Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez"

Átírás

1 Tájékoztató a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojektről a Tulajdonosi Bizottság által készített jelentéshez (A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 13-ai ülésén meghozott 281/2012. (XII. 13.) számú határozatában foglaltak szerint) 1

2 B e v e z e t ő A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (rövidítve: KKK KIKSZ) (továbbiakban: Támogató), a Közlekedési Operatív Program keretén belül a városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP kódszámú felhívást tett közzé. A felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által alkotott konzorcium (Kedvezményezett) április 15-én KÖZOP azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be. A pályázat támogatását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a szakmai területért felelős miniszter előterjesztése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján a konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Kormány kérelmezte az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz, mely jóváhagyást megkapták. A Támogatási Szerződés a Kedvezményezett részéről szeptember 11- én a Támogató megbízásából a KKK KIKSZ képviselője által október 28-án aláírásra került. A Támogatási Szerződés ellenjegyzése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről október 29-én megtörtént. Megalakult a Program Megvalósítási Egység: PME felépítése: Projektgazda: Pajna Zoltán alpolgármester PME vezető: Varga László Főosztályvezető Tagok: Kovács Lászlóné Főosztályvezető Szűcs László Osztályvezető Az eredeti támogatási szerződésben: Nyulasi András Projekt menedzser Nagy Attila DKV Vezérigazgató Pongor Csaba DKV Műszaki Igazgató Kaskötő János DKV Gazdasági Igazgató A finanszírozás mértéke: 89,72 % támogatás 76,26% EU támogatás 13,46% operatív program 10,28% Önkormányzat (kedvezményezett önereje) A projekt összköltsége: Ft 2

3 A Kormány 1330/2012. (IX.7) sz. határozata a projekt többlettámogatását tette lehetővé, ezért a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása alapján jelenleg a projekt elszámolható nettó összköltsége Ft, a finanszírozás mértéke: 90,75 % támogatás 85 % EU támogatás 15 % operatív program 9,25% Önkormányzat (kedvezményezett önereje) I. fejeze t A projekt tartalma A projekt két al-projektből áll: I. Komplex villamosvasút infrastruktúraépítés, II. Járműbeszerzés. I. Komplex villamosvasút infrastruktúraépítés: Ez az al-projekt tartalmazza a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítését a Péterfia utcától a Doberdó utcai végállomásig. A továbbiakban az 1-es viszonylattal közös szakaszon (Petőfi tér - Péterfia utca) át kell építeni a megállóhelyeket az új, ezzel a projekttel párhuzamosan beszerzésre kerülő, alacsonypadlós járművek részére, továbbá ezen a szakaszon új földkábel-hálózatot kell kiépíteni. Elvégzendő a Petőfi téri végállomás teljes átépítése. Az új építésű szakaszon meg kell valósítani a teljes vasúti infrastruktúrát, a pálya, a felsővezeték, az áramellátás és a megállóhelyek vonatkozásában, továbbá el kell végezni a kapcsolódó útépítéseket és közműkiváltásokat is. A járműtelepet üzem alatt teljesen át kell építeni a megnövekedett igényeknek megfelelően. E mellett el kell végezni minden olyan átalakítást (épületeken belül és kívül), amely az új jármű fogadását és üzemeltetését biztosítja, és feltétele a végleges használatba-vételi engedélynek. Az engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. 3

4 A műszaki tartalom: Vonali infrastruktúra: 2-es vonal vfm ( 2 vágányos) vfm (1 vágányos) 2 db új áramátalakító ( Mikszáth Kálmán utca Salétrom telep ) Utas tájékoztató rendszer építése Salétrom utcai járműtelep: (5000 m2-es új járműjavító és tároló csarnok építése, technológiai berendezések telepítése, meglévő műhelysor teljes rekonstrukciója, járműtelepi komplex villamosvasúti infrastruktúra átépítése, új út- és közműhálózat építése) Közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás indult a debreceni 2-es villamos projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában. Az ajánlati felhívásban a Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés a Debrecen városi villamoshálózat (2-es vonal) fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó nagyprojekt keretén belül, a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának megépítésére, a kapcsolódó teljes infrastruktúrára, valamint a DKV Zrt. Debrecen, Salétrom utcai telephelyének átépítésére és a 2 db áramátalakító épület kivitelezési munkálataira, és a kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervezési munkálatokra a FIDIC Sárga Könyv szerint. Ajánlati felhívás feladásának dátuma: szeptember. 28. A Komplex villamosvasút infrastruktúra közbeszerzési eljárás során előírt feltételek: Az Ajánlatkérő a Vállalkozó részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írta elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig terjed. A Vállalkozó további, a szerződést biztosító mellékkötelezettségei: Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: HUF/nap. A késedelmes napok száma, ha eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét: HUF. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. 4

5 Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett kivitelezési munkarész nettó összegének 20 %-a. Minőségi kötbér max. 3 alkalommal (3 különböző részteljesítés hibás teljesítése) érvényesíthető, a negyedik esetben a megrendelő jogosult a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a korábban 3 alkalommal ténylegesen sor is került hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a munkálatoknak az ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér vállalását írja elő, melynek mértéke a Vállalkozó részére addig kifizetett összeg, valamint annak kamata (mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese). A meghiúsulási kötbér vállalása az ajánlat érvényességének feltétele, részleteit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Teljesítési garancia: A Vállalkozónak a szerződés hibás teljesítésére és meghiúsulás esetére teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozási díj + 4 % tartalékkeret) 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő munkanap. A jótállási garancia: Megrendelő a Vállalkozóval szemben a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jótállási időszakra, így az jótállási garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jótállási garancia mértéke: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozási díj + 4 % tartalékkeret) 5 %-a, a fentebb leírtaknak megfelelően. Kezdete a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 2. munkanap, vége a szerződés garanciális időszak lezárását (60 hónap) követő munkanap. Finanszírozási és fizetési feltételek: A megrendelő a Vállalkozó részére előleget, továbbá 4 részszámla és a végszámla összegét fizeti meg. Az előleg elszámolása: A Vállalkozó az előleget a szerződéses összeg tartalékkeret nélküli ajánlati árának 20 %-ában határozta meg. Az előleget az utolsó részszámláig négy egyenlő részletben köteles a Vállalkozó elszámolni, azok a 4 részszámlából kerülnek arányosan levonásra 5

6 A részszámlák elszámolása: A részszámlák az ajánlati dokumentációban, valamint annak organizációs terv fejezetében rögzített építési szakaszokra vonatkozó ütemezés, készültségi foka szerint meghatározott műszaki tartalom alapján, a Vállalkozó által megajánlott ütemezés szerinti részletekben kell elszámolni. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, tartalékkeret nélküli szerződéses összege 80 %-át nem haladhatják meg. A részszámlákat a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla elszámolása: A végszámla benyújtására a projekt rendeltetés szerinti használatra és próbaüzem megtartására alkalmas műszaki állapot elérését követően, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően kerülhet sor. A kifizetés 60 napos határidőre történik a KSZ-tel kötendő támogatási szerződés és az erről rendelkező előírások szerint. A részszámlákat és a végszámlát a tárgyi eszköz tulajdonosának nevére szólóan kell kiállítani (Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: A Vállalkozónak az alkalmasság megítéléséhez az alábbi adatokat kellett az ajánlatához csatolni: a tárgyévet megelőző 5 év (2004., 2005., 2006., 2007., 2008.) legjelentősebb szerződéseinek ismertetését, továbbá a hozzá kapcsolódó referenciaigazolást, a teljesítéshez rendelkezésre álló berendezések, eszközök illetőleg műszaki felszereltség leírását és cégszerű nyilatkozatot az eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, felsorolását, képzettségüket és végzettségüket igazoló okmányok, és a kamarai, vagy egyéb nyilvántartásba, névjegyzékbe vételre vonatkozó határozat másolatát, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzot, ISO vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, az egyenértékű intézkedés, az irányelv, vagy a rendszer leírása, amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, akkor az arra vonatkozó igazolás. 6

7 Kizáró okok: A Megrendelő alkalmatlannak minősíti a Vállalkozót, ha nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 5 évben (2004., 2005., 2006., 2007., 2008.) az alábbi tartalmú városi környezetben megvalósított, teljesített kivitelezési referenciák mindegyikével: legalább 1 db, (egy szerződésből származó) minimum vm olyan villamosvasúti burkolt pályára és kapcsolódó áramellátási infrastruktúrára vonatkozó építési referenciával, mely magában foglal villamosvasúti burkolt pályaépítést, felsővezeték rendszer, földkábel hálózat, áram-visszavezetési rendszer, peronberendezés kiépítési munkákat egyaránt, egy vagy több szerződésből származó összesen minimum 5 csoport burkolt vályús sínes (Ph) rendszerű kitérő beépítésére vonatkozó referenciával, legalább 1 db, és minimum nettó HUF értékű, városi környezetben megvalósított burkolat víztelenítési rendszerrel együtt kialakított aszfaltburkolatú útépítésre, és az ehhez tartozó végleges forgalomtechnika kialakításra vonatkozó referenciával, legalább 1 db, és minimum nettó HUF értékű arculat és térrendezési munka kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazzon minimum 500 m2 járda és/vagy térburkolat építést, utcabútorok elhelyezését és kertészeti tevékenységet, legalább 1 db, az Európai Unió által finanszírozott, FIDIC eljárásrend szerint megvalósított építőmérnöki létesítmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, a munkák megvalósításához szükséges gépekkel és berendezésekkel, továbbá ha nem biztosít a projekt megvalósításához legalább 1 fő, minimum 5 éves városi környezetben megvalósított villamosvasúti infrastruktúra építési szakmai tapasztalattal, építőmérnöki diplomával rendelkező projektvezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezető helyettest, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező vágányépítés területén jártas építésvezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező villamos energia (felsővezeték, földkábel, hírközlés) területén jártas építésvezetőt legalább 1 fő, minimum 5 éves építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó szakmai tapasztalattal rendelkező út- és felszín építés területén jártas építésvezetőt, 7

8 legalább 1 fő, minimum 5 éves - építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó - szakmai tapasztalattal rendelkező minőségbiztosítási vezetőt, legalább 1 fő, minimum 5 éves - építőmérnöki létesítmények megvalósításából származó - szakmai tapasztalattal rendelkező egészség - és munkavédelmi vezetőt. A közbeszerzési eljárás eredménye: A villamosvonal kivitelezési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ajánlatkérői konzorcium, valamint az Arcadom Zrt., Tóth T. D. Kft. és Keviép Kft. közös ajánlattevők az ATK-Debrecen Konzorcium név alatt én kötötték meg a Debrecen város villamos fejlesztése (2-es vonal) kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződését. A Vállalkozási Szerződés a FIDIC (Sárga könyv) alapján került megkötésre. Szerződés összege: Ft Teljesítési garancia ( 5% ) Előleg visszafizetési garancia ( 20 % ) Ft Ft A késedelmi kötbér mértéke 10 millió Ft/nap. Késedelmi kötbér összegének felső határa 900 millió Ft. A Vállalkozó: ATK Debrecen Konzorcium Vezető tagvállalat Arcadom Építőipari Zrt. (45%) Tag 2 Tóth T.D. Kft. (30%) Tag 3 Keviép Kft. (25%) A Konzorcium a konzorciumszerződés alapján egyetemleges felelősséget vállalt arra, hogy a kivitelezési munkáknak a tárgya nem csak a vonalépítés, hanem a tervezés is. 8

9 II. Járműbeszerzés. 18 db azonos típusú, új gyártású, utasterében egyterű, utastéri állóhelyi alapterületén 100%-ban alacsony padlómagasságú, normál nyomtávolságú, maximum 32,5 m hosszú, 2650 mm névleges szélességű, teljesen légkondicionált, 600 V névleges egyenfeszültséggel működő, kétirányú, közúti csuklós villamos járművek, és ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek, és technológiai berendezések beszerzése. Járműbeszerzés közbeszerzési eljárás során előírt feltételek: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A megrendelő a Szállító részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig (a végszámla kifizetéséig). További szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződés szerint: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási garancia. 1.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke szállítási ütemenként: az árukra (járművekre) naponta: 1-10 napnyi késedelem esetén Euró/jármű napnyi késedelem esetén Euró/jármű 20 napnál hosszabb késedelem esetén Euró/jármű Az egyéb árukra: 11. nap után Euró/db vagy garnitúra Ha a késedelmes napok száma eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. Ebben az esetben a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 2.) Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások nettó összegének 10 %-a. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke. Minőségi kötbér legfeljebb két alkalommal (két különböző részteljesítés hibás teljesítése esetén) érvényesíthető, a harmadik esetben a megrendelő jogosult a 9

10 szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. 3.) A teljesítési garancia: A Szállítónak a szerződés nem teljesítésére, hibás teljesítésére és késedelmes teljesítésére feltétel nélküli és visszavonhatatlan teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége: üzembe helyezett járművenként az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének napja. 4.) A jótállási garancia: A Megrendelő az eljárás nyertesének a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jótállási időszakra, így az feltétel nélküli és visszavonhatatlan jótállási garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jótállási garancia mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a. Kezdete: üzembe helyezett járművenként az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének időpontját követő nap, vége üzembe helyezett járművenként az üzembehelyezett jármű üzembe helyezésének napját követő naptól számított nap. A biztosítékok kedvezményezettje a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Fő finanszírozási és fizetési feltételek A Megrendelő a járművek garancia idő alatti teljes értékű karbantartása nélküli szerződéses összeg 20 %-ának megfelelő előleget fizet, melyet valamennyi részszámlában (5 db) és a végszámlában köteles a Szállító elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének (20 %) arányában köteles csökkenteni. A Megrendelő a Szállító részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írta elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg összege teljes elszámolásának időpontjáig. Számlázás: A számlázás során csak elvégzett munkát igazolt a független mérnök a számlázási, igazolási rend alapján. A számla az indikátorrendszer szerint megbontásra került, és ezt követően továbbítottuk az ellenőrző szervek felé. Az első részszámla elszámolása: Az első részszámlát a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök egy részének és az ezekhez tartozó telepítési dokumentációk leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. 10

11 A második részszámla elszámolása: A következő (második) részszámlát az első 3 jármű, valamennyi tartalék alkatrész és a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök fennmaradó részének leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A harmadik részszámla elszámolása: A harmadik részszámlát további 3 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A negyedik és ötödik részszámlák elszámolása: A negyedik és ötödik részszámlát további 4-4 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A részszámlákat a karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és beüzemelése, valamint a leszállítandó járművek üzembe helyezése után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla elszámolása: A végszámla benyújtására a fennmaradó 4 jármű üzembe helyezésekor, valamint a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, a szerződéses összegnek a 80 %-át nem haladhatják meg. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A szállító köteles nyilatkozni arról, hogy mennyi volt az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.), a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása) nettó árbevétele. Kizáró okok: A Megrendelő alkalmatlannak minősíti a Szállítót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) teljes árbevételének összege nem éri el összesen a nettó eurót, vagy, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása szerinti árbevételének összege nem éri el összesen a nettó Eurót. A Szállítónak ezen alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat köteles a Szállító az ajánlatába 11

12 becsatolni, továbbá az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb referenciamunkáit ismertetni, az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 15 db, utastéri állóhelyi alapterületén legalább 50 %-ban alacsonypadlós közúti-vasúti villamos jármű szállítására vonatkozó referencia - amelyből legalább 5 db normál nyomtávolságú, és legalább 5 db kétirányú közlekedésre alkalmas villamos jármű -, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 1 db referencia, közúti-vasúti villamos jármű(vek) karbantartására vonatkozó tárgyban, legalább a teljesítés ideje, a szerződő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi árubeszerzés mennyiségére utaló más adat megnevezésével, a referenciamunkák rövid ismertetésével. Közbeszerzési eljárások: 5 db nyílt eredménytelen közbeszerzési eljárás került lefolytatásra augusztus 14. és október 20. között: 1.) Az első közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a válság kirobbanása miatt hívtuk vissza. Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: augusztus 14. Az ajánlatok bontásának tervezett időpontja: szeptember 30. Skoda jogorvoslati eljárást indított szeptember 4-én, ezért az ajánlatkérő felfüggesztette az eljárást. A KDB elutasította a jogorvoslati kérelmet. Az ajánlati felhívás visszavonásának időpontja: október ) A második és harmadik közbeszerzési eljárás felhívására érvénytelen ajánlatok érkeztek. A második eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: december 23. Az ajánlati felhívás módosításának dátuma: február 7. Az ajánlatok bontásának időpontja: március ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Skoda Transportation s.r.o. (Csehország, Plzen, Tylorá 1/57.) Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) (J.M.Iturrioz, 26-12

13 20200 Beasain Spanyolország) Az eredményhirdetés időpontja: május 5. Az eljárás a Kbt. 92. b.) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. A harmadik eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: július 7. Az ajánlatok bontásának időpontja: augusztus ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Skoda Transportation s.r.o. (Csehország, Plzen, Tylorá 1/57.) Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Az eredményhirdetés időpontja: szeptember 23. Az eljárás a Kbt. 92. b.) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. A Stadler jogorvoslati eljárást indított, de a KDB elutasította a jogorvoslati kérelmet. 3.) A negyedik és ötödik közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, de mindkét esetben a vesztes fél a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A negyedik közbeszerzési eljárás lefolytatásánál a Közbeszerzési Döntőbizottság véleménye szerint a kiírásban nem volt egyértelműen meghatározva a bírálati rész, valamint hiányolták az ajánlati dokumentációt és a kötelező műszaki előírásokat. A negyedi eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: október 24. Az ajánlatok bontásának időpontja: január ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Stadler Pankow Gmbh. (D Berlin, Lessingstrasse 102., Németország) Skoda Transportation a.s. (Tylorá 1/57., Plzen, Csehország) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Koncar-Elektricna Vozila d.d.(velimira Skorpika 7., Zágráb., Horváthország) 13

14 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz s.a. (Lengyelország, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Auguszta 11.) Az eredményhirdetés időpontja: március 3. Az alábbi ajánlattevők érvénytelen ajánlatot nyújtottak be: Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Koncar-Elektricna Vozila d.d.(velimira Skorpika 7., Zágráb., Horváthország) Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz s.a. (Lengyelország, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Auguszta 11.) Nyertes ajánlattevő: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) A nyertes ajánlattevő kivételével valamennyi ajánlattevő jogorvoslati eljárást indított az eljárást lezáró döntéssel szemben. Valamennyi jogorvoslati kérelem elutasításra került, a KDB azonban hivatalból kiterjesztette a vizsgálatot, melyben megállapította, hogy ajánlatkérők a bírálati részés alszempontokat, az ajánlati dokumentációt és a kötelező műszaki előírásokat nem egyértelmű határozta meg. Az ötödik eljárásban az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma: július 1. Az ajánlatok bontásának időpontja: augusztus ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) Ansaldobreda Spa (Via Argine , Nápoly, Olaszország) Az eredményhirdetés időpontja: szeptember 16. Nyertes ajánlattevő az Ansaldobreda, a második helyezett a CAF. A második helyezett Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) (J.M. Iturrioz, Beasain, Spanyolország) október 18-án jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A döntőbizottság ötödik közbeszerzési eljárásnál megsemmisítette a dokumentáció alacsonypadló műszaki tartalmával és ezen műszaki tartalommal kapcsolatos valamennyi rendelkezést. Ezzel együtt megsemmisítették a további döntéseket, beleértve az eljárást eredménnyel lezáró döntést is. 14

15 Az ajánlatkérő Önkormányzat a döntőbizottság határozatát nem fogadta el, és bíróság általi felülvizsgálatot kezdeményezett, amelynek során az eljáró bíróság nem jogerős ítéletében megállapította, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat jogszerűen döntött. 4.) A 6., eredményes közbeszerzési eljárás: A hatodik közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A Járműszállítási szerződés megkötésre került a spanyol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) céggel október 11. napján, melyet a Közreműködő Szervezet november 2-án ellenjegyzett. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a Skoda Transportation a.s. Ajánlattevőt, mely ellen jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Döntő Bizottság előtt, ahol megállapította az eljáró hatóság, hogy helyesen döntött az ajánlatkérő. A Skoda bíróság előtt támadta meg ezen határozatot. A Bíróság nem jogerős ítélete szerint az ajánlatkérő jogszerűen zárta ki az Ajánlattevőt. A Szerződés összege: EUR I I I. A s z á m l a b e n y ú j t á s á n a k f e l t é t e l e i 1.) Számla A számlákon fel kell tünteti a projekt számát, A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik és a Támogatás elszámolásra benyújtásra került szövegeket. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) kell hitelesíteni. A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia kell. Anyagok és berendezések részszámlában történő elszámolása: A villamos pálya építés ajánlati felhívása a szerződés tárgyát részletező bekezdésében az alábbiak szerint utal a FIDIC Sárga Könyv kötelező alkalmazására: Vállalkozási Szerződés a Debrecen városi villamoshálózat (2-es vonal) fejlesztése érdekében, EU-támogatással megvalósítandó nagyprojekt keretén belül, a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának megépítésére, a kapcsolódó teljes infrastruktúrára, valamint a DKV Zrt. Debrecen, Salétrom utcai telephelyének átépítésére és 2 db áramátalakító épület kivitelezési munkálataira és a kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervezési munkálatokra a FIDIC Sárga Könyv szerint. 15

16 A FIDIC Sárga Könyvnek a 14-es pontja foglalkozik a szerződéses ár és fizetés részletezésével. Ezen belül a pont rendelkezik a beépítésre szánt berendezésekről és anyagokról, valamint a részszámlában történő elszámolhatóságáról az alábbiak szerint: 14.5 Beépítésre szánt Berendezések és Anyagok Ha ez az Alcikkely alkalmazandó, akkor a Rész-számla Igazolások tartalmazzák a 14.3 Alcikkely (e) pontja szerint (i) azoknak a Berendezéseknek és Anyagoknak a mennyiségét, amelyeket a Végleges Létesítményekhez való felhasználáshoz a Helyszínre küldtek, valamint (ii) a levonást, amikor ezeknek a Berendezéseknek és Anyagoknak a Szerződéses értéke a végleges Létesítmények részeként szerepel a 14.3 (Rész-számla Igazolások igénylése Alcikkely (a) pontja szerint.) Ha az alábbi (b)(i), vagy (c)(i) pontokban hivatkozott listák nem szerepelnek az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében, akkor jelen Alcikkely nem alkalmazandó. A Mérnöknek meg kell állapítani és igazolni kell minden tételt, ha az alábbi feltételek fennállnak: (a) a Vállalkozó: (i) megfelelő nyilvántartást vezetett (beleértve a megrendeléseket, számlákat, költségeket és elismervényeket, és a Berendezések és Anyagok használatát), amely ellenőrzés céljából hozzáférhető, továbbá (ii) benyújtotta a Berendezések és Anyagok beszerzésének és Helyszínre szállítása költségének kimutatását, megfelelő bizonyítékkal alátámasztva; és/vagy: (b) a hivatkozott Berendezéseket és Anyagokat: (i) az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke a Szállításkor kifizetendő tételként sorol fel, (ii) az Országban már beszállították és útban van a Helyszínre a Szerződésnek megfelelően; (iii) vagy szállítását egyértelmű fuvarlevéllel vagy egyéb bizonyítékkal igazolják, amelyet a Mérnöknek benyújtottak a szállítmányozás és biztosítás kifizetésének bizonyítékával, és bármilyen más indokoltan megkövetelt dokumentummal, valamint egy banki garanciával együtt a Megbízó által elfogadott formában, jogi személy által kiadva olyan összegekben és pénznemekben, amelyek ennek az Alcikkelynek az összegével megegyeznek: ez a garancia hasonló lehet a 14.2 (Előleg) Alcikkelyben leírt formához és addig kell érvényben maradnia, amíg a 16

17 vagy Berendezéseket és Anyagokat a Helyszínen helyesen tárolják és megóvják a veszteségtől, kártól, vagy elhasználódástó; (c) a hivatkozott berendezéseket és Anyagokat: (i) (ii) az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében felsorolták a Helyszínre való szállításkor történő kifizetésre, továbbá a Helyszínre szállították és megfelelően tárolták, megóvták a veszteségtől, kártól vagy elhasználódástól, és a Szerződéssel összhangban lévőnek ítélhetők. Az igazolandó többlet összeg egyenlő a Berendezések és az Anyagok Mérnök által megállapított költségének nyolcvan százalékával (beleértve a Helyszínre való szállítást), figyelemben véve az ebben az Alcikkelyben említett dokumentumokat, valamint a Berendezések és Anyagok Szerződéses értékét. Ennek a többlet összegnek a pénzneme ugyanaz kell, hogy legyen, mint amelyen a fizetés történik majd, amikor ez a Szerződéses érték a 14.3 (Rész-számla igazolások igénylése) Alcikkely (a) pontjában megjelenik. Akkor a fizetési igazolásnak tartalmaznia kell a megfelelő levonást, amely megegyezik és ugyanabban a pénznemben és arányban kell legyen, mint a hozzátartozó Berendezések és Anyagok már elszámolt többlet összegei. A Mérnöknek igazolni kell mindazon tételeket, amelyek ezen pontban rögzítve vannak. Ezen pontban megtalálható a helyszínre szállított szerződéssel összhangban lévő megfelelően tárolt berendezések, anyagok részszámlában történő érvényesíthetősége, a jelen Projekt esetében például a villamos sín. 2.) Teljesítésigazolás Teljesítésigazolást is készíteni kell, nem elég a számlán való feltüntetése. A teljesítésigazoláson a projekt számát, A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik, az elvégzett munka megnevezését, a munka le nem vonható ÁFÁ-val számított értékét és cégszerű aláírást is kell tartalmaznia. Pótmunkák jóváhagyása és elszámolása: A pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet), mely műszaki szükségletből fakad. A Kivitelező a munkakezdést követően pótmunka igényét jelezte közel 60 tételben. A pótmunkák a kiírási dokumentációhoz képest a Kivitelező véleménye szerinti 17

18 munkatöbbletet tartalmazták. A pótmunka igények a Kivitelező szerint a pontatlan közműtérképekre és a szolgáltatók általi hiányos adatszolgáltatásokra, valamint az ajánlati dokumentációban szereplő tenderterv kiviteli szintű továbbdolgozására vezethetők vissza. Ezen tételek Mérnök általi jóváhagyását követően, Megbízói megrendelés esetén külön elszámolhatók a tartalékkeret terhére. Ha a munkatételekre van egységár vagy napidíjas ár, úgy ezek terhére is szintén elszámolhatók. Amennyiben jelen feltételek nem állnak fenn, úgy a munkák megkezdése előtt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráson kell az ellenszolgáltatás mértékét és a műszaki tartalmat rögzíteni. A jelzett pótmunka igények tételei közül eddig kizárólag csak a január 17-ei szerződésmódosításban tételesen felsoroltak kerültek megrendelésre. A további tételek műszaki szükségesség felülvizsgálatának eredményeképpen kiegészítő beruházásként megrendelésre kerülhetnek egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, harmadrészt vannak olyan pótmunka igények is, amelyek a Projekt céljainak nem megfelelőek, ezért azok elutasításra kerülnek. 3.) Kifizetési igazolás A projekt összköltség és a támogatási összeg különbözetének a számlára eső az Önkormányzatot terhelő részének kifizetését igazoló dokumentum (bankkivonat) eredeti mindenben megegyező másolati példányát is el kell készíteni. A számlázás rendje: A programkoordinátor a folyamatokat végigvezetve a szállítói számlák útjáról is készített folyamatmodellt. (melléklet) A támogatási összeg kifizetése: A Támogatási Szerződés alapján a Hivatal a kifizetés igénylésére irányuló kérelmét a szerződés hatályba lépését követően, havonta egy alkalommal, a PSJ-vel együtt, a jelentés tárgyát képező hónap utolsó naptári napjától számított 25. munkanapjáig a Támogatónak nyújtja be. A támogatás a Hivatal nevére kiállított számlákon, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül folyósításra. A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó előírásokat a Támogatási Szerződés 9. sz. mellék-letét képező Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz elnevezésű dokumentum tartalmazza. A konzorciumi tagok, megbontva, a költség felmerülése arányában számolhatnak el a 18

19 költségekkel. A táblázat ezt megfelelően szemlélteti. A projekt folyamatánál vannak olyan részek, ahol a támogatási összegek folyósítása közvetlenül a szállító részére történik. Ennek során a Hivatal befogadja a szállító számláját, a számla összegének önrészét a Hivatal átutalja a szállítónak. A számla másolatát a Hivatal felküldi a Támogatónak, a Támogató az önrész után fennmaradó számlaösszeget átutalja a szállítónak. A másik elszámolási mód, hogy a Hivatal által saját forrásból kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Hivatal bankszámlájára való utalással történik. Ebben az esetben utólagos finanszírozásról beszélünk. A Hivatal kifizeti a beérkezett számla teljes összegét, majd továbbítja a Támogatóhoz a számla másolatát, a Támogató pedig az önrésszel csökkentett összeget utalja át a Hivatalnak. A projektmenedzsment költségek a projekt folyamat egyik részfolyamataként külön soron szerepelnek, és az utófinanszírozott támogatás körébe tartoznak. Ezzel kapcsolatosan Projekt Megvalósítási Egységet (PME) alakult. A tagokat kijelölték és a projekt végrehajtása során alkalmazandó feladat- és felelősségi körüket meghatározták. A PME tagjai közül két személy megbízási szerződése közös megegyezéssel megszűnt, valamint a DKV-tól egy személy nyugdíjba ment. A PME tagjai közé új tagként bekerült a DKV gazdasági igazgatója október 1-jétől. A PME iratanyaga ennek megfelelően, a Támogató felé továbbításra került. A projekt gazdája Pajna Zoltán alpolgármester úr. A projektmenedzsment elszámolásai a kifizetési hónapokban a Támogató felé továbbításra kerültek. A Támogató által ennek megfelelően átutalt összeg a 2-es vonal elkülönített alszámlájára érkezett. A kifizetési kérelem benyújtásáról a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló jogszabály rendelkezik. Ennek 19. (8) bekezdése kimondja: A szállítói finanszírozású, valamint vegyes kifizetési igénylésekre vonatkozóan a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés tartalmazza a kifizetési igénylés benyújtásának ütemezésével kapcsolatos előírásokat. Ez a jogszabályi hely a jelentés elején már jelzett jogszabályi változás miatt a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 55. (6) bekezdésében található meg és kiegészítésre került az alábbiak szerint: A szállítói finanszírozású és vegyes kifizetési igénylésekre vonatkozóan a kifizetési igénylés benyújtásának ütemezésével és a benyújtás feltételeivel kapcsolatos előírásokat, valamint az engedményezés bejelentésének szabályait a felhívás vagy a támogatási szerződés tartalmazza. A programkoordinátor a kifizetési kérelmeket ennek megfelelően készítette el, és a 19

20 Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 26. oldalán található - B.) Szállítói és vegyes finanszírozás esetén: A megítélt támogatás összegétől függetlenül időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 10 millió forintot. I V. A p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s á h o z k a p c s o l ó d ó b e s z á m o l á s i / j e l e n t é s t é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e k A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételeknél a megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségeket, a 4. Támogatás kifizetése és a 10. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése pontjai kapcsolódnak szorosan. A Hivatal a szerződés megkötésétől havonta egy alkalommal köteles elektronikusan előrehaladási jelentést Projekt Státusz Jelentés (továbbiakban: PSJ) benyújtani a Támogató részére. Amennyiben az elektronikus példány elektronikus aláírással nem hitelesíthető, a PSJ-t papír alapon is be kell nyújtani. A PSJ beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. naptári nap volt. Ez az időpont az Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 5. pontja szerint megváltozott, mely a PSJ jelentés beadási határidejének a jelentéstételi időszakot követő hónap 25. naptári napját jelölte meg. A kivitelezés során többször történt a felügyeleti szervek részéről ellenőrzés, mellyel kapcsolatban szabálytalansági eljárás nem indult év: I I. f e j e z e t A Projekt előrehaladásának kronológiai bemutatása A kivitelezési szerződés a villamos vonal kivitelezési munkáira március 11-én aláírásra került A Kivitelező én benyújtotta a ,-Ft összegű előleg bekérőt. Az előleg áprilisban ki lett fizetve. Az építés-kivitelezés kapcsán évben a kiviteli tervek tervezése, és engedélyeztetése zajlott. A munkaterületen megkezdődtek a közműkiváltások, és az alépítmény építési munkálatok. 20

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30555-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Jelentés a 2-es villamos beruházásról

Jelentés a 2-es villamos beruházásról Jelentés a 2-es villamos beruházásról A Közgyűlés a 281/2012. (XII.13.) határozattal felkérte a Tulajdonosi Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2-es villamos beruházás projektjéről, és az elvégzett

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S 082-142186. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S 082-142186. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142186-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S 082-142186 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. május 21-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben