Éves óraszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 2 2 2 3 3 3 3 Éves óraszám"

Átírás

1 MAGYAR IRODALOM A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Emelt óraszámú tantervű Évfolyam 9./ / / /13. 9./ / / /13. Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk, Bornemisza Péter életművét szem előtt tartva, aki a XVI. századi humanista és protestáns szellemiségű irodalom kiemelkedő alkotója. - A pedagógiai programunkban lefektetett oktatási-nevelési célkitűzéseknek megfelelően az irodalomoktatás során is preferált témáink: a Szentírás által is kiemelten fontosnak tartott emberi és társadalmi értékek; másodsorban a társadalom által bevett ún. polgári értékek és normák közvetítése az irodalmi szövegek nyújtotta lehetőségekkel (is). Ilyen értékek: szabadság és tolerancia, erkölcsi-szellemi kiválóság, a család értékei, a szeretet, ember ember és ember környezet kapcsolata, az identitáskeresés, polgári értékrend, hazaszeretet. - Az irodalomoktatás továbbra is kiemelt szerepet játszik a gondolkodás fejlesztésében, az érzelmi élet gazdagításában, a személyiségfejlesztésben, az értékátadásban. A szövegelemzések és -értelmezések formálják a diákok véleményalkotási és értékelési képességét, kritikai érzékét, segítenek az értékválasztásban, az egyéni ízlés kialakításában. - Az irodalmi műveltség elsajátítása által a tanulók megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket és eszméket, amelyekből saját életvitelükre, világszemléletükre nézve is fontos következtetésekre juthatnak. Ugyanakkor együttérzővé válhatnak más kultúrák, életformák, magatartások iránt, megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely ma is a nyugati civilizáció közös asszociációs bázisát képezi. - Ezen a kanonikusnak tekintett műveltséganyagon azonban komoly rést ütött a globalizációs folyamat által generált multikulturális világszemlélet, amelyet nem lehet teljes mértékben figyelmen kívül hagynunk, különben az általunk átadott műveltséganyag anakronisztikussá válik. Ebben a tantervben éppen ezért nyitni szeretnénk (1) az eddig szubliterálisnak tekintett műfajok felé (pl. krimi, humoros és szórakoztató irodalom, tudományos-fantasztikus irodalom), természetesen ezeken belül is a klasszikusokra téve a hangsúlyt; (2) az egyes irodalmi témák társművészetekben és különösen a filmben megjelenő feldolgozásai felé; (3) a komputerizáció nyújtotta lehetőségek jobb kiaknázására (multimédiás eszközök, on-line adatbázisok használata). Ezzel remélhetőleg magát az irodalmat, illetve az irodalmi művek által közvetített üzeteket is hatékonyabban tudjuk eljuttatni a tanulókhoz. - A négy év során olvasandó művek válogatásának lényegi szempontjai a következők voltak: (1) A művek bibliai világnézet szempontjából is értékelhetők, (negatív vagy pozitív formában) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 tanulságosak legyenek, segítsenek a bibliai alapokon álló erkölcsi és személyiségi normák elsajátításában; (2) a világ- és magyar irodalom klasszikusai legyenek (a klasszikus szó fentebbi, műfaji szempontból kiterjesztett értelmében); (3) életkori sajátosságoknak is megfeleljenek; (4) az olvasott szövegek tematikailag is érdekesek, változatosak legyenek, lekössék a diákok figyelmét. - Az irodalmi képzésünk alapvetően műközpontú, de a gimnáziumi osztályokban egyre jobban kitágul az olvasott művek történeti kulturális horizontja, így az irodalmi műveltséghez tartozó alapismereteknek és kompetenciáknak is gazdagodniuk kell. - Célunk az egyéni kreativitás kibontakoztatása, elősegíthető a frontális előadást helyettesítő modern tanítási módszerek alkalmazásával, és inspiratív, kreativitásra serkentő feladatok és számonkérési módszerek kiválasztásával. - Célunk az általános műveltséget megalapozó, közép- és emelt szintű érettségire, valamint a felső fokú tanulmányokra felkészítő ismeretek oktatása; kreatív, kommunikatív, idegen nyelveket értő és beszélő, a polgári életet önmaguk és mások számára is hasznosan megélni tudó művelt emberek képzése. - Tankönyvek, szöveggyűjtemények: 9.o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Kilencedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Tizedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 10., Korona Kiadó, o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Tizenegyedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 11., Korona Kiadó, o. Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 12., Korona Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 10., Korona Kiadó, Kompetenciák fejlesztése - A beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása terén hangsúlyt fektetünk az érvek felkutatására, rendszerezésére, a logikus gondolatmenet kialakítására. Diákjaink törekszenek a rendszeres önreflexióra és önkorrekcióra, az értő figyelem alkalmazására. Képesek a valóság és a fikció elkülönítésére, amely a különböző beszédműfajokban, kommunikációs technikák alkalmazásában, a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban is megmutatkozik. Az olvasottak alapján kialakult véleményüket képesek megfogalmazni, vitahelyzetben egymás véleményét figyelmesen meghallgatni, arra reflektálni, az eltérő véleményeket tolerálni. Ezekben a helyzetekben felismerik a manipulációs szándékot és a hibás következtetéseket. A diákok képesek a memoriterek szöveghű tolmácsolására, a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazására. - Az olvasás, írott szöveg megértése témakörben a tanulók képesek megkülönböztetni a szövegben a szó szerinti és a metaforikus jelentéseket. Törekednek a különböző műveltségi területek szókincsének minél pontosabb használatára írásban és szóban. A kevéssé ismert szókincsű szövegek megértését egyéni munkával gyakorolják. A tanulók képesek az irodalmi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 alkotások műfajának meghatározására, a kontextus és a téma felismerésére, az új és már ismert közléselemek elkülönítésére, a logikai összefüggések felismerésére, a jelentésrétegek feltárására. A különböző stílusok és stílusrétegek felismerését különböző rendeltetésű szövegekben gyakorolják és alkalmazzák szóbeli és írásbeli kommunikációjukban. Az órákon megtanulják az internetes és más IST-műfajok és olvasási szokások ismeretét és ezek negatív hatásainak felismerését és elkerülésének módozatait. A tanulók képesek felismerni a tematikus és motivikus összefüggéseket a nem irodalmi és irodalmi szövegekben, s e képességüket alkalmazni elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Gyakorolják a műfajnak megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat. Különös hangsúlyt helyezünk az irodalmi és nem szépirodalmi művekben megjelenő értékek, erkölcsi kérdések, motivációk és magatartásformák felismerésére és értelmezésére. A diákok képesek a régebbi korokból származó szövegek önálló megértésére segédeszközök használatával. - Az írás és szövegalkotás kompetencia témakörében a diákok képesek élményszerű, személyes történetek elbeszélésére, szövegek átírására különböző nézőpontokból (stílus és hangnemváltással), törekednek a személyiségüket kifejező egyéni stílusra. Gyakorlatot szereznek hosszabb felkészülést igénylő szövegek alkotásában (esszé, pályázat). - A tanulási képesség fejlesztése terén a tanulók könyvtár- és múzeumlátogatások során tapasztalatokat szereznek az információk gyűjtéséről, felhasználásáról. Nagyobb figyelmet fordítanak az információfelhasználás normáinak alkalmazására (források megjelölése, idézés szabályai, jegyzetkészítés). Az olvasott szövegekből képesek a megadott szempontok alapján vázlatot készíteni, a lényeget kiemelni, az időrendet követni, az adatokat rendszerezni és az álláspontokat elkülöníteni. - Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: a diákok képesek gyakorlottan alkalmazni stilisztikai ismereteiket különböző típusú és műfajú szövegek alkotása során. - Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése: a diákok gyakorlatot szereznek a líra, az epika és a dráma különböző műfajaiban és hangnemeiben klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek olvasása, feldolgozása terén. Képesek felismerni a korszakjellemző beszédmódokat néhány jellegzetes alkotás alapján. A tanulók a költői képek, alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek szerepét a költői nyelvhasználatban felismerik és értelmezik és törekszenek a műnemek és műfajok közötti kapcsolatok megértésére. A diákok értelmezik az epikus művek idő- és térszerkezetét, az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést, a nézőpontok és nézőpontváltások funkcióit és a motivikusmetaforikus szinteket. A drámai művekben képesek felismerni az idő-, tér- és cselekményszerkezetet, a jellemalkotás technikáit, a dialógusok szerepét a konfliktusteremtés során. Az adott irodalmi művek megismerése során a diákok törekednek a közvetlenül adódó jelentés árnyalására, általánosítására, személyes tapasztalataik bevonásával. - Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése területén a tanulók tapasztalatot szereznek arról, hogy a műalkotás egy normakövető és normákat megújító jelenség, új és régi párbeszédének átélése. Megértik, hogy a művek befogadásában az ismeretek elsajátításának és a saját kreativitásuknak egyaránt szerepe van. Az irodalomoktatásban a logikus gondolkodás, érvelés-kifejtés mellett nagy szerepe van az önismeret, a kritikai érzék folyamatos fejlesztésének. - Elvárható a tanulóktól a művek tágabb kontextusba helyezése, egy-egy téma változatainak, más művészeti ágakban (festészet, szobrászat, film, zene) való adaptációinak összehasonlítása; a művek intertextuális rétegeinek feltárása (pl. allúziók, reminiszcenciák a Bibliából vagy a klasszikus irodalomból). Befogadóközpontú ún. recepcióesztétika kialakítása, annak vizsgálatával, hogy milyen hatása és olvasatai voltak az adott műnek a A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 saját korában ill. az utókor milyen értelmezéseket alakított ki róla. Különösen fontos a világirodalmi hatások és közvetítők magyar irodalomra gyakorolt hatásának ismerete. - Az irodalmi műveltség elsajátítása egyrészt azt a képességet jelenti, hogy a tanuló megértse a művek jelentéseit, erkölcsi tartalmát, esztétikai elemeinek hatásmechanizmusát, és képes legyen azt a tanult fogalmak használatával szóban és írásban is visszaadni. Másrészt képes legyen tájékozódni a magyar és világirodalom történetében, korstílusokban, műnemekben és műfajokban; ismerje néhány klasszikus magyar író, költő pályaképét, életútjának fontosabb állomásait, illetve képes legyen önállóan tájékozódni más alkotókkal kapcsolatban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 9. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása, egybevetése a bibliai erkölcsi normákkal az eltérő és egymással szembesülő érdekek, valóságfelfogások szembesítése és jellemzése állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékeiről Témakörök, tartalmak Tantervünk szerint a diákoknak az ókortól a barokk irodalmáig kell eljutni ebben az évben. Hangsúlyozottan tárgyaljuk a Biblia (Ó- és Újszövetség) irodalmát, mielőtt a görög és római irodalommal, majd a reneszánsszal és a barokkal foglalkozunk. A két utóbbi korszakon belül kiemelt szerepet kapnak a bibliafordítások és a reformáció irodalma. A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI A Biblia és hatása az irodalomra (18) A Könyvek Könyve (1) bevezetés a Biblia világába Az Ószövetség (12) Az Ószövetség kialakulása (1) az Ószövetség keletkezéstörténete Az Ószövetség költészete (4) zsoltárok (líra), gondolatritmus, Énekek éneke (dráma), Jónás könyve (epika) Babits Mihály: Jónás könyve Radnóti Miklós: IX. ecloga Történeti elbeszélések a Bibliában (2) Ábrahám feláldozza Izsákot (a történet A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A bölcsességi irodalom (3) Prófétai könyvek (2) Az evangéliumok (2) Az Újszövetség egyéb könyvei (2) Költői stílus az Újszövetségben (2) Az Újszövetség kánonja (1) Kik azok a klasszikusok? (1) Mítosz és történelem (3) A görög istenek világa (2) Az énekmondók világa A homéroszi eposzok (3) A görög líra világa, műfajai: elégia / himnusz / kardal / egyéni dalköltészet / epigramma; verstani alapok elsajátítása (4) Allegorikus mese (1) A görög dráma világa (6) A római irodalom (1) A római költészet aranykora (4) hermeneutikai megközelítései) Példabeszédek, Prédikátor, Jób könyve történetek a prófétákról (Illés, Elizeus, Jeremiás) Az Újszövetség (7) Máté, Márk, Lukács, János keletkezése, stílusa, szemléletmódja Apostolok cselekedetei, apostoli levelek, Jelenések könyve keletkezése, tartalma Jézus példázatai, gondolatritmus, prófétikus stílus, szójátékok a kánon kialakulása Mítosz és irodalom Az antikvitás irodalma (26) a klasszikus szó értelmezése a trójai és thébai mondakör bemutatása az istenek kapcsolatainak, konfliktusainak bemutatása Homérosz legendás élete; Az Íliász és Odüsszeia; az eposzok költői eszközei Alkaiosz, Anakreón, Szimónidész,; az időmértékes verselés alapjai: verslábak, verssorok Aiszóposz Szophoklész: Antigoné a kor és a római jellem bemutatása Horatius: Ódák, ars poeticák Vergilius IV. és IX. eklogája Róma nemzeti eposza (1) Vergilius: Aeneis Portrék, verses és prózai alkotások az európai és a magyar középkor, reneszánsz irodalomból (17) A középkori költészet (1) a lovagi költészet és Walter von der Vogelweide Középkor és reneszánsz határán (3) Dante, Boccaccio Latin humanizmus (3) Janus Pannonius Magyar reneszánsz és humanizmus (5) Balassi Bálint költői portréja A magyar reformáció irodalma (5) Bibliafordítások és Bornemisza Péter. Portrék a magyar barokk irodalomból (3) Az ellenreformáció (1) Pázmány Péter stílusa A barokk eposz (2) Összefoglalások és dolgozatok: 10 óra Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) Szerzők és művek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Biblia, Ó- és Újszövetségi Szentírás (Károlyi Gáspár ford.) szemelvények Homérosz: Iliász és Odüsszeia szemelvények Szophoklész: Antigoné Janus Pannonius: Egy dunántúli Mandulafáról, Búcsú Váradtól Protestáns bibliafordítások szemelvények Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm Balassi Bálint (válogatás az istenes és vitézi verseiből) Zrínyi: Szigeti veszedelem (szemelvények) A továbbhaladás feltételei - A tanulóknak a műben megjelenő eszmei tartalmakat, üzeneteket, továbbá a kulcsmotívumokat is tudniuk kell értelmezni. - A művek eszmei mondanivalóját, valamint az azokban megjelenő erkölcsiséget és a szereplők jellemrajzát össze kell vetniük a bibliai erkölcsi- és világszemlélettel, meg kell tudniuk fogalmazni az azonosságokat és különbségeket a zsidó-keresztény és a görögrómai kultúrkörben született művek szellemisége, világlátása között. - Ismert és olvasott művek azonosítása, néhány jellemző részlet alapján; a verstani alapfogalmak elsajátítása és begyakorlása; kreatív írásgyakorlatok: elbeszélő szövegek, esszék írása, a versformák alkalmazása. - Egy-egy mű egészét vagy kiválasztott részletét más műfajra is meg kell próbálniuk adaptálni (pl. vers, szónoki beszéd, filmforgatókönyv stb.). - A drámai művek egy-egy részletét megkísérelhetik előadni kiscsoportos formában. - Fel kell ismerniük a művek szerkezeti és stílusjellemzőit, nyelvi-stiláris jegyeit (amennyire ez fordítások alapján lehetséges), azok hatását az adott korban és mai világunkban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 10. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata Témakörök, tartalmak Ebben az évben az Erzsébet-kori angol drámától a magyar romantika irodalmáig kell eljutni. Ez az időszak a nyugati civilizáció megértése szempontjából alapvető fontossággal bír. Különösen akkor érthetjük meg ezt, ha az olvasott műveket tágabb művelődéstörténeti kontextusba ágyazva vizsgáljuk meg. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 Tartalmi felosztás A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Az európai színház történetéből (14) Az újkori dráma- és színháztörténet (2) Az Erzsébet-kori angol dráma (6) A francia klasszicista dráma (6) korrajz és műfaji változások Shakespeare: Hamlet/Lear király Molière: Tartuffe Az európai és magyar felvilágosodás (9) Az európai felvilágosodás eszméi és hatása (3) Rousseau vagy Voltaire egy-egy műve A magyar bölcseleti líra két költemény alapján (3) Csokonai Vitéz Mihály Klasszicizmus és romantika határán (3) Berzsenyi Dániel Katona József és a magyar színjátszás kezdetei (6) A magyar színjátszás kezdetei (1) A kor színházai, színészei, darabjai Bánk bán (5) A mű részletes feldolgozása Romantika a világirodalomban (5) A romantikus epika jellemzői, alkotói Victor Hugo vagy Puskin A magyar romantika irodalma (15) Kölcsey Ferenc alkotói portréja (5) Hymnus és egy-két verse, részletek értekező prózájából Vörösmarty Mihály alkotói portréja (5) Csongor és Tünde, a Szózat és egy-két vers Jókai Mór alkotói portréja (5) Jókai Mór egy regényének részletes feldolgozása Petőfi Sándor (15) a költő élete és kora (1) A helység kalapácsa vagy Az apostol jellemző műfajok, témák Petőfi életművében, teljes művek és részletek feldolgozásával (10) tájleíró költészet forradalmi versek ars poeticák Összefoglalások és dolgozatok: 10 óra Szerzők és művek Shakespeare: Hamlet /Lear király Molière: Tartuffe Victor Hugo: Nyomorultak (részletek) vagy Kilencvenhárom Puskin: Anyegin Csokonai: Konstancinápoly, Az estve Berzsenyi: Magyarokhoz I II, Osztályrészem Katona: Bánk bán Kölcsey: Hymnus, Vanitatum vanitas, Huszt, Parainesis A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 Vörösmarty: Csongor és Tünde; Szózat, Guttenberg-albumba, Vén cigány, Előszó Jókai: Az arany ember vagy Fekete gyémántok Petőfi: A helység kalapácsa vagy Az apostol; egy-két tájleíró vers, néhány forradalmi vers, ars poeticák A továbbhaladás feltételei A tanulóknak az olvasott műveket szabatos, tárgyszerű és személyes érintettséget is kifejező módon kell szóban és írásban is tárgyalniuk. - Az érvelés technikáját alkalmazniuk kell irodalmi beszámolóikban, a mindennapi kérdések megválaszolásában. - Tanulmányi munkájukhoz kapcsolódva pontos definíciókat, magyarázatokat kell adniuk és esszéket kell írniuk. - A poétikai alapfogalmak készségszinten használják írásban és szóban. - A kifejezésmódokat, stíluseszközöket megfigyelik, értelmezik: a megbeszélt művek értelmezéseit világosan összefoglalják. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 11. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák A tanulóknak az előző évek alapján készségszinten kell ismerniük a három műnem közlésmódjának sajátosságait, az eddig megismert műfajok sajátosságait, erről szóban és írásban is szabatosan számot kell adniuk. Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: új regénytípusok) jellegzetes élethelyzetek, személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: tárgyias líra) a nemzeti irodalmi hagyomány és a modernség kölcsönhatásának vizsgálata A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése. Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata az emberi kapcsolatok erkölcsi, szellemi és szociális tartalmainak felfogása, értékelése A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Témakörök, tartalmak Ebben a tanévben főként a XIX. század második felének magyar irodalmával foglalkozunk, két témakört dolgozunk fel a világirodalomból: európai realizmus és a klasszikus modernség. A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Arany János (10) a költő élete és kora (1) jellemző műfajok, témák Arany életművében, teljes verses epikája (Toldi, Toldi estéje) (3) művek és részletek feldolgozásával balladák (3) korai és kései lírája (3) Madách Imre: Az ember tragédiája (6) Az ember tragédiája Orosz realizmus a mű részletes elemzése (5) a dráma recepciótörténete és színpadi feldolgozásai (1) A realizmus irodalma (6) Gogol, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij egy műve vagy műrészlete (2) Francia realizmus Balzac vagy Stendhal egy műve vagy műrészlete (2) A századforduló nagy drámái Csehov vagy Ibsen egy drámája (2) Portrék a magyar realizmus szépprózájából (8) Az anekdota szerepe a magyar epikában Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye, legalább két novellája (4) Társadalomrajz és lélekábrázolás Jellemző témák, korszakok az életműben, tematikai változatosság, egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, köztük a Jónás könyve, továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet. Móricz Zsigmond egy regénye vagy két novellája (4) Ady Endre (10) egy ciklus elemzése (pl.: Új versek vagy Vér és Arany) (3) Petőfi nem alkuszik (esszé); A kétfejű sas (publicisztika) (2) az életmű egy jellemző tematikus egységének bemutatása (pl.: magyarság-versek, háborús versek, istenes versek) (5) Babits Mihály (10) Az új klasszicizmus költészete Háborús versek Prófétai szerepvállalás a lírai életműben Kosztolányi Dezső (10) Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, Impresszionizmusa és a freudizmus hatása két novella, egy regény vagy regényrészlet, öt vers Létösszegző versek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 és egy esszé vagy esszérészlet. Ady-vita és lezárása Epikai művei Összefoglalások és dolgozatok: 14 óra Szerzők és művek Kötelező olvasmányok az év során: Arany János: Toldi, Toldi estéje; két-három ballada, két-három vers a lírai életműből Madách Imre: Az ember tragédiája Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása Móricz Zsigmond: Tragédia, Barbárok Ady Endre: egy ciklus elemzése (pl.: Új versek vagy Vér és Arany); Petőfi nem alkuszik (esszé); A kétfejű sas (publicisztika); az életmű egy jellemző tematikus egységének bemutatása (pl.: magyarság-versek, háborús versek, istenes versek) Babits Mihály: Jónás könyve; Messze, messze, A lírikus epilógja, Húsvét előtt, Fortissimo, Jónás imája; Az írástudók árulása (esszé részlet) Kosztolányi Dezső: Pacsirta, vagy Néró a véres költő vagy Édes Anna; Fürdés, Esti Kornél-novellák; Az írástudatlanok árulása (esszé részlet); Mostan színes tintákról álmodom, Mint aki a sínek közé esett, Boldog, szomorú dal, Hajnali részegség, Marcus Aurelius Tolsztoj: Iván Iljics halála Választható olvasmányok az év során: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, vagy A fekete város Móricz Zsigmond: Rokonok vagy Úri muri Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, vagy Feljegyzések az egérlyukból Balzac: Goriot apó, Elveszett illúziók Stendhal: Vörös és fekete Ibsen: A vadkacsa Csehov: Sirály, elbeszélések Gogol: Az orr, A köpönyeg A továbbhaladás feltételei - Az érettségi témakörökben megjelölt szerzői pályaképek alapos ismerete, illetve a tantervben kijelölt művek szövegének ismerete, jelentésvilágának értelmezése. - Adott szempontú műelemzés vagy kiselőadás készítése közösen fel nem dolgozott epikai, lírai és drámai alkotásokról. Háttéranyagok, tanulmányok, források felhasználása az írott és szóbeli feladatok megoldásához (könyvtárismeret, internetes szöveg-adatbázisok, multimédiás CD-ROM-ok) Az írásbeli feladatoknál az idézés szabályainak betartása, a felhasznált források pontos jelölése, bibliográfia készítése - Művek összehasonlító elemzése. Stílusirányzatok néhány jellemző vonásának bemutatása a tanult szépirodalmi alkotásokban és a társművészetekben. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 12. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 64 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák A hagyományos irodalmi formák mellett a diákok megismerkednek új közlésmódokkal (pl.: a kortárs irodalomban az intertextualitás megjelenése), az irodalmi ismeretterjesztés elektronikus műfajaival. Mivel a gyakorlati írásbeliség szerepe megnőtt az információs társadalom nyelvhasználatában, ezért ebben nagyobb jártasságot kell szerezniük. Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: új regénytípusok) jellegzetes élethelyzetek, személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása néhány, mára klasszikussá vált film, illetve irodalmi mű filmes adaptációjának megtekintése és értelmezése A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: tárgyias líra) a nemzeti irodalmi hagyomány és a modernség kölcsönhatásának vizsgálata A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése az olvasott-látott művekhez kapcsolódó rendezői felfogások, különböző korok színházának megismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata az emberi kapcsolatok erkölcsi, szellemi és szociális tartalmainak felfogása, értékelése a XX. század kataklizmáinak és felemelő pillanatainak tanulságai a szépirodalom és a tömegkultúra kölcsönhatásának vizsgálata Témakörök, tartalmak Ebben az évben a klasszikus modernség magyar irodalmával (Nyugat, József Attila), az avantgárd izmusaival, a posztmodern világ- és magyar irodalom néhány szerzőjének tanulmányozásával foglalkozunk. Tartalmi felosztás A TÉMA CÍME Jellemző témák és korszakok az életműben, öt-hat vers. József Attila (10) Portrék a magyar irodalomból (6) Tóth Árpád, Juhász Gyula, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Kassák Lajos (A felsoroltak közül kettő választható.) AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Az avantgárdtól az újklasszicizmusig (3) Tárgyias líra (2) Marxizmus és freudizmus (2) Komplex költői képek (3) A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. Kafka, Th. Mann, Golding, Orwell, Dürrenmatt, Brecht, Hemingway, Salamov, Szolzsenyicin, Borges, Grass, Bradbury (A felsoroltak közül három választható.) Világirodalom a 20. században (9) Magyar irodalom a 20. század második felében (6) Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Déry Tibor, Ottlik Géza, Örkény István, Márai Sándor, Mándy Iván (A felsoroltak közül kettő választható.) Tar Sándor, Kertész Imre, Mészöly Miklós, Parti Nagy Lajos, Esterházy Péter, Orbán Ottó (A felsoroltak közül kettő választható.) Kortárs magyar irodalom (6) Az irodalom határterületei (10) Egy filmes adaptáció vagy egy témakör (pl.: Holocaust, diktatúrák) filmes feldolgozásainak megtekintése és megbeszélése. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja 3.2.3. A gimnáziumban tanított tantárgyak

Részletesebben

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM OM: 200842 1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM 2. verzió Nyíregyháza, 2013.augusztus 28. GIMNÁZIUM Munkarendje: felnőttoktatás, esti tagozat óraterv:

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI 2007 A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A gimnázium céljai és feladatai

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV Nyíregyháza, 2009. május 21. Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. SÁTORALJAÚJHELY,

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

Szakközépiskolai közismereti tantárgyak helyi tanterve

Szakközépiskolai közismereti tantárgyak helyi tanterve Ikt.sz: 7/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szakközépiskolai közismereti

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 3. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 3. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d

Magyar nyelv és irodalom. 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d Magyar nyelv és irodalom 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S A S Z I G E T S Z E N T M I K L Ó S I B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S O S Z T Á L Y O K S Z Á M Á R A ( 1 2-13. É V F. ) (11. ÉVFOLYAM)

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból Az osztályozó és a különbözeti vizsga egy 60 perces szövegalkotási és/vagy szövegértési feladatból (írásbeli rész), valamint egy irodalom- és egy nyelvtantétel

Részletesebben

KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA

KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA 2003-2004 1 TARTALOMJEGYZÉK Célok és feladatok 3 Óratervek 5 Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve Szakközépiskolai képzés helyi tanterve óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 Idegen nyelvek 144 144 144 128 Matematika 144 144 144 128 Etika 36

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 ÉVFO-

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24. (3) alapján, ezen helyi tanterv

Részletesebben

Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának,

Részletesebben