Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012."

Átírás

1 4.A kereskedelem jogi szabályozása, szervei /A kereskedelmi igazgatás és tárgya/ Alaptörvény M. cikk (1): Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Szabályozás: A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény A kereskedelmi igazgatás tárgya a kereskedelmi tevékenység, mely alatt áruk forgalmazását és szolgáltatások nyújtását értjük. Kereskedelmi tevékenységnek minősül a kiskereskedelmi tevékenység, a nagykereskedelmi tevékenység, a kereskedelmi ügynöki tevékenység. 1. Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is 2. Nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is 3. Kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt A kereskedelmi törvény ezek mellett a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység és a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység folytatásának követelményeire és ellenőrzésére terjed ki. /A kereskedelmi tevékenység folytatása/ Hazánkban liberalizált kereskedelmi szabályozás érvényesül. Kereskedelmi tevékenység ennek megfelelően általában szabadon választható formában, bejelentés alapján folytatható. Az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 1 O l d a l

2 A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a törvényben meghatározott szabályok szerint maga választhatja meg. A kereskedés alapvető formái: 1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, 3. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, 4. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, 5. közterületi értékesítés, 6. közvetlen értékesítés, 7. üzleten kívüli kereskedelem, 8. csomagküldő kereskedelem, 9. automatából történő értékesítés. /A kereskedő általános kötelezettségei/ 1. a kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal 2. a kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben, vagy ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van 3. az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni 4. a kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni 5. a kereskedő további kötelezettsége a foglalkoztatottakkal való tisztességes bánásmód /A kereskedelmi tevékenység egyes korlátai/ 1. Nyitva tartás korlátozhatósága: a. a kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja 2 O l d a l

3 b. december 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kivételével - az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva c. a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja d. a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan nem használható hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára olyan hanghatást okozó eszköz, amely a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár 2. Egyes termékek forgalmazásának korlátozása 3. Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló korlátozások 4. Nemdohányzók védelme 5. Zenés-táncos rendezvények: a. vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve szervezhető, hogy az nem járhat a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal b. a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. Rend. ( West Balkán ): a. Rendezvénytartási engedély b. Biztonsági terv, biztonsági személyzetre vonatkozó előírások, fiatalkorúak belépése korlátozható, ill. megkülönböztető jelzéssel láthatóak el c. Ellenőrzés: jegyző, szakhatóságok és egyéb feljogosított hatóságok d. Helyszín általános ellenőrzése + ellenőrzés a rendezvény időpontjában e. Tűzvédelmi bírságolás szigorítása /A kereskedelmi hatóságok/ 1. az I. fokú általános kereskedelmi hatóság: települési (Bp.: kerületi) jegyző a. a települési jegyzőhöz kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység megkezdését b. a bejelentésekről a jegyző nyilvántartást vezet 3 O l d a l

4 c. a bejelentést számos hatóságnak továbbítani kell, amelyek közül a szakhatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a rendőrkapitányság és a vámhatóság, amennyiben a kereskedelmi tevékenység feladat- és hatáskörüket érinti, 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le ennek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt d. az üzletműködési engedély kiadása általában szintén a település jegyző feladata 2. a II. fokú általános kereskedelmi hatóság: Fővárosi/Megyei Kormányhivatal (törzshivatal) 3. Egyéb eljáró hatóságok: a. fogyasztóvédelmi hatóság b. Gazdasági Versenyhivatal c. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 4. Szakhatóságként: a. a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete b. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal c. a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága d. a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága e. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (OKTVF) f. a tűzvédelmi szakhatóság g. az építésügyi hatóság /Szankcionálás/ A hatóság jogsértés esetén az alábbi szankciókat alkalmazhatja: 1. az észlelt hiányosságok megszüntetéséig a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenes bezárathatja 2. ha a hatóság felhívására a kereskedő a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a hatóság a működési engedélyt visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja, a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja 3. megtiltja vagy korlátozza a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát 4 O l d a l

5 4. megtiltja vagy korlátozza a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet veszélyes mértékű zaj esetén 5. bírságot szab ki. 5.A fogyasztóvédelem jogi szabályozása, szervei /A fogyasztóvédelmi törvény és hatálya/ Szabályozás: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A törvény hatálya a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. Személyi hatály: fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje Tárgyi hatály: áru a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás a. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő b. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában /A fogyasztóvédelem állami és önkormányzati intézményrendszere/ Államigazgatási szervek: 1. Kormány: ösztönzi az országos gazdasági kamarák, a vállalkozások szakmai érdekképviseleti szervezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok közös megegyezésén alapuló, a követendő elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítő nyilatkozat létrehozását 2. Nemzetgazdasági Miniszter: a. kidolgozza és jóváhagyásra a Kormány elé terjeszti a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire, 5 O l d a l

6 b. intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: a. a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásának ellenőrzése, b. piacfelügyeleti tevékenység végzése, c. fogyasztóvédelmi politika érvényesülésével kapcsolatos jogkörök gyakorlása, d. mindezek megvalósulását segítő koordinációs propagandatevékenység végzése 4. Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei NFH kiemelt ellenőrzések: 1. Árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó ellenőrzése 2. Elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése 3. Szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézésének ellenőrzése 4. Gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzése 5. Villamos energia és gázszámlák tartalmának vizsgálata 6. Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése 7. Idegenforgalmilag frekventált helyeken működő vendéglátó egységek, és a személy taxi szolgáltatás ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre és éjszakai szórakozóhelyekre 8. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése Helyi önkormányzatok: 1. csak önkéntes szerepvállalás 2. támogathatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteket, azok képviselőjének tanácskozási jogot adhatnak egyes napirendi pontok tárgyalásakor a képviselő-testület, illetve annak bizottsága ülésén 3. a helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békéltető testületek működtetésének feladataiból, helyiséget biztosíthatnak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó helyi szerv számára a különböző tanácskozásaihoz 4. lakossági igény esetén a helyi önkormányzat fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethet 6 O l d a l

7 /Békéltető testületek/ 1. Rendeltetése: a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése 2. Eszközök: egyezség létrehozásának megkísérlése, ill. a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében döntéshozatal 3. Jogállás: a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testületek 4. Tagok jelölése: vállalkozói oldal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek egyenlő arányban a. testületenként min. 10 fő; 4 évre b. felsőfokú végzettség és min. 2 év gyakorlat c. megfelelő számú jogi végzettségű tag 5. Eljárás: 3 tagú tanácsban, legalább egy jogász; egyszerű megítélésű ügyekben jogász egyedül is eljárhat 6. Finanszírozás: kamara, állam, esetleg önkormányzat /A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos hatáskörök megoszlása/ Versenyt nem érintő ügyekben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el általános hatáskörrel a pénzügyi szervezetek gyakorlatának kivételével, amellyel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete rendelkezik hatáskörrel. Versenyt érintő ügyekben, tehát amennyiben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, a Gazdasági Versenyhivatal jár el. Ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, illetve a használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik az ügy. /Szankcionálás/ Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset összes körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 7 O l d a l

8 1. elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 2. megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 3. határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot, 4. a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését, 5. elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását vagy visszahívását, 6. elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, 7. a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, 8. a jogsértés megállapításától számított legfeljebb 1 évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását 9. fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. /Reklámtilalmak és korlátozások/ Szabályozás: évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Tilos reklámozni: 1. fegyvert, lőszert, robbanóanyagot és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt 2. emberi szervet, szövetet 3. terhességmegszakítást, azt végző intézményt, arra alkalmas eszközt vagy eljárást 4. veszélyes ebet, állatviadalt Csak korlátok között reklámozható: 1. dohánytermék 2. alkoholtartalmú ital 3. szerencsejáték 4. temetkezési szolgáltatás 8 O l d a l

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről OptiJus Opten Kft. 1. 2005. évi CLXIV. törvény 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A 2012.8.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban Budapest, 2014 SZERZŐ Kovács Éva

Részletesebben

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk:

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk: Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 4. szám OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER 27. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2

Részletesebben

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatósági Osztály

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚNIUS 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 1. szám 2006. január 23. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 1

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 1 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 1 2014.10.7. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. I. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.01.31 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről1

1997. évi CLV. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.01.31 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről1 1997. évi CLV. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.01.31 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK. I.

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK. I. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben