ÉK-Kárpátia nemzetei.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉK-Kárpátia nemzetei."

Átírás

1 ÉK-Kárpátia nemzetei. [[ Részlet a gr. Teleki Pál irányításával szerkesztett»magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján«c. a Trianon revíziója céljára készített nemzetközi tárgyalási szakmai anyag térképmellékletéről, amely anyag pl. az ún. bécsi döntések egyik alapdokumentumává is lett. A térkép az évi népszámlálás képi ábrázolása. az ábrázolás népsűrűség-arányos mm2 színes felület = 100 fő; piros = magyarok; borsózöld = tótok/szlovákok; fenyőzöld = ruszinok#; narancssárga = németek; bézs fakószürke = oláhok/románok; fekete = egyéb; fehér = lakatlan ( erdőségek, és/vagy igen alacsony népsűrűségű idénylakosság, pl. főként nyáron a gyepterületeken pásztorok). # 1910-ben Magyarországon fő vallotta magát ruszinnak. A hosszú történelmi idő alatt, több összetevőből, több lépcsőben, de a Magyar SzentKorona felségterületére Magyar Királyság és Halics/K-Galícia - eső mai szállásterületein néppé, majd nemzetté kovácsolódott önálló keleti szláv nyelvű és kultúrájú ruszinság Kárpát-íven belüli túlnyomó többségének egyes kisebb csoportjai a Dunajec és az Eperjes-Tokaji hegység közti sávtól ÉK-re éltek (és élnek) szórvány-településeken, ám nemzeti tömböt a Vihorlát-hegység környékétől kezdődően [ az I. világháború alatt (1918) keletkezett politikai értelmű ] Kárpátalján alkottak (és alkotnak). [ A Kárpát-ív külső oldalán ezekhez csatlakoznak a ruszinság galíciai és bukovinai - hucul népcsoportjuk Felső-Prut térségi kisebb tömbjét kivéve - többnyire szórvány szállásterületei ]. A II. világháború utáni (szovjet-)ukrán fennhatóság nyelvi (tömeg-kommunikáció, hivatalos oktatás, hivatalos ügyintézés, stb.) felül-rétegező kényszer-hatását megelőzően a ruszinság legközelebbi nyelvi rokonai nem az ukránok, hanem a D-, ill. DK-lengyelországi gurál/gorál népcsoport nem lengyel, hanem keleti szláv nyelvű alaprétege volt. A mai Kárpátalja NY-i határa: a Tisza fordított U-alakú kanyarjától kezdve Ungvár NY-i szegélyén át húzott sáv irány-tartó meghosszabbítása a Keleti-Beszkidekig. ( B.S.)]]

2 A Hétmagyar honfoglalás 895/ 96-os fő eseményét megelőző és követő évszázadban a germán-svéd varjagok - saját (egyik) nevükön rusz -/ orosz -ok (!) - szervezte keleti szláv alapnépességű (Kijevszkaja) Rusz állam régészeti leletekkel igazolható felség- és hatásterülete nem hogy a Kárpátalját, hanem a Kárpát-koszorú ÉK-i ívének még a külső lábazatát sem érte el sehol, (a XI. sz.-tól pedig egyre több írásos nyoma is van Galics/Halics és Volkhínia területén a Kijevtől független önálló kisállamok megszervezésének). [ A későbbi Tatár-hágó sem azt jelentette, hogy annak külső oldala már Tatárföld része volt, csak azt, hogy rajta keresztül vezetett a legfőbb út a politikailag fontos, de jóval távolabbi krími Tatárföldre. Ugyanez értendő a magyar krónikákban és az Árpád-kori magyar leírásokban a K-i Beszkidekre vonatkozó orosz jelzőkre ]. A Beszkidek térségében is (sőt, a Máramarosi-havasok és a Gorgánok mentén egészen a Felső-Prutig) elsősorban - a szomszédsági ún. Sprachbund-hatásra lassan és fokozatosan (!) el-keletiszlávosodó nyelvű - ún. fehér horvátok kisebb csoportjai éltek, amely népesség összetevői [ szláv szokás szerint ] a legközelebbi nagyobb vízfolyásról nevezték el magukat, így pl. a Felső-Prut mentiek a magyar krónikák prut ján/prutén népe, amelyből a - szó eleji mássalhangzó-torlódást nem tűrő - magyarban» rutén«lett, (ezt a görög-orthodoxia thetá val átírása okán pruthén -nek, utóbb ruthén -nak írták/mondták, amely utóbbi az egyik forrásává lett a ruszin népnévnek). A VIII./IX. szf. É-balkáni eseményei kapcsán kisebb [ a Timok folyóról elnevezett ] timocsán (bolgár-szláv rokon nyelvű) D-szláv csoport költözött Zemplénbe, (= a magyar krónikák Laborc vezérének ősei), ám Kárpátalja síkvidékein a székely-magyarok ősei alkották az őslakosság túlnyomó többségét már a Hétmagyar honfoglalás 895/ 96-os fő eseménye előtt is.

3 Az É-pontusi síkság besenyő, oguz (tork), kun (kipcsák), [ mongol-]tatár, (korai) oszmán-török megszállás-hullámai és közülük a mindenkori hegemón nép rabló-hadjáratai, ill. súlyos adóterhei elől az ÉK-i Kárpátok íve külső oldalán, lejtőin és közvetlen előterében élő szlávság minden módon törekedett a védelmet és jogbiztonságot jelentő Magyar SzentKorona felségterületére - így Galics/Halics Anjou Nagy Lajos király halálát követő magyar feladása után már csakis a Magyar Királyságba - átköltözni, megtelepedni. { A kuruc szabadságharcok térségi magyar vérvesztesége, majd a császári megtorlások birtok-elkobzásai és idegeneknek adományozásai kapcsán fellépő helyi munkaerő-hiány pótlására telepítették az új tulajdonosok a Hernádtól K-re eső Felvidékre az ottani mai tótok/szlovákok őseit (is): ekkortól lehet számolni K-szlovák~NY-ruszin egymásra hatással }. A Kárpát-koszorú É-i~ÉK-i részein az Árpád-kori magyar és szomszéd országokbeli írásbeliség transzhumansz volokh pásztorai volkhíniaiak(!), és nem vlah-/ oláh-ok; [ a tatárjárás előtt vlah/ oláh népesség csak a Havasalföldön és D-Moldovában fordult elő, az oláh(román)~ruszin szomszédság tehát jóval későbbi ]. Volkhíniát Vladimir nevű székhelyéről a magyarok vagy Volodimériának, vagy többnyire (a szó elejei eredeti mássalhangzó-torlódást elkerülendő) Lodomériának hívták. Volkhínia a XII./XIII. szf.-tól többször egyesült Haliccsal, Árpád-házi II. András király 2 fia is Halics és Lodoméria (nagy)fejedelmének tekintette magát; Anjou Nagy Lajos magyar~lengyel király idején Halics/Gácsország egésze és Lodoméria egy része a Magyar SzentKorona tartománya lett; a XIII. sz. elejétől (az 1242-es 1. tatárjárás tragikus intermezzóját kivéve) a XIV. sz. végéig Volkhínia és Halics felől az ÉK-i Kárpátok alhavasi legelőinek transzhumansz hasznosítása és/vagy népcsoportok áttelepülése általában politikai akadályokba sem ütközött: a Magyar Királyság határvédelmét a korábbi 3-as gyepűrendszer belső sávján Árpád-házi IV. Béla király idejétől kezdődően újonnan kiépített (kő-)vár-rendszer biztosította. A litván, lengyel, kijevi szláv (és utód) államalakulatok folyamatos rivalizálása okán átlagos hármashatáruk szinte állandóan háború sújtotta térségéből jelentősebb csoportok kértek bebocsátást a mai Kárpátaljára, ahová néha szervezetten és szállásterülettömbben költöztek be. Tehát a gyér népsűrűségű hegyvidéki - főként fehér horvát - eredeti alapnépesség Kárpát-íven belüli része - laza, szétszórt települési hálózata okán bár az önálló államalapításig nem jutott el a Hétmagyar honfoglalás előtt sem -, a Magyar SzentKorona fennhatósága alatt kulturálisan fokozatosan átalakult: az újonnan érkezők révén egymásra ható és kiegyenlítődő új meg új szláv kultúra-elemek folyamatosan és alapvetően gazdagodtak a magyarság felől áramló hatásokkal, amelyeket tovább színeztek a NY- és NYközép-európai (főként: német, kisebb arányban flamand, egy-két esetben spanyolföldi zsidó), végül pedig az újkori K-európai (főként: galíciai zsidó) hatások is. A ruszinok tulajdonképpeni nemzetté válása a Rákóczi-szabadságharc inspirálására indult meg, és az 1867-es kiegyezéstől az I. világháború kezdetéig tartó magyarországi fejlődés során teljesedett ki. Trianon óta - Kárpátalja Magyarországhoz visszatérésnek 5 és fél évnyi időtartama kivételével - különféle intenzitással, de mindmáig folyamatos a ruszin nemzeti öntudat ellen elkövetett bűnök sorozata. A Szovjetunió szétesése óta döbbenetes, egyúttal magyarországi állami/politikai/diplomáciai intézkedéseket igénylő tény, hogy a kárpátaljai magyarság, mint nemzet-rész körében még a fizikai dolgozók, falusi emberek jelentős hányada is úgy érzi: magyar nemzeti azonosság-tudatuk megélését még a szovjet internacionalizmus utolsó másfél~két évtizede sem veszélyeztette és korlátozta annyira, mint napjaink kijevi hátterű nagyukrán nacionalizmusa. (B.S.)

4 Kárpátaljai helyzetkép A hozzám eljutott - mind tartalmában, mind hangvételében - legtökéletesebb összefoglalás S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. ( Bp.--- é.n., vlsz vagy utána). 119 oldalnyi szövegét szó szerint kellene idézni; válogatni nem tudok belőle, ezért csak annyit tehetek, hogy mindenkinek szívből ajánlom! (B.S.). (( részletek, különös tekintettel Rahó, Técső, Visk helyzetére; kiemelések tőlem: B. S. )) Orosz Ildikó: Anyanyelvi / anyanyelvű oktatás szórványban. [ internet-ről ]»Szórványnak tekintjük azt a nemzeti kisebbséget, amely több generáción keresztül egy adott térségben letelepedve él, és valamely történelmileg meghatározott társadalmi-gazdasági folyamat hatására az adott régióban elvesztette társadalmi befolyását, abszolút és relatív számaránya egy meghatározott a nemzeti kisebbségek erő-helyzete szempontjából billenőpont alá került: érdekérvényesítési potenciáljának csökkenése következtében kulturális, anyanyelvi intézményeinek nagy részét elvesztette, vagy már nem képes azokat önerőből fenntartani, ugyanakkor identitása még erős és anyanemzetéhez köti, bár a nyelvcsere folyamata előrehaladott.«amennyiben a kárpátaljai magyarságot területi szinten vizsgáljuk, úgy Kárpátalján főleg számosságuk relatív aránya alapján szórványként kell kezelnünk a következő települések magyar lakosait: Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Beregrákos, Perecseny, Nagyberezna, Őrdarma, Szerednye, Huszt, Técső, Szolyva, Aknaszlatina, Visk, Bilke, Rahó, Kőrösmező, Gyertyánliget, Tiszabogdány,Terebesfejérpatak, Nagybocskó, Bustyaháza, valamint ide sorolható a magyar~[[ukrán-]]ruszin nyelvhatár peremvidéke a volt Ungban és Ugocsában. A II. világháború után a nagyobb településeken ahol a magyarság még kellő pozícióval rendelkezett (Munkács, Ungvár, Nagyszőlős, Técső, Aknaszlatina), illetve a nyelvszigeteken (Beregrákos, Visk), ahol a falvakon belül is külön utcákban, negyedekben éltek a magyarok szervezett magyar tannyelvű iskolákat külön csoportként kell kezelni, mivel sem az itt élők, sem a kárpátaljai magyarok nem szórványként határozzák meg helyzetüket. Ungváron, Técsőn, Visken, Beregrákoson [[ magyar ]] iskoláink megőrizhették önállóságukat. Szórvány alatt Kárpátalján az ott élő magyarság a Tisza, a Latorca, az Ung, a Borzsa folyók felső folyásának környékén élő magyarokat érti. A ( kárpátaljai ) Felső-Tisza-vidék [[ értsd: Máramaros vármegye kárpátaljai részein a Tisza Nagyszőlősi-hegység~Borzsa-havas gerincétől ( = mint vízválasztótól ) keletre eső jobb parti ( + a Visó torkolata feletti Tisza-szakaszon a teljes ) vízgyűjtőterülete + a Máramarosi-medence Huszti Járáshoz tartozó Tisza bal parti területe ]] A legnagyobb lélekszámú magyar szórvány a Felső-Tisza-vidékén a jelenlegi közigazgatási felosztás alapján a Huszti, Técsői, Rahói Járásokban - a következő településeken él: Kőrösmező (Jaszinya), Rahó (Rahiv), Tiszabogdány (Bohdan), Gyertyánliget (Kobilecka Poljana), Terebesfejérpatak (Gyilove), Nagybocskó (Velikij Bicskiv), Aknaszlatina (Szolotvino), Taracköz (Tereszva), Kerekhegy (Okruhla), Técső (Tyacsiv), Bustyaháza (Bustyino), Visk (Viskovo), Huszt (Huszt). A ( kárpátaljai ) Felső-Tisza-vidéken [[ ma ]] a magyar anyanyelvhasználat színtere a család és a templom. Az itt élő magyarok számára nem szerveztek anyanyelvű oktatást, mivel elmagyarosodott németekként tekintettek rájuk. Identitásuk erősen vallási kötődésű, és így kapcsolódik az anyanyelvhasználatukhoz. A magyar nyelv számukra az Isten nyelve, ezen

5 a nyelven imádkoznak, beszélnek egymással a templomban, a vallási ünnepeken. A templomban egymás között magyarul beszélnek a gyerekek is, de az udvaron már áttérnek az ukránra. Magyarul nem káromkodnak, azt szovjetül teszik, ahogy ők mondják. A nyelvcsere előrehaladott stádiumban van. A nagyszülők még megtanítják imádkozni unokáikat magyarul, de már ők is inkább ukránul szólnak hozzájuk, különösen közterületen. Técső (Tyacsiv) Ungvártól 136 km-re, a Tisza jobb partján az ukrán-román határ mentén terül el tól magyar tannyelvű általános, 1957-től önálló magyar tannyelvű középiskola működik a városban ben magyar óvodai csoport is indult. A KMPSZ koncepciója szerint ez a település adottságai alapján a vidék legnagyobb települése, megközelíthető közúton, vasúton, jelentős a magyarok száma, mindkét magyar egyháza erős a vidék magyar szellemi központja lehetne, vagyis átvállalhatná Máramarossziget egykori szerepét. Ebből kiindulva a KMPSZ is támogatta, hogy Técsőn az Illyés Alapítvány támogatásával líceumot (gimnáziumot) hozzanak létre. Az 1992-ben kezdődött mintegy 40 millió forintos beruházást 1999-ben fejezték be. Az oktatást a 2000/2001-es tanévben kezdték meg. Egyelőre sajnos nem tölti be a vállalt szerepet. A líceumban a técsőieken kívül alig van máramarosi gyerek. Sokan a [[ kárpátaljai ]] terület alföldi részéről iratkoztak be, nagy részben olyanok, akik nem nyertek felvételt valamely síkvidéki református líceumba. Az intézmény 2001-től kérte felvételét a református líceumok sorába. Amennyiben ez jogilag is megvalósul, úgy annak fenntartási költségeit teljes mértékben az egyháznak kell vállalnia, csak az országosan kötelező minimális tantárgyak óradíját finanszírozza az állam. Ez esetben, ismerve a helyi körülményeket, elképzelhető a továbbiakban, hogy csak az anyaország támogatásával lesz működtethető és fenntartható. Fontos lenne az önálló magyar állami óvoda megnyitása. Bustyaháza (Bustyino) A falu 8 km-re fekszik Técsőtől, az Ungvár-Rahó főútvonal mentén. Az alaposan megrongált templomot 1989-ben összefogással felújították. A hívek száma 350. A mise nyelve magyar. Az 1989-es népszámláláskor a lakosból 396 vallotta magát magyarnak. Vasárnapi iskolaként, fakultációként oktathatnánk magyart, esetleg elemi [[ = általános ]] iskola létesülhetne. Továbbtanulásuk megoldható beutazással a mintegy 8 km-re lévő Técsőre, vagy az 5 km-re lévő, de a főúttól félreeső Viskre. Visk (Viskovo) 25 km-re fekszik Huszttól, és közigazgatásilag is a Huszti Járáshoz tartozik. Római katolikus egyháza híveinek száma A mise nyelve magyar. A református gyülekezet lelket számlál. Önálló magyar és ukrán középiskolája van. A településhez több társközséget csatoltak. A[[z így összesítve ]] mintegy lakosból magyarnak vallja magát. A településnek nincs magyar óvodája. A KMKSZ helyi alapszervezete az Illyés Közalapítvány támogatásával óvodát épített, amely nincs befejezve, és fenntartásának költségei nem biztosítottak. {{ B.S.: Az Országos Erdészeti Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Helyi Csoportjának néhány tagja kárpátaljai szakmai és honismereti tanulmányútján június 13.-án járt Visken, Jenei Károly református lelkész helyszíni bemutatója alapján tájékozódva a helyzetről. A HCS július 25.-i Albert Kázmérpusztai rendezvényén a keresztény/keresztyén szeretetről tartott templomi előadásom [ ld. ] után ott helyben - a minden magyar felelős minden magyarért eszme jegyében - a HCS gazdasági ügyintézője ismertette a viski helyzetet, és a HCS gyűjtést szervezett a viski magyar óvoda számára, amelyhez a templomban jelen lévők valamennyien hozzájárultak adományaikkal. Karácsonyi üdvözlő levelében a HCS titkára a gyűjtés addigi eredményeiről tájékoztatta a lelkész urat.

6 Jenei Károly viski református lelkész válaszából: Viskről, magunkról, és a terveinkről: Visk az Avas-hegység lábainál, a Tisza bal partján fekvő egykori koronaváros. Itt építették fel őseink Kárpátalja első templomát a XIII. században. Eleink székelyek és szászok. Kárpátaljának és Visknek a XX. század folyamán gazdája és bitorlója [[ összeszámolva ]] 5 is volt, úgy, hogy mi maradtunk, de körülöttünk mindent megváltoztattak. Jelenleg Visken an élünk, fele részben magyarok, fele részben ruszinok, és ránk telepített oroszok, akikkel békésen együtt élünk, kisebbségben a saját hazánkban, hiszen a Huszti Járásban, ahová tartozunk, nagyobb tömbben már csak mi vagyunk magyarok. Reformátusok vagyunk kb en, - ( Karácsonyán ) meghitt, és szép ünnepünk volt, együtt Úrvacsoráztunk több mint 200-an a templomban, és kb.50-en vettek betegúrvacsorát is - ; római katolikusok kb. 900-an; vannak még magyarul beszélő görög katolikusok is Visken. Jelenünk küzdelmes ( oktatási törvény, nem a tavaly kezdődő, de szűnni nem akaró válság ), de nem reménytelen, és hisszük,hogy az az Isten, Akinek lett volna hatalmában bárhová máshová teremteni és rendelni bennünket, nem ok és nem cél nélkül teremtett minket Kárpátaljára, Viskre. Amiben szükségünk lenne segítségre, az a Viski Magyar Óvoda beindítása, illetve üzemkész állapotba hozása. Az épületünk megvan hozzá, és van még több mint 200 magyar gyermek, akinek nagy szüksége lenne óvodára. Szóval rendelkezünk a dolgaink elejével és a végével, a közepéhez magunk kevesek vagyunk. Az összefogás, az akarat, a tiszta szándék, és a közös álmunk valósággá tételéhez kérünk segítséget! Tisztelettel: Jenei Károly }} Huszt (Huszt) Szilcén keresztül 109 km-re, Beregszászon át 132 km-re van a [[ kárpátaljai ]] terület központjától: Ungvártól. A római katolikus egyháznak 1.500, a reformátusnak 500 híve van. Az 1989-es népszámlálás adatai szerint a lakosból vallotta magát magyarnak. A településnek a szovjet rendszerben magyar nyelvű iskolája nem volt ben a szülők kezdeményezésére újraindították a magyar általános iskolát egy nagyon romos épületben, amelynek a teteje 1998-ban a nagy havazáskor beszakadt, és csak 2000-ben, magyarországi segítséggel sikerült rendbe hozni. Az általános iskolát középiskolává lehetne fejleszteni, és magyar óvodát, vagy óvodai csoportokat volna célszerű indítani állami vagy egyházi fenntartásban. Néhány szaktanárra lenne szükség. A tanárok az alföldi területekről toborozhatók lakásbérleti támogatás, ellátási, valamint útiköltség hozzájárulás biztosításával. Rahó (Rahiv) 35 km-re van Kőrösmezőtől és 209 km-re Ungvártól. A római katolikus egyház szerint a hívek száma fő. A mise nyelve magyar. Az 1989-es népszámlálás adatai szerint a település lakosából vallotta magát magyarnak. Magyar nyelvű/nyelvi oktatás 1945 óta nincs. Az 1991/92-es tanévben a Rahói 1. sz. Középiskolában 254 tanuló önálló tantárgyként, 114 fakultációként tanulta a magyar nyelvet. A gazdasági romlás miatt ezt nem finanszírozták, így folyamatosan leépült a hivatalos magyar oktatás. Az 1998/99-es tanévtől a szülők kezdeményezésére szerveztek magyar tannyelvű osztályt. Az iskolának azóta 3 ilyen osztálya van és a szülők a következő tanévben is kérni fogják új osztály indítását. Egy év múlva azonban már gondot fog okozni a tanteremhiány. Megoldásként kínálkozik a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező épület, amely felújítás és átalakítás után alkalmas lenne egy magyar tannyelvű általános

7 iskola számára. Ez az intézmény helyet adhatna a környékbeli falvak magyarul tanulni kívánó diákjainak, amennyiben a beutaztatásuk, vagy helyi elszállásolásuk megoldható lenne. A felajánlott épület tetőtere alkalmas kollégium kialakítására. A gyerekek beutaztatásának költsége falvanként változó. Az 1999/2000-es tanévben a magyar osztályokban tanuló 45 gyereken kívül 111 gyerek tanult magyart fakultációként (9 csoportban havi 112 órában). A helyi, magyarul tudó pedagógusok számára magyar nyelvi/szaknyelvi továbbképzéseket kellene szervezni. Néhány tárgy oktatására, főleg a magyar nyelv és irodalomra, illetve az alsó tagozatos tanítókra van szükség. Amíg saját pedagógusaikat ki nem nevelik, fizetéskiegészítéssel Kárpátalja alföldi részéről lehetne pedagógusokat szerződtetni. Vrazsovits Gáborné: Megjártuk a Hoverlát, avagy hogyan túrázzunk Kárpátalján. (részletek) [ internet-ről ] ( kieg. és/vagy javítás = B.S. ) Rahó (Rahiv): [[ukrán-]]ruszin, magyar, román lakosságú város,. Lakossága fő, ebből magyar. Először 1477-ben említi egy okirat Raho Mezeu-ként. A Tiszába jobbról ömlő Rahó-patak völgyében épült a város, s a patakról kapta e nevét. A szláv orekh mogyoró(s), dió(s) - a pataknév feltehető nyelvi forrása. Maga a város a tenger szintje felett kb. 440 méterrel a Tisza szűk völgyében, 3 km hosszú és fél km széles medencében fekszik. A település iparosítása a XIX. század derekán kezdődött. Ma kartonpapírgyára, bútorokat is gyártó faipari kombinátja és más ipari létesítményei vannak. Turizmusa is fejlett óta nincs a városban magyar iskola. A Rahói Kartonpapírgyár könyvtárának munkatársa: Bilics Éva kezdeményezésére létrejött a Petőfi Sándor Anyanyelvi és Művelődési Kör. Neszmák Annának és Bilics Évának köszönhetően ma 139 gyerek tanulja ismét a magyar nyelvet: játszva, énekelve, mesélve. Római katolikus temploma 1791-ben épült. Szórványban élnek itt reformátusok is. Épül az új református templom. [[ 2008-ban szentelték fel, ld. alább ]]. Görög katolikus egyháza az 1949-i betiltás után 1994-től újraszerveződött ben új pravoszláv [[ orthodox ]] templom épült. A város központjától mintegy 3 km-re ÉK-re a tiszabogdányi útleágazásnál egyesül a Feketeés a Fehér-Tisza. A [[ Fekete-hegy/]]Csorna-hora hegységet két oldalról megkerülő folyók nemhiába kapták nevüket: szemet gyönyörködtető látvány a fehér és a fekete színű vizek testvéri ölelkezése a boldogan fodrozó habokkal egyesülve. A Csorna-hora hegység legmagasabb csúcsa a 2061 méter magas [[ Hó-vár/]]Hoverla, a Keleti-Kárpátok legmagasabb csúcsa. A Fekete-Tiszától nyugatra a [[ Fagyalos-]]/Szvidovec-hegység, a Fehér-Tisza forrása(i) közelében a [[ csorna-horai ]] Pop Iván m magas csúcsú csoportja látható. A Tisza [[ az évezredes ]] történelmi Magyarország legmagyarabb folyója, [[ mivel a Kárpátmedencei nagy folyók közül egyetlenként a Magyar SzentKorona felségterületén ered, és a Magyar SzentKorona felségterületén - Titelnél - van a torkolata is ]]. A Fekete-Tisza Kőrösmezőtől kb. 20 kilométernyire [ nyugatra ] méterrel a tenger szintje felett - ered. Vékony sugárban csepeg alá a víz egy nagy kőtáblára, és kis patakként rögtön el is tűnik a sűrű fenyőerdőben. Rahónál egyesül a Fehér-Tiszával, s így jut el Titelig. A Fehér-Tisza Még a helybeliek sem tudják pontosan, hogy a sok apró ér, ág közül melyik is valójában az igazi eredete. Valószínű, hogy a [[ Hó-vár/]]Hoverla [-hegy ] m-es magasságából alázúduló kis [[ Hoverla-]]patakocska [[ és az m magas Asztag-csúcs alatti ]] Tiscsora-[[ forrásból eredő, több más ér vízével gyarapodó ]] ág [[ Láposmezőnél találkozása alatti szakasz a tulajdonképpeni ]] Fehér-Tisza. A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, hossza 962,2 km. Kárpátalján 201 km hosszan kanyarogva

8 Terebesfejérpataktól/Komlóstól (a Técső-közeli) Fenesig (Jablonovkáig) [[ ma ]] ukrán-román, Tiszaújlaktól Badalóig (25,2 km) és Szalókától Csapig (l7,2 km) [[ ma ]] ukrán-magyar, Záhonytól [ pontosabban: Győröcskétől ] pedig egy 5 km-es szakaszon [[ ma ]] szlovák-magyar [[ közigazgatási/állam-]]határ. A Felső-Tisza szakaszon folyik a folyó legsebesebben: 3,5~5 km/óra sebességgel. [[ Középvízi parti éleinek távolsága szerint ]] 60~100 méter széles, [[ középvízi hozama esetén ]] 1~2,5 m mély, medre kavicsos, (lejjebb homokos), a vize szinte iható. [ A Kőrösmező feletti ] Feketetisza falutól 5 kilométerre a völgyben ma is látható az a duzzasztógát, amellyel hetente kétszer faúsztatás céljából elzárták a [ Fekete-]Tiszát. [ A térségben ] látható egy millenniumi emlék-facsoport. [[ Vrazsovits Gáborné nem bontja ketté a község-névsort, ám a mai közigazgatási állapotok szerint: Máramaros vármegye Romániához csatolt részén Felsővisó és Farkasrév környékén, továbbá a Kárpátaljához csatolt részén ]] Lonka, Szentmihálykörtvélyes, Técső, Visk, Huszt vidékén valamikor aranyat is mostak. 870 ezrelék finomságú volt az arany, 130 az ezüst. 50 kg-nyi homokban/kavicsban fél~másfél lattól 8 latig (1 lat = 14 g) szóródó mennyiségű sáraranyat találtak. A máramarosi vasút megépültéig a Tiszán szállították a sót, [[ és a fát ]]. [[ A Tisza Máramarosszigettel szemközti partján fekvő ]] Aknaszlatina (Szolotvino) lakossága - [[ukrán-]]ruszin, magyar, román fő, ebből magyar közel fő. Magyar középiskolája van. A legkorábbi írásos emlék 1360-ból Zlathyna-ként említi. Az itt talált pénzérmék arról tanúskodnak, hogy már a római korban élénk kereskedelem folyt e térséggel. Már a XIII. században, Árpád-házi IV. Béla korában bányásztak itt sót: IV. Béla leánya = Boleszláv lengyel király hitvese is meglátogatta az akkor már működő sóaknát. Ennek a látogatásnak köszönheti a Kunigunda-bánya a nevét. [[ = Árpád-házi Szent Kinga ]] Az aknaszlatinai magyar sóbányászok bányászindulója [[ Trianon-t követően ]]: Kárpátalján zokognak a fák, Kárpátalján sír a vadvirág, Sír az erdő, sír a mező, Egész Magyarország egy nagy temető. Veri az Isten a magyart, Verje is, míg össze nem tart. Aki magyar, szeresse egymást! Minden magyar tegyen egy nagy szent fogadást: Nem, nem, soha, nem, nem, soha! Amíg két ember összetart, Nem lehet legyőzni a magyart! Szemelvények Kárpátalja erdő- és vadgazdálkodási (közel)múltjából [ március 15~18.-tól október 02~29.-ig ]: ERDÉSZETI LAPOK LXXX.ÉVF. 6. FÜZET június 15.: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET K Ö Z L Ö N Y E; KIADJA AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET; Megindították 1862-ben Wagner Károly és Divald Adolf; F e l e l ő s szerkesztő és kiadó: DR. ING. MIHÁLYI ZOLTÁN; Megjelenik minden hó 15én.

9 --- p ADOMÁNYOK A VÉRTANÚHALÁLT HALT ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI ALKALMAZOTTAK EMLÉKMŰVÉRE. [[ mindkét világháború frontjain, továbbá Kárpátalja és É-Erdély trianoni elvesztése, a csehszlovák, ill. a román megszállás időszaka, majd a Magyar SzentKorona e területeinek visszavétele kapcsán mártíromságot szenvedettek ]] (( például )): M. Kir. Eig. Rahó: Eig. = Erdőigazgatóság; { és ld. pl. a NY-Dunántúlról Hg. Batthyány-Strattmann Eh. Eh. = Erdőhivatal; Körmend: Hg. Batthyány-Strattman L [[ Boldog Batthyány-Strattman László ]] }»1941. április havi kimutatásunk: Eddigi gyűjtésünk: (( pengő ))«--- p VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. A rahói, bustyaházai, ungvári és nagybányai m. kir. erdőigazgatóságok kerületében fekvő állami erdőgazdasági birtokokhoz tartozó egyes kincstári vadászterületek vadászati jogainak bérbeadására a földmívelésügyi minisztérium I. A.-3. ügyosztályának hivatalos helyiségében év június hó 30-án d.e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalást tart. Az ajánlatok legkésőbb a fentebb megjelölt időpontig a földmívelésügyi minisztérium I. A.-3. ügyosztályához nyújtandók be. A bérbeadásra kerülő vadászterületek megjelölése: (( fejléc: Tételszám, Törzskönyvi szám; A vadászterület neve; Erdőhivatal; Községhatár; Terület, katasztrális hold-ban; Jegyzet )) I.Rahói m. kir. erdőigazgatóság. II. Bustyaházai m. kir. erdőigazgatóság. III. Ungvári m. kir. erdőigazgatóság. IV. Nagybányai m. kir. erdőigazgatóság. A felsorolt vadászterületekre vonatkozó szerződési feltételek a hivatalos órák alatt megtekinthetők a földművelésügyi minisztérium erdészeti I. A 3. ügyosztályában (III. em.), vagy az illetékes m. kir. erdőigazgatóságoknál. A vadászterületek vadállomány-viszonyaira és berendezéseire nézve ugyancsak az erdészeti I. A 3. ügyosztály, illetve az illetékes m. kir. erdőigazgatóságok adnak felvilágosítást. Minthogy az árverezni szándékozóknak módjukban áll a vadállomány-viszonyok és vadászati berendezések tekintetében közvetlenül a helyszínen tájékozódni, felvilágosításukért a m. kir. kincstár felelősséget nem vállal. Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megajánlott évi bérösszeg 10%-át tartoznak bánatpénzként az illetékes erdőigazgatóságok letéti csekkszámláin befizetni. Az egyes erdőigazgatóságok letéti csekkszámlája a következő: Rahói m. kir. erdőigazgatóság:, Bustyaházai m. kir. erdőigazgatóság:, Ungvári m. kir. erdőigazgatóság:, Nagybányai m. kir. erdőigazgatóság:.

10 Ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy a részletes szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak kötelezőleg aláveti. Ajánlatához kell mellékelnie a bánatpénz befizetését igazoló befizetési szelvényt, mert e nélkül az ajánlatot nem lehet tárgyalás alá venni s azt érvénytelennek kell minősíteni. A versenytárgyaláson részt vehet minden önrendelkezési joggal bíró magyar állampolgár. A társulatok a versenytárgyalásból ki vannak zárva. Budapest, évi május hó. (797. sz.) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter Erdészeti Lapok, sz: [ Az erdészeti főhatóság áthelyezte ] ifj. Riedl Gyula m. kir. s. erdőmérnököt Bustyaházáról Királymezőre, és az ottani felső m. kir. erdőhivatal vezetésével bízta meg. És akitől életemben először hallottam Rahóról: 1. munkahelyemen ( 1965 ) az első vezetőm, egyúttal egyik legfőbb mérnök-mintaképem: PALOTAY ISTVÁN ( ) Palotay István, a magyar erdőmérnöki karon belül az erdőrendezők egyik legkiemelkedőbb alakja, akkor még Pájer István, a történelmi Magyarország Zólyom vármegyéjében, Breznóbányán született szeptember 26-án. Pályaválasztását a szülői ház inspirálta. Édesapja erdőmérnök, m. kir. erdőmester volt, akit 1912-ben Budapestre helyeztek a Földmívelésügyi Minisztérium Kincstári Erdők (1.B.) főosztályára, ahol Kaán Károly közeli munkatársa lett, s akivel baráti kapcsolatokat is ápolt. Elemi és középfokú iskoláit Budapesten végezte, s a piaristáknál érettségizett 1925-ben. Kezdetben önkéntes katonai iskolába jelentkezett, s csak 1926-ban még katonai hallgatóként iratkozott be Sopronba, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 1931 tavaszán szerezte meg erdőmérnöki oklevelét. Még ugyanezen év elején a királyszállási erdőigazgatóságon a Honvéd Kincstárnál kezdte meg munkásságát, ahol főleg erdőrendezési feladatokkal bízták meg. Mivel államerdészeti szolgálatba szeretett volna lépni, 1939 [[ augusztusában, a Kárpátalja visszatérését követően ]] újonnan alakult rahói kincstári Magyar Királyi Erdőigazgatóságnál helyezkedett el, ahol vezető erdőrendezői munkakört kapott. [[ Az Erdészeti Lapok évi 12. száma 590. oldalán is hír szólt róla. ( B.S.) ]]. [ (A valamivel korábban Sopronba menekített családját követve) a Rahóról Máramarosszigetre hátravont székhelyű erdőigazgatóságról (őszén) a közvetlen közelbe került front elől - maga is ] Sopronba települt, s rövid kitérő után a Zalaegerszegi Erdőfelügyelőséghez kérte áthelyezését, sikerrel ben az állami erdőgondnokságok megalakulásakor a türjeit kellett megszerveznie, ahol azután erdőgondnokként

Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében

Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében Magyarok a Tisza-forrás környékén A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében 1 2 ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR

Részletesebben

Tv-műsor május 7-13.

Tv-műsor május 7-13. 18 16. évf. 18. szám Tv-műsor május 7-13. Ára: 1,50 hrivnya Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! 2. oldal Robbantások Dnyipropetrivszkben 2. oldal Válság minden téren 5. oldal Az ökumené jegyében 5.

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

A tiszaújlaki turul-ünnepségen

A tiszaújlaki turul-ünnepségen Tv-mûsor július 21 27. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Tv-műsor szeptember 17-23.

Tv-műsor szeptember 17-23. 37 16. évf. 37. szám Tv-műsor szeptember 17-23. Ára: 1,50 hrivnya Református egyház- kerületi tanévnyitó Részletek az 5. oldalon a hrivnya értéke 2. oldaljelentősen csökkent 4. oldal Bótrágyi örömhír 5.

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október 13-19. Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván

Részletesebben

Szeptember 7 13. Nagysikerű koncert Badalóban

Szeptember 7 13. Nagysikerű koncert Badalóban 36 19. évf. 36. szám TV műsor Szeptember 7 13. Ára: 3,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Robbantás a kijevi parlament előtt 3. oldal Kezdődik

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. december XVII. évfolyam 6. szám Advent eljövetel. A kereszténységben az advent-karácsonyi ünnepkör és a hozzá kapcsolódó gondolkodás

Részletesebben

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás 39 14. évf. 39. szám Tv-műsor október 4-10. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Info. 46 10. évf. 46. szám. Százesztendős a salánki görög katolikus templom. Több százan jöttek ela

Info. 46 10. évf. 46. szám. Százesztendős a salánki görög katolikus templom. Több százan jöttek ela 2. oldal 46 10. évf. 46. szám Vitor Janukovics első 100 napja Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Lúdtor és borkóstoló 4. oldal 450 éves a viski magyar iskola Tv-műsor november 20-26. a

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben

A nemzethez tartozás érzését erõsíti

A nemzethez tartozás érzését erõsíti 2. oldal Támadások az elnöki tisztség ellen 4. oldal Pintér Béla-koncert Beregszászon Tv -mûsor szept. 29. okt. 5. 5. oldal Elszabadultak az indulatok Ára: 1,25 hrivnya 6. oldal Szeretetben összeforrva

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

Színházi elõadás a Magyar Kultúra Napján

Színházi elõadás a Magyar Kultúra Napján Ára: 1 hrivnya Ha elõfizet lapunkra, 2. oldal Ukrajna újabb gázháborúba keveredhet 3. oldal Érettségi elõtti dilemmák 4. oldal Tv-mûsor jan.28 feb.3. Egyenes út az egyetemre 6. oldal Költségvetés villámtételben

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Július 6. 12. Trócsányi László igazságügyi miniszter Kárpátalján. 5. oldal

Július 6. 12. Trócsányi László igazságügyi miniszter Kárpátalján. 5. oldal 2. oldal 27 19. évf. 27. szám Orosz agresszióról beszél az ET 3. oldal Trócsányi László igazságügyi miniszter Kárpátalján TV műsor 5. oldal Július 6. 12. Fedél nélkül maradt egy család Ára: 3,00 hrivnya

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Június 29. TV július 5. Szubvenció sok-sok kérdőjellel. 4. oldal

Június 29. TV július 5. Szubvenció sok-sok kérdőjellel. 4. oldal 26 19. évf. 26. szám TV július 5. műsor Június 29. Ára: 3,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Brit harcjárműveket vásárolt az ukrán hadsereg

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben