SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ISZMSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ISZMSZ)"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM (SZIE) GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK) TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ISZMSZ) TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Az intézet feladatai 3. Az intézet alkalmazottainak jogállása 4. Az intézet szervezeti felépítése 5. Az intézet vezető testületei 6. Az intézet vezetői 7. Vegyes és záró rendelkezések június

2 1. Általános rendelkezések Az intézet megnevezése: Szent István Egyetem (SZIE) (továbbiakban: Egyetem), Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) (továbbiakban: kar) Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet (TTI) (továbbiakban: intézet). 2. Az intézet a SZIE Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának és a társkaroknak oktatási, nevelési feladatokat ellátó, tudományterületén kutatást folytató és szaktanácsot adó szolgáltató, egységes irányítás alatt működő, egységes gazdálkodást folytató önálló szervezeti egysége, amely nem tekinthető önálló jogi személynek. 3. Az intézet székhelye: Gödöllő, Páter Károly út Az intézet bélyegzője: Az intézet bélyegzője kör alakú, a SZIE GTK logójával, köriratban az egyetem, a kar és az intézet teljes nevével. 5. Az intézet az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), annak Kari Kiegészítése, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek között a jelen saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint látja el feladatait. 1. Az intézet kötelékébe tartoznak: 2. (a) közalkalmazotti jogviszonyuk alapján az intézet oktatói, tudományos kutatói, szakalkalmazottai, gazdasági és más beosztású közalkalmazottai; (b) hallgatói jogviszonyuk alapján az intézet által gondozott alapképzésekben, mesterképzésekben, szakirányú továbbképzésekben, pedagógus továbbképzésekben nappali, levelező és távoktatásos munkarendben részt vevő hallgatók; (c) szerződés (megállapodás) alapján azok a posztdoktori és más ösztöndíjjal rendelkező személyek, akiknek a szerződés munkahelyként (gyakorlóhelyként) az intézetet jelöli meg; (d) szerződés (megállapodás) alapján a professor emeritusok. 3. Az intézet felügyeletét a dékán a jogszabályokban, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és annak Kari Kiegészítésében meghatározott módon látja el. 2

3 2. Az intézet feladatai 4. Az Intézet fő feladata, hogy kutatási tevékenysége révén hozza létre, őrizze meg és fejlessze tudományterületeinek tudományos szakismereteit, felsőoktatási tevékenysége útján pedig adja át mindezeket a jövő értelmiségi generációja számára. Emellett szakismereti tanácsadás keretében segítse a vállalkozók és vállalkozások eredményes munkáját. A fentieknek megfelelően az intézet a felsőfokú szakemberképzésben, az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben, valamint az azt szolgáló tudományos kutatásban és szaktanácsadásban felmerülő következő feladatait a Magyar Köztársaság Alaptörvényével összhangban, a SZIE SZMSZ előírásainak megfelelően a jelen szabályzatban meghatározott keretek között látja el: 1. Ellátja az érvényes tantervek szerint az intézetre háruló oktatási, tantárgyfejlesztési, tantervfejlesztési feladatokat az akkreditált szakokon. Ennek megfelelően: (a) kutatási tevékenysége révén létrehozza, megőrzi és fejleszti tudományterületének tudományos szakismereteit. Az általa gondozott tudományterületeken hazai és nemzetközi kutatási pályázatok alapján tudományos kutatási tevékenységet, alap- és alkalmazott kutatást, valamint fejlesztést folytat, az elért kutatási eredményeket hazai és külföldi fórumokon megjelenteti; (b) graduális felsőoktatási tevékenysége útján tudományterületének tudományos szakismereteit átadja a jövő értelmiségi generációja számára; (c) felkészíti a doktori és egyéb szakirányú (posztgraduális) továbbképzésben résztvevőket, támogatja és segíti a hallgatók tudományos munkáját; (d) lehetőségeinek keretei között biztosítja az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, elvégzi a tananyag folyamatos korszerűsítését. 2. Szaktanácsadási tevékenység keretében segíti a mezőgazdasági és egyéb vállalkozók és vállalkozások, továbbá oktatási intézmények eredményes munkáját. 3. Az oktatás, a tudományos kutatás és a szaktanácsadás minőségének fenntartása érdekében kapcsolatot tart a hazai és külföldi intézetekkel és egyéb tudományos szervezetekkel, a gyakorlattal. 4. Az oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatok ellátásában együttműködik az egyetem más szervezeti egységeivel. 5. Részt vesz a hazai és a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben. 6. Ellát minden olyan feladatot, amelyet a jogszabályok, az egyetemi és a kari szabályzatok, tantervek és tantárgyi programok az intézet hatáskörébe utalnak. 3

4 5. Az intézet képzési tevékenysége: Alapképzési szakok: a) Mezőgazdasági szakoktató BSc alapképzési szak (levelező képzési forma); b) Andragógia BA alapképzési szak Munkavállalási tanácsadó szakirány (nappali és levelező képzési forma); c) Emberi erőforrások BA alapképzési szak (Budapesten levelező és nappali képzési formában, Gödöllőn távoktatási képzési formában); d) Kommunikáció és médiatudomány BA alapképzési szak (Gödöllőn nappali és levelező képzési formában). Mesterszakok: a) Emberi Erőforrás Tanácsadó MA mesterszak (nappali, levelező képzési forma); b) Agrár mérnöktanár MA mesterszak (levelező képzési forma); c) Agrár mérnöktanár osztatlan ciklusú képzés (10 félév, nappali képzési forma); d) Vezetés és szervezés MSc mesterszak (Budapesten levelező és nappali képzési formában, Gödöllőn levelező képzési formában). Szakirányú továbbképzések: a) A pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); b) Szakképzési felnőttképzési tanácsadó (4 félév, levelező képzési forma); c) Alapszintű tréner szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); d) Alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); e) Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak; f) Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak angol nyelvű; g) Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak; h) Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak angol nyelvű; i) Cigány népismeret szakirányú továbbképzési szak (2 félév, levelező képzési forma); j) Akkreditált pedagógus továbbképzés A roma tanulók pedagógiai támogatása a szakképzésben és a helyi társadalomban (60 órás képzés); Kooperatív technikák (30 órás képzés); Projektalapú oktatás (30 órás képzés); Minőségbiztosítási és minőségirányítási ismeretek (30 órás képzés); Konfliktuskezelés az oktatási intézményekben (30 órás képzés). 4

5 3. Az intézet alkalmazottainak jogállása Az intézet oktatói Az intézet oktatási feladatait az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi és főiskolai tanárok, docensek, adjunktusok, mestertanárok, tanársegédek, tudományos kutatók, tanszéki diplomások (pl.: posztdoktor, tanszéki munkatárs és mérnök), valamint professzor emeritusok, doktoranduszok, demonstrátorok látják el. 2. Az intézet oktatási feladatainak végrehajtásában az egyetemmel alkalmazotti jogviszonyban nem álló, habilitált magántanárok, címzetes egyetemi és főiskolai tanárok, professor emeritusok és címzetes docensek, mesteroktatók hazai és külföldi meghívott és vendégoktatók, továbbá hazai és külföldi meghívott- és vendégoktatók, előadók is részt vehetnek. 3. Az intézet oktatói munkaköreinek betöltésével kapcsolatos előírásokat az SZIE Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban ESZMSZ) határozza meg. Az intézeti oktatók jogai és kötelességei Az oktatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködők jogait az ESZMSZ 22. -a határozza meg. 2. Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátók kötelességeit az ESZMSZ 23. határozza meg. Az intézetben kutatási tevékenységet folytatók jogai és kötelezettségei A tudományos kutatók jogait és kötelességeit az ESZMSZ 24. -a határozza meg. Az intézeti közalkalmazottak jogai és kötelességei Az intézeti közalkalmazottak jogait az ESZMSZ 21. (1), kötelezettségeit az ESZMSZ 21. (2) bekezdése határozza meg. 5

6 4. Az intézet szervezeti felépítése Az intézet szervezetei Az intézet feladatait a következő szervezeti egységek látják el: Intézeti adminisztráció Vezetéstudományi Tanszék Pedagógia és Pályatervezés Tanszék Kommunikációtudomány Tanszék Pszichológia Tanszék TTI K+F és Innováció Csoport További tanszékek, intézeti egységek alakulását előterjesztés útján, egyszerű többségi szavazattal az intézeti tanács fogadja el Az intézetben az egyes szervezeti egységek ideiglenesen az intézeten belül külön-külön nyilvántartott költségvetésből és elkülönített leltárkörzettel gazdálkodnak, az alábbi megosztás szerint: Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék; Pszichológia Tanszék, Pályatervezés Tanszék; Pedagógia Tanszék, Oktatásmódszertan és Romológia Tanszék; A korábbi Társadalomtudományi Intézet tanszékei. 2. A szervezeti egységek működéséhez szükséges, rendelkezésre álló erőforrások, illetve kapacitások a következők: Oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók (1. sz. melléklet); Bútorozott irodahelyiségek (2. sz. melléklet); Számítógépes felszereltség és hálózat; Intézeti könyvtár; Pszichológiai alkalmassági vizsgálólaboratórium; Akkreditált munkavédelmi vizsgálólaboratórium; Az intézeti adminisztrációt és a hivatalsegédi feladatokat ellátó egység. 3. Intézeti szinten közösen végzendő feladatok: Az intézet egészét érintő oktatási, kutatási, tanácsadási, irányítási, gazdasági adminisztráció; Könyvtári szolgáltatások (az intézeti könyvtár vonatkozásában); 6

7 A közös használatú eszközök nyilvántartása, mozgásuk folyamatos nyomon követése és leltározása; Veszélyes hulladékok kezelése; Munkavédelem, tűzvédelem; Takarítási tevékenység; Postázási és egyéb hivatalsegédi feladatok. 4. A közös feladatoknak az intézet szervezeti egységei közötti megoszlását és a feladatok elvégzéséért felelős személyek megnevezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az intézet vezető testületei 1. Az intézet testületi vezető szervei: Intézeti Tanács Intézeti Értekezlet Az intézet egyéni vezetője az intézeti igazgató. Az Intézeti Tanács Az Intézeti Tanács megválasztása az ESZMSZ VI. fejezetében leírtak figyelembevételével történik. (a) az Intézeti Tanács tagjainak megválasztásához Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének és két tagjának személyére az IT vezetője tesz javaslatot, amit nyílt szavazással kell eldönteni. (b) Az Intézeti Tanács tagjainak megválasztása érdekében külön szavazólapon szavaznak az intézet dolgozói, az alábbi megoszlásban: minősített oktatók; nem minősített oktatók, kutatók, egyéb oktatási feladatot ellátók; egyéb közalkalmazottak. (c) Az Intézeti Tanács tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. A leadott szavazatok alapján a (b) pontban meghatározott kategóriánként sorrendben az 50%-ot meghaladó, legtöbb szavazatot kapott személyek kerülnek be az Intézeti Tanácsba, a 2. pontban rögzített létszámban. 7

8 (d) A Intézeti Tanács megválasztásához rétegenként a szavazati joggal rendelkező dolgozók legalább 50%-ának jelenléte és szavazata szükséges. (e) A fentiekben részletezettek szerint nem teljesítése esetén második fordulót kell tartani, ahol az említett arányok már nem érvényesek. Azonos szavazatszám esetében ekkor már sorsolással kell dönteni. 2. Az Intézeti Tanács tagjai a következők: az intézetigazgató, a minősített oktatók választott képviselője (9 fő), a nem minősített oktatók választott képviselője (3 fő), az egyéb közalkalmazottak választott képviselője (1 fő). 3. Az Intézeti Tanács ESZMSZ Kari Kiegészítés 18. (3) bekezdése értelmében az intézeti tanácsi tagság 5 éves időszakra szól. 4. A megválasztott intézeti tanács tagjai részére az ESZMSZ 144. (1) bekezdése szerint az intézeti igazgató ad ki megbízólevelet. 1. Az Intézeti Tanács 14. meghatározza az 5. -ban megjelölt intézeti tevékenységek megvalósításának stratégiai elveit; a) dönt az intézet fejlesztésére irányuló tervekről; b) dönt az intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és szükség szerinti módosításáról; c) véleményt nyilvánít az intézethez tartozó szakok tanterveiről, a tantervi módosításokról és a programokról, azok Kari Tanács elé terjesztése előtt; d) dönt az intézeti órarendek elfogadásáról, a szakok közötti közös oktatási felületek egyeztetése után, azok figyelembevételével; e) dönt az intézet keretein belül folyó, illetve az intézet által koordinált kutatásokat érintő kérdésekben; f) véleményt nyilvánít azokkal a kutatásokkal kapcsolatban, amelyekben az intézet, vagy annak valamely szervezeti egysége részt vesz; g) dönt az intézet minőségbiztosítási és minőségfejlesztési programjának elfogadásáról; h) adott helyzetben, a kar érdekeivel és lehetőségeivel összhangban kezdeményezi az intézet illetékességi körébe tartozó új közalkalmazotti státusok létesítését; i) véleményt nyilvánít az intézet illetékességi körébe tartozó egyetemi tanári, docensi, adjunktusi, tanársegédi és más oktatói, tanári és egyéb közalkalmazotti pályázatokról; j) állást foglal az intézetben közalkalmazotti státust betöltő személyek kinevezéséről és felmentéséről; 8

9 k) véleményt nyilvánít az intézetigazgatói pályázatokról; l) véleményt nyilvánít a tanszékvezetők kinevezéséről; m) tanévenként legalább egy alkalommal értékeli az intézet munkáját; n) dönt, illetve állást foglal azokban az ügyekben, amelyeket a kari vezetés határozott vagy határozatlan időre a hatáskörébe utal. 2. Az Intézeti Tanács vezetője az intézetigazgató. 3. Az Intézeti Tanács szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal ülésezik. 4. Az Intézeti Tanácsot az intézeti igazgató a napirend írásbeli megadásával hívja össze. 5. Az Intézeti Tanács határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 50%-ánál több jelen van. Szervezeti kérdésekben azonban minősített többségnek kell jelen lenni. 6. Az Intézeti Tanács általában nyílt szavazással, jelenlévő tagjai többségének szavazatával hozza határozatait. Szervezeti kérdésekben minősített többségű szavazatarány szükséges. 7. Titkos szavazást kell elrendelni, ha a tanács személyi ügyekben dönt, vagy nyilvánít véleményt, illetve ha a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint 20%-a a titkos szavazás elrendelését kéri. 8. Titkos szavazás elrendelése esetén szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. A szavazatszámláló bizottságot a tanszékek által javasolt személyekből nyílt szavazással az Intézeti Tanács választja meg. A szavazatszámláló bizottság saját hatáskörében jelöli ki vezetőjét. A titkos szavazás IGEN, NEM szövegű szavazólapokkal történik. 9. Az intézeti szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, illetve módosításához a testület tagjai kétharmadának jelenléte és a jelenlévők kétharmadának egyetértése szükséges. A testület a kétharmados szavazatarányt más esetben is előírhatja. 10. Az Intézeti Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az intézet irattárában kell elhelyezni. A jegyzőkönyvbe az intézet valamennyi dolgozója munkaidő alatt bármikor betekintést nyerhet. Az intézeti értekezlet 15. 9

10 1. Az intézeti értekezlet tagjai az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalói, és szavazati jog nélkül mindazok, akiket az intézetigazgató meghívott. 2. Az értekezletet az igazgató szükség szerint, de legalább félévenként hívja össze. Az oktatók 25 %-ának az okot megjelölő írásbeli kérésére 8 napon belül az értekezletet össze kell hívni. A napirendet előre írásban közölni kell. 3. Az értekezlet főbb feladatai: Elfogadja az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát; Beszámoltatja az intézetigazgatót a szervezeti egység munkájáról; Beszámoltatja a tanszékek, egyéb szervezeti egységek vezetőit az általuk irányított szervezeti egység munkájáról; Véleményezi az intézet feladatait, fejlesztési terveit; Értékeli az intézeti tanszékek, egyéb szervezeti egységek, továbbá az ott dolgozók oktatási, kutatási munkáját; Kialakítja a többi szervezeti egységgel vagy külső szervezettel való együttműködés kereteit; Véleményezi az intézetet érintő és a felettes szervek hatáskörébe tartozó ügyeket; Megvitatja és véleményezi a személyügyi kérdéseket. 4. Az intézet oktatói-kutatói értekezletére minden esetben meg kell hívni a dékánt is. 5. Az értekezletet 15 napon belül össze kell hívni, ha azt felettes szervek elrendelték, vagy azt az intézet bármely tanszék, egyéb szervezeti egységek vezetője, illetve az értekezlet tagjainak legalább egyharmada írásban kéri. 6. Az ügyek tárgyalásakor az értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagjainak 51%-a jelen van. 7. Az üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni és a határozatokat, állásfoglalásokat az ülést követően nyolc napon belül meg kell küldeni a dékánnak. 8. A határozatokat az intézet dolgozói számára hozzáférhetővé kell tenni. 9. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az ESZMSZ Kari Kiegészítésében foglaltakat kell alkalmazni. 6. Az intézet vezetői Az intézeti igazgató 10

11 Az intézet vezetője az önálló szervezeti egység egyszemélyi vezetője az intézeti igazgató, aki egyben az intézeti tanács elnöke. 2. Az intézetigazgató feladatai: a) Képviseli az intézet álláspontját a kar vezetői testületeiben és vezetőinél, külső szerveknél és intézményeknél, illetve a szolgálati út betartásával a felsőbb vezetőknél és szerveknél. b) Véleményt nyilvánít és állást foglal az egyetem, valamint a kar vezetőinek és vezető testületeinek az intézetet érintő nevelési, oktatási, gazdálkodási és személyi kérdéseiben. c) Megszervezi és irányítja az intézet valamennyi tevékenységét. d) Vezeti és irányítja beosztottjait, a lehetőség határain belül biztosítja munkájuk feltételeit, ellenőrzi a tanszékek, a szakmai és tudományos műhelyek, a szakcsoportok és a laboratóriumok munkáját, valamint a hozzájuk beosztott oktatók és egyéb dolgozók feladatainak végrehajtását. e) Felelős az intézet beosztottjainak a lehetőségek adta kereteken belüli tudományos szakmai, pedagógiai, nyelvi fejlődéséért, munkakörülményeinek és munkafeltételeinek biztosításáért. f) Megszervezi a felettes testületek döntéseinek végrehajtását. g) Felelős az intézet éves és hosszú távú gazdálkodási és pénzügyi terveinek előkészítéséért, az intézet jóváhagyott költségvetése és gazdálkodói eredménye alapján rendelkezik a pénzügyi keretek felhasználásáról. h) Feladata az intézet nyilvántartásában szereplő eszközök, anyagok felhasználásának ellenőrzése, a berendezések, oktatási eszközök megóvása, karbantartásának megszervezése, működőképességének biztosítása. i) Biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges intézeti hatáskörbe tartozó feltételeket. j) A többi vezetővel együtt gondoskodik az intézet oktatási hatáskörébe tartozó tantárgyak tematikájának kidolgozásáról, illetve azok kidolgoztatásáról, továbbá azoknak állandó tartalmi és ismeretközlési fejlesztéséről, az intézeti értekezlet elé terjesztéséről, majd az elfogadott programtervezet a Kari Tanács általi jóváhagyásra történő felterjesztéséről. k) Figyelemmel kíséri és elősegíti az intézet dolgozóinak szakmai fejlődését, az erre vonatkozó hatásköri listának megfelelően elkészíti és elkészítteti azok munkaköri leírásait, továbbá minősíti a beosztott vezetőket, rajtuk keresztül az oktatókat és más dolgozókat. l) Munkáltatói jogait az ESZMSZ 4. sz. mellékletében foglaltak szerint gyakorolja. m) Ellátja a jogszabályokban és ügyrendekben meghatározott egyéb feladatokat is. 11

12 Az igazgatóhelyettes Az ESZMSZ (1) alapján az intézeti igazgatót igazgatóhelyettes segíti a munkájában. Az igazgatóhelyettest a Dékán előzetes hozzájárulásával, az intézeti tanács véleménye alapján az intézeti igazgató bízza meg. 2. Az igazgatóhelyettes megbízása az igazgató megbízásának időtartamáig terjed. 3. Az igazgatóhelyettes feladatai: A) Alapvető feladatai: a) Felel az intézetigazgató által kijelölt hatáskörébe rendelt szakterületi egységek (tanszékek, csoportok) hatékony működéséért. b) Kikéri a hatáskörébe tartozó szakterületi egységek dolgozóinak szakmai véleményét, biztosítja az intézeti vezetés és a beosztottak közötti hatékony kommunikációt. c) Tájékoztatja az intézetigazgatót és vezető társait a saját hatáskörben tett intézkedésekről, a szervezeti egységekben folyó munkáról, a felmerült problémákról. d) Koordinációs tevékenységén keresztül segíti a hatáskörébe tartozó szakterületi egységek szakmai és tudományos céljainak elérését, kiemelten kezeli az innovatív ügyeket, támogatja a beosztottak tudományos előmenetelét. B) Az intézetigazgató távollétében, vagy külön felkérése esetén: a) Az intézetigazgatói állásponttal összeegyeztethető módon képviseli az intézet álláspontját a kar vezetői testületeiben és vezetőinél, külső szerveknél és intézményeknél, illetve a szolgálati út betartásával a felsőbb vezetőknél és szerveknél. b) Átveszi a beosztottak vezetési és irányítási munkáit, biztosítja munkájuk feltételeit, ellenőrzi a tanszékek, a szakmai és tudományos műhelyek, a szakcsoportok és a laboratóriumok munkáját, valamint a hozzájuk beosztott oktatók és egyéb dolgozók feladatainak végrehajtását. c) Megszervezi a felettes testületek döntéseinek végrehajtását. d) Ellenőrzi az intézet nyilvántartásában szereplő eszközök, anyagok felhasználását, különös tekintettel a berendezések, oktatási eszközök megóvására szükséges esetben megszervezi a karbantartási munkálatokat. e) Biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges intézeti hatáskörbe tartozó feltételeket. 12

13 Az intézeti tanszékvezetők Az intézeti tanszékvezetők feladatai: a) Megszervezik és irányítják a hatáskörükbe tartozó tanszék tevékenységét. b) Koordinálják a tanszék keretében dolgozók munkáját, a rendelkezésekre álló lehetőségek szerint biztosítják munkájuk feltételeit, ellenőrzik az oktatók és egyéb dolgozók feladatainak végrehajtását. c) A lehetőségeik adta kereteken belül felelősek a tanszék keretében dolgozók szakmai, pedagógiai, nyelvi fejlődéséért, munkakörülményeinek és munkafeltételeinek biztosításáért. d) Megszervezik a felettes testületek döntéseinek végrehajtását. e) Gondoskodnak a tanszék oktatási hatáskörébe tartozó tantárgyak tematikájának kidolgozásáról, illetve azok kidolgozásáról, továbbá azokat állandó tartalmi és ismeretközlési fejlesztéséről, az intézeti értekezlet elé terjesztéséről. f) Irányítja a tanszékek, egyéb szervezeti egységek kutatási tevékenységét. A szakvezetők Az intézet képzési kínálatában szereplő szakok oktatásának biztosítása, irányítása és szakmai felügyeletének biztosítása érdekében az egyes szakok szakmai vezetését a szakvezetők látják el. 2. A szakvezetőket az intézetigazgató javaslatára a kar dékánja bízza meg. A megbízás visszavonásig érvényes. 3. Szakvezetői feladattal alapképzési vagy mesterképzési szakon csak az egyetemmel munkaviszonyban álló egyetemi vagy főiskolai tanár vagy docens bízható meg. 4. A szakvezető felelős azért, hogy az intézet által koordinált szakokon folyó képzés a képzési és kimeneti követelményeknek, a szakindítási engedélynek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen. 5. A szakvezetők feladatai: a) a szakvezetői megbízásban meghatározott alapképzési vagy mesterszak egyetemen történő oktatásának biztosítása, irányítása, szakmai felügyelete az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményeknek, a szakindítási engedélynek, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően; 13

14 b) a vezetett szak mintatantervének kidolgozása, folyamatos karbantartása, figyelemmel az a) pontban meghatározottakra, valamint a többi alapszak, a mesterszakok, a felsőoktatási szakképzési, illetve a szakirányú továbbképzési szakok mintatantervére; c) a vezetett szak mintatantervi változásainak követése; d) javaslattétel, illetve közreműködés a vezetett szakkal kapcsolatos kutatási feladatok meghatározásában és ellátásában; e) részvétel a szak minőségbiztosításának kidolgozásában; f) közreműködés a hallgatói és oktatói értékelések összegzésében az intézet oktatói-kutatói értekezletének keretében; g) a vezetett szak oktatói munkájának időszakos ellenőrzése; h) időszakos írásos beszámoló készítése a kar dékánja részére a vezetett szak hallgatóinak és oktatóinak munkájáról; i) közreműködés az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatainak meghatározásában és ellenőrzésében; j) közreműködés a vezetett szak tantárgyait oktatók, kutatók és nem oktatókutató dolgozók minősítésében; k) a vezetett szak működésével összefüggő szakmai tervezés és a szak tantárgyait gondozó intézetek, tanszékek dolgozóinak a szakon végzett oktatómunkájának összehangolása a szak tantárgyainak vonatkozásában. 6. Az 5. pontban meghatározott feladatok ellátásában a szakvezetők kötelesek egyeztetni a szak tantárgyait gondozó intézetek, tanszékek vezetőivel. 7. Vegyes és záró rendelkezések Az intézet gazdálkodása Kari Gazdálkodási Szabályzatban jóváhagyottak szerint történik. 2. Az intézet gazdálkodási keretei: a) A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar költségvetési keretében a Kari Tanács által meghatározott összeg; b) A pályázatok elnyerésével befolyt összeg; c) Az intézet keretén belül képződött bevételek. 3. Az egyes vezetők javaslatot tehetnek oktatók vagy egyéb szakemberek, kisegítő személyzet alkalmazására, ezen joguknál fogva javaslatot tehetnek szerződéses munkaviszonyuk megszüntetésére is. 3. Az intézetigazgató hivatali jogkörénél fogva erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon vagyontárgyakért, melyeket szabályos és hitelesített leltár keretében vett át hivatali elődjétől. 14

15 4. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, továbbá az ESZMSZ és az ESZMSZ Kari Kiegészítésének rendelkezései szerint kell eljárni. 5. Jelen szabályzat az intézeti tanács döntésének, továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjának jóváhagyása után lép hatályba. Gödöllő, június 12. Az intézeti tanács 2014 június 12-i ülésén az ISZMSZ-t elfogadta. Dr. Komor Levente intézeti igazgató Jóváhagyom: Gödöllő, június. dékán 15

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE 1. Az Intézet neve: 1. Általános rendelkezések Környezettudományi Intézet (rövidítése: KTI, a továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZET

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZET A Környezettudományi és Műszaki Intézet Ügyrendje I. Preambulum Az intézet definíciója az Nftv. 108. szakasza szerint Intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. december 6, hatályba lép: 2016. december 8-án A Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje

Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje Az Intézet neve: SZTE TTIK Biológia Intézet Rövidített neve: SZTE TTIK BI Székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 52. I. Az Intézet feladata 1. A TTIK képzési programjának

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

GERMANISZTIKAI INTÉZET

GERMANISZTIKAI INTÉZET A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR GERMANISZTIKAI INTÉZET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS, 2008. TARTALOM I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. AZ INTÉZET NEVE

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pécs 2013 TARTALOM Preambulum I. Az Intézetre vonatkozó általános rendelkezések

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ÜGYRENDJE. Tartalomjegyzék. Első rész Az Ügyrend célja Az Ügyrend hatálya... 3

ÜGYRENDJE. Tartalomjegyzék. Első rész Az Ügyrend célja Az Ügyrend hatálya... 3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3/2016. (11. 22.) sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS Az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek és annak

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar A Kari Tanács Működési Rendje A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Szervezeti és Működési Rendje 19/B. 2017 TÖRTÉNETISÉG A Kaposvári Egyetem 2004. július

Részletesebben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató emokey.andras@gtk.szie.hu Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az előadás vázlata

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET Belső Működési Szabályzata PÉCS, 2009. 1 TARTALOM I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ INTÉZET NEVE ÉS SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Tanácsa a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével a

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/../2014. IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) Az Idegen Nyelvi Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának 19. számú melléklete A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007. 2010. december 16. napjától hatályos

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok A 2006. március 8-i ülésén hozott SZE 243/1/2006.(III.8.) határozat: Rektori bejelentés megerősítése 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 154. (1) bekezdése értelmében az FT szenátusként

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMANISZTIKAI INTÉZET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMANISZTIKAI INTÉZET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMANISZTIKAI INTÉZET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÉCS, 2013 I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKREZÉSEK 1. AZ INTÉZET NEVE ÉS SZÉKHELYE (1)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ANGLISZTIKA INTÉZET BELSŐ SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS, 2009 1 TARTALOM I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. AZ INTÉZET NEVE

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére 6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság 2010. április 07-i ülésére 1. Az SZMR 1. (2) A Kar székhelyén lévő képzések felsorolásából törlésre kerül:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

Filozófia és Művészetelméleti Intézet

Filozófia és Művészetelméleti Intézet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar Filozófia és Művészetelméleti Intézet SZERVEZETI -- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS, 2013 1 TARTALOM I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben