V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai A bizottságok létrehozása A bizottságok m ködésének f bb szabályai...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai... 18 24. A bizottságok létrehozása... 18 25. A bizottságok m ködésének f bb szabályai..."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és M ködési Szabályzatról

2 Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések... 4 II. Fejezet Az önkormányzat feladatai Az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatainak ellátása A képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok... 8 III. Fejezet A képvisel -testület m ködése Alakuló ülés A képvisel -testület munkaterve Rendes ülés Rendkívüli ülés Az ülés összehívása A képvisel -testület zárt ülésére vonatkozó szabályok Az el terjesztés rendje Sürg sségi indítvány Interpelláció, közérdek kérdés Az ülés menete Rendes ülés tanácskozási rendje Napirendek tárgyalása, hozzászólások Ügyrendi felszólalás Önkormányzati döntések Határozathozatal Min sített többség A jegyz könyv Lakossági fórum, közmeghallgatás IV. Fejezet A települési képvisel, a tanácsnok A települési képvisel kötelezettségei A tanácsnok Képvisel csoport V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai A bizottságok létrehozása A bizottságok m ködésének f bb szabályai VI. Fejezet Polgármester, alpolgármester, jegyz, aljegyz Polgármester, alpolgármester A polgármester, az alpolgármester díjazása, költségtérítése Jegyz, aljegyz VII. Fejezet A Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje VIII. Fejezet A társulás Társulásban való részvétel IX. Fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés Helyi népszavazás, népi kezdeményezés X. Fejezet Az önkormányzati gazdálkodás Az önkormányzati gazdálkodás és a bels ellen rzés általános szabályai XI. Fejezet A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai A vagyonnyilatkozatok kezelése A vagyonnyilatkozatba történ betekintésre és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok A vagyonnyilatkozatok visszaadásának szabályai

3 XII. Fejezet Települési kisebbségi önkormányzatok A településen m köd kisebbségi önkormányzatokkal való együttm ködés XIII. Fejezet Záró rendelkezések Melléklet Függelékek

4 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. (2) Az önkormányzat székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. (3) A képvisel -testület megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvisel testülete. 2. A képvisel -testület tagjainak száma: 14 f. II. Fejezet Az önkormányzat feladatai 1. Az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatainak ellátása 3. (1) Az önkormányzat feladatait az alábbi mértékben és módokon látja el: 1. A településrendezés és a településfejlesztés körében gondoskodik: a) a tulajdonában lév belterületi földekkel kapcsolatos földhasználói kötelezettségei teljesítésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével és vállalkozóval kötött szerz dés keretei között, b) az építés helyi rendjének biztosításáról helyi építési szabályzatok megalkotásával, c) el vásárlási jogának biztosításáról e jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésével. 2. Az épített és természeti környezet védelme körében gondoskodik: a) légszennyezés elleni védelemr l (füstködriadó terv, háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés, avar és kerti hulladékégetés), zaj és rezgés elleni védelemr l (csendes övezet kialakítása, zajtérkép készítése, helyi szabályok megalkotása), b) önkormányzati környezetvédelmi alappal való gazdálkodás szabályszer ségér l. 3. A lakásgazdálkodás körében gondoskodik: a tulajdonos bérbeadót megillet jogainak gyakorlásáról és terhel kötelezettségeinek teljesítésér l, vagyon-nyilvántartási, értékelési és adatszolgáltatási kötelezettségeir l (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, lakóépületek, vizek, vízi létesítmények, közm vek, ingóvagyon, közszolgáltatást és igazgatást szolgáló vagyon stb.) az önkormányzat tulajdonában lév lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítésér l a polgármesteri hivatal és a szer- déses vagyonkezel k közrem ködésével. 4. A vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás körében gondoskodik: az egészséges ivóvízellátásról, a települési vízellátásról, szennyvíz elvezetésr l, az összegy jtött szennyvizek tisztításáról, szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésér l, a nem közm vekkel összegy jtött szennyvizek ártalommentes elhelyezésének szervezésér l, ellen rzésér l, a csapadékvíz elvezetésr l, a helyi vízrendezésr l és vízkár elhárításról, valamint az árvíz- és belvízvédekezésr l (véd vek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, védekezés) a polgármesteri hivatal és az e feladatok ellátására létrehozott gazdasági társasága közrem ködésével. 5. Köztemet fenntartását biztosítja a temet tulajdonosával kötött megállapodás alapján. 6. A helyi közutak és közterületek fenntartása körében gondoskodik: A helyi közutak fenntartásáról, tisztán tartásáról, a hó eltakarításról és az út síkossága elleni védekezésr l, va- 4

5 lamint a biztonságos közlekedés biztosításáról, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztet helyzet elhárításáról, a forgalmi rend kialakításáról és felülvizsgálatáról, a kötelezettségeinek megszegésével okozott károk megtérítésér l, közúti jelzések, hóvédm vek, m tárgyak elhelyezésér l, útellen ri szolgálat m ködtetésér l a polgármesteri hivatal, a feladatok ellátásával megbízott gazdasági társaság, valamint egyedi megállapodás keretében más vállalkozó igénybevételével. 7. A város közigazgatási területén biztosítja a közúti járm vel történ parkolást, melyre vonatkozóan rendeletet alkot. 8. A helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása körében gondoskodik: a) a települési szilárdhulladék gy jtésér l, elhelyezésér l és folyékony hulladékkezelés- l (leereszt hely kijelölés, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása), az elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatokról, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok szervezésér l a helyi rendeletekben szabályozott módon a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével, fenntartásával a polgármesteri hivatal közrem ködésével és a közszolgáltatókkal (ARIES Kft, ÉCSVCS Kft, stb.) kötött szerz dés keretei között, b) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével és szolgáltatóval kötött szerz dés kereti között, c) a település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kisérésér l a polgármesteri hivatal és küls szakért k közrem ködésével, d) az állategészségügyr l hatályos jogszabályokban meghatározott feladatokról (állati eredet melléktermékek, kóbor ebek, egészségügyi szempontból veszélyes vagy gyanús kóbor ebek és macskák, ebek veszettség elleni kötelez véd oltásának megszervezése) a polgármesteri hivatal közrem ködésével a szolgáltatóval kötött szerz dés keretei között. 9. A helyi t zvédelem feladatai körében gondoskodik: a t zoltásról, m szaki mentésr l hivatásos önkormányzati t zoltósága fenntartásával és közrem ködésével. 10. A közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével, rendvédelmi iroda fenntartásával, közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság létrehozásával, közterület-felügyelet m ködtetésével, valamint a rend rséggel és a Szigetszentmiklósi Polgár r Egyesülettel kötött megállapodások keretei között gondoskodik. E feladatai körében gondoskodik a térfelügyeleti rendszer m ködtetésér l, az önkormányzati és rend rségi szervek tevékenységének összehangolásáról, a helyi rend ri szervek létesítésének, b vítésének és fejlesztésének el segítésér l. 11. Gondoskodik a) a közvilágításról, közvilágítási berendezés üzemeltetésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, a hálózati engedélyessel kötött szerz dés keretei között, b) a távh -szolgáltatással ellátott létesítmények távh ellátásáról az engedélyes (ARIES Kft) útján. 12. Közrem ködik a foglalkoztatás megoldásában, ennek keretében gondoskodik a közfoglalkoztatás szervezésér l a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 13. Gondoskodik az óvodai nevelésr l, az általános iskolai oktatásról és nevelésr l, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, ennek keretében: a) Az óvodai nevelésr l és az általános iskolai oktatásról és nevelésr l, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartózók óvodai nevelésér l, és általános iskolai oktatásáról, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhet, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásáról oktatási intézményeinek fenntartásával és közrem ködésével, valamint más önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretei között, b) az önkormányzati intézkedési terv, a beiskolázási terv készítésér l, a magyar nyelvi el készítés, valamint a kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igény éven- 5

6 kénti felmérésér l, a kötelez eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésé- l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, c) a fenntartói irányítással összefügg feladatok ellátásának biztosításáról a polgármesteri hivatal és a közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság közrem ködésével, d) a házi orvosi, házi gyermek orvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szolgáltatóval kötött szerz dés kereti között, e) a véd i ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról intézményei fenntartásával és közrem ködésével, f) a tulajdonában álló járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény m ködtetésér l, a megyei önkormányzat részére történ használatba adással, g) étkeztetésr l, házi segítségnyújtásról szociális intézménye fenntartásával és közre- ködésével, h) a családsegítésr l, adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról a családsegít és gyermekjóléti intézménye fenntartásával és annak közrem ködésével, i) a szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság) biztosításáról a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közrem ködésével, j) támogató szolgáltatásról, jelz rendszeres házi segítségnyújtásról, közösségi alapellátásról, id sek átmeneti elhelyezésér l szociális intézménye fenntartásával és annak közrem ködésével, k) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció figyelembevételével, a fenntartói irányítással összefügg feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság közrem ködésével, l) a gyermekek védelmével kapcsolatos ellátó rendszer kiépítésér l, m ködtetésér l pénzbeli és természetbeni ellátások,valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátás (alap: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcs de, gyermekek átmeneti gondozása)biztosításával, illetve a máshol igénybe vehet szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésével, közvetítésével a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló önkormányzati rendeletében meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 14. A közm vel dési, tudományos, m vészeti tevékenység és a sport támogatása körében gondoskodik: a) a sporttal és a tulajdonában lév sporttelepekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról a helyi adottságoknak megfelel en alkotott helyi rendelet szerint a polgármesteri hivatal közrem ködésével és az ingatlant használó sportszervezettel kötött és egyéb megállapodások keretei között, b) a kulturális örökségvédelmének megvalósításában való közrem ködési jogosultságok és kötelezettségek teljesítésér l és a tulajdonába adott m emlékekr l a polgármesteri hivatal közrem ködésével, c) a település könyvtári ellátás biztosításáról a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és annak közrem ködésével, d) a helyi közm vel dési tevékenység támogatásáról, közm vel dési, közgy jteményi és m vészeti tevékenység helyi irányításáról, ellen rzésér l, intézmények, szervezetek fenntartásáról, m ködtetésér l a helyi rendeletében meghatározott módon és mértékig a polgármesteri hivatal és a Városi Könyvtár és Intézményei közrem ködésével. 15. A nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása érdekében együttm ködik a városban m köd települési kisebbségi önkormányzatokkal, segíti ködésüket a polgármesteri hivatal közrem ködésével. 16. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az el segítése rendszeres sz vizsgálatok, egészség meg rzéshez kapcsolódó városi rendezvények szervezésével a Polgármes- 6

7 teri Hivatal, az egészségüggyel foglalkozó bizottság, valamint helyi egészségügyi szervezetek, intézmények közrem ködésével. 17. Az önkormányzat gondoskodik továbbá: a) a hatáskörébe és illetékességébe tartozó közérdek kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével, b) az állatokkal szembeni megfelel magatartásra, gondoskodásra nevelés el mozdításáról az önkormányzat szerveinek és oktatási intézményeinek közrem ködésével, c) a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés megvalósításáról ütemezetten a polgármesteri hivatal és az intézmények fenntartásával és közrem ködésével, d) a képvisel -testület és hivatala m ködtetésér l a polgármesteri hivatal fenntartásával, e) a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásáról az önkormányzati feladatok és a feladatkörébe tartozó ügyek (költségvetés, vagyonkezelés, közpénzek felhasználására kötött szerz dések, különleges, vagy kizárólagos jogok biztosításáról, támogatásokról, beszedett helyi adókról) esetében a polgármesteri hivatal közrem ködésével helyben szokásos módon, f) a gazdálkodás, beszámolás, a pénzügyi igazgatás, adózás rendjér l szóló jogszabályok szerinti feladatokról, a bels ellen rzésr l a polgármesteri hivatal, a könyvvizsgáló és a társulás közrem ködésével, g) közalkalmazott érdekegyeztet fórumok létrehozásáról, m ködtetésér l, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról, a szakszervezettekkel való együttm ködésr l, h) a tulajdonában álló épületeken lév m vészeti alkotások védelmér l, m vészeti alkotások közterületi elhelyezésér l, áthelyezésér l, stb. (2) A kötelez feladatok ellátásról a képvisel -testület az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidej leg állást foglal. (3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegy jtésér l, a lakossági zöldhulladék összegy jtésér l a közszolgáltatóval kötött szerz dés és a helyi rendelet keretei között; b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásban, a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulásban (CSÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban való részvételr l a társulási megállapodás keretei között; c) a közterület-felügyeletr l, és a település rök foglalkoztatásáról a polgármesteri hivatal közrem ködésével; d) a mezei rszolgálatról a polgármesteri hivatal közrem ködésével; e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról intézményei fenntartásával és azok közrem ködésével; f) helyi jelent ség védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztésér l, rzésér l; g) középiskolai és szakiskolai ellátásról, a feln ttoktatásról, alapfokú m vészetoktatásról, pályaválasztási tanácsadásról, nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésr l, úszásoktatás biztosításáról; h) a hit- és vallásoktatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között; i) helyi múzeum fenntartásáról, m ködtetésér l, közösségek tevékenységének támogatásáról, m vészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatásáról; j) a Kisváros cím helyi újság kiadásáról, a helyi elektronikus médiaszolgáltatások támogatásáról; 7

8 k) a helyi turizmus fejlesztése érdekében turisztikai desztináció menedzsment szervezet ködtetésér l. (4) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékér l a képvisel -testület az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidej leg állást foglal. 2. A képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok 4. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bekezdésében foglaltakon túl a képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a vállalkozás alapítása, abban való részvétel, b) a felterjesztési jog gyakorlása. III. Fejezet A képvisel -testület m ködése 3. Alakuló ülés 5. (1) A képvisel -testület alakuló ülését az újonnan megválasztott polgármester hívja össze. A meghívót az ülés napját megel 3 nappal korábban kell kikézbesíteni. (2) Az alakuló ülés els napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság beszámol a polgármester és a képvisel k választásának eredményér l. 4. A képvisel -testület munkaterve 6. (1) A képvisel -testület minden év utolsó rendes ülésén dönt a következ évre vonatkozó munkatervér l, melynek el készítése a polgármester feladata. (2) A polgármester a terv elkészítéséhez kikéri: a) a képvisel k, b) a jegyz, c) a város intézményvezet i, d) a kisebbségi önkormányzatok, és e) a társadalmi és közszolgáltatást nyújtó szervek javaslatát. (3) A képvisel -testület éves munkatervét az önkormányzat honlapján közzé teszi. 5. Rendes ülés 7. (1) A képvisel -testület évenként saját munkaterve alapján két ülésszakot tart. Az els ülésszak minden év január 15-t l június 30-ig, a második ülésszak pedig augusztus 21-t l december 20-ig tart. (2) Az ülésszak ülésnapokból áll. A képvisel -testület az ülésszak tartama alatt általában minden hónap utolsó szerdai napján tartja rendes ülését. A képvisel -testület évente legalább 9 rendes ülést tart. (3) Az ülésnap 14 órától, a napirendi pontok megtárgyalásának idejéig, de legfeljebb 20 óráig tart. A hat óra id tartam eltelte után a polgármester eldönti, hogy az akkor tárgyalt napirend tárgyalása 30 percen belül befejezhet -e. Amennyiben igen, az adott napirendi pont tárgyalásának befejeztéig az ülést meghosszabbíthatja. Ha az ülés nem fejezhet be, akkor a polgármester az ülést elnapolja. 8

9 (4) A (3) bekezdés szerint elnapolt ülést a fennmaradó napirendek változatlanul hagyása mellett öt napon belüli id pontra újból össze kell hívni. A folytatólagos ülés id pontját az ülésen ki kell hirdetni, a távollév képvisel t írásban kell meghívni. 6. Rendkívüli ülés 8. (1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hív össze. (2) A polgármester köteles legalább 4 települési képvisel vagy bizottság indítványára, az indítvány beérkezését követ 5 napon belül rendkívüli ülést összehívni. (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva, a polgármesternél kell el terjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) el terjesztés(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az el terjesztésekkel szemben e rendeletben támasztott követelményeknek. (4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés összehívásának okát, tervezett napirendjét, valamint mellékelni kell az el terjesztéseket és a határozati javaslatokat. A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek írásos anyagával együtt legalább az ülés kezdete el tt 48 órával ki kell kézbesíteni. (5) A polgármester engedélye esetén a napirendek anyaga pótkézbesítéssel is továbbítható oly módon, hogy azt a képvisel k az ülés id pontja el tt 24 órával korábban megkapják. (6) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, és amelyet a (4) bekezdés szerinti meghívó tartalmaz, valamint a képvisel -testület min sített többséggel hozott határozata esetén a sürg sségi indítvány. Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehet fel, önálló indítvány, beszámoló nem tárgyalható. 7. Az ülés összehívása 9. (1) A képvisel -testület ülésének összehívása meghívóval történik. A képvisel k részére az anyagok továbbítása az Elektronikus Döntéstámogató Rendszeren (a továbbiakban: EDTR) keresztül történik, melyr l elektronikus úton értesítést kapnak. (2) A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester egyidej akadályoztatása vagy érintettsége esetén az ülést a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, hiányában a korelnök hívja össze és vezeti. 10. (1) A képvisel -testület rendes ülésére szóló meghívója a napirendek anyagaival együtt kerül továbbításra oly módon, hogy azt a képvisel k 5 nappal az ülés el tt megkapják. A napirendek írásos anyaga a polgármester engedélye esetén pótkézbesítéssel is továbbítható úgy, hogy azt a képvisel k az ülés id pontja el tt 24 órával korábban megkapják. (2) A meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, napját, kezdési id pontját, b) a javasolt napirendi pontokat, c) a napirendek tárgyának és el adójának megjelölését, d) az ülést összehívó aláírását, bélyegz t és dátumot. (3) A meghívóhoz mellékelni kell: a) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó el terjesztéseket, annak összes mellékletével, b) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó a továbbítás id pontjáig képvisel által benyújtott - írásbeli véleményeket, állásfoglalásokat, c) a meghívó kézbesítéséig beérkezett interpellációkat, d) írásos beszámolót a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester tevékenységér l. (4) A képvisel -testület ülésére a képvisel kön kívül tanácskozási joggal meghívást kapnak: 9

10 a) a kisebbségi önkormányzatok elnökei, mint a kisebbség helyi szószólói, b) a jegyz, az aljegyz. (5) A (4) bekezdésben felsoroltakon kívül az adott napirendekhez tanácskozási joggal meghívást kap: a) az adott napirend által érintett Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet je, b) a könyvvizsgáló a költségvetést érint napirendek tárgyalásához, c) a napirendek el terjeszt i az adott napirend tárgyalásához, d) a napirend tárgya szerint érintett személyek, szervezetek képvisel i, e) szükség esetén szakért, f) az önkormányzati intézményeknél dolgozókra vonatkozó, a közalkalmazotti, köztisztvisel i jogviszonyt érint el terjesztésekhez kapcsolódóan az illetékes szakszervezeti szerv képvisel je, g) az önkormányzat tulajdonában lév gazdasági társaságok ügyvezet i, valamint a felügyel bizottság elnökei. (6) A képvisel -testület ülésére tanácskozási jog nélkül meghívást kapnak: a) a bizottságok nem képvisel tagjai, b) az önkormányzati intézmények vezet i, c) akik jelenlétét jogszabály kötelez vé teszi, d) a Kisváros cím újság f szerkeszt je, valamint e) akik meghívását a polgármester indokoltnak tartja. (7) A jogszabály erejénél fogva tanácskozási joggal kötelez en meghívottak részére a meghívóval együtt a f napirendek el terjesztéseit elektronikus úton kell kézbesíteni. Az egyes napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak részére - a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet i kivételével - elektronikus úton el terjesztést csak azon pont esetében kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A tanácskozási joggal nem rendelkez meghívottak részére kizárólag a meghívót kell továbbítani. 11. (1) A város lakóit a képvisel -testület ülésének id pontjáról, helyér l és az összes napirendi pontról rendes ülés esetén az ülést megel 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete el tt 48 órával a helyben szokásos módon kell értesíteni. A meghívót a Polgármesteri Hivatal székhelyén lév hirdet táblára történ kifüggesztéssel is közzé kell tenni. (2) A képvisel -testület, valamint a bizottságok nyilvános üléseire vonatkozó anyagait az önkormányzat honlapján kell elhelyezni oly módon, hogy a nyilvános ülések el terjesztései teljes kö- en letölthet ek az EDTR szoftver használatával. 12. (1) A tanácskozási joggal meghívott az ülésen felszólalhat, javaslatot tehet, kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyz könyvhöz csatolni kell. A hozzászólásra legfeljebb két alkalommal van lehet sége, a hozzászólások id tartama összesen 5 perc. (2) A tanácskozási jog nélkül meghívott az t érint napirendhez az ülésen szót kérhet, melynek megadásáról a polgármester határoz. A hozzászólás id tartama 3 perc. 8. A képvisel -testület zárt ülésére vonatkozó szabályok 13. (1) A képvisel -testület zárt üléseire szóló írásos el terjesztéseket kizárólag a képvisel testület tagjai, a kisebbség helyi szószólója és a jegyz, távollétében az aljegyz, továbbá meghívása esetén a szakért és az érintettek részére kell megküldeni. (2) A zárt ülésre ajánlott napirendi pontok anyagai titoktartási kötelezettség alá esnek. A titoktartási kötelezettség megsz nik, ha a képvisel -testület úgy dönt, hogy a zárt ülésre ajánlott napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. 10

11 (3) Az Ötv. 12. (4) bekezdésének a) pontjában foglalt választás, felmentés, vezet i megbízás adása, illet leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl személyi ügy tárgyalásakor az érintettet legkés bb az ülés megkezdéséig írásban nyilatkoztatni kell, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (4) Amennyiben zárt ülés tartása nem kötelez, az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben zárt ülés tartását indítványozhatja: a) a polgármester, az alpolgármester, b) bármelyik képvisel, c) a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz. (5) Amennyiben zárt ülés tartása nem kötelez, a zárt ülésre történ indítványozás esetén az el terjesztést az EDTR-ben zárt ülési anyagként kell kezelni. Amennyiben a képvisel -testület úgy dönt, hogy az el terjesztést nyilvános ülésen tárgyalja, úgy az EDTR-ben legkés bb az ülést követ napon az el terjesztést közzé kell tenni. (6) A zárt ülés jegyz könyvébe csak a polgármester, a képvisel -testület tagjai, a jegyz, aljegy- és a tárgyban közvetlenül érintett vagy annak hivatalos megbízottja tekinthetnek be. 9. Az el terjesztés rendje 14. (1) A képvisel -testület ülésére csak bizottsági javaslattal, véleménnyel ellátott írásbeli el terjesztés nyújtható be, kivéve, az egyik bizottság feladatkörébe sem sorolható témaköröket, a rendkívüli ülések anyagait és a sürg sségi indítványokat. (2) Az el terjesztés tartalmazza: a) az el terjesztés tárgyát, el terjeszt jét, b) a bevezet részben az el terjesztés célját, a döntéshozatalra felhatalmazást adó jogszabályok megjelölését, rövid tartalmát, az ügyben korábban hozott döntéseket, azok megvalósulását, a tárgyaló részben a tárgy el terjesztését és annak indoklását, a befejez részben az összefoglalást, döntési javaslatot, c) a határozati javaslatot, rendelet tervezetet, d) a végrehajtás javasolt határidejét, felel sét, a végrehajtásért felel s szervezeti egység nevét, e) a döntéshozatalhoz szükséges szavazati arányt, f) a jegyz, távollétében az aljegyz törvényességi szempontú ellenjegyzési záradékát. (3) Alternatívákat tartalmazó el terjesztés esetén egyértelm en elkülönített, pontosan megfogalmazott határozati javaslatot kell el terjeszteni. (4) El terjesztést tehet: a) a polgármester, az alpolgármester, b) a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz, c) bármely képvisel, d) bármely bizottság, e) a polgármester vagy a jegyz megbízásából a saját feladatkörében az aljegyz és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezet i, f) az éves munkaterv szerint erre felkértek, g) kisebbségi önkormányzatok az ket megillet jogaik gyakorlása körében. (5) Az (1) bekezdés szerinti bizottsági véleményr l a polgármester a 21. (1) bekezdés szerint tájékoztatja a képvisel ket. 10. Sürg sségi indítvány 15. (1) A 14. -ban az el terjesztések rendjére vonatkozóan megfogalmazott követelmények alól kivételt képeznek a sürg sségi indítványok. 11

12 (2) Sürg sségi indítványnak min sül minden olyan indítvány, amely a meghívóban nem szerepel, vagy az ülést megel en az illetékes bizottság indítvány hiányában nem tárgyalt, vagy a meghívóban szerepl azon napirend, melynek anyagát az ülést megel en 24 órával korábban nem kézbesítették. (3) Sürg sségi indítvány el terjesztésére a polgármester, az alpolgármester, a jegyz, vagy 4 képvisel együttesen jogosult. A sürg sségi indítványt legkés bb az ülés napján 9 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A sürg sségi indítványt a képvisel k részére helyszíni kiosztású anyagként kell továbbítani, és utólag gondoskodni kell az anyag EDTR-en való rögzítésr l. (4) Sürg sségi indítványt minden esetben az ülés megnyitását követ en a napirendek elfogadása el tt kell megtenni. Elfogadásáról a képvisel -testület min sített többséggel dönt. (5) A sürg sség elfogadása esetén az indítványt a képvisel -testület az ülésen megtárgyalja. 11. Interpelláció, közérdek kérdés 16. (1) A települési képvisel által benyújtott interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláló nevét, az interpelláció címzettjét, címét és tárgyát. (2) Az interpellációt a képvisel -testület utolsó napirendként tárgyalja. (3) Az interpellációt a képvisel az ülést megel harmadik munkanapon, 12 óráig írásban nyújthatja be a polgármesterhez, és az ülésen szóban maximum 2 percben kiegészítheti. (4) Amennyiben az interpellációra az interpellált az ülésen szóban érdemi választ ad, erre 5 perc áll rendelkezésére. (5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról el ször az interpelláló nyilatkozik. Döntését legfeljebb 5 percben indokolja, s ha a választ nem fogadja el, arról a képvisel -testület egyszer szótöbbséggel határoz. Ha az interpelláció bármely képvisel t személyében érint, személyes érintettség címén legfeljebb 2 percben szót kérhet. 17. (1) Amennyiben a képvisel -testület a választ nem fogadja el, egyszer szótöbbséggel elrendelheti a kérdés tárgy szerint illetékes bizottság általi tárgyalását, részletes kivizsgálását. A bizottság soron következ ülésére az interpelláló képvisel t meg kell hívni. (2) Ha az interpellációt bizottsághoz intézik, a bizottság elnöke ad választ. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a Képvisel -testület az ügy vizsgálatára ad-hoc bizottságot választhat, mely megállapításairól a soron következ ülésen ad tájékoztatást. 18. (1) A napirendek tárgyalása után bármely képvisel közérdek kérdést tehet fel. A közérdek kérdést, az ülést megel harmadik munkanapon 12 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. (2) Amennyiben a közérdek kérdésre a polgármester vagy a válaszadásra illetékes más személy az ülésen érdemi választ ad, erre legfeljebb 10 perc vehet igénybe. (3) Egyéb napirenden kívüli kérdések felvetésére a napirendek tárgyalását, lezárását követ en van lehet ség. 12. Az ülés menete 19. Az ülést a polgármester nyitja meg. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlév képvisel k számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelent ket. Az ülés ideje alatt folyamatosan ellen rzi a jelenlév képvisel k számát és az ülés határozatképességét. A képvisel -testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 8 települési képvisel jelen van. 12

13 13. Rendes ülés tanácskozási rendje 20. (1) A polgármester a határozatképesség megállapítását követ en: a) javaslatot tesz a jegyz könyv hitelesít k személyére, b) javaslatot tesz a napirendekre, c) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatokat, d) a napirendek tárgyalásának lezárását követ en beszámol a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, biztosítja a képvisel k kérdezési jogát, e) berekeszti az ülést. (2) A polgármester jegyz könyv hitelesít nek két bizottsági elnököt jelöl ki. A jelölést a képvisel -testület egyszer szótöbbséggel fogadja el. (3) A javasolt napirendi pontok elfogadásáról a képvisel -testület vita nélkül, egyszer szótöbbséggel határoz. 14. Napirendek tárgyalása, hozzászólások 21. (1) A polgármester bejelenti a napirendet. Az els felszólalás a napirendi pont el adóját (továbbiakban: el terjeszt ) illeti meg. Az el terjeszt legfeljebb 10 percben szóbeli kiegészítést tehet. A bizottsági javaslatot a polgármester ismerteti. Ezt követ en a képvisel csoport vezet je jogosult ismertetni a képvisel csoport napirenddel kapcsolatos kérdéseit, állásfoglalását, véleményét, legfeljebb 10 percben. (2) A vita során a hozzászóló képvisel legfeljebb kétszer kaphat szót. Az els hozzászólás legfeljebb 5 perc, a második legfeljebb 2 perc. (3) Az el terjeszt re és a képvisel csoport vezet jére a (2) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazható. (4) A vita során az el terjeszt, a képvisel csoport vezet je szükség szerint kap szót, feltéve, hogy esetleges vita lezárására irányuló ügyrendi javaslat bejelentése el tt már felszólalásra jelentkezett. (5) A képvisel i hozzászólások számát a szavazórendszer kíséri figyelemmel. A képvisel testület egyszer szótöbbséggel dönt arról, hogy a képvisel további hozzászólásához hozzájárul-e., melynek id tartama legfeljebb 2 perc lehet. (6) A vita során a tanácskozási joggal meghívottak- kivéve a napirendi pont el terjeszt jét - legfeljebb kétszer kaphatnak szót, összesen 5 percben. Ennek kapcsán a napirendhez hozzászólhatnak és az el terjeszt höz kérdést intézhetnek. 22. (1) Bármely képvisel a sikeres döntés érdekében napirendi pontonként szünetet kérhet, amennyiben a polgármester a szünetet nem rendeli el, úgy a szünet elrendelésér l a képvisel testület egyszer szótöbbséggel dönt. Az így elrendelt szünet id tartama egy ülésnapon legfeljebb 30 perc lehet. (2) A vita lezárásáig az el terjeszt az el terjesztést visszavonhatja. (3) A polgármester az adott napirendi pont vitáját lezárja, amennyiben több hozzászólás nincs. (4) A képvisel a tárgyalás bármely szakaszában javasolhatja a vita lezárását. Az ügyrendi hozzászólásban a vita lezárását kezdeményez nek a hozzászólásra történt bejelentkezése id pontjában már szólásra jelentkezettek még jogosultak hozzászólásuk megtételére. Az els hozzászólás nem irányulhat a vita lezárására. (5) Az el terjeszt a zárszó keretében legfeljebb 3 percben kifejtheti álláspontját az elhangzottakra és válaszol a hozzá intézett kérdésekre. 13

14 23. (1) Az ülésen a polgármester jogosult: a) a hozzászóló figyelmét felhívni arra, hogy csak a tárgyra vonatkozóan fogalmazza meg hozzászólását, b) figyelmeztetni a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem ill en, másokat sért en fogalmaz, c) rendreutasítani azt a képvisel t, aki a képvisel -testülethez méltatlan magatartást tanúsít, d) rendreutasítani a nem képvisel megjelenteket, ismétl rendzavarás esetén kötelezni az érintetteket a terem elhagyására. (2) A polgármester a végszavazást megel en ismerteti a határozati javaslatot. 15. Ügyrendi felszólalás 24. (1) Az ülés folyamán bármelyik képvisel ügyrendi javaslatot terjeszthet el. Az ügyrendi javaslatról a képvisel -testület azonnal, vita nélkül, a zárt ülés kivételével egyszer szótöbbséggel dönt. (2) Ügyrendi javaslat: a) napirend felvétele, levétele; b) napirendek tárgyalása sorrendjének megváltoztatása; c) a napirend tárgyának min sítése; d) zárt ülés elrendelése; e) az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása; f) a vita lezárása; g) az SZMSZ vagy más jogszabály rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó figyelmeztetés; h) a vita lezárását követ en az el terjesztés teljes vagy részbeni visszavonása; i) a szavazás rendjére, módjára vonatkozó indítvány (titkos szavazás, név szerinti szavazás); j) egyeztet szünet biztosítására vonatkozó indítvány; (3) A szavazás szakaszában csak a szavazás menetét érint ügyrendi javaslatot lehet tenni. (4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat el terjesztésével kell kezdeni s ezt követ en legfeljebb 2 percben lehet indokolni. (5) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a felszólalás nem ügyrendi javaslat, úgy a képvisel l a szót megvonja. 16. Önkormányzati döntések 25. A képvisel -testületi határozatokról, rendeletekr l határid s nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésér l a jegyz gondoskodik. 26. (1) Rendelet alkotását kezdeményezheti: a) bármely képvisel, b) a bizottság képviseletében annak elnöke, c) a polgármester, az alpolgármester, a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz, d) a települési kisebbségi önkormányzat képviseletében annak elnöke, e) választópolgár népi kezdeményezés útján. (2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki az illetékes bizottsággal és a jegy- vel véleményezteti, majd a képvisel -testület elé terjeszti. (3) A rendeletalkotás szükségességér l a képvisel -testület dönt. 27. (1) A rendelet-tervezeteket a tárgy szerinti illetékes bizottság, annak hiányában a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezi. 14

15 (2) A tárgy szerint illetékes bizottság felkérheti a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot a rendelet-tervezet el zetes jogi szempontból történ véleményezésére. 28. (1) A rendelet és a normatív határozat kihirdetése a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján történik. A rendeletek a Polgármesteri Hivatal székhelyén lév hirdet táblára történ kifüggesztéssel is közzétételre kerülnek. 17. Határozathozatal 29. (1) Bármely napirendi ponthoz a polgármester, az alpolgármester, a képvisel k és a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz módosító javaslatot tehet, illetve azt visszavonhatja. Módosító indítványt a vita lezárását követ en nem lehet tenni. (2) Ha a módosító javaslat az önkormányzat költségvetése kiadásának növelését vagy bevételének csökkentését eredményezheti, azt úgy kell megtenni, hogy az ülésen érdemben tárgyalható legyen. (3) A polgármester az el terjesztésben szerepl és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. El ször a módosító és kiegészít indítványokról dönt a testület a legutolsó javaslattal kezd en majd az eredeti határozati javaslatról. A módosító indítványnak tartalmában kell eltérni az eredeti és más javaslatoktól, csak ebben az esetben tekinthet módosító indítványnak. 30. A képvisel -testület döntéshozatala során a képvisel k a szavazórendszer igénybevételével adják le szavazataikat. A szavazatok összeszámlálását a szavazórendszer végzi. Amennyiben a szavazást követ en bármely képvisel a polgármesternek jelzi, hogy tévedésb l szándékától eltér szavazógombot nyomott meg, vagy a szavazásának technikai akadálya volt, továbbá ha a szavazás eredménye fel l egyébként kétség merül fel, a polgármester a szavazást a napirend keretében megismételteti. 31. (1) Titkos szavazás elrendelése esetén a szavazás rendjének biztosítása, a törvényesség megtartása, az eredmény megállapítása és a polgármesterhez történ továbbítása a képvisel -testület által esetenként - egyszer szavazattöbbséggel - megválasztott 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság feladata. (2) A titkos szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. (3) A titkos szavazás eredményér l jegyz könyv készül. A titkos szavazás felhasznált szavazólapjait a jegyz könyv mellett zárt borítékban 6 hónapig meg kell rizni. A szavazás eredményét rögzít jegyz könyv az ülés teljes jegyz könyvének mellékletét képezi. (4) A titkos szavazás szavazólapja tartalmazza: a) a határozati javaslat tárgyát, b) az eldöntend kérdés rövid megfogalmazását, a kérdés szerinti döntési lehet ségeket, c) a szavazó döntésének egyértelm kinyilvánítására szolgáló jelzést. (5) A titkos szavazás tartását indítványozhatja: a) a polgármester, az alpolgármester, b) bármelyik képvisel, c) a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz. 32. (1) Névszerinti szavazást kell tartani, ha azt 4 képvisel indítványozza. A vita lezárását köve- en névszerinti szavazást nem lehet indítványozni. (2) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet. (3) A névszerinti szavazás a szavazórendszer igénybevételével történik. 15

16 18. Min sített többség 33. Az Ötv. 15. (1) bekezdésében foglaltakon túl min sített többség szükséges: a) a képvisel -testület gazdasági programjának elfogadásához, b) városrendezési terv elfogadásához, c) az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez, d) alapítvány létrehozásához, e) hitelfelvételhez, f) kitüntetéshez, díszpolgári cím adományozásához, g) helyi népszavazás kiírásához, h) képvisel -testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához, i) sürg sségi indítvány napirendre vételéhez. 19. A jegyz könyv 34. (1) A képvisel -testület üléseir l készült jegyz könyvet a 20. (2) bekezdése szerint megválasztott bizottsági elnökök hitelesítik. (2) A képvisel -testületi ülésekr l hangfelvétel készül. (3) A nyilvános ülés jegyz könyve 3 példányban készül, melyb l egy eredeti példányt évente be kell köttetni, egy eredeti példányt az ülést követ 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni, továbbá egy másolati példányt a Városi Könyvtár részére a tárgyévet követ en kell átadni. (4) A zárt ülés jegyz könyve 2 példányban készül. A zárt ülésr l készült jegyz könyveket külön kell beköttetni. A zárt ülés jegyz könyveit a Városi Könyvtár részére nem lehet megküldeni. 35. (1) Az ülésen hozott döntésekr l kivonatot kell készíteni, melyet a végrehajtásért felel s személynek haladéktalanul át kell adni. (2) A jegyz könyveket és a határozatokat a zárt ülés jegyz könyveinek kivételével az EDTR-en keresztül kell közzétenni. (3) Az önkormányzat a választópolgárok számára a képvisel -testület el terjesztéseibe, a nyilvános ülésr l készült jegyz könyvekbe el re egyeztetett id pontban betekintési lehet séget biztosít a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt irodájában. (4) A választópolgár az el terjesztésekb l, jegyz könyvekb l jegyzeteket készíthet, másolatot kérhet bármilyen formában, a Polgármesteri Hivatal vagy a Városi Könyvtár Önköltség-számítási Szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében, melynek összegét az igényl vel el re közölni kell. A másolatot a kérelmez részére a kérelem tudomására jutását követ legrövidebb id alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül biztosítani kell. 20. Lakossági fórum, közmeghallgatás 36. (1) A képvisel -testület szükség szerint lakossági fórumot tart. A lakossági fórum id pontját a képvisel -testület határozza meg. (2) A fórumra meghívást kapnak a településen m köd társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, intézmények vezet i, valamint a gazdasági társaságok ügyvezet i. 37. (1) A közmeghallgatás id pontját és napirendjét a képvisel -testület határozza meg. A közmeghallgatást a polgármester hívja össze és vezeti. (2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képvisel i közérdek ügyben a képvisel -testülethez kérdéseket intézhetnek, közérdek javaslatot tehetnek. A felszólalás id tartama személyenként legfeljebb 5 perc, ismételt felszólalás esetén 1 perc. 16

17 (3) A közmeghallgatásról jegyz könyvet kell készíteni, melynek tartalmára, készítésére a képvisel -testület ülésér l készül jegyz könyvek elkészítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatás mindig nyilvános. (4) A felvetett közérdek kérdésekre és javaslatokra a közmeghallgatáson, de legkés bb az azt követ 15 napon belül érdemi választ kell adni. 38. A lakossági fórum és a közmeghallgatás id pontjáról, helyszínér l és napirendjér l a lakosságot az önkormányzat honlapján, valamint plakátokon és szórólapokon tájékoztatni kell. IV. Fejezet A települési képvisel, a tanácsnok 21. A települési képvisel kötelezettségei 39. A települési képvisel köteles: a) aktívan és felkészülten részt venni a képvisel -testület és a bizottságok munkájában, b) rendszeres kapcsolatot tartani választóival, a lakosság önszervez közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel, ennek érdekében fogadóórát tartani, melynek id pontja az önkormányzat honlapján kerül közzétételre, c) az ülés megkezdése el tt írásban, vagy szóban el zetesen bejelenteni és indokolni a képvise- -testület vagy a bizottság üléseir l való távolmaradását, 22. A tanácsnok 40. (1) A képvisel -testület a megválasztott képvisel k közül egy nemzetközi kapcsolatokért fele- s tanácsnokot és egy a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának ellen rzéséért felel s tanácsnokot választ. (2) A tanácsnokok az (1) bekezdésben meghatározott területeken szakmai, politikai tanácsadóként, véleményez ként segítik a polgármester munkáját. (3) A képvisel -testület a tanácsnokok részére a Polgármesteri Hivatal épületében külön helyiséget biztosít. 23. Képvisel csoport 41. (1) A képvisel -testületben ugyanazon párt, társadalmi szervezet jelöltjeként mandátumot szerzett képvisel k tevékenységük összehangolására képvisel csoportot hozhatnak létre. A pártok, társadalmi szervezetek közös képvisel csoportot is létrehozhatnak. (2) Képvisel csoport alakításához legalább 3 képvisel szükséges. Az ugyanazon párthoz, társadalmi szervezethez tartozó képvisel k csak egy képvisel csoportot alakíthatnak. Egy képvisel csak egy képvisel csoportnak lehet tagja. (3) A már megalakult képvisel csoport elfogadhatja pártokhoz, illetve társadalmi szervezetekhez nem tartozó képvisel k csatlakozását. (4) A képvisel csoport m ködési szabályait az Ötv. és e rendelet keretei között önállóan határozza meg. (5) A képvisel csoportot e rendeletben biztosított jogok addig illetik meg, amíg tagjainak száma eléri a 3 f t. 17

18 42. (1) A képvisel csoport megalakulását a megalakulástól számított 8 napon belül a képvisel csoport vezet je a polgármesternek írásban köteles bejelenteni. A bejelentés tényér l a polgármester tájékoztatja a képvisel -testületet. (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a képvisel csoport megnevezését; b) a megválasztott vezet, esetleges vezet -helyettes nevét; c) a képvisel csoport tagjainak névsorát. (3) A képvisel csoport megsz nését, a kizárt, és az újonnan belépett képvisel nevét a képvise- csoport vezet je, a kilépést maga a képvisel, a változástól számított 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a polgármesternek. A változás tényér l a polgármester tájékoztatja a képvisel testületet. (4) Amennyiben a képvisel képvisel csoportját elhagyja, úgy az érintett képvisel, a képvisel testületnek ezen tényr l való tudomás szerzését l számított 6 hónapig nem lehet más képvisel csoport tagja. (5) A polgármester a képvisel -testület ülésének el készítése, jelent sebb önkormányzati ügyek egyeztetése céljából kezdeményezheti a képvisel csoportok vezet inek összehívását, és a képvise- csoportok vezet i is élhetnek ezzel a lehet séggel. V. Fejezet A képvisel -testület bizottságai 24. A bizottságok létrehozása 43. (1) A képvisel -testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására, munkájának segítésére bizottságokat választ. (2) A bizottság jellege szerint lehet: állandó bizottság, ideiglenes (ad-hoc) bizottság. 44. A képvisel -testület a következ állandó bizottságokat, az alábbiak szerinti létszámmal hozza létre: a) Gazdasági Bizottság 9 f b) Pénzügyi Bizottság 7 f c) Népjóléti Bizottság 9 f d) Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 9 f e) Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 9 f f) Kulturális és Média Bizottság 9 f g) Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 7 f h) Közbeszerzési Bizottság 5 f i) Tulajdonosi Bizottság 3 f 45. Döntés el készít feladata körében a bizottság jogosult: a) bármely ügyet a képvisel -testület elé terjeszteni, b) az el terjesztett indítványokat a képvisel -testületi ülés el tt megtárgyalni és ezt követ en a testület elé terjeszteni, c) a polgármestert, az alpolgármestert felkérni adott témakörök megvizsgálására és el készítésére határid megjelölésével, d) küls szakért k bevonását kezdeményezni a bizottság munkájába. 46. A bizottságválasztott tagja köteles: a) aktívan és felkészülten részt venni a bizottság munkájában, 18

19 b) az ülés megkezdése el tt írásban, vagy szóban el zetesen bejelenteni és indokolni a bizottság ülésér l való távolmaradását. 47. (1) A Gazdasági Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 1. közrem ködik a település szerkezeti és szabályozási tervének kidolgozásában, javaslatot tesz építési, fejlesztési ügyekben; 2. felülvizsgálja a település közlekedési, településfejlesztési koncepcióját; 3. véleményezi az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanokra érkez vásárlási, bérbevételi ajánlatokat; 4. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lév lakások, helyiségek, valamint közterület-foglalások bérleti díjára; 5. javaslatot tesz a megüresedett önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérl jének kijelölésére 6. véleményezi az önkormányzati tulajdonban lév lakások bérleti szerz désének hosszabbítására vonatkozó kérelmeket; 7. véleményezi a belterületbe csatolás iránti kérelmeket; 8. véleményezi az önkormányzati vagyon forgalomképtelenségének megszüntetésér l szóló javaslatot 9. javaslatot tesz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, beruházási programok megvalósítására 10. javaslatot tesz a szakterületét érint rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket, különösen a következ tárgykörökben: környezetvédelem, állattartás, víz és csatornadíj, szilárd és folyékony hulladék, közterületek rendje; 11. véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati társulásokhoz való csatlakozás lehet ségét, a társulás alapító okiratának elfogadását, módosítását; 12. véleményezi a szakterületéhez tartozó együttm ködési megállapodások megkötését, módosítását; 13. javaslatot tesz az úthálózat karbantartására, fejlesztésére; 14. véleményezi az önkormányzati fenntartású intézmények felújításával, karbantartásával kapcsolatos kérelmeket, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre; 15. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi programjában foglalt feladatok végrehajtására, szükség szerint felülvizsgálja azokat; 16. javaslatot tesz a helyi jelent ség természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a csendes övezetek kialakítására, a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására; 17. javaslatot tesz a leveg tisztaság-védelmi övezetek kijelölésére, illetve a rendkívüli leve- tisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd-riadó terv) megállapítására; 18. el segíti az önkormányzat parlagf -mentesítéssel kapcsolatos feladatainak ellátását; 19. figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; 20. figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz és ellen rzi a közlekedésügyi feladatok, közvilágítási feladatok megvalósítását, a település hulladékkezelését, a hulladék ártalmatlanítását, a település ivóvíz bázisának védelmét, az ivóvízellátás biztosítását, a szennyvízkezelés problémáinak megoldását, a csapadékelvezetés megvalósulását; 21. javaslatot tesz az önkormányzat által kiírt pályázati támogatások Környezetvédelmi Alap keretére beérkez pályázatok elbírálására; 22. ellen rzi az önkormányzati beruházások megvalósulását; 23. kezdeményezi, szervezi a környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket, közrem ködik lebonyolításukban; 24. foglalkozik minden olyan üggyel, amely a bizottság szakterülete szempontjából fontosnak tart (2) A Pénzügyi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 19

20 1. javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítására, jutalmazására; 2. véleményezi az éves költségvetési koncepciót és az éves költségvetési rendelet tervezetét, valamint a végrehajtásról szóló féléves, háromnegyed éves beszámoló tervezeteit, valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet; 3. véleményezi a költségvetési rendelet év közbeni módosításait; 4. véleményezi az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos elképzeléseket; 5. javaslatot tesz a helyi adózásról szóló rendelet módosítására; 6. vizsgálja az önkormányzati hitel felvétel indokait, gazdasági megalapozottságát, ellen- rizheti azok felhasználását, gazdálkodási, pénzügyi kötelezettség vállalásait; 7. folyamatosan figyelemmel kíséri és ellen rzi az önkormányzati vagyon helyzetének alakulását, az önkormányzati gazdálkodás folyamatát, az önkormányzat likviditási problémáit és értékeli azokat el idéz okokat; 8. véleményezi a nem önkormányzati gazdasági társaságokhoz való kapcsolódási elképzeléseket; 9. javaslatot tesz a bels ellen rzési tervek, valamint az éves ellen rzési jelentések elfogadására; 10. figyelemmel kíséri, véleményezi az önkormányzat rövid, hosszú és középtávú terveit. 11. véleményezi mindazon el terjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatásai vannak; (3) A Népjóléti Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 1. javaslatot tesz Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díj odaítélésére; 2. javaslatot tesz a szakterületét érint rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket, különösen az egészségügyi körzetek, szociális tárgyú rendeletek vonatkozásában; 3. véleményezi a szakterületét érint közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerz déseket; 4. figyelemmel kíséri a település egészségügyi helyzetét, elemzi és értékeli a változásokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére; 5. vizsgálja a település egészségügyi ellátásának helyzetét és javaslatot tesz az egészségügyi célkit zések megvalósítása érdekében; 6. felülvizsgálja a település egészségfejlesztési, szociálpolitikai, valamint szociális szolgáltatástervezési koncepcióját; 7. vizsgálja és véleményezi az önkormányzat által fenntartott, hatáskörébe tartozó intézmények tárgyi és személyi feltételeit; szükség esetén javaslatot tesz ezek fejlesztésére, módosítására; 8. véleményezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális intézmények beszámolóit; 9. javaslatot tesz a szakterületét érint társadalmi szervezetek, intézmények támogatás iránti kérelmének elbírálására 10. véleményezi a szakterületét érint intézményvezet i álláshelyekre kiírandó pályázatokat, valamint a beérkezett pályázatokat; 11. figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; 12. megszervezi a feladatkörébe tartozó városi rendezvényeket; 13. figyelemmel kíséri az egészségügyi tárgyú pályázati felhívásokat, javaslatot tesz a pályázat benyújtására 14. gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelemb l adódó, szociális ellátást igényl feladatok megoldásáról; 15. véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának, szervezeti és m ködési szabályzatának módosítását. (4) Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága különösen az alábbi feladatokat látja el: 1. javaslatot tesz a Városi Testnevelés és Sport Díj odaítélésére; 20

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 12. El terjesztés a Képvisel -testület 2003. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére K i v o n a t Készült: Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 2010. december 15-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyz könyvéb l. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület 2011. évi munkatervére

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPIVSEL - TESTÜLETÉNEK 9/2001. (III.30.) SZ.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.02.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 24/1992. (X.l3.) számú önkormányzati rendelete a 17/1992. (V.l2.) sz. önkormányzati rendelettel és a 14/1992. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/1992. (1.21.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2007. (IV.3.) rendelete. Szervezeti és M ködési Szabályzatáról

Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2007. (IV.3.) rendelete. Szervezeti és M ködési Szabályzatáról Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2007. (IV.3.) rendelete Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének Szervezeti és M ködési Szabályzatáról az azt módosító 15/2007. (IX.20.) 1/2008.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben