JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről"

Átírás

1 JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi CXXXII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 93. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Juta Községi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra. A döntéshozatal fórumrendszere A rendelet vonatkozásában a bérbeadói feladatokat a képviselő-testület látja el. 2. Értelmező rendelkezés 3. A rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Ptk-ban és az Ltv-ben foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók. A lakásbérbeadás jogcímei 4. Az önkormányzati bérlakást az alábbi jogcímen lehet bérbe adni: - Részben szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén: a) költségelv alapján meghatározott bérrel (továbbiakban: költségelv) - Nem szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás esetén: b) egyes munkakörökhöz, tevékenységhez kapcsolódó lakásként.

2 A részben szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás 5. Szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra lakásnyilvántartásba vételi kérelmét az a nagykorú személy jogosult benyújtani, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum). a) családban élők esetében 150 %-át, b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 175 %-át, c) gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 200 %-át nem haladja meg, és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon nem tudja megoldani. Pályázati eljárás 6. (1) E rendelet 4. a) pontjában nevesített részben szociális jellegű önkormányzati bérlakást csak nyílt pályázat útján lehet bérbe adni. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: - bérlakás-hasznosítás jogcímét - a bérlakás pontos címét, alapterületét, szobaszámát és egyéb helységeinek felsorolását, komfortfokozatát - a lakbér havi összegét - a bérleti jogviszony időtartamát - a bérbeadás egyéb feltételeit - a pályázat benyújtásának módját, pontos helyét és határidejét - a pályázat elbírálásának várható idejét. (3) A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet) lehet benyújtani, költségelvű lakások esetében zárt borítékban. (4) A lakásnyilvántartásban, pályázatban szereplő adat személyes adatnak minősül, nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása szükséges. Költségelvű lakások bérbeadásának feltételei 7.

3 (1) Költségelven megállapított bérlakásra jogosult az, aki jövedelmi helyzete alapján szociális bérlakásra nem jogosult, és akinek illetve a vele együtt költözőnek Juta községben tulajdonában, haszonélvezetébe nincs beköltözhető, lakhatásra alkalmas lakása. (2) A költségelvű lakás bérleti jogát az igénylő pályázat útján nyerheti el. Pályázat az erre rendszeresített nyomtatványon 1. számú mellékleten nyújtható be. (3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a lakbér megállapítása költségelven történt. (4) A lakbér mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Egyes munkakörökhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó lakás bérbeadása (1) Egyes munkakörökhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó bérlakásnak minősül: 8. a) a Juta, Dózsa utca 27/a. szám alatt lévő egészségügyi intézmény területén található bérlakás. (2) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó lakás bérlőjének az alábbiakban felsorolt feltételek fennállásáig csak az a személy jelölhető ki, aki az (1) bekezdés - a) pontjában meghatározott esetben munkaköre vagy feladatellátása révén az adott intézmény vagy ennek hiányában az ágazat tevékenységéhez kapcsolódik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bérlakás esetében a bérlőkijelölési jogot a Képviselőtestület gyakorolja. (4) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kötődő lakás esetében a bérleti szerződés legfeljebb 5 évre köthető, de a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek fennállásáig, továbbá a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezéséig a bérleti szerződés ismételhető, hosszabbítható. (5) A lakbér mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (6) A szolgálati lakás kijelölt bérlője munkaviszonya, tevékenysége megszűnését követő 30 napon belül köteles a munkaköréhez kapcsolódó lakást beköltözhetően, kiürített, tiszta rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Karbantartási, felújítási pótlási és csere kötelezettség, a felek jogai kötelezettségei (1) A bérbeadó köteles gondoskodni: a) az épület karbantartásáról, b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról. 9.

4 (2) A bérlő köteles gondoskodni a) a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) a lakás burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, kivéve, ha arra a falban vagy födémben lévő vezetékek javításával összefüggő helyreállítási, továbbá az épület felújítása során végzett munkákkal kapcsolatban kerül sor, c) az elektromos vezetéknek és az érintésvédelmi rendszerének a lakásban lévő fogyasztásmérőtől, illetőleg a biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák kijavításáról, kapcsolók és csatlakozó aljak cseréjéről, d) az épületben, az épület központi berendezéseiben, továbbá a lakásban a saját vagy a vele együtt lakó, illetőleg a bérlő beleegyezésével ott tartózkodó személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az eredeti állapot helyreállításáról, illetőleg a kár megtérítéséről, e) a lakás, a lakáshoz tartozó helyiségek (tárolók) tisztántartásáról és szükség szerinti megvilágításáról, f) a lakásberendezések felújításáról és cseréjéről. (3) A bérlő lakbért a tárgyhónapban egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni. A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése 10. (1) A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, továbbá a bérlői szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését a bérlő szükségtelen háborítása nélkül évente legalább egyszer, munkanapokon ellenőrzi. (2) A bérlő a lakásba történő bejutatást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén is. A lakás átalakítása, korszerűsítése 11. (1) A bérbeadó hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő a munkák elvégzésének költségeit vállalja. A bérlő ezen számlákkal igazolt költségeinek bérbe számítását akkor kérheti, ha az átalakítással a lakás komfortfokozata változott, vagy az alapterülete, vagy a szobák száma növekedett. A bérbeadó írásbeli hozzájárulása esetén a bérlő köteles a munkálatok elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és ő felel a hatósági engedélyekben meghatározottak szabályszerű végrehajtásáért. (2) A lakás átalakítása, korszerűsítése előtt meg kell állapodni a költségek viselésében.

5 A lakás visszaadása 12. (1) A lakásbérlet megszűnésekor a bérlőnek a lakást beköltözhető állapotban, továbbá berendezéseit tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadnia. (2) A beköltözhető állapot legalább a falak az átadáskori felületképzésnek megfelelő (meszelt, festett, tapétázott), a nyílászárók folyamatosan mázolt, a padozat tiszta, a berendezések üzemképes állapotát jelenti. A gázkészülékek üzemképes állapotát a szakszerviz által kiállított, az üzemképességet igazoló jegyzőkönyv tanúsítja. (3) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a bérlőt terhelő helyreállítási munkákat a bérlő költségére a bérbeadó végzi el. A befogadás szabályai 13. (1) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja élettársát és testvérét, ha Magyarországon beköltözhető lakással nem rendelkezik. (2) A hozzájárulás azzal a feltétellel adható, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a befogadott személy sem bérleti jogviszony folytatására, sem elhelyezésre nem tarthat igényt. A lakáshasználati díj 14. Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől lakáshasználati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni, melynek összege azonos a lakásra megállapított lakbér összegével. A lakásbérlet megszűnésének közös szabályai 15. (1) Bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő a lakást 30 napon belül kiürítve, beköltözhető állapotban köteles a bérbeadónak átadni. A lakás leadáskor leltárt kell felvenni, melyben rögzíteni kell a lakás műszaki állapotát, esetleges hiányokat, azok pótlási határidejét. (2) Ha a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetésére, illetve az ellenérték megtérítésére nem nyilatkozik, vagy a bérbeadó azt nem fogadja el, a bérbeadó a lakás visszaadásától számított 30 napon belül bíráságtól kérheti a bérlő kötelezettségének megállapítását.

6 (3) A volt bérlő mindaddig, amíg a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban át nem adja a bérbeadónak, köteles a 14. -ban meghatározott lakáshasználati díjat, valamint a lakással kapcsolatos költségeket megfizetni. A lakbér mértéke 16. (1) A lakbér mértékét a lakás alapterülete, a községen belüli fekvése alapján kell megállapítani. (2) A lakbér mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A lakbér mértékét évente felül kell vizsgálni úgy, hogy értékállósága biztosított legyen. Az új lakbért minden év január 1. napjától kell alkalmazni. A lakások és a helyiségek elidegenítése 17. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről a képviselőtestület dönt. (2) Az ingatlanok megterheléséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Lakbértámogatás 18. (1) Lakbértámogatás állapítható meg annak a jutai lakóhellyel rendelkező személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) Juta Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakást bérel, és azt ténylegesen használja, b) családjában az együttlakó családtagokat számítva az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum ba) egyszemélyes háztartás esetén a 150 %-át bb) két- vagy többszemélyes háztartás esetén a 130 %-át c) vagyona az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értéket nem haladja meg. (2) Nem állapítható meg lakbértámogatás annak a bérlőnek, akinek lakbér hátraléka van és jogcím nélküli lakáshasználó. (3) Meg kell szüntetni a támogatást az arra okot adó körülmény bekövetkezése időpontjától, ha a bérlő a) bérleti jogviszonya megszűnik, b) lakbér és közüzemi díjfizetési kötelezettségének 2 hónapig folyamatosan nem tesz eleget.

7 (4) A lakbértámogatás mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) A lakbértámogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani az arra rendszeresített nyomtatványon. (6) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint a vele közös együttlakó személyek jövedelem igazolását. (7) A támogatott személyekről a hivatal nyilvántartást vezet. (8) A lakbértámogatás megállapításának, módosításának, megszüntetésének, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésével kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Egyéb rendelkezések 19. A lakbér megállapításával kapcsolatos viták eldöntésére, és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi LXXVIII. törvény, és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Záró rendelkezések 20. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 25/2007.(XII. 17.) képviselőtestületi rendelet. Hivatal Nándorné polgármester Vassné Enyedi Mária jegyző E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Kihirdetés napja: december 17. Vassné Enyedi Mária jegyző

8 1. számú melléklet a 38/2008.(XII. 17.) rendelethez LAKBÉR MÉRTÉKE A lakbér mértéke: összkomfortos lakás esetén 400 Ft/m 2 komfortos lakás esetén 350 Ft/m 2 félkomfortos lakás esetén 300 Ft/m 2 komfort nélküli lakás esetén 230 Ft/m 2 szükséglakás esetén 170 Ft/m 2

A rendelet hatálya 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2003.(XII.01.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésének

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 01.) KT. Rendelete. Lakások és helyiségek bérbeadásáról

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 01.) KT. Rendelete. Lakások és helyiségek bérbeadásáról Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 01.) KT. Rendelete Lakások és helyiségek bérbeadásáról Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.) és a 17/2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete

Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2002. (IV. 25.) KT. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Nagyhegyes Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Nagyhegyes Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra. Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól Nagyhegyes

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletéről I. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015.(II. 10.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015.(II. 10.) önkormányzati rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II. 10.) önkormányzati rendelete Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról Hortobágy

Részletesebben