Sárospatak Város Polgármesterétıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott követelésekrıl Tisztelt Képviselı-testület! Az augusztus 26.-i testületi ülésen az intézkedési terv tárgyalásakor döntött a képviselıtestület, hogy a kintlévıségek helyzetértékelésérıl készüljön tájékoztató. Az önkormányzat kintlévıségeit három csoport tartja nyilván. Az adócsoport a saját helyi és gépjármőadót, valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokat kezeli (1.sz.melléklet). A lakbértartozásokat a vagyongazdálkodási csoport szedi be, minden egyéb kintlévıséget a költségvetési csoport tart nyilván (2.sz. melléklet). I. Adók és adók módjára behajtandó követelések: A helyi adóztatás az önkormányzat kezében egy olyan lehetıség, amely a helyi vagyoni érdekeltséghez, a kommunális fejlesztésekhez, valamint a helyi gazdasági tevékenységhez kapcsolódhat. A szabályozás lehetıvé teszi azt, hogy a lakosság és a vállalkozók is adóztathatóak legyenek. A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót a következı évre módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. Az önkormányzat adóbevételeit a gazdasági válság, a jogszabályi környezet, az adópolitika változása, az adóhatóság tevékenysége, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolja. A lassan javuló, ám még a három évvel ezelıtti állapotot el nem érı gazdasági helyzet továbbra is kihat az önkormányzati adóbevételekre, így az adóhátralékok alakulására is. A legnagyobb forrást jelentı helyi iparőzési adó esetében az elmúlt egy évben 10 %-kal nıtt a hátralék aránya. Kedvezıtlenül hat, hogy a felszámolásban érintett vállalkozások, bedılt adótartozása rendkívül magas és folyamatosan emelkedı trendet mutat. Az elızı évekhez képest, jelentısen emelkedett az ilyen címen kiesı adóösszeg nagysága. A felszámolási eljárás megindítását követıen lehetıségünk van hitelezıi igény benyújtására, de ebben az esetben a tartozás 1 %-át az Önkormányzatnak meg kell fizetnie. Ez mindig kellı körültekintést igényel. Felvesszük a kapcsolatot a felszámolóval s csak abban az esetben teszszük meg ezt a lépést, ha a felszámoló visszajelzése szerint a cég vagyoni helyzetét ismerve vagy a teljes vagy a követelésünk egy részéhez hozzájuthatunk. Az elmúlt egy évben 4 cég esetében nyújtottuk be hitelezıi igényünket és fizettük meg a tartozás 1 %-át. Ez a tartozásösszeg meghaladja a 3,5 mft-ot.

2 Ezenkívül több cég van felszámolás, illetve végelszámolás alatt, akik esetében az elızetes egyeztetés és vizsgálatok után megállapítható, hogy tartozásuk nem fog kiegyenlítıdni. Ez az összeg nyilvántartásunk szerint kb. 3,5 mft. A még folyamatosan mőködı cégek esetében is gondot okoz az adófizetési kötelezettség teljesítése, hiszen a felhalmozott kintlévıség beszedése, a magas szállítói és hiteltartozások miatt rendkívül nehéz helyzetben vannak. Általában elmondható, hogy azon vállalkozások kerültek nagyon nehéz helyzetbe, akik már az elızı év tartozásait is vagy átütemezték, vagy nem tudták megfizetni. Fontos megjegyezni még, hogy a tartozások és azok pótlék növekményeinek egy része technikai hátralék, hiszen ha már nincs lehetıség az adó beszedésére, behajthatatlan adótartozásként kell jelölni elévülési idıig a nyilvántartásban, melybıl 5 év után kerülnek kivezetésre. Eltörölni nem lehet ezeket az összegeket, csak jelölésre kerülnek, s ezáltal növelik a hátralékállományt. Ennek összege kb. 7-8 mft Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény lehetıséget biztosít az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személynek, hogy kérelme alapján az ıt terhelı adótartozás, bírság, vagy pótléktartozás mérséklését vagy elengedését kérje, ha azok megfizetése az ı és a vele együtt élı közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az elmúlt egy évben több adózó is élt ennek lehetıségével. Tekintettel a magas hátralékállományra, adó elengedésére nem került sor. A körülmények megfelelı mérlegelése után egyes esetekben a szankciók bírságok, késedelmi pótlékok csökkentése lett engedélyezve a tıketartozást megfizetı vállalkozásoknak. Fizetési halasztásban illetve részletfizetésben több cég és magánszemély is részesült. Vállalkozások esetében pénzügyi és vagyoni helyzetükkel kapcsolatos igazolásokat kértünk, pl. fıkönyvi kivonatot, mérleget, beszámolót. Magánszemélyek esetében jövedelem- illetve ha szükséges volt orvosi igazolást is csatoltak. A fizetési könnyítésben érintett adó nem minısül adóelengedésnek. A gépjármőadó 11 %-os hátralék-növekedéséhez mind az elızıekben említett okok, mind pedig a magánszemélyek anyagi és vagyoni helyzetében bekövetkezett kedvezıtlen változás is hozzájárult. Többen veszítették el munkahelyüket, illetve élnek létbizonytalanságban. Többen az adótartozás miatt forgalomból kivont gépjármőveiket sem tudják visszahelyeztetni forgalomba, mert a felhalmozódott adótartozást nem tudják megfizetni. Elıfordul az is, hogy inkább forgalomból kivont gépjármővel közlekednek, kockáztatva azt, hogy egy esetleges rendıri intézkedés alkalmával pénzbírság kiszabására kerülhet sor. A hátralékállomány növekedése magával vonja a késedelmi pótléktartozás emelkedését is, mely 18 %-os növekedést jelentett az elmúlt egy évben. A táblázat két törvény által megszüntetett adónemet is tartalmaz. A vállalkozók kommunális adóját Sárospatak Város Képviselı-testülete január 1-jétıl szüntette meg. Ebben az adónemben az elmúlt egy évben csökkent a hátralékállomány. A tartozások nagy része mivel vállalkozás mőködéséhez kapcsolódó adónem ugyanúgy mint a helyi iparőzési adó vagy felszámoláshoz, végelszámoláshoz vagy fizetésképtelenséghez kötıdik. A másik adónem az építmény után fizetendı idegenforgalmi adó, mely január 1-jétıl szőnt meg. A 2010-ben kimutatott tartozások 2011-ben befizetésre kerültek. Igy hátralékállományról itt nem beszélhetünk.

3 Az esedékes, de meg nem fizetett tartozások megszüntetésére tett végrehajtási intézkedések: Az adóhátralékok behajtása az év minden hónapjában folyamatosan mőködik. Az év elsı hónapjaiban az adócsoport fizetési felszólítást küld a hátralékosoknak. Minden év március 15- éig, illetve szeptember 15-éig számlaértesítı megküldésével tájékoztatja az adózókat fizetési kötelezettségeikrıl, melyben határidı kiszabásával lehetıséget ad az önkéntes teljesítésre. A fizetési határidı leteltét követıen kerül sor a meg nem fizetett adótartozások végrehajtására. Magánszemélyek esetében elsısorban munkabérbıl, illetve nyugdíjból történı letiltást kezdeményezünk. Nagyon sok esetben ezekhez a letiltásokhoz kevés információval rendelkezünk, hisz legtöbb esetben az adózó nem szívesen árulja el munkahelyét. Több esetben is szükség van helyszíni ellenırzésre, illetve adatgyőjtés miatt szomszédok, ismerısök megkérdezésére. Az elmúlt évben nagyon sok letiltást tudtunk kezdeményezni a közmunka program keretében foglalkoztatottak esetében. A Kommunális Szervezettel együttmőködve, folyamatosan kaptunk információt az ott elhelyezkedıkrıl Az adózói nyilvántartással egyeztetve kezdeményeztük a munkabérbıl történı letiltásukat a Magyar Államkincstárnál. Elsısorban annak a társadalmi rétegnek tudtuk vagy a teljes hátralékát, vagy egy bizonyos részét behajtani, aki szinte évek óta nem dolgozott, s jelentıs adóhátralékot halmozott fel. Vállalkozók hátralékainak behajtásakor pedig hatósági átutalási megbízás alkalmazásával az adós pénzügyi intézménynél kezelt pénzeszközeit vonjuk végrehajtás alá. Ha nemcsak egy pénzintézetnél rendelkeznek számlaszámmal és természetesen ezek az információk rendelkezésünkre állnak, több számlaszámra is beadjuk a hatósági átutalást. Mind a munkahelyekkel, mind a számlaszámokkal kapcsolatos információkat megkeresés alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár is rendelkezésünkre bocsátja. Több alkalommal is éltünk ilyen megkereséssel. Ezen túlmenıen gépjármőadó tartozás meg nem fizetése esetén pedig elindítjuk a gépjármővek forgalomból történı kivonását. Ezt év közben is kezdeményezzük, ha az adózó adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, de elsısorban az év utolsó 2-3 hónapjában fordul elı tömegesen. A jármővet a közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával a pénzfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig ideiglenesen kivonja a forgalomból. Az elmúlt év végén több mint 180 gépjármő esetében kezdeményeztünk kivonást az Okmányirodánál évtıl az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) lehetıséget biztosit az önkormányzati adóhatóságoknak, hogy a helyi adóval, illetve a gépjármőadóval összefüggı tartozásokat átadják behajtásra az állami adóhatóságnak évtıl a köztartozások beszedését elısegítı további szabályozás az Art szerint a visszatartási jog gyakorlása. Az állami adó- és vámhatóság az adózót megilletı költségvetési támogatást az önkormányzati adóhatóság megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatarthatja. A hátralékállomány csökkentése érdekében a jövıben mindkét behajtási lehetıséggel élni kíván adóhatóságunk.

4 Adók módjára behajtandó köztartozások: Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása esetén a köztartozás jogosultjának megkeresése alapján folytatjuk le a végrehajtást. Törvények írják elı, hogy valamely köztartozást az önkormányzati adóhatóság adók módjára köteles behajtani. E köztartozások rendszerint nem adó jellegőek, ezekre a törvény hatálya csak a végrehajtás és az ezzel összefüggı nyilvántartás tekintetében terjed ki. Amikor az adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszedése érdekében, megkeresésre foganatosít végrehajtási cselekményeket, nem saját követelését érvényesíti. Ekkor hatásköre csak arra terjed ki, hogy tartozás jogosultjának megbízásából a megkeresésben megjelölt összeg behajtása érdekében intézkedjen. Rendelkezési joga nem terjed ki arra, hogy a köztartozásra fizetési könnyítést engedélyezzen, a tartozást mérsékelje. Adók módjára behajtandó köztartozások például az állam által megelılegezett gyermektartásdíj, munkaügyi, munkavédelmi bírságok, vámszabálysértések, halvédelmi bírságok, szemétszállítási díj, érdekeltségi díj, szabálysértési, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, jogalap nélkül felvett családi pótlék, átképzési támogatások, szakértıi díj, gondozási díj, stb. Ezek közül a szabálysértési és helyszíni bírságok, valamint a szemétszállítási díj 100 %-a, illetve egyes közigazgatási bírságok 30 %-a az önkormányzat saját bevételének számítanak. Az egyéb jogcímen behajtott köztartozásokat a kimutató szervnek utaljuk át, ezekbıl az öszszegekbıl az önkormányzatnak nincs bevétele. Legnagyobb összegő hátralékunk a meg nem fizetett és behajtásra kimutatott szemétszállítási díjakból származik. Ez jelenleg 8-9 mft-ot tesz ki. Mint említettem egyrészrıl az a társadalmi réteg halmozott fel ilyen összegő hátralékot, aki évek óta egyáltalán nem dolgozik, segélybıl vagy alkalmi munkából él. Másrészrıl pedig az a réteg aki az elmúlt 2-3 évben annyira elszegényedett - annak ellenére, hogy munkahellyel rendelkezik -, hogy már az egyre emelkedı közüzemi számlákat sem tudja fizetni. A bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezik a letiltható jövedelmekrıl, mely a segélybıl történı letiltás foganatosítását egyértelmően tiltja. A munkabérekbıl és nyugdíjakból történı tiltás esetén elıfordult több esetben is, hogy olyan visszajelzést kaptunk, hogy letiltásunkat sorrendbe állították, mert már elızı letiltások megelızik tıl pedig az 50 %-os kedvezmény megszüntetését követıen ügyfelek visszajelzése, és a szolgáltató tájékoztatása szerint is - még többen nem tudják megfizetni a szemétszállítási díjat. Felszólítást követıen van, aki többször is megkeres bennünket, újra elmondva problémáját, hangsúlyozva, ha szemete sincs akkor ı miért fizetne. Mindig felhívjuk figyelmüket, hogy a tartozást meg kell fizetni, már adócsoportunknak sem mérsékelni sem elengedni nincs lehetısége. Az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások beszedésének eredményessége alacsonyabb, mint más adóké. Betudható ez annak, hogy az esetek túlnyomó többségében az adósnak sem munkahelye, sem számlája, sem végrehajtható ingó vagyona nincs. Míg az adók esetében egy folyamatos, többnyire éveken át tartó kapcsolat jön létre az önkormányzati adóhatóság és az adózó között, a bírságok, díjak beszedése gyakran csak egyszeri kapcsolatot feltételeznek, jóval magasabb költséggel. Az elkövetık többsége évek óta nem él életvitelszerően Sárospatakon, csak állandó bejelentett lakcíme van városunkban. Legtöbbször még a családtagok sem tudnak róla, vagy nem akarnak tudni róla semmit.

5 Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása nagyon idı- és költségigényes intézkedések, melynek nagy részébıl, mint említettem az önkormányzatnak bevétele nem származik. A táblázatban szereplı egyéb bevételek hátralékai ezeket az adók módjára behajtandó köztartozásokat tartalmazzák. Százalékos növekedésük a behajtás számának és a tartozások behajthatatlanságának emelkedésével magyarázható. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a tájékoztató június 30-ai állapottal készült. Adócsoportunk augusztus végén minden adózónak számlaértesítıt küldött, mely alapján értesültek a különbözı adókban fennálló tartozásaikról. A befizetések folyamatosan érkeznek a különbözı adónemekben és kerülnek elszámolásra mind a lejárt esedékességő, mind a késıbb esedékes tartozásokra. A hátralékállomány pontos összegérıl a háromnegyed éves zárást követıen tudunk tájékoztatást adni. II. Követelések, kintlévıségek, kölcsönök: A féléves beszámoló készítésekor a hivatal elvégezte a követelések a számviteli törvény és az értékelési szabályzat szerinti értékelését. A követelések a következı fıbb csoportokba sorolhatók: 1. Víz és csatorna társulati hozzájárulások: Ezek az önkormányzati körön kívüli követelések a társulatok törvény általi megszüntetés után jogutódlással kerültek az önkormányzathoz. Ezek a követelések adók módjára behajthatók, az önkormányzati adóhatóságnak korábbi években már átadásra kerültek. A beruházások 1992 és 2001 között készültek el, az utolsó fizetési határidı augusztus volt. A követelések nagy része elévült, ezenkívül az eredeti adósok közül sokan meghaltak, sok esetben az adós címe nem ismert, a követelések mindegyike 100 e Ft alatt van. Ezek indokolják, hogy ezeken a jogcímeken lévı követeléseket behajthatatlannak minısítsük és kivezessük a könyvekbıl. A kivezetés utáni önkéntes befizetés teljesíthetı. 2. Segélyszerő ellátások: Ezen követelésekhez különbözı mértékő, % nagyságú állami hozzájárulás kapcsolódik, így a jelentıs összegő 13,2 m Ft hátralékból 1-2 m Ft illetné meg az önkormányzatot. A nyilvántartott hátralék több, mint fele egy régi, adósságrendezési támogatáshoz kapcsolható, mely már elévült. A többi jogcím esetén sem várható jelentıs bevétel, hiszen sok esetben a követelés elévült vagy az adós nem rendelkezik sem vagyonnal, sem jövedelemmel. Egyedi értékelés után indokolt legalább az elévült, de a behajthatatlannak minısített követelés kivezetése is. 3. Vevıi tartozások: Az un. Régi Távhı jogcímő követelések 1995-bıl származnak, emiatt elévülés címén kivezetésük indokolt. A másik két TÁVHİ-vel kapcsolatos követelés végrehajtási szakaszban van. Sok esetben azonban a befolyó bevétel nincs arányban a behajtás költségeivel. A vevıi követelések között sok felszámolt cég tartozása található, ezeket ki kell vezetni a nyilvántartásból. 4. Egyéb követelések: Különféle címeken nyilvántartott követelések tartoznak ide pl. bíróság által megítélt tartozás, megszőnt jogviszonyú dolgozó munkabérelılege, lakbértartozás. Az összes tartozásból várhatóan 10 % folyik be. 5. Kölcsönök: A Sárospataki Közszolgáltató Kft.-nek /az önkormányzat 100 %-ban tulajdonos/ nyújtott 12 év futamidejő kölcsön törlesztése problémamentes. Ugyanez

6 mondható el a munkáltatói kölcsönre, amely jövı éven kifut, mert újabb kölcsönöket nem folyósít az önkormányzat. Az Zemplén Vízmő Kft.-nek adott 10 m Ft és az STC-nek adott 5,1 m Ft kölcsön törlesztése az év végéig esedékes. A lakásvásárlásra adott kölcsönök esetében a hátralék a tıketartozás 10 %-ára tehetı, a 100 e Ft feletti tartozásokat az önkormányzat jogi referense bírósági útra tereli. A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat által nyilvántartott követelésekbıl a kölcsönök kivételével a behajtásuk érdekében tett jelentıs erıfeszítések ellenére többségük nem, vagy csak részben hajtható be. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Sárospatak, szeptember 22. Aros János polgármester Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

7 Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó építmény után Helyi iparőzési adó 90 nap nap K I M U T A T Á S 1.sz.melléklet a hátralékok alakulásáról adónemenként és lejárati idınként és ai állapot szerint nap 360 napon túli Követelés összesen 90 nap nap nap 360 napon túli Követelés összesen Összes követelés változás % Ft , Gépjármőadó , Pótlék Bírság és végrehajtási , költség Egyéb bevételek , Talajterhelési díj , Ö s s z e s e n : ,

8 Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz.melléklet ÖSSZESÍTİ A KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSÉRİL MINİSÍTÉSÉRİL A hátralék összegébıl S.sz. Követelés típus Adósok száma (fı) A követelés összege A HÁTRALÉK összege Probléma mentes adós Külön figyelendı adós 90 napon belüli Átlag alatti adós Kétes adós az értékvesztés összege Rossz adós 360 nap fölött Behajthatatlannak minısítve a b c d e f g h i j 1. Kispataki csatorna Végardói csatorna Nyíri u.+stb. csatorna Viziközmő hj Bodroghalászi csatorna Víz és csatornatársulati hj.össz.: Rendszeres szociális segély Intézeti nevelési díj Letelepedési alap Gyermekvédelmi támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Idıskorúak járadéka Aktívkorúak ellátása Adósságrendezés Segélyszerő ellátások összesen: Régi TÁVHİ

9 16. TÁVHİ jogutódlás TÁVHİ közület Termálfürdı vevıi tartozás Vevık Vevıi tartozások összesen: Egyéb követelés Építésügyi bírság Földhaszonbérlet Lakbértartozás Egyéb követelés összesen: Sárospataki Közszolg.Kft.kölcsön Kamatmentes kölcsön lakásra Munkáltatói kölcsön Zemplén Vízmő Kft. kölcsön Lakásértékesítés STC kölcsön Kölcsönök összesen: Összesen

10 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2011. (.) KT. h a t á r o z a t a a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott követelésekrıl A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott követelésekrıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal K.m.f. dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekrıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. március 25-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Kiss Lászlóné ügyintézı Lászlóné Fodor Éva ügyintézı Medve Jánosné ügyintézı Szabó Sándorné

Részletesebben

G'(J számú előterjesztés

G'(J számú előterjesztés G'(J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2014. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je (i -"-J számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:2953-.. /2011. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-156/2010. Tárgy: A 2010. évi adóbevételek alakulása, valamint Ügyintézı:

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015.szeptember 1-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015.szeptember 1-én tartandó ülésére Izsák Város Jegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015.szeptember 1-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóigazgatási munkáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 10. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Gazsó Krisztina adó és pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi önkormányzati adózásról Sorszám: III/6 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r.

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r. E L Ő T E R J E S Z T É S Környe Község Önkormányzatának 2014. december 18-ai Képviselő-testületi ülésének 4. napirendi pontjához Tárgy: Előterjesztő A helyi adópolitikai elvek érvényesülése, adófizetés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6096/2014. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyzı évente

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2011. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Sorszám: III/3. Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Előkészítette: Sztrein Beáta osztályvezető helyettes Adócsoport munkatársai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS Esztergom Város Polgármestere /2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2007. április 19-ei ülésére Esztergom Város 2006. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-235/2011. Tárgy: A 2011. évi adóbevételek alakulása, valamint

Részletesebben