Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A kurzussal kapcsolatos információk elérhetősége Irodalom: Standovár T., Primack, R.B A Természetvédelmi biológia alapjai oldal, oldal Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk) Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ( old.) Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer sorozat könyvei: Magyar Madár Monitoring Központ Monitorozással kapcsolatos kiadványai (MMM, RTM) MÉTA program

2 Biodiverzitás 1992 Rio Konferencia Biodiverzitás mérésének, monitorozásának szükségessége Nehezen megoldható a minden fajra kiterjedő rendszeres monitorozás alternatív megoldások is kellenek - Biodiverzitás indikátorok - könnyen felismerhető - olcsón felmérhető - jól interpretálható adatok

3 - Indikátorok - kompozíciós (fajösszetétel, diverzitás) - szerkezeti (pl. vegetáció struktúra) - funkcionális (anyagforgalom) Ideális indikátor faj jellemzői: - Egyértelmű taxonómiai státus - Jól ismert biológiai és életmenet-tulajdonságok - Jól ismert környezeti tűrőképesség és válaszok a változásokra - Széles elterjedtség - Korlátozott mozgékonyság - Kis genetikai és ökológiai variabilitás - Populációs trendek jól észrevehetőek - Specialista - Könnyen megtalálható és mérhető - Jelenítsen meg más (politikai, társadalmi, gazdasági) értéket

4 Indikátorok - zászlóshajók (panda, kalifornia kondor) - esernyők és egyebek (siketfajd) - Lépték problémák (a széles elterjedésű fajok más térbeli léptékben jeleznek, mint pl. a specialista rovarfajok) - Törekedni kell több indikátorfaj alkalmazására

5 Kulcsfajok, ritka fajok, domináns fajok

6 Populációk, társulások és a környezet állapotának követése Biodiverzitás Monitorozás Biodiverzitás monitorozás <-> Biomonitoring Biodiverzitás monitorozás: Adott fajok, populációk, társulások állapotának és trendjeinek figyelése Biomonitoring: Populációk, fajok, faj együttesek alkalmazása a fizikiakémiai környezet állapotváltozójának jelzésére

7 Populációk, társulások és a környezet állapotának követése Biodiverzitás Monitorozás Felmérési típusok: - Vizsgálat (Survey): rövid időtartamú standard eljárást használó felmérés - Hosszú távú vizsgálat sorozat (surveillance): hosszú távú adatsorok gyűjtése, az eredményekre vonatkozóan nincs elvárás - Monitorozás: Rendszeres felmérés, célja a standarddal való egyezés igazolása/elvetése, az esetleges eltérések és mértékük feltárása

8 Biodiverzitás Monitorozás Célok: Törvények és egyéb intézkedések hatásosságának értékelése Szabályozást kiszolgáló monitoring Korai vészjelzés

9 Biodiverzitás monitorozás fő típusai 1- Trendmonitorozás Populációk, társulások, társuláskomplexek fluktuációinak, trendjeinek rögzítése a természetestől eltérő viselkedések felismeréséhez, értelmezéséhez 2- Hipotézistesztelő monitorozás Valamilyen ismert vagy várt környezeti hatásnak az élővilág viselkedésére prognosztizált beköveztének tesztelése

10 Biodiverzitás monitorozás alapvető követelménye 1. Megadott mintavételi protokol 1. Hely 2. Idő 3. Taxon(ok) 4. Módszer 2. Kontrollált és pontos taxon azonosítás 3. Standard adattárolási és nyilvántartási rendszer 4. Folyamatos és rendszeres felmérések 5. A monitoring eredmények folyamatos értékelése a szükséges kiegészítések/módosítások biztosítása

11 Biodiverzitás monitorozás alapvető 1. Adatok térbelisége követelménye 1. A felmérési és megfigyelési helyszínek pontos megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben a felmérések ugyanazon a helyen lehessen elvégezni, más a vizsgált területtel kapcsolatos adatbázist fel lehessen használni. 2. Prezencia/abszencia információk gyűjtési lehetőségének biztosítása 1. Megadott térbeli rácsozat használata (pl. UTM kvadrátok különböző léptékben) 3. Korábban kizárólag a különböző léptékű papír alapú térképek és az archív adatok esetében a megfigyelési helyek földrajzi nevei szolgál (pl. Földrajzinév-tár) (NbmR informatikai alapozás kiadvány oldal 4. Napjainkban a GPS online adatbázisok (Google Earth)

12 Biodiverzitás monitorozás alapvető követelménye Vizsgálati módszerek, paraméterek és taxonok az adott monitorozó program céljaitól függően változnak: - Monitorozás által vizsgálandó probléma/kérdés - Vizsgálat térbelisége (országos, regionális, lokális) - Vizsgálatba bevonandó személyek száma és képzettsége - Rendelkezésre álló források - stb.

13 Biodiverzítás monitorozás Magyarországon A Rió-i egyezmény aláírása után (1994) kezdődött meg egy országos monitorozó rendszer kialakítása Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Célja: - Pontos adatok hazánk élővilágáról - Különböző szerveződési szinteken értelmezhető biológiai sokféleség állapotáról és időbeli változásáról A rendszer támogatja mind a trendmonitorozás, mind a hipotézistesztelő monitorozás 1997-ben 11 kötetes kiadványban foglalták össze a hazai biodiverzitás monitorozással kapcsolatos módszertani ajánlásokat.

14 Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Informatikai alapozás (pdf) A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer (pdf) Növénytársulások, társuláskomplexek és élőhelymozaikok (pdf) Növényfajok (pdf) Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak (pdf) Bogarak (pdf) Lepkék (pdf) Kétéltűek és hüllők (pdf) Madarak (pdf) Emlősök és a genetikai sokféleség monitorozása (pdf) Élőhely-térképezés, 2. módosított kiadás (pdf) új!

15 Biodiverzitás Monitorozása A Magyarországon folyó két legjelentősebb, önkéntesek bevonásával zajló monitorozó munka bemutatása: 1.MÉTA program 1.Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)

16 MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) A MÉTA program általános célkitűzése: a hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljeskörű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. az ország nagy léptékű, aktuális élőhelytérképének és élőhelyadatbázisának elkészítése és gondozása, a botanikusok és ökológusok, a társtudományok és a természetvédelem szakembereinek, valamint a természetvédő társadalmi csoportok összefogásának ösztönzése, a tájökológiai ismeretek és szemlélet fejlesztése, a természetvédelmi-ökológiai oktatás és tudatformálás segítése.

17 MÉTA program Részletesen felmérték a természetes és természetközeli gyepeket, mocsarakat, vizes élőhelyeket, őshonos fafajú erdőket, cserjéseket; ugyanakkor csak vázlatosan dokumentáltuk a szántókat, mezőgazdasági területeket, településeket, faültetvényeket, ipari területeket. Á-NÉR alkalmazásával A képen látható tájból felmérték például a gyepeket (sárga), a cserjéseket (narancs) és a ligeterdő maradványokat (kék).

18 A MÉTA térképezés az ország teljes területét mérte fel, nagyrészt között. Ilyen nagyságrendű, egyszerre ennyi embert foglalkoztató vállalkozásra a botanikus-természetvédő szakmában Magyarországon még nem került sor.

19 Élőhelyek jellemzése és kódolása az Á-NÉR alapján - Á-NÉR teljes leírása az NbmR honlapján: - es_2008.pdf - Bevezető jellegű határozó a MÉTA honlapján - Pl. Cserjések (ALFÖLD) galagonya, kökény, vadrózsa cserjései P2b, bodzások P2a (ha csak néhány bokor van, az még nem cserjés) rekettyefűz olyan cserjése, amelynek alján gyepes réti-magaskórós növényzet van, illetve más üde cserjések P2a (a gyalogakácos S6) rekettyefűz olyan cserjése, amely vízben áll, tőzeges, mohás, lápszagú J1a folyópartok fűzbokrosai J3 borókások, galagonyások kisebb nyárfákkal sárga homokon M5 akkor is, ha már inkább erdőképű (a nem homoki borókások P2b) törpemandula, jaj- és parlagi rózsa, csepleszmeggy cserjése M6 (igen ritka típus)

20 A térképezésnek három térbeli egysége van: - MÉTA kvadrát 5' földrajzi hosszúság és 3' földrajzi szélesség által határolt négyszög, hozzávetőlegesen 5,5 6,5 km, vagyis mintegy 35 négyzetkilométer - MÉTA hatszög 35 hektáros szabályos hatszögekből - hatszögön belül az élőhely típusok állományai

21 Mit dokumentálnak? Élőhelyenként: - természetessége, - kiterjedése, a hatszögön belül, - foltmintázat, - környezet hatása, - elszigeteltsége, - veszélyeztető tényezők 35 ha-os hatszögenként: - ökorégiós besorolás, - parlagok aránya, - inváziósokkal borított terület aránya, - van-e legeltetés, kaszálás, - potenciális vegetáció. 35 km2-es kvadrátonként: - az egyes élőhelyek altípusai, változatai, - az élőhelyeket veszélyeztető inváziós fajok és a veszélyeztetés mértéke, - átjárhatóság, - az élőhelyek regenerációja három különböző szituációban.

22 Milyen eredményei vannak a munkának? Alapkutatás: Magyarország Természetes Növényzeti Örökség Atlaszának elkészítése élőhelyek (pl. cseres-tölgyes) országos elemzése egyes régiók, tájegységek (pl. Nyírség) növényzeti és ökológiai elemzése országos léptékű botanikai kutatások tervezése, reprezentatív mintaterületek kiválasztása tájökológiai modellezés vegetációs háttereként a növényzet egyes jellemzőinek együttes elemzésére országos és régió szinten (pl. természetesség és regenerációs képesség) más szakmák tematikus térképeivel összekapcsolt elemzésekre (pl. fontos madárélőhelyek növényzete, klíma és a növényzet kapcsolata)

23 Milyen eredményei vannak a munkának? Alkalmazott kutatás és stratégiai tervezés: összehasonlító természetvédelmi célú értékelésre (pl. ökológiai hálózatok hatékonyságának becslése, idegenhonos, agresszíven terjedő növényfajok vislekedésének és károsító hatásának országos elemzése) természetvédelmi intézkedések várható hatásainak elemzése (pl. a hazai növényzet jövőjének becslése a különböző jogi oltalom alatt álló területek természetvédelmi hatékonyságának figyelembevételével) az ár- és belvízgazdálkodás növényzetre gyakorolt hatásainak értékelése a Tisza, a Duna és kisebb folyóink vízgyűjtőjén a több százezer hektár szántóföldi művelésből kivonandó parlag sorsának elemzése növényzeti szempontból a klímaváltozás országos hatásának modellezésekor vegetációs fedvényként használható urbanizációs, úthálózat-fejlesztési stratégiák növényzetre gyakorolt hatásának országos értékelése agrár-támogatások lehetséges célobjektumainak meghatározása, a várható következmények előrevetítése

24 Milyen eredményei vannak a munkának? Oktatás, tudatformálás: az ország jelenlegi növényzeti örökségének és állapotának megismertetése (mi?, hol?, mennyi?, milyen?) helyi és térségi speciális tananyagok készítése iskoláknak, erdei iskoláknak: az ország növényzete, benne a térséged növényzete, benne a lakóhelyed növényzete (pl. füzetben, könyvben, CD-n, honlapon) közép- és általános iskolai tankönyvfejezetek, atlaszok, szakköranyagok, felsőoktatási jegyzetbe fejezetek, térképek, elemzések, statisztikák készítése tudományos ismeretterjesztő anyagok elkészítése (könyv, CD, Web)

25 A MÉTA fő eredményei: Módszertani újítások: élőhely-osztályozás és raszteres térképezés A MÉTA adatbázis és informatikai szolgáltatásaink Az élőhelytípusok elterjedési térképei Növényzeti örökségünk természetessége Hazai tájaink természetessége Növényzeti örökségünk veszélyeztetettsége Élőhelyeink regeneráció-képessége Helyzetkép Magyarország parlag-borítottságáról Az egyik fő veszély: a terjedő idegenhonos özönnövények A növényzet-alapú természeti tőke index A természetes élővilág éghajlatváltozással szembeni sebezhetőségének becslése

26 MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) Országos Biodiverzitás Monitorozó program nagyszámú önkéntes bevonásával

27 Madarak kitüntetett szerep a biodiverzitás monitorozásban Megfelelő indikátor szervezetek regionális és országos szinten Nagy számban fordulnak elő a legkülönbözőbb élőhelyeken Intenzíven kutatott élőlénycsoport Európai nemzetközi szakmai szervezetek, ajánlások,standardok: EBCC, EURING, BirdLife Időben, térben és mennyiségben kiterjedt visszamenőleges adatok Más élőlényekhez képest kisebb költséggel és rendszeresen (évente) gyűjthető adatok legnagyobb önkéntes felmérő hálózatok A közvélemény által legismertebb élőlénycsoport jelentős érdeklődés

28 Madár monitorozás jellemzői hazai helyzet Hosszútávú adatsorok, pl. fehér gólya 1941-től (Lovászi 1998) Az MME 1974-es megalakulását követően országos programok, Madármonitoring Központ Vízimadár felmérés (Faragó 2006) Ponttérkép program (Haraszthy 1984, Hagemeijer & Blair 1997) Actio Hungarica, CES (Csörgő et al. 1998) Dán-rendszerű Énekesmadár program (Waliczky 1991) Ritka és Telepesen fészkelő Madarak Monitoringja (RTM) (Szép & Waliczky 1993) Mindennapi Madaraink Monitoringja (Szép & Nagy 2002) NBmR (Báldi et al. 1997) Élőhelyek átalakulását vizsgáló programok, Szigetköz, Kis- Balaton (Báldi et al. 1999) Integrált monitoring vizsgálatok (Szép 2003)

29 NBmR madarak alkalmazás Rendszeres felmérési, monitorozó munka beindulása a Nemzeti Parkokban Elsősorban a védett területeken Főként a védett területek kezelését kiszolgáló adatgyűjtés Főként a Nemzeti Parkok munkatársai bevonásával Főként az NBmR által javasolt módszerekkel Nemzeti Parkonként eltérő, a helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodóan változó módszerek alkalmazás Gyűjtött adatok jelentős részben számítógépen nyilvántartva Az MME országos szintű Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja (RTM) MME a védett területeken kívül folytatja a munkát Főként nagyszámú önkéntesek bevonásával NBmR protokol alapján, egységes módszerrel Adatok számítógépes nyilvántartása Hazai és nemzetközi szintű együttműködés a magyar fészkelő állományok helyzetével kapcsolatosan (Birds in Europe kötetek) Forráshiány az önkéntesek munkájának szervezéséhez, országos szintű állomány adatok nyilvántartásához

30 Országos Biodiverzitás Monitorozás Magyarországon és kihívások NBmR Korlátozott információk a változások rendszeres és országos monitorozálására Főként a védett területekre fókuszál Fokozottan védett/védett kis állománynagyságú fajokról gyűjt információt A felmérések a felmérők által kiválasztott területeken és helyszíneken folynak Nem megfelelő reprezentativitás a hazai főbb élőhely típusokra és régiókra nézve MME Korábbi monitoring célú programjai (RTM, Fajspecifikus felmérések, CES gyűrűzések) Korlátozott információk a változások rendszeres és országos monitorozálására Elsősorban ritka fajokra és főként a természetes élőhelyekre irányulnak A felmérések a felmérők által kiválasztott területeken és helyszíneken folynak Nem megfelelő reprezentativitás a hazai főbb élőhely típusokra és régiókra nézve

31 NBmR madarak alkalmazás Eredményes együttműködés a tiszai ciánszennyezés madarak ért hatásainak feltárására ( ) NATURA 2000, SPA területek tervezése során Fajvédelmi programokkal kapcsolatos adatgyűjtésekben Szükséges a védett és nem védett területek állományainak együttes vizsgálata

32 Magyarország Az EU új tagja 2004-től Nagyon fontos lehetőség a.. Számos a természeti állapotot kedvezőtlenül befolyásoló hatás: Lényegesen több pénz a mezőgazdaságban, mint a korábbi évtizedekben Lényegesen intenzívebb és kiterjedtebb infrastruktúrális fejlesztések

33 1. Mesterséges felszinek 2. Mezőgazdasági területek 3. Erdők és természetközeli területek 4. Vizenyős területek 5. Vízfelületek Élőhelyek %-os aránya Magyarországon Élőhelyek aránya Magyarországon a Corine Landcover alapján

34 Állománytrendek, Anglia Mezei pacsirta

35 Állománytrendek, Anglia Mezei veréb

36 Jelentős kihívások a Biodiverzitás Monitorizálásban a XXI.század elején Magyarországon EU csatlakozás Jelentős változások a legjelentősebb hazai élőhelyen, mezőgazdasági területek Jelentős, nagy területekre kiterjedő infrastruktúrális beruházások (autópályák, utak, település fejlesztések, stb) Globális klímaváltozás és következményei

37 A kihívásoknak megfelelő biodiverzitás monitorizálás feltételei Az ország főbb élőhelyeinek természeti állapotára országosan és regionálisan reprezentatív adatgyűjtés Az EU más államaiban folyó hasonló célú munkákkal való kompatibilitás és együttműködés a felmérések és elemzések során Rendszeres (éves) gyakoriságú, más adatbázisokkal (GIS) együttesen kezelhető, statisztikailag sokoldalúan kontrollálható, elemezhető trend adatok biztosítása

38 Madarak kitüntetett szerep a biodiverzitás monitorozásban Európában Madár Monitoring Programok Európa 18 országában Standard felmérő és statisztikai elemző módszerek (TRIM) az állományváltozások elemzésére Pán-Európai Gyakori Madár Monitoring program (EBCC) a biodiverzitás monitorozására

39 Pán-Európai Gyakori Madár Monitoring Gyakori madarakra fókuszál Véletlen alapon történő mintaterület kijelölés országosan és regionálisan Kiterjedt önkéntes felmérő hálózat Reprezentatív adatok a főbb élőhelyeken mutatkozó állomány trendekről Biodiverzitás Indikátorok a főbb élőhely típusok állapotáról

40 Biodiverzitás Indikátor RSPB/EBCC/BirdLife A döntéshozók és a közvélemény számára a természeti állapot helyzetének jellemzése - könnyen értelmezhető módon Átlag (±SE) populációs index az adott élőhelyre jellemző fajok populáció indexei alapján minden évre TRIM alapján számolt faj populációs indexek felhasználásával Egységes európai fajlista a vizsgált csoportok esetében

41 Biodiverzitás Indikátor Mezőgazdasági élőhelyek specialistái (EBCC) (Közép-Európa): tengelic, örvös galamb, citromsármány, vörös vércse, búbos pacsirta, füsti fecske, tövisszúró gébics, sordély, sárga billegető, mezei veréb, rozsdás csuk, vadgerle, seregély, mezei poszáta, bíbic, mezei pacsirta Erdei élőhelyek specialistái (Közép-Európa): erdei pityer, rövidkarmú fakusz, meggyvágó, kis fakopáncs, fekete harkály, örvös légykapó, kormos légykapó, szajkó, kerti geze, nyaktekercs, fülemüle, szürke légykapó, sárgarigó, fenyves cinege, kék cinege, barát cinege, kerti rozsdafarkú, csilp-csalp füzike, sisegő füzike, zöld küllő, erdei szürkebegy, sárgafejű királyka, csuszka, kerti poszáta Egyéb gyakori fajok: őszapó, egerészölyv, kenderike, zöldike, csóka, dolmányos varjú, kakukk, nagy fakopáncs, nádi sármány, vörösbegy, erdei pinty, barázdabillegető, széncinege, fitisz füzike, szarka, barátposzáta, ökörszem, fekete rigó, énekes rigó, szőlőrigó, búbos banka

42 Európai biodiverzitás indikátorok a gyakori madarak alapján A közös agrárpolitika (CAP) drámai hatásának detektálása a mezőgazdasági élőhelyeken, kedvezőtlen helyzet az erdős területeken (EU területén, )

43 Biodiverzitás Indikátorok EU Structural Indicators RSPB/EBCC/BirdLife A természeti állapot helyzetének jellemzése a főbb élőhely típusokra: Agrár élőhelyek egyike a Közös Agrár Politika (CAP) 7 mandatory baseline indicator -nak Erdős területek Gregory, R. D., Noble, D., Field, R., Marchant, J., Raven, M. and Gibbons, D. W. (2003). Using birds as indicators of biodiversity. In: Szép, T., Blair, M. and Báldi, A. (eds.) Bird Numbers 2001, Monitoring for Nature Conservation. Proceedings of the 15th International Conference of the EBCC.- Ornis Hungarica 12-13: Gregory, R.D., van Strien, A.J., Vorisek, P., Gmelig Meyling, A. W., Noble, D. G., Foppen, R. P. B. & Gibbons, D.W. (2005). Developing indicators for European birds. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 360, Átlag (±SE) populációs index az adott élőhelyre jellemző fajok populáció indexei alapján minden évre TRIM alapján számolt faj populációs indexek felhasználásával Egységes európai fajlista a vizsgált csoportok esetében

44 Biológiai sokféleség megőrzése Magyarországon NATURA 2000 területek az ország területének közel 20%-a Rendkívüli jelentőségű, hogy mi történik az ország maradék 80%-án Országos és regionális információkra van szükség a biodiverzitás állapotáról

45 Az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM), Gyakori madarak random mintavételezésen alapuló monitorizálása (MMM) Európai Pilot program közel 1000 magyar önkéntes felmérő közreműködésével, az RSPB, EBCC támogatása ( ) és a KvVM (NBmR) hozzájárulása (2004-) révén - Szép, T. and Gibbons, D Monitoring of common breeding birds in Hungary using a randomised sampling design. The Ring 22: Szép, T. és Nagy, K Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Az első országos, általános madarakon alapuló biodiverzitás monitoring program Közép-, Kelet-Európában: Megfelelő mintavételezési módszerrel Standard felmérési módszerrel Gyakori fajokat vizsgáló Reprezentatív adatok az ország főbb élőhelyeiről és régióiról

46 Terület kiválasztása I. Szemi-random kiválasztása a felmérendő 2.5*2.5km-es UTM négyzeteknek A megfigyelő min. 100 km 2 területe(ke)t ad meg, amelyen belül Random módon jelölik ki a 2.5*2.5 km UTM felmérendő négyzete(ke)t

47 Terület kiválasztása II. 15 felmérési pont kiválasztása az UTM négyzeten belül, a Latin négyzet módszer alapján - reprezentatív Térképek a pontos helyszín megadásához

48 Standard felmérési módszer Felmérés a pontokon: - 5 perces számlálás minden ponton két alkalommal egy évben - Madarak számolása és helyzetük ábrázolása - Élőhelyek térképezése (Á- NÉR) 100m sugáron belül

49 Felmérők fajfelismerés vizsgálata Minden évben a felmérő önkénteseknek nyilatkozni kell arról, hogy a Magyarországon előforduló fajokat miként tudják felismerni - Miként tudja felismerni az adott fajt? Csak látvány alapján Csak hang alapján Látvány és hang alapján Bizonytalan a felismerésben Mi az oka az adott faj hiányának az adott területen: 1- valós hiány, nem fordul ott elő 2- A felmérő bizonytalan az adott faj azonosításában

50 .

51 Az élőhelyek eloszlása az MMM-ben felmért területeken és országosan a Corine Landcover alapján Élőhelyek %-os aránya az adott területen 1. Mesterséges felszinek 2. Mezőgazdasági területek 3. Erdők és természetközeli területek 4. Vizenyős területek 5. Vízfelületek Ország teljes területe Felmért terület

52 Állomány trendek a fészkelő fajoknál között (statisztikailag szignifikáns, p<0.05): - 4 faj erős csökkenés évi 5%-t meghaladó csökkenés -réti tücsökmadár, erdei pacsirta, kerti poszáta, szürke légykapó - 16 faj mérsékelt csökkenés - rövidkarmú fakusz, piroslábú cankó, gyurgyalag, molnár fecske, berki tücsökmadár, csicsörke, füsti fecske, fürj, búbos pacsirta, kis őrgébics, tőkés réce, énekes nádi poszáta, kakukk, mezei pacsirta, barázda billegető, házi veréb - 15 faj mérsékelt növekedés -erdei pinty, énekes rigó, sárga billegető, balkáni gerle, barátka, zöldike, bíbic, mezei veréb, házi rozsdafarkú, meggyvágó, dolmányos varjú, hantmadár, parlagi galamb, szárcsa, nagykócsag - 4 faj erőteljes növekedés - évi 5%-t meghaladó növekedés - őszapó, örvös légykapó, szürkegém, kékgalamb

53 Populáció index (1999=100%, ±SE) Füsti fecske Hirundo rustica fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -7,0% (SE -9,9-4,2), p=0,

54 Füsti fecske

55 Füsti fecske

56 Populáció index (1999=100%, ±SE) Kakukk 120 Cuculus canorus fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -3,5% (SE -5,9-1,1), p=0,

57 Kakukk

58 Kakukk

59 Populáció index (1999=100%, ±SE) Szürke légykapó 140 Muscicapa striata fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -10,7% (SE -16,2-5,1), p=0,

60 Szürke légykapó

61 Populáció index (1999=100%, ±SE) Kerti poszáta Sylvia borin fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -18,9% (SE -27,2-10,7), p=0,

62 Populáció index (1999=100%, ±SE) Molnárfecske Delichon urbica fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -8,1% (SE -12,7-3,4), p=0,

63 Populáció index (1999=100%, ±SE) Csicsörke 120 Serinus serinus fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -7,2% (SE -10,3-4,1), p=0,

64 Populáció index (1999=100%, ±SE) Fürj Coturnix coturnix fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -6,6% (SE -10,2-3,0), p=0,

65 Populáció index (1999=100%, ±SE) Búbos pacsirta Galerida cristata fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -6,4% (SE -10,6-2,1), p=0,

66 Populáció index (1999=100%, ±SE) Mezei pacsirta 140 Alauda arvensis fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -3,1% (SE -4,5-1,7), p=0,

67 Mezei pacsirta

68 Mezei pacsirta

69 Populáció index (1999=100%, ±SE) Barázdabillegető 140 Motacilla alba fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -2,8% (SE -5,5 0,0), p=0,

70 Populáció index (1999=100%, ±SE) Házi veréb Passer domesticus fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: -2,6% (SE -4,6-0,6), p=0,

71 Házi veréb

72 Házi veréb

73 Populáció index (1999=100%, ±SE) Mezei veréb 250 Passer montanus fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 4,8% (SE 2,8 6,9), p=0,

74 Mezei veréb

75 Mezei veréb

76 Populáció index (1999=100%, ±SE) Erdei pinty 140 Fringilla coelebs fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 2,2% (SE 0,6 3,8), p=0,

77 Populáció index (1999=100%, ±SE) Énekesrigó Turdus philomelos fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 2,7% (SE 0,1 5,3), p=0,

78 Populáció index (1999=100%, ±SE) Sárga billegető Motacilla flava fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 2,9% (SE 0,5 5,3), p=0,

79 Populáció index (1999=100%, ±SE) Barátka Carduelis chloris fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 3,9% (SE 2,3 5,5), p=0,

80 Populáció index (1999=100%, ±SE) Meggyvágó Coccothraustres coccothraustes fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 5,1% (SE 0,7 9,5), p=0,

81 Populáció index (1999=100%, ±SE) Dolmányos varjú 350 Corvus corone cornix fészkelési időszak / breeding season éves változás / annual change: 8,3% (SE 3,6 13,0), p=0,

82 index (%) Főbb élőhelyek helyzete Európában a gyakori madarak alapján common farmland sp. (36) common forest sp. (29) all common sp. (135) EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands

83 index (%) Főbb élőhelyek helyzete Európában a gyakori madarak alapján New EU 12 Old EU EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands

84 Biodiverzitás indikátor érték (1999-hez viszonyítva) Főbb élőhelyek helyzete Magyarországon a gyakori madarak alapján (EBCC fajlista alapján) Agrár élőhelyek Indexe (FBI) Erdei élőhelyek Év

85 Statisztikailag szignifikáns (p<0.05) állomány trendek a fészkelő fajoknál között (sárga szín: hosszútávon vonuló fajok): - 4 faj erős csökkenés évi 5%-t meghaladó csökkenés -réti tücsökmadár, erdei pacsirta, kerti poszáta, szürke légykapó - 16 faj mérsékelt csökkenés - rövidkarmú fakusz, piroslábú cankó, gyurgyalag, molnár fecske, berki tücsökmadár, csicsörke, füsti fecske, fürj, búbos pacsirta, kis őrgébics, tőkés réce, énekes nádiposzáta, kakukk, mezei pacsirta, barázda billegető, házi veréb - 15 faj mérsékelt növekedés -erdei pinty, énekes rigó, sárga billegető, balkáni gerle, barátka, zöldike, bíbic, mezei veréb, házi rozsdafarkú, meggyvágó, dolmányos varjú, hantmadár, parlagi galamb, szárcsa, nagykócsag - 4 faj erőteljes növekedés - évi 5%-t meghaladó növekedés - őszapó, örvös légykapó, szürkegém, kékgalamb

86 Száz leggyakoribb fészkelő faj csoportjai vonulási stratégia alapján Állandók: Balkáni fakopáncs Balkáni gerle Barátcinege Búbos pacsirta Csuszka Dolmányos varjú Egerészölyv Fácán Fekete harkály Fogoly Házi veréb Héja Holló Karvaly Kis fakopáncs Közép fakopáncs Mezei veréb Nagy fakopáncs Őszapó Parlagi galamb Rövidkarmú fakusz Sordély Szajkó Szarka. Vetési varjú Zöld küllő Részlegesen vonulók: Bölömbika Citromsármány Erdei pinty Fekete rigó Kék cinege Kenderike Léprigó Megyvágó Nádi sármány Ökörszem Szárcsa Széncinege Tengelic Tőkés réce Vörös vércse Zöldike Rövidtávon vonulók: Barátposzáta Barázdabillegető Bíbic Búbosbanka Cigánycsuk Csicsörke Csilpcsalpfüzike Dankasirály Énekes rigó Erdei pacsirta Fürj Házi rozsdafarkú Kárókatona Kék galamb Mezei pacsirta Nagy kócsag Örvös galamb Piroslábú cankó Réti pityer Seregély Vadgerle Vörösbegy Hosszútávon vonulók: Bakcsó Barna rétihéja Berki tücsökmadár Cserregő nádiposzáta Énekes nádiposzáta Erdei pityer Fehér gólya Fitiszfüzike Foltos nádiposzáta Fülemüle Füsti fecske Gyurgyalag Hantmadár Kabasólyom Kakukk Karvalyposzáta Kerti geze Kerti poszáta Kis őrgébics Kis poszáta Mezei poszáta Molnárfecske Nádi tücsökmadár Nádirigó Nyaktekercs Örvös légykapó Partifecske Réti cankó Réti tücsökmadár Rozsdás csuk Sárga billegető Sárgarigó Sisegő füzike Szürke légykapó Töviszúró gébics Vörös gém

87 S Sta.

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

A kurzussal kapcsolatos információk elérhetősége http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm Irodalom: Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai. 35-57 oldal, 265-281 oldal Pásztor

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet op/biodiverzitas_monitorozas.

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet   op/biodiverzitas_monitorozas. Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tam op/biodiverzitas_monitorozas.pdf Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk). 2007. Ökológia.

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet op/biodiverzitas_monitorozas.

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet   op/biodiverzitas_monitorozas. Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tam op/biodiverzitas_monitorozas.pdf Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk). 2007. Ökológia.

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet op/biodiverzitas_monitorozas.

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet  op/biodiverzitas_monitorozas. Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tam op/biodiverzitas_monitorozas.pdf Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk). 2007. Ökológia.

Részletesebben

MTA, Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet

MTA, Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet Budapesti Agrártájak Corvinus elemzése növénytani Egyetemés madártani mérőszámok alapján Prezentáció cím egy Nagy vagy Gergő két Gábor sor, 1, Czúcz balrazárva Bálint 2 1 BCE, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési

Részletesebben

BCE, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék. MTA, Ökológiai és Botanikai Intézet

BCE, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék. MTA, Ökológiai és Botanikai Intézet Budapesti Élőlények tájindikátorként Corvinus Egyetem való alkalmazhatósága a tájértékelésben Prezentáció cím egy Nagy vagy Gergőkét Gábor sor, 1, Czúcz balrazárva Bálint 2 1 BCE, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet op/biodiverzitas_monitorozas.

Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet  op/biodiverzitas_monitorozas. Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tam op/biodiverzitas_monitorozas.pdf Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk). 2007. Ökológia.

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Természetvédelem III. KVB1310(L)

Természetvédelem III. KVB1310(L) Természetvédelem III. KVB1310(L) Tankönyv: Standovár T. és Primack R.B. 2001. A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest A kurzussal kapcsolatos aktuális információk: http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon T E R M É S Z E T V É D E L E M Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon Dr. Varga Ildikó Vidékfejlesztési Minisztérium Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15.

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ részletes, szöveges 2011. évi beszámolója letölthető

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Élőhelyvédelemhez kapcsolódó dokumentációk a gyakorlatban. Élőhelyvédelem

Élőhelyvédelemhez kapcsolódó dokumentációk a gyakorlatban. Élőhelyvédelem Élőhelyvédelem Élőhelytérképezés Az ÁNÉR első változata 1997-ben jelent meg a hazai NBmR fejlesztéseként. (Ez még nagyban hasonlított a klasszikus cönológiai rendszerhez.) A folyamatos adatgyűjtés és tapasztalat

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület Utoljára módosítva: 2014-10-09 09:09:00 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Tatabánya A terület kiterjedése: 1783.4646

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Túrkeve, 2015. március 25. Tájtörténet és a természetvédelem története Tájtörténet és a természetvédelem

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a madarakra

A klímaváltozás hatása a madarakra A klímaváltozás hatása a madarakra Csörgő Tibor ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Szent László Gimnázium 2011. október 27. Lehetséges változások (Lokális) kihalás Fenotípusos plaszticitás

Részletesebben

MME adatbázisok. Dr. Szép Tibor, Nagy Károly, Kecskés Zsolt

MME adatbázisok. Dr. Szép Tibor, Nagy Károly, Kecskés Zsolt MME adatbázisok Dr. Szép Tibor, Nagy Károly, Kecskés Zsolt Biológiai adatbázisok és adattárolás - Munkaértekezlet Debreceni Egyetem, Kezdetek Az MME 1974-es megalakulásától kezdve nagy jelentőségű a ritka

Részletesebben

A madár-monitorozás. Szép Tibor. Ornis Hungarica 10: 1-16. 2000. 1. Bevezetés. egyik legnagyobb hagyományokkal, legnagyobb

A madár-monitorozás. Szép Tibor. Ornis Hungarica 10: 1-16. 2000. 1. Bevezetés. egyik legnagyobb hagyományokkal, legnagyobb Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:41 Page 1 Ornis Hungarica 10: 1-16. 2000 A madár-monitorozás új módszerei és lehetõségei Szép Tibor Szép, T. 2000. New methods and possibilities in bird monitoring. Ornis

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dombóvári Kis-Konda-patak Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:29:29 Megye: Tolna Községhatár: Dombóvár A terület kiterjedése: 17.0225 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért?

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vizes élőhelyeinken Gödöllő, 2016. május 20. A vizes élőhelyek

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

A kurzussal kapcsolatos információk elérhetősége http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm Irodalom: Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai. 35-57 oldal, 265-281 oldal Pásztor

Részletesebben

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Turizmuson túl: az élővilág meghatározó szerepe az életminőségben. Török Katalin MTA Ökológiai Kutatóközpont

Turizmuson túl: az élővilág meghatározó szerepe az életminőségben. Török Katalin MTA Ökológiai Kutatóközpont Turizmuson túl: az élővilág meghatározó szerepe az életminőségben Török Katalin MTA Ökológiai Kutatóközpont Csak rekreáció, nyaralás, tanulás? Közbeszédben: Élővilág: mint érdekesség, kiállítási tárgy

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA

AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA ...hogy élni tudjunk a természet adta lehetőségekkel AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA TESTI-LELKI FELTÖLTŐDÉS AZ ÖKOTURISZTIKA SZEREPE AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSBEN Sopron, 2018. május

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Élővilág Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) 7. Környezeti adatok: Élővilág 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, Környezetmérnöki Tanszék Élővilág Védett értékek NP,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezeti adatok: Élővilág 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Élővilág Élővilág Védett értékek

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. május 9. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ A Fenntartható

Részletesebben

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben Vaszócsik Vilja területi tervező Lechner Nonprofit Kft. PhD-hallgató SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

Natura 2000 célok megvalósítása erdőterületeken

Natura 2000 célok megvalósítása erdőterületeken Király Gergely Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar Natura 2000 célok megvalósítása erdőterületeken ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG A Natura 2000 hálózat kijelölésnek szempontjai

Részletesebben

15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme

15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme 15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme Kovács Eszter "A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében Keszthely, 2017.05.19-20 Európai helyzet (1) Adottságok:

Részletesebben

Javaslat a. Gyurgyalag fészkelőhely ex szeméttelep. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette:

Javaslat a. Gyurgyalag fészkelőhely ex szeméttelep. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Javaslat a Gyurgyalag fészkelőhely ex szeméttelep települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kerényi Zoltán (MME 5.sz. Gödöllői HCS.), Nagy Andrea (Galgamenti Népfőiskola) Galgahévíz 2017 I.

Részletesebben

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni?

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Standovár Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Előadás tartalma I. Miért kell foglalkozni a természetesség mérésével?

Részletesebben

Természetvédelem III. KVB1310(L)

Természetvédelem III. KVB1310(L) Természetvédelem III. KVB1310(L) Tankönyv: Standovár T. és Primack R.B. 2001. A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Esettanulmány gyűjtemény: Goodall, J., Hudson, G. és Maynard

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás

Biodiverzitás Monitorozás Biodiverzitás Monitorozás Szerzők: Dr. Szép Tibor (Nyíregyházi Főiskola), Dr. Margóczi Katalin (Szegedi Tudományegyetem) és Dr. Tóth Albert (Debreceni Egyetem) Lektorálta: Dr. Báldi András Készült a TÁMOP

Részletesebben

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4.

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Környezeti nevelés a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban Mottó: Védeni csak azt tudjuk, amit

Részletesebben

Természetvédelem. Természetvédelmi értékcsoportok 2. A vadon élő állatfajok és állattársulások védelme

Természetvédelem. Természetvédelmi értékcsoportok 2. A vadon élő állatfajok és állattársulások védelme Természetvédelem Természetvédelmi értékcsoportok 2. A vadon élő állatfajok és állattársulások védelme Magyarország állatvilága - Magyarországon kb. 32 000 állatfaj ismert - Vélhetően a teljes faunát 40-42

Részletesebben

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása 2008. 1. 9. III. PROJEKT Magyarország élőhelyei Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása. A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása Kalotás Zsolt 3,

Részletesebben

2002 302 2003 254 (természetvédelmi különbözeti vizsga, új madárgyűrűzési vizsgák) 2004 268 2005 281 2006 303 (2006. szeptember 8.

2002 302 2003 254 (természetvédelmi különbözeti vizsga, új madárgyűrűzési vizsgák) 2004 268 2005 281 2006 303 (2006. szeptember 8. Az MME Madárgyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály beszámolója (2002-2006) SZO vezetőség: Dr. Csörgő Tibor (elnök), Bagyura János, Benei Béla (2004-től, Palkó Sándor helyén), Dr. Gyurácz József, Kalocsa

Részletesebben

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring Konzervációbiológia 6. előadás Élőhelyminősítés és monitoring Élőhelyek minősítése Kiemelt fajcsoportok vizsgálata Élőhelyminősítés Élőhelytipológia Védendő élőhelyek, Natura 2000 Hatásbecslés, monitoring

Részletesebben

MONITOROZÁSI PROTOKOLLOK KIALAKÍTÁSA A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS ORSZÁGOS PROGRAMJAI SZÁMÁRA

MONITOROZÁSI PROTOKOLLOK KIALAKÍTÁSA A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS ORSZÁGOS PROGRAMJAI SZÁMÁRA MONITOROZÁSI PROTOKOLLOK KIALAKÍTÁSA A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS ORSZÁGOS PROGRAMJAI SZÁMÁRA Horváth András 1, Bartha Sándor, Virágh Klára, Somodi Imelda, Szitár Katalin, Molnár

Részletesebben

Magyarországi UTM kvadrátok térinformatikai adatbázisa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél

Magyarországi UTM kvadrátok térinformatikai adatbázisa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél Magyarországi UTM kvadrátok térinformatikai adatbázisa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Tanszék Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, 4400

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

A civil mozgalmak szerepe a biodiverzitás-védelmében BirdLife/MME biodiverzitás védelmi stratégiája különös tekintettel az erdőkre

A civil mozgalmak szerepe a biodiverzitás-védelmében BirdLife/MME biodiverzitás védelmi stratégiája különös tekintettel az erdőkre A madárbarát Magyarországért! A civil mozgalmak szerepe a biodiverzitás-védelmében BirdLife/MME biodiverzitás védelmi stratégiája különös tekintettel az erdőkre Halmos Gergő Erdőfórum Kőszeg 2010 december

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

2 Gyűrűzők 2010-ben a Madárgyűrűzési Központ 7 új madárgyűrűzőt regisztrált, így az év végén összesen 356 madárgyűrűzőt tartottunk nyilván (2010. dece

2 Gyűrűzők 2010-ben a Madárgyűrűzési Központ 7 új madárgyűrűzőt regisztrált, így az év végén összesen 356 madárgyűrűzőt tartottunk nyilván (2010. dece 1 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központ 1121 Budapest, Költő u. 21. Tel.: (1) 275-6247 Fax: (1) 275-6267 E-mail: ringers@mme.hu A Madárgyűrűzési Központ 2010. évi beszámolója

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Prof. Dr. Rakonczai János Dr. Szilassi Péter SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 2017. március 28. Lajosmizse Alapkérdés: van-e globális klímaváltozás?

Részletesebben

Madárgyűrűzési Központ Budapest 1121 Költő u. 21. 2006. március 31.

Madárgyűrűzési Központ Budapest 1121 Költő u. 21. 2006. március 31. Madárgyűrűzési Központ Budapest 1121 Költő u. 21. 2006. március 31. A Madárgyűrűzési Központ 2005. évi munka beszámolója A KvVM-TVH és az MME között 2004. november 12-én létrejött megállapodás alapján

Részletesebben

Integrált Monitoring vizsgálatok - Partifecske monitoring a Tiszán

Integrált Monitoring vizsgálatok - Partifecske monitoring a Tiszán Integrált Monitoring vizsgálatok - Partifecske monitoring a Tiszán Vonuló madarak A hosszú távon vonuló fajok nagyszámú, egymástól távoli területet használnak életük során jelentős természetes és emberi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

A Madárgyűrűzési Központ évi beszámolója március 27.

A Madárgyűrűzési Központ évi beszámolója március 27. A Madárgyűrűzési Központ 216. évi beszámolója 217. március 27. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központ 1121 Budapest, Költő u. 21. Tel.: (1) 275-6247 Fax: (1) 275-6267 E-mail:

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

A HOMOKI ERDŐSSZTYEPP MINTÁZATAI, ÉRTÉKEI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNA-TISZA KÖZÉN

A HOMOKI ERDŐSSZTYEPP MINTÁZATAI, ÉRTÉKEI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNA-TISZA KÖZÉN Dr. Vadász Csaba Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság A HOMOKI ERDŐSSZTYEPP MINTÁZATAI, ÉRTÉKEI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNA-TISZA KÖZÉN ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A Keleti-Bakony közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megóvása és helyreállítása (LIFE07 NAT/H/000321)

A Keleti-Bakony közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megóvása és helyreállítása (LIFE07 NAT/H/000321) A Keleti-Bakony közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megóvása és helyreállítása (LIFE07 NAT/H/000321) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tevékenysége a projekt alatt Petróczi Imre Balaton-felvidéki

Részletesebben

A INSPIRE Direktíva természetvédelmi vonatkozásai

A INSPIRE Direktíva természetvédelmi vonatkozásai A INSPIRE Direktíva természetvédelmi vonatkozásai Dr. TAKÁCS András Attila takacsa@mail.kvvm.hu Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Informatikai Osztály A Természetvédelmi Információs

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK MSc. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK június 12. NAPPALI, LEVELEZŐ

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK MSc. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK június 12. NAPPALI, LEVELEZŐ TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK MSc ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2017. június 12. NAPPALI, LEVELEZŐ Természetvédelmi mérnök MSc szak Záróvizsga A tételsor: Az ökoszisztémák csoportosítása. Az ökológiai rendszerek változása

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 2018. Feladatlap Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei - már 15. - Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő

Részletesebben

A Madárgyűrűzési Központ 2012. évi beszámolója. 2013. március 29.

A Madárgyűrűzési Központ 2012. évi beszámolója. 2013. március 29. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központ 1121 Budapest, Költő u. 21. Tel.: (1) 275-6247 Fax: (1) 275-6267 E-mail: ringers@mme.hu 1 A Madárgyűrűzési Központ 2012. évi beszámolója

Részletesebben

2016. Október 27., Gödöllő

2016. Október 27., Gödöllő A Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken projekt, MME biotikai felmérések Nagy Dénes, Nagy Zsolt, Halpern Bálint, Boldogh Sándor Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI A magyarországi földhasználatváltozás modellezése és Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI előrejelzése A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése 2015. 11. 19. A Magyarország hosszú

Részletesebben

A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból

A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból Nagy Dénes Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Biharugra 2009. szeptember 24. Kárókatona; kormoránnak is mondják. Úszik, mint

Részletesebben

Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index

Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index Biró Marianna és Molnár Zsolt 1 Összeállította: Biró Marianna és Molnár Zsolt (MTA ÖK ÖBI, Vácrátót)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben