Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista."

Átírás

1 Miket is csináltam? Horváth Zoltán, MTA SZFKI, Lézerfizikai Osztály (Dr. Horváth Zoltán György ) Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista i ideiglenes állapot K utatói pályám során lényegében szinte kizárólag csak a fény és az anyag kölcsönhatásával, azok gyakorlati alkalm azásával foglalkoztam. E z a tevékenység persze elválaszthatatlan a fénykeltés és detektálás sokféle ism ert, és néhány általam kiötlött praktikus trükkjétıl. L ényegében ennyi lenne.

2 Bevezetı: Az általam mővelt fı kutatási fejlesztési irányok: - Nagy intenzitású, és ultrarövid fényimpulzusok és az anyag kölcsönhatása. (sokfotonos fotoeffektus, nemlineáris optika) - Lézer- és lézerparaméter mérési kutatás és fejlesztés. - Lézer-, és inkoherens spektroszkópiai, fluoreszcencia és képalkotó fénytechnikai alkalmazások szervetlen (tipikusan szilárdtest) és szerves (biofotonikai: fıleg növény és ember) targeteken. - Biomedikális lézeralkalmazások. Nemlineáris optikai folyamatok, fıleg nemlineáris (sokfotonos) fotoeffektus. Munkám kezdetén a lézerek 1960-as felfedezése után 7-8 évvel vagyunk. Egy nagy intenzitású impulzus üzemő, jól fókuszált lézerfény fókuszpontjában, a fizikában (és a világban) korábban példa nélküli teljesítmény (energia) koncentráció (intenzitás, illetve teljesítmény sőrőség) volt elıször érhetı, ami drasztikusan megváltoztatja a fény-anyag (foton-elektron) kölcsönhatás korábban tapasztalt formáit. Új, váratlan jelenségek sorának fellépte várható, mivel a nagy intenzitású sugárzás szemben a klasszikus optika alapfeltevésével már megváltoztathatja az anyag tulajdonságait, s a kölcsönhatás ezzel, az újfajta, fénytérhez erısen csatolt anyaggal jön létre. Nem teljesül az a feltétel, ami jogossá tette korábban a perturbáció számitás azon feltevését, hogy kicsi a perturbáció. Az ultrarövid, (néhány pikoszekundumos) fényimpulzusok idıtartama már összemérhetı számos kollektív szilárdtest fizikai folyamat, fıleg termikus jelenség relaxációs idejével, így azok hatása, pl. a termalizáció elmaradása ugyancsak érdekes új kísérleti eredményeket szolgáltathat. Ez a nemlineáris optika és ezek az ultrarövid ideig tartó kölcsönhatások. Ilyen folyamatok keltésére alkalmas lézer fényforrások tanáraim, fınökeim, munkatársaim, munkájának eredményeként, 1969-re már léteztek a KFKI-ban és alkalmasak voltak a világ élvonalába tartozó akkori kifejezéssel: kvantumelektronikai kísérletek elvégzésére.

3 Kb. ez volt az a technikai háttér, amibe bekerültem, amikor felvettek a KFKI Fizikai Optika Laboratóriumába és az ezt létrehozó emberek voltak évtizedeken keresztül a kollégáim és barátaim. Az alábbi szokatlan formájú beszámoló még fejlesztés alatt áll. Nem kristályosodott még ki a forma, és számtalan részadat, hivatkozás is hiányzik. Dolgozom rajta. Máig a munkának még a felét sem végeztem el. Szeretném remélni, hogy megtetszik és néhány hónap múlva, még visszatér ide, s akkor talán ennél sokkal teljesebb képet kaphat 40 éves kísérleti fizikusi tevékenységemrıl. Megjegyzendı még, hogy korábban (az itt felsorolt munkák zömében) a szerzık mindig ABC sorrendben voltak a feltüntetve a cikkeken és elıadásokon, azaz a sorrend nem tükrözi az elvégzett munkában a részvételi arányt. Ez nekem, a H betővel, nem volt mindig kedvezı, de semmi kedvem nem volt Aba Alajos -ra magyarosítani. AZ alábbi, még nem a végleges változat. FEJLESZTÉS ALATT ÁLL A továbbiakért, kérem térjen vissza kb. ez év ıszén. Köszönöm! H.Z.

4 Farkas Gyızı, Horváth Zoltán: Gigawattos és pikoszekundumos impulzussorozat elıállítása mode-locking üzemő laserrel és alkalmazása a másodrendő fotoeffektus vizsgálatára. KFKI Közlemények 18, 2, 55. old. (1970) A 60-as-70-es években korszerő mőszerek, fıleg gyári lézerek lényegében nem léteztek a piacon, vagy ha voltak is, azok számunkra anyagi és COCOM okokból hozzáférhetetlenek voltak. Így, a jobbsorsú országokban szokásos megoldások helyett, mi magunk csináltuk azokat lézereket is, amikkel a kísérleteinket elvégezhettük. Ez a munka a kutatókon kívül igen népes és magasan képzett technikusi gárdát is igényelt. No meg, hihetetlenül lelassította a kísérleti fizikai tudományos eredmények elérésének tényleges idejét.

5 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth: Two Photon Photoelectric Effect of Cs3-Sb Cathode Produced by High Intensity Picosecond Laser Pulses. Physica Status Solidi -a, 3, K29, (1970) A fémeken fellépı sokfotonos fotoeffektus létét már korábban kimutatták a KFKI-ban. Diplomamunkámban már foglalkoztam kétfotonos folyamatokkal. A félvezetık viszonylag kedvezıtlen reflexiós és hıvezetési tulajdonságai miatt különösen érdekes volt, hogy elviselnek-e, nagyobb károsodás illetve melegedés, termikus emisszió nélkül olyan fényintenzitásokat, amiknél már remény van a sokfotonos elektron emisszió mérésére.

6 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész, G. Kiss: Nonlinear Photoelectric Electron Emission Induced by Picosecond Mode- Locked Laser Pulses. Lettere Al Nuovo Cimento VI. N8, 314, (1971) Fémek sokfotonos fotoeffektusát több lézerfény hullámhosszon (fotonenergia) és többféle anyagon (eltérı kilépési munkák) már széles tartományon végeztünk méréseket. Ezekkel bebizonyítottuk, hogy korrekt a sokfotonos fotoeffektus azon alapfeltevése, hogy a fotoeffektus rendje, azaz az elektronok kilépéséhez szükséges fotonok száma, egy-egy elemi emissziós folyamatban pontosan akkora, mint amekkora a kilépési munka és a fotonenergia hányadosából várható.

7 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész: Influence of Optical Field Emission on the Nonlinear Photoelectric Effect Induced by Ultrashort Laser Pulses. Physics Letters 39A, 3, 231, (1972) A fény elektromágneses hullám, amit megkvantálva fotonokból álló részecskefolyamnak is tekinthetünk a hullám-részecske dualizmus leírás szerint. Az 1970-es évek elejéig pontosan lehetett tudni, hogy pl. Az interferenciánál a hullám-, míg fotoeffektusnál a részecske leirás a célszerő. Csakhogy jöttek az általunk, extrém erıs fénytérben keltett fotoeffektus kísérletek, amiknél tudomásunk szerint elıször sikerült olyan jelenséget megfigyelnünk, amiben a fény egyszerre volt részecske és hullám : (A sokfotonos fotoeffektus tunnel emisszió átmenetre a görbe lekonyulása utal.) A különösen nagy intenzitású fény, mint elektromágneses hullám elektromos térereje olyan mértékben módosíthatja (fényfrekvenciás periodicitással) a fémek elektron tartó potenciálgödrének falát, hogy a fotoeffektus mellett a falon keresztül u.n.: optikai alagut effektus is felléphet. E két jelenség kombinációját, az átmenetet sikerült kimutatnuk. A fény és részben szabad (vezetési) elektronok kölcsönhatásának egyik legfontosabb, legkülönlegesebb tulajdonságát detektálhattuk! A történet szerint a kilépõ elektronok a fénybõl, mint fotonok sokaságából anszorbeálnak néhányat, majd a fény, mint elektromos térerõsség hullám által megváltoztatott falvastagságú falon átlépnek, akorábban csak statikus elektromos térben tapasztalt téremisszióval. Ez szép, de értelmetlen! Csak egyetlen, egységes fotoelektron kilépési folyamat létezhet. Kizárólag a mi modelljeink, gondolati, matematikai közelitéseink adnak látszólag más más mechanizmust. Nyilvánvaló, hogy a természet nem vágja fotonra és hullámra a fényt, sem pedig fotoeffektustra és tunnel emisszióra a fénnyl keltett elektron kilépést. A világ tehát bonyolult, de fizikai közelitéseink mégis egészen jól mûködnek. Még akkor is korrekten meg tudjuk jósolni a temészet várható viselkedését, ha leegyszerûsített, képi gondolkodásunk hasonlatai, a szemléletes mesék döccenek is itt-ott.

8 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész: Measurement of Mode-Locked Ultrashort Laser Pulses by Different Order Photoelectric Effects. KFKI (1972) A fény intenzitásától hatványfüggvény szerinti nemlinearitással függı foteffektus nagyon érzékeny a fény intenzitásának aktuális értékére. A fényimpulzusok energiája biztonságosan megmérhetı. A teljesítményt meghatározó impulzus hossz viszont a nemlineáris fotoáramból elvben, viszonylag egyszerően meghatározható. Több, különbözı rendő fotoeffektus párhuzamos mérésével, lehetıség nyílik a szokásos elektromos módszerekkel mérhetetlenül rövid impulzusok hosszának meghatározására. Ez a méréssorozat irányította figyelmünket a pikoszekundumos impulzusok idıtartammérésének nehézségeire, illetve megoldatlanságára.

9 Gy. Farkas, Z.. Gy. Horváth: Metal Monocrystals as Possible DFB X-ray Laser Materials in Preplasma State. Phys. Lett. 50A, 1, 45, (1974) Ha a röntgen lézerek mőködéséhez szükség lenne optikai rezonátorra, akkor bizonyos kristályos szerkezető fémeknél lehet találni olyan irányokat, amelyek mentén az u.n.: osztott paraméterő visszacsatolás (DFB) geometriájú Bragg reflexiók miatt kierısödhetnek az adott anyag egyes erıs, karakterisztikus röntgen emissziós vonalai. A rtg. lézer folyamat olyan intenzív gerjesztést igényelhet, ami a target szétrobbanásához vezet. Megmutattuk, hogy a várhatóan pikoszekundumnál rövidebb ideig tartó folyamat alatt (plazma elıtti állapotban) a kristálystruktúra még érintetlen, azaz visszacsatolásra alkalmas maradhat.

10 G. Farkas, Z. Gy. Horváth Picosecond Laser Plasma Creation in the Presence of High Electrostatic Field on the Surface of Metals. Optics Comm. 21, 408, (1977) A nagy intenzitású fény és anyag kölcsönhatás folyamatainak vizsgálata során, több mint 10 éven keresztül szisztematikusan harcoltunk a termikus emisszió, illetve a lézerfény keltette u.n.: lézer plazma folyamat ellen azért, hogy azok ne zavarhassák a tiszta fotoelektron emissziót. Úgy véltük, hogy ha minden felületkímélı trükkünket (fény beesési szög, polarizáció, stb.) az ellenkezıre fordítunk, akkor talán mi tudunk a legjobb hatásfokkal lézer plazmát kelteni. Az ötlet bevált. Az akkor ismert küszöbértékeknél sokkal kisebb intenzitásokkal is sikerült tiszta lézer plazmát keltenünk jó reflexiós felülető targeteken. Bebizonyítottuk, hogy elektron győjtı elıfesztíéskor erıs röntgen sugárzás lép ki magából a lézerplazmából is. Ellenkezı irányú statikus térben a szemben lévı elektróda viselkedik antikatódként. Az ilyen, statikus elektromos térben keltett lézer plazma, intenzív, ultrarövid idıtartamú röntgen pontforrásként viselkedett.

11 R.N. Guzaljan, D. Normand, Z. Horvath: Bezfonovüje izmerenyija avtokorrelácionnoj funkcii szverhkarotkovo impulza szveta IFIAAN preprint 1977 A pikoszekundumos impulzusok tényleges hosszának (idıtartamának) mérése elektronikus úton, akkoriban még lehetetlen volt (GHz-nél nagyobb sávszélesség). Több, körülményes, kis kontrasztú nemlineáris optikai folyamat adott csak hozzávetıleges értékeket. A precízebb mérésekhez sok-sok lézer lövéssel lehetett autókorrelációs függvényeket felvenni, aminek feltétele lett volna a szinte soha nem teljesülı lett volna a fényimpulzusok lövésenkénti tökéletes azonossága. Mi olyan megoldást találtunk, ami egyetlen impulzusból is tökéletes eredményt Sikerült egy olyan háttérmentes (nagy kontrasztú) megoldást találnunk, mely hosszú évekig (sok helyen még ma 2009-ben is) a pikoszekundummérık egyik legsikeresebb módszere volt. Az u.n. nemkollineáris felharmonikus keltésen alapuló megoldás szép példája a sikeres Örmény Francia Magyar (KFKI) Magyar (Kristályfizikai Int.) együttmőködésnek. Olyan megoldás, mely egyetlen fényimpulzusból ad tökéletes autókorrelációs impulzushossz adatot. Az elsı ötletet és elızetes kísérleti eredményeket itt publikáltuk (sajnos csak oroszul). Ezt követıen, Jánszky J. Corrádi G. és R. Guzalján végigszámolta, és nagy sikerrel publikálta a folyamat precíz elméleti alapjait.

12 R. N. Guzalyan, S. B. Sogomoyan, Z. Gy. Horváth Background-free measurement of time behaviour of an individual picosecond laser pulse. Optics Comm. 29, 2, 239, (1979) Az elıkíséreltek után 2 évvel, nemkollineáris felharmónikus keltést kihasználó ötletünket, most már a korrekt elmélet alapján, jól metszett kristályból precízen összeállított kísérlettel igazoltuk Budapesten. Az ábrán jól látszik és ezt a cikkben is megemlítettük hogy a pikoszekundum mérı szubpikoszekundumos (ma femtoszekundumos!) jeleket is detektált. Tehát már 1979-ben(!) nem csak kelteni, de mérni is tudtunk femtoszekundumos fényimpulzusokat! Mérési módszerünk néhány hónap alatt bekerült a lézerfizikában akkor piacvezetı pikoszekundumos technika bibliájába. Ez nagy öröm volt, ugyanakkor drasztikusan lecsökkentette hivatkozásaink számát. Attól kezdve, mindenki, aki e technikát használt, a sikerkönyvre hivatkozott. Tanult kollégáink kioktattak, hogy az a pár száz hivatkozás, ami egyértelmően rólunk szól, csak a könyvet említi, az nem számít. (Lesz erre még példa) Ennek ellenére a mai napig nagy örömet okoz, ha a világ laboratóriumaiban járva meglátom, hogy ott, a mi ötletünk alapján készült berendezések mőködnek.

13 Z. G. Horváth, A. V. Kilpio, A. A. Malyutin, Yu. N. Serdyuchenko: Picosecond Two-Dimensional "HALO" Superradiance and Laser in Rhodamin 6 G Optics Comm. 35, 1, 142, (1980) Még 1976-ban, egy lézerekrıl tartott TIT elıadás alatt jutott eszembe az alapötlet. Lényege, hogy a lézerfizika alapelveibıl nem következik, hogy a lézernek feltétlen egy egyetlen vonalmentén sugárzó fényforrásnak, a lézerfénynek egy nyalábnak kell lennie. Ez, csak a lézerek nehézkes gyakorlati megvalósíthatóságának mellékterméke : örülhetünk, hogy legalább egyetlen vonal mentén, nagy kínnal meg tudtuk csinálni. Ha ez így van, akkor kell lenniük nem csak vonal, hanem sík- esetleg gömb (pontforrás) mentén sugárzó lézereknek is! Természetesen az egyszerőbb siklézerrel ( Gloria, vagy Halo lézerrel érdemes kezdeni. Számításaim azt mutatták, hogy egy sík lézeranyag küszöb fölé pumpálására olyan gerjesztı forrás kell, ami itthon elérhetetlen ben sikerült Moszkvában hozzáférni a 3 orosz társszerzı által épített, szükséges intenzitású gerjesztı lézerhez. Sörlei Zsuzsa segített a festékanyag kiválasztásában. 2 hét sikertelen próbálkozás után végre elindult, s láthatatlan, infravörös fényével egy vonal mentén szétégette a köré helyezett fotopapirokat. Két hónap munkával elértük, hogy már láthatóban is mőködött, s,a hatalmas labort teljesen körberagyogta a világ elsı nem vonal mentén, hanem síkban sugárzó lézere. Munkánk alapján, alig 2 év múlva ez elsı gömblézer -t is elkészítették. Az elsı preprint után, itt publikáltuk az eredményeket, rámutatva arra, hogy ha léteznének természetes lézerek, azok valószínőleg csak ebben a formában mőködhetnének, valamint, hogy a felfedezés igazi sikere akkor várható, amikor a természetesen sík geometriájú félvezetı lézerek nagyobb szerepet fognak játszani a hétköznapi gyakorlatban. Majd 2 évtizedet kellett várni arra, hogy ezek a kismérető Halo lézerek: microdisc lézer néven elsöprı sikert arassanak.

14 Zs. Bor, B. Rácz, G. Szabó, Z. Gy. Horváth: Two-Dimensional Halo Laser Perfomance. Phys. lett. 80A, 153, (1980) Viszonylag hamar kiderült, hogy a síklézer okosabb, mint én voltam, azaz sokkal alacsonyabb pumpálási küszöbnél is beindul, mivel İ egyszerőbb megoldást talált. Nem csak a sík átlója mentén, hanem a nagyobb fal-reflexiókat kihasználva körbefutó, u.n. susogó módusokban egyszerőbben mőködött. Emiatt a kísérleteket már Magyarországon is folytatni tudtuk. Szegeden Bor Zsolt és Szabó Gábor segített N2 lézerével (valamint spektroszkópiai és fototechnikájával), hogy most már alaposan megvizsgálhassuk a síklézer mőködés módusszerkezetét, és bebizonyíthassuk, hogy nem erısített spontán sugárzásról (ASE), hanem megfelelıen jusztált, részben nyitott, sík Fabry-Perot rezonátorban valóban lézermőködésrıl van szó.

15 Z. Gy. Horváth and S. Varró: Modes in wall-reflection planar Halo lasers (Invited) Optica Acta 32, 1125, (1985). (Special Issue on 25 Years of Laser) A Halo (Gloria) síklézer felfedezése után sok számítást végeztünk a nyitott F-P rezonatorokban fellépı lehetséges lézer módusok területén. Meg kellett különböztetni a totálreflexió miatt körbefutó, és a kilépni képes susogó módusokat, hiszen csak utóbbiak detektálhatóak, de a bebörtönzött fény szerepe sem elhanyagolható, mivel az, az abszorpciós és emissziós sávok részleges egybeesése miatt további erısen geometriafüggı, lokalizált belsı lézer gerjesztést okoz. Az akkoriban éppen hozzáférhetı számítógépek (Commodore, Spectrum) numerikus algoritmusa alkalmatlan volt korrekt szögfüggvény számításokra. A nekünk szükséges szögeknél hihetetlen, és eredményeket produkáltak. Egy (szerencsére minimális fokon programozható) HP kalkulátorral kellett megdolgoznunk a numerikus eredményekért, ami majd egy éves munka (több hónapszor 24 óra gépidı ) volt. Fontos eredmény volt, hogy technikai megoldást adtunk a síklézer módusok kísérleti detektálhatóságára és arra, hogy hogyan lehet, kellıen gondos pumpálással egymódusú síklézer mőködést elérni. A lézerek felfedezésének 25. évfordulója alkalmából, az emlékszámba, meghívott cikként publikálhattuk ezeket a számításokat, amik a mai mikrodiszk lézerekre is igaznak bizonyultak.

16 A HALO-LASER sztori utóélete Az eredmény, alapvetı lézerfizikai fontossága miatt 1980-ban a lézertechnika legfontosabb folyóiratában Cover Story lett, elsıként a hazai lézerfizikai eredmények közül. (Azóta Bor Zsolt és Szipıcs Róbert/Fernecz Kárpát munkái is megjelentek ugyanott.) A címlap sztori, sajnos hivatkozás nélkül jelent meg. Ezek után nagyon sokan csak erre a címlapra hivatkoztak (nem keresték ki a fenti 3 cikket minek is tették volna), sıt tankönyvekbe, kézikönyvekbe is így került be, a világ elsı, nem síkban sugárzó lézere. Tanult kollégáim ismét figyelmeztettek, hogy ezt a hírt nem én írtam (csak elmeséltem, és képeket küldtem, miután felhívtak a képeket Szabó Gáborral és Bor Zsolttal készítettük Szegeden), így nem számit hivatkozásnak. Ha nem, hát nem. Immáron másodszor tanulhattam meg (lsd. Pikoszekundummérı), hogy nagyon, nagyon kell vigyázni, nehogy olyant csináljon az ember, ami gyorsan sikeres lesz., és a mai mikrodiszk lézerek sikere arra is utal, hogy nem szabad valamit 20 évvel a publikációs maximumroham elıtt kitalálni. Illetve szabad, de nem érdemes? Dehogynem érdemes! Csak egyszer át kell élni, látni kell, ahogy tényleg mőködik, és ezt én láthattam meg elıször. Azt nem pótolja semmilyen lista. Ja, és a bizottság döntése alapján, nem sikerült ezzel a munkával a doktori fokozatot megszereznem.

17 Z. Gy. Horváth and Z. Donkó: Possible ab-initio explanation of laser "biostimulation" effects. Laser Applications in Medicine and Surgery, p. 57 (Ed. G. Galletti, Monduzzi Ed. Bologna) (1992) További részletek: 35. Z. Gy. Horvath and Z. Donko: The role of laser speckle in low power "Biostimulation" effecs Laser Medizin 2, (9) 144 (1993) Majd 2 évtizede sikeresen használták már a lézereket sebek gyógyítására és több más kedvezı élettani folyamatot is felfedeztek, amik kapcsolatban lehettek a fény kohereciájával. Mi olyan jelenséget kerestünk, ami lézer források, és biológiai minták kölcsönhatásakor biztosan fellép, de nem jelenik meg inkoherens, természetes fényforrások esetén. Felismertük, hogy a nem síkfelületeken a koherens fény random reflexióiból olyan mikroszemcse, (speckle) mikromozaik megvilágítási tér alakul ki, ami a mikrokörnyezetben meglepıen nagy intenzitás-, illetve emiatt jelentıs hımérsékleti gradienseket hoz létre. Ez a gradiens a biokémiai folyamatok hımérsékletfüggése, valamint a fotokémiai folyamatok intenzitásfüggése miatt lokális mikrocirkulációkat hoz létre. Ilyen fénytér eloszlás természetes fényforrásoknál nem lép fel, csak nehéz, célirányos technikával szimulálható. Ez, a lézerfény keltette folyamat bizonyosan létezik. Annak eldöntése, hogy a mikrocirkulácók milyen kórképekben hasznosak (pl. legyengült keringés) illetve mikor lehetnek nagyon károsak (rákos folyamatok) már az orvosok feladata.

18 MINILÉZER Schmidt György, Cséry Huba, Horváth Zoltán Kertész Iván, Czigány Imre Szentirmay Zsolt, Csonka Lajos, Kroó Norbert (Denker, Osziko) A nagy teljesítményő impulzus szilárdtest lézerek tipikusan laboratóriumi nagyberendezések voltak korábban. Orosz kutatók olyan különleges, a szokásosnál erısebben szennyezett lézer rudakat készítettek, amivel kis méretben nagy erısítést lehetett elérni. Ezzel remény volt arra, hogy olyan miniatőr lézert építsünk, amivel 1 MW impulzus teljesítményt lehetett elérni (tipikusan 10 mjoule, 10 nsec). Az 1 MW nagyságrend azért kritikus, mert ennél már, a fényt jól fókuszálva, a csak nagy intenzitásokon fellépı nemlineáris optika minden fontos jelenségét elı lehetett idézni. Kertész Iván és Czigány Imre az elemmel mőködı, míg mi, Schmidt Györggyel és Cséry Hubával az akár 1 Hz-re is képes, hőtött, hálózati változatot fejlesztettük ki egy egészen különleges szilárdtest Q kapcsoló felhasználásával. Ez a lézertípus sok példányban, számos kutatóintézetben, egyetemen és ipari partnernél vált nagyon hasznos eszközzé. Ilyen lézerrel végezték az elsı, széles körben elterjedt szemészeti beavatkozások jelentıs részét, amivel nagyban hozzájárult a lézerek biomedikális alkalmazása iránti érdeklıdésem kialakulásához. Ma, évvel késıbb is piacon vannak, a miénkkel kb. azonos konstrukciójú lézerek, s ezalatt az idı alatt, csak az ismétlési frekvenciát sikerült javítani. Ezt, a villanófény lámpáknak a diódalézeres gerjesztésre cserélése tette lehetıvé, amik akkor még nem álltak rendelkezésre.

19 MULTIMONOKROMÁTOR Horváth Zoltán, Plósz Béla Rengeteg olyan létezik, ahol szükség van a mintáknak egy fotogerjesztésre adott, több hullámhosszon egyidejőleg fellépı válaszjelenségeinek vizsgálatára. A színek szétválogatására speciális interferenciaszőrık illetve klasszikus monokromátorok szolgálnak, amik sok esetben erısen korlátozzák a mérési lehetıségek pontosságát, a mérések gyors átkonfigurálhatóságát. OMFB-s támogatással készítettünk el egy olyan új Multimonokromátor -a, mely a készülékbe belépı fényt több (ebben az esetben 4) egymástól függetlenül, szabadon választható hullámhosszú, idıben egyszerre fellépı, független spektrális komponensre bontott. E változtatható színő fény a 4 független kimeneten közvetlenül (fotodetektor helyek), vagy fényvezetın keresztül használható. A készülék jelentıségét leginkább a többlépcsıs, fıleg biofotonikai fluoreszcencia folyamatok vizsgálói értékelhették. A legjobb színszőrıkkel szemben, mi akár végtelen azaz akár nagyságrendes(!) kontrasztot (sávelnyomást) is el tudtunk érni akár 1 nm-es sávszélességgel is. (Ezek az adatok konstrukció függıen igény szerint rugalmasan változtathatóak.)

20 AMBULAS CO2 lézer Horváth Zoltán, Plósz Béla és sokan mások Több cég együttmőködésében, Plósz Béla segítségével fejlesztettük ki az elsı olyan magyar kissebészeti CO2 lézert, ami rendelıintézetek és magánorvosok, klinikák egyik leghasznosabb orvosi lézerévé vált. Minden olyan ambuláns beavatkozást el lehet velük végezni, ami nem igényel altatást és a kezelendı terület kívülrıl elérhetı. (a 10 mikronos hullámhosszra még ma sincsen endoszkóposan biztonságosan használható fényvezetı. Az elsı ilyen lézerek 1995-ben készültek, és sok közülük még ma is javítás és hiba nélkül mőködik, sok orvos és több tízezer sikeresen (minimális fájdalommal és vérzéssel, kis utógondozási igénnyel) operált beteg nagy örömére.

21 KÉTVONALAS, ÖSSZEHASONLÍTÓ SPEKTROMÉTER Horváth Zoltán, Plósz Béla Már a lézerplazma analizátor (HEEPS) fejlesztésekor felmerült az ötlet, hogy számtalan gyakorlati feladat megoldására fel lehetne használni a gyakorlatban a lényegében laboratóriumokba szorított, nagy berendezésekre alapozott, magas szaktudást igénylı optikai spektroszkópiát, ha kisebbek lennének a mőszerek, és egyszerőbb lenne azok kezelése. Megjelentek a kereskedelmi forgalomban a görbült felülető (focal plane) holografikus rácsok és az elsı CCD vonaldetektorok. Ezek segítségével építettünk olyan kis spektrométereket, amik egyszerően kezelhetıek (ma az Ocean Optics gyárt ilyeneket). Ezzel a feladat elsı része megoldódott. A spectrum kiértékelése viszont továbbra is gond lehet. Számtalan alkalmazás nem igényel analitikai eredményeket. Elég, ha a mért spektrumokat egy ismert mintadarab spektrumával vetjük egybe. Ehhez nincs szükség spektroszkópiai tudásra. Az OMFB támogatással kifejlesztett kétvonalas optikai spektrométer ezt a feladatot oldotta meg. A mérendı és referencia minta spektrumának egyidejő felvétele s annak korrekciós számításokkal történt egybevetése a gyakorlat számára igen lényeges azonos vagy nem azonos kérdésre adott a munkapadnál, raktárakban vagy épp MÉH- vagy szemétgyőjtı telepeken azonnali választ. Természetesen tárolt spektrumokkal való egybevetésre is lehetıséget nyújtott a kifejlesztett készülék. Lsd. még: Z. Gy. Horvath: Dual beam optical comparison spectrometer Journ. on Communications 5, (44) 37 (1993)

22 NEUROHÁLÓZATOS OPTIKAI ADATFELDOLGOZÁS MFA SZFKI Holland Horváth, Fried, Juhász, Petrik és még sokan COPERNICUS project Munkánk, részben a Kétvonalas összehasonlító spektrometer -nél vázolt feladat továbbfejlesztése, sokkal általánosabb, magasabb szinten. A hétköznapi gyakorlat számára fontos egyes optikai (ellipszometriai, spektroszkópiai) adatok digitális képként állnak rendelkezésünkre. Ezek feldolgozására kiválóan alkalmasak lehetnek az u.n. neurohálózatos, gyors, párhuzamos, adatkiértékelı rendszerek. E munka egyik változatában szín illetve spektrum felismerı rendszereket készítettünk el. Emlékeztetnénk arra, hogy a felhasználót nem érdeklik az optikai spektroszkópia rejtelmei. Mindenféle mintái vannak, amikrıl meg szeretne tudni bizonyos dolgokat: Pl.: érett, vagy épp rohadt az alma, mőanyag vagy papír a hulladék, milyen tiszta az arany ékszer stb. Ezekre a kérdésekre nagyon könnyő válaszolni, ha a készüléket öntanító formában készítjük le. A neurohálózatos adatfeldolgozás egyik legnagyobb elınye ugyanis, hogy csak mutatni kell a mintákat s a kezelı által adott válaszokat rögzítve, nagy biztonsággal ad a rendszer korrekt válaszokat anélkül, hogy a mélyebb magyarázatok, okok tudására szüksége lenne. Ezzel a megoldással jelentıs mértékben kiszélesedtek az optikai tulajdonságokban rejlı információk gyakorlati felhasználásnak lehetıségei. Mi, az SZFKI részérıl a megvilágító, spektroszkópiai és képfelvételi feladatokat oldottuk meg. A számítástechnikai és ellipszometriai munkát, partnereink végezték.

23 FURMÁNY KÉPALKOTÓ ELLIPSZOMÉTER MFA - SZFKI Az ellipszometria, azaz a sík felületek optikai reflexiójának szög- és polarizációfüggı vizsgálata nagyon sok információt szolgáltat a vizsgált minták minıségérıl, rétegzettségérıl, sokszor még a felület alatti rétegekrıl is. Emiatt ez a technika a mikroelektronikai ipar egyik legfontosabb minıségellenırzı módszere. (IC és napelem gyártás) A klasszikus ellipszométer a minta egy pontját világítja meg és hosszú idı alatt, a szög és polarizáció (esetleg spektrum) változtatásával győjti be azokat az adatokat, amik a minták minısítéséhez szükségesek. Az egy pontban, tipikusan a laboratóriumban, hosszú idı alatt elvégezhetı mérés kiválóan használható a kísérleti fázisban, de teljesen alkalmatlan a gyártás során történı ellenérzésre. Célunk egy olyan képalkotó ellipszométer kifejlesztése volt, mely rövid idı alatt nagyobb minta teljes felületérıl is használható adatokat nyújt a gyártási technológia korrektségérıl. A korábban használt párhuzamos megvilágítással szemben, mi egy pontforrásból származó, divergens fénnyel világítottuk meg a mintát. Ennek a fénynek a kúpjában széles fény-beesési szögtartomány egyszerre jelen van, s a mintáról visszavert képet egy CCD mátrixon detektálva a teljes felületet egyszerre vizsgálhatjuk. A minta lineáris mozgatásával (gyártósoron automatikusan ez adódik) minden felületpont minden kívánt szögértékkel meg lesz világítva, azaz a kitőzött célt elértük. A berendezés pontos ellipszometriai méréseken túlmenıen, adott gyártási hibákra optimalizált beállítással egyszerő képkiértékelési módszerekkel (az ellipszometriai adatok kiolvasása nélkül) alkalmas gyors érzékeny real time gyártásellenırzésre is. Az ötlet és az optikai, valamint megvilágító rendszer SZFKI-s rész. Az ellipszometria, spektrumbontás és hatásfoknövelés az MFA-t dicséri. A hazai szabadalom mellett nemzetközi bejelentés is folyamatban.segítséggel.

24 SUNSET REFELKTOMÉTER (ELLIPSZOMÉTER) nem sík felületek ellipszometriai vizsgálatára MFA-SZFKI Az ellipszometria felületelemzı képességei egészen különlegesek. A ma használatos technika ez idáig sajnos, csak sík felületek vizsgálatát tette lehetıvé. Szeretnénk remélni, hogy sikerült egy olyan megoldást találnunk amivel, - bizonyos megkötésekkel nem sík (rücskös, hullámos, amorf stb.) felületek is mérhetıek lesznek. Az alapötlet az u.n.: SUNSET elrendezés. Lényege a képen látható: ha egy pontforrással (vagy szigorúan párhuzamos) világítunk meg nem sík, itt, pl. hullámos felületeket és a visszavert képet egy lyukkamerával rögzítjük, akkor, optimális esetben olyan felületi csillogást detektálunk, ahol az egyes csillogó pontokra esı fény beesési szöge a rendszer geometriájából egyértelmően meghatározható, azaz a szögfüggı relflexiómérés elvégezhetı. Természetesen nem kaphatunk az ilyen teljes felület minden pontjáról információt, de már így is drasztikusan kiterjesztettük a mérési lehetıségeket. Ügyes, felületminıséghez illesztett speciális elrendezésekkel sokszorosára növelhetı a még mérhetı felületelemek száma. Reményeink szerint az amorf és görbült felületek ellipszometriája mellett a biológiai minták (növények, emberi és állati bır stb. felületek) elemzésében érhetünk el eddig ismeretlen eredményeket.

25 Egy csokor szabadalom a 19-bıl:

26 KÖSZÖNETEK: (Szerkesztés alatt)

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság Áttekintés A lézerfény hatása Miért használjunk lézert a restaurálásban? Déri-program ismertetése Film Saját tapasztalataink Összegzés A lézersugár

Részletesebben

2. Két elírás: 9. oldal, 2. bekezdés - figyelembe, fegyelembe, 57. oldal első mondat - foglalkozok, foglalkozom.

2. Két elírás: 9. oldal, 2. bekezdés - figyelembe, fegyelembe, 57. oldal első mondat - foglalkozok, foglalkozom. Válasz Dr. Jakab Lászlónak a Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben című doktori értekezésem bírálatára Nagyon köszönöm Dr. Jakab Lászlónak, az MTA doktorának a dolgozat gondos átolvasását

Részletesebben

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK Varjú Katalin Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Generating high-order harmonics is experimentally simple. Anne L Huillier 1 Mivel a Fizikai Szemlében

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre

Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre 2014. május Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre Rövidesen zárul az a Nemzeti Technológiai Program által támogatott munka, amelynek célja egyebek mellett szállézeres technológián

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Az ultrarövid, 100 fs hosszú fényimpulzusokat előállító lézerek 90-es évek elején, a 10 fs és rövidebb impulzusú lézerek a 90-es

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 10. Elektrooptika, nemlineáris optika, kvantumoptika, lézerek Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Az elektrooptika, a nemlineáris optikai és az

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán MTA KFKI Részecske és Magfizikai Intézet, Biofizikai osztály Az egy adatsorra (idősorra) is alkalmazható módszerek Példa: Az epileptikus

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

Bírálat Petrik Péter "Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben" című MTA doktori értekezéséről.

Bírálat Petrik Péter Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben című MTA doktori értekezéséről. Bírálat Petrik Péter "Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben" című MTA doktori értekezéséről. A doktori mű tudományos eredményei Petrik Péter MTA doktori értekezése a spektroszkópiai

Részletesebben

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irán és fázisfront szögdiszperzió mérése I. Elméleti összefoglaló Napjainkban ultrarövid, azaz femtoszekundumos nagságrendbe eső fénimpulzusokat előállító

Részletesebben

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia Mérést végezték: Bodó Ágnes Márkus Bence Gábor Kedd délelőtti csoport Mérés ideje: 03/06/2012 Beadás ideje: 05/22/2012 (javítás) Érdemjegy:

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Hımérséklet mérés II.

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában 1. Motiváció ELM-keltés folyamatának vizsgálata 2. Kísérleti elrendezés Diagnosztika Szepesi Tamás MTA KFKI RMKI Kálvin S., Kocsis

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

Attoszekundumos impulzusok keltése és alkalmazásai

Attoszekundumos impulzusok keltése és alkalmazásai ELI-vel kapcsolatos tudományterületek Attoszekundumos impulzusok keltése és alkalmazásai Varjú Katalin /53 SZEGED 2/53 attoszekundum ( -8 s) miért? hogyan? mire? 3/53 Mire jó egy ultrarövid (fs, as) impulzus?

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk A lézeres l anyagmegmunk megmunkálás 2010. december 1. A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture)

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

Felvonók korszerő hajtása. Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.

Részletesebben

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 1. A téma célkitűzés Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A kutatási téma célja különböző haszon- és gyomnövények,

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik a számú OTKA szerződés keretében végzett munka eredményeiről A téma címe: Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik A téma vezetője: Tőkés Szabolcs MTA SZTAKI A kutatás időtartama:

Részletesebben

A KLASSZIKUS NELDER-MEAD ÉS EGY ÚJONNAN KIFEJLESZTETT OPTIMUMKERESİ ELJÁRÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A KLASSZIKUS NELDER-MEAD ÉS EGY ÚJONNAN KIFEJLESZTETT OPTIMUMKERESİ ELJÁRÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KLASSZIKUS NELDER-MEAD ÉS EGY ÚJONNAN KIFEJLESZTETT OPTIMUMKERESİ ELJÁRÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kıházi-Kis Ambrus Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Természet és Mőszaki Alaptudományi Intézet Fizika

Részletesebben

LINEÁRIS OPTIKAI MÓDSZER VIVÔ-BURKOLÓ FÁZIS CSÚSZÁSÁNAK MÉRÉSÉRE Jójárt Péter 1, Börzsönyi Ádám 1, Osvay Károly 1,2 1

LINEÁRIS OPTIKAI MÓDSZER VIVÔ-BURKOLÓ FÁZIS CSÚSZÁSÁNAK MÉRÉSÉRE Jójárt Péter 1, Börzsönyi Ádám 1, Osvay Károly 1,2 1 tömegspecifikus optikai abszorbció (m /g) elemi szén N cseh barna N lengyel láng N német brikett N 4 6 8 hullámhossz (nm) 4. ábra. Lézeres ablációval generált elemi szén és eltérô kémiai összetétellel

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK

SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK /PhD-tézisek/ Szerző: Bohus János Témavezető: Dr. Szatmári Sándor a fizika tudomány doktora (az MTA doktora) Szeged 2007. I.

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között Kiss Melinda Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kiss@vit.bme.hu 2012. május 18. Bevezetés A nádas

Részletesebben

Bírálói vélemény. Jakab László Optoelektronikai eszközök és rendszerek. című MTA doktori értekezéséről

Bírálói vélemény. Jakab László Optoelektronikai eszközök és rendszerek. című MTA doktori értekezéséről Bírálói vélemény Jakab László Optoelektronikai eszközök és rendszerek című MTA doktori értekezéséről Az értekezésben Jakab László két évtizedet meghaladó, az optoelektronikához fűződő kutatató-fejlesztő

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: Üveg és PMMA struktúrák CO 2 és Nd:YAG lézeres megmunkálással Készítette: Nagy Péter dr. és Varga Máté A mérés célja: CO 2 és Nd:YAG lézerek fontosabb tulajdonságainak

Részletesebben

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK Farkas István és Seres István FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Mathcad. 2009. Június 25. Ott István. www.snt.hu/cad. S&T UNITIS Magyarország Kft.

Mathcad. 2009. Június 25. Ott István. www.snt.hu/cad. S&T UNITIS Magyarország Kft. Mathcad 2009. Június 25. Ott István www.snt.hu/cad Matematika a gépészet nyelve Mit? Miért? 10 x 2 dx = 333 1 π cos ( x) + sin( x) dx = 2 0 i 3 1 4 i4 i 1 2 i3 + 1 4 i2 d ds ( 3s) 2 + s 2 18 s + 1 2 Pro/ENGINEER

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Jármőipari EMC mérések

Jármőipari EMC mérések Jármőipari EMC mérések (EMC-jelő mérés) Készítette : Szőcs László 2008 A mérés a Robert Bosch Kft. támogatásával jött létre. 1. A mérés célja A mérés célja az EMC méréstechnika gépjármő iparban használatos

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Plazma tükrök teljes karakterizálása valamint egylövéses hordozó-burkoló fázis detektor kifejlesztése. Wittmann Tibor

Plazma tükrök teljes karakterizálása valamint egylövéses hordozó-burkoló fázis detektor kifejlesztése. Wittmann Tibor Plazma tükrök teljes karakterizálása valamint egylövéses hordozó-burkoló fázis detektor kifejlesztése PhD értekezés tézisei Wittmann Tibor Témavezetık: Prof. Dr. Rácz Béla Dr. Patrick Audebert Szegedi

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Gerhátné Udvary Eszter

Gerhátné Udvary Eszter Az optikai hálózatok alapjai (BMEVIHVJV71) Optikai adó 2014.02.21. Gerhátné Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI Időbeli inkoherencia Térbeli inkoherencia Polikromatikus fény Kis energia sűrűség Nem poláros fény Spontán emisszió Térbeli koherencia Indukált emisszió Időbeli koherencia

Részletesebben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben Hangfrekvencia 20 000 000 Hz 20 MHz 2 000 000 Hz 20 000 Hz 20 Hz anyagvizsgálatok esetén használt UH ultrahang hallható hang infrahang 2 MHz 20 khz

Részletesebben

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Az adatbázisok alkalmazási területeit vizsgálva, sokunknak olyan alkalmazási területek jutnak az eszébe, mint egy könyvtári rendszer, jegynyilvántartás, számlák kezelése,

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben