Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:"

Átírás

1 Tárolási szerződés amelyet az alábbi feltételek szerint kötöttek meg a szerződő felek: Egyrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített neve: TIG NONPROFIT KFT. Székhely: 53 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt Képviseli:.. mint Tároltató Másrészről a.. Rövid neve:.. Székhelye:.. Cégbejegyzési szám:.. Adószám:.. Bankszámlaszám:.. Képviseli:.. Mint Tároló, együttesen: Felek. 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: Szerződő felek megállapodása alapján Tároló jelen szerződés keretében a Tároltató utasítása alapján a felek között napján kelt sz. szállítási szerződés alapján a 3. pontban részletezett kilogramm mennyiségű. vetőmag tárolására alkalmas tárolóiban tárolást végez, és teljesíti a szerződésben meghatározott a tároláshoz kapcsolódó - egyéb kiegészítő szolgáltatásokat. A felek jogviszonya a jelen szerződés fő célja, a raktározási szolgáltatás tekintetében, a Ptk ban meghatározott letéti őrzésnek felel meg. 2. TÁROLÁSI TELEPHELY: A Tároltató munkatársai által vagyonbiztonsági szempontból megvizsgált, elfogadott alábbi telephely: A tároló telepek adatai: 3. TÁROLT ÁRU ADATAI: Termék megnevezése, mennyisége, minősége:... telephelye: Címe:.. Telefon:.. Fax: Üzemi vezető/felelős neve: Hiteles mennyiség, minőség megállapítás alapján az alább részletezett vetőmagtételek tekintetében a vetőmagminősítő okmányok (saját jogú minősítés, NÉBIH által kiadott vetőmagminősítő bizonyítvány, vizsgálati jegyzőkönyv) és.. sz. szállítási szerződés rendelkezései szerint. Mennyiség kontroll zsák db számlálással, mérlegjegyekkel, indokolt esetben mérlegeléssel történik. 1/

2 Faj Fajta Fémzár Menny. kg Összesen: További mennyiségi változás a Tároltató szigorú számadású be-, és kitárolási jegyei alapján. Tárolási besorolás: zsákos kiszerelés egalizálva raklapon tárolva, raklap érték nélkül kerül átadásra, melyet a kitároláskor ugyancsak érték nélkül adnak át a Felek egymásnak. Nyilvántartási egységár az. sz. szállítási szerződésben rögzítettek szerint. A szerződésben felsorolt mellékletek be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. 4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI: A tárolás díjmentes. Ugyanígy díjmentes az áru ki-betárolása is. 5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 5.1 A szerződés az. sz. szállítási szerződés szerves részét képezi. Jelen szerződés határozott ideig szól, addig az időpontig ameddig az. sz. szállítási szerződés teljesedésbe nem ment. 5.2 A szerződés rendkívüli felmondással felmondható. 5.3 Bármelyik fél jogosult jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani, amennyiben jelen szerződésből fakadó bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi; a másik fél vagy annak képviselője, tulajdonosa ellen büntetőeljárás indul; bármelyik fél gazdasági tevékenység folytatására bármilyen okból jogosulatlanná, vagy képtelenné válik (pl. adószám felfüggesztés); bármelyik fél titoktartási kötelezettségét bármilyen mértékben megszegi. 5.4 Azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonnal esedékessé válik, melynek során Felek kötelesek mindenre kiterjedően elszámolni. 5.5 Jelen szerződés minden további jognyilatkozat nélkül (automatikusan) megszűnik azon a napon, amikor bármelyik fél gazdasági tevékenység folytatására bármilyen okból jogosulatlanná vagy képtelenné válik (pl. adószám felfüggesztése); bármelyik fél ellen végelszámolás-, csőd-, felszámolási, ill. végrehajtási eljárás indul, az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól. 5.6 Jelen szerződés megszűnése nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek a természetüknél vagy kifejezett rendelkezés következtében továbbra is fennállnak, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre. 6. A TERMÉK MENNYISÉGI MINŐSÉGI ÁTVÉTELE, BETÁROLÁSA: 6.1 A Tároló felelős azért, hogy a beszállított áru jelen szerződés 3. pontjában előírt minőségben és mennyiségben kerüljön határidőre átvételre. Az átadás-átvételt a Tároló jelenlétében a Tároltató végzi el az.. sz. szállítási szerződés rendelkezése szerint. 2/

3 6.2 Betároláskor a Felek képviselőinek jelenlétében felvett és aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek), valamint Tároltató betárolási jegyei alapján az.. sz. szállítási szerződés vonatkozó rendelkezései szerint. Raklapon tárolt (palettázott) egységrakományos kiszerelés esetében db számlálással További mennyiségi változás a Tároltató által rendelkezésre bocsátott Tároló által kiállított be- és kitárolójegyek szerint. Mennyiség megállapítása és ellenőrzése: Vetőmagminősítő okmányok szerint a Tároló és a Tároltató képviselőinek jelenlétében fémzárszámonkénti zsák db számlálással, illetve indokolt esetben kontrollmérlegeléssel. Minőség megállapítása és ellenőrzése: Vetőmagminősítő okmányok szerint a Tároló és a Tároltató képviselőinek jelenlétében. A vetőmagkészletnek és csomagolásának épnek, egészségesnek az áru fajtájára jellemző állagúnak (szín, szag, kártevőmentesség a látható helyeken pld. zsákvarratnál, stb.) kell lennie. A mennyiségi, minőségi átvétel feltételeit az. sz. szállítási szerződés részletezi. 7. A RAKTÁRKAPACITÁS LEKÖTÉSE: A Tároló kötelezettséget vállal a szerződés 3. pontjaiban megjelölt áru és a telephely napi 24 órás őrzésére, szakmailag megfelelő biztosítására, valamint az áru elkülönített rágcsálómentes és a növény-egészségügyi előírások szerinti tárolására. 8. A TERMÉK TÁROLÁSA, KEZELÉSE: 8.1 A Tároló a Tároltató termékét elkülönített raktártérben tárolhatja és úgy kell tárolni és kezelnie az árut, hogy a Tároltató és a Tároló által közösen végzett helyszíni ellenőrzés során a mennyiséget hitelt érdemlően igazolni lehessen. Tárolónak a terméket táblával kell megjelölni TIG Nonprofit Kft. tulajdona, Gazdaságbiztonsági Tartalék feltüntetésével. 8.2 A Tároló gondoskodik arról, hogy az áru külön anyagnyilvántartásban (készletkarton), naprakészen legyen vezetve. Kellő számú készletkartont a Tároltató a Tároló részére biztosít. A nyilvántartásba csak a Tároló által kijelölt személyeknek és a Tároltató megbízottjainak van betekintési és bejegyzési joga. 8.3 A tárolás ideje alatt a Tároló gondoskodik az áru hiánytalan megőrzéséről, minőségének megóvásáról és ebből adódó szükség szerinti kezeléséről (rágcsáló, rovar, kórokozó ellen, stb.) a Tároló tájékoztatása és a Tároltató írásbeli rendelkezés alapján. A Tároló köteles a Tároltatót a betárolt termékre vonatkozó minden lényeges körülményről (pld. raktáron belüli átcsoportosítás, kiszerelés, vetőmagüzemi átdolgozás, készletgázosítás, stb.) írásban (előzetesen) értesíteni, amely tulajdonosi intézkedést vonhat maga után. 8.4 Az áru veszélyeztetettsége esetén a szükséges intézkedéseket a Tároló az áru megóvása érdekében haladéktalanul köteles megtenni. A megtett intézkedésekről a Tároltatót soron kívül értesítenie kell telefonon, majd ezt 1 munkanapon belül írásban, elektronikus úton ( , fax) meg kell erősítenie. Az elvégzett kezelésről elkészített jegyzőkönyv (pl. gázosítás) egy példányát a Tároltató részére postafordultával meg kell küldeni. Az árukezelés, esetleges áttárolás költségei a Tárolót terhelik. 8.5 A Tároltató a tárolás ideje alatt az illetékes hatóságtól (NÉBIH) vetőmagvizsgálatot kérhet (pld. csíraszám), melynek költsége és szervezési feladata a Tároltatót terheli. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem tükrözik (vagy negatív irányba lényegesen eltérnek) a betárolás előtt kiállított vetőmagminősítő okmányokon feltüntetett értékeket, akkor ez esetben a vizsgálat költsége a Tárolót terheli. Amennyiben a vetőmag valamely vizsgált paramétere a törvényi előírásokat nem éri el, úgy a visszavásárlásra vonatkozóan az..sz. szállítási szerződésben foglaltak lépnek érvénybe. 9. A TERMÉK KITÁROLÁSA ÉS ÁTADÁSA (KIFIZETÉS ESETÉN): 9.1 A kitárolandó, illetve átadandó termék mennyiségét és a kitárolás módját az. sz. szállítási szerződés részletezi. Tároló a megőrzésre és kezelésre átvett árut csak a Tároltató írásbeli rendelkezése szerint, írásos kitárolási engedélye alapján az abban megjelölt személynek vagy meghatalmazottjának, (együttesen: átvételre jogosultnak) szolgáltathatja ki. 3/

4 9.2 A készletek mennyiségében vagy tárolási helyében bekövetkező változásokat a telephelyeken belüli változást kivéve- a Tároltató által rendszeresített és a Tároló által kitöltött ki-, és betárolási jegyek rögzítik. A kiállított ki-, betárolási jegyek három példányát Tároló a Tároltatónak a kiállítástól számított 3 munkanapon belül megküldi.. A TÁROLÓ KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE:.1 Tároló kizárólag a 2. pontban megjelölt telephelyen végezheti az áru tárolását. Az áruban keletkezett mindennemű kárért a Tároló teljes anyagi felelősséggel tartozik, melyet köteles haladéktalanul megtéríteni..2 Tároló kijelenti, hogy a tárolt áru mennyiségéért és minőségéért az első betárolás időpontjától teljes anyagi felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy az időszaki készletellenőrzéskor, leltározáskor megállapított tényleges hiányt köteles haladéktalanul megtéríteni a Tároltató felé..3 Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban megjelölt mennyiségű és minőségű, tárolt árut a jó gazda gondosságával, a mennyiség és minőség megóvásával őrzi és tárolja, az árura vonatkozó Vetőmagtörvény és végrehajtási rendelkezései, valamint jelen Tárolási Szerződésben rögzített feltételek alapján..4 Tároló kitárolást, áttárolást csak rendkívüli esetben, a termék megóvása érdekében végezhet a Tároltató előzetes írásbeli engedélye alapján, kizárólag olyan raktárba, amelyet előzetesen a Tároltató vagyonbiztonsági szempontból minősített és elfogadott. Az áttárolás költsége a Tárolót terheli..5 Tároló köteles a Tároltatót az árura vonatkozó minden olyan lényeges körülményről írásban értesíteni, amely tulajdonosi intézkedést vonhat maga után..6 A Tároló köteles: a be- és kitároláshoz, valamint az áru bármilyen kezeléséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki berendezéseket és eszközöket a mindenkori rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani a megfelelő kezelőszemélyzettel együtt; a Tároltató utasítása alapján a szükséges árumozgatáshoz kapcsolódó tevékenységet elvégezni; a be-, kitárolás során biztosítani az áru mérlegelését és annak rendeltetésszerű betárolását a járműről a szerződött raktárhelységbe, illetve a raktárhelységből a járműre; a tárolt vetőmag betároláskori állapotát megőrizni (felelős őrzés), annak állapotát folyamatosan ellenőrizni..7 Tároló hibájából bekövetkező minőségromlásra, illetve mennyiségi hiány, vagy annak veszélye esetén a felek a jelen megállapodást a tároló hibájából meghiúsultnak tekintik és a Tároltató jogosult a teljes készletet a saját telephelyére betároltatni..8 A.7 pontban meghatározott esetben Tároltató telephelyre történő kényszerű betárolás, áttárolási, tárolási, minőségmegóvási költségek a Tárolót terhelik. 11. A TÁROLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE: Tároltató jelen szerződés hatályosságát követő 3 munkanapon belül a ki-, illetve betároláshoz meghatározott Tároltató által rendszeresített betárolási és kitárolási jegyet, valamint készletnyilvántartó kartonokat bocsát a Tároló rendelkezésére. A fel nem használt okmányokkal a Tárolónak a szerződés megszűnésekor el kell számolni. 12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI: 12.1 Tároló a betárolt termék mennyiségéért és minőségéért, a tárolás, a kezelés, az őrzés hiányosságaiból eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik az átadás-átvétel dátumától kezdődően. Amennyiben károsodás vagy hiány keletkezne, úgy a Tároló köteles 3 munkanapon belül a Tároltató választása szerinti a./ érintett mennyiség.. sz. szállítási szerződés II. része által kalkulált értékét megtéríteni; 4/

5 b./ a szerződéses paraméterekkel érvényes vetőmagminősítő bizonyítvánnyal rendelkező fémzárolt vetőmagkészlettel való pótlását elvégezni. Amennyiben ezt a Tároló nem végzi el, úgy a Tároltató jogosult a kárát a biztosítékok felhasználásával kielégíteni Tároló az alábbi biztosítékokat köteles nyújtani, mely biztosíték fedezeti értéke a Tároló szerződésszegése, illetve az áru biztosítási káreseménynek minősülő részbeli vagy teljes megsemmisülése esetén teljes fedezetet nyújt a Tároltató részére követelése kielégítésére: Biztosítás: Tároló köteles a szerződés tárgyát képező árura elemi kárra, lopás, idegenkezűség esetére vonatkozó (All Risks) raktár- és készletbiztosítási szerződést kötni, melynek kedvezményezettje a Tároltató. Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés érvényességi ideje alatt a vonatkozó biztosítási díjat a biztosító társaság felé rendszeresen megfizeti és az aktuális pénzügyi rendezést követően (negyedévi, félévi, éves, stb. előrefizetés), a Tároltató részére a befizetési igazolást írásban mielőbb megküldi. Biztosító Társaság neve: Biztosítási kötvény száma:.... Az érvényes biztosítási kötvény jelen szerződés csatolmánya, míg a biztosítási engedményező nyilatkozat jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Az engedményezési nyilatkozatban szereplő vetőmag fedezeti érték az. sz. szállítási szerződés. pontja alapján kalkulált és a 14. pontban foglalt teljesítési határidőre figyelembe vett érték alapján a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező biztosítási engedményező nyilatkozatban szereplő értékben. A biztosítási kötvényben a Tároltató készletének mennyiségben és értékben beazonosítható módon szerepelnie kell. A Tároló köteles a fenti biztosításra vonatkozó okmányokat a Tároltató részére benyújtani a jelen szerződés aláírását követően az első részteljesítésre vonatkozó számla kifizetési határidejét megelőző 2 munkanapot megelőzően. Az. sz. szállítási szerződés szerinti fizetés feltétele ezen okmányok Tároltató részéről történő befogadása Váltó: Tároló a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az.. sz. szállítási szerződés 1. sz. váltómegállapodás melléklete szerinti váltó kiállítását vállalja. A Tároltató jogosult a Tárolóval szembeni, jelen szerződésből eredő bármely követelését a váltómegállapodás szerint kiállított váltó felhasználásával kielégíteni. Az áru mennyisége illetve minősége körében történő változásról a felek a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet vesznek fel. Tároltató a jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírását követő 4. munkanaptól jogosult a Tároló kötelezettségei teljesítésének biztosítékául nyújtott váltó érvényesítésével a követelését kielégíteni a 12.1 pontban rögzítettek figyelembe vételével. A váltót a Tároló legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül a Tároltató részére átadja és annak befogadását a Tároltató visszaigazolja. A váltó 8 munkanapon belüli be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. 13. AZ ÁRU ELLENŐRZÉSE: 13.1 Tároltató az áru mennyiségére, minőségére, a szerződés betartására vonatkozóan bármikor jogosult ellenőrzést végezni, melyet Tároló köteles tűrni és a Tároltatóval szorosan együttműködni Tároló a Tároltató előzetes írásbeli rendelkezései alapján minden év december 31. fordulónapjával köteles teljes körűen leltározni. A leltárfelvétel tényleges időpontjáról köteles előzetesen a Tároltatót írásban értesíteni. Tároltató a személyesen vagy megbízottja útján jogosult a leltározáson részt venni, részvételéről a Tárolót előzetesen értesítenie nem köteles. 14. TÁJÉKOZTATÁS: 14.1 Felek lehetőséget adnak egymásnak a jelen szerződés rendelkezéseinek egyedi megtárgyalására és módosítására, azonban a szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges. 5/

6 14.2 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy adataik változásáról haladéktalanul értesítik egymást, ellenkező esetben a legutoljára megadott címre megküldött értesítés joghatályosnak tekintendő Értesítések postai úton, fax vagy visszaigazolt útján küldhetőek. Felek mindazon értesítése joghatályosnak minősül, amelyet Felek alábbi címére illetve faxszámára, vagy a címzett Fél által a másik Féllel előzetesen írásban közölt címre illetve faxszámra küldtek el: (1) Tároló részére: Címe: Illetékes: Telefon: Fax: (2) Tároltató részére: Cím: 53 Budapest, Vámház körút 2. Illetékes: Lelkes Zoltán Telefon: /136 Fax: Szerződő felek a szerződés lényegi elemeit befolyásoló tájékoztatásaikat postai úton feladott küldeményeiket tértivevényes küldeményként kötelesek feladni, mely értesítés a tértivevényen szereplő átvételi napon minősül kézbesítettnek. A küldemény a második sikertelen kézbesítésétől számított 5. napon kézbesítettnek minősül. A postai úton feladott közléseket különös tekintettel a szerződés megszüntetésére vonatkozó értesítésre annak postai feladásától számított 5. munkanap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a postai küldeményt a címzett ismeretlen, elköltözött, nem kereste jelzéssel érkezett vissza, vagy a címzett a küldemény átvételét megtagadta Fax útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax elküldésének, míg az útján küldött értesítés napja az fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az útján küldött üzenetet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 15.1 Felek kijelentik, hogy ellenük végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás folyamatban nincs, valamint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eljárásokat kívánna bárki is indítani ellenük. Felek kijelentik továbbá, hogy érvényes adószámmal rendelkeznek. Kijelentik továbbá, hogy amennyiben tudomást szereznek az ellenük megindított ilyen eljárásokról, erről a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatják Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt bankszámláiban történt változásról különös tekintettel új bankszámla nyitásáról, illetve bankszámla megszüntetéséről hitelt érdemlő módon haladéktalanul a Tároltatót értesíti, különös tekintettel azon bankszámláról, mely a mindenkor átadott váltón szerepel Tároló kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tárolási szolgáltatás, mint tevékenységi kör gyakorlása az adóhatósághoz (és más egyéb illetékes hatósághoz) bejelentésre került, a tevékenységet a szükséges engedélyek birtokában végzi Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó hírnevének figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot, vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal kezelnek, és 6/

7 azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szükséges és megengedett mértékben használhat fel. Üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. /2/ bekezdésében meghatározottakon túlmenően minden olyan nem szabad felhasználású információ, anyag, tény, adat eljárás vagy módszer, amely bármilyen módon a Felek tudomására jutott és a másik féllel, annak mindenkori tulajdonosaival, tisztségviselőivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival vagy megbízottjaival kapcsolatos. Üzleti titoknak minősülő adat, tény a jogszabályban meghatározott eset kivételével - csak a másik fél írásos hozzájárulásával, a titoktartási kötelezettség feloldására vonatkozó nyilatkozat megadásával hozható harmadik fél tudomására A titoktartási kötelezettség szerződő feleket jelen szerződés megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül terheli. Amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegéséből bármely felet kár éri úgy azt a másik fél köteles megtéríteni Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért Felek képviseletében eljáró törvényes képviselő(k) kijelenti(k), hogy képviseleti joga(uk) jelen szerződés aláírására kiterjed Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szabad akaratukat és teljes egyetértésüket alkotja és helyébe lép minden korábbi, teljesedésbe nem ment szóbeli, vagy írásbeli megállapodásuknak, vagy kötelezettségvállalásuknak. 15. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészében érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a szerződés többi rendelkezése továbbra is érvényben marad Amennyiben Tároltató Tároló nem teljesítése esetén a jelen szerződésbe foglalt jogaival azok rendelkezései szerint nem él, (a) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy Tároltató lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (b) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a Tároltató szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában Feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség terheli. Felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban tájékoztatni, egyben megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban történt elektronikus ( , fax) úton történő levélváltást is minden esetben a szerződő felektől származónak kell tekinteni, és azokat a felek hitelesnek fogadnak el Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően szerződő felek a Tároltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint tárolási szerződésre vonatkozó különös szabályai, valamint egyéb, a jelen jogügylet tárgyát képező áru jellegéből adódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Felek részéről történő cégszerű aláírás. 7/

8 Szerződő felek jelen szerződést és mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: - az.. sz. szállítási szerződés; - Biztosító Zrt. igazolása a biztosítási jogviszony fennállásáról (csatolmány); - Tároltató mind kedvezményezett javára szóló biztosítási engedményező nyilatkozat (1. sz. melléklet). Kelt, Budapest, TÁROLTATÓ RÉSZÉRŐL: Kelt,., TÁROLÓ RÉSZÉRŐL: 8/

9 1. sz. melléklet Biztosítási engedményező nyilatkozat... Tisztelt Cím! Kelt:..... Ezúton igazoljuk, hogy Önök Társaságunknál.... (All Risk) vagyonbiztosítással rendelkeznek. A módozat keretében kockázatviselésünk tűz és elemi károkra, valamint idegenkezűségre (betöréses lopás, rablás, stb.) esetére... év...hó...napjától határozatlan (folyamatos) időre szól. Az alap (tűz) biztosításban, valamit lopás és idegenkezűségre biztosított vagyontárgyak köztük... biztosított összege:... eft, azaz... forint.... Biztosító Társaság (aláírások) ENGEDMÉNYEZŐ NYILATKOZAT Biztosító Társaság neve, címe: Alulírott a.. (Székhelye:.., cégjegyzékszám:.., adószám:..., bankszámlaszám:..) hivatalos cégjegyzésre jogosult ügyvezetője hozzájárulok ahhoz, hogy Társaságunk tulajdonában lévő raktárakban tárolt alább nevezett vetőmagban esetlegesen bekövetkező káresemény miatti kártérítést a. (Biztosító) az engedményes TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 53 Budapest, Vámház krt. 2. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: , továbbiakban Tároltató) részére utalja át. 9/

10 Az engedményezés a tárolás időtartamára vonatkozik.... év....hó...naptól kezdődően érvényes, illetve csak és kizárólag a TIG Nonprofit Kft. érintett biztosító Társasághoz címzett írásos nyilatkozatával kerülhet visszavonásra. A Biztosító Társaság az Engedményes felé haladéktalanul írásban közli, ha a biztosítási kötvényben a TIG Nonprofit Kft-t illetően változtatás történne, amely a biztosított készlet értékfedezetében megmutatkozna (pld. a biztosítás megszüntetésének bármely fél részéről történő kezdeményezése, biztosítási díj elmaradása miatti biztosítási fedezet megszűnése, stb). Engedményezési nyilatkozatban érintett TIG Nonprofit Kft. tulajdonú vetőmag készlet az alább nevezett szerződésekben érintetten.. kg mennyiségben és,-ft, azaz. Forint értékben. Szállítási szerződés: Kelte: Tárolási szerződés: Kelte: Biztosítási kötvény száma: Tárolási, biztosítási hely:. sz sz Üzemi vezető/felelős neve:. Telefon:. Fax:. . Kelt, Biztosító Társaság / Engedményező.... Tároló /

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5378-5/2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA amely létrejött egyrészről a székhely: cégbejegyzés szám: bankszámlaszám: adószám: képviseli: a továbbiakban mint: ELADÓ Cg. másrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta

TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta TÁROLÁSI SZERZŐDÉS Minta Szerződésszám: TIG-2/0./2013/Rakt Amely létrejött egyrészről a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (TIG Nonprofit Kft.) Székhely: 1053 Budapest, Vámház

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

INGÓ ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

INGÓ ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS INGÓ ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az INNOCELL Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: INNOCELL Kft.) Székhely: 1024 Budapest, Buday

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben