MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 7., péntek Tartalomjegyzék 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról /2014. (II. 7.) Korm. rendelet A FINA évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2014. (II. 7.) BM rendelet Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról /2014. (II. 7.) VM rendelet A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról /2014. (II. 7.) OGY határozat A Jászkun önmegváltás emléknapjáról /2014. (II. 7.) OGY határozat A Magyar Ápolók Napjáról /2014. (II. 7.) OGY határozat A Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról /2014. (II. 7.) Korm. határozat Az Oroszországi Föderációban és az Azerbajdzsáni Köztársaságban történő vízumkiadással kapcsolatos egyes feladatokról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A Magyar Köztársaságnak az Európai Bíróság előtti képviseletéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 1084/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről /2014. (II. 7.) Korm. határozat A Piacfelügyeleti Munkacsoportról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A BorsodChem Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről /2014. (II. 7.) Korm. határozat A József Attila Színház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról /2014. (II. 7.) Korm. határozat Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását (ELI-ALPS) célzó nagyprojekt 2. fázisához szükséges forráskeret módosításáról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A KÖZOP / azonosító számú ( A Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, és támogatásának jóváhagyásáról /2014. (II. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret évi munkatervéről 2069

2 2004 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám Tartalomjegyzék 19/2014. (II. 7.) ME határozat A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról /2014. (II. 7.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról 2072

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2005 III. Kormányrendeletek A Kormány 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelete egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés c), p), q), t), u) és v) pontjában, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában, a 3. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető) a) településrendezési eszköz hiányában vagy a tervi elem településrendezési mélységű lehatárolása hiányában a kiemelt térségi vagy megyei területrendezési terv övezeti tervlapjain meghatározott övezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak és az egyedi építmények települési mélységű pontosítására (a továbbiakban: pontosítás); (2) Az R1. 1. (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető a településrendezési terv készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére) da) a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében, a magterület övezetében és az ökológiai folyosó övezetében, [(a továbbiakban együtt: beépítésre szánt terület kivételes kijelölése)] (3) Az R1. 1. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető) e) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő, ea) az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerőműnek nem minősülő erőmű, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxidszállítóvezeték elemei, eb) a közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi utak, főutak és az országos vasúti törzshálózat elemei, vagy ec) az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton lévő híd a Dunán és a Tiszán, valamint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területi elhelyezéséhez (a továbbiakban együtt: országos jelentőségű elem beillesztése); (4) Az R1. 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló kérelem esetén a szakhatóság a 2. számú mellékletben foglalt táblázat a) 12. sora szerinti szakkérdést a (3) bekezdésben, b) 3. sora szerinti szakkérdést a (4) bekezdésben foglaltak alapján vizsgálja.

4 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2. (1) Az R a a következő (3a) (3c) bekezdéssel egészül ki: (3a) Ha a kérelem több állami főépítész illetékességi területét érinti, az eljáró főépítészt a területrendezésért felelős miniszter jelöli ki. (3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtását követően az állami főépítész soron kívül kezdeményezi a kijelölést. A területrendezésért felelős miniszter a kijelölés tárgyában nyolc napon belül dönt. (3c) Amennyiben a területrendezési hatósági eljárás több állami főépítész illetékességi területét érinti, a kijelölt állami főépítész az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt. (2) Az R a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Országos jelentőségű elem beillesztése az Országos Területrendezési Tervbe, valamint egy kiemelt térségi területrendezési tervbe vagy egy megyei területrendezési tervbe egy területrendezési hatósági eljárás keretében is kérelmezhető. (3) Az R a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A területével érintett fővárosi kerületi, fővárosi, megyei jogú városi és megyei önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül a területrendezési hatósági eljárásban ügyfélnek minősül. 3. Az R1. 4. (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1a) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a 2. számú mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 7. és 8. sora kivételével az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. 4. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem egy példányát meg kell küldeni, valamint a kérelem tárgyában hozott határozatot közölni kell a Dokumentációs Központtal, továbbá a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 5. Az R1. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Az R1. a) 1. (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 1. (1) bekezdés d) pontjában, 3. (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, 3. (4) bekezdés d) pont db) alpontjában a településrendezési terv szövegrész helyébe a településrendezési eszköz, b) 1. (1) bekezdés c) pontjában a területrendezési tervben szövegrész helyébe a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben, c) 1. (1) bekezdés g) pontjában a településrendezési tervnek szövegrész helyébe a településrendezési eszköznek, d) 1. (3) bekezdés b) és c) pontjában a Magyar Energia Hivatal szövegrész helyébe a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, e) 3. (1) bekezdés b) pontjában a dc) alpontjában szövegrész helyébe a dc) alpontjában és f) pontjában, f) 3. (4) bekezdés nyitó szövegrészében a továbbá szövegrész helyébe a továbbá a kérelemhez csatolni kell a(az), g) 4. (5) bekezdésében a terület- vagy településrendezési tervben szövegrész helyébe a területrendezési tervekben vagy településrendezési eszközökben, h) 1. számú melléklet I. fejezet 4. pontjában a területrendezési, illetve településrendezési terv szövegrész helyébe a területrendezési terv vagy településrendezési eszköz szöveg lép. 7. Hatályát veszti az R1. a) 3. (1) bekezdés a) pontjában az f) és, valamint a vagy a területrendezésért felelős miniszter, b) 3. (2) bekezdésében a vagy személyeknél szövegrész.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása 8. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) h) országos mellékút: a közutak igazgatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti összekötő és bekötő út, 9. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TeIR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Ennek érdekében: a) a területfejlesztési koncepciók és programok területi egységhez köthető javaslatait települési KSH-azonosítókkal nyilvántartható módon kell dokumentálni, b) a területrendezési tervek elfogadásra kerülő rajzi munkarészeit a tervezés kezdetekor hatályos állapotnak megfelelő közigazgatási határokkal kiegészített 1: es méretarányú digitalis topográfiai alaptérképen (DTA 50) kell kidolgozni, c) a területrendezési tervek elfogadásra kerülő térképi munkarészeit Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben, vektoros állományokként, térinformatikai rendszerben kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni, d) a területrendezési tervek kidolgozása során a térségi szerkezeti terv tartalmi elemeit egy tervlapon, az egyes, tartalmilag nem összetartozó és az átfedő térségi övezeteket külön tervlapokon kell ábrázolni. 10. Az R (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A területrendezési terv készítése és módosítása előkészítő és javaslattevő fázisból áll. A területrendezési terv készítéséhez és módosításához elfogadásra kerülő és megalapozó munkarészek készülnek. 11. Az R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az OTrT-t véleményezésre meg kell küldeni a 11. melléklet 1 9. pontjában, 10. pont i) alpontjában, és pontjában meghatározottaknak. 12. (1) A R2. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (2) A R2. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 13. (1) A R2. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (2) A R2. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 14. Az R2. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 15. Az R melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 16. Az R2. a) 1. d) pontjában a 120 kv szövegrész helyébe a 132 kv, b) 2. (2) bekezdésében a Területrendezési szövegrész helyébe a Területrendezési feladatok, c) 4. (5) bekezdésében a területrendezési tervek szövegrész helyébe a területrendezési tervek hosszú, illetve, d) 17. (2) bekezdésében a dokumentációjához szövegrész helyébe az a dokumentációhoz,, e) 20. (3) bekezdésében az pontjában szövegrész helyébe az pontjában, f) 20. (4) bekezdésében az és pontjában szövegrész helyébe az és pontjában, g) 23. (2) bekezdésében a területfejlesztésért felelős miniszternek szövegrész helyébe a területfejlesztés stratégiai tervezésért felelős miniszternek, h) 1. melléklet 1.2. pont ac) alpontjában az a táj jellemzői szövegrész helyébe az a táj jellemzői (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép),

6 2008 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám i) 1. melléklet 1.2. pont ag) alpontjában a felszíni és felszín alatti vízkészletek szövegrész helyébe a vízvédelem (felszíni és felszín alatti vízkészletek), j) 1. melléklet 1.2. pont b) pontjában a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti lelőhelyek) szövegrész helyébe a kulturális örökség védelme (építészeti örökség, műemléki értékek, régészeti örökség, emlékhelyek), valamint a világörökségi és világörökségi várományos területek védelme, k) 10. melléklet 3. pontjában a kormányhivatalok szövegrész helyébe a kormányhivatalok, illetve önálló szabályozó szerv, l) 10. melléklet 3. pont c) alpontjában az Energia szövegrész helyébe az Energetikai és Közmű-szabályozási szöveg lép. 17. Hatályát veszti az R2. a) 1. d) pontjában, az átvitelt befolyásoló, valamint szövegrész, b) 1. l) pontja, c) 2. (2) bekezdésében a készítésének és, valamint az, illetve Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi szövegrészek, d) 10/A. -ában a 29. -a szövegrész, e) 17. (2) bekezdésében az az egyes munkafázisok szövegrész, f) 10. melléklet 1. pontja. 3. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 18. (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (2) Az R3. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 19. (1) Az R3. 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 20. (1) Az R3. 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) Az R3. 3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 21. Az R3. a) 1. (1) bekezdésében, 2. (1) bekezdésében, 3. (2) bekezdésében, 3. (4) bekezdés nyitó szövegrészében és b) c) pontjában, 4. (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. (2) bekezdésében a településrendezési terv szövegrész helyébe a településrendezési eszköz, b) 1. (2) és (3) bekezdésében a településrendezési tervének szövegrész helyébe a településrendezési eszközének, c) 4. (1) bekezdésében a területrendezési vagy településrendezési terv szövegrész helyébe a területrendezési terv vagy településrendezési eszköz, d) 4. (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a digitalis vagy digitalizálható szövegrész helyébe a digitális vektoros szöveg lép. 22. Hatályát veszti az R3. a) 4. (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint, b) 4. (3) bekezdés c) pontjában a, vagy a térségi övezettel érintett település megnevezésével szövegrész.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 12. (2) bekezdése, a 13. (2) bekezdése, 18. (2) bekezdése, a 19. (2) bekezdése és a 20. (2) bekezdése december 30-án lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 2010 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 1. melléklet a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez A területrendezési hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok A B C 1. Bevonás és közreműködés feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakhatóság 2. A közúthálózat fő elemei - gyorsforgalmi utak, és főutak - és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál. A gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál. A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása. Országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határmetszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Országos repülőterek pontosítási eljárásánál. Országos mellékút pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. Országos jelentőségű kikötők, határkikötők pontosítási eljárásánál. Repülőterek esetében: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala Minden más esetben: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál. Országos kerékpárút- törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál. Térségi kerékpárút-hálózat pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. Regionális és egyéb vasúti pálya pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál. Országos mellékúton, valamint regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2011 Térségi logisztikai központ pontosítási és beillesztési eljárásánál. Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál. Országos mellékúti, regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál. 3. Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál. A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása, valamint gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés. 4. Minden eljárásnál. A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelemi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények érvényesülése. 5. Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók beillesztési eljárásánál. Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál. A 10 millió m 3 -t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási eljárásánál. Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárásánál. Az 1 millió m 3 -t meghaladó, de 10 millió m 3 -nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási A vízgazdálkodás jogszabályi követelményeinek érvényesülése. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség területi vízügyi hatóság

10 2012 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál. Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. 6. Minden eljárásnál. A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesülése. 7. Minden eljárásnál. Erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítása. 8. Azoknál az eljárásoknál, amelyek a A termőföld mennyiségi védelme. termőföldet érintik. 9. Minden eljárásnál. A szénhidrogén-szállító vezetékek esetén a szakkérdés a műszakibiztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik. A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a földtani veszély megítélése (földtani veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata. 10. Atomerőmű pontosítási eljárásánál. A nukleáris-biztonsági 11. Kiserőmű pontosítási és a beillesztési eljárásánál. A 132 kv-os elosztóhálózat pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. 12. Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő a) atomerőműnek nem minősülő erőmű, b) villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei vagy c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxidszállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál. 13. A 12. sor szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén. követelmények érvényesítése. A műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése. Az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése. A 12. sor szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén a védelmi kockázat felmérése. illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala bányakapitányság Országos Atomenergia Hivatal fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Alkotmányvédelmi Hivatal

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám Minden eljárásnál. Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítése. 15. Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e. fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

12 2014 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2. melléklet a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez 7. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei I. Előkészítő fázis 1. Nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata. 2. Előzmények feltárása (a térséget érintő területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat szempontjából jelentős településfejlesztési koncepciók és településrendezési eszközök, a hatályos területrendezési terv hatásainak átfogó értékelése). 3. Vizsgálati adatok gyűjtése és azok értékelése (az alábbi témakörök figyelembevételével): 3.1. természeti adottságok (éghajlat, földtan, vízrajz, domborzat, élővilág és egyéb), 3.2. a táj jellemzői (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép), 3.3. természet- és tájvédelem, 3.4. környezeti elemek állapota, szennyezett területek számbavétele (a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszer FAVI KÁRINFO alapján), valamint az éghajlatváltozás hatásai, 3.5. épített környezet és a kulturális örökség védelme (építészeti örökség, műemléki értékek, régészeti lelőhelyek, emlékhelyek), 3.6 világörökségi és világörökségi várományos területek védelme, 3.7. a térszerkezet alakulása, a területfelhasználás változásai, tendenciák, valamint a településhálózat értékelése, 3.8. mezőgazdaság, 3.9. erdőgazdálkodás (az Országos Erdőállomány Adattár alapján), turizmus, vízgazdálkodás, vízvédelem (felszíni és felszín alatti vízkészletek), energetikai hálózatok, energetikai ellátás, közlekedés (közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés, megközelíthetőségi viszonyok, kapcsolati hiányok vizsgálata és értékelése), honvédelem. 4. A térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével. 5. A táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása. 6. A területrendezési terv területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának megkezdése (a 9. melléklet szerinti tartalommal). 7. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti értékelés tematikájának meghatározása, az értékelés megkezdése.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2015 A) Elfogadásra kerülő munkarészek: 1. Térségi szerkezeti terv II. Javaslattevő fázis (terv készítése) 1.1. A térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint Országos Területrendezési Tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriák Kiemelt térségek és megyék területrendezési terveiben alkalmazott területfelhasználási kategóriák - erdőgazdálkodási térség - erdőgazdálkodási térség - mezőgazdasági térség - mezőgazdasági térség - vegyes területfelhasználású térség - vegyes területfelhasználású térség - vízgazdálkodási térség - vízgazdálkodási térség - települési térség - települési térség - építmények által igénybe vett térség - építmények által igénybe vett térség 1.2. A településrendszer elemei Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térségek és megyék területrendezési tervében - települések (Magyarország hivatalos helységnévtára szerint), illetve az elfogadott településrendszer rögzítése 1.3. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje Országos jelentőségű elemek Térségi jelentőségű elemek - gyorsforgalmi út - főút - országos mellékút - a gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint a vasúti törzshálózat nagy hídja a Dunán és a Tiszán - országos mellékúton, valamint regionális és egyéb vasúti pályán lévő híd a Dunán és Tiszán - térségi logisztikai központ - határmetszés a gyorsforgalmi és főúthálózaton - határmetszés az országos vasúti törzshálózaton - határmetszés az országos mellékúton - határmetszés a regionális és egyéb vasúti pályán - nagy sebességű vasútvonal - egyéb országos törzshálózati vasúti pálya - regionális vasúti pálya - egyéb vasúti pálya

14 2016 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám - nemzetközi kereskedelmi repülőtér - egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér - közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér - polgári célú, nem nyilvános repülőtér - országos kerékpárút-törzshálózat eleme - térségi kerékpárút-hálózat eleme - nemzetközi és országos jelentőségű vízi út - országos jelentőségű kikötő - térségi kikötő - kompátkelőhely - határkikötő - atomerőmű - egyéb erőmű - kiserőmű kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme - térségi ellátást biztosító 132 kv-os elosztó hálózat - országos földgázszállító vezeték - országos kőolajszállító vezeték - országos termékvezeték - térségi földgázszállító vezeték - térségi kőolajszállító vezeték - térségi termékvezeték - országos jelentőségű vízkár-elhárítási célú tározó - a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó - 10 millió m 3 -t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség - kiemelt jelentőségű vízi építmény - országos jelentőségű csatorna - 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség - elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal - veszélyeshulladék-lerakó - veszélyeshulladék-égetőmű - radioaktívhulladék-tároló - térségi csatorna - másodrendű árvízvédelmi fővédvonal - nemveszélyeshulladék-lerakó

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám Térségi övezetek Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térség és megye területrendezési megállapított övezet tervében alkalmazott övezet - országos ökológiai hálózat - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - erdőtelepítésre javasolt terület - országos jelentőségű tájképvédelmi terület - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület - világörökségi és világörökségi várományos terület - országos vízminőség-védelmi terület - nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe - ásványi nyersanyagvagyon-területe - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület - honvédelmi terület Ajánlott megyei övezetek - tanyás térség - tájrehabilitációt igénylő terület - szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület - térségi árvízi kockázatkezelési terület 3. Területrendezési szabályzat B) Megalapozó munkarészek: a) A területrendezési tervet megalapozó szakági tervjavaslatok és azok műleírásai. b) Területrendezési intézkedési javaslat. c) A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat (a 9. melléklet szerinti tartalommal). d) Az elfogadásra kerülő munkarészekre vonatkozó összefoglaló indoklás. e) Az egyeztető eljárás eredménye (az egyes munkafázisok dokumentációjára érkezett észrevételek és tervezői válaszok). f) Tervezői nyilatkozat arról, hogy a területrendezési terv megfelel az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvénynek. g) A tervező igazoló számítása arról, hogy a területrendezési terv összhangban van az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.évi XXVI. törvényben foglaltakkal.

16 2018 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám III. Elfogadási fázis A jogszabály-tervezet külön jogszabály szerinti egyeztetése és elfogadásra történő előkészítése. Dokumentálás A területrendezési tervek dokumentálása során: a) az egyes munkafázisok eredményét külön kell dokumentálni, a munkafázison belül az egyes munkarészek összevonhatók; b) elkülöníthető módon kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyásra kerülő munkarészeket; c) a példányszám meghatározásánál figyelembe kell venni a külön jogszabályban meghatározott egyeztetési és tájékoztatási kötelezettséget; d) a papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként (pdf formátumban) is elő kell állítani; e) a területrendezési tervek elfogadásra kerülő rajzi munkarésznek a hiteles példányait az alábbi jellemző méretarányban kell megjeleníteni: ea) az ország területrendezési terve: M = 1: , eb) régió, kiemelt térség, megye vagy megye egy térségének területrendezési terve: M = 1: :

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám melléklet a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez 7. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei I. Előkészítő fázis 1. Nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata. 2. Előzmények feltárása (a térséget érintő területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat szempontjából jelentős településfejlesztési koncepciók és településrendezési eszközök, a hatályos területrendezési terv hatásainak átfogó értékelése). 3. Vizsgálati adatok gyűjtése és azok értékelése (az alábbi témakörök figyelembevételével): 3.1. természeti adottságok (éghajlat, földtan, vízrajz, domborzat, élővilág és egyéb), 3.2. a táj jellemzői (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép), 3.3. természet- és tájvédelem, 3.4. környezeti elemek állapota, szennyezett területek számbavétele (a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszer FAVI KÁRINFO alapján), valamint az éghajlatváltozás hatásai, 3.5. épített környezet és a kulturális örökség védelme (építészeti örökség, műemléki értékek, régészeti lelőhelyek, emlékhelyek), 3.6. világörökségi és világörökségi várományos területek védelme, 3.7. a térszerkezet alakulása, a területfelhasználás változásai, tendenciák, valamint a településhálózat értékelése, 3.8. mezőgazdaság, 3.9. erdőgazdálkodás (az Országos Erdőállomány Adattár alapján), turizmus, vízgazdálkodás, vízvédelem (felszíni és felszín alatti vízkészletek), energetikai hálózatok, energetikai ellátás, közlekedés (közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés, megközelíthetőségi viszonyok, kapcsolati hiányok vizsgálata és értékelése), honvédelem. 4. A térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével. 5. A táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása. 6. A területrendezési terv területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának megkezdése (a 9. melléklet szerinti tartalommal). 7. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti értékelés tematikájának meghatározása, az értékelés megkezdése.

18 2020 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám A) Elfogadásra kerülő munkarészek: 1. Térségi szerkezeti terv II. Javaslattevő fázis (terv készítése) 1.1. A térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint Országos Területrendezési Tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriák Kiemelt térségek és megyék területrendezési terveiben alkalmazott területfelhasználási kategóriák - erdőgazdálkodási térség - erdőgazdálkodási térség - mezőgazdasági térség - mezőgazdasági térség - vegyes területfelhasználású térség - vegyes területfelhasználású térség - vízgazdálkodási térség - vízgazdálkodási térség - települési térség - települési térség - építmények által igénybe vett térség - építmények által igénybe vett térség 1.2. A településrendszer elemei Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térségek és megyék területrendezési tervében - települések (Magyarország hivatalos helységnévtára szerint), illetve az elfogadott településrendszer rögzítése 1.3. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje Országos jelentőségű elemek Térségi jelentőségű elemek - gyorsforgalmi út - főút - országos mellékút - a gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint a vasúti törzshálózat nagy hídja a Dunán és a Tiszán - országos mellékúton, valamint regionális és egyéb vasúti pályán lévő híd a Dunán és Tiszán - térségi logisztikai központ - határmetszés a gyorsforgalmi és főúthálózaton - határmetszés az országos vasúti törzshálózaton - határmetszés az országos mellékúton - határmetszés a regionális és egyéb vasúti pályán - nagy sebességű vasútvonal - egyéb országos törzshálózati vasúti pálya - regionális vasúti pálya - egyéb vasúti pálya

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám nemzetközi kereskedelmi repülőtér - egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér - közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér - polgári célú, nem nyilvános repülőtér - országos kerékpárút-törzshálózat eleme - térségi kerékpárút-hálózat eleme - nemzetközi és országos jelentőségű vízi út - országos jelentőségű kikötő - térségi kikötő - kompátkelőhely - határkikötő - atomerőmű - egyéb erőmű - kiserőmű kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme - térségi ellátást biztosító 132 kv-os elosztó hálózat - országos földgázszállító vezeték - országos kőolajszállító vezeték - országos termékvezeték - térségi földgázszállító vezeték - térségi kőolajszállító vezeték - térségi termékvezeték - országos jelentőségű vízkár-elhárítási célú tározó - a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó - 10 millió m 3 -t meghaladó térfogatú, vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség - kiemelt jelentőségű vízi építmény - országos jelentőségű csatorna - 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség - elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal - veszélyeshulladék-lerakó - veszélyeshulladék-égetőmű - radioaktívhulladék-tároló - térségi csatorna - másodrendű árvízvédelmi fővédvonal - nemveszélyeshulladék-lerakó

20 2022 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2. Térségi övezetek Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térség és megye területrendezési megállapított övezet tervében alkalmazott övezet - országos ökológiai hálózat - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - erdőtelepítésre javasolt terület - tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület - világörökségi és világörökségi várományos terület - országos vízminőség-védelmi terület - nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe - ásványi nyersanyagvagyon-területe - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület - honvédelmi terület Ajánlott megyei övezetek - tanyás térség - tájrehabilitációt igénylő terület - szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület - térségi árvízi kockázatkezelési terület 3. Területrendezési szabályzat B) Megalapozó munkarészek: a) A területrendezési tervet megalapozó szakági tervjavaslatok és azok műleírásai. b) Területrendezési intézkedési javaslat. c) A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat (a 9. melléklet szerinti tartalommal). d) Az elfogadásra kerülő munkarészekre vonatkozó összefoglaló indoklás. e) Az egyeztető eljárás eredménye (az egyes munkafázisok dokumentációjára érkezett észrevételek és tervezői válaszok). f) Tervezői nyilatkozat arról, hogy a területrendezési terv megfelel az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvénynek. g) A tervező igazoló számítása arról, hogy a területrendezési terv összhangban van az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.évi XXVI. törvényben foglaltakkal.

21 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 2023 III. Elfogadási fázis A jogszabály-tervezet külön jogszabály szerinti egyeztetése és elfogadásra történő előkészítése. Dokumentálás A területrendezési tervek dokumentálása során: a) az egyes munkafázisok eredményét külön kell dokumentálni, a munkafázison belül az egyes munkarészek összevonhatók; b) elkülöníthető módon kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyásra kerülő munkarészeket; c) a példányszám meghatározásánál figyelembe kell venni a külön jogszabályban meghatározott egyeztetési és tájékoztatási kötelezettséget; d) a papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként (pdf formátumban) is elő kell állítani; e) a területrendezési tervek elfogadásra kerülő rajzi munkarésznek a hiteles példányait az alábbi jellemző méretarányban kell megjeleníteni: ea) az ország területrendezési terve: M = 1: , eb) régió, kiemelt térség, megye vagy megye egy térségének területrendezési terve: M = 1: :

22 2024 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám 4. melléklet a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez 8. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK JELKULCSA 1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV Színmező RGB kód 1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 1.1. Térségi területfelhasználási kategóriák erdőgazdálkodási térség 101, 168, mezőgazdasági térség 255, 255, vegyes területfelhasználású térség 230, 176, vízgazdálkodási térség 166, 234, települési térség 156, 156, építmények által igénybe vett térség 115, 38, Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények gyorsforgalmi út 255,0,0 (5pt) főút 0,0,0 (3pt) a gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint a vasúti törzshálózat nagy hídja a Dunán és a Tiszán 0,0,0 (20pt) határmetszés a gyorsforgalmi és főúthálózaton 255,0,0 (14pt) határmetszés az országos vasúti törzshálózaton 0,0,0 (14pt) nagy sebességű vasútvonal 0,0,0 (4pt) 255,0,0 (2,5pt) egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 0,0,0 (4pt) 174,254,0 (2,4pt) nemzetközi kereskedelmi repülőtér 255,0,0 (14pt) egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi 244,177,0 (14pt) repülőtérré fejleszthető repülőtér közös felhasználású katonai és polgári 85,255,0 (14pt) repülőtérré fejleszthető repülőtér országos kerékpárút-törzshálózat eleme 255,0,197 (5pt)

23 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám nemzetközi és országos jelentőségű vízi út országos jelentőségű kikötő határkikötő atomerőmű egyéb erőmű kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme országos földgázszállító vezeték országos kőolajszállító vezeték országos termékvezeték Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésee (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó országos jelentőségű vízkár-elhárítási célú tározó millió m 3 -t- meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztésii lehetőség kiemelt jelentőségű vízi építmény országos jelentőségű csatorna elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal veszélyeshulladék-lerakó 0, (outline: line: 1pt) 255,0,0 ( 14pt) 85,255,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) 255,0,0 ( 14pt) 169,0,2300 (1,5pt) 255,0,197 (1,5pt) 255,115,223 (1,5pt) 77,38,0 ( 1,5pt) 38,115,0 (1,5pt) 205,170, 102 (1,5pt) 0,77,168 (outline: 0,5pt, line: 0,5pt) 0,77,168 (outline: 1pt, line: 0,5 és 1pt) 0,77,168 (outline: 1pt, line: 0,5 és 1pt) 255,255,255 (14pt) 0,77,168 (2pt) 0,0,0 (2pt) 77,168 0,5pt, 255,0,0 ( 10pt) 0,0,0 (15pt)

24 2026 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám veszélyeshulladék-égetőmű radioaktívhulladék-tároló 0,0,0 (10pt) 255,0,0 ( 15pt) 254,254,76 (14pt) Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokk és egyedi építmények országos mellékút országos mellékúton, valamint regionális és egyéb vasúti pályán lévő hídd a Dunán és Tiszán térségi logisztikai központ határmetszés az országos mellékúton határmetszés regionális és egyéb vasúti pályán regionális vasútii pálya egyéb vasúti pálya polgári célú, nem nyilvánoss repülőtér térségi kerékpárút-hálózat eleme térségi kikötő kompátkelőhely kiserőmű 0,0,0 (1,5pt) 0,0,0 (14pt) 255,255,0 (14pt) 255,0,0 ( 14pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (1,5pt) 255,255,255 (1pt) 0,0,0 (2pt) 0,0,0 (14pt) 85,255,0 (5pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) térségi ellátást biztosító hálózat 132 kv-os elosztó 255,0,197 (1,5pt) térségi földgázszállító vezeték térségi kőolajszállító vezeték térségi termékvezeték térségi csatorna 111,76,0 (1,5pt) 38,115,0 (1,5pt) 205,170, 102 (1,5pt) 0,77,165 (4pt)

25 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség 0,77,168 (outline: 0,5pt, line: 0,5pt) másodrendű árvízvédelmi fővédvonal 230,152,0 (2pt) 160,175,80 ( nemveszélyeshulladék-lerakó pt) 2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 2.1. magterület 112, 168, ökológiai folyosó 255, 170, pufferterület 255, 255, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 205, 137, jó termőhelyi adottságú szántóterület 205, 170, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 160, 175, erdőtelepítésre javasolt terület 75, 222, országos jelentőségű tájképvédelmi terület 222, 207, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 115, 76, világörökségi és világörökségi várományos terület 205, 102, országos vízminőség-védelmi terület 135, 165, nagyvízi meder 68, 101, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 169, 0, 230 megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe ásványi nyersanyagvagyon-területe 137, 112, rendszeresen belvízjárta terület 122, 182, földtani veszélyforrás területe 180, 150, kiemelt fontosságú honvédelmi terület 137, 137, honvédelmi terület 93, 92, 45

26 2028 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám AJÁNLOTT MEGYEI ÖVEZETEK tanyás térség 251, 212,, tájrehabilitációt igénylő terület 132, 102,, szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható területt 51, 204, térségi árvízi kockázatkezelési terület 0, 102, ALAPTÉRKÉPI ELEMEK 3.1. országhatár 3.2. megyehatár 3.3. település közigazgatási határa 3.4. települési terület 3.5. vízfelület, vízfolyás 3.6. egyéb burkolt út 215,158, 158 (4pt) 230,0,0 ( 0,4pt) 0,0,0 (1,5pt) 178,178, 178 (0,5pt) 0,0,0 (0,5pt) 185, 220,, ,130, 130 (1,5pt)

27 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám melléklet a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez 8. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK JELKULCSA 1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV Színmező RGB kód 1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 1.1. Térségi területfelhasználási kategóriák erdőgazdálkodási térség 101, 168, mezőgazdasági térség 255, 255, vegyes területfelhasználású térség 230, 176, vízgazdálkodási térség 166, 234, települési térség 156, 156, építmények által igénybe vett térség 115, 38, Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények gyorsforgalmi út 255,0,0 (5pt) főút 0,0,0 (3pt) a gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint a vasúti törzshálózat nagy hídja a Dunán és a Tiszán 0,0,0 (20pt) határmetszés a gyorsforgalmi és főúthálózaton 255,0,0 (14pt) határmetszés az országos vasúti törzshálózaton 0,0,0 (14pt) nagy sebességű vasútvonal 0,0,0 (4pt) 255,0,0 (2,5pt) egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 0,0,0 (4pt) 174,254,0 (2,4pt) nemzetközi kereskedelmi repülőtér 255,0,0 (14pt) egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi 244,177,0 (14pt) repülőtérré fejleszthető repülőtér közös felhasználású katonai és polgári 85,255,0 (14pt) repülőtérré fejleszthető repülőtér országos kerékpárút-törzshálózat eleme 255,0,197 (5pt)

28 2030 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám nemzetközi és országos jelentőségű vízi út országos jelentőségű kikötő határkikötő atomerőmű egyéb erőmű kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme kv-os átviteli hálózatt távvezetékeleme országos földgázszállító vezeték országos kőolajszállító vezeték országos termékvezeték Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésee (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó országos jelentőségű vízkár-elhárítási célú tározó millió m 3 -t- meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztésii lehetőség kiemelt jelentőségű vízi építmény országos jelentőségű csatorna elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal veszélyeshulladék-lerakó 0, (outline: line: 1pt) 255,0,0 ( 14pt) 85,255,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) 255,0,0 ( 14pt) 169,0,2300 (1,5pt) 255,0,197 (1,5pt) 255,115,223 (1,5pt) 77,38,0 ( 1,5pt) 38,115,0 (1,5pt) 205,170, 102 (1,5pt) 0,77,168 (outline: 0,5pt, line: 0,5pt) 0,77,168 (outline: 1pt, line: 0,5 és 1pt) 0,77,168 (outline: 1pt, line: 0,5 és 1pt) 255,255,255 (14pt) 0,77,168 (2pt) 0,0,0 (2pt) 77,168 0,5pt, 255,0,0 ( 10pt) 0,0,0 (15pt)

29 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 16. szám veszélyeshulladék-égetőmű radioaktívhulladék-tárolóó 0,0,0 (10pt) 255,0,0 ( 15pt) 254,254,76 (14pt) Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokk és egyedi építmények országos mellékút országos mellékúton, valamint regionális és egyéb vasúti pályán lévő hídd a Dunán és Tiszán térségi logisztikai központ határmetszés az országos mellékúton határmetszés regionális éss egyéb vasúti pályán regionális vasúti pálya egyéb vasúti pálya polgári célú, nem nyilvános repülőtér térségi kerékpárút-hálózat eleme térségi kikötő kompátkelőhely kiserőmű térségi ellátást biztosítóó 132 kv-os elosztó hálózat térségi földgázszállító vezeték térségi kőolajszállító vezeték térségi termékvezeték térségi csatorna 0,0,0 (1,5pt) 0,0,0 (14pt) 255,255,0 (14pt) 255,0,0 ( 14pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (1,5pt) 255,255,255 (1pt) 0,0,0 (2pt) 0,0,0 (14pt) 85,255,0 (5pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) 0,0,0 (14pt) 255,0,197 (1,5pt) 111,76,0 (1,5pt) 38,115,0 (1,5pt) 205,170, 102 (1,5pt) 0,77,165 (4pt)

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés d) és p) pontjában, 27. (1) bekezdésének a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési pr... Page 1 of 24 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása /tájékoztató dokumentum/ készült a Zala Megyei Önkormányzat által az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló a Területfejlesztési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Beszámoló az OTrT törvény felülvizsgálatának és a módosító javaslatainak egyeztetéséről Előadó:

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben