Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról"

Átírás

1 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról szólót, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szólót és a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítésese során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szólót. Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról A módosított rendelet megfogalmazásában területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető települési eszköz vagy településrendezési mélységű lehatárolás hiányában, övezeti határok és műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak pontosítására. Hatósági eljárás kérelmezhető továbbá a településrendezési eszköz készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, a kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező szántóterület, magterület övezetében és az ökológiai folyosó övezetében. Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető kivételes eltéréshez is, ha a kiemelt térség vagy megye területrendezési tervének készítése során indokolt az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok tervezési területre vetített hosszának 10%-ot meghaladó az eltérése. Településrendezési eszköz készítése során az eltérés 5%. Eljárás kérelmezhető beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, a területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő energiaellátás biztonságossá tételéhez szük-

2 séges erőmű, villamos energia távvezetékének elemei, szénhidrogén és szén-dioxid-szállítóvezeték elemei, gyorsforgalmi utak, főutak, országos vasúti törzshálózat elemei területi elhelyezéséhez. Eljárás kérelmezhető továbbá egyedi építmények (hidak, vízkár-elhárítási célú szükségtárolók) területi elhelyezéséhez. Országos jelentőségű elem beillesztésére vonatkozó eljárás esetén a szakhatóság a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint vizsgálja a kérelmet. Abban az esetben, ha a kérelem több főépítész illetékességi területét érinti, az eljáró főépítész személyét a területrendezésért felelős miniszter jelöli ki. Ilyen esetben a miniszter nyolc napon belül meghozza döntését. Természetesen kijelölés esetén, a kijelölt állami főépítész az illetékességi területén kívül is végezhet eljárást. A területrendezési hatósági eljárás megindítása kérelemre történik. A kérelmező lehet települési, fővárosi, megyei önkormányzat vagy a beruházó. Az eljárás megindításához szükséges kérelmet térségi területfelhasználási engedélykérelem formában kell benyújtani az állami főépítésznek. Országos jelentőségű elem beillesztése a területrendezési tervbe területrendezési hatósági eljárás keretében is kérelmezhető. Országos jelentőségű elem beillesztése az energiaellátás biztonságának biztosítására akkor szükséges, ha a rendelkezésre álló villamos energia mennyisége nem tudja kielégíteni a felhasználók várható villamosenergia-igényét, valamint szerepel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hálózatfejlesztési tervében. Országos jelentőségű elem beillesztése a közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi utak és főutak területi elhelyezéséhez akkor szükséges, ha azok a hosszú távú, és nagytávú tervről szóló kormányhatározatban szerepelnek. A területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat célja a javaslatok, döntések várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak, következményeinek feltárása, meghatározása. A hatásvizsgálat csak a meghatározott tevékenységre jogosult személy irányításával készíthető.

3 A területi hatásvizsgálat tartalmi követelményei Általános követelmények: A területi hatásvizsgálat során azt a földrajzi területet, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység környezeti, társadalmi, gazdasági hatást gyakorol, le kell határolni, valamint össze kell hasonlítani az eredeti és az új változatot. Be kell mutatni az új változat miatti változásokat, eltéréseket és annak hatásait a térségi övezetekre. Ki kell munkálni a fennmaradó konfliktusokat, valamint a feloldásukra kidolgozott javaslatokat, a várhatóan fellépő káros hatásokat és azok elkerülését szolgáló javaslatokat. A hatásvizsgálat egyidejűleg több eltérési javaslat egymással összefüggő elemzését is tartalmazhatja. A területi hatásvizsgálat részletes követelményei: Területrendezési szempontú elemzés során vizsgálni kell az eredeti területrendezési tervben elérni kívánt célokat, összefüggéseket, a térbeli és fizikai feltételeket, az érintett települések rendezési, fejlődési lehetőségeire gyakorolt hatását. A kérelemben szereplő javaslatok: környezeti és környezetegészségügyi szempontú elemzés során vizsgálni kell azok hatását a levegőre, talaj minőségére, víz- és szélerózióra, földtani veszélyforrásokra. Vizsgálni kell a javaslatok hatását a hulladékgazdálkodás helyzetére, termőföld mennyiségére, ásványvagyonra, vízre, élővilágra, az élettelen természeti értékekre, erdőre, tájra és épített környezetre. Vizsgálni kell továbbá hatását a kulturális örökségre, népességre, foglalkoztatásra, megélhetésre, a társadalom biztonságérzetére és veszélyeztetettségére. A gazdasági szempontú elemzés készítése során vizsgálni kell a javaslatok hatását a településszerkezetre, a természeti erőforrásokra, az ipar térbeli szerkezetére, a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, a térség eltartóképességére, a műszaki infrastruktúrára, az ingatlanérték alakulására. A területével érintett önkormányzat a területrendezési hatósági eljárásban ügyfélnek minősül. A területrendezési hatósági eljárás folyamatán belül szakkérdések tekintetében a rendelet mellékletében meghatározott szak-

4 hatóságok kerülnek kijelölésre. Az ügyfél kérelmére a szakhatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A térségi területfelhasználási engedély kérelem egy példányát meg kell küldeni, a meghozott határozatot közölni kell a Dokumentációs Központtal, a megyei és Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A térségi területfelhasználási engedély legfeljebb 5 évig hatályos. Az engedély hatályossága kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. Módosult a 218/2009. (X. 6.) kormányrendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól. A fogalmak meghatározásának köre kibővült az országos mellékút kifejezéssel, amely e rendelet alkalmazásában a közutak igazgatásáról szóló miniszteri rendelet alapján összekötő és bekötő út. Meghatározásra került az elosztó hálózat kifejezés, mint a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, térségi ellátást biztosító elosztó hálózat és elemei, amelyek 132 kv névleges feszültségű áram elosztására alkalmasak. A rendelet módosítása meghatározza, hogy a területi tervek módosításának költségeit egyéb megállapodás hiányában a módosítással érintett terv kidolgozásért felelős szerv viseli. A megyei területrendezési terv módosításának költségeihez a területrendezési feladatok előirányzat kerete terhére a terv kidolgozásáért felelős szerv állami hozzájárulásra tarthat igényt. A területi tervek kidolgozásának szabályai is módosultak. A terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (TeIR) illeszthetőség miatt elektronikus és papíralapú dokumentumként kell elkészíteni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Így a területi egységhez

5 tartozó javaslatokat KSH-azonosítókkal, nyilvántartható módon kell dokumentálni, az elfogadásra kerülő rajzokat a tervezés időpontjában hatályos (megfelelő közigazgatási határokkal ábrázolt) 1: es méretarányú digitális topográfiai alaptérképen (DTA-50) szükséges kidolgozni. A felelős szerv részére az elfogadásra szánt térképi munkarészeket az Egységes Országos Vetületi rendszerben, vektoros állományként, térinformatikai rendszerben kell átadni. A területrendezési tervek készítése során a térségi szerkezeti terv elemeit egy tervlapon kell ábrázolni. A tartalmilag nem összetartozó, valamint az átfedő térségi övezeteket külön tervlapon kell ábrázolni. Módosult a területi tervek egyeztetésének rendje is. A terv egyeztetésekor rögzített véleményeket, észrevételeket a tervezői válaszokkal együtt a dokumentációhoz kell csatolni. Az OTrT-t véleményezésre meg kell küldeni a minisztereknek, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, Központi Statisztikai Hivatalnak, Országos Atomenergetikai hivatalnak, Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak, Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, a Magyar Tudományos Akadémiának, Országos Önkormányzati Érdekszövetségnek, tervező és szakértő mérnökök és építészek országos kamaráinak. El kell küldeni az érintett térségi fejlesztési tanácsoknak, illetékes állami főépítésznek, az érintett megyei önkormányzatnak, érintettség esetén a fővárosi önkormányzatnak vagy kerületi önkormányzatnak, vagy megyei jogú városok önkormányzatának. A területrendezési terv készítésének és módosításának fázisai Előkészítő fázis Ebben a fázisban vizsgálják a nagytérségi összefüggéseket és külső kapcsolatokat. Feltárják az előzményeket, értékelik a hatályos területrendezési terv hatásait. Begyűjtik a vizsgálati anyagokat, és értékelik azokat a természeti adottságok, a táj jellemzői, a természet- és tájvédelem, környezeti elemek állapota, éghajlatváltozás hatásai, az épített környezet és kulturális

6 örökség, világörökség, településhálózat, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus területén. Begyűjtik és vizsgálják, értékelek az adatokat továbbá a vízgazdálkodás, vízvédelem, energetikai hálózatok és ellátás, közlekedés és honvédelem területén. Ebben a fázisban kerül meghatározásra a táj terhelhetősége. Javaslattevő fázis Elfogadásra kerülő munkarészek Térségi szerkezeti terv a térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint, úgymint erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, vízgazdálkodási, települési Településrendszer elemei A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje Térségi övezetek Területrendezési szabályzat Megalapozó munkarészek Szakági tervjavaslatok és azok műleírásai Területrendezési intézkedési javaslat Területi (környezeti, társadalmi, és gazdasági) hatásvizsgálat Összefoglaló indoklás az elfogadásra kerülő munkarészekre Az egyeztető eljárás eredménye Tervezői nyilatkozat Tervező igazoló számítása Elfogadó fázis Ebben a fázisban történik a jogszabálytervezet egyeztetése, elfogadásra történő előkészítése. A területrendezési tervek dokumentálása során az egyes munkafázisokat külön kell dokumentálni, de a munkafázison belül az egyes munkarészek összevonhatók. Elkülönítetten kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyandó munkarészeket. A papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként is el kell készíteni.

7 A rajzi munkarészek hiteles példányainak méretaránya: Az ország területrendezési terve M=1: Régió, kiemelt térség, megye területrendezési terve M=1: : Módosult a 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt, térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályozásáról. A 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet 1. melléklete helyébe a 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet 8. melléklete lép, amely a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerveket határozza meg. A 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet 2. melléklete helyébe a 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet 10. melléklete lép, amely a Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése, módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerveket határozza meg. A 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet 3. melléklete helyébe a 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet 12. melléklete lép, amely az agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése, módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerveket határozza meg. A 282/2009. (XII. 11.) kormányrendeletben található településrendezési terv kifejezés helyére a 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet szerint a településrendezési eszköz kifejezés kerül, a digitális vagy digitalizálható szövegrész helyébe pedig a digitális vektoros kifejezés.

8 A rendelet egyes elemei a kihirdetést követő 8. napon lépnek hatályba, illetve meghatározott bekezdései december 30- tól hatályosak.

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben