TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta"

Átírás

1 TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta Szerződésszám: TIG-2/0./2013/Rakt Amely létrejött egyrészről a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (TIG Nonprofit Kft.) Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. Bankszámlaszám: CIB Bank ZRt Adószám: Cégjegyzékszám: Képviseli: Gasztonyi Tamás általános vezérigazgató-helyettes Vámossy Csaba Attila kereskedelmi igazgató továbbiakban, mint Tároló másrészről az.. Székhely: Szem. ig. szám: Őstermelői ig. szám: Vállalkozói ig. szám: Bankszámlaszám: TAJ szám: Adószám: továbbiakban, mint Tároltató együttesen Felek között az alábbi napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 1. A szerződés tárgya 1.1. E szerződés keretében Tároltató leköti, Tároló pedig biztosítja és rendelkezésre bocsátja a szerződés időtartamára a. telepen található. tárolóban nettó tonna (búza vonatkozásában) tárolókapacitást térítés ellenében, amelynek keretében Tároló Tároltató utasítása alapján búza tárolását teljesíti e szerződésben meghatározott feltételek szerint Tároltató a tárolási területet megtekintette és céljaira megfelelőnek találta Tároltató tudomásul veszi, hogy mivel az előre jelzett mennyiség nem a teljes tárolókapacitást érinti, más Tároltatókkal egy tárolótérben is történhet a készlet tárolása, de elkülönítetten tárolva. Tekintettel az egy tárolóban (légtérben) történő tárolásra Tároltató tudomásul veszi továbbá, hogy rovarfertőzöttség esetén minden a tárolóban tárolt tétel gázosításra kerül, és annak költségét a tárolt mennyiség alapján fizeti meg. 2. TÁROLÁSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2.1 Tárolási díj: 8,- Ft/tonna/nap + áfa 2.2 Egyéb szolgáltatási díjak: Be-kitárolási díj: 400,- Ft/tonna + áfa Gázosítási díj: 210,- Ft/tonna + áfa Áttárolási/forgatási díj: 500,- Ft/tonna + áfa 2.3 Tároló a jelen szerződés tekintetében a napi zárókészlet alapján számított tárolási díjra jogosult Tároltató köteles a jelen szerződés szerinti díjakat a tárgyhónapot követő hónap 10. napja fizetési határidővel Tároló által kiállított számla ellenében átutalással megfizetni. A teljesítés napja megegyezik a fizetési határidővel. A számla tartalmazza a tárgyhónapra vonatkozó tárolási díjat, illetve a tárgyhónapban elvégzett egyéb szolgáltatási díjakat, az érintett mennyiség alapján. 3. BIZTOSÍTÉK Felek megállapodnak, hogy Tároltató a Tároló szerződésben foglalt jogosultságának biztosítására, az esetleges hátralékos díjak, károkozás rendezésére, jelen szerződés aláírását követően a Ptk (1) bekezdés alapján,- Ft-ot, azaz.. forintot (egy havi tárolásnak és a betárolási költségnek megfelelő összeget) óvadék címén Tároló számlájára átutal azzal, hogy Tároltató szerződésszegése vagy károkozása esetén a Tároló ezen 1/6

2 összegből közvetlenül kielégítést kereshet mindazon jelen szerződésből eredő követelése tekintetében, melyet a Tároltató az írásbeli felszólításban kitűzött határidőig nem teljesített Jelen tárolási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az említett pontban foglalt óvadék összeg a Tároló bankszámláján jóváírásra kerüljön. Szerződésszegésnek minősül és Tároló jogosult a jelen tárolási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Tároló a hátralékos díjak rendezésére az óvadék részbeni vagy teljes összegét kénytelen felhasználni. Tároló a hátralékos díjak rendezésére elsősorban az óvadék összegét használja fel Az óvadék részbeni vagy teljes felhasználását követően Tároltató köteles azt a fenti összeg erejéig azonnal feltölteni A tárolási jogviszony jelen szerződés megszűnésével Tároló köteles az óvadék összegével elszámolni Tároltató felé, és a fel nem használt összeget 8 munkanapon belül köteles visszautalni. Tároló az óvadék után kamatot nem fizet Késedelem Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződésből adódó fizetési kötelezettségének határidőre (a fentiekben szabályozott határidőkön belül) Tároltató nem tesz eleget, akkor Tároló jogosult a számla késedelmes kiegyenlítésének idejére és a tartozás összegére számítottan a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat + 8%-nak megfelelő késedelmi kamatot felszámítani Tároltató felé Zálogjog Ha a Tároltató a számlákat felszólítás után sem egyenlíti ki, vagy az általa esetlegesen okozott kárt haladéktalanul nem állítja helyre, vagy azt nem téríti meg, illetve az óvadék sem nyújt fedezetet, abban az esetben Tároltató hozzájárul, hogy Tároló a tárolt áru forgalmazását korlátozza a Ptk a alapján, a követelése erejéig zálogjogát bírósági úton érvényesítse Biztosítás A Tároló kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt tárolót elemi kár ellen biztosította. Tároló nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a biztosítási szerződése élő és a biztosítási díj a biztosítási szerződésben előírtaknak megfelelően befizetésre kerül Tároltató kijelenti, hogy a betárolandó áru biztosítását vállalja. 4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 4.1 Jelen szerződés napjától december 31. napjáig jött létre. Amennyiben ezen határidőt megelőzően a betárolt teljes mennyiség kitárolásra kerül, úgy a szerződés automatikusan megszűnik. A szerződés hosszabbítására vagy határidő előtt történő megszüntetésére a felek közös megegyezése alapján, írásban kerülhet csak sor. 4.2 Bármelyik fél jogosult jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani, különösen abban az esetben, amennyiben jelen szerződésből fakadó bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi; bármelyik fél vagy annak képviselője, vagy tulajdonosa ellen büntetőeljárás indul; bármelyik fél gazdasági tevékenység folytatására bármilyen okból jogosulatlanná vagy képtelenné válik (pl. adószám felfüggesztése); bármelyik fél titoktartási kötelezettségét bármilyen mértékben megszegi. Azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonnal esedékessé válik, melynek során Felek kötelesek mindenre kiterjedően elszámolni Amennyiben a szerződés felmondással szűnik meg, Tároltató köteles a tárolóhelyet Tároló részére az eredeti állapotnak megfelelően kiürítve visszaadni a felmondási határidő lejártáig. Késedelem esetén Tároló ,- Ft/nap késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult Tároltatóval szemben. 5. A LEKÖTÖTT TÁROLÓ KAPACITÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5.1 Tároló kijelenti, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített tároló saját tulajdonát képezi, az per-, teher- és igénymentes. A Tároló kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs a tárolóra olyan joga, amely a Tárolót a jelen szerződés teljesítésében korlátozná, vagy megakadályozná. 5.2 Tároló kijelenti, hogy a tároló hely a hatósági és szakhatósági előírásoknak (tűz-, érintés-, villám- és környezetvédelem, stb.) megfelel, a kötelező felülvizsgálatok elvégzése folyamatos. Kijelenti továbbá, hogy a telepen, illetve a tároló helyeket illetően a tűzoltás lehetősége biztosított, valamint hogy a raktározásra szolgáló tárlóhelyeken az elektromos csatlakozók áramtalanítva vannak. 2/6

3 5.3 Tároló, mint a tároló telephely üzemeltetője kijelenti, hogy a telephely teherforgalmát szakszerűen, bizonylatolva dokumentálja (szállítás időpontja, szállított áru neve, szállító jármű rendszáma, stb.). 6. TÁROLÓ KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE 6.1 Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a Tároltató által, vagy annak megbízásából beszállított árut szakszerűen, a Tároltatóval előzetesen egyeztetett időpontban betárolja, annak mennyiségi és minőségi mérését elvégzi, az erről szóló bizonylatokat (mérlegjegy, minőségvizsgálati jegyzőkönyv, be-kitárolási bizonylat) a Tároltató részére átadja. 6.2 Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy az általa minőségileg is bevizsgált áru minőségi megőrzését szavatolja. 6.3 Tároló az áruminták tárolását olyan mintaraktárban végzi, mely a vett áruminták biztonságos mennyiségi és minőségi tárolására alkalmas. 6.4 A Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a gabonafélék tárolására vonatkozó hatósági előírásokat és szabályokat (veszélyes hulladékok kezelése, érintésvédelem, kártevők elleni védekezés, stb.), különös tekintettel azokra, amelyek a tárolt áru minőségének és mennyiségének megőrzésének feltételeivel kapcsolatosak. 6.5 A Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a betárolt áru minőségének megóvását a vonatkozó szabványok, szokványok szerint szakszerűen a Tároltató képviselőjének jelenlétében szükség szerint elvégzi. 6.6 A Tároló a raktározás során Tároltató képviselőjének jelenlétében elvégzi a hőmérsékletmérést, valamint a kártevők megjelenésének vizsgálatát. A fertőzöttség megállapítása esetén 1 munkanapon belül Tároltatót telefonon és ben értesíti. Tároltató írásban rendelkezik a szükséges árukezelésről. 6.7 Tároló köteles a be- és kitároláshoz, a méréshez, az ellenőrzéshez és az áruk bármilyen kezeléséhez szükséges műszaki berendezéseket és eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani és a műszaki hibákat haladéktalanul de legkésőbb két munkanapon belül megszüntetni. 6.8 Tároló köteles a tárolóterekhez vezető közlekedési utakat és a telepi térbetont úgy kialakítani, hogy minden tárolótér elérhető legyen tehergépjárművel. 6.9 Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a tárolt áruról nyilvántartást vezet, amelyből a raktárkészlet, valamint a készletmozgások mindenkor megállapíthatóak Tároló köteles a naponta felmerülő árumozgásokról telefaxon, vagy ben tájékoztatni Tároltatót, és az erre vonatkozó Tároló által rendszeresített ki- betárolási bizonylatot a felek aláírják Tároló a vonatkozó dokumentumokat, - eltérő rendelkezés hiányában - a raktározott áru kitárolását követő 7 naptári évig köteles megőrizni Az esetlegesen felmerülő árukezelések esetén a kieső, mérhető frakció (selejt) mértékét a dokumentálást követően Felek kölcsönösen elfogadják A Tároló tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott időtartam alatt állagmegóvási, karbantartási munkákat a tárolóhelyen nem végez, kivéve, ha olyan meghibásodás keletkezett, amely a raktározott áru biztonságát, mennyiségi és minőségi megóvását veszélyezteti. A Tároló a hiba elhárításához szükséges munkákat köteles haladéktalanul saját költségére a raktározott áru mennyiségének és minőségének veszélyeztetése nélkül elvégezni A mennyiség megállapítása nevezett telephelyen közúti üres és tele mérlegeléssel megállapított és erről kiállított mérlegjegyen szereplő súllyal történik, a felek képviselőinek jelenlétében. Tároló kijelenti, hogy rendelkezik 60 tonnás hitelesített közúti mérleggel. Amennyiben valamilyen okból mégsem lehetséges a Tároló telephelyén elvégezni a mérlegelést, úgy a felek a telephelyhez közel eső helyen végeztetik el az üres és tele mérést A Tároló köteles a jelen szerződés 1.1 pontjában körülírt tárolót a Szerződés teljes időtartama alatt őrizni, illetve felügyelni A Tároló tudomásul veszi, hogy a Szerződés 1.1 pontjában megjelölt tárolóban raktározás céljából betárolt áru felett sem ő, sem megbízottai nem rendelkezhetnek, azt a tárolás helyéről a Tároltató írásbeli utasítását kivéve a telepen kívülre nem szállíthatják el. A szükségessé váló telepen belüli áttárolást Tároló Tároltató előzetes telefonos, vagy en történő tájékoztatása mellett, Tároltató írásos beleegyezésével hajthatja végre. Ettől eltérni csak tűz, vagy egyéb elemi kár, illetve a raktározott áru mennyiségét és minőségét veszélyeztető más rendkívüli esemény beálltakor lehet, a kár csökkentése, illetve megszüntetése érdekében. A tárolt áru részleges vagy teljes megsemmisülést okozó káreseményről a Tároló köteles a Tároltatót 5 órán belül, illetve a hivatali munkaidőn túl bekövetkező káresemény esetén az azt követő napon 10:00 óráig telefonon vagy faxon értesíteni. 3/6

4 6.17 A Tároló tudomásul veszi, hogy a Tároltató a tárolóban raktározott árut ellenőrizheti a Tároló jelenlétében. A Tároló köteles a Tároltató által végzett ellenőrzési munkában közreműködni és a raktárt ellenőrzésre, előkészíteni. Tároltató ellenőrei részére az ellenőrzés lefolytatásának biztosítása, közreműködés az ellenőrzésben és ennek során a készletnyilvántartás bemutatása a Tároló feladata A Tároló a Tároltató által jóváhagyott kitárolási értesítő bemutatása ellenében köteles az árut kitárolni. Ezt követően Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a Tároltató által, vagy annak megbízásából kiszállításra kerülő árut szakszerűen, a Tároltatóval előzetesen egyeztetett időpontban kiszolgáltatja, annak mennyiségi és minőségi mérését elvégzi, az erről szóló bizonylatokat (mérlegjegy, minőségvizsgálati jegyzőkönyv, kitárolási jegy) a Tároltató részére átadja A Tároló vállalja az áru átvételekor mért mennyiségének és minőségének a jó gazda gondosságával történő megőrzését. A minőségmegőrzés megítélése az egy tárolótérbe betárolt és onnan kitárolt áru átlagminőségének összevetésével történik Felek megállapodnak, hogy a tárolás során megengedhető káló mértéke: Áru megnevezése Az első évben Éven túl áthúzódó tétel esetén további Búza 0,5% 0,5% A szükségessé vált árukezelés miatt keletkezett mérhető technológiai veszteség (törtszem, rostaalj, por) nem képezi a káló részét. A kieső frakció mennyiségét Tároltató tudomásul veszi. Tároló a kieső frakciót Tároltató rendelkezésére bocsátja és annak további sorsáról Tároltató köteles intézkedni. Tárolót tárolási díj illeti meg a kieső frakció mennyiségére is annak elszállításáig A Tároló hibájából előforduló esetleges veszteség vagy hiány esetén Tároltató jogosult a számlával igazolt beszállításkori érték érvényesítésére Felek megállapodnak abban, hogy az áru be-, kitárolása, valamint tárolása során a mennyiségi meghatározást, minőség vizsgálatot és az ezzel kapcsolatos laborálási munkálatokat képviselőik együttes jelenlétében végzik el. 7. TÁROLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE 7.1 Tároltató köteles értesítéseit írásban (faxon vagy ben) a kitárolás ütemezése esetében lehetőség szerint a kitárolást megelőző hét csütörtök 14 óráig, egyéb szolgáltatás vagy együttműködési igény esetén az igénybevétel előtt legalább 48 órával bejelenteni. 7.2 Tároltató tudomásul veszi, hogy az igényelt szolgáltatás elvégzése elsősorban a telep nyitvatartási ideje alatt történhet. Tároló telep munkaideje hétfő csütörtök 7,00-15,55 óra, péntek 7,00-13,00 óra. A nyitvatartási időtől eltérő időpontot a Tárolóval közvetlenül egyeztetni kell, az igény felmerülését megelőzően legalább 2 munkanappal. Munkarendtől eltérő munkavégzés a Tárolóval történő előzetes egyeztetés alapján, a törvényi előírások betartásával végezhető. Az esetlegesen felmerülő túlóra díja 4.200,- Ft/óra/fő + áfa óradíj, melyet Tároltató számla ellenében Tároló részére köteles megfizetni. 7.3 Tároltató szükséges gyakorisággal minőség-ellenőrzést végez a betárolt árut illetően a Tároló és képviselője jelenlétében. Az erről felvett Jegyzőkönyvet a Tároltató és a Tároló képviselője írják alá. 7.4 Tároltató köteles az ellenőrzések időpontját előzetesen egyeztetni a Tárolóval, illetve képviselőjével. 7.5 Tároló bejelentése nyomán Tároltató köteles írásban rendelkezni a szükséges árukezelésről. Amennyiben erre 48 órán belül nem kerül sor Tároltató részéről, úgy Tároló saját hatáskörében azt megteszi, Tároltató költségére. 7.6 Tároltató tudomásul veszi, hogy az áru kiadása a tárolás helyszínén történik a Tároltató és a Tároló képviselője jelenlétében. 7.7 Tároltató gondoskodik az árukezelés miatt keletkezett kieső frakció rövid időn belül történő elszállításáról. 4/6

5 8. TÁJÉKOZTATÁS 8.1 Felek lehetőséget adnak egymásnak a jelen szerződés rendelkezéseinek egyedi megtárgyalására és módosítására, azonban a szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges. 8.2 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy bármely adatuk megváltozása esetén haladéktalanul értesítik egymást, ellenkező esetben az utolsó bejelentett adatok alapján megküldött értesítés tekinthető hatályosnak Értesítések postai úton, fax vagy visszaigazolt útján küldhetőek. Felek mindazon értesítése joghatályosnak minősül, amelyet Felek alábbi címére, faxszámára, vagy a címzett Fél által a másik Féllel előzetesen írásban közölt címre, illetve faxszámra küldtek el: Tároltató részére: Cím: Illetékes: Telefon: +36- Fax: Tároló részére: Cím: 1053 Budapest, Vámház körút 2. Illetékes: Telefon: Fax: , telephely részére: Cím: Illetékes: Telefon: +36- Fax: EGYÉB RENDELKEZÉSEK 9.1 Felek kijelentik, hogy ellenük végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás folyamatban nincs, valamint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eljárásokat kívánna bárki is indítani ellenük. Kijelentik továbbá, hogy amennyiben tudomást szereznek az ellenük megindított ilyen eljárásokról, erről a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatják. 9.2 Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó hírnevének figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett. 9.3 Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot, vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal kezelnek, és azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szükséges és megengedett mértékben használhat fel. 9.4 Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért. 9.5 Felek képviseletében eljáró törvényes képviselők kijelentik, hogy képviseleti joguk jelen szerződés megkötésére és aláírására kiterjed. 9.6 Tároltató az érintett raktárt, vagy annak bármely részét a Tároló engedélye nélkül nem adhatja harmadik személy használatába. Annak kiadásáról a felek külön írásbeli megállapodást kötnek egymással. A szerződő felek kötelesek a teljesítés tekintetében meghatározott határidők betartására. Késedelmes vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén, ha a késedelem vagy a nem szerződésszerű teljesítés felróható - különös tekintettel a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott tároló és az ezekhez kapcsolódó kötelezettségek és szolgáltatások időben és mennyiségben való biztosítására - a vétlen fél a szerződésszegésből adódó kárának, elmaradt hasznának megtérítésére jogosult. 5/6

6 9.7 Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően szerződő felek a Tároló székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 9.8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 9.9 Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a felek melléklettel együtt cégszerű aláírásukkal ellátva aláírják. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 4 példányban, melyből 1 eredeti példány Tároltatót, 3 eredeti példány Tárolót illet. Budapest, , TIG Nonprofit Kft. Tároló... Tároltató Jelen szerződést készítette:.. Zámbó Ildikó szakterület részéről jóváhagyta:. Vámossy Csaba Attila kereskedelmi igazgató gazdasági terület részéről jóváhagyta:. Kun Csaba gazdasági és operációs vezérigazgató-helyettes jogi szempontból felülvizsgálta:. Dr. Vigh Judit ügyvéd mail 6/6

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA amely létrejött egyrészről a székhely: cégbejegyzés szám: bankszámlaszám: adószám: képviseli: a továbbiakban mint: ELADÓ Cg. másrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:

Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Tárolási szerződés amelyet az alábbi feltételek szerint kötöttek meg a szerződő felek: Egyrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített neve: TIG NONPROFIT KFT.

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5378-5/2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben