V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai A bizottságok létrehozása A bizottságok m ködésének f bb szabályai...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai... 18 24. A bizottságok létrehozása... 18 25. A bizottságok m ködésének f bb szabályai..."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és M ködési Szabályzatról

2 Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések... 4 II. Fejezet Az önkormányzat feladatai Az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatainak ellátása A képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok... 8 III. Fejezet A képvisel -testület m ködése Alakuló ülés A képvisel -testület munkaterve Rendes ülés Rendkívüli ülés Az ülés összehívása A képvisel -testület zárt ülésére vonatkozó szabályok Az el terjesztés rendje Sürg sségi indítvány Interpelláció, közérdek kérdés Az ülés menete Rendes ülés tanácskozási rendje Napirendek tárgyalása, hozzászólások Ügyrendi felszólalás Önkormányzati döntések Határozathozatal Min sített többség A jegyz könyv Lakossági fórum, közmeghallgatás IV. Fejezet A települési képvisel, a tanácsnok A települési képvisel kötelezettségei A tanácsnok Képvisel csoport V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai A bizottságok létrehozása A bizottságok m ködésének f bb szabályai VI. Fejezet Polgármester, alpolgármester, jegyz, aljegyz Polgármester, alpolgármester A polgármester, az alpolgármester díjazása, költségtérítése Jegyz, aljegyz VII. Fejezet A Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje VIII. Fejezet A társulás Társulásban való részvétel IX. Fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés Helyi népszavazás, népi kezdeményezés X. Fejezet Az önkormányzati gazdálkodás Az önkormányzati gazdálkodás és a bels ellen rzés általános szabályai XI. Fejezet A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai A vagyonnyilatkozatok kezelése A vagyonnyilatkozatba történ betekintésre és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok A vagyonnyilatkozatok visszaadásának szabályai

3 XII. Fejezet Települési kisebbségi önkormányzatok A településen m köd kisebbségi önkormányzatokkal való együttm ködés XIII. Fejezet Záró rendelkezések Melléklet Függelékek

4 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. (2) Az önkormányzat székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. (3) A képvisel -testület megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvisel testülete. 2. A képvisel -testület tagjainak száma: 14 f. II. Fejezet Az önkormányzat feladatai 1. Az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatainak ellátása 3. (1) Az önkormányzat feladatait az alábbi mértékben és módokon látja el: 1. A településrendezés és a településfejlesztés körében gondoskodik: a) a tulajdonában lév belterületi földekkel kapcsolatos földhasználói kötelezettségei teljesítésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével és vállalkozóval kötött szerz dés keretei között, b) az építés helyi rendjének biztosításáról helyi építési szabályzatok megalkotásával, c) el vásárlási jogának biztosításáról e jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésével. 2. Az épített és természeti környezet védelme körében gondoskodik: a) légszennyezés elleni védelemr l (füstködriadó terv, háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés, avar és kerti hulladékégetés), zaj és rezgés elleni védelemr l (csendes övezet kialakítása, zajtérkép készítése, helyi szabályok megalkotása), b) önkormányzati környezetvédelmi alappal való gazdálkodás szabályszer ségér l. 3. A lakásgazdálkodás körében gondoskodik: a tulajdonos bérbeadót megillet jogainak gyakorlásáról és terhel kötelezettségeinek teljesítésér l, vagyon-nyilvántartási, értékelési és adatszolgáltatási kötelezettségeir l (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, lakóépületek, vizek, vízi létesítmények, közm vek, ingóvagyon, közszolgáltatást és igazgatást szolgáló vagyon stb.) az önkormányzat tulajdonában lév lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítésér l a polgármesteri hivatal és a szer- déses vagyonkezel k közrem ködésével. 4. A vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás körében gondoskodik: az egészséges ivóvízellátásról, a települési vízellátásról, szennyvíz elvezetésr l, az összegy jtött szennyvizek tisztításáról, szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésér l, a nem közm vekkel összegy jtött szennyvizek ártalommentes elhelyezésének szervezésér l, ellen rzésér l, a csapadékvíz elvezetésr l, a helyi vízrendezésr l és vízkár elhárításról, valamint az árvíz- és belvízvédekezésr l (véd vek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, védekezés) a polgármesteri hivatal és az e feladatok ellátására létrehozott gazdasági társasága közrem ködésével. 5. Köztemet fenntartását biztosítja a temet tulajdonosával kötött megállapodás alapján. 6. A helyi közutak és közterületek fenntartása körében gondoskodik: A helyi közutak fenntartásáról, tisztán tartásáról, a hó eltakarításról és az út síkossága elleni védekezésr l, va- 4

5 lamint a biztonságos közlekedés biztosításáról, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztet helyzet elhárításáról, a forgalmi rend kialakításáról és felülvizsgálatáról, a kötelezettségeinek megszegésével okozott károk megtérítésér l, közúti jelzések, hóvédm vek, m tárgyak elhelyezésér l, útellen ri szolgálat m ködtetésér l a polgármesteri hivatal, a feladatok ellátásával megbízott gazdasági társaság, valamint egyedi megállapodás keretében más vállalkozó igénybevételével. 7. A város közigazgatási területén biztosítja a közúti járm vel történ parkolást, melyre vonatkozóan rendeletet alkot. 8. A helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása körében gondoskodik: a) a települési szilárdhulladék gy jtésér l, elhelyezésér l és folyékony hulladékkezelés- l (leereszt hely kijelölés, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása), az elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatokról, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok szervezésér l a helyi rendeletekben szabályozott módon a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével, fenntartásával a polgármesteri hivatal közrem ködésével és a közszolgáltatókkal (ARIES Kft, ÉCSVCS Kft, stb.) kötött szerz dés keretei között, b) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével és szolgáltatóval kötött szerz dés kereti között, c) a település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kisérésér l a polgármesteri hivatal és küls szakért k közrem ködésével, d) az állategészségügyr l hatályos jogszabályokban meghatározott feladatokról (állati eredet melléktermékek, kóbor ebek, egészségügyi szempontból veszélyes vagy gyanús kóbor ebek és macskák, ebek veszettség elleni kötelez véd oltásának megszervezése) a polgármesteri hivatal közrem ködésével a szolgáltatóval kötött szerz dés keretei között. 9. A helyi t zvédelem feladatai körében gondoskodik: a t zoltásról, m szaki mentésr l hivatásos önkormányzati t zoltósága fenntartásával és közrem ködésével. 10. A közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével, rendvédelmi iroda fenntartásával, közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság létrehozásával, közterület-felügyelet m ködtetésével, valamint a rend rséggel és a Szigetszentmiklósi Polgár r Egyesülettel kötött megállapodások keretei között gondoskodik. E feladatai körében gondoskodik a térfelügyeleti rendszer m ködtetésér l, az önkormányzati és rend rségi szervek tevékenységének összehangolásáról, a helyi rend ri szervek létesítésének, b vítésének és fejlesztésének el segítésér l. 11. Gondoskodik a) a közvilágításról, közvilágítási berendezés üzemeltetésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, a hálózati engedélyessel kötött szerz dés keretei között, b) a távh -szolgáltatással ellátott létesítmények távh ellátásáról az engedélyes (ARIES Kft) útján. 12. Közrem ködik a foglalkoztatás megoldásában, ennek keretében gondoskodik a közfoglalkoztatás szervezésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 13. Gondoskodik az óvodai nevelésr l, az általános iskolai oktatásról és nevelésr l, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, ennek keretében: a) Az óvodai nevelésr l és az általános iskolai oktatásról és nevelésr l, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartózók óvodai nevelésér l, és általános iskolai oktatásáról, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhet, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásáról oktatási intézményeinek fenntartásával és közrem ködésével, valamint más önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretei között, b) az önkormányzati intézkedési terv, a beiskolázási terv készítésér l, a magyar nyelvi el készítés, valamint a kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igény éven- 5

6 kénti felmérésér l, a kötelez eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésé- l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, c) a fenntartói irányítással összefügg feladatok ellátásának biztosításáról a polgármesteri hivatal és a közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság közrem ködésével, d) a házi orvosi, házi gyermek orvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szolgáltatóval kötött szerz dés kereti között, e) a véd i ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról intézményei fenntartásával és közrem ködésével, f) a tulajdonában álló járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény m ködtetésér l, a megyei önkormányzat részére történ használatba adással, g) étkeztetésr l, házi segítségnyújtásról szociális intézménye fenntartásával és közre- ködésével, h) a családsegítésr l, adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról a családsegít és gyermekjóléti intézménye fenntartásával és annak közrem ködésével, i) a szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság) biztosításáról a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közrem ködésével, j) támogató szolgáltatásról, jelz rendszeres házi segítségnyújtásról, közösségi alapellátásról, id sek átmeneti elhelyezésér l szociális intézménye fenntartásával és annak közrem ködésével, k) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció figyelembevételével, a fenntartói irányítással összefügg feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság közrem ködésével, l) a gyermekek védelmével kapcsolatos ellátó rendszer kiépítésér l, m ködtetésér l pénzbeli és természetbeni ellátások,valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátás (alap: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcs de, gyermekek átmeneti gondozása)biztosításával, illetve a máshol igénybe vehet szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésével, közvetítésével a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló önkormányzati rendeletében meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 14. A közm vel dési, tudományos, m vészeti tevékenység és a sport támogatása körében gondoskodik: a) a sporttal és a tulajdonában lév sporttelepekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról a helyi adottságoknak megfelel en alkotott helyi rendelet szerint a polgármesteri hivatal közrem ködésével és az ingatlant használó sportszervezettel kötött és egyéb megállapodások keretei között, b) a kulturális örökségvédelmének megvalósításában való közrem ködési jogosultságok és kötelezettségek teljesítésér l és a tulajdonába adott m emlékekr l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, c) a település könyvtári ellátás biztosításáról a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és annak közrem ködésével, d) a helyi közm vel dési tevékenység támogatásáról, közm vel dési, közgy jteményi és m vészeti tevékenység helyi irányításáról, ellen rzésér l, intézmények, szervezetek fenntartásáról, m ködtetésér l a helyi rendeletében meghatározott módon és mértékig a polgármesteri hivatal és a Városi Könyvtár és Intézményei közrem ködésével. 15. A nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása érdekében együttm ködik a városban m köd települési kisebbségi önkormányzatokkal, segíti ködésüket a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 16. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az el segítése rendszeres sz vizsgálatok, egészség meg rzéshez kapcsolódó városi rendezvények szervezésével a Polgármes- 6

7 teri Hivatal, az egészségüggyel foglalkozó bizottság, valamint helyi egészségügyi szervezetek, intézmények közrem ködésével. 17. Az önkormányzat gondoskodik továbbá: a) a hatáskörébe és illetékességébe tartozó közérdek kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével, b) az állatokkal szembeni megfelel magatartásra, gondoskodásra nevelés el mozdításáról az önkormányzat szerveinek és oktatási intézményeinek közrem ködésével, c) a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés megvalósításáról ütemezetten a polgármesteri hivatal és az intézmények fenntartásával és közrem ködésével, d) a képvisel -testület és hivatala m ködtetésér l a polgármesteri hivatal fenntartásával, e) a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásáról az önkormányzati feladatok és a feladatkörébe tartozó ügyek (költségvetés, vagyonkezelés, közpénzek felhasználására kötött szerz dések, különleges, vagy kizárólagos jogok biztosításáról, támogatásokról, beszedett helyi adókról) esetében a polgármesteri hivatal közrem ködésével helyben szokásos módon, f) a gazdálkodás, beszámolás, a pénzügyi igazgatás, adózás rendjér l szóló jogszabályok szerinti feladatokról, a bels ellen rzésr l a polgármesteri hivatal, a könyvvizsgáló és a társulás közrem ködésével, g) közalkalmazott érdekegyeztet fórumok létrehozásáról, m ködtetésér l, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról, a szakszervezettekkel való együttm ködésr l, h) a tulajdonában álló épületeken lév m vészeti alkotások védelmér l, m vészeti alkotások közterületi elhelyezésér l, áthelyezésér l, stb. (2) A kötelez feladatok ellátásról a képvisel -testület az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidej leg állást foglal. (3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegy jtésér l, a lakossági zöldhulladék összegy jtésér l a közszolgáltatóval kötött szerz dés és a helyi rendelet keretei között; b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásban, a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulásban (CSÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban való részvételr l a társulási megállapodás keretei között; c) a közterület-felügyeletr l, és a település rök foglalkoztatásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével; d) a mezei rszolgálatról a polgármesteri hivatal közrem ködésével; e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról intézményei fenntartásával és azok közrem ködésével; f) helyi jelent ség védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztésér l, rzésér l; g) középiskolai és szakiskolai ellátásról, a feln ttoktatásról, alapfokú m vészetoktatásról, pályaválasztási tanácsadásról, nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésr l, úszásoktatás biztosításáról; h) a hit- és vallásoktatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között; i) helyi múzeum fenntartásáról, m ködtetésér l, közösségek tevékenységének támogatásáról, m vészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatásáról; j) a Kisváros cím helyi újság kiadásáról, a helyi elektronikus médiaszolgáltatások támogatásáról; 7

8 k) a helyi turizmus fejlesztése érdekében turisztikai desztináció menedzsment szervezet ködtetésér l. (4) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékér l a képvisel -testület az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidej leg állást foglal. 2. A képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok 4. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bekezdésében foglaltakon túl a képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a vállalkozás alapítása, abban való részvétel, b) a felterjesztési jog gyakorlása. III. Fejezet A képvisel -testület m ködése 3. Alakuló ülés 5. (1) A képvisel -testület alakuló ülését az újonnan megválasztott polgármester hívja össze. A meghívót az ülés napját megel 3 nappal korábban kell kikézbesíteni. (2) Az alakuló ülés els napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság beszámol a polgármester és a képvisel k választásának eredményér l. 4. A képvisel -testület munkaterve 6. (1) A képvisel -testület minden év utolsó rendes ülésén dönt a következ évre vonatkozó munkatervér l, melynek el készítése a polgármester feladata. (2) A polgármester a terv elkészítéséhez kikéri: a) a képvisel k, b) a jegyz, c) a város intézményvezet i, d) a kisebbségi önkormányzatok, és e) a társadalmi és közszolgáltatást nyújtó szervek javaslatát. (3) A képvisel -testület éves munkatervét az önkormányzat honlapján közzé teszi. 5. Rendes ülés 7. (1) A képvisel -testület évenként saját munkaterve alapján két ülésszakot tart. Az els ülésszak minden év január 15-t l június 30-ig, a második ülésszak pedig augusztus 21-t l december 20-ig tart. (2) Az ülésszak ülésnapokból áll. A képvisel -testület az ülésszak tartama alatt általában minden hónap utolsó szerdai napján tartja rendes ülését. A képvisel -testület évente legalább 9 rendes ülést tart. (3) Az ülésnap 14 órától, a napirendi pontok megtárgyalásának idejéig, de legfeljebb 20 óráig tart. A hat óra id tartam eltelte után a polgármester eldönti, hogy az akkor tárgyalt napirend tárgyalása 30 percen belül befejezhet -e. Amennyiben igen, az adott napirendi pont tárgyalásának befejeztéig az ülést meghosszabbíthatja. Ha az ülés nem fejezhet be, akkor a polgármester az ülést elnapolja. 8

9 (4) A (3) bekezdés szerint elnapolt ülést a fennmaradó napirendek változatlanul hagyása mellett öt napon belüli id pontra újból össze kell hívni. A folytatólagos ülés id pontját az ülésen ki kell hirdetni, a távollév képvisel t írásban kell meghívni. 6. Rendkívüli ülés 8. (1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hív össze. (2) A polgármester köteles legalább 4 települési képvisel vagy bizottság indítványára, az indítvány beérkezését követ 5 napon belül rendkívüli ülést összehívni. (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva, a polgármesternél kell el terjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) el terjesztés(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az el terjesztésekkel szemben e rendeletben támasztott követelményeknek. (4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés összehívásának okát, tervezett napirendjét, valamint mellékelni kell az el terjesztéseket és a határozati javaslatokat. A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek írásos anyagával együtt legalább az ülés kezdete el tt 48 órával ki kell kézbesíteni. (5) A polgármester engedélye esetén a napirendek anyaga pótkézbesítéssel is továbbítható oly módon, hogy azt a képvisel k az ülés id pontja el tt 24 órával korábban megkapják. (6) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, és amelyet a (4) bekezdés szerinti meghívó tartalmaz, valamint a képvisel -testület min sített többséggel hozott határozata esetén a sürg sségi indítvány. Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehet fel, önálló indítvány, beszámoló nem tárgyalható. 7. Az ülés összehívása 9. (1) A képvisel -testület ülésének összehívása meghívóval történik. A képvisel k részére az anyagok továbbítása az Elektronikus Döntéstámogató Rendszeren (a továbbiakban: EDTR) keresztül történik, melyr l elektronikus úton értesítést kapnak. (2) A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester egyidej akadályoztatása vagy érintettsége esetén az ülést a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, hiányában a korelnök hívja össze és vezeti. 10. (1) A képvisel -testület rendes ülésére szóló meghívója a napirendek anyagaival együtt kerül továbbításra oly módon, hogy azt a képvisel k 5 nappal az ülés el tt megkapják. A napirendek írásos anyaga a polgármester engedélye esetén pótkézbesítéssel is továbbítható úgy, hogy azt a képvisel k az ülés id pontja el tt 24 órával korábban megkapják. (2) A meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, napját, kezdési id pontját, b) a javasolt napirendi pontokat, c) a napirendek tárgyának és el adójának megjelölését, d) az ülést összehívó aláírását, bélyegz t és dátumot. (3) A meghívóhoz mellékelni kell: a) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó el terjesztéseket, annak összes mellékletével, b) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó a továbbítás id pontjáig képvisel által benyújtott - írásbeli véleményeket, állásfoglalásokat, c) a meghívó kézbesítéséig beérkezett interpellációkat, d) írásos beszámolót a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester tevékenységér l. (4) A képvisel -testület ülésére a képvisel kön kívül tanácskozási joggal meghívást kapnak: 9

10 a) a kisebbségi önkormányzatok elnökei, mint a kisebbség helyi szószólói, b) a jegyz, az aljegyz. (5) A (4) bekezdésben felsoroltakon kívül az adott napirendekhez tanácskozási joggal meghívást kap: a) az adott napirend által érintett Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet je, b) a könyvvizsgáló a költségvetést érint napirendek tárgyalásához, c) a napirendek el terjeszt i az adott napirend tárgyalásához, d) a napirend tárgya szerint érintett személyek, szervezetek képvisel i, e) szükség esetén szakért, f) az önkormányzati intézményeknél dolgozókra vonatkozó, a közalkalmazotti, köztisztvisel i jogviszonyt érint el terjesztésekhez kapcsolódóan az illetékes szakszervezeti szerv képvisel je, g) az önkormányzat tulajdonában lév gazdasági társaságok ügyvezet i, valamint a felügyel bizottság elnökei. (6) A képvisel -testület ülésére tanácskozási jog nélkül meghívást kapnak: a) a bizottságok nem képvisel tagjai, b) az önkormányzati intézmények vezet i, c) akik jelenlétét jogszabály kötelez vé teszi, d) a Kisváros cím újság f szerkeszt je, valamint e) akik meghívását a polgármester indokoltnak tartja. (7) A jogszabály erejénél fogva tanácskozási joggal kötelez en meghívottak részére a meghívóval együtt a f napirendek el terjesztéseit elektronikus úton kell kézbesíteni. Az egyes napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak részére - a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet i kivételével - elektronikus úton el terjesztést csak azon pont esetében kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A tanácskozási joggal nem rendelkez meghívottak részére kizárólag a meghívót kell továbbítani. 11. (1) A város lakóit a képvisel -testület ülésének id pontjáról, helyér l és az összes napirendi pontról rendes ülés esetén az ülést megel 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete el tt 48 órával a helyben szokásos módon kell értesíteni. A meghívót a Polgármesteri Hivatal székhelyén lév hirdet táblára történ kifüggesztéssel is közzé kell tenni. (2) A képvisel -testület, valamint a bizottságok nyilvános üléseire vonatkozó anyagait az önkormányzat honlapján kell elhelyezni oly módon, hogy a nyilvános ülések el terjesztései teljes kö- en letölthet ek az EDTR szoftver használatával. 12. (1) A tanácskozási joggal meghívott az ülésen felszólalhat, javaslatot tehet, kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyz könyvhöz csatolni kell. A hozzászólásra legfeljebb két alkalommal van lehet sége, a hozzászólások id tartama összesen 5 perc. (2) A tanácskozási jog nélkül meghívott az t érint napirendhez az ülésen szót kérhet, melynek megadásáról a polgármester határoz. A hozzászólás id tartama 3 perc. 8. A képvisel -testület zárt ülésére vonatkozó szabályok 13. (1) A képvisel -testület zárt üléseire szóló írásos el terjesztéseket kizárólag a képvisel testület tagjai, a kisebbség helyi szószólója és a jegyz, távollétében az aljegyz, továbbá meghívása esetén a szakért és az érintettek részére kell megküldeni. (2) A zárt ülésre ajánlott napirendi pontok anyagai titoktartási kötelezettség alá esnek. A titoktartási kötelezettség megsz nik, ha a képvisel -testület úgy dönt, hogy a zárt ülésre ajánlott napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. 10

11 (3) Az Ötv. 12. (4) bekezdésének a) pontjában foglalt választás, felmentés, vezet i megbízás adása, illet leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl személyi ügy tárgyalásakor az érintettet legkés bb az ülés megkezdéséig írásban nyilatkoztatni kell, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (4) Amennyiben zárt ülés tartása nem kötelez, az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben zárt ülés tartását indítványozhatja: a) a polgármester, az alpolgármester, b) bármelyik képvisel, c) a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz. (5) Amennyiben zárt ülés tartása nem kötelez, a zárt ülésre történ indítványozás esetén az el terjesztést az EDTR-ben zárt ülési anyagként kell kezelni. Amennyiben a képvisel -testület úgy dönt, hogy az el terjesztést nyilvános ülésen tárgyalja, úgy az EDTR-ben legkés bb az ülést követ napon az el terjesztést közzé kell tenni. (6) A zárt ülés jegyz könyvébe csak a polgármester, a képvisel -testület tagjai, a jegyz, aljegy- és a tárgyban közvetlenül érintett vagy annak hivatalos megbízottja tekinthetnek be. 9. Az el terjesztés rendje 14. (1) A képvisel -testület ülésére csak bizottsági javaslattal, véleménnyel ellátott írásbeli el terjesztés nyújtható be, kivéve, az egyik bizottság feladatkörébe sem sorolható témaköröket, a rendkívüli ülések anyagait és a sürg sségi indítványokat. (2) Az el terjesztés tartalmazza: a) az el terjesztés tárgyát, el terjeszt jét, b) a bevezet részben az el terjesztés célját, a döntéshozatalra felhatalmazást adó jogszabályok megjelölését, rövid tartalmát, az ügyben korábban hozott döntéseket, azok megvalósulását, a tárgyaló részben a tárgy el terjesztését és annak indoklását, a befejez részben az összefoglalást, döntési javaslatot, c) a határozati javaslatot, rendelet tervezetet, d) a végrehajtás javasolt határidejét, felel sét, a végrehajtásért felel s szervezeti egység nevét, e) a döntéshozatalhoz szükséges szavazati arányt, f) a jegyz, távollétében az aljegyz törvényességi szempontú ellenjegyzési záradékát. (3) Alternatívákat tartalmazó el terjesztés esetén egyértelm en elkülönített, pontosan megfogalmazott határozati javaslatot kell el terjeszteni. (4) El terjesztést tehet: a) a polgármester, az alpolgármester, b) a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz, c) bármely képvisel, d) bármely bizottság, e) a polgármester vagy a jegyz megbízásából a saját feladatkörében az aljegyz és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet i, f) az éves munkaterv szerint erre felkértek, g) kisebbségi önkormányzatok az ket megillet jogaik gyakorlása körében. (5) Az (1) bekezdés szerinti bizottsági véleményr l a polgármester a 21. (1) bekezdés szerint tájékoztatja a képvisel ket. 10. Sürg sségi indítvány 15. (1) A 14. -ban az el terjesztések rendjére vonatkozóan megfogalmazott követelmények alól kivételt képeznek a sürg sségi indítványok. 11

12 (2) Sürg sségi indítványnak min sül minden olyan indítvány, amely a meghívóban nem szerepel, vagy az ülést megel en az illetékes bizottság indítvány hiányában nem tárgyalt, vagy a meghívóban szerepl azon napirend, melynek anyagát az ülést megel en 24 órával korábban nem kézbesítették. (3) Sürg sségi indítvány el terjesztésére a polgármester, az alpolgármester, a jegyz, vagy 4 képvisel együttesen jogosult. A sürg sségi indítványt legkés bb az ülés napján 9 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A sürg sségi indítványt a képvisel k részére helyszíni kiosztású anyagként kell továbbítani, és utólag gondoskodni kell az anyag EDTR-en való rögzítésr l. (4) Sürg sségi indítványt minden esetben az ülés megnyitását követ en a napirendek elfogadása el tt kell megtenni. Elfogadásáról a képvisel -testület min sített többséggel dönt. (5) A sürg sség elfogadása esetén az indítványt a képvisel -testület az ülésen megtárgyalja. 11. Interpelláció, közérdek kérdés 16. (1) A települési képvisel által benyújtott interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláló nevét, az interpelláció címzettjét, címét és tárgyát. (2) Az interpellációt a képvisel -testület utolsó napirendként tárgyalja. (3) Az interpellációt a képvisel az ülést megel harmadik munkanapon, 12 óráig írásban nyújthatja be a polgármesterhez, és az ülésen szóban maximum 2 percben kiegészítheti. (4) Amennyiben az interpellációra az interpellált az ülésen szóban érdemi választ ad, erre 5 perc áll rendelkezésére. (5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról el ször az interpelláló nyilatkozik. Döntését legfeljebb 5 percben indokolja, s ha a választ nem fogadja el, arról a képvisel -testület egyszer szótöbbséggel határoz. Ha az interpelláció bármely képvisel t személyében érint, személyes érintettség címén legfeljebb 2 percben szót kérhet. 17. (1) Amennyiben a képvisel -testület a választ nem fogadja el, egyszer szótöbbséggel elrendelheti a kérdés tárgy szerint illetékes bizottság általi tárgyalását, részletes kivizsgálását. A bizottság soron következ ülésére az interpelláló képvisel t meg kell hívni. (2) Ha az interpellációt bizottsághoz intézik, a bizottság elnöke ad választ. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a Képvisel -testület az ügy vizsgálatára ad-hoc bizottságot választhat, mely megállapításairól a soron következ ülésen ad tájékoztatást. 18. (1) A napirendek tárgyalása után bármely képvisel közérdek kérdést tehet fel. A közérdek kérdést, az ülést megel harmadik munkanapon 12 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. (2) Amennyiben a közérdek kérdésre a polgármester vagy a válaszadásra illetékes más személy az ülésen érdemi választ ad, erre legfeljebb 10 perc vehet igénybe. (3) Egyéb napirenden kívüli kérdések felvetésére a napirendek tárgyalását, lezárását követ en van lehet ség. 12. Az ülés menete 19. Az ülést a polgármester nyitja meg. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlév képvisel k számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelent ket. Az ülés ideje alatt folyamatosan ellen rzi a jelenlév képvisel k számát és az ülés határozatképességét. A képvisel -testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 8 települési képvisel jelen van. 12

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Mködési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosításáról. Ikt.

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló Érdi I évfolyam 6 szám 2011 június 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 20/2011 (III.10.) számú önkormányzati

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu

Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 2./2011.(I.28.) önkormányzati rendelete

Részletesebben