd szép hazámért Harcba fogok menni, S véremet hullatva A rétek füvére: Piros virág lesz ott Az én szívem vére. Jakab Ödön: KATONA LESZEK ÉN Katona leszek én, Ha majd nagyra nõttem, Meg is védem mindig Az én szülõföldem. Nemcsak szülõföldem, De egész hazámat, Ha valamelyik nép A hazámra támad. Apámat, anyámat Szeretem én nagyon, De, ha kell, hazámért Õket is elhagyom. Nem panaszolhatja Azt senki föl nekem, Hogy hazámat én a Legjobban szeretem.

14 Heltai Jenõ: A RIKKANCS Akkora csak, mint az öklöm, Áll a rikkancs csak egy percig, Hanem olyan eleven! Azután meg futni kezd Hangos lesz az utca tõle, Ott megy az úr utoléri Mikor fürgén megjelen. S kipirúlva mondja ezt: Hóna alatt esti ujság, Nagyságos úr, itt a pénze, Kinálgatja lelkesen, Én ezt el nem vehetem, Vágtat vele, mint a szélvész, Az ujságért nem jár ötven, Meg nem áll egy percre sem. Egy krajcár jár csak nekem. Alig látod, máris eltünt, Jóságosan mondja az úr: Ni, a kópé, ott rohan! Sohse bánd, ha én adom, Krajcárkáit a zsebében Hát fogadd el ajándékba, Szorongatja boldogan. Hadd legyen egy jó napom! Megállítja õt a sarkon Áll a rikkancs, büszkén, bátran Az ujságért egy nagy úr, S fejét rázza azután: Ki is veszi a tárcáját Ha ezt a pénzt elfogadom, S mosolyogva belenyúl. Alamizsna lesz csupán. Krokodilbõr a tárcája, Bár, igaz, a nyomorúság Ezüst rajta a veret, Volt tanító-mesterem: Csak úgy duzzad a sok pénztûl, Nem tanított koldulásra, Bankó van bent, egy sereg. Van énnekem kenyerem. Az aranyból, az ezüstbõl Fényes ingyen koronánál Kihalász egy koronát Nékem százszor kedvesebb S az ujságért a rikkancsnak Az a kopott kis krajcárka, Mosolyogva adja át. Amit magam keresek. Tartsd meg, fiam, az egészet S visszaadja a nagy úrnak S mosolyogva megy tova. Azt a fényes koronát. Áll a rikkancs a kezében Az nagyot néz és a rikkancs Ott a fényes korona. Fütyörészve megy tovább.

15

16 Pósa Lajost temetjük Ezernyi ezer magyar gyermek kis szívének fájdalmas dobogása kíséri édes anyaföldjébe, végsõ szerény hajlékába. Mi magyar írók nemcsak a költõt és barátot veszítettük el benne, hanem egy hatalmaskezû úttörõnket, aki a mi írásaink számára hétrõl-hétre, szívós kitartással és hõ szeretettel egy-egy újabb darab hazát szerzett. Ezt a jelentõs mûvét éppen nekünk nem szabad elfelejtenünk. Pozsonytól Brassóig tart a magyar világ. Meg-megszaggatják idegen szigetek, testébe mélyen belenyúlnak idegen nemzetiségek. Ahol a magyar nyelv találkozik idegen nyelvekkel, a határszéleken állandó veszedelem fenyegeti nyelvünk életét. Ha ott fogy a határ: annak a nyelvnek birodalma, amelyen mi elmondjuk érzéseink titkait, adjuk tudásunk gyümölcsét, egyre jobban megszûkül és a magyarság legszebb, legtisztább hangjai süket fülekre találnak. Itt segített nekünk Pósa Lajos, élete mûve itt emelt védõbástyákat, itt ásott a hódító hadjárat számára támadó futóárkokat. Kevesen tudnak errõl a nagy mûvérõl, pedig az éppen a magyar írók szemében valóságos honszerzõ munka volt. A véletlen folytán közvetlen tapasztalatból mondhatok róla egyet-mást s el kell ezt mondanom e frissen hantolt sír elõtt, hogy lássák rajta azt a babérkoszorút, amelyet verejtékes munkával maga Pósa Lajos munkája font a kis fakeresztre.

17

18 Gracza János: VIRÁGOK EGY SÍRRA Pósa Lajos emlékezetére I. Kerepesi temetõbe Kerepesi temetõbe, Virágos sír domborul, Ha arra visz utatok: Ha oda száll a kis madár, Pósa bácsi sírja mellett, Dalos kedve elborul. Ti is meg-megálljatok! Tudjátok-e, fiúk, lányok, Könnyes szemmel, ha ránéztek, A madár mit csicsereg? Dobbanjon meg szívetek A virágos sírdomb alatt Még a zúgó szellõben is Pósa bácsi szendereg! Nektek dúdol éneket! Ha gügyög a magyar gyerek, Pósa bácsi szíve dobban, Zengõ szóval, bátran; Lelke muzsikálgat Tudjátok-e, ki beszélget Õ dalolta minden szavát Abban a nótában? Annak a nótának! Ha te jössz meg, kikelet, Dalos madár, csicsergõ, Szunnyadó föld álma: Õtet ringatgassa; A sok nyíló virágot Kósza szellõ, fecsegõ, Szórjad a sírjára! Õtet altatgassa. Ha ébredez az erdõ, Zengõ dala kacagjon, Hagyja el lakója; Sírjon minden szájon; Ne szóljon már sehol se, Nem tud annál különbet Csak sírján a nóta. Senki a világon! II. V. Ha próbál is valaki Más hangú gitáron, Annál szebben egy se szól Piros gyerekszájon! (1916)

19 Móra Ferenc: PÓSA LAJOS SÍRJÁRA* Költõ sírjára Régi téma. S hol sárgarigók enyelegnek, Dalt mégis errül mondok én ma, Márványhegedûs a ligetnek S szíved porára, mesterem, Árnyán csak rólad muzsikál, Ibolya-csokrul ráteszem. Nagy birodalmú dalkirály! Ott termett, hol a Tisza árja S apród, ki voltam udvarodba, Királyi képet ölt magára, S most dalcsokort teszek sírodra: Míg behódol kanyaros Én is csupán azt hoztam el, Futással a szilaj Maros. Mit a te földed megnevel. Ott termett, ahol délibábos Vagyok nótázó emberecske, Tükörbe néz a régi város. Magam zugának méla tücske, Puszták ölén álomsziget, Nem hangszer, mely csodákat ont: A dús, a bús, a hû Szeged. Mezõkön csendülõ kolomp. Hol az idõ sosem sietve, Dalomnak nincs sok cifrasága: Járja inkább halk-lépegetve Mint almafa virágos ága, Mohos fejû házak sorát, Magától nyílik, s hervad el Mik õrzik lábaid nyomát. Csak almát soha se nevel. Ó, ott sokat elemlegetnek! Rõzsetüzem nem látszik messze, Ott még a szívek melegebbek, Magamnak ég csak híves este, S az emlék nem úgy múlik el, Hamvát befödi az avar, Mint meleg arcon a hópehely. De míg ég: tiszta és magyar. Ott még az emlék drága szõnyeg, S ha nincs is egyéb benne semmi, Friss színt selymébe egyre szõnek Már szívemet sírodra tenni Aranyszálakból hû kezek, Élõ virágul rá merem, Múló és nyíló életek. Áldott tanító-mesterem! Ott dalaid muskátlibokra Mindig nyit a kis ablakokba S a tanyai pásztorgyerek Ajkán kesergõd kesereg. * Székfoglaló a Petõfi-társaságban; felolvastatott III. 12.-én

20 Gyökössy Endre: JÓKAI ÉS AZ ÉN ÚJSÁGOM Pósa bácsi, Az Én Újságom alapítója úgy szerette a magyar gyermekeket, hogy a mindmáig legnagyobb mesemondót, Jókai Mórt is rábeszélte arra, hogy engedje át Az Én Újságomnak egyik hosszabb elbeszélését. És Jókai engedelmeskedett. Így jelent meg a szépséges Rózsák szigete* soksok évvel ezelõtt folytatásokban, Az Én Újságomban. A magyar gyerekek nagy gyönyörûséggel olvasták a szépséges történetet. Jókai Mór egyszerre legkedvesebb írója lett Az Én Újságom kis olvasóinak. Egyszer Bajza-utcai háza elõtt sétálgatott a nagy magyar író. Éppen arra járt Az Én Újságom egyik olvasója is édesapjával. A kisfiú félegyházi gyerek volt. Azért hozta édesapja Budapestre: hadd lássa meg az apró magyar legényke a szép fõvárost. A félegyházi magyar ember messzirõl megismerte Jókait. Megszólalt: Nézd csak, fiam, az a sétáló bácsi Jókai. Jókai, aki Az Én Újságomban a Rózsák szigeté -t írta? kiáltott fel a fiúcska örömmel. Az, az! S akkorra már közelébe is jutottak Jókainak. Az okos magyar gyerek bátran és illedelmesen Jókaihoz lépett. Köszönt és így szólította meg a halhatatlan mesemondót. Jókai bácsi, olvastam Az Én Újságomban a Rózsák szigeté -t. Nagyon szép volt. Igazán meg vagyok elégedve Jókai bácsi írásával. Köszönöm, kisfiam! felelt mosolyogva a nagy író. Tessék máskor is írni! buzdította búcsúzás után még a félegyházi fiúcska Jókait. Írok, írok, fiacskám! nyugtatta meg az okos gyereket Jókai. Másnap már Az Én Újságom szerkesztõségébe sietett a drága mesemondó. Boldog dicsekedéssel mondta el Pósa bácsinak a kedves történetet. Majd azt is hozzátette: Írásaimért ennél szebb kitüntetést még nem kaptam! Pósa bácsi elmesélte Vágó Pál híres festõmûvésznek ez aranyos történetet és Vágó Pál megfestette azt a képet, amit most Az Én Újságom címfedelén láthattok. Az eredeti kép Pósa bácsi haláláig Az Én Újságom szerkesztõségében, Pósa bácsi íróasztala felett függött. S a kép elõtt mondta el húsz évvel ezelõtt nekem is Pósa bácsi a kép itt megírt történetét. * Az Arany ember c. regény Bródy Sándor által átdolgozott változata, a serdültebb ifjúság számára.

21

22 Látogatás Pósa bácsinál Nagy László: Pósa Lajos gyermekvers-költészete A Lepke Tu-ú, tu-ú, tu-ú! A kis balta A pacsirta Teri baba elsõ sétája Áll a baba, áll Jár a baba, jár Hintóka-ringóka Hahó! Hahó! Anya meséje Altatódal Bölcsõdal Jó éjszakát! Mese a csiga-bigáról A patak és nefelejcs Ima Három szép pillangó A pille Nagyapó sípja Felfordult a kocsi Beteg a kisbaba A hõs Domokos Tamás Virágos kert Az elveszett pápaszem A nagy cipõ Az elsõ csizma Levél Katikának Tavaszkor Tréfa Hova lett a korpa? Vadász Egy-kettõ Levél Föl is út, le is út Karikázás Diri-diri dongó Iluska és a cicuska Csitt, csendesen Mocskos Pali Lakzi a konyhában Samu Mindig esik az esõ! Erdõben Tánc A bogarak piktora Labdarózsa A vásáros bogarak Csiga Csiga-biga gyere ki! Ki tud jobban futni? Kacor király Dongóvári Péter Tavi béka, éhes gólya Tülökvár Mese, mese, meskette János gazda szamara Csutak Matyi sípja Juhászbojtár Icinke-picinke Csali mese (Nyúlháj, daruháj) Csali mese (Mese, mese, pillangó)

23 Cicaiskola Hopp, cicuskám, kisegér! Egérgyûlés Egér Gróf Tarisznyás Peti Mese a cipõs, csizmás nyulakról A fehér vadász A kis prücsök Szöcske úrfi Csali mese (Erdõben, berdõben) A kijátszott róka Csupa koma Õzike Tulipántos láda János doktor Mese egy szép királylányról Az egyszeri királyfi A furfangos csizmadia Venetúr lencséje A haza Dal a hazáról Magyar vagyok A költõ szíve Aratás elõtt A kis növendék A rigó Õsszel Diófa Fecskemadárt tudakozom Esik a hó Száraz ágon A hó A fenyõfa álma Karácsonykor Gaál Mózes: Karácsonyi gondolatok Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka meg a nyúl Csitt, csendesen! Karácsonyfa Sas Ede: Szarka, holló, fülemüle Bársony István: A fehér egérkék Gracza János: Barucza Péter galambja Nógrádi Pap Gyula: A kis majom Telekes Béla: Kotkodács Krúdy Gyula: A Rákóczi-torony csókái Andrássy Gyuláné grófné: Krasznahorka büszke vára Jakab Ödön: Katona leszek én Móra Ferenc: Küsmödi uram aranyai Mek-mek-mek! Heltai Jenõ: A rikkancs Egri György: A vándorló karácsonyfa Móra László: Gingalló Szent Anna taváról Lõrinczy György: Pósa Lajos Az Új Idõk búcsúja Pósa Lajost temetjük Gracza János: Virágok egy sírra Móra Ferenc: Pósa Lajos sírjára

24 Gyökössy Endre: Jókai és Az Én Újságom Baja Mihály: Pósa Lajos ébresztése Kiss Péterfy Pósa Tihanyi: Verses könyv Elõszó Kun Miklós Jenõ: Felébredhet-e végre Pósa Lajos? Benedek Elek parlamenti beszéde február 9. Pósa Lajos munkáiból Irodalom Pósa Lajos és hitvese, Andrássy Anna Lídia Síremléke a Fiumei úti Sírkertben; Pósa Lajos verseinek címe elõtt az õ szerzõségét külön sehol nem tüntettük fel.

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 3-4. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Csiák Gyula: Városunk vendége, Pósa Lajos*

Csiák Gyula: Városunk vendége, Pósa Lajos* Csiák Gyula: Városunk vendége, Pósa Lajos* Ha az irodalomban is osztanának aranyérmeket ugyanúgy, mint az olimpián, akkor Pósa Lajos nyakába három is kerülne. Az egyiket kapná mint az első igazán magyar

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Szereplők: Síkbábok:

Szereplők: Síkbábok: A kis gömböc Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2010-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntájén Nívódíjat kaptak. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezér Zsófia, Vezérné Gonda Klára 63 64 (Jön a gazda, terel egy

Részletesebben

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod.

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod. A HAMIS FURULYA Itt a mese a markomba Gabi, ne légy oly goromba! Minek csípted meg a Lajkót? Tedd le, Jutka, a szakajtót! Ez a Borcsa suttog egyre, Nem is viszem ki a hegyre. Gallér híján, köpönyeg, Nem

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

DALCSOKROK I. Szigetközi dalcsokor Általmennék én a Dunán... Kék ibolya, levendula, mandula, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Viselje el aki bemocskolta. Szövegváltozat:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (9. rész) TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Ismét látogassunk el egy általunk már ismert helyre, itt is figyeljük meg

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE!

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! 49 ITT ÜLTETTEM EGY SZEM BORSÓT Itt ültettem egy szem borsót, Itt kelt ki, Te meg, pajtás, eredj ki! 50 KIS SÁMLI, NAGY SÁMLI Kis sámli, nagy sámli,

Részletesebben

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2005-ben. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőján, Dunaszerdahelyen fődíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám:

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 2. forduló feladatlap NÉV Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 1. feladat Keresztrejtvény Móra Ferencről Írd be a válaszokat! Megfejtésül Móra Ferenc szülővárosának nevét kapod. 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

"Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3

Készítsétek az Úr útját! Mt 3,3 "Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3 Négy hét A lehetőségek négy hete A csoda megtapasztalására készülő négy hét A Te négy heted is! Indulás, miközben zord, hideg fuvallat bele-bele kap arcunkba. Puha sáljainkba

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos,

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, A legerősebb állat Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek különkülön már egy ideje

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó 2013 Egyszer, egy nem is olyan messzi erdő tölgyfájának ágáról a földre röppent egy apró kismadár. Fejét forgatta, ugrott egyet vagy kettőt,

Részletesebben

Tartalom. Bettina von Arnim asszonyhoz... 7 Előszó... 9. Családi mesék

Tartalom. Bettina von Arnim asszonyhoz... 7 Előszó... 9. Családi mesék Tartalom Bettina von Arnim asszonyhoz... 7 Előszó... 9 Családi mesék 1. Békakirály és Vashenrik... 19 2. Macska egér barátság... 22 3. Mária gyermeke... 24 4. Mese a fiúról, aki világgá ment, hogy megtanuljon

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben