Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: a május 30. napján de órakor megkezdett soron következő nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi Edina alpolgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető Kéri Katalin települési főépítész Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette, hogy a testületi ülés valamennyi képviselő jelenlétével határozatképes, majd a kiadott napirend módosítására tett javaslatot, úgy, hogy a vegyes ügyek keretében egy támogatási kérelmet és a évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést kellene megtárgyalni. A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Napirendi pontok: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2./ A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 3./ Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 4./A viziközmű rendszer évi beruházási-felújítási megtárgyalása. és pótlási tervének

2 5./ Tájékoztató a évi adóügyi feladatok teljesítéséről. Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető 6./ A rendezési terv jelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatás településrendezési szerződések ügye. 7./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. 8./ Vegyes ügyek. Napirend a zárt ülésre: 1./ Segélyezési ügyek. A napirend elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok tárgyalását: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. Szabó László polgármester: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 2./ A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztést megkapták a Tisztelt Képviselők, az anyag részletesen ismertetni a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítási ügyét. Amennyiben nincs kérdés, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat meghozatalát. 87./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Balatonfüred Szociális Alapellátási Központ, mint költségvetési szerv a Balatonfüredi Többcélú Társulás fenntartásába kerüljön július 1. napjától. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást aláírja. Felelős: Szabó László polgármester

3 3./ Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán is úgy gondolja, hogy a részletes írásbeli előterjesztésnek megfelelően itt is javasolja a határozati javaslat szerinti határozat meghozatalát. 88./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13./2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék- Kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja. Határidő: június 30. Felelős: Szabó László polgármester 4./A viziközmű rendszer évi beruházási-felújítási megtárgyalása. és pótlási tervének Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán sajnos nem ért egyet a DRV ZRt. által megküldött írásbeli anyagban kimutatott felújítási tervvel. Szeretne még további egyeztetést ebben a kérdésben az üzemeltetővel folytatni. Ezért azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy napolják el a napirendi pontot a következő testületi ülésre. ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elnapolta a viziközmű rendszer évi beruházási-fejújítási és pótlási tervének megtárgyalását a következő rendes ülésre, egyben további tárgyalások lefolytatására hatalmazta fel a polgármestert. 5./ Tájékoztató a évi adóügyi feladatok teljesítéséről. dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető : véleménye szerint a kiadott anyag részletesen ismerteti a évi adóügyi feladatok teljesítését, egyebet nem szeretne hozzá tenni, kérdés esetén szívesen válaszol. Rolkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy miért ilyen magas a hátralék összege?

4 dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető : ismerteti, hogy a kimutatott hátralékok között a még nem esedékes hátralékok is szerepelnek, mivel több esetben került sor az adóhatóság által részletfizetési kedvezmények nyújtására. Valamint sajnos vannak olyan nagyobb összegű kinntlevőségek, amelyeket felszámolt cégek után maradtak, így azokat majd törölni kell. Szabó László polgármester: összességében úgy gondolja, hogy az adóhatósági feladatokat végző kolléganő jól végzi a munkáját, a beszámolót elfogadásra javasolja. ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a évi adóügyi feladatok teljesítéséről szóló beszámolót. 6./ A rendezési terv jelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatás településrendezési szerződések ügye. Szabó László polgármester :a napirendi pont kapcsán átadja a szót a főépítész asszonynak. Kéri Katalin települési főépítész: röviden szeretné ismertetni, hogy hol tart a rendezési terv jelenlegi állása. Tavaly júniusban adták le a tervezők a legutóbbi véleményezési anyagot. Az utolsó egyeztetésen is gondot okozott, hogy vannak még lezáratlan területek a tervi anyagban. A lakossági tájékoztatók a Keresztfa, Kiscser, Dongó mező területekre a tavaly év végével megtörténtek. Az azok kapcsán kiküldött levelekben megkérdezettek szerint érkeztek vissza a válaszlevelek. Ezek összesítésével megállapítható, hogy a területek ingatlantulajdonosainak többsége egyet értett a rendezési tervben szerepeltetni kívánt, jogszabály szerinti besorolási és tervezési lehetőségként feltüntetettekkel. A legutolsó módosítási javaslat a kemping területét érintően jelzésre került a tervezők felé az idén, ez a munkarész el is készült. Időközben hatósági téren is változás következett be, mert a Fabacsovics Zoltán állami főépítész helyettes bekerült a veszprémi hivatalhoz, a területre új kolléganő került kinevezésre. Vele is szóban egyeztetésre került már néhány kérdés a rendezési tervvel kapcsolatban. Az új álláspontjuk szerint mindaz, ami az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán nem kerül a részükről támogatásra, azt ki kell venni a tervi anyagból, annak érdekében, hogy a rendezési tervet el lehessen fogadni az idei évben. Az idő sajnos gyorsan halad, jelen helyzetben is még sok határidő van hátra, ezért fel kell gyorsítani a folyamatot, hogy idén elfogadásra kerülhessen a terv. Javasolja, hogy a Keresztfa és a Kiscser területek tulajdonosaival a településrendezési szerződések megkötése történjen meg június hónapban. A Dongó-mezővel egyenlőre még várjanak, míg újra egyeztetés történik az állami főépítésszel. Szabó László polgármester: a golfpálya területével kapcsolatban az írásbeli előterjesztésnek megfelelő határozati javaslat kapcsán javasolja, hogy az abban szereplő összeg 50 millió forint legyen, és a levél kézhez vételétől számított 8 napon belül kerüljön sor a szerződés megkötésére. ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:

5 89./2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozata Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 30/A -ában biztosított felhatalmazás alapján a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására, a fejlesztéssel érintett Balatonudvari 05., 06/33 és a 015/2. hrsz-ú területek vonatkozásában településrendezési szerződés megkötését határozza az érintett területek ingatlantulajdonosaival (mint a cél megvalósítóival) az alábbi fő elvek szerint: 1. A településrendezési tervben biztosítandó fejlesztési lehetőség: - A 015/2 hrsz-ú területnek az érvényben lévő Balaton törvény szerinti övezeti besorolásának módosítása, a jelenlegi R rekultivációs bányaterület, települési térségbe sorolásával. - A 05. hrsz-ú és a 06/33. hrsz-ú terültek övezeti besorolásának módosítása a jelenlegi árutermelési mezőgazdasági Má jelű övezetből, a Balaton-törvény szerinti Ü-1 jelű turisztikai fejlesztési területi övezetté. A fizetendő tulajdonosi hozzájárulási összeg 50 millió forint összegben állapítja meg a képviselő-testület, mely összeg a fejlesztési cél megvalósítóját a Royal Balaton Golf és Yacht Zrt-t terheli. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére a cél megvalósítójának képviselőjével. Amennyiben a szerződés megkötésére nem kerül sor a tájékoztató levél kézhez vételét követő 8 napos határidőig, úgy a képviselő-testület a településrendezési tervben nem tudja érvényesíteni a fejlesztői igényt. Ennek következtében a felkéri a tervezőt, hogy a golf területét és a bánya területét a szerkezeti tervben, és a szabályozási tervben hagyja változatlanul, a jelenlegi rendezési tervnek megfelelően. 90./2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozata Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 159./2012. (X.25.) számú határozatában foglaltak alapján megállapítja, hogy a visszaérkezett lakossági kérdőívek összesítése szerint a Keresztfa-dülő és a Kiscseri-dülő területek ingatlantulajdonosainak többsége támogatja a rendezési terv átfogó felülvizsgálata kapcsán a területek rendezési tervben történő szerepeltetését a határozat a ) pontja szerinti tartalommal. Ennek alapján a fenti határozatban foglaltak szerint előkészített településrendezési szerződések megkötésére hatalmazza fel Szabó László polgármestert a Keresztfadülő és a Kiscseri-dülő területek ingatlantulajdonosaival.

6 7./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán ismerteti, hogy a meghirdetett strandi pénztárosi és beengedő jegykezelői állásokra beérkeztek a jelentkezések. Parkgondozói állásra nem volt jelentkező. Ismerteti a jelentkezők adatait, melynek alapján javasolja, hogy Bolla Noémit és Bakonyi Klarisszát vegye fel az önkormányzat a fövenyesi strandra pénztárosi állásra. Az udvari strandra az elmúlt éveknek megfelelően Bakonyi Bianka és Szakáll Ivett jelentkezett, az ő felvételüket is javasolja. A kapus állásra pedig a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést javasol Baráth Attila, Horváth László és Pintér Dávid jelentkezők esetében. A többi jelentkező 18 év alatti, őket nem javasolja a jelen helyzetben kapusként foglalkoztatni. 91./2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozata Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as nyári szezonra strandi pénztárosi állásra az alábbi lakosokat veszi fel: Bakonyi Klarissza ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.) Bolla Noémi (8242 Balatonudvari, Levendula u. 9.) Bakonyi Bianka (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.) Szakáll Ivett (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 7.) Foglalkoztatásuk a Munka Törvénykönyve alapján történik szezonális munkára, minimál béren történő bérezéssel. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges időtartamra szóló munkaszerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére. 8./ Vegyes ügyek. a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyek kapcsán javasolja, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően haladjanak végig. Első Pomikál Réka kérelme strandi árusításra, melynek kapcsán javasolja a határozati javaslat szerinti határozat meghozatalát. Rolkó Gábor képviselő: jelezni szeretné, hogy az előterjesztésben a területbérleti díj el lett rontva, javasolja azt kijavítani a Ft /m2 +ÁFA összegre. Szabó László polgármester: valóban, az elhangzott módosítással javasolja meghozni a határozatot.

7 92./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál Réka (1112 Budapest, Kőérberki út 36. BETALOX KFt.) részére a Balatonudvari strandon a nyitvatartási időszakban strandcikk, ajándék, játék árusítása céljából 10 m2 terület bérbe adását határozza el. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére. A területbérleti díjat Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg (egyéb előkert díjat figyelembe véve). b) Szabó László polgármester : a két fövenyesi strandi büfé bérleti szerződésének ügyében szintén javasolja az előterjesztés szerinti határozatok meghozatalát. ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg: 93./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonudvari 720/6 hrsz-ú strandon lévő Vén Kalóz Pizzéria vonatkozásában Nagy Attila (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 157/B) bérlővel a évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. A bérleti díjat a évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a bérleti szerződés megkötésére. 94./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonudvari 720/6 hrsz-ú strandon lévő Kagyló Büfé vonatkozásában Tamaga Zsuzsanna (8200 Veszprém, Victor H. u. 24.) bérlővel a évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. A bérleti díjat a évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a bérleti szerződés megkötésére.

8 c) Szabó László polgármester : a Slide Sc. kérelmének megfelelően javasolja a nyári kajak versenyek időpontjának elfogadása kapcsán a szükséges határozat meghozatalát. 95./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Slide Sport Club és a SCH-Multisport KFt. (2040 Budaörs, Bimbó u. 48.) részére a nyári szezonban megrendezésre kerülő sportrendezvények kapcsán engedélyezi a Balatonudvari strandra június napokra, a Fövenyesi strandra augusztus napokra a strandi közterület használatát térítésmentesen. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert szükséges intézkedések megtételére. d) Szabó László polgármester : a következő az örvényesi 215/8. hrsz-ú ingatlan ügyében szintén javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. 96./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Örvényes 215/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fennálló Balatonudvari Községi Közös Tanács részére a 22430/ bejegyző határozat alapján az elidegenítési és terhelési tilalom az elállási jog biztosítására törléséhez hozzájárul. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert szükséges intézkedések megtételére. e) Szabó László polgármester : elfogadásra javasolja az idei évi szúnyogirtás költségeit is az előterjesztésnek megfelelően.

9 97./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szezoni szúnyogirtás kapcsán a Balaton Szövetséggel megkötött megállapodást jóváhagyja. A szúnyogirtás költségét Ft összegben a évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert szükséges intézkedések megtételére. f) Szabó László polgármester : a Kerkápoly közi ingatlan értékesítéséhez szükséges az ingatlan jogi rendezése. Az ezzel kapcsolatos tervezési munka költségét elfogadásra javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozattal. 98./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonudvari 396/2. hrsz-ú ingatlan kapcsán a főfal építési engedélyezési eljárás tervezői költségét Ft összegben jóváhagyja a évi önkormányzati költségvetés terhére. A tervezési munkálatokkal Fabacsovicsné Kovács Krisztina Építész tervezőt bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert szükséges intézkedések megtételére. g) Szabó László polgármester : korábban már beszéltek a kérdésről, árajánlat is lett bekérve, illetve a préskonténer letelepítésre is került. Ennek kapcsán kéri a szükséges határozat meghozatalát az előterjesztés szerint. 99./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többlet települési hulladék elszállítása érdekében 1 db 5 m3-es öntömörítős konténer kihelyezését határozata el az önkormányzati kirendeltség udvarára, melynek díját június augusztus 31. közötti időszakra Ft + ÁFA / hó összegben hagyja jóvá a évi önkormányzati

10 költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert szükséges intézkedések megtételére. h) Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztésben nem szerepelt, de a Magyar Napló támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a térségünket is érintő kiadvány megjelenéséhez anyagilag járuljunk hozzá. Ismerteti a levelet, majd Ft támogatási összeget javasol a célra, amennyiben a testület is egyet ért. 100./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi önkormányzati költségvetés terhére Ft támogatási összeget nyújt a Magyar Napló Kiadó Somogyi György Magyar tenger magyar ecsettel A Balaton ábrázolása című képzőművészeti albumának megjelentetéséhez. Felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és az összeg Átutalására. i)szabó László polgármester : végezetül a évi települési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyását kéri a testülettől az írásbeli előterjesztés alapján. 101./2013. (V.30.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített évi települési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést jóváhagyja. Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására. Határidő: május 31.

11 Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a testületi ülést órakor bezárta. K.m.f. Szabó László polgármester dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető Jegyzőkönyv hitelesítők: Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2012. november 29. napján de. 11.00 órakor megkezdett soronkövetkező rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. Jegyzőkönyv Készült: a 2014. október 20. napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á- 29-67/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24.- i nyilvános ülésén, az ábrahámhegyi

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én, 18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-19//2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi december hó 20-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 10-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben