Éves óraszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 2 2 2 3 3 3 3 Éves óraszám"

Átírás

1 MAGYAR IRODALOM A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Emelt óraszámú tantervű Évfolyam 9./ / / /13. 9./ / / /13. Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk, Bornemisza Péter életművét szem előtt tartva, aki a XVI. századi humanista és protestáns szellemiségű irodalom kiemelkedő alkotója. - A pedagógiai programunkban lefektetett oktatási-nevelési célkitűzéseknek megfelelően az irodalomoktatás során is preferált témáink: a Szentírás által is kiemelten fontosnak tartott emberi és társadalmi értékek; másodsorban a társadalom által bevett ún. polgári értékek és normák közvetítése az irodalmi szövegek nyújtotta lehetőségekkel (is). Ilyen értékek: szabadság és tolerancia, erkölcsi-szellemi kiválóság, a család értékei, a szeretet, ember ember és ember környezet kapcsolata, az identitáskeresés, polgári értékrend, hazaszeretet. - Az irodalomoktatás továbbra is kiemelt szerepet játszik a gondolkodás fejlesztésében, az érzelmi élet gazdagításában, a személyiségfejlesztésben, az értékátadásban. A szövegelemzések és -értelmezések formálják a diákok véleményalkotási és értékelési képességét, kritikai érzékét, segítenek az értékválasztásban, az egyéni ízlés kialakításában. - Az irodalmi műveltség elsajátítása által a tanulók megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket és eszméket, amelyekből saját életvitelükre, világszemléletükre nézve is fontos következtetésekre juthatnak. Ugyanakkor együttérzővé válhatnak más kultúrák, életformák, magatartások iránt, megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely ma is a nyugati civilizáció közös asszociációs bázisát képezi. - Ezen a kanonikusnak tekintett műveltséganyagon azonban komoly rést ütött a globalizációs folyamat által generált multikulturális világszemlélet, amelyet nem lehet teljes mértékben figyelmen kívül hagynunk, különben az általunk átadott műveltséganyag anakronisztikussá válik. Ebben a tantervben éppen ezért nyitni szeretnénk (1) az eddig szubliterálisnak tekintett műfajok felé (pl. krimi, humoros és szórakoztató irodalom, tudományos-fantasztikus irodalom), természetesen ezeken belül is a klasszikusokra téve a hangsúlyt; (2) az egyes irodalmi témák társművészetekben és különösen a filmben megjelenő feldolgozásai felé; (3) a komputerizáció nyújtotta lehetőségek jobb kiaknázására (multimédiás eszközök, on-line adatbázisok használata). Ezzel remélhetőleg magát az irodalmat, illetve az irodalmi művek által közvetített üzeteket is hatékonyabban tudjuk eljuttatni a tanulókhoz. - A négy év során olvasandó művek válogatásának lényegi szempontjai a következők voltak: (1) A művek bibliai világnézet szempontjából is értékelhetők, (negatív vagy pozitív formában) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 tanulságosak legyenek, segítsenek a bibliai alapokon álló erkölcsi és személyiségi normák elsajátításában; (2) a világ- és magyar irodalom klasszikusai legyenek (a klasszikus szó fentebbi, műfaji szempontból kiterjesztett értelmében); (3) életkori sajátosságoknak is megfeleljenek; (4) az olvasott szövegek tematikailag is érdekesek, változatosak legyenek, lekössék a diákok figyelmét. - Az irodalmi képzésünk alapvetően műközpontú, de a gimnáziumi osztályokban egyre jobban kitágul az olvasott művek történeti kulturális horizontja, így az irodalmi műveltséghez tartozó alapismereteknek és kompetenciáknak is gazdagodniuk kell. - Célunk az egyéni kreativitás kibontakoztatása, elősegíthető a frontális előadást helyettesítő modern tanítási módszerek alkalmazásával, és inspiratív, kreativitásra serkentő feladatok és számonkérési módszerek kiválasztásával. - Célunk az általános műveltséget megalapozó, közép- és emelt szintű érettségire, valamint a felső fokú tanulmányokra felkészítő ismeretek oktatása; kreatív, kommunikatív, idegen nyelveket értő és beszélő, a polgári életet önmaguk és mások számára is hasznosan megélni tudó művelt emberek képzése. - Tankönyvek, szöveggyűjtemények: 9.o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Kilencedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Tizedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 10., Korona Kiadó, o. Diószegi Endre-Fábián Márton: Litera-tura, Irodalom, Tizenegyedik évfolyam, Krónika Nova Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 11., Korona Kiadó, o. Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 12., Korona Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 10., Korona Kiadó, Kompetenciák fejlesztése - A beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása terén hangsúlyt fektetünk az érvek felkutatására, rendszerezésére, a logikus gondolatmenet kialakítására. Diákjaink törekszenek a rendszeres önreflexióra és önkorrekcióra, az értő figyelem alkalmazására. Képesek a valóság és a fikció elkülönítésére, amely a különböző beszédműfajokban, kommunikációs technikák alkalmazásában, a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban is megmutatkozik. Az olvasottak alapján kialakult véleményüket képesek megfogalmazni, vitahelyzetben egymás véleményét figyelmesen meghallgatni, arra reflektálni, az eltérő véleményeket tolerálni. Ezekben a helyzetekben felismerik a manipulációs szándékot és a hibás következtetéseket. A diákok képesek a memoriterek szöveghű tolmácsolására, a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazására. - Az olvasás, írott szöveg megértése témakörben a tanulók képesek megkülönböztetni a szövegben a szó szerinti és a metaforikus jelentéseket. Törekednek a különböző műveltségi területek szókincsének minél pontosabb használatára írásban és szóban. A kevéssé ismert szókincsű szövegek megértését egyéni munkával gyakorolják. A tanulók képesek az irodalmi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 alkotások műfajának meghatározására, a kontextus és a téma felismerésére, az új és már ismert közléselemek elkülönítésére, a logikai összefüggések felismerésére, a jelentésrétegek feltárására. A különböző stílusok és stílusrétegek felismerését különböző rendeltetésű szövegekben gyakorolják és alkalmazzák szóbeli és írásbeli kommunikációjukban. Az órákon megtanulják az internetes és más IST-műfajok és olvasási szokások ismeretét és ezek negatív hatásainak felismerését és elkerülésének módozatait. A tanulók képesek felismerni a tematikus és motivikus összefüggéseket a nem irodalmi és irodalmi szövegekben, s e képességüket alkalmazni elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Gyakorolják a műfajnak megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat. Különös hangsúlyt helyezünk az irodalmi és nem szépirodalmi művekben megjelenő értékek, erkölcsi kérdések, motivációk és magatartásformák felismerésére és értelmezésére. A diákok képesek a régebbi korokból származó szövegek önálló megértésére segédeszközök használatával. - Az írás és szövegalkotás kompetencia témakörében a diákok képesek élményszerű, személyes történetek elbeszélésére, szövegek átírására különböző nézőpontokból (stílus és hangnemváltással), törekednek a személyiségüket kifejező egyéni stílusra. Gyakorlatot szereznek hosszabb felkészülést igénylő szövegek alkotásában (esszé, pályázat). - A tanulási képesség fejlesztése terén a tanulók könyvtár- és múzeumlátogatások során tapasztalatokat szereznek az információk gyűjtéséről, felhasználásáról. Nagyobb figyelmet fordítanak az információfelhasználás normáinak alkalmazására (források megjelölése, idézés szabályai, jegyzetkészítés). Az olvasott szövegekből képesek a megadott szempontok alapján vázlatot készíteni, a lényeget kiemelni, az időrendet követni, az adatokat rendszerezni és az álláspontokat elkülöníteni. - Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: a diákok képesek gyakorlottan alkalmazni stilisztikai ismereteiket különböző típusú és műfajú szövegek alkotása során. - Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése: a diákok gyakorlatot szereznek a líra, az epika és a dráma különböző műfajaiban és hangnemeiben klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek olvasása, feldolgozása terén. Képesek felismerni a korszakjellemző beszédmódokat néhány jellegzetes alkotás alapján. A tanulók a költői képek, alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek szerepét a költői nyelvhasználatban felismerik és értelmezik és törekszenek a műnemek és műfajok közötti kapcsolatok megértésére. A diákok értelmezik az epikus művek idő- és térszerkezetét, az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést, a nézőpontok és nézőpontváltások funkcióit és a motivikusmetaforikus szinteket. A drámai művekben képesek felismerni az idő-, tér- és cselekményszerkezetet, a jellemalkotás technikáit, a dialógusok szerepét a konfliktusteremtés során. Az adott irodalmi művek megismerése során a diákok törekednek a közvetlenül adódó jelentés árnyalására, általánosítására, személyes tapasztalataik bevonásával. - Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése területén a tanulók tapasztalatot szereznek arról, hogy a műalkotás egy normakövető és normákat megújító jelenség, új és régi párbeszédének átélése. Megértik, hogy a művek befogadásában az ismeretek elsajátításának és a saját kreativitásuknak egyaránt szerepe van. Az irodalomoktatásban a logikus gondolkodás, érvelés-kifejtés mellett nagy szerepe van az önismeret, a kritikai érzék folyamatos fejlesztésének. - Elvárható a tanulóktól a művek tágabb kontextusba helyezése, egy-egy téma változatainak, más művészeti ágakban (festészet, szobrászat, film, zene) való adaptációinak összehasonlítása; a művek intertextuális rétegeinek feltárása (pl. allúziók, reminiszcenciák a Bibliából vagy a klasszikus irodalomból). Befogadóközpontú ún. recepcióesztétika kialakítása, annak vizsgálatával, hogy milyen hatása és olvasatai voltak az adott műnek a A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 saját korában ill. az utókor milyen értelmezéseket alakított ki róla. Különösen fontos a világirodalmi hatások és közvetítők magyar irodalomra gyakorolt hatásának ismerete. - Az irodalmi műveltség elsajátítása egyrészt azt a képességet jelenti, hogy a tanuló megértse a művek jelentéseit, erkölcsi tartalmát, esztétikai elemeinek hatásmechanizmusát, és képes legyen azt a tanult fogalmak használatával szóban és írásban is visszaadni. Másrészt képes legyen tájékozódni a magyar és világirodalom történetében, korstílusokban, műnemekben és műfajokban; ismerje néhány klasszikus magyar író, költő pályaképét, életútjának fontosabb állomásait, illetve képes legyen önállóan tájékozódni más alkotókkal kapcsolatban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 9. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása, egybevetése a bibliai erkölcsi normákkal az eltérő és egymással szembesülő érdekek, valóságfelfogások szembesítése és jellemzése állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékeiről Témakörök, tartalmak Tantervünk szerint a diákoknak az ókortól a barokk irodalmáig kell eljutni ebben az évben. Hangsúlyozottan tárgyaljuk a Biblia (Ó- és Újszövetség) irodalmát, mielőtt a görög és római irodalommal, majd a reneszánsszal és a barokkal foglalkozunk. A két utóbbi korszakon belül kiemelt szerepet kapnak a bibliafordítások és a reformáció irodalma. A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI A Biblia és hatása az irodalomra (18) A Könyvek Könyve (1) bevezetés a Biblia világába Az Ószövetség (12) Az Ószövetség kialakulása (1) az Ószövetség keletkezéstörténete Az Ószövetség költészete (4) zsoltárok (líra), gondolatritmus, Énekek éneke (dráma), Jónás könyve (epika) Babits Mihály: Jónás könyve Radnóti Miklós: IX. ecloga Történeti elbeszélések a Bibliában (2) Ábrahám feláldozza Izsákot (a történet A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A bölcsességi irodalom (3) Prófétai könyvek (2) Az evangéliumok (2) Az Újszövetség egyéb könyvei (2) Költői stílus az Újszövetségben (2) Az Újszövetség kánonja (1) Kik azok a klasszikusok? (1) Mítosz és történelem (3) A görög istenek világa (2) Az énekmondók világa A homéroszi eposzok (3) A görög líra világa, műfajai: elégia / himnusz / kardal / egyéni dalköltészet / epigramma; verstani alapok elsajátítása (4) Allegorikus mese (1) A görög dráma világa (6) A római irodalom (1) A római költészet aranykora (4) hermeneutikai megközelítései) Példabeszédek, Prédikátor, Jób könyve történetek a prófétákról (Illés, Elizeus, Jeremiás) Az Újszövetség (7) Máté, Márk, Lukács, János keletkezése, stílusa, szemléletmódja Apostolok cselekedetei, apostoli levelek, Jelenések könyve keletkezése, tartalma Jézus példázatai, gondolatritmus, prófétikus stílus, szójátékok a kánon kialakulása Mítosz és irodalom Az antikvitás irodalma (26) a klasszikus szó értelmezése a trójai és thébai mondakör bemutatása az istenek kapcsolatainak, konfliktusainak bemutatása Homérosz legendás élete; Az Íliász és Odüsszeia; az eposzok költői eszközei Alkaiosz, Anakreón, Szimónidész,; az időmértékes verselés alapjai: verslábak, verssorok Aiszóposz Szophoklész: Antigoné a kor és a római jellem bemutatása Horatius: Ódák, ars poeticák Vergilius IV. és IX. eklogája Róma nemzeti eposza (1) Vergilius: Aeneis Portrék, verses és prózai alkotások az európai és a magyar középkor, reneszánsz irodalomból (17) A középkori költészet (1) a lovagi költészet és Walter von der Vogelweide Középkor és reneszánsz határán (3) Dante, Boccaccio Latin humanizmus (3) Janus Pannonius Magyar reneszánsz és humanizmus (5) Balassi Bálint költői portréja A magyar reformáció irodalma (5) Bibliafordítások és Bornemisza Péter. Portrék a magyar barokk irodalomból (3) Az ellenreformáció (1) Pázmány Péter stílusa A barokk eposz (2) Összefoglalások és dolgozatok: 10 óra Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) Szerzők és művek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Biblia, Ó- és Újszövetségi Szentírás (Károlyi Gáspár ford.) szemelvények Homérosz: Iliász és Odüsszeia szemelvények Szophoklész: Antigoné Janus Pannonius: Egy dunántúli Mandulafáról, Búcsú Váradtól Protestáns bibliafordítások szemelvények Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm Balassi Bálint (válogatás az istenes és vitézi verseiből) Zrínyi: Szigeti veszedelem (szemelvények) A továbbhaladás feltételei - A tanulóknak a műben megjelenő eszmei tartalmakat, üzeneteket, továbbá a kulcsmotívumokat is tudniuk kell értelmezni. - A művek eszmei mondanivalóját, valamint az azokban megjelenő erkölcsiséget és a szereplők jellemrajzát össze kell vetniük a bibliai erkölcsi- és világszemlélettel, meg kell tudniuk fogalmazni az azonosságokat és különbségeket a zsidó-keresztény és a görögrómai kultúrkörben született művek szellemisége, világlátása között. - Ismert és olvasott művek azonosítása, néhány jellemző részlet alapján; a verstani alapfogalmak elsajátítása és begyakorlása; kreatív írásgyakorlatok: elbeszélő szövegek, esszék írása, a versformák alkalmazása. - Egy-egy mű egészét vagy kiválasztott részletét más műfajra is meg kell próbálniuk adaptálni (pl. vers, szónoki beszéd, filmforgatókönyv stb.). - A drámai művek egy-egy részletét megkísérelhetik előadni kiscsoportos formában. - Fel kell ismerniük a művek szerkezeti és stílusjellemzőit, nyelvi-stiláris jegyeit (amennyire ez fordítások alapján lehetséges), azok hatását az adott korban és mai világunkban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 10. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata Témakörök, tartalmak Ebben az évben az Erzsébet-kori angol drámától a magyar romantika irodalmáig kell eljutni. Ez az időszak a nyugati civilizáció megértése szempontjából alapvető fontossággal bír. Különösen akkor érthetjük meg ezt, ha az olvasott műveket tágabb művelődéstörténeti kontextusba ágyazva vizsgáljuk meg. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 Tartalmi felosztás A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Az európai színház történetéből (14) Az újkori dráma- és színháztörténet (2) Az Erzsébet-kori angol dráma (6) A francia klasszicista dráma (6) korrajz és műfaji változások Shakespeare: Hamlet/Lear király Molière: Tartuffe Az európai és magyar felvilágosodás (9) Az európai felvilágosodás eszméi és hatása (3) Rousseau vagy Voltaire egy-egy műve A magyar bölcseleti líra két költemény alapján (3) Csokonai Vitéz Mihály Klasszicizmus és romantika határán (3) Berzsenyi Dániel Katona József és a magyar színjátszás kezdetei (6) A magyar színjátszás kezdetei (1) A kor színházai, színészei, darabjai Bánk bán (5) A mű részletes feldolgozása Romantika a világirodalomban (5) A romantikus epika jellemzői, alkotói Victor Hugo vagy Puskin A magyar romantika irodalma (15) Kölcsey Ferenc alkotói portréja (5) Hymnus és egy-két verse, részletek értekező prózájából Vörösmarty Mihály alkotói portréja (5) Csongor és Tünde, a Szózat és egy-két vers Jókai Mór alkotói portréja (5) Jókai Mór egy regényének részletes feldolgozása Petőfi Sándor (15) a költő élete és kora (1) A helység kalapácsa vagy Az apostol jellemző műfajok, témák Petőfi életművében, teljes művek és részletek feldolgozásával (10) tájleíró költészet forradalmi versek ars poeticák Összefoglalások és dolgozatok: 10 óra Szerzők és művek Shakespeare: Hamlet /Lear király Molière: Tartuffe Victor Hugo: Nyomorultak (részletek) vagy Kilencvenhárom Puskin: Anyegin Csokonai: Konstancinápoly, Az estve Berzsenyi: Magyarokhoz I II, Osztályrészem Katona: Bánk bán Kölcsey: Hymnus, Vanitatum vanitas, Huszt, Parainesis A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 Vörösmarty: Csongor és Tünde; Szózat, Guttenberg-albumba, Vén cigány, Előszó Jókai: Az arany ember vagy Fekete gyémántok Petőfi: A helység kalapácsa vagy Az apostol; egy-két tájleíró vers, néhány forradalmi vers, ars poeticák A továbbhaladás feltételei A tanulóknak az olvasott műveket szabatos, tárgyszerű és személyes érintettséget is kifejező módon kell szóban és írásban is tárgyalniuk. - Az érvelés technikáját alkalmazniuk kell irodalmi beszámolóikban, a mindennapi kérdések megválaszolásában. - Tanulmányi munkájukhoz kapcsolódva pontos definíciókat, magyarázatokat kell adniuk és esszéket kell írniuk. - A poétikai alapfogalmak készségszinten használják írásban és szóban. - A kifejezésmódokat, stíluseszközöket megfigyelik, értelmezik: a megbeszélt művek értelmezéseit világosan összefoglalják. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 11. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák A tanulóknak az előző évek alapján készségszinten kell ismerniük a három műnem közlésmódjának sajátosságait, az eddig megismert műfajok sajátosságait, erről szóban és írásban is szabatosan számot kell adniuk. Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: új regénytípusok) jellegzetes élethelyzetek, személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: tárgyias líra) a nemzeti irodalmi hagyomány és a modernség kölcsönhatásának vizsgálata A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése. Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata az emberi kapcsolatok erkölcsi, szellemi és szociális tartalmainak felfogása, értékelése A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Témakörök, tartalmak Ebben a tanévben főként a XIX. század második felének magyar irodalmával foglalkozunk, két témakört dolgozunk fel a világirodalomból: európai realizmus és a klasszikus modernség. A TÉMA CÍME AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Arany János (10) a költő élete és kora (1) jellemző műfajok, témák Arany életművében, teljes verses epikája (Toldi, Toldi estéje) (3) művek és részletek feldolgozásával balladák (3) korai és kései lírája (3) Madách Imre: Az ember tragédiája (6) Az ember tragédiája Orosz realizmus a mű részletes elemzése (5) a dráma recepciótörténete és színpadi feldolgozásai (1) A realizmus irodalma (6) Gogol, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij egy műve vagy műrészlete (2) Francia realizmus Balzac vagy Stendhal egy műve vagy műrészlete (2) A századforduló nagy drámái Csehov vagy Ibsen egy drámája (2) Portrék a magyar realizmus szépprózájából (8) Az anekdota szerepe a magyar epikában Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye, legalább két novellája (4) Társadalomrajz és lélekábrázolás Jellemző témák, korszakok az életműben, tematikai változatosság, egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, köztük a Jónás könyve, továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet. Móricz Zsigmond egy regénye vagy két novellája (4) Ady Endre (10) egy ciklus elemzése (pl.: Új versek vagy Vér és Arany) (3) Petőfi nem alkuszik (esszé); A kétfejű sas (publicisztika) (2) az életmű egy jellemző tematikus egységének bemutatása (pl.: magyarság-versek, háborús versek, istenes versek) (5) Babits Mihály (10) Az új klasszicizmus költészete Háborús versek Prófétai szerepvállalás a lírai életműben Kosztolányi Dezső (10) Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, Impresszionizmusa és a freudizmus hatása két novella, egy regény vagy regényrészlet, öt vers Létösszegző versek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 és egy esszé vagy esszérészlet. Ady-vita és lezárása Epikai művei Összefoglalások és dolgozatok: 14 óra Szerzők és művek Kötelező olvasmányok az év során: Arany János: Toldi, Toldi estéje; két-három ballada, két-három vers a lírai életműből Madách Imre: Az ember tragédiája Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása Móricz Zsigmond: Tragédia, Barbárok Ady Endre: egy ciklus elemzése (pl.: Új versek vagy Vér és Arany); Petőfi nem alkuszik (esszé); A kétfejű sas (publicisztika); az életmű egy jellemző tematikus egységének bemutatása (pl.: magyarság-versek, háborús versek, istenes versek) Babits Mihály: Jónás könyve; Messze, messze, A lírikus epilógja, Húsvét előtt, Fortissimo, Jónás imája; Az írástudók árulása (esszé részlet) Kosztolányi Dezső: Pacsirta, vagy Néró a véres költő vagy Édes Anna; Fürdés, Esti Kornél-novellák; Az írástudatlanok árulása (esszé részlet); Mostan színes tintákról álmodom, Mint aki a sínek közé esett, Boldog, szomorú dal, Hajnali részegség, Marcus Aurelius Tolsztoj: Iván Iljics halála Választható olvasmányok az év során: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, vagy A fekete város Móricz Zsigmond: Rokonok vagy Úri muri Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, vagy Feljegyzések az egérlyukból Balzac: Goriot apó, Elveszett illúziók Stendhal: Vörös és fekete Ibsen: A vadkacsa Csehov: Sirály, elbeszélések Gogol: Az orr, A köpönyeg A továbbhaladás feltételei - Az érettségi témakörökben megjelölt szerzői pályaképek alapos ismerete, illetve a tantervben kijelölt művek szövegének ismerete, jelentésvilágának értelmezése. - Adott szempontú műelemzés vagy kiselőadás készítése közösen fel nem dolgozott epikai, lírai és drámai alkotásokról. Háttéranyagok, tanulmányok, források felhasználása az írott és szóbeli feladatok megoldásához (könyvtárismeret, internetes szöveg-adatbázisok, multimédiás CD-ROM-ok) Az írásbeli feladatoknál az idézés szabályainak betartása, a felhasznált források pontos jelölése, bibliográfia készítése - Művek összehasonlító elemzése. Stílusirányzatok néhány jellemző vonásának bemutatása a tanult szépirodalmi alkotásokban és a társművészetekben. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 12. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 64 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák A hagyományos irodalmi formák mellett a diákok megismerkednek új közlésmódokkal (pl.: a kortárs irodalomban az intertextualitás megjelenése), az irodalmi ismeretterjesztés elektronikus műfajaival. Mivel a gyakorlati írásbeliség szerepe megnőtt az információs társadalom nyelvhasználatában, ezért ebben nagyobb jártasságot kell szerezniük. Az epikai művekben: az idő- és eseményszerkezet felismerése esemény- és cselekményszerkezet vizsgálata az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása a leírások funkciójának értelmezése a jellemzés eszközeinek azonosítása a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: új regénytípusok) jellegzetes élethelyzetek, személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása néhány, mára klasszikussá vált film, illetve irodalmi mű filmes adaptációjának megtekintése és értelmezése A lírai művekben: a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló lírai szubjektumnak megkülönböztetése a vers beszédhelyzetének a bemutatása a lírai költemény műfajának megnevezése a versritmus és a rímelés alapformáinak ismerete a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése (pl.: tárgyias líra) a nemzeti irodalmi hagyomány és a modernség kölcsönhatásának vizsgálata A drámai művekben: cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása idő-, tér- és cselekménykezelés az epikai és drámai időkezelés egybevetése a tragikum és komikum meghatározása a tragikus és komikus hős típusai, jellemzése a drámai konfliktus felismerése a hagyományos műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése az olvasott-látott művekhez kapcsolódó rendezői felfogások, különböző korok színházának megismerése Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység a tanult epikus és drámai művekben a szereplők konfliktusrendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 a művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata az emberi kapcsolatok erkölcsi, szellemi és szociális tartalmainak felfogása, értékelése a XX. század kataklizmáinak és felemelő pillanatainak tanulságai a szépirodalom és a tömegkultúra kölcsönhatásának vizsgálata Témakörök, tartalmak Ebben az évben a klasszikus modernség magyar irodalmával (Nyugat, József Attila), az avantgárd izmusaival, a posztmodern világ- és magyar irodalom néhány szerzőjének tanulmányozásával foglalkozunk. Tartalmi felosztás A TÉMA CÍME Jellemző témák és korszakok az életműben, öt-hat vers. József Attila (10) Portrék a magyar irodalomból (6) Tóth Árpád, Juhász Gyula, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Kassák Lajos (A felsoroltak közül kettő választható.) AZ ÓRÁK TARTALMI ELEMEI Az avantgárdtól az újklasszicizmusig (3) Tárgyias líra (2) Marxizmus és freudizmus (2) Komplex költői képek (3) A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. Kafka, Th. Mann, Golding, Orwell, Dürrenmatt, Brecht, Hemingway, Salamov, Szolzsenyicin, Borges, Grass, Bradbury (A felsoroltak közül három választható.) Világirodalom a 20. században (9) Magyar irodalom a 20. század második felében (6) Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Déry Tibor, Ottlik Géza, Örkény István, Márai Sándor, Mándy Iván (A felsoroltak közül kettő választható.) Tar Sándor, Kertész Imre, Mészöly Miklós, Parti Nagy Lajos, Esterházy Péter, Orbán Ottó (A felsoroltak közül kettő választható.) Kortárs magyar irodalom (6) Az irodalom határterületei (10) Egy filmes adaptáció vagy egy témakör (pl.: Holocaust, diktatúrák) filmes feldolgozásainak megtekintése és megbeszélése. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A felsorolt művekből a tanár által választott szempont és tematika alapján. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 Interkulturális megközelítések és regionális kultúra (5) Irodalmi emlékhelyek és kiállítások Petőfi Irodalmi Múzeum A XXI. századi magyar karizmatikus keresztény irodalom Összefoglalások (tételek megbeszélése) és dolgozatok: 12 óra Szerzők és művek Kötelező olvasmányok az év során: József Attila: Tiszta szívvel; Külvárosi éj, A város peremén, Holt vidék; A Dunánál, Hazám, Levegőt!; Eszmélet; Klárisok, Óda Választható olvasmányok az év során: Karinthy Frigyes: Így írtok ti; Az emberke tragédiája; Nem mondhatom el senkinek Juhász Gyula: Tiszai csönd, Anna örök Tóth Árpád: Körúti hajnal, Elégia egy rekettyebokorhoz Illyés Gyula: Fáklyaláng; Egy mondat a zsarnokságról; A reformáció genfi emlékműve előtt Radnóti Miklós: Mint a bika; Első ecloga; Hetedik ecloga; Erőltetett menet; Razglednicák Szabó Lőrinc: Kalibán, Mozart hallgatása közben Kassák Lajos: Mesteremberek Weöres Sándor: Egysorosok vagy Az éjszaka csodái Ottlik Géza: Iskola a határon Örkény István: Tóték; Egyperces novellák Nemes Nagy Ágnes: Szőke bikkfák (verselemzések) Déry Tibor: Szerelem (novella) vagy Niki (kisregény) Kertész Imre: Sorstalanság (regény) vagy Jegyzőkönyv (novella) Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz Esterházy Péter: Élet és irodalom (novella) Mándy Iván: Egyérintő Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről Tar Sándor: Lassú teher Parti Nagy Lajos: A test angyala (habszódia) Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (regény) vagy Halotti beszéd (vers) Kafka:Az átváltozás Thomas Mann: Mario és a varázsló, vagy Tonio Kröger Hemingway: Az öreg halász és a tenger vagy novellák Golding: A legyek ura Orwell: Az irodalom és totalitarizmus (esszé); 1984 (részletek); Állatfarm Dürrenmatt: A fizikusok Brecht: Kurázsi mama Salamov: Gulág-novellák Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja Borges: Funes, az emlékező, Homokkönyv Grass: Vándor, vidd hírül a spár Bradbury: 451 fok Fahrenheit Pajor Tamás: Önök érték, Kötetlen kötet A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 Választható filmes adaptációk: Kenneth Branagh (rend.): V. Henrik Franco Zefirelli (rend.): Hamlet Fábry Zoltán (rend.): Isten hozta őrnagy úr! John Halas (rend.): Állatfarm (rajzfilm) Koltai Lajos (rend.): Sorstalanság Ranódy László (rend.): Pacsirta A továbbhaladás feltételei - Az érettségi témakörökben megjelölt egy szerzői pályakép (József Attila), illetve a tantervben kijelölt művek szövegének ismerete, jelentésvilágának értelmezése. - Háttéranyagok, tanulmányok, források felhasználása az írott és szóbeli feladatok megoldásához (könyvtárismeret, internetes hozzáférések, CD-ROM-ok) Az írásbeli feladatoknál az idézés szabályainak betartása, a felhasznált források pontos jelölése, bibliográfia készítése. - Tárgyszerű tájékozódás az irodalmi és történelmi folyamatokban; az elméleti ismeretek önálló alkalmazása írásos és szóbeli feladatokban; ismeretlen szövegek önálló elemzése és értelmezése; az egyéni ízlés és szempontok érvényre juttatása az elemzésben. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): Az FM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 10. osztály Világirodalom késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). Barokk és klasszicizmus

Részletesebben

Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője. Verne: Kétévi vakáció. Rideg Sándor: Indul a bakterház

Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője. Verne: Kétévi vakáció. Rideg Sándor: Indul a bakterház Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője Verne: Kétévi vakáció Rideg Sándor: Indul a bakterház Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrien Mole titkos naplója Ajánlott:

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály 9a (nyelvi) ALAPCSOMAG EX-027 Grammarway 3 2159 Egységes Érettségi Fgy. Matematika I. (szürke) 1550 KT-0320

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

Kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke Magyar irodalom, epika szerző cím

Kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke Magyar irodalom, epika szerző cím E G R Y J Ó Z S E F K Ö Z É P I S K O L A, S Z A K I S K O L A É S K O L L É G I U M K Ö N Y V T Á R A 8251 Zánka, Külterület 030/13. 87/568-500/3130 m. E-mail: konyvtar@egrykszk.hu OM-azonosítója: 037227

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek):

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): - Kommunikáció, tömegkommunikáció - Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

III. (30 pont) Varianta 001

III. (30 pont) Varianta 001 III. (30 pont) Varianta 001 Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel: A drámai költemény jellemzői (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola HELYI TANTERV Szakközépiskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ASZK PP13 HT KÖZISMERET - SZAKKÖZÉPISKOLA.DOC A helyi tanterv az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( /,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 1. A követelmények a képességekre,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények

Osztályozó vizsga követelmények Osztályozó vizsga követelmények Általános iskola Magyar irodalom 6.o. Tesztfeladatok Fogalmazási ismeretek: elbeszélés leírással, mondaírás Kezdődjék a kalandozás Egy-két, a korosztály számára érdekes

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 110 Ft

10.A NT-17220/I. 1 110 Ft 10.A FI-505051003 "Kémia tankönyv ""B"" 10." 600 Ft 10.A FI-505031001 Biológia egészségtan tankönyv 10. 750 Ft 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 590 Ft 10.A NT-56498/NAT

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem!

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem! ÉS OLVASMÁNYOK A 2013/14-ES TANÉVRE 7. ÉVFOLYAM Petőfi Sándor: A helység kalapácsa Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem! La Fontaine meséi

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft -

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft - 10.A NT-17221 Biológia 10. a középiskolák számára 1 490 Ft - 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 990 Ft - 10.A NT-56498/NAT Colores 3. Spanyol nyelvkönyv CD-melléklettel

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry pre SOŠ a SOU (4-ročné učebné odbory) s VJM Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tisztelt Szülők /Gondviselők! A következő táblázatok tételesen tartalmazzák az egyes évfolyamok megrendelt tankönyveket. A sárgával kiemelt sorokban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor)

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor) 9. évfolyam Az irodalomtanítás feladata szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel az olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji természetének

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben