Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez"

Átírás

1 Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez (A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 13-ai ülésén meghozott 281/2012. (XII. 13.) számú határozatában foglaltak szerint) 1

2 B e v e z e t ő A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (rövidítve: KKK KIKSZ) (továbbiakban: Támogató), a Közlekedési Operatív Program keretén belül a városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP kódszámú felhívást tett közzé. A felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által alkotott konzorcium (Kedvezményezett) április 15-én KÖZOP azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be. A pályázat támogatását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a szakmai területért felelős miniszter előterjesztése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján a konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Kormány kérelmezte az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz, mely jóváhagyást megkapták. A Támogatási Szerződés a Kedvezményezett részéről szeptember 11- én a Támogató megbízásából a KKK KIKSZ képviselője által október 28-án aláírásra került. A Támogatási Szerződés ellenjegyzése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről október 29-én megtörtént. Megalakult a Program Megvalósítási Egység: PME felépítése: Projektgazda: Pajna Zoltán alpolgármester PME vezető: Varga László Főosztályvezető Tagok: Kovács Lászlóné Főosztályvezető Szűcs László Osztályvezető Az eredeti támogatási szerződésben: Nyulasi András Projekt menedzser Nagy Attila DKV Vezérigazgató Pongor Csaba DKV Műszaki Igazgató Kaskötő János DKV Gazdasági Igazgató A finanszírozás mértéke: 89,72 % támogatás 76,26% EU támogatás 13,46% operatív program 10,28% Önkormányzat (kedvezményezett önereje) A projekt összköltsége: Ft 2

3 A Kormány 1330/2012. (IX.7) sz. határozata a projekt többlettámogatását tette lehetővé, ezért a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása alapján jelenleg a projekt elszámolható nettó összköltsége Ft, a finanszírozás mértéke: 90,75 % támogatás 85 % EU támogatás 15 % operatív program 9,25% Önkormányzat (kedvezményezett önereje) I. fejeze t A projekt tartalma A projekt két al-projektből áll: I. Komplex villamosvasút infrastruktúraépítés, II. Járműbeszerzés. I. Komplex villamosvasút infrastruktúraépítés: Ez az al-projekt tartalmazza a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítését a Péterfia utcától a Doberdó utcai végállomásig. A továbbiakban az 1-es viszonylattal közös szakaszon (Petőfi tér - Péterfia utca) át kell építeni a megállóhelyeket az új, ezzel a projekttel párhuzamosan beszerzésre kerülő, alacsonypadlós járművek részére, továbbá ezen a szakaszon új földkábel-hálózatot kell kiépíteni. Elvégzendő a Petőfi téri végállomás teljes átépítése. Az új építésű szakaszon meg kell valósítani a teljes vasúti infrastruktúrát, a pálya, a felsővezeték, az áramellátás és a megállóhelyek vonatkozásában, továbbá el kell végezni a kapcsolódó útépítéseket és közműkiváltásokat is. A járműtelepet üzem alatt teljesen át kell építeni a megnövekedett igényeknek megfelelően. E mellett el kell végezni minden olyan átalakítást (épületeken belül és kívül), amely az új jármű fogadását és üzemeltetését biztosítja, és feltétele a végleges használatba-vételi engedélynek. Az engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. 3

4 A műszaki tartalom: Vonali infrastruktúra: 2-es vonal vfm ( 2 vágányos) vfm (1 vágányos) 2 db új áramátalakító ( Mikszáth Kálmán utca Salétrom telep ) Utas tájékoztató rendszer építése Salétrom utcai járműtelep: (5000 m2-es új járműjavító és tároló csarnok építése, technológiai berendezések telepítése, meglévő műhelysor teljes rekonstrukciója, járműtelepi komplex villamosvasúti infrastruktúra átépítése, új út- és közműhálózat építése) Közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás indult a debreceni 2-es villamos projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában. Az ajánlati felhívásban a Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés a Debrecen városi villamoshálózat (2-es vonal) fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó nagyprojekt keretén belül, a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának megépítésére, a kapcsolódó teljes infrastruktúrára, valamint a DKV Zrt. Debrecen, Salétrom utcai telephelyének átépítésére és a 2 db áramátalakító épület kivitelezési munkálataira, és a kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervezési munkálatokra a FIDIC Sárga Könyv szerint. Ajánlati felhívás feladásának dátuma: szeptember. 28. A Komplex villamosvasút infrastruktúra közbeszerzési eljárás során előírt feltételek: Az Ajánlatkérő a Vállalkozó részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írta elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig terjed. A Vállalkozó további, a szerződést biztosító mellékkötelezettségei: Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: HUF/nap. A késedelmes napok száma, ha eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét: HUF. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. 4

5 Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett kivitelezési munkarész nettó összegének 20 %-a. Minőségi kötbér max. 3 alkalommal (3 különböző részteljesítés hibás teljesítése) érvényesíthető, a negyedik esetben a megrendelő jogosult a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a korábban 3 alkalommal ténylegesen sor is került hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a munkálatoknak az ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér vállalását írja elő, melynek mértéke a Vállalkozó részére addig kifizetett összeg, valamint annak kamata (mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese). A meghiúsulási kötbér vállalása az ajánlat érvényességének feltétele, részleteit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Teljesítési garancia: A Vállalkozónak a szerződés hibás teljesítésére és meghiúsulás esetére teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozási díj + 4 % tartalékkeret) 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő munkanap. A jótállási garancia: Megrendelő a Vállalkozóval szemben a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jótállási időszakra, így az jótállási garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jótállási garancia mértéke: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozási díj + 4 % tartalékkeret) 5 %-a, a fentebb leírtaknak megfelelően. Kezdete a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 2. munkanap, vége a szerződés garanciális időszak lezárását (60 hónap) követő munkanap. Finanszírozási és fizetési feltételek: A megrendelő a Vállalkozó részére előleget, továbbá 4 részszámla és a végszámla összegét fizeti meg. Az előleg elszámolása: A Vállalkozó az előleget a szerződéses összeg tartalékkeret nélküli ajánlati árának 20 %-ában határozta meg. Az előleget az utolsó részszámláig négy egyenlő részletben köteles a Vállalkozó elszámolni, azok a 4 részszámlából kerülnek arányosan levonásra 5

6 A részszámlák elszámolása: A részszámlák az ajánlati dokumentációban, valamint annak organizációs terv fejezetében rögzített építési szakaszokra vonatkozó ütemezés, készültségi foka szerint meghatározott műszaki tartalom alapján, a Vállalkozó által megajánlott ütemezés szerinti részletekben kell elszámolni. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, tartalékkeret nélküli szerződéses összege 80 %-át nem haladhatják meg. A részszámlákat a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla elszámolása: A végszámla benyújtására a projekt rendeltetés szerinti használatra és próbaüzem megtartására alkalmas műszaki állapot elérését követően, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően kerülhet sor. A kifizetés 60 napos határidőre történik a KSZ-tel kötendő támogatási szerződés és az erről rendelkező előírások szerint. A részszámlákat és a végszámlát a tárgyi eszköz tulajdonosának nevére szólóan kell kiállítani (Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: A Vállalkozónak az alkalmasság megítéléséhez az alábbi adatokat kellett az ajánlatához csatolni: a tárgyévet megelőző 5 év (2004., 2005., 2006., 2007., 2008.) legjelentősebb szerződéseinek ismertetését, továbbá a hozzá kapcsolódó referenciaigazolást, a teljesítéshez rendelkezésre álló berendezések, eszközök illetőleg műszaki felszereltség leírását és cégszerű nyilatkozatot az eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, felsorolását, képzettségüket és végzettségüket igazoló okmányok, és a kamarai, vagy egyéb nyilvántartásba, névjegyzékbe vételre vonatkozó határozat másolatát, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzot, ISO vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, az egyenértékű intézkedés, az irányelv, vagy a rendszer leírása, amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, akkor az arra vonatkozó igazolás. 6

7 Kizáró okok: A Megrendelő alkalmatlannak minősíti a Vállalkozót, ha nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 5 évben (2004., 2005., 2006., 2007., 2008.) az alábbi tartalmú városi környezetben megvalósított, teljesített kivitelezési referenciák mindegyikével: legalább 1 db, (egy szerződésből származó) minimum vm olyan villamosvasúti burkolt pályára és kapcsolódó áramellátási infrastruktúrára vonatkozó építési referenciával, mely magában foglal villamosvasúti burkolt pályaépítést, felsővezeték rendszer, földkábel hálózat, áram-visszavezetési rendszer, peronberendezés kiépítési munkákat egyaránt, egy vagy több szerződésből származó összesen minimum 5 csoport burkolt vályús sínes (Ph) rendszerű kitérő beépítésére vonatkozó referenciával, legalább 1 db, és minimum nettó HUF értékű, városi környezetben megvalósított burkolat víztelenítési rendszerrel együtt kialakított aszfaltburkolatú útépítésre, és az ehhez tartozó végleges forgalomtechnika kialakításra vonatkozó referenciával, legalább 1 db, és minimum nettó HUF értékű arculat és térrendezési munka kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazzon minimum 500 m2 járda és/vagy térburkolat építést, utcabútorok elhelyezését és kertészeti tevékenységet, legalább 1 db, az Európai Unió által finanszírozott, FIDIC eljárásrend szerint megvalósított építőmérnöki létesítmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, a munkák megvalósításához szükséges gépekkel és berendezésekkel, továbbá ha nem biztosít a projekt megvalósításához legalább 1 fő, minimum 5 éves városi környezetben megvalósított villamosvasúti infrastruktúra építési szakmai tapasztalattal, építőmérnöki diplomával rendelkező projektvezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezető helyettest, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező vágányépítés területén jártas építésvezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező villamos energia (felsővezeték, földkábel, hírközlés) területén jártas építésvezetőt legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező út- és felszín építés területén jártas építésvezetőt, 7

8 legalább 1 fő, minimum 5 éves - építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó - szakmai tapasztalattal rendelkező minőségbiztosítási vezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves - építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó - szakmai tapasztalattal rendelkező egészség - és munkavédelmi vezetőt. A közbeszerzési eljárás eredménye: A villamosvonal kivitelezési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ajánlatkérői konzorcium, valamint az Arcadom Zrt., Tóth T. D. Kft. és Keviép Kft. közös ajánlattevők az ATK-Debrecen Konzorcium név alatt én kötötték meg a Debrecen város villamos fejlesztése (2-es vonal) kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződését. A Vállalkozási Szerződés a FIDIC (Sárga könyv) alapján került megkötésre. Szerződés összege: Ft Teljesítési garancia ( 5% ) Előleg visszafizetési garancia ( 20 % ) Ft Ft A késedelmi kötbér mértéke 10 millió Ft/nap. Késedelmi kötbér összegének felső határa 900 millió Ft. A Vállalkozó: ATK Debrecen Konzorcium Vezető tagvállalat Arcadom Építőipari Zrt. (45%) Tag 2 Tóth T.D. Kft. (30%) Tag 3 Keviép Kft. (25%) A Konzorcium a konzorciumszerződés alapján egyetemleges felelősséget vállalt arra, hogy a kivitelezési munkáknak a tárgya nem csak a vonalépítés, hanem a tervezés is. 8

9 II. Járműbeszerzés. 18 db azonos típusú, új gyártású, utasterében egyterű, utastéri állóhelyi alapterületén 100%-ban alacsony padlómagasságú, normál nyomtávolságú, maximum 32,5 m hosszú, 2650 mm névleges szélességű, teljesen légkondicionált, 600 V névleges egyenfeszültséggel működő, kétirányú, közúti csuklós villamos járművek, és ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek, és technológiai berendezések beszerzése. Járműbeszerzés közbeszerzési eljárás során előírt feltételek: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A megrendelő a Szállító részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig (a végszámla kifizetéséig). További szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződés szerint: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási garancia. 1.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke szállítási ütemenként: az árukra (járművekre) naponta: 1-10 napnyi késedelem esetén Euró/jármű napnyi késedelem esetén Euró/jármű 20 napnál hosszabb késedelem esetén Euró/jármű Az egyéb árukra: 11. nap után Euró/db vagy garnitúra Ha a késedelmes napok száma eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. Ebben az esetben a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 2.) Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások nettó összegének 10 %-a. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke. Minőségi kötbér legfeljebb két alkalommal (két különböző részteljesítés hibás teljesítése esetén) érvényesíthető, a harmadik esetben a megrendelő jogosult a 9

10 szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. 3.) A teljesítési garancia: A Szállítónak a szerződés nem teljesítésére, hibás teljesítésére és késedelmes teljesítésére feltétel nélküli és visszavonhatatlan teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége: üzembe helyezett járművenként az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének napja. 4.) A jótállási garancia: A Megrendelő az eljárás nyertesének a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jótállási időszakra, így az feltétel nélküli és visszavonhatatlan jótállási garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jótállási garancia mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a. Kezdete: üzembe helyezett járművenként az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének időpontját követő nap, vége üzembe helyezett járművenként az üzembehelyezett jármű üzembe helyezésének napját követő naptól számított nap. A biztosítékok kedvezményezettje a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Fő finanszírozási és fizetési feltételek A Megrendelő a járművek garancia idő alatti teljes értékű karbantartása nélküli szerződéses összeg 20 %-ának megfelelő előleget fizet, melyet valamennyi részszámlában (5 db) és a végszámlában köteles a Szállító elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének (20 %) arányában köteles csökkenteni. A Megrendelő a Szállító részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írta elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig. Számlázás: A számlázás során csak elvégzett munkát igazolt a független mérnök a számlázási, igazolási rend alapján. A számla az indikátorrendszer szerint megbontásra került, és ezt követően továbbítottuk az ellenőrző szervek felé. Az első részszámla elszámolása: Az első részszámlát a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök egy részének és az ezekhez tartozó telepítési dokumentációk leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. 10

11 A második részszámla elszámolása: A következő (második) részszámlát az első 3 jármű, valamennyi tartalék alkatrész és a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök fennmaradó részének leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A harmadik részszámla elszámolása: A harmadik részszámlát további 3 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A negyedik és ötödik részszámlák elszámolása: A negyedik és ötödik részszámlát további 4-4 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A részszámlákat a karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és beüzemelése, valamint a leszállítandó járművek üzembe helyezése után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla elszámolása: A végszámla benyújtására a fennmaradó 4 jármű üzembe helyezésekor, valamint a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, a szerződéses összegnek a 80 %-át nem haladhatják meg. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A szállító köteles nyilatkozni arról, hogy mennyi volt az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.), a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása) nettó árbevétele. Kizáró okok: A Megrendelő alkalmatlannak minősíti a Szállítót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) teljes árbevételének összege nem éri el összesen a nettó eurót, vagy, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása szerinti árbevételének összege nem éri el összesen a nettó Eurót. A Szállítónak ezen alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat köteles a Szállító az ajánlatába 11

12 becsatolni, továbbá az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb referenciamunkáit ismertetni, az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 15 db, utastéri állóhelyi alapterületén legalább 50 %-ban alacsonypadlós közúti-vasúti villamos jármű szállítására vonatkozó referencia - amelyből legalább 5 db normál nyomtávolságú, és legalább 5 db kétirányú közlekedésre alkalmas villamos jármű -, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 1 db referencia, közúti-vasúti villamos jármű(vek) karbantartására vonatkozó tárgyban, legalább a teljesítés ideje, a szerződő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi árubeszerzés mennyiségére utaló más adat megnevezésével, a referenciamunkák rövid ismertetésével. Közbeszerzési eljárások: 5 db nyílt eredménytelen közbeszerzési eljárás került lefolytatásra augusztus 14. és október 20. között: 1.) Az első közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a válság kirobbanása miatt hívtuk vissza. Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: augusztus 14. Az ajánlatok bontásának tervezett időpontja: szeptember 30. Skoda jogorvoslati eljárást indított szeptember 4-én, ezért az ajánlatkérő felfüggesztette az eljárást. A KDB elutasította a jogorvoslati kérelmet. Az ajánlati felhívás visszavonásának időpontja: október ) A második és harmadik közbeszerzési eljárás felhívására érvénytelen ajánlatok érkeztek. A második eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: december 23. Az ajánlati felhívás módosításának dátuma: február 7. Az ajánlatok bontásának időpontja: március ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Skoda Transportation s.r.o. (Csehország, Plzen, Tylorá 1/57.) Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) (J.M.Iturrioz, 26-12

13 20200 Beasain Spanyolország) Az eredményhirdetés időpontja: május 5. Az eljárás a Kbt. 92. b.) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. A harmadik eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: július 7. Az ajánlatok bontásának időpontja: augusztus ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Skoda Transportation s.r.o. (Csehország, Plzen, Tylorá 1/57.) Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Az eredményhirdetés időpontja: szeptember 23. Az eljárás a Kbt. 92. b.) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. A Stadler jogorvoslati eljárást indított, de a KDB elutasította a jogorvoslati kérelmet. 3.) A negyedik és ötödik közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, de mindkét esetben a vesztes fél a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A negyedik közbeszerzési eljárás lefolytatásánál a Közbeszerzési Döntőbizottság véleménye szerint a kiírásban nem volt egyértelműen meghatározva a bírálati rész, valamint hiányolták az ajánlati dokumentációt és a kötelező műszaki előírásokat. A negyedi eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: október 24. Az ajánlatok bontásának időpontja: január ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Skoda Transportation a.s. (Tylorá 1/57., Plzen, Csehország) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Koncar-Elektricna Vozila d.d.(velimira Skorpika 7., Zágráb., Horváthország) 13

14 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz s.a. (Lengyelország, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Auguszta 11.) Az eredményhirdetés időpontja: március 3. Az alábbi ajánlattevők érvénytelen ajánlatot nyújtottak be: Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Koncar-Elektricna Vozila d.d.(velimira Skorpika 7., Zágráb., Horváthország) Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz s.a. (Lengyelország, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Auguszta 11.) Nyertes ajánlattevő: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) A nyertes ajánlattevő kivételével valamennyi ajánlattevő jogorvoslati eljárást indított az eljárást lezáró döntéssel szemben. Valamennyi jogorvoslati kérelem elutasításra került, a KDB azonban hivatalból kiterjesztette a vizsgálatot, melyben megállapította, hogy ajánlatkérők a bírálati részés alszempontokat, az ajánlati dokumentációt és a kötelező műszaki előírásokat nem egyértelmű határozta meg. Az ötödik eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: július 1. Az ajánlatok bontásának időpontja: augusztus ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Az eredményhirdetés időpontja: szeptember 16. Nyertes ajánlattevő az Ansaldobreda, a második helyezett a CAF. A második helyezett Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) október 18-án jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A döntőbizottság ötödik közbeszerzési eljárásnál megsemmisítette a dokumentáció alacsonypadló műszaki tartalmával és ezen műszaki tartalommal kapcsolatos valamennyi rendelkezést. Ezzel együtt megsemmisítették a további döntéseket, beleértve az eljárást eredménnyel lezáró döntést is. 14

15 Az ajánlatkérő Önkormányzat a döntőbizottság határozatát nem fogadta el, és bíróság általi felülvizsgálatot kezdeményezett, amelynek során az eljáró bíróság nem jogerős ítéletében megállapította, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat jogszerűen döntött. 4.) A 6., eredményes közbeszerzési eljárás: A hatodik közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A Járműszállítási szerződés megkötésre került a spanyol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) céggel október 11. napján, melyet a Közreműködő Szervezet november 2-án ellenjegyzett. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a Skoda Transportation a.s. Ajánlattevőt, mely ellen jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Döntő Bizottság előtt, ahol megállapította az eljáró hatóság, hogy helyesen döntött az ajánlatkérő. A Skoda bíróság előtt támadta meg ezen határozatot. A Bíróság nem jogerős ítélete szerint az ajánlatkérő jogszerűen zárta ki az Ajánlattevőt. A Szerződés összege: EUR I I I. A s z á m l a b e n y ú j t á s á n a k f e l t é t e l e i 1.) Számla A számlákon fel kell tünteti a projekt számát, A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik és a Támogatás elszámolásra benyújtásra került szövegeket. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) kell hitelesíteni. A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia kell. Anyagok és berendezések részszámlában történő elszámolása: A villamos pálya építés ajánlati felhívása a szerződés tárgyát részletező bekezdésében az alábbiak szerint utal a FIDIC Sárga Könyv kötelező alkalmazására: Vállalkozási Szerződés a Debrecen városi villamoshálózat (2-es vonal) fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó nagyprojekt keretén belül, a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának megépítésére, a kapcsolódó teljes infrastruktúrára, valamint a DKV Zrt. Debrecen, Salétrom utcai telephelyének átépítésére és 2 db áramátalakító épület kivitelezési munkálataira és a kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervezési munkálatokra a FIDIC Sárga Könyv szerint. 15

16 A FIDIC Sárga Könyvnek a 14-es pontja foglalkozik a szerződéses ár és fizetés részletezésével. Ezen belül a pont rendelkezik a beépítésre szánt berendezésekről és anyagokról, valamint a részszámlában történő elszámolhatóságáról az alábbiak szerint: 14.5 Beépítésre szánt Berendezések és Anyagok Ha ez az Alcikkely alkalmazandó, akkor a Rész-számla Igazolások tartalmazzák a 14.3 Alcikkely (e) pontja szerint (i) azoknak a Berendezéseknek és Anyagoknak a mennyiségét, amelyeket a Végleges Létesítményekhez való felhasználáshoz a Helyszínre küldtek, valamint (ii) a levonást, amikor ezeknek a Berendezéseknek és Anyagoknak a Szerződéses értéke a végleges Létesítmények részeként szerepel a 14.3 (Rész-számla Igazolások igénylése Alcikkely (a) pontja szerint.) Ha az alábbi (b)(i), vagy (c)(i) pontokban hivatkozott listák nem szerepelnek az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében, akkor jelen Alcikkely nem alkalmazandó. A Mérnöknek meg kell állapítani és igazolni kell minden tételt, ha az alábbi feltételek fennállnak: (a) a Vállalkozó: (i) megfelelő nyilvántartást vezetett (beleértve a megrendeléseket, számlákat, költségeket és elismervényeket, és a Berendezések és Anyagok használatát), amely ellenőrzés céljából hozzáférhető, továbbá (ii) benyújtotta a Berendezések és Anyagok beszerzésének és Helyszínre szállítása költségének kimutatását, megfelelő bizonyítékkal alátámasztva; és/vagy: (b) a hivatkozott Berendezéseket és Anyagokat: (i) az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke a Szállításkor kifizetendő tételként sorol fel, (ii) az Országban már beszállították és útban van a Helyszínre a Szerződésnek megfelelően; (iii) vagy szállítását egyértelmű fuvarlevéllel vagy egyéb bizonyítékkal igazolják, amelyet a Mérnöknek benyújtottak a szállítmányozás és biztosítás kifizetésének bizonyítékával, és bármilyen más indokoltan megkövetelt dokumentummal, valamint egy banki garanciával együtt a Megbízó által elfogadott formában, jogi személy által kiadva olyan összegekben és pénznemekben, amelyek ennek az Alcikkelynek az összegével megegyeznek: ez a garancia hasonló lehet a 14.2 (Előleg) Alcikkelyben leírt formához és addig kell érvényben maradnia, amíg a 16

17 vagy Berendezéseket és Anyagokat a Helyszínen helyesen tárolják és megóvják a veszteségtől, kártól, vagy elhasználódástó; (c) a hivatkozott berendezéseket és Anyagokat: (i) (ii) az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében felsorolták a Helyszínre való szállításkor történő kifizetésre, továbbá a Helyszínre szállították és megfelelően tárolták, megóvták a veszteségtől, kártól vagy elhasználódástól, és a Szerződéssel összhangban lévőnek ítélhetők. Az igazolandó többlet összeg egyenlő a Berendezések és az Anyagok Mérnök által megállapított költségének nyolcvan százalékával (beleértve a Helyszínre való szállítást), figyelemben véve az ebben az Alcikkelyben említett dokumentumokat, valamint a Berendezések és Anyagok Szerződéses értékét. Ennek a többlet összegnek a pénzneme ugyanaz kell, hogy legyen, mint amelyen a fizetés történik majd, amikor ez a Szerződéses érték a 14.3 (Rész-számla igazolások igénylése) Alcikkely (a) pontjában megjelenik. Akkor a fizetési igazolásnak tartalmaznia kell a megfelelő levonást, amely megegyezik és ugyanabban a pénznemben és arányban kell legyen, mint a hozzátartozó Berendezések és Anyagok már elszámolt többlet összegei. A Mérnöknek igazolni kell mindazon tételeket, amelyek ezen pontban rögzítve vannak. Ezen pontban megtalálható a helyszínre szállított szerződéssel összhangban lévő megfelelően tárolt berendezések, anyagok részszámlában történő érvényesíthetősége, a jelen Projekt esetében például a villamos sín. 2.) Teljesítésigazolás Teljesítésigazolást is készíteni kell, nem elég a számlán való feltüntetése. A teljesítésigazoláson a projekt számát, A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik, az elvégzett munka megnevezését, a munka le nem vonható ÁFÁ-val számított értékét és cégszerű aláírást is kell tartalmaznia. Pótmunkák jóváhagyása és elszámolása: A pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet), mely műszaki szükségletből fakad. A Kivitelező a munkakezdést követően pótmunka igényét jelezte közel 60 tételben. A pótmunkák a kiírási dokumentációhoz képest a Kivitelező véleménye szerinti 17

18 munkatöbbletet tartalmazták. A pótmunka igények a Kivitelező szerint a pontatlan közműtérképekre és a szolgáltatók általi hiányos adatszolgáltatásokra, valamint az ajánlati dokumentációban szereplő tenderterv kiviteli szintű továbbdolgozására vezethetők vissza. Ezen tételek Mérnök általi jóváhagyását követően, Megbízói megrendelés esetén külön elszámolhatók a tartalékkeret terhére. Ha a munkatételekre van egységár vagy napidíjas ár, úgy ezek terhére is szintén elszámolhatók. Amennyiben jelen feltételek nem állnak fenn, úgy a munkák megkezdése előtt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráson kell az ellenszolgáltatás mértékét és a műszaki tartalmat rögzíteni. A jelzett pótmunka igények tételei közül eddig kizárólag csak a január 17-ei szerződésmódosításban tételesen felsoroltak kerültek megrendelésre. A további tételek műszaki szükségesség felülvizsgálatának eredményeképpen kiegészítő beruházásként megrendelésre kerülhetnek egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, harmadrészt vannak olyan pótmunka igények is, amelyek a Projekt céljainak nem megfelelőek, ezért azok elutasításra kerülnek. 3.) Kifizetési igazolás A projekt összköltség és a támogatási összeg különbözetének a számlára eső az Önkormányzatot terhelő részének kifizetését igazoló dokumentum (bankkivonat) eredeti mindenben megegyező másolati példányát is el kell készíteni. A számlázás rendje: A programkoordinátor a folyamatokat végigvezetve a szállítói számlák útjáról is készített folyamatmodellt. (melléklet) A támogatási összeg kifizetése: A Támogatási Szerződés alapján a Hivatal a kifizetés igénylésére irányuló kérelmét a szerződés hatályba lépését követően, havonta egy alkalommal, a PSJ-vel együtt, a jelentés tárgyát képező hónap utolsó naptári napjától számított 25. munkanapjáig a Támogatónak nyújtja be. A támogatás a Hivatal nevére kiállított számlákon, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül folyósításra. A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó előírásokat a Támogatási Szerződés 9. sz. mellék-letét képező Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz elnevezésű dokumentum tartalmazza. A konzorciumi tagok, megbontva, a költség felmerülése arányában számolhatnak el a 18

19 költségekkel. A táblázat ezt megfelelően szemlélteti. A projekt folyamatánál vannak olyan részek, ahol a támogatási összegek folyósítása közvetlenül a szállító részére történik. Ennek során a Hivatal befogadja a szállító számláját, a számla összegének önrészét a Hivatal átutalja a szállítónak. A számla másolatát a Hivatal felküldi a Támogatónak, a Támogató az önrész után fennmaradó számlaösszeget átutalja a szállítónak. A másik elszámolási mód, hogy a Hivatal által saját forrásból kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Hivatal bankszámlájára való utalással történik. Ebben az esetben utólagos finanszírozásról beszélünk. A Hivatal kifizeti a beérkezett számla teljes összegét, majd továbbítja a Támogatóhoz a számla másolatát, a Támogató pedig az önrésszel csökkentett összeget utalja át a Hivatalnak. A projektmenedzsment költségek a projekt folyamat egyik részfolyamataként külön soron szerepelnek, és az utófinanszírozott támogatás körébe tartoznak. Ezzel kapcsolatosan Projekt Megvalósítási Egységet (PME) alakult. A tagokat kijelölték és a projekt végrehajtása során alkalmazandó feladat- és felelősségi körüket meghatározták. A PME tagjai közül két személy megbízási szerződése közös megegyezéssel megszűnt, valamint a DKV-tól egy személy nyugdíjba ment. A PME tagjai közé új tagként bekerült a DKV gazdasági igazgatója október 1-jétől. A PME iratanyaga ennek megfelelően, a Támogató felé továbbításra került. A projekt gazdája Pajna Zoltán alpolgármester úr. A projektmenedzsment elszámolásai a kifizetési hónapokban a Támogató felé továbbításra kerültek. A Támogató által ennek megfelelően átutalt összeg a 2-es vonal elkülönített alszámlájára érkezett. A kifizetési kérelem benyújtásáról a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló jogszabály rendelkezik. Ennek 19. (8) bekezdése kimondja: A szállítói finanszírozású, valamint vegyes kifizetési igénylésekre vonatkozóan a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés tartalmazza a kifizetési igénylés benyújtásának ütemezésével kapcsolatos előírásokat. Ez a jogszabályi hely a jelentés elején már jelzett jogszabályi változás miatt a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 55. (6) bekezdésében található meg és kiegészítésre került az alábbiak szerint: A szállítói finanszírozású és vegyes kifizetési igénylésekre vonatkozóan a kifizetési igénylés benyújtásának ütemezésével és a benyújtás feltételeivel kapcsolatos előírásokat, valamint az engedményezés bejelentésének szabályait a felhívás vagy a támogatási szerződés tartalmazza. A programkoordinátor a kifizetési kérelmeket ennek megfelelően készítette el, és a 19

20 Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 26. oldalán található - B.) Szállítói és vegyes finanszírozás esetén: A megítélt támogatás összegétől függetlenül időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 10 millió forintot. I V. A p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s á h o z k a p c s o l ó d ó b e s z á m o l á s i / j e l e n t é s t é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e k A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételeknél a megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségeket, a 4. Támogatás kifizetése és a 10. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése pontjai kapcsolódnak szorosan. A Hivatal a szerződés megkötésétől havonta egy alkalommal köteles elektronikusan előrehaladási jelentést Projekt Státusz Jelentés (továbbiakban: PSJ) benyújtani a Támogató részére. Amennyiben az elektronikus példány elektronikus aláírással nem hitelesíthető, a PSJ-t papír alapon is be kell nyújtani. A PSJ beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. naptári nap volt. Ez az időpont az Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 5. pontja szerint megváltozott, mely a PSJ jelentés beadási határidejének a jelentéstételi időszakot követő hónap 25. naptári napját jelölte meg. A kivitelezés során többször történt a felügyeleti szervek részéről ellenőrzés, mellyel kapcsolatban szabálytalansági eljárás nem indult év: I I. f e j e z e t A Projekt előrehaladásának kronológiai bemutatása A kivitelezési szerződés a villamos vonal kivitelezési munkáira március 11-én aláírásra került A Kivitelező én benyújtotta a ,-Ft összegű előleg bekérőt. Az előleg áprilisban ki lett fizetve. Az építés-kivitelezés kapcsán évben a kiviteli tervek tervezése, és engedélyeztetése zajlott. A munkaterületen megkezdődtek a közműkiváltások, és az alépítmény építési munkálatok. 20

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap április 17.

Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap április 17. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap 2014. április 17. Előadó: Pongor Csaba DKV Zrt. műszaki igazgatója Előzmények A Közlekedési Operatív Program keretén belül megjelent felhívásra a Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt tájgazdálkodási vízi létesítményeinek FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

Tájékoztató a KÉ-2972/2015 iktatószámú hirdetmény módosításáról.

Tájékoztató a KÉ-2972/2015 iktatószámú hirdetmény módosításáról. Tájékoztató a KÉ-2972/2015 iktatószámú hirdetmény módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. által

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: RÁCKEVEI (SOROKSÁRI-) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKÁGAI

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú projekt keretében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése

Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú projekt keretében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú projekt keretében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 098-176496

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 098-176496 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176496-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 098-176496 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780 HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben