Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:"

Átírás

1 Tárolási szerződés amelyet az alábbi feltételek szerint kötöttek meg a szerződő felek: Egyrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített neve: TIG NONPROFIT KFT. Székhely: 53 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt Képviseli:.. mint Tároltató Másrészről a.. Rövid neve:.. Székhelye:.. Cégbejegyzési szám:.. Adószám:.. Bankszámlaszám:.. Képviseli:.. Mint Tároló, együttesen: Felek. 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: Szerződő felek megállapodása alapján Tároló jelen szerződés keretében a Tároltató utasítása alapján a felek között napján kelt sz. szállítási szerződés alapján a 3. pontban részletezett kilogramm mennyiségű. vetőmag tárolására alkalmas tárolóiban tárolást végez, és teljesíti a szerződésben meghatározott a tároláshoz kapcsolódó - egyéb kiegészítő szolgáltatásokat. A felek jogviszonya a jelen szerződés fő célja, a raktározási szolgáltatás tekintetében, a Ptk ban meghatározott letéti őrzésnek felel meg. 2. TÁROLÁSI TELEPHELY: A Tároltató munkatársai által vagyonbiztonsági szempontból megvizsgált, elfogadott alábbi telephely: A tároló telepek adatai: 3. TÁROLT ÁRU ADATAI: Termék megnevezése, mennyisége, minősége:... telephelye: Címe:.. Telefon:.. Fax: Üzemi vezető/felelős neve: Hiteles mennyiség, minőség megállapítás alapján az alább részletezett vetőmagtételek tekintetében a vetőmagminősítő okmányok (saját jogú minősítés, NÉBIH által kiadott vetőmagminősítő bizonyítvány, vizsgálati jegyzőkönyv) és.. sz. szállítási szerződés rendelkezései szerint. Mennyiség kontroll zsák db számlálással, mérlegjegyekkel, indokolt esetben mérlegeléssel történik. 1/

2 Faj Fajta Fémzár Menny. kg Összesen: További mennyiségi változás a Tároltató szigorú számadású be-, és kitárolási jegyei alapján. Tárolási besorolás: zsákos kiszerelés egalizálva raklapon tárolva, raklap érték nélkül kerül átadásra, melyet a kitároláskor ugyancsak érték nélkül adnak át a Felek egymásnak. Nyilvántartási egységár az. sz. szállítási szerződésben rögzítettek szerint. A szerződésben felsorolt mellékletek be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. 4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI: A tárolás díjmentes. Ugyanígy díjmentes az áru ki-betárolása is. 5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 5.1 A szerződés az. sz. szállítási szerződés szerves részét képezi. Jelen szerződés határozott ideig szól, addig az időpontig ameddig az. sz. szállítási szerződés teljesedésbe nem ment. 5.2 A szerződés rendkívüli felmondással felmondható. 5.3 Bármelyik fél jogosult jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani, amennyiben jelen szerződésből fakadó bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi; a másik fél vagy annak képviselője, tulajdonosa ellen büntetőeljárás indul; bármelyik fél gazdasági tevékenység folytatására bármilyen okból jogosulatlanná, vagy képtelenné válik (pl. adószám felfüggesztés); bármelyik fél titoktartási kötelezettségét bármilyen mértékben megszegi. 5.4 Azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonnal esedékessé válik, melynek során Felek kötelesek mindenre kiterjedően elszámolni. 5.5 Jelen szerződés minden további jognyilatkozat nélkül (automatikusan) megszűnik azon a napon, amikor bármelyik fél gazdasági tevékenység folytatására bármilyen okból jogosulatlanná vagy képtelenné válik (pl. adószám felfüggesztése); bármelyik fél ellen végelszámolás-, csőd-, felszámolási, ill. végrehajtási eljárás indul, az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól. 5.6 Jelen szerződés megszűnése nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek a természetüknél vagy kifejezett rendelkezés következtében továbbra is fennállnak, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre. 6. A TERMÉK MENNYISÉGI MINŐSÉGI ÁTVÉTELE, BETÁROLÁSA: 6.1 A Tároló felelős azért, hogy a beszállított áru jelen szerződés 3. pontjában előírt minőségben és mennyiségben kerüljön határidőre átvételre. Az átadás-átvételt a Tároló jelenlétében a Tároltató végzi el az.. sz. szállítási szerződés rendelkezése szerint. 2/

3 6.2 Betároláskor a Felek képviselőinek jelenlétében felvett és aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek), valamint Tároltató betárolási jegyei alapján az.. sz. szállítási szerződés vonatkozó rendelkezései szerint. Raklapon tárolt (palettázott) egységrakományos kiszerelés esetében db számlálással További mennyiségi változás a Tároltató által rendelkezésre bocsátott Tároló által kiállított be- és kitárolójegyek szerint. Mennyiség megállapítása és ellenőrzése: Vetőmagminősítő okmányok szerint a Tároló és a Tároltató képviselőinek jelenlétében fémzárszámonkénti zsák db számlálással, illetve indokolt esetben kontrollmérlegeléssel. Minőség megállapítása és ellenőrzése: Vetőmagminősítő okmányok szerint a Tároló és a Tároltató képviselőinek jelenlétében. A vetőmagkészletnek és csomagolásának épnek, egészségesnek az áru fajtájára jellemző állagúnak (szín, szag, kártevőmentesség a látható helyeken pld. zsákvarratnál, stb.) kell lennie. A mennyiségi, minőségi átvétel feltételeit az. sz. szállítási szerződés részletezi. 7. A RAKTÁRKAPACITÁS LEKÖTÉSE: A Tároló kötelezettséget vállal a szerződés 3. pontjaiban megjelölt áru és a telephely napi 24 órás őrzésére, szakmailag megfelelő biztosítására, valamint az áru elkülönített rágcsálómentes és a növény-egészségügyi előírások szerinti tárolására. 8. A TERMÉK TÁROLÁSA, KEZELÉSE: 8.1 A Tároló a Tároltató termékét elkülönített raktártérben tárolhatja és úgy kell tárolni és kezelnie az árut, hogy a Tároltató és a Tároló által közösen végzett helyszíni ellenőrzés során a mennyiséget hitelt érdemlően igazolni lehessen. Tárolónak a terméket táblával kell megjelölni TIG Nonprofit Kft. tulajdona, Gazdaságbiztonsági Tartalék feltüntetésével. 8.2 A Tároló gondoskodik arról, hogy az áru külön anyagnyilvántartásban (készletkarton), naprakészen legyen vezetve. Kellő számú készletkartont a Tároltató a Tároló részére biztosít. A nyilvántartásba csak a Tároló által kijelölt személyeknek és a Tároltató megbízottjainak van betekintési és bejegyzési joga. 8.3 A tárolás ideje alatt a Tároló gondoskodik az áru hiánytalan megőrzéséről, minőségének megóvásáról és ebből adódó szükség szerinti kezeléséről (rágcsáló, rovar, kórokozó ellen, stb.) a Tároló tájékoztatása és a Tároltató írásbeli rendelkezés alapján. A Tároló köteles a Tároltatót a betárolt termékre vonatkozó minden lényeges körülményről (pld. raktáron belüli átcsoportosítás, kiszerelés, vetőmagüzemi átdolgozás, készletgázosítás, stb.) írásban (előzetesen) értesíteni, amely tulajdonosi intézkedést vonhat maga után. 8.4 Az áru veszélyeztetettsége esetén a szükséges intézkedéseket a Tároló az áru megóvása érdekében haladéktalanul köteles megtenni. A megtett intézkedésekről a Tároltatót soron kívül értesítenie kell telefonon, majd ezt 1 munkanapon belül írásban, elektronikus úton ( , fax) meg kell erősítenie. Az elvégzett kezelésről elkészített jegyzőkönyv (pl. gázosítás) egy példányát a Tároltató részére postafordultával meg kell küldeni. Az árukezelés, esetleges áttárolás költségei a Tárolót terhelik. 8.5 A Tároltató a tárolás ideje alatt az illetékes hatóságtól (NÉBIH) vetőmagvizsgálatot kérhet (pld. csíraszám), melynek költsége és szervezési feladata a Tároltatót terheli. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem tükrözik (vagy negatív irányba lényegesen eltérnek) a betárolás előtt kiállított vetőmagminősítő okmányokon feltüntetett értékeket, akkor ez esetben a vizsgálat költsége a Tárolót terheli. Amennyiben a vetőmag valamely vizsgált paramétere a törvényi előírásokat nem éri el, úgy a visszavásárlásra vonatkozóan az..sz. szállítási szerződésben foglaltak lépnek érvénybe. 9. A TERMÉK KITÁROLÁSA ÉS ÁTADÁSA (KIFIZETÉS ESETÉN): 9.1 A kitárolandó, illetve átadandó termék mennyiségét és a kitárolás módját az. sz. szállítási szerződés részletezi. Tároló a megőrzésre és kezelésre átvett árut csak a Tároltató írásbeli rendelkezése szerint, írásos kitárolási engedélye alapján az abban megjelölt személynek vagy meghatalmazottjának, (együttesen: átvételre jogosultnak) szolgáltathatja ki. 3/

4 9.2 A készletek mennyiségében vagy tárolási helyében bekövetkező változásokat a telephelyeken belüli változást kivéve- a Tároltató által rendszeresített és a Tároló által kitöltött ki-, és betárolási jegyek rögzítik. A kiállított ki-, betárolási jegyek három példányát Tároló a Tároltatónak a kiállítástól számított 3 munkanapon belül megküldi.. A TÁROLÓ KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE:.1 Tároló kizárólag a 2. pontban megjelölt telephelyen végezheti az áru tárolását. Az áruban keletkezett mindennemű kárért a Tároló teljes anyagi felelősséggel tartozik, melyet köteles haladéktalanul megtéríteni..2 Tároló kijelenti, hogy a tárolt áru mennyiségéért és minőségéért az első betárolás időpontjától teljes anyagi felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy az időszaki készletellenőrzéskor, leltározáskor megállapított tényleges hiányt köteles haladéktalanul megtéríteni a Tároltató felé..3 Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban megjelölt mennyiségű és minőségű, tárolt árut a jó gazda gondosságával, a mennyiség és minőség megóvásával őrzi és tárolja, az árura vonatkozó Vetőmagtörvény és végrehajtási rendelkezései, valamint jelen Tárolási Szerződésben rögzített feltételek alapján..4 Tároló kitárolást, áttárolást csak rendkívüli esetben, a termék megóvása érdekében végezhet a Tároltató előzetes írásbeli engedélye alapján, kizárólag olyan raktárba, amelyet előzetesen a Tároltató vagyonbiztonsági szempontból minősített és elfogadott. Az áttárolás költsége a Tárolót terheli..5 Tároló köteles a Tároltatót az árura vonatkozó minden olyan lényeges körülményről írásban értesíteni, amely tulajdonosi intézkedést vonhat maga után..6 A Tároló köteles: a be- és kitároláshoz, valamint az áru bármilyen kezeléséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki berendezéseket és eszközöket a mindenkori rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani a megfelelő kezelőszemélyzettel együtt; a Tároltató utasítása alapján a szükséges árumozgatáshoz kapcsolódó tevékenységet elvégezni; a be-, kitárolás során biztosítani az áru mérlegelését és annak rendeltetésszerű betárolását a járműről a szerződött raktárhelységbe, illetve a raktárhelységből a járműre; a tárolt vetőmag betároláskori állapotát megőrizni (felelős őrzés), annak állapotát folyamatosan ellenőrizni..7 Tároló hibájából bekövetkező minőségromlásra, illetve mennyiségi hiány, vagy annak veszélye esetén a felek a jelen megállapodást a tároló hibájából meghiúsultnak tekintik és a Tároltató jogosult a teljes készletet a saját telephelyére betároltatni..8 A.7 pontban meghatározott esetben Tároltató telephelyre történő kényszerű betárolás, áttárolási, tárolási, minőségmegóvási költségek a Tárolót terhelik. 11. A TÁROLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE: Tároltató jelen szerződés hatályosságát követő 3 munkanapon belül a ki-, illetve betároláshoz meghatározott Tároltató által rendszeresített betárolási és kitárolási jegyet, valamint készletnyilvántartó kartonokat bocsát a Tároló rendelkezésére. A fel nem használt okmányokkal a Tárolónak a szerződés megszűnésekor el kell számolni. 12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI: 12.1 Tároló a betárolt termék mennyiségéért és minőségéért, a tárolás, a kezelés, az őrzés hiányosságaiból eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik az átadás-átvétel dátumától kezdődően. Amennyiben károsodás vagy hiány keletkezne, úgy a Tároló köteles 3 munkanapon belül a Tároltató választása szerinti a./ érintett mennyiség.. sz. szállítási szerződés II. része által kalkulált értékét megtéríteni; 4/

5 b./ a szerződéses paraméterekkel érvényes vetőmagminősítő bizonyítvánnyal rendelkező fémzárolt vetőmagkészlettel való pótlását elvégezni. Amennyiben ezt a Tároló nem végzi el, úgy a Tároltató jogosult a kárát a biztosítékok felhasználásával kielégíteni Tároló az alábbi biztosítékokat köteles nyújtani, mely biztosíték fedezeti értéke a Tároló szerződésszegése, illetve az áru biztosítási káreseménynek minősülő részbeli vagy teljes megsemmisülése esetén teljes fedezetet nyújt a Tároltató részére követelése kielégítésére: Biztosítás: Tároló köteles a szerződés tárgyát képező árura elemi kárra, lopás, idegenkezűség esetére vonatkozó (All Risks) raktár- és készletbiztosítási szerződést kötni, melynek kedvezményezettje a Tároltató. Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés érvényességi ideje alatt a vonatkozó biztosítási díjat a biztosító társaság felé rendszeresen megfizeti és az aktuális pénzügyi rendezést követően (negyedévi, félévi, éves, stb. előrefizetés), a Tároltató részére a befizetési igazolást írásban mielőbb megküldi. Biztosító Társaság neve: Biztosítási kötvény száma:.... Az érvényes biztosítási kötvény jelen szerződés csatolmánya, míg a biztosítási engedményező nyilatkozat jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Az engedményezési nyilatkozatban szereplő vetőmag fedezeti érték az. sz. szállítási szerződés. pontja alapján kalkulált és a 14. pontban foglalt teljesítési határidőre figyelembe vett érték alapján a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező biztosítási engedményező nyilatkozatban szereplő értékben. A biztosítási kötvényben a Tároltató készletének mennyiségben és értékben beazonosítható módon szerepelnie kell. A Tároló köteles a fenti biztosításra vonatkozó okmányokat a Tároltató részére benyújtani a jelen szerződés aláírását követően az első részteljesítésre vonatkozó számla kifizetési határidejét megelőző 2 munkanapot megelőzően. Az. sz. szállítási szerződés szerinti fizetés feltétele ezen okmányok Tároltató részéről történő befogadása Váltó: Tároló a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az.. sz. szállítási szerződés 1. sz. váltómegállapodás melléklete szerinti váltó kiállítását vállalja. A Tároltató jogosult a Tárolóval szembeni, jelen szerződésből eredő bármely követelését a váltómegállapodás szerint kiállított váltó felhasználásával kielégíteni. Az áru mennyisége illetve minősége körében történő változásról a felek a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet vesznek fel. Tároltató a jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírását követő 4. munkanaptól jogosult a Tároló kötelezettségei teljesítésének biztosítékául nyújtott váltó érvényesítésével a követelését kielégíteni a 12.1 pontban rögzítettek figyelembe vételével. A váltót a Tároló legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül a Tároltató részére átadja és annak befogadását a Tároltató visszaigazolja. A váltó 8 munkanapon belüli be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. 13. AZ ÁRU ELLENŐRZÉSE: 13.1 Tároltató az áru mennyiségére, minőségére, a szerződés betartására vonatkozóan bármikor jogosult ellenőrzést végezni, melyet Tároló köteles tűrni és a Tároltatóval szorosan együttműködni Tároló a Tároltató előzetes írásbeli rendelkezései alapján minden év december 31. fordulónapjával köteles teljes körűen leltározni. A leltárfelvétel tényleges időpontjáról köteles előzetesen a Tároltatót írásban értesíteni. Tároltató a személyesen vagy megbízottja útján jogosult a leltározáson részt venni, részvételéről a Tárolót előzetesen értesítenie nem köteles. 14. TÁJÉKOZTATÁS: 14.1 Felek lehetőséget adnak egymásnak a jelen szerződés rendelkezéseinek egyedi megtárgyalására és módosítására, azonban a szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges. 5/

6 14.2 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy adataik változásáról haladéktalanul értesítik egymást, ellenkező esetben a legutoljára megadott címre megküldött értesítés joghatályosnak tekintendő Értesítések postai úton, fax vagy visszaigazolt útján küldhetőek. Felek mindazon értesítése joghatályosnak minősül, amelyet Felek alábbi címére illetve faxszámára, vagy a címzett Fél által a másik Féllel előzetesen írásban közölt címre illetve faxszámra küldtek el: (1) Tároló részére: Címe: Illetékes: Telefon: Fax: (2) Tároltató részére: Cím: 53 Budapest, Vámház körút 2. Illetékes: Lelkes Zoltán Telefon: /136 Fax: Szerződő felek a szerződés lényegi elemeit befolyásoló tájékoztatásaikat postai úton feladott küldeményeiket tértivevényes küldeményként kötelesek feladni, mely értesítés a tértivevényen szereplő átvételi napon minősül kézbesítettnek. A küldemény a második sikertelen kézbesítésétől számított 5. napon kézbesítettnek minősül. A postai úton feladott közléseket különös tekintettel a szerződés megszüntetésére vonatkozó értesítésre annak postai feladásától számított 5. munkanap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a postai küldeményt a címzett ismeretlen, elköltözött, nem kereste jelzéssel érkezett vissza, vagy a címzett a küldemény átvételét megtagadta Fax útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax elküldésének, míg az útján küldött értesítés napja az fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az útján küldött üzenetet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 15.1 Felek kijelentik, hogy ellenük végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás folyamatban nincs, valamint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eljárásokat kívánna bárki is indítani ellenük. Felek kijelentik továbbá, hogy érvényes adószámmal rendelkeznek. Kijelentik továbbá, hogy amennyiben tudomást szereznek az ellenük megindított ilyen eljárásokról, erről a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatják Tároló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt bankszámláiban történt változásról különös tekintettel új bankszámla nyitásáról, illetve bankszámla megszüntetéséről hitelt érdemlő módon haladéktalanul a Tároltatót értesíti, különös tekintettel azon bankszámláról, mely a mindenkor átadott váltón szerepel Tároló kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tárolási szolgáltatás, mint tevékenységi kör gyakorlása az adóhatósághoz (és más egyéb illetékes hatósághoz) bejelentésre került, a tevékenységet a szükséges engedélyek birtokában végzi Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó hírnevének figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot, vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal kezelnek, és 6/

7 azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szükséges és megengedett mértékben használhat fel. Üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. /2/ bekezdésében meghatározottakon túlmenően minden olyan nem szabad felhasználású információ, anyag, tény, adat eljárás vagy módszer, amely bármilyen módon a Felek tudomására jutott és a másik féllel, annak mindenkori tulajdonosaival, tisztségviselőivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival vagy megbízottjaival kapcsolatos. Üzleti titoknak minősülő adat, tény a jogszabályban meghatározott eset kivételével - csak a másik fél írásos hozzájárulásával, a titoktartási kötelezettség feloldására vonatkozó nyilatkozat megadásával hozható harmadik fél tudomására A titoktartási kötelezettség szerződő feleket jelen szerződés megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül terheli. Amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegéséből bármely felet kár éri úgy azt a másik fél köteles megtéríteni Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért Felek képviseletében eljáró törvényes képviselő(k) kijelenti(k), hogy képviseleti joga(uk) jelen szerződés aláírására kiterjed Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szabad akaratukat és teljes egyetértésüket alkotja és helyébe lép minden korábbi, teljesedésbe nem ment szóbeli, vagy írásbeli megállapodásuknak, vagy kötelezettségvállalásuknak. 15. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészében érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a szerződés többi rendelkezése továbbra is érvényben marad Amennyiben Tároltató Tároló nem teljesítése esetén a jelen szerződésbe foglalt jogaival azok rendelkezései szerint nem él, (a) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy Tároltató lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (b) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a Tároltató szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában Feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség terheli. Felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban tájékoztatni, egyben megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban történt elektronikus ( , fax) úton történő levélváltást is minden esetben a szerződő felektől származónak kell tekinteni, és azokat a felek hitelesnek fogadnak el Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően szerződő felek a Tároltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint tárolási szerződésre vonatkozó különös szabályai, valamint egyéb, a jelen jogügylet tárgyát képező áru jellegéből adódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Felek részéről történő cégszerű aláírás. 7/

8 Szerződő felek jelen szerződést és mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: - az.. sz. szállítási szerződés; - Biztosító Zrt. igazolása a biztosítási jogviszony fennállásáról (csatolmány); - Tároltató mind kedvezményezett javára szóló biztosítási engedményező nyilatkozat (1. sz. melléklet). Kelt, Budapest, TÁROLTATÓ RÉSZÉRŐL: Kelt,., TÁROLÓ RÉSZÉRŐL: 8/

9 1. sz. melléklet Biztosítási engedményező nyilatkozat... Tisztelt Cím! Kelt:..... Ezúton igazoljuk, hogy Önök Társaságunknál.... (All Risk) vagyonbiztosítással rendelkeznek. A módozat keretében kockázatviselésünk tűz és elemi károkra, valamint idegenkezűségre (betöréses lopás, rablás, stb.) esetére... év...hó...napjától határozatlan (folyamatos) időre szól. Az alap (tűz) biztosításban, valamit lopás és idegenkezűségre biztosított vagyontárgyak köztük... biztosított összege:... eft, azaz... forint.... Biztosító Társaság (aláírások) ENGEDMÉNYEZŐ NYILATKOZAT Biztosító Társaság neve, címe: Alulírott a.. (Székhelye:.., cégjegyzékszám:.., adószám:..., bankszámlaszám:..) hivatalos cégjegyzésre jogosult ügyvezetője hozzájárulok ahhoz, hogy Társaságunk tulajdonában lévő raktárakban tárolt alább nevezett vetőmagban esetlegesen bekövetkező káresemény miatti kártérítést a. (Biztosító) az engedményes TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 53 Budapest, Vámház krt. 2. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: , továbbiakban Tároltató) részére utalja át. 9/

10 Az engedményezés a tárolás időtartamára vonatkozik.... év....hó...naptól kezdődően érvényes, illetve csak és kizárólag a TIG Nonprofit Kft. érintett biztosító Társasághoz címzett írásos nyilatkozatával kerülhet visszavonásra. A Biztosító Társaság az Engedményes felé haladéktalanul írásban közli, ha a biztosítási kötvényben a TIG Nonprofit Kft-t illetően változtatás történne, amely a biztosított készlet értékfedezetében megmutatkozna (pld. a biztosítás megszüntetésének bármely fél részéről történő kezdeményezése, biztosítási díj elmaradása miatti biztosítási fedezet megszűnése, stb). Engedményezési nyilatkozatban érintett TIG Nonprofit Kft. tulajdonú vetőmag készlet az alább nevezett szerződésekben érintetten.. kg mennyiségben és,-ft, azaz. Forint értékben. Szállítási szerződés: Kelte: Tárolási szerződés: Kelte: Biztosítási kötvény száma: Tárolási, biztosítási hely:. sz sz Üzemi vezető/felelős neve:. Telefon:. Fax:. . Kelt, Biztosító Társaság / Engedményező.... Tároló /

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. május 14. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: cégjegyzékszám: székhely: adószám: bankszámlaszám: nyilvántartja: képviseli:, mint Megbízó ( Megbízó ),másrészről a Cégnév: Matusz-Vad Zrt

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7.

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7. HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. április 7. I. ÁLTALÁNOS RENDEZŐ ELVEK 1. Az Üzletszabályzat hatálya A jelen

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben