Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista."

Átírás

1 Miket is csináltam? Horváth Zoltán, MTA SZFKI, Lézerfizikai Osztály (Dr. Horváth Zoltán György ) Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista i ideiglenes állapot K utatói pályám során lényegében szinte kizárólag csak a fény és az anyag kölcsönhatásával, azok gyakorlati alkalm azásával foglalkoztam. E z a tevékenység persze elválaszthatatlan a fénykeltés és detektálás sokféle ism ert, és néhány általam kiötlött praktikus trükkjétıl. L ényegében ennyi lenne.

2 Bevezetı: Az általam mővelt fı kutatási fejlesztési irányok: - Nagy intenzitású, és ultrarövid fényimpulzusok és az anyag kölcsönhatása. (sokfotonos fotoeffektus, nemlineáris optika) - Lézer- és lézerparaméter mérési kutatás és fejlesztés. - Lézer-, és inkoherens spektroszkópiai, fluoreszcencia és képalkotó fénytechnikai alkalmazások szervetlen (tipikusan szilárdtest) és szerves (biofotonikai: fıleg növény és ember) targeteken. - Biomedikális lézeralkalmazások. Nemlineáris optikai folyamatok, fıleg nemlineáris (sokfotonos) fotoeffektus. Munkám kezdetén a lézerek 1960-as felfedezése után 7-8 évvel vagyunk. Egy nagy intenzitású impulzus üzemő, jól fókuszált lézerfény fókuszpontjában, a fizikában (és a világban) korábban példa nélküli teljesítmény (energia) koncentráció (intenzitás, illetve teljesítmény sőrőség) volt elıször érhetı, ami drasztikusan megváltoztatja a fény-anyag (foton-elektron) kölcsönhatás korábban tapasztalt formáit. Új, váratlan jelenségek sorának fellépte várható, mivel a nagy intenzitású sugárzás szemben a klasszikus optika alapfeltevésével már megváltoztathatja az anyag tulajdonságait, s a kölcsönhatás ezzel, az újfajta, fénytérhez erısen csatolt anyaggal jön létre. Nem teljesül az a feltétel, ami jogossá tette korábban a perturbáció számitás azon feltevését, hogy kicsi a perturbáció. Az ultrarövid, (néhány pikoszekundumos) fényimpulzusok idıtartama már összemérhetı számos kollektív szilárdtest fizikai folyamat, fıleg termikus jelenség relaxációs idejével, így azok hatása, pl. a termalizáció elmaradása ugyancsak érdekes új kísérleti eredményeket szolgáltathat. Ez a nemlineáris optika és ezek az ultrarövid ideig tartó kölcsönhatások. Ilyen folyamatok keltésére alkalmas lézer fényforrások tanáraim, fınökeim, munkatársaim, munkájának eredményeként, 1969-re már léteztek a KFKI-ban és alkalmasak voltak a világ élvonalába tartozó akkori kifejezéssel: kvantumelektronikai kísérletek elvégzésére.

3 Kb. ez volt az a technikai háttér, amibe bekerültem, amikor felvettek a KFKI Fizikai Optika Laboratóriumába és az ezt létrehozó emberek voltak évtizedeken keresztül a kollégáim és barátaim. Az alábbi szokatlan formájú beszámoló még fejlesztés alatt áll. Nem kristályosodott még ki a forma, és számtalan részadat, hivatkozás is hiányzik. Dolgozom rajta. Máig a munkának még a felét sem végeztem el. Szeretném remélni, hogy megtetszik és néhány hónap múlva, még visszatér ide, s akkor talán ennél sokkal teljesebb képet kaphat 40 éves kísérleti fizikusi tevékenységemrıl. Megjegyzendı még, hogy korábban (az itt felsorolt munkák zömében) a szerzık mindig ABC sorrendben voltak a feltüntetve a cikkeken és elıadásokon, azaz a sorrend nem tükrözi az elvégzett munkában a részvételi arányt. Ez nekem, a H betővel, nem volt mindig kedvezı, de semmi kedvem nem volt Aba Alajos -ra magyarosítani. AZ alábbi, még nem a végleges változat. FEJLESZTÉS ALATT ÁLL A továbbiakért, kérem térjen vissza kb. ez év ıszén. Köszönöm! H.Z.

4 Farkas Gyızı, Horváth Zoltán: Gigawattos és pikoszekundumos impulzussorozat elıállítása mode-locking üzemő laserrel és alkalmazása a másodrendő fotoeffektus vizsgálatára. KFKI Közlemények 18, 2, 55. old. (1970) A 60-as-70-es években korszerő mőszerek, fıleg gyári lézerek lényegében nem léteztek a piacon, vagy ha voltak is, azok számunkra anyagi és COCOM okokból hozzáférhetetlenek voltak. Így, a jobbsorsú országokban szokásos megoldások helyett, mi magunk csináltuk azokat lézereket is, amikkel a kísérleteinket elvégezhettük. Ez a munka a kutatókon kívül igen népes és magasan képzett technikusi gárdát is igényelt. No meg, hihetetlenül lelassította a kísérleti fizikai tudományos eredmények elérésének tényleges idejét.

5 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth: Two Photon Photoelectric Effect of Cs3-Sb Cathode Produced by High Intensity Picosecond Laser Pulses. Physica Status Solidi -a, 3, K29, (1970) A fémeken fellépı sokfotonos fotoeffektus létét már korábban kimutatták a KFKI-ban. Diplomamunkámban már foglalkoztam kétfotonos folyamatokkal. A félvezetık viszonylag kedvezıtlen reflexiós és hıvezetési tulajdonságai miatt különösen érdekes volt, hogy elviselnek-e, nagyobb károsodás illetve melegedés, termikus emisszió nélkül olyan fényintenzitásokat, amiknél már remény van a sokfotonos elektron emisszió mérésére.

6 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész, G. Kiss: Nonlinear Photoelectric Electron Emission Induced by Picosecond Mode- Locked Laser Pulses. Lettere Al Nuovo Cimento VI. N8, 314, (1971) Fémek sokfotonos fotoeffektusát több lézerfény hullámhosszon (fotonenergia) és többféle anyagon (eltérı kilépési munkák) már széles tartományon végeztünk méréseket. Ezekkel bebizonyítottuk, hogy korrekt a sokfotonos fotoeffektus azon alapfeltevése, hogy a fotoeffektus rendje, azaz az elektronok kilépéséhez szükséges fotonok száma, egy-egy elemi emissziós folyamatban pontosan akkora, mint amekkora a kilépési munka és a fotonenergia hányadosából várható.

7 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész: Influence of Optical Field Emission on the Nonlinear Photoelectric Effect Induced by Ultrashort Laser Pulses. Physics Letters 39A, 3, 231, (1972) A fény elektromágneses hullám, amit megkvantálva fotonokból álló részecskefolyamnak is tekinthetünk a hullám-részecske dualizmus leírás szerint. Az 1970-es évek elejéig pontosan lehetett tudni, hogy pl. Az interferenciánál a hullám-, míg fotoeffektusnál a részecske leirás a célszerő. Csakhogy jöttek az általunk, extrém erıs fénytérben keltett fotoeffektus kísérletek, amiknél tudomásunk szerint elıször sikerült olyan jelenséget megfigyelnünk, amiben a fény egyszerre volt részecske és hullám : (A sokfotonos fotoeffektus tunnel emisszió átmenetre a görbe lekonyulása utal.) A különösen nagy intenzitású fény, mint elektromágneses hullám elektromos térereje olyan mértékben módosíthatja (fényfrekvenciás periodicitással) a fémek elektron tartó potenciálgödrének falát, hogy a fotoeffektus mellett a falon keresztül u.n.: optikai alagut effektus is felléphet. E két jelenség kombinációját, az átmenetet sikerült kimutatnuk. A fény és részben szabad (vezetési) elektronok kölcsönhatásának egyik legfontosabb, legkülönlegesebb tulajdonságát detektálhattuk! A történet szerint a kilépõ elektronok a fénybõl, mint fotonok sokaságából anszorbeálnak néhányat, majd a fény, mint elektromos térerõsség hullám által megváltoztatott falvastagságú falon átlépnek, akorábban csak statikus elektromos térben tapasztalt téremisszióval. Ez szép, de értelmetlen! Csak egyetlen, egységes fotoelektron kilépési folyamat létezhet. Kizárólag a mi modelljeink, gondolati, matematikai közelitéseink adnak látszólag más más mechanizmust. Nyilvánvaló, hogy a természet nem vágja fotonra és hullámra a fényt, sem pedig fotoeffektustra és tunnel emisszióra a fénnyl keltett elektron kilépést. A világ tehát bonyolult, de fizikai közelitéseink mégis egészen jól mûködnek. Még akkor is korrekten meg tudjuk jósolni a temészet várható viselkedését, ha leegyszerûsített, képi gondolkodásunk hasonlatai, a szemléletes mesék döccenek is itt-ott.

8 Gy. Farkas, Z. Gy. Horváth, I. Kertész: Measurement of Mode-Locked Ultrashort Laser Pulses by Different Order Photoelectric Effects. KFKI (1972) A fény intenzitásától hatványfüggvény szerinti nemlinearitással függı foteffektus nagyon érzékeny a fény intenzitásának aktuális értékére. A fényimpulzusok energiája biztonságosan megmérhetı. A teljesítményt meghatározó impulzus hossz viszont a nemlineáris fotoáramból elvben, viszonylag egyszerően meghatározható. Több, különbözı rendő fotoeffektus párhuzamos mérésével, lehetıség nyílik a szokásos elektromos módszerekkel mérhetetlenül rövid impulzusok hosszának meghatározására. Ez a méréssorozat irányította figyelmünket a pikoszekundumos impulzusok idıtartammérésének nehézségeire, illetve megoldatlanságára.

9 Gy. Farkas, Z.. Gy. Horváth: Metal Monocrystals as Possible DFB X-ray Laser Materials in Preplasma State. Phys. Lett. 50A, 1, 45, (1974) Ha a röntgen lézerek mőködéséhez szükség lenne optikai rezonátorra, akkor bizonyos kristályos szerkezető fémeknél lehet találni olyan irányokat, amelyek mentén az u.n.: osztott paraméterő visszacsatolás (DFB) geometriájú Bragg reflexiók miatt kierısödhetnek az adott anyag egyes erıs, karakterisztikus röntgen emissziós vonalai. A rtg. lézer folyamat olyan intenzív gerjesztést igényelhet, ami a target szétrobbanásához vezet. Megmutattuk, hogy a várhatóan pikoszekundumnál rövidebb ideig tartó folyamat alatt (plazma elıtti állapotban) a kristálystruktúra még érintetlen, azaz visszacsatolásra alkalmas maradhat.

10 G. Farkas, Z. Gy. Horváth Picosecond Laser Plasma Creation in the Presence of High Electrostatic Field on the Surface of Metals. Optics Comm. 21, 408, (1977) A nagy intenzitású fény és anyag kölcsönhatás folyamatainak vizsgálata során, több mint 10 éven keresztül szisztematikusan harcoltunk a termikus emisszió, illetve a lézerfény keltette u.n.: lézer plazma folyamat ellen azért, hogy azok ne zavarhassák a tiszta fotoelektron emissziót. Úgy véltük, hogy ha minden felületkímélı trükkünket (fény beesési szög, polarizáció, stb.) az ellenkezıre fordítunk, akkor talán mi tudunk a legjobb hatásfokkal lézer plazmát kelteni. Az ötlet bevált. Az akkor ismert küszöbértékeknél sokkal kisebb intenzitásokkal is sikerült tiszta lézer plazmát keltenünk jó reflexiós felülető targeteken. Bebizonyítottuk, hogy elektron győjtı elıfesztíéskor erıs röntgen sugárzás lép ki magából a lézerplazmából is. Ellenkezı irányú statikus térben a szemben lévı elektróda viselkedik antikatódként. Az ilyen, statikus elektromos térben keltett lézer plazma, intenzív, ultrarövid idıtartamú röntgen pontforrásként viselkedett.

11 R.N. Guzaljan, D. Normand, Z. Horvath: Bezfonovüje izmerenyija avtokorrelácionnoj funkcii szverhkarotkovo impulza szveta IFIAAN preprint 1977 A pikoszekundumos impulzusok tényleges hosszának (idıtartamának) mérése elektronikus úton, akkoriban még lehetetlen volt (GHz-nél nagyobb sávszélesség). Több, körülményes, kis kontrasztú nemlineáris optikai folyamat adott csak hozzávetıleges értékeket. A precízebb mérésekhez sok-sok lézer lövéssel lehetett autókorrelációs függvényeket felvenni, aminek feltétele lett volna a szinte soha nem teljesülı lett volna a fényimpulzusok lövésenkénti tökéletes azonossága. Mi olyan megoldást találtunk, ami egyetlen impulzusból is tökéletes eredményt Sikerült egy olyan háttérmentes (nagy kontrasztú) megoldást találnunk, mely hosszú évekig (sok helyen még ma 2009-ben is) a pikoszekundummérık egyik legsikeresebb módszere volt. Az u.n. nemkollineáris felharmonikus keltésen alapuló megoldás szép példája a sikeres Örmény Francia Magyar (KFKI) Magyar (Kristályfizikai Int.) együttmőködésnek. Olyan megoldás, mely egyetlen fényimpulzusból ad tökéletes autókorrelációs impulzushossz adatot. Az elsı ötletet és elızetes kísérleti eredményeket itt publikáltuk (sajnos csak oroszul). Ezt követıen, Jánszky J. Corrádi G. és R. Guzalján végigszámolta, és nagy sikerrel publikálta a folyamat precíz elméleti alapjait.

12 R. N. Guzalyan, S. B. Sogomoyan, Z. Gy. Horváth Background-free measurement of time behaviour of an individual picosecond laser pulse. Optics Comm. 29, 2, 239, (1979) Az elıkíséreltek után 2 évvel, nemkollineáris felharmónikus keltést kihasználó ötletünket, most már a korrekt elmélet alapján, jól metszett kristályból precízen összeállított kísérlettel igazoltuk Budapesten. Az ábrán jól látszik és ezt a cikkben is megemlítettük hogy a pikoszekundum mérı szubpikoszekundumos (ma femtoszekundumos!) jeleket is detektált. Tehát már 1979-ben(!) nem csak kelteni, de mérni is tudtunk femtoszekundumos fényimpulzusokat! Mérési módszerünk néhány hónap alatt bekerült a lézerfizikában akkor piacvezetı pikoszekundumos technika bibliájába. Ez nagy öröm volt, ugyanakkor drasztikusan lecsökkentette hivatkozásaink számát. Attól kezdve, mindenki, aki e technikát használt, a sikerkönyvre hivatkozott. Tanult kollégáink kioktattak, hogy az a pár száz hivatkozás, ami egyértelmően rólunk szól, csak a könyvet említi, az nem számít. (Lesz erre még példa) Ennek ellenére a mai napig nagy örömet okoz, ha a világ laboratóriumaiban járva meglátom, hogy ott, a mi ötletünk alapján készült berendezések mőködnek.

13 Z. G. Horváth, A. V. Kilpio, A. A. Malyutin, Yu. N. Serdyuchenko: Picosecond Two-Dimensional "HALO" Superradiance and Laser in Rhodamin 6 G Optics Comm. 35, 1, 142, (1980) Még 1976-ban, egy lézerekrıl tartott TIT elıadás alatt jutott eszembe az alapötlet. Lényege, hogy a lézerfizika alapelveibıl nem következik, hogy a lézernek feltétlen egy egyetlen vonalmentén sugárzó fényforrásnak, a lézerfénynek egy nyalábnak kell lennie. Ez, csak a lézerek nehézkes gyakorlati megvalósíthatóságának mellékterméke : örülhetünk, hogy legalább egyetlen vonal mentén, nagy kínnal meg tudtuk csinálni. Ha ez így van, akkor kell lenniük nem csak vonal, hanem sík- esetleg gömb (pontforrás) mentén sugárzó lézereknek is! Természetesen az egyszerőbb siklézerrel ( Gloria, vagy Halo lézerrel érdemes kezdeni. Számításaim azt mutatták, hogy egy sík lézeranyag küszöb fölé pumpálására olyan gerjesztı forrás kell, ami itthon elérhetetlen ben sikerült Moszkvában hozzáférni a 3 orosz társszerzı által épített, szükséges intenzitású gerjesztı lézerhez. Sörlei Zsuzsa segített a festékanyag kiválasztásában. 2 hét sikertelen próbálkozás után végre elindult, s láthatatlan, infravörös fényével egy vonal mentén szétégette a köré helyezett fotopapirokat. Két hónap munkával elértük, hogy már láthatóban is mőködött, s,a hatalmas labort teljesen körberagyogta a világ elsı nem vonal mentén, hanem síkban sugárzó lézere. Munkánk alapján, alig 2 év múlva ez elsı gömblézer -t is elkészítették. Az elsı preprint után, itt publikáltuk az eredményeket, rámutatva arra, hogy ha léteznének természetes lézerek, azok valószínőleg csak ebben a formában mőködhetnének, valamint, hogy a felfedezés igazi sikere akkor várható, amikor a természetesen sík geometriájú félvezetı lézerek nagyobb szerepet fognak játszani a hétköznapi gyakorlatban. Majd 2 évtizedet kellett várni arra, hogy ezek a kismérető Halo lézerek: microdisc lézer néven elsöprı sikert arassanak.

14 Zs. Bor, B. Rácz, G. Szabó, Z. Gy. Horváth: Two-Dimensional Halo Laser Perfomance. Phys. lett. 80A, 153, (1980) Viszonylag hamar kiderült, hogy a síklézer okosabb, mint én voltam, azaz sokkal alacsonyabb pumpálási küszöbnél is beindul, mivel İ egyszerőbb megoldást talált. Nem csak a sík átlója mentén, hanem a nagyobb fal-reflexiókat kihasználva körbefutó, u.n. susogó módusokban egyszerőbben mőködött. Emiatt a kísérleteket már Magyarországon is folytatni tudtuk. Szegeden Bor Zsolt és Szabó Gábor segített N2 lézerével (valamint spektroszkópiai és fototechnikájával), hogy most már alaposan megvizsgálhassuk a síklézer mőködés módusszerkezetét, és bebizonyíthassuk, hogy nem erısített spontán sugárzásról (ASE), hanem megfelelıen jusztált, részben nyitott, sík Fabry-Perot rezonátorban valóban lézermőködésrıl van szó.

15 Z. Gy. Horváth and S. Varró: Modes in wall-reflection planar Halo lasers (Invited) Optica Acta 32, 1125, (1985). (Special Issue on 25 Years of Laser) A Halo (Gloria) síklézer felfedezése után sok számítást végeztünk a nyitott F-P rezonatorokban fellépı lehetséges lézer módusok területén. Meg kellett különböztetni a totálreflexió miatt körbefutó, és a kilépni képes susogó módusokat, hiszen csak utóbbiak detektálhatóak, de a bebörtönzött fény szerepe sem elhanyagolható, mivel az, az abszorpciós és emissziós sávok részleges egybeesése miatt további erısen geometriafüggı, lokalizált belsı lézer gerjesztést okoz. Az akkoriban éppen hozzáférhetı számítógépek (Commodore, Spectrum) numerikus algoritmusa alkalmatlan volt korrekt szögfüggvény számításokra. A nekünk szükséges szögeknél hihetetlen, és eredményeket produkáltak. Egy (szerencsére minimális fokon programozható) HP kalkulátorral kellett megdolgoznunk a numerikus eredményekért, ami majd egy éves munka (több hónapszor 24 óra gépidı ) volt. Fontos eredmény volt, hogy technikai megoldást adtunk a síklézer módusok kísérleti detektálhatóságára és arra, hogy hogyan lehet, kellıen gondos pumpálással egymódusú síklézer mőködést elérni. A lézerek felfedezésének 25. évfordulója alkalmából, az emlékszámba, meghívott cikként publikálhattuk ezeket a számításokat, amik a mai mikrodiszk lézerekre is igaznak bizonyultak.

16 A HALO-LASER sztori utóélete Az eredmény, alapvetı lézerfizikai fontossága miatt 1980-ban a lézertechnika legfontosabb folyóiratában Cover Story lett, elsıként a hazai lézerfizikai eredmények közül. (Azóta Bor Zsolt és Szipıcs Róbert/Fernecz Kárpát munkái is megjelentek ugyanott.) A címlap sztori, sajnos hivatkozás nélkül jelent meg. Ezek után nagyon sokan csak erre a címlapra hivatkoztak (nem keresték ki a fenti 3 cikket minek is tették volna), sıt tankönyvekbe, kézikönyvekbe is így került be, a világ elsı, nem síkban sugárzó lézere. Tanult kollégáim ismét figyelmeztettek, hogy ezt a hírt nem én írtam (csak elmeséltem, és képeket küldtem, miután felhívtak a képeket Szabó Gáborral és Bor Zsolttal készítettük Szegeden), így nem számit hivatkozásnak. Ha nem, hát nem. Immáron másodszor tanulhattam meg (lsd. Pikoszekundummérı), hogy nagyon, nagyon kell vigyázni, nehogy olyant csináljon az ember, ami gyorsan sikeres lesz., és a mai mikrodiszk lézerek sikere arra is utal, hogy nem szabad valamit 20 évvel a publikációs maximumroham elıtt kitalálni. Illetve szabad, de nem érdemes? Dehogynem érdemes! Csak egyszer át kell élni, látni kell, ahogy tényleg mőködik, és ezt én láthattam meg elıször. Azt nem pótolja semmilyen lista. Ja, és a bizottság döntése alapján, nem sikerült ezzel a munkával a doktori fokozatot megszereznem.

17 Z. Gy. Horváth and Z. Donkó: Possible ab-initio explanation of laser "biostimulation" effects. Laser Applications in Medicine and Surgery, p. 57 (Ed. G. Galletti, Monduzzi Ed. Bologna) (1992) További részletek: 35. Z. Gy. Horvath and Z. Donko: The role of laser speckle in low power "Biostimulation" effecs Laser Medizin 2, (9) 144 (1993) Majd 2 évtizede sikeresen használták már a lézereket sebek gyógyítására és több más kedvezı élettani folyamatot is felfedeztek, amik kapcsolatban lehettek a fény kohereciájával. Mi olyan jelenséget kerestünk, ami lézer források, és biológiai minták kölcsönhatásakor biztosan fellép, de nem jelenik meg inkoherens, természetes fényforrások esetén. Felismertük, hogy a nem síkfelületeken a koherens fény random reflexióiból olyan mikroszemcse, (speckle) mikromozaik megvilágítási tér alakul ki, ami a mikrokörnyezetben meglepıen nagy intenzitás-, illetve emiatt jelentıs hımérsékleti gradienseket hoz létre. Ez a gradiens a biokémiai folyamatok hımérsékletfüggése, valamint a fotokémiai folyamatok intenzitásfüggése miatt lokális mikrocirkulációkat hoz létre. Ilyen fénytér eloszlás természetes fényforrásoknál nem lép fel, csak nehéz, célirányos technikával szimulálható. Ez, a lézerfény keltette folyamat bizonyosan létezik. Annak eldöntése, hogy a mikrocirkulácók milyen kórképekben hasznosak (pl. legyengült keringés) illetve mikor lehetnek nagyon károsak (rákos folyamatok) már az orvosok feladata.

18 MINILÉZER Schmidt György, Cséry Huba, Horváth Zoltán Kertész Iván, Czigány Imre Szentirmay Zsolt, Csonka Lajos, Kroó Norbert (Denker, Osziko) A nagy teljesítményő impulzus szilárdtest lézerek tipikusan laboratóriumi nagyberendezések voltak korábban. Orosz kutatók olyan különleges, a szokásosnál erısebben szennyezett lézer rudakat készítettek, amivel kis méretben nagy erısítést lehetett elérni. Ezzel remény volt arra, hogy olyan miniatőr lézert építsünk, amivel 1 MW impulzus teljesítményt lehetett elérni (tipikusan 10 mjoule, 10 nsec). Az 1 MW nagyságrend azért kritikus, mert ennél már, a fényt jól fókuszálva, a csak nagy intenzitásokon fellépı nemlineáris optika minden fontos jelenségét elı lehetett idézni. Kertész Iván és Czigány Imre az elemmel mőködı, míg mi, Schmidt Györggyel és Cséry Hubával az akár 1 Hz-re is képes, hőtött, hálózati változatot fejlesztettük ki egy egészen különleges szilárdtest Q kapcsoló felhasználásával. Ez a lézertípus sok példányban, számos kutatóintézetben, egyetemen és ipari partnernél vált nagyon hasznos eszközzé. Ilyen lézerrel végezték az elsı, széles körben elterjedt szemészeti beavatkozások jelentıs részét, amivel nagyban hozzájárult a lézerek biomedikális alkalmazása iránti érdeklıdésem kialakulásához. Ma, évvel késıbb is piacon vannak, a miénkkel kb. azonos konstrukciójú lézerek, s ezalatt az idı alatt, csak az ismétlési frekvenciát sikerült javítani. Ezt, a villanófény lámpáknak a diódalézeres gerjesztésre cserélése tette lehetıvé, amik akkor még nem álltak rendelkezésre.

19 MULTIMONOKROMÁTOR Horváth Zoltán, Plósz Béla Rengeteg olyan létezik, ahol szükség van a mintáknak egy fotogerjesztésre adott, több hullámhosszon egyidejőleg fellépı válaszjelenségeinek vizsgálatára. A színek szétválogatására speciális interferenciaszőrık illetve klasszikus monokromátorok szolgálnak, amik sok esetben erısen korlátozzák a mérési lehetıségek pontosságát, a mérések gyors átkonfigurálhatóságát. OMFB-s támogatással készítettünk el egy olyan új Multimonokromátor -a, mely a készülékbe belépı fényt több (ebben az esetben 4) egymástól függetlenül, szabadon választható hullámhosszú, idıben egyszerre fellépı, független spektrális komponensre bontott. E változtatható színő fény a 4 független kimeneten közvetlenül (fotodetektor helyek), vagy fényvezetın keresztül használható. A készülék jelentıségét leginkább a többlépcsıs, fıleg biofotonikai fluoreszcencia folyamatok vizsgálói értékelhették. A legjobb színszőrıkkel szemben, mi akár végtelen azaz akár nagyságrendes(!) kontrasztot (sávelnyomást) is el tudtunk érni akár 1 nm-es sávszélességgel is. (Ezek az adatok konstrukció függıen igény szerint rugalmasan változtathatóak.)

20 AMBULAS CO2 lézer Horváth Zoltán, Plósz Béla és sokan mások Több cég együttmőködésében, Plósz Béla segítségével fejlesztettük ki az elsı olyan magyar kissebészeti CO2 lézert, ami rendelıintézetek és magánorvosok, klinikák egyik leghasznosabb orvosi lézerévé vált. Minden olyan ambuláns beavatkozást el lehet velük végezni, ami nem igényel altatást és a kezelendı terület kívülrıl elérhetı. (a 10 mikronos hullámhosszra még ma sincsen endoszkóposan biztonságosan használható fényvezetı. Az elsı ilyen lézerek 1995-ben készültek, és sok közülük még ma is javítás és hiba nélkül mőködik, sok orvos és több tízezer sikeresen (minimális fájdalommal és vérzéssel, kis utógondozási igénnyel) operált beteg nagy örömére.

21 KÉTVONALAS, ÖSSZEHASONLÍTÓ SPEKTROMÉTER Horváth Zoltán, Plósz Béla Már a lézerplazma analizátor (HEEPS) fejlesztésekor felmerült az ötlet, hogy számtalan gyakorlati feladat megoldására fel lehetne használni a gyakorlatban a lényegében laboratóriumokba szorított, nagy berendezésekre alapozott, magas szaktudást igénylı optikai spektroszkópiát, ha kisebbek lennének a mőszerek, és egyszerőbb lenne azok kezelése. Megjelentek a kereskedelmi forgalomban a görbült felülető (focal plane) holografikus rácsok és az elsı CCD vonaldetektorok. Ezek segítségével építettünk olyan kis spektrométereket, amik egyszerően kezelhetıek (ma az Ocean Optics gyárt ilyeneket). Ezzel a feladat elsı része megoldódott. A spectrum kiértékelése viszont továbbra is gond lehet. Számtalan alkalmazás nem igényel analitikai eredményeket. Elég, ha a mért spektrumokat egy ismert mintadarab spektrumával vetjük egybe. Ehhez nincs szükség spektroszkópiai tudásra. Az OMFB támogatással kifejlesztett kétvonalas optikai spektrométer ezt a feladatot oldotta meg. A mérendı és referencia minta spektrumának egyidejő felvétele s annak korrekciós számításokkal történt egybevetése a gyakorlat számára igen lényeges azonos vagy nem azonos kérdésre adott a munkapadnál, raktárakban vagy épp MÉH- vagy szemétgyőjtı telepeken azonnali választ. Természetesen tárolt spektrumokkal való egybevetésre is lehetıséget nyújtott a kifejlesztett készülék. Lsd. még: Z. Gy. Horvath: Dual beam optical comparison spectrometer Journ. on Communications 5, (44) 37 (1993)

22 NEUROHÁLÓZATOS OPTIKAI ADATFELDOLGOZÁS MFA SZFKI Holland Horváth, Fried, Juhász, Petrik és még sokan COPERNICUS project Munkánk, részben a Kétvonalas összehasonlító spektrometer -nél vázolt feladat továbbfejlesztése, sokkal általánosabb, magasabb szinten. A hétköznapi gyakorlat számára fontos egyes optikai (ellipszometriai, spektroszkópiai) adatok digitális képként állnak rendelkezésünkre. Ezek feldolgozására kiválóan alkalmasak lehetnek az u.n. neurohálózatos, gyors, párhuzamos, adatkiértékelı rendszerek. E munka egyik változatában szín illetve spektrum felismerı rendszereket készítettünk el. Emlékeztetnénk arra, hogy a felhasználót nem érdeklik az optikai spektroszkópia rejtelmei. Mindenféle mintái vannak, amikrıl meg szeretne tudni bizonyos dolgokat: Pl.: érett, vagy épp rohadt az alma, mőanyag vagy papír a hulladék, milyen tiszta az arany ékszer stb. Ezekre a kérdésekre nagyon könnyő válaszolni, ha a készüléket öntanító formában készítjük le. A neurohálózatos adatfeldolgozás egyik legnagyobb elınye ugyanis, hogy csak mutatni kell a mintákat s a kezelı által adott válaszokat rögzítve, nagy biztonsággal ad a rendszer korrekt válaszokat anélkül, hogy a mélyebb magyarázatok, okok tudására szüksége lenne. Ezzel a megoldással jelentıs mértékben kiszélesedtek az optikai tulajdonságokban rejlı információk gyakorlati felhasználásnak lehetıségei. Mi, az SZFKI részérıl a megvilágító, spektroszkópiai és képfelvételi feladatokat oldottuk meg. A számítástechnikai és ellipszometriai munkát, partnereink végezték.

23 FURMÁNY KÉPALKOTÓ ELLIPSZOMÉTER MFA - SZFKI Az ellipszometria, azaz a sík felületek optikai reflexiójának szög- és polarizációfüggı vizsgálata nagyon sok információt szolgáltat a vizsgált minták minıségérıl, rétegzettségérıl, sokszor még a felület alatti rétegekrıl is. Emiatt ez a technika a mikroelektronikai ipar egyik legfontosabb minıségellenırzı módszere. (IC és napelem gyártás) A klasszikus ellipszométer a minta egy pontját világítja meg és hosszú idı alatt, a szög és polarizáció (esetleg spektrum) változtatásával győjti be azokat az adatokat, amik a minták minısítéséhez szükségesek. Az egy pontban, tipikusan a laboratóriumban, hosszú idı alatt elvégezhetı mérés kiválóan használható a kísérleti fázisban, de teljesen alkalmatlan a gyártás során történı ellenérzésre. Célunk egy olyan képalkotó ellipszométer kifejlesztése volt, mely rövid idı alatt nagyobb minta teljes felületérıl is használható adatokat nyújt a gyártási technológia korrektségérıl. A korábban használt párhuzamos megvilágítással szemben, mi egy pontforrásból származó, divergens fénnyel világítottuk meg a mintát. Ennek a fénynek a kúpjában széles fény-beesési szögtartomány egyszerre jelen van, s a mintáról visszavert képet egy CCD mátrixon detektálva a teljes felületet egyszerre vizsgálhatjuk. A minta lineáris mozgatásával (gyártósoron automatikusan ez adódik) minden felületpont minden kívánt szögértékkel meg lesz világítva, azaz a kitőzött célt elértük. A berendezés pontos ellipszometriai méréseken túlmenıen, adott gyártási hibákra optimalizált beállítással egyszerő képkiértékelési módszerekkel (az ellipszometriai adatok kiolvasása nélkül) alkalmas gyors érzékeny real time gyártásellenırzésre is. Az ötlet és az optikai, valamint megvilágító rendszer SZFKI-s rész. Az ellipszometria, spektrumbontás és hatásfoknövelés az MFA-t dicséri. A hazai szabadalom mellett nemzetközi bejelentés is folyamatban.segítséggel.

24 SUNSET REFELKTOMÉTER (ELLIPSZOMÉTER) nem sík felületek ellipszometriai vizsgálatára MFA-SZFKI Az ellipszometria felületelemzı képességei egészen különlegesek. A ma használatos technika ez idáig sajnos, csak sík felületek vizsgálatát tette lehetıvé. Szeretnénk remélni, hogy sikerült egy olyan megoldást találnunk amivel, - bizonyos megkötésekkel nem sík (rücskös, hullámos, amorf stb.) felületek is mérhetıek lesznek. Az alapötlet az u.n.: SUNSET elrendezés. Lényege a képen látható: ha egy pontforrással (vagy szigorúan párhuzamos) világítunk meg nem sík, itt, pl. hullámos felületeket és a visszavert képet egy lyukkamerával rögzítjük, akkor, optimális esetben olyan felületi csillogást detektálunk, ahol az egyes csillogó pontokra esı fény beesési szöge a rendszer geometriájából egyértelmően meghatározható, azaz a szögfüggı relflexiómérés elvégezhetı. Természetesen nem kaphatunk az ilyen teljes felület minden pontjáról információt, de már így is drasztikusan kiterjesztettük a mérési lehetıségeket. Ügyes, felületminıséghez illesztett speciális elrendezésekkel sokszorosára növelhetı a még mérhetı felületelemek száma. Reményeink szerint az amorf és görbült felületek ellipszometriája mellett a biológiai minták (növények, emberi és állati bır stb. felületek) elemzésében érhetünk el eddig ismeretlen eredményeket.

25 Egy csokor szabadalom a 19-bıl:

26 KÖSZÖNETEK: (Szerkesztés alatt)

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irán és fázisfront szögdiszperzió mérése I. Elméleti összefoglaló Napjainkban ultrarövid, azaz femtoszekundumos nagságrendbe eső fénimpulzusokat előállító

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Nagyenergiájú terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása (az ELI-ALPS-ban) Lehetőségek és kihívások

Nagyenergiájú terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása (az ELI-ALPS-ban) Lehetőségek és kihívások Nagyenergiájú terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása (az ELI-ALPS-ban) Lehetőségek és kihívások Almási Gábor, Fülöp József, Hebling János, Mechler Mátyás, Ollmann Zoltán, Pálfalvi László, Tőke

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk

WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk Kapovits Ádám MATÁV PKI-FI, Fejlesztéstervezési ágazat 1 Tartalom Fizikai alapok Alapvetõ funkciók, kulcselemek Lehetséges fejlõdési

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Betekintés a napelemek világába

Betekintés a napelemek világába Betekintés a napelemek világába (mőködés, fajták, alkalmazások) Nemcsics Ákos Óbudai Egyetem Tartalom Bevezetés energetikai problémák napenergia hasznosítás módjai Napelemrıl nem középiskolás fokon napelem

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

A GAMF ELI-ALPS-hoz kapcsolódó tevékenységének bemutatása

A GAMF ELI-ALPS-hoz kapcsolódó tevékenységének bemutatása A GAMF ELI-ALPS-hoz kapcsolódó tevékenységének bemutatása Kecskeméti F iskola GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Tel: +3676516436; e-mail: kohazi-kis.ambrus@gamf.kefo.hu Az el adás vázlata 1 A Kecskeméti

Részletesebben

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban Lengyel Krisztián OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban MTA SZFKI Budapest Témavezető: Kovács László 1/34 SZTE TTK, 25. március 1. Tartalom: Bevezetés Fázisátalakulás vizsgálata LaGaO

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK Farkas István és Seres István FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103,

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

Új kézi-számítógépes grafikus felmérı szoftver jelent meg a piacon innovatív megközelítéssel és eddig nem látott funkcionalitással. Az új szoftverrendszer segítheti az ingatlankereskedık, kivitelezık,

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly Biofizikai módszerek a citoszkeleton vizsgálatára I: Kinetikai és steady-state spektroszkópiai módszerek Sejt Citoszkeletális rendszerek Orbán József, 2014 április Institute of Biophysics Citoszkeleton:

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

2007. 3D méréstechnika

2007. 3D méréstechnika 2007. 3D méréstechnika Az elmúlt évek Cégünk 12 éve mőködik eredményesen a modern ipari méréstechnika területén. A laboratórium Akkreditált hosszmérı, kalibráló laboratóriumunkat elsıként hoztuk létre

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen SPC egyszerően, olcsón, eredményesen Rába Tivadar Six Sigma Black Belt BorgWarner Turbo System April 7, 2007 1 Mi az SPC? Miért pont SPC? Tán Show Program for Costumer? Szakértık Statisztikai folyamat

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 008. május 3 4. A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel Szerző: Kovács Anikó-Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudoányegyetem Kolozsvár, Fizika

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások Dr. Kári Béla Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinka / Nukleáris Medicina Tanszék SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Kvantumfizikai demonstrációs gyakorlat számítógépen II.

Kvantumfizikai demonstrációs gyakorlat számítógépen II. 6. gyakorlat Kvantumfizikai demonstrációs gyakorlat számítógépen II. A mérés célja: az elméletben megtanult kvantumfizikai jelenségek gyakorlati megismerése. 1. Tartózkodási valószínűség függvény bemutatása.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából

Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából Vukics András MTA Wigner FK, SzFI, Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály SzFI szeminárium, 2014. február 25. Tartalom Az A 2

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Ultrarövid fényimpulzusok szóródása hullámhossznál kisebb nanoréseken. Mechler Mátyás Illés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Ultrarövid fényimpulzusok szóródása hullámhossznál kisebb nanoréseken. Mechler Mátyás Illés PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fizika Doktori Iskola Lézer- és plazmafizika, lézerek alkalmazásai program Ultrarövid fényimpulzusok szóródása hullámhossznál kisebb nanoréseken A PhD értekezés tézisei Mechler Mátyás

Részletesebben

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A jelen dokumentum célja, hogy a Spontánbeszéd-kutató mőhely tagjaival megismertesse a spontán beszéd kutatására vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket.

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Stresszmentes radiológia

Stresszmentes radiológia Szabadon! Stresszmentes radiológia A Sopix Wireless méretének és tömegének (170 g) köszönhetıen teljesen különálló, ezáltal a tökéletes mozgásszabadságot nyújtja Önnek munkakörnyezetében. Akkumulátorának

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

Válasz Kövér Ákos. Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban

Válasz Kövér Ákos. Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban Válasz Kövér Ákos Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban címő doktori értekezésem bírálatára Köszönöm Kövér Ákosnak, az MTA doktorának az értekezésem alapos és értı átolvasását

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Színnek nevezzük a szemünkbe jutó 380-760 nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti.

Színnek nevezzük a szemünkbe jutó 380-760 nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti. Színmérés Színnek nevezzük a szemünkbe jutó 380-760 nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti. A szín fogalma, keletkezésének figyelembevételével az alábbiak

Részletesebben

Tesztelések és alkalmazási példák komplex elektromos impedancia mérő eszközzel

Tesztelések és alkalmazási példák komplex elektromos impedancia mérő eszközzel Tesztelések és alkalmazási példák komplex elektromos impedancia mérő eszközzel Karotázs Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft. Projektbemutató előadás Elektromos Impedancia Mérésére Termékcsoport Fejlesztés

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

BEVEZETİ EL 210. PAPI precíziós optikai siklópálya jelzıfény EL 219-PAPI. PAPI két fényszóróval. PAPI három fényszóróval

BEVEZETİ EL 210. PAPI precíziós optikai siklópálya jelzıfény EL 219-PAPI. PAPI két fényszóróval. PAPI három fényszóróval BEVEZETİ EL 210 PAPI precíziós optikai siklópálya jelzıfény EL 218-PAPI PAPI két fényszóróval EL 219-PAPI PAPI három fényszóróval Általános ismertetés A PAPI (optikai siklópálya jelzıfény) egyszerő és

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY KOVÁCS ANDRÁS -TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA fıiskolai docens - fıiskolai adjunktus Kecskeméti Fıiskola Kertészeti

Részletesebben

Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu Gyártórendszerek mechatronikája Termelési folyamatok II. 07 3D szkennelés Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Optimum modul. Szerzık: dr. Baumann József

BAUSFT. Pécsvárad Kft. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Optimum modul. Szerzık: dr. Baumann József BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Főtéstechnikai Programcsomag Optimum modul Szerzık: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Bázár György, Kövér György, Locsmándi László, Szabó András, Romvári Róbert Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Állatitermék

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Ablak -évekre szóló választás Egy házépítés hosszú évekre

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu Veka Softline Biztonság és kényelem Az ügyfeleink biztonsága érdekében az ablakok és ajtók alapállapotban felszerelésre kerülnek az új rendszerő ROTO NT zárszerkezetekkel, amelyek szabályzó elemekkel és

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

a Fizikus Doktoranduszok Konferenciája 2014. június 12-15.

a Fizikus Doktoranduszok Konferenciája 2014. június 12-15. a Fizikus Doktoranduszok Konferenciája 2014. június 12-15. A DOSz Fizikai Tudományok osztálya és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat tásszervezésével idén harmadszor is megrendezésre került Balatonfenyvesen

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben