HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 8006 A Belügyminisztérium hirdetménye a évi Palóczi Antal-díj adományozásáról 8008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 8006 A Belügyminisztérium hirdetménye a 2011. évi Palóczi Antal-díj adományozásáról 8008"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E július 14., csütörtök 40. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 75/2011. (VII. 14.) HM utasítás a fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosításáról /2011. (VII. 14.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról /2011. (VII. 14.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl /2011. (VII. 14.) ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 27/2010. ONYF utasítás módosításáról 8005 II. Személyügyi hírek A Belügyminisztérium személyügyi hírei 8006 A Belügyminisztérium hirdetménye a évi Palóczi Antal-díj adományozásáról 8008 III. Alapító okiratok A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szerv alapító okirata A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alapító okirata 8010 IV. Pályázati felhívások Balatonfûzfõ Város Önkormányzata Képviselõ-testületének pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi személyszállítás ellátására 8013 Sárvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi személyszállítás ellátására 8013 V. Közlemények A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye hatályát vesztett igazságügyi szakértõi igazolványokról 8015 A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról 8015 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 8018 VI. Hirdetmények Önkormányzatok mérlegi Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának évi ja 8019

2 7998 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ja 8025 Gödöllõ Város Önkormányzatának évi ja 8030 A Heves Megyei Önkormányzat évi ja 8034 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ja 8038 Járdánháza Község Önkormányzatának évi ja 8043 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi ja 8048 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ja 8053 Söjtör Község Önkormányzatának évi ja 8058 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ja 8062 Zalaszentgrót Város Önkormányzatának évi ja 8067 Alapítványok mérlegi A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú éves ja 8071

3 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 7999 I. Utasítások A honvédelmi miniszter 75/2011. (VII. 14.) HM utasítása a fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosításáról A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 11. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. A fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervezeteire; b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre; c) a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre; d) a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: KNBSZ-ek) szervezetére; e) továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, amelyeknél a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: tv.), továbbá a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet alapján fontos és bizalmas munkakört betöltõ személy (a továbbiakban: érintett) teljesít szolgálatot, illetve végez munkát. 2. Az Ut. 2. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szerveknél (szervezeteknél) az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: KFH) állománya, állományába tervezett személyek, a katonai attasé hivatalok közalkalmazotti állománya, valamint a tv.-ben meghatározott egyéb személyek kivételével az ellenõrzést az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH) hajtja végre. A KFH tekintetében az utasítás további rendelkezéseit erre figyelemmel kell alkalmazni. 3. Az Ut. 3. (2) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Az utasítás hatálya alá tartozó szervek (szervezetek) vezetõi az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására egy vagy több személyt jelölhetnek ki. A kijelölést munkaköri leírásban kell rögzíteni. (3) Az érintett szervek (szervezetek) vezetõi a biztonsági feladatok ellátására kijelölt személyrõl a KBH fõigazgatóját írásban tájékoztatják. 4. Az Ut. 4. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A KNBSZ-ek által elfogadott kérdõívmintákat az utasítás 6 8. számú mellékletei tartalmazzák, illetve azok letölthetõk a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapjáról (www.nbf.hu) is. 5. Az Ut. 7. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A kezdeményezést, valamint a kitöltött kérdõívet a fontos és bizalmas munkakörbe történõ kinevezést megelõzõen, a HM Nemzetbiztonsági Iroda (a továbbiakban: NBI) útján, olyan idõpontban kell a honvédelmi miniszterhez felterjeszteni, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges ellenõrzési szintnek megfelelõ a tv. 71/A. (1) bekezdésében rögzített határidõ az ellenõrzést végrehajtó KNBSZ számára rendelkezésre álljon. A tv. 70. (2) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenõrzést 6 hónappal az esedékességet megelõzõen kell kezdeményezni.

4 8000 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 6. Az Ut a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik: (2) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenõrzés végrehajtása érdekében az ellenõrzéssel érintett személyianyaggyûjtõjének biztosítása szükséges, azt a KNBSZ-ek közvetlenül kérik be az eljárást kezdeményezõ katonai szervezettõl. 7. Az Ut a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A biztonsági szakvélemény az eredményétõl, illetve az ellenõrzés szintjétõl függetlenül a KNBSZ-ek fõigazgatói aláírását követõen az új szakvélemény elkészítéséig, de legfeljebb 5 évig érvényes, egyidejûleg a korábban kiadott szakvélemény érvénytelenné válik. 8. Az Ut. 2. számú melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete lép. 9. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. (2) Az Ut. a) 3. (1) bekezdésében a törvényben szövegrészek helyébe a tv.-ben ; b) 15. (1) bekezdésében az az Nbtv.-ben szövegrész helyébe az a tv.-ben ; c) 12. b) pontjában a törvény 71. (4) szövegrész helyébe a tv. 71. (5) ; d) 15. (2) bekezdésében, valamint 17. (2) bekezdésében a törvényben szövegrész helyébe a tv.-ben ; e) 14. (5) bekezdésében a 72. (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 71/D. -ában ; f) 14. (3) bekezdésében a törvény szövegrész helyébe a tv. szöveg lép. (3) Az Ut a hatályát veszti. (4) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

5 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám melléklet a 75/2011. (VII. 14.) HM utasításhoz 2. számú melléklet a 78/1996. (HK 1/1997. ) HM utasításhoz A) KEZDEMÉNYEZÕ MEGNEVEZÉSE. számú példány KIVONAT a SZCSF/*-**/****. nyt. számú nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezésének névjegyzékébõl BIZTONSÁGI ELLENÕRZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE Miniszter Úr jelentem! Az [szervezet megnevezése] állományába tartozó [feladat megnevezése] az alábbi személy nemzetbiztonsági ellenõrzése vált szükségessé: [név, rendfokozat] [születési hely, idõ, anyja neve] [lakcím] [jelenlegi beosztás megnevezése] [tervezett beosztás megnevezése (amennyiben van)]. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 70. (*) bekezdése, valamint 71. (3) bekezdés *) pontja alapján, nevezett biztonsági ellenõrzését k e z d e m é n y e z e m egyben kérem a * típusú kérdõív szerinti biztonsági ellenõrzése elrendelését. Budapest, 20 A kivonat hiteles: Budapest, 20 HVK Személyzeti Csoportfõnökség nyt. sz.: SZCSF/*-**/****. Honvéd Vezérkar fõnöke HITELESÍTÕ NEVE, RENDFOKOZATA Csatolva: 1 db zárt boríték ( * típusú kérdõív) A biztonsági ellenõrzést e l r e n d e l e m Budapest, 20 honvédelmi miniszter

6 8002 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám B) KEZDEMÉNYEZÕ MEGNEVEZÉSE. számú példány KIVONAT a SZCSF/*-**/****. nyt. számú nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezésének névjegyzékébõl BIZTONSÁGI ELLENÕRZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE Miniszter Úr jelentem! Az [szervezet megnevezése] állományába tartozó [feladat megnevezése] az alábbi személy nemzetbiztonsági ellenõrzése vált szükségessé: [név, rendfokozat] [születési hely, idõ, anyja neve] [lakcím] [jelenlegi beosztás megnevezése] [tervezett beosztás megnevezése (amennyiben van)]. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 70. (*) bekezdése, illetve a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet mellékletének * fejezet */*) pontja alapján, nevezett biztonsági ellenõrzését k e z d e m é n y e z e m egyben kérem a * típusú kérdõív szerinti biztonsági ellenõrzése elrendelését. Budapest, 20. A kivonat hiteles: Budapest, 20 HVK Személyzeti Csoportfõnökség nyt. sz.: SZCSF/*-**/****. Honvéd Vezérkar fõnöke HITELESÍTÕ NEVE, RENDFOKOZATA Csatolva: 1 db zárt boríték ( * típusú kérdõív) A biztonsági ellenõrzést e l r e n d e l e m Budapest, 20 honvédelmi miniszter

7 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8003 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 53/2011. (VII. 14.) KIM utasítása miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. Dr. Pálvölgyi Balázsnak a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 10/2011. (II. 25.) KIM utasításban meghatározott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata fõigazgatójának feladat- és hatásköre gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátására adott miniszteri biztosi kinevezését lemondására tekintettel június 17-ei hatállyal visszavonom. 2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 10/2011. (II. 25.) KIM utasítás hatályát veszti. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2011. (VII. 14.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki. 1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányzati célú távközlõ hálózatok konszolidációjával, új mûködési modelljével kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására július 1. napjától december 31. napjáig Both Zoltánt a Kopint-Datorg Zrt.-ben viselt elnöki tisztségének egyidejû fenntartása mellett miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irányítja. 3. A miniszteri biztos munkájában feladatai eredményes végrehajtása érdekében a kormányzati informatikáért felelõs helyettes államtitkár közremûködik. 4. A miniszteri biztos feladatai ellátásába a Kopint-Datorg Zrt., a Magyar Posta Zrt., a Magyar Villamos Mûvek Zrt., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a Magyar Államvasutak Zrt., az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetõin keresztül, az intézmények megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ munkatársát szakértõi közremûködõként a szükséges mértékben bevonhatja. 5. Az NFM alá rendelt, az infokommunikációs szolgáltatásokat felhasználó intézmények, állami társaságok, közigazgatási és egyéb szervek kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértõi segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

8 8004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám A más minisztériumok irányítása alatt álló a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, intézmények (önkormányzatok, közigazgatási és egyéb szervek stb.) vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására a miniszteri biztost meghatalmazom, az egyeztetések megszervezésében a kormányzati informatikáért felelõs államtitkár segítséget nyújt. 6. A miniszteri biztos megbízása az alábbi hálózati elemekre terjed ki a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján: a) Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei; b) Zártcélú Rendészeti Hálózat; c) Informatikai Közháló; d) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer; e) HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata; f) Családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az azonos telephelyen belüli (helyi) adatátviteli hálózatok kivételével (a továbbiakban: helyi hálózatok kivételével); g) Okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével; h) Bírósági Hálózat és az Ügyészségi Hálózat a helyi hálózatok kivételével; i) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat szolgáltató oldali végpontjai közötti adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével. 7. A miniszteri biztos feladata a) a 6. -ban felsorolt hálózatok mûködésének áttekintése, különös tekintettel a szolgáltatások eredményességére, költségekre, szerzõdéses konstrukciókra és a Kopint-Datorg Zrt., az MVM Zrt. és a közremûködõ piaci szereplõk szerzõdésekben ellátott feladataira; b) az ellátott végpontokon meglévõ szolgáltatások felmérése, elégedettségmérések áttekintése; c) a szolgáltatások teljesülésének ellenõrzését lehetõvé tévõ eszközrendszer (SLA, hálózatfelügyelet) mûködésének áttekintése; d) a 4. -ban felsorolt társaságok és szervezetek, az önkormányzatok, valamint a felhordó hálózati szegmensben érintett más állami tulajdonú, felügyeletû szervezetek közvetlen, vagy közvetett vagyonkezelésében lévõ állami vagyonelemek (tornyok, alépítmények, aktív és passzív eszközök) feltérképezése; e) a szolgáltatásokkal kapcsolatos rövid és középtávú igények felmérése, különös tekintettel az átalakuló közigazgatási szervezetrendszer végponti struktúráira; f) a teljes állami intézményrendszert lefedõ új szolgáltatási konstrukció elsõ lépcsõjének kidolgozása és elõterjesztése augusztus 5-ére; g) a központi közigazgatási gerinchálózat ráhordó hálózati szerzõdéseinek felülvizsgálata, vagy újratárgyalása, a lehetõ legjobb szolgáltatási szintek elérése a költséghatékonyság, takarékosság szem elõtt tartásával; h) a megvalósítás alternatíváinak elemzése, a szolgáltatással összefüggõ jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök áttekintése, javaslattétel az új modell szerinti elõterjesztésekre; i) a teljes állami intézményrendszert lefedõ új szolgáltatási konstrukció második lépcsõjének kidolgozása és elõterjesztése december 5-ére; j) a gerinchálózati szolgáltatások és egyes végpontok MVM hálózatán történõ megvalósításának irányítása. 8. A miniszteri biztos tevékenységéért javadalmazásban nem részesül. 9. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

9 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8005 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatójának 10/2011. (VII. 14.) ONYF utasítása a Közszolgálati Szabályzatról szóló 27/2010. ONYF utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a Közszolgálati Szabályzatról szóló 27/2010. ONYF utasítást a következõk szerint módosítom: 1. A Közszolgálati Szabályzat VI. fejezetének 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Az ONYF-nél, a központi igazgatási szerveknél, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíj-biztosítási igazgatóságainál kiemelkedõ munkát végzõ munkatársakat az alábbi kitüntetésben és a hozzárendelt anyagi elismerésben lehet részesíteni: Szent Kristóf-plakett, Szent Kristóf-érem, fõigazgatói dicséret. a) Szent Kristóf-plakett kitüntetést kaphatnak azok a munkatársak, akik munkavégzésükkel és magatartásukkal, nyugdíjszakmai elkötelezettségükkel nagymértékben hozzájárulnak a nyugdíjbiztosítási ágazat munkájához. b) Szent Kristóf-érem kitüntetést kaphatnak azok a munkatársak, akik munkavégzésük során elismert szakmai munkateljesítményt nyújtanak. c) Fõigazgatói dicséretet kaphatnak azok a munkatársak, akik szakmai feladataikat megbízhatóan, kiválóan oldják meg. A kitüntetéseket az ONYF fõigazgatója adományozza. 2. A Közszolgálati Szabályzat VI. fejezet 2.2. pontjának elsõ mondatában az egyszeri jutalom szövegrész helyébe a személyi juttatás szöveg, utolsó mondatában a jutalom szövegrész helyébe a személyi juttatás szöveg lép. 3. A Közszolgálati Szabályzat VI. fejezet 2.2. pontjában az Igazgatói dicséret oklevél adományozása esetén a mindenkori köztisztviselõi illetményalap háromszorosa szövegrész hatályát veszti. 4. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. 5. Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Prof. dr. Mészáros József s. k., fõigazgató

10 8006 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám II. Személyügyi hírek A Belügyminisztérium személyügyi hírei Elismerések A belügyminiszter a közigazgatási szakterületen elért kiemelkedõ szakmai eredményei elismeréséül, a Kormány és Köztisztviselõk Napja alkalmából Közigazgatásért Miniszteri Díjat adományozott, egyben jutalomban részesítette dr. Berei Szonja asszonyt, a Belügyminisztérium Szabályozási Fõosztály Kodifikációs Osztálya osztályvezetõjét; több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, életútja elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Lontainé dr. Santora Zsófia asszonynak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutató Intézet igazgatójának; a közigazgatás érdekében huzamos idõn át végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Éliás Tünde asszonynak, Nyírbogát nagyközség jegyzõjének, Fehér János úrnak, Pély Tarnaszentmiklós községek körjegyzõjének, Gruber Marianna asszonynak, a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium nyugalmazott középiskolai tanárának, címzetes igazgatónak, dr. Horváth László úrnak, Simonfa Bõszénfa Zselickislak Zselicszentpál községek körjegyzõjének, dr. Imecs Károlyné asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal építéshatósági ügyintézõjének, dr. Mándi Éva asszonynak, az ORFK Hivatal Képviseleti Osztálya osztályvezetõjének, Molnár Lajos úrnak, a Fejér Megyei Kormányhivatal fõosztályvezetõjének, Nádassy András Jánosné asszonynak, Kálmánháza község nyugalmazott polgármesterének, Soós Ede Zsolt úrnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Informatikai Fõosztálya fõosztályvezetõjének, dr. Varsányi Péter úrnak, a Szombathelyi Közterület-felügyelet igazgatójának; a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária asszonynak, Barcs város aljegyzõjének, irodavezetõnek, Gróf Károlyné asszonynak, Lábatlan Város Polgármesteri Hivatala igazgatási fõelõadójának, Kovács Tamásné asszonynak, Sajóvámos Sajósenye Községek Körjegyzõsége nyugalmazott címzetes fõmunkatársának, dr. Ligeti Miklós Zoltán úrnak, a BM Koordinációs és Statisztikai Osztálya osztályvezetõjének, fõosztályvezetõhelyettesnek, Mátrainé dr. Baráth Ágnes asszonynak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság állampolgársági ügyintézõjének; a Köz Szolgálatáért Érdemjel bronz fokozatát adományozta dr. Drienyovszki Lilla asszonynak, a BM Európai Együttmûködési Fõosztálya ügyintézõjének, Prutkay János úrnak, a BM Önkormányzati Gazdasági Fõosztály ügyintézõjének, Sótonyi Györgyné asszonynak, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság adóügyi ügyintézõjének, Váci Sándorné asszonynak, Kaposmérõ Kaposújlak Községek Körjegyzõsége anyakönyvvezetõjének, igazgatási csoportvezetõnek;

11 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8007 eredményes tevékenysége elismeréséül aranygyûrû emléktárgyat adományozott dr. Ecet Éva asszonynak, a BM Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság ügyintézõjének, dr. Gerzánics Annamária Erzsébet asszonynak, a BM Területrendezési és Településügyi Fõosztály fõosztályvezetõhelyettesének, Simon Gabriella asszonynak, a Nemzeti Nyomozó Iroda Humánigazgatási Szolgálata szolgálatvezetõjének; dísztõr emléktárgyat adományozott Kiszel Csaba úrnak, az ORFK Ingatlangazdálkodási Osztálya ügyintézõjének; festmény emléktárgyat adományozott Balla Zoltán úrnak, a BM Belsõ Ellenõrzési Osztálya ügyintézõjének, belsõ ellenõrnek, dr. Barabás Zoltán úrnak, a BM Önkormányzati Feladatok Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének, Csutiné Balogh Renáta asszonynak, a BM Támogatás-koordinációs Fõosztály ügyintézõjének, Nébel Krisztina Katalin asszonynak, a BM Közigazgatási Államtitkár Titkársága ügyintézõjének, Pap-Szücs Erzsébet asszonynak, az ORFK Kommunikációs és Adatátviteli Osztálya ügyintézõjének, Terestyényi Szabolcs úrnak, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkársági Igazgatóság informatikai vezetõjének; óra emléktárgyat adományozott dr. Csizmadia Tamás Gáspár úrnak, a BM Parlamenti Fõosztálya fõosztályvezetõjének, Gyarmati Edit Amália asszonynak, a BM Területrendezési Osztály ügyintézõjének, Handula Mária asszonynak, a BM Mûszaki Fõosztály ügyintézõjének, dr. Kisborsó Anita asszonynak, a BM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály ügyintézõjének, Õrné Szabó Éva asszonynak, a BRFK Humánigazgatási Szolgálat, Személyzeti és Munkaügyi Alosztály, Bûnügyi Szervek Csoportja ügyintézõjének; Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Haás Gábor Márton úrnak, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Ellenõrzési Szolgálata osztályvezetõjének, Szabó Tünde Éva asszonynak, a BM Személyügyi Osztálya ügyintézõjének, Urbán Tamás úrnak, a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ Logisztikai Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének; az európai rendõrállomány egyetemes fizikális felkészítése és szolgálati feladataik színvonalasabb ellátása érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréséül, a VII. Rendõr Tenisz Európa-bajnokság alkalmából Kossuth-kard emléktárgyat adományozott Luc Smeyers tábornok úrnak, az Európai Rendõr Sportszövetség elnökének, Fred Kusserow úrnak, az Európai Rendõr Sportszövetség fõtitkárának; a Belügyi Nyugdíjasok Egyesületében végzett tevékenysége elismeréséül, Pedagógusnap alkalmából óra emléktárgyat adományozott Demeter Ferenc ny. r. alezredes úrnak, a BRFK Közlekedésrendészeti Fõosztály, Forgalombiztosítási Osztály, Biztonsági Alosztály nyugalmazott alosztályvezetõjének, dr. univ. Csobod Sándor ny. r. alezredes úrnak, a Rendõrtiszti Fõiskola nyugalmazott fõiskolai docensének; a Belügyi Nyugdíjasok Egyesületében végzett tevékenysége elismeréséül, Semmelweis-nap alkalmából óra emléktárgyat adományozott Hargittai Lajosné asszonynak, a HM-II. összevont egészségügyi szolgálat (PVOP) volt munkatársának.

12 8008 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám A Belügyminisztérium hirdetménye a évi Palóczi Antal-díj adományozásáról A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. (5) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 2. (1) bekezdés g) pont gc) alpontja alapján a Belügyminisztérium a következõ felhívást teszi közzé. A miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló tervezõi, oktatói, kutatói, fõépítészi tevékenység elismeréséül természetes személynek, illetõleg tervezõcsoportnak az Építészet Világnapja alkalmából Palóczi Antal-díjat adományozhat. Az elismerésben magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségû, nem magyar állampolgár is részesíthetõ. A díj posztumusz is odaítélhetõ. Az évente átadható legfeljebb két díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és adóköteles pénzjutalom jár, amelynek összege természetes személy kitüntetése esetén személyenként a mindenkori köztisztviselõi illetményalap ötszöröse, tervezõcsoport esetében tizenötszöröse. A díj adományozására bárki tehet javaslatot, amelyet a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztályára kell benyújtani (postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314, személyesen: 1051 Budapest, Nádor utca 2., ügyfélszolgálat. A borítékra kérjük ráírni: Palóczi Antal-díj ). A javaslattétel benyújtásának, illetõleg postai feladásának a határideje: július 22. A javaslattételnek részletes szakmai indoklást kell tartalmaznia, amelyben a javaslattevõ közli a jelölt személy vagy tervezõcsoport nevét/megnevezését, címét, ismerteti szakmai életrajzát/tevékenységét, különös tekintettel azon kiemelkedõ színvonalú munkák és eredmények bemutatására, amelyek megalapozhatják a díj odaítélését. Természetes személy esetén a javaslatban fel kell tüntetni a jelölt személyazonosító adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, korábban kapott kitüntetéseit. Az ajánlás a javaslattételi adatlap kitöltésével történik, amely elektronikusan is letölthetõ a minisztérium honlapjáról és a weboldalról. A pályázathoz benyújtható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthetõ vélemény, amely az elbírálást segítheti, illetõleg amelyet az ajánló lényegesnek tart. A díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Palóczi Antal-díj Bizottság rangsorolja. A bizottságot a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár hívja össze. A döntést a díjazottakról a bizottság felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza. További felvilágosítást nyújt: Krakler Judit (tel: ;

13 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8009 Javaslat elismerés adományozására [a 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. melléklete szerint] A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése: ÉVI PALÓCZI ANTAL-DÍJ Az elismerés adományozására javasolt neve:... Születési helye:... Születési ideje (év, hó, nap):... Anyja neve:... Iskolai végzettsége:... Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): Munkaköre, illetve beosztása/besorolása:... Lakcíme:... Értesítési telefonszáma:... A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): A javaslat indoklása (mellékletekben kiegészíthetõ) Dátum: Javaslattevõ neve:... Javaslattevõ munkahelye:... Javaslattevõ aláírása:...

14 8010 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám III. Alapító okiratok A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szerv alapító okirata A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alapító okirata Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alapító okiratát a következõk szerint adom ki: I. Általános rendelkezések 1. A szerv 1.1. neve: Közgyûjteményi Ellátó Szervezet 1.2. hivatalos neve: Közgyûjteményi Ellátó Szervezet 1.3. rövidített neve: KESZ 2. Székhelye: 1062 Budapest, Bajza u A szerv gazdálkodása: önállóan mûködõ és gazdálkodó. 4. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: 92045/92. számú határozat a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Jóléti és Szociális Intézménye létesítésérõl. 5. Mûködési köre: országos. 6. Irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Az intézmény mûködési helye Telephelyek: 1051 Budapest, Báthory u Budapest, Maros u. 16/A 8. A szerv iratai õrzésének helye: 1062 Budapest, Bajza u Közvetlen jogelõd: 10. Jogszabályban meghatározott közfeladat: az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében a közgyûjtemények ingatlan- és egyéb eszközei üzemeltetési, beszerzési, ellátási, szolgáltatási, pénzügyi és gazdasági tevékenységre irányuló szolgáltatási feladatok ellátása. II. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alap- és vállalkozási tevékenysége 1. A szerv alaptevékenysége: A vagyonkezelésében levõ ingatlanok üzemeltetése és vagyonvédelmi feladatok ellátása, és az ezzel összefüggõ gazdálkodási, adatfeldolgozási (informatikai) vagyonvédelmi feladatok, valamint ügyviteli, beszerzési és egyéb szolgáltatások ellátása. Az intézmény megállapodás alapján ellátja más szerv számára az alapító okirata II/1. pontban felsorolt gazdasági, mûszaki és egyéb feladatokat. Az Intézmény feladatai: Számvitel, a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi adatok regisztrálása, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás, beszámolás, egységes nyilvántartási rendszerben.

15 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8011 Ingatlanüzemeltetés, -takarítás, valamint ezzel összefüggõ gazdálkodási, adatfeldolgozási (informatikai) és egyéb feladatok ellátása. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok ellátása, beszerzés, raktározás, karbantartás, szállítás, leltározás, selejtezés, vagyonnyilvántartás, gépkocsi-üzemeltetés. Informatikai és távközlési beszerzés, karbantartás és fejlesztések, szolgáltatások koordinálása. Tûz-, munka-, baleset-, illetve katasztrófavédelmi oktatás és felügyelet. Jogi képviselet és egyéb jogi jellegû szolgáltatás. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Pályázatírás, -kezelés. Mûtárgyak belföldi és nemzetközi szállításának koordinációja, szervezése, múzeumi logisztikai feladatok. Nyomdai szolgáltatások koordinációja, nyomdai tevékenység. Vagyonvédelem, õrzés-védelmi, biztonsági feladatok. Vagyonkezelés, vagyonhasznosítás. PR (public relation) tevékenység és kommunikáció. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. Rendezvényszervezés. Minõségfejlesztés. OMSZI Nonprofit Kft. vagyonkezelési feladatainak ellátása. A HUMAN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság szolgáltatásainak igénybevételével mûködteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével kijelölt üdülõingatlanok üzemeltetésérõl. 2. A vállalkozási tevékenységbõl származó éves kiadás nem haladhatja meg a szerv összkiadásainak 20%-át. 3. Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése: Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése I II Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok X Információtechnológiai szaktanácsadás X Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése X Egyéb máshova nem sorolt szálláshely szolgáltatása X Ingatlankezelés X Számviteli adószakértõi tevékenység X Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás X Építményüzemeltetés X Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás X Máshova nem sorolt egyéb szakmai, mûszaki tevékenység X Összetett adminisztratív szolgáltatás X Egyéb jogi tevékenység X Múzeumi gyûjteményi tevékenység X Történelmi hely, építmény egyéb látványosság mûködtetése X Nyomdai elõkészítõ-tevékenység X Biztonságirendszer-szolgáltatás X Személybiztonsági tevékenység X PR, kommunikációs tevékenység X

16 8012 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése I II Foglalkozás-egészségügyi alapellátás X Foglalkozás-egészségügyi szakellátás X Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése X Üdülõi szálláshely-szolgáltatás X Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység X I alaptevékenység; II vállalkozási tevékenység 4. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Építményüzemeltetés. III. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet mûködése 1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet élén fõigazgató áll, akit nyilvános pályázat alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 2. A munkáját szakmai igazgatók és a gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 93. (1) bekezdés c) pontja alapján a miniszter határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. 3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók. 4. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. IV. Záró rendelkezések 1. A törvényi rendelkezésnek megfelelõen jelen alapító okirat I. fejezet 6. pontjának módosulása és a III. fejezet 1. pontjának módosulása április 2-án lép hatályba. 2. Jelen alapító okirat IV. fejezet 1. pontjában foglaltak kivételével a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a november 2-án aláírt, OK /2010. számú egységes szerkezetû alapító okirat. Budapest, június 30. Iktatószám: IX-09/53/10/2011 Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

17 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8013 IV. Pályázati felhívások Balatonfûzfõ Város Önkormányzata Képviselõ-testületének pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi személyszállítás ellátására A pályázat kiírására az önkormányzat 192/2011. ( ) számú határozata alapján került sor. Pályázati feltételek Az eljárás tárgya: Balatonfûzfõ város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggõ elõkészítési, irányítási és ellenõrzési feladatok végrehajtása. A részletes pályázati kiírás mellékletében szereplõ menetrend szerinti szolgáltatás végzése. A közszolgáltatási szerzõdés idõtartama: október szeptember 30. Az ajánlat(ok) beadásának határideje: szeptember óra. Az elbírálás módja és szempontjai: az ajánlattevõ által igényelt legkedvezõbb mûködési önkormányzati támogatás nettó mértéke egy naptári évre vetítve. A döntés legkésõbbi idõpontja: szeptember 27. Az eredményrõl történõ értesítés határideje: szeptember 28. A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: szeptember 30. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: október 1. A részletes pályázati kiírás térítésmentesen, személyesen (ügyfélszolgálati idõben) átvehetõ Balatonfûzfõ Város Polgármesteri Hivatalának Építési, Mûszaki és Településfejlesztési Osztályán. Cím: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. Sárvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi személyszállítás ellátására Sárvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 6. -ának rendelkezései alapján Sárvár város közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki. A kiíró felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 254. (2) bekezdése szerint a szolgáltatási koncesszió egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény hatálya alá is tartozik. 1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszáma Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2 3. Telefon: 06 (95) , fax: 06 (95) Kapcsolattartó: dr. Kovács Attila, mûszaki irodavezetõ-helyettes 9600 Sárvár, Várkerület 2 3. fszt Az eljárás tárgya, illetve mennyisége Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Sárvár város vonatkozásában közszolgáltatási szerzõdés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása.

18 8014 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám A személyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulás idõintervallumát, a részletes mûszaki leírást a pályázati kiírás tartalmazza. 3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés. 4. A szerzõdés idõtartama: 2 év. 5. A szolgáltatás megkezdésének napja: január A teljesítés helye: Sárvár város közigazgatási területe. 7. Ajánlattételi határidõ: szeptember óra. Az ajánlat benyújtásának módja és helye a kiírásban kerül meghatározásra. 8. Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattételi határidõ lejárta után 60 napon belül. 9. Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetés idõpontját követõ 15. nap. Ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a következõ munkanap. 10. Elbírálás módja: az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az ajánlatkérõ a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést. 11. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: A beszerzésének határideje az ajánlattételi határidõ napja. Ára: Ft + áfa. A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét az ajánlattevõ átutalással teljesítheti az ajánlatkérõ a Raiffeisen Bank sárvári fiókjánál vezetett számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfõtõl csütörtökig 8 16-ig, illetve pénteken 8 12-ig személyesen beszerezhetõ, illetve kérésre postai, úton kerül megküldésre ajánlattevõk részére, amennyiben ellenértékének megtérítését az ajánlattevõ igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidõ tekintetében. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek. 12. Egyéb információk: A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. 13. A pályázók köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítõben, a Népszabadság és a Magyar Nemzet napilapokban, a Vas Népe újságban és Sárvár város honlapján kerül közzétételre.

19 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám 8015 V. Közlemények A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye hatályát vesztett igazságügyi szakértõi igazolványokról Ambrus Ignác számú, Antal Zoltán számú, Bakk Zoltán számú, dr. Barla Ferenc számú, Csete János számú, Gál István számú, Hámori László számú, Karsai Sándor számú, Kovács István számú, Kováts Endre Kálmán SZ számú, Kozma László számú, Lánczos Péter számú, Martonosi Ferenc számú, Mihucza Géza számú, Molnár János számú, Szûcs Béla SZ számú, valamint Várhelyi Árpád János számú igazságügyi szakértõi igazolványa az igazságügyi szakértõi igazolványokról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet 5. -ának (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról I. A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság június 8-án a felszámolók névjegyzékében 114. sorszám alatt nyilvántartott PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: ) az alábbi változásokat vezette át. Törölve: Ügyvezetõ: Horváth Ágnes Lakóhely: 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi út 19.) Bejegyezve: Fióktelep: 7400 Kaposvár, Kölcsey utca 2. fszt Békéscsaba, Kinizsi utca 13. II. em Szolnok, Ságvári körút Debrecen, Csapó utca 55. fszt Székesfehérvár, Szepesi utca Gyõr, Stadion utca 19. I. em. 1. II. A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság május 27-én a felszámolók névjegyzékében 103. sorszám alatt nyilvántartott City Invest Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: ) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

20 8016 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 40. szám Törölve: Ügyvezetõ: Kontor Andrea Lakóhely: 1098 Budapest, Dési H. utca 28. Bejegyezve: Ügyvezetõ: dr. Kárpáti Péter Lakóhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 6. III. A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság május 27-én a felszámolók névjegyzékében 51. sorszám alatt nyilvántartott Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: ) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. Törölve: Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Mezõ utca 6. Bejegyezve: Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. IV. em. IV. A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság június 3-án a felszámolók névjegyzékében 95. sorszám alatt nyilvántartott 198. sz. Juris-Invest Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: ) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. Törölve: Cégjegyzékszám: Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. Bejegyezve: Cégjegyzékszám: Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/B fszt. 4. Fióktelep: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. V. A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság június 16-án a felszámolók névjegyzékében 20. sorszám alatt nyilvántartott CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: ) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. Törölve: Székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 2. I. em. 12.

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2013. (II. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai rendszerének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 51/2012. (XII. 7.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2012. (XII. 29.) EMMI utasítás a Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoportról 10493 90/2012. (XII.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda 49. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 78/2012. (X. 31.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról 8753 79/2012. (X. 31.) HM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 1056 A Miniszterelnökség személyügyi hírei 1057

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 1056 A Miniszterelnökség személyügyi hírei 1057 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 16., csütörtök 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2012. (II. 16.) HM utasítás az intézményi bevételekkel kapcsolatos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 12., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (I. 12.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 3 1/2015. (I. 12.) EMMI utasítás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 9., kedd 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 40/2012. (X. 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 10., csütörtök. Tartalomjegyzék. V. Személyügyi hírek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 10., csütörtök. Tartalomjegyzék. V. Személyügyi hírek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 10., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék V. Személyügyi hírek A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 9494 Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 61. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 61. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd 61. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 37/2011. (XII. 20.) BM utasítás a Belügyminisztériumnak az Európai Unió

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2014. (V. 5.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. december 13. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/50. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben