A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA. Karácsonyi Üzenet. CSÛRY ISTVÁN fõjegyzõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA. Karácsonyi Üzenet. CSÛRY ISTVÁN fõjegyzõ"

Átírás

1 Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk minden kedves olvasónknak! PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN DECEMBER 16. Karácsonyi Üzenet Nyolcvanöt évvel ezelõtt fekete Karácsony köszöntött Egyházunkra és népünkre. Mégis: új Egyházkerület született akkor. Másfél évtizeddel ezelõtt egy véres, de szabadító Karácsony ujjongtatta meg lelkünket. Egyházkerületünk újjászületésének ígéretével vágtunk neki az új esztendõnek. Egyházkerületünk megalakulásának 85. és újjáalakulásának 15. évfordulóján a felemás történelmi idõk keltette vegyes érzésekkel emlékezünk. Mindezeken viszont felül emel bennünket Isten kegyelmének Jézus Krisztus születésében megtapasztalt valósága és ajándéka. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, aki úgy szerette e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (És. 40,1 és Jn. 3,16). Karácsony ünnepén az idõszerûség jegyében mindenekelõtt arra kell törekednünk, hogy igazi ünnepünk legyen, és azt ne rontsa, ne hamisítsa meg semmilyen evilági szokás vagy divat. Karácsony legnagyobb ajándéka: Isten egyszülött Fia, Krisztus. Ne engedjük, hogy Isten ajándéka elértéktelenedjék. Anyagias világunkban az igaz értékekkel együtt ünnepeink is megüresednek, felhígulnak. Ügyeljünk: a megváltó Krisztust ne cseréljük mulatságos télapóra, az Élet fáját csillogó-villogó télifára, se a mennyei kincseket mulandó földiekre! Másodsorban a krisztusi szeretetnek biztosítsunk elsõbbséget ünneplésünkben. Ne hagyjuk, hogy a Szeretet ünnepe olcsó, felszínes érzések keretévé silányuljon. Wass Albert népi vétetésû elbeszélése szerint a téli sötétséggel és hideggel együtt a szeretet fénye és melege és kihunyt az emberi szívekben. Isten azért küldi el minden esztendõben a Világosság angyalát, azért küldte el közénk a Világ Világossága -Krisztusát, hogy fényt gyújtson sötétlõ, didergõ szíveinkben. Az elbeszélõ szerint az újraéledõ szeretet jelképe: a karácsonyi gyertya. Csak a szívetekben égõ gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól hangzik az istenes ünnepi üzenet mifelénk. Egyházkerületünk hívõ közösségében olyan igazi Karácsonyt kívánunk mindenkinek, melyben Krisztus szerelme hatja át szívünket, otthonainkat, emberi kapcsolatainkat, egyházunkat, ünneplésünket és egész nemzetünket. Az isteni szeretet világossága vezéreljen bennünket az új esztendõben! 2005 Adventjében TÕKÉS LÁSZLÓ püspök KOVÁCS ZOLTÁN fõgondnok CSÛRY ISTVÁN fõjegyzõ TOLNAY ISTVÁN fõjegyzõ CSOMAY ÁRPÁD missziói elõadó Ha 1920 Egyházkerületünk születésének éve akkor 1990-et joggal nevezhetjük az újjászületés esztendejének. A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KETTÕS ÉVFORDULÓJA A rendszerváltozás másfél évtizede (Részlet a püspöki jelentésbõl) A rendszerváltozás kezdete óta eltelt idõre visszatekintve, két ige mérlegén kísérelem meg számbavenni Egyházkerületünk szolgálatát, eredmé - nyeinket és kudarcainkat, jószolgálatainkat és mulasztásainkat. Az elsõ jókedvre derít, mert így szól az Úr: Jól vagyon, jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután (Mt. 25,21). Úgy érzem, hogy erdélyi sorsunk kevés tálentumával, szerény lehetõségeinkkel és szûkös anyagi körülményeinkhez képest, valóban arra törekedtünk, hogy a kevésbõl valamit kihozzunk. Már-már görcsös buzgalommal igyekeztünk felhajtani azt a kevesünket, amitõl idegen hatalmak még nem fosztottak meg, vagy amit mihaszna dzsentrik módjára még nem játszottunk el hogy az ajándékosztó kegyelem a mi életünkben is érvényesülni tudjon: Akinek van, adatik, és megszaporíttatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van (Mt. 25,29). Az elmúlt nehéz, átmeneti idõszakban, a román pénz és a szellemi, hitbeli és erkölcsi értékek zuhanásszerû leértékelõdése idején, nem egy esetben már-már a csõd szélérõl kellett visszahoznunk nem csupán gazdasági háztartásunkat és elszegényedett gyülekezeteinket, hanem lelkiekben lepusztult lelkipásztorainkat, valamint munka- és érzés nélküli híveinket is. Az ateista materializmusnál is pusztítóbbnak bizonyuló vulgáris materializmus nap mint nap a külsõ sötétség veszélyével fenyeget bennünket (Mt. 25,30). A túlburjánzó anyagiasság pedig a földi kincsek szegény gazdagságára kárhoztathatja népünket (Mt. 6,19). És akkor még nem szóltam azokról a szimóniákus bankrablókról, akik mérhetetlen mohóságukkal és netalán hatalmi vagy nyugati kapcsolataikkal idõrõl idõre Egyházunk anyagi és szellemi közkincseit is veszélybe sodorják. Az egyházi, hitbeli, missziói és intézményi épít - kezés részeként, egy tömör és vázlatos felsorolás rendjén hadd említsem meg a következõket: a zsinat-presbiteri egyházi rend és a törvényesség helyreállítása az egyházi mozgalmi-egyesületi élet újraindítása (lelkészértekezleti és presbiteri szövetségi tevékenység, nõszövetségi és ifjúsági munka) az istentiszteleti élet és a vallásoktatás helyreállítása (Folytatása a 2. oldalon)

2 2. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY a vallástanárképzés és a kántorképzés beindítása a kórházi és börtönszolgálat bevezetése az egyházi sajtószolgálat, a könyvkiadás és az iratterjesztés újjáélesztése; rádiós szolgálat bevezetése gyülekezeteink bibliával és énekeskönyvvel való ellátása a szeretetszolgálat, a szociális munka intézményes bevezetése szociálismunkás- és diakónusképzés a krónikus lelkészhiány fokozatos megszüntetése a cigánymisszió meghonosítása a felekezeti iskolák lehetõség szerinti helyre - állítása az egyházközi ökumenikus kapcsolatok kiépítése az egyházi közéleti szolgálat vállalása egyházi beruházások, építkezések folyamatos végzése a határon átívelõ magyar református kapcsolatok intézményes kiépítése a népegyházi értékek megõrzése, a hitvalló egyház építése A felsoroltakat kiegészítve, programatikus és intézményes formában a következõket sikerült megvalósítanunk: Egyházkerületi Programban rögzítettük távlatos feladatainkat (2001). Évenkénti cselekvési programok szerint végezzük szolgálatunkat. Sioni programunk keretében új templomokat, egyházi központokat, gyülekezeti otthonokat építettünk (5. sz. melléklet). Létrehoztuk a Sulyok István Református Fõiskolát (1990), jogutódjaként pedig a Partiumi Keresztény Egyetemet (1999), valamint az Arany János Kollégiumot. Megvalósítottuk a Millenniumi programot (2000). Három egyházi középiskolánkat létesítettük újra. Az óvodától az egyetemig terjedõ de még igen hiányos tanügyi hálózattal rendelkezünk. Létrehoztuk a Sulyok István Egyházi, Oktatási és Mûvelõdési Központot, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi, Oktatási és Mûvelõdési Központot. Megalakítottuk a Pro Universitate Partium Ala - pítványt, ennek égisze alatt pedig a Felsõbányai Festõtelepet, a Partiumi Magyar Mûvelõdési Céhet és a Partiumi Írótábort. Továbbá a következõ egyházkerületi intézményeket hoztuk létre: Ecclesia Kft. Ecclesia Mater Alapítvány Szociális Napközi Élesdi Gyermekotthon Illyés Gyula Könyvesbolt Lestyán Cukrászda Szenczi Kertész Ábrahám Kiadói és Sajtóház, Nyomda Jámbor-féle Öregotthon Partiumi Ifjúsági Központ Királyhágómelléki Dokumentációs Könyvtár A tálentumos ige mértéke alatt azt is el kell mondanunk, hogy Egyházkerületünk sok tekintetben híjával találtatik. A felsorolt eredmények sem jelentkeznek mindig vegytisztán. Sok hiányos - ság és gyarlóság tapad hozzájuk. Ezen kívül viszont a teljesség igénye nélkül a következõ szembeötlõ hiányosságokat kell még felsorolnunk: az egyházi rendszerváltozás fogyatékosságai, a múlt tehetetlenségbõl fakadó öröksége a múlttal való szembenézés részleges volta, az átvilágítás felemás megvalósítása a szolgálati restség, az egyházi minimum teljesítetlensége a klerikalizmus továbbélése a presbiteri rendszer helyreállításának fogyatékos - ságai az ifjúsági misszió erõtelensége általában: a missziói munka hiányosságai a kántorképzés megoldatlansága szolgálati közöny és farizeizmus megalkuvás a hatalommal szemben az egyházfegyelem és a munkafegyelem tartós gyengesége, az egyházi fegyelmezés esetlegessége és hiányosságai belsõ egyházi viszálykodások A sort még folytathatnánk. Egyes hiányosságaink, sõt kudarcaink viszont külsõ okokra vezethetõk vissza, példának okáért: egyház és állam kapcsolatának rendezetlensége, az egyházügyi törvény hiányában az egyházi autonómia fogyatékossága, a hatalom egyházi ügyeinkbe való beavatkozása a vallásszabadság hiányosságai, politikai és gazdasági okokból az egyházi oktatás helyreállításának félbemaradása, a vonatkozó törvényi szabályozások hiányában hátrányos megkülönböztetés a kisebbségi egyházakkal szemben, illetve ennek következményei. A tálentumainkkal való gazdálkodás tekintetében igen beszédes eltelt másfél évtizedünk gazdasági-pénzügyi összefoglalója, mely az Egyházkerület önálló gazdálkodásában (1), a hozzá tartozó egyházközségek támogatásában (2), a missziói munka és a segélynyújtás végzésében (3), oktatási intézményrendszerünk kiépítésében (4), valamint közéleti és kulturális tevékenységünk költségeiben (5) tükrözõdik. Az adatok magukért beszélnek (6. sz. melléklet). A évi összesítõ pénzügyi adatok szintén igen beszédesek (7. sz. melléklet). A magyarországi támogatások utóbbi esztendõkben való drasztikus megcsappanása szegény gazdagságra nevel bennünket (8. sz. melléklet). A szolgálati mérlegünk elkészítésére alkalmas másik ige a Jakab apostol levelébõl való: Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bûne az annak (Jk. 4,17). Ez az ige bûnös mulasztásainkat állítja figyelmünk középpontjába. Milyen jó is volna, hogyha csak tevõlegesen elkövetett rosszcselekedeteink számítanának bûnnek. Akkor hirtelen magasra szökne a jó emberek száma. Ebben az esetben a pap és a lévita sem számítana bûnös embernek, akik a rablótámadás áldozatául esett felebarátjukon nem segítettek (Lk. 10). Márpedig a bajbajutott embertõl való érzéketlen elfordulásuk talán utálatosabb, mint a rablógyilkosok vétke. Széchenyi István igen érzékletesen fogalmaz ebben a vonatkozásban. Azt mondja, hogy: egy nemzet tragédiáját nem annyira a rosszak cselekedetei, hanem sokkal inkább a»jók«mulasztásai okozzák. Szavai súlyos vádként érnek bennünket. Vajon megtettünk-e minden tõlünk telhetõt a bajban lévõk, a reánk bízottak, embertársaink, egyházunk és nemzetünk érdekében? Vagy pedig farizeusi ön - elégültséggel járjuk a magunk önös útját, miközben Testvéreink nélkülözni kénytelenek segítségünket?! A tavalyi magyarországi népszavazás tipikus példája a mulasztásos bûnnek. Az anyaországi távol - maradók milliói tevõleges módon tulajdonképpen semmi rosszat nem követtek el határon túlra szakadt Testvéreikkel szemben, mindazáltal sorsunkra hagytak bennünket. Hazai viszonylatban is minden bizonnyal kevesen vannak azok, akik tettleges módon idézik elõ népünk pusztulását és sorvadását. Sokan vannak viszont, akik közömbösségükkel, szeretetlenségükkel és tétlenségükkel vannak ártalmunkra, akik nem építik és nem szolgálják népüket és anyaszentegyházukat december 2. A jubileumi egyházkerületi közgyûlésen felszentelt lelkipásztorok névsora LELKIPÁSZTOR EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉG LELKIPÁSZTOR EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉG Ecsedi Arpád Nagybányai Misztótfalu Balla Gábor István Szatmári Nagykolcs Versényi István Attila Szatmári Józsefháza Baloghné Balázs Enikõ Nagykárolyi Kismajtény Futó Ferenc-István Érmelléki Érolaszi Orosziné Zih Magda Érmelléki Érkeserû Oroszi Kálmán Érmelléki Érselind Kovács Szabadi Levente Érmelléki Margitta Csákiné Simándi A. Márta tartalékállomány Lukács Piroska Angéla Bihari Bihar Szakácsné Csikai Otília tartalékállomány Wagner Erik Bihari Nagyvárad-Hegyalja Mikló István-Boldizsár Bihari Jákóhodos Papp Csaba Aradi Szentleányfalva Gyöngyösi Csilla Temesvári Végvár Szász Zoltán Temesvári Temesvár-Belváros Gáll Zoltán Zsolt Temesvári Lugos Lovász István Zilahi Völcsök Balázs Zoltán Zilahi Szilágyerked Nagy István Zilahi Menyõ Móré Mihály Levente Zilahi Mocsolya Zabán Bálint tartalékállomány

3 Kedves Testvéreim! A felolvasott történet az ötezer ember megvendégelésének csodája után van a Bibliában. Ekkor Jé - zus a tanítványokat hajóba parancsolta. Nagy vihar támadt, a bárka hányódott a vízen, az utasok szenvedtek. A sötétség, a víz, az örvény szimbolizálják a belsõ lelki állapotot, ahol szûkség, félelem és halál kísért. Jézus az éjszaka negyedik õrváltásának idején, amint húsvét hajnalán is tette, a tanítványokat megmentette. A kétségbeesés idején Jézus megérkezik, a bajban vergõdõ hajóhoz közeledik a tengeren lépkedve. Eddig a vihartól aggódtak, most a közeledõ kísértet látványa szorongatja õket. Természetes em - beri reakció ez az ismeretlennel szemben. A közelítõ személy alakja a sötétben maradt, de megszólalt, és bátorított. Nagy nyomorúság idején Jézus természetfeletti módon közeleg. Azokat a szavakat ismétli, amelyeket Isten Mózesnek mondott: én va - gyok. Péter válaszolt, és kérte: ha Te vagy, hívj ma - gadhoz a vizeken. Arra kérte, hogy teremtsen szá - mára lehetõséget a vizekre lépni. A lehetetlent kéri. Azonban bebiztosítja magát, mert csak ha Te Vagy, akkor hívj. Az ember mindig kételkedõ. A kétségeskedés életszükséglet. Ezért mondja Péter, ha Te hívsz, akkor kockáztatok, mert Jézus képes megnyugtatni az õ aggodalmát. Jézus meghívja õt. A félelem megszûnt, a kételkedés alulmaradt, Péter a hajó biztonságából kilépett a vízre. Az engedelmességben erõsödött meg a bizalma. Azonban nem tartott sokáig ez az állapot. A vihart látva újból félt, de már örömmel tapasztalhatta saját bátorságának jelenlétét. Az is világossá lett, ha leveszi Jézusról a tekintetét, a félelem megjelenik, és süllyedni kezd a hullámok közé. A bizonytalanságban, a mélységben, az orkánban felszakad ajkán a kiáltás: Uram, ments meg. A zsoltáros kiált hasonlóan, amikor megéli ugyanezeket a félelmeket, botlásokat, a gyengeség, a kételkedés, a kétségbeesés szorongató jelenségeit. Jézus kinyújtja kezét Péter felé. Ebben a találkozásban benne van a süllyedõ csodálatos élménye, mégis Isten kezében lenni! Igaz azt is hallania kell, hogy kicsinyhitûségét megítélte Krisztus. A történet azzal fejezõdik be, hogy ketten együtt, Jézus és Péter csónakba szállnak. A vihar elült, a tanítványok remegõ hangján megszólalt a bizonyságtétel: valóban Isten Fia vagy! A kételkedést felváltotta a hit. Az igazságot keresve azt látjuk, hogy nem vala - milyen ideológia, vagy filozófia gyõzedelmeskedett, hanem Jézus Krisztus személye és az Õ örömüze - nete. Nagy különbség van két dolog között, hallani Krisztust és nyugton a hajón maradni, vagy kilépni a hullámok közé. Az isteni hívás még nem oszlatja el a félelmet, még élénk a tapasztalat, hogy nincsen szilárd talaj a láb alatt, merülni lehet és közeleg a vég. A kételkedést megbíráló kijelentés magában hordozza annak felismertetését, hogy emberi gyengeségünkben együtt hordozzuk a bátorságot a féle - lemmel, Isten-látását az elnyelõ hullámok képével, a kétkedést a bizalommal. A megdermesztõ jelen elfe - ledhetetlenül hordozza azon igazságot, hogy a vihar nem szûnt meg, hanem a viharban mellettünk van Isten. Aki ezt a védelmezõ kezet megtapasztalni kívánja, elengedhetetlenül ki kell lépjen saját biztonságosnak látszó rejtekébõl, és találkoznia kell a világmindenség Urával. A jézusi meghívás személyiségünket is megváltoztatja. Nemcsak Õt kell hallanunk, hanem szava nyomán meg kell változnunk. Személyiségünkben, közösségünkben egyaránt át kell alakulnunk. Krisztus irányába kell elfordulnunk. Idõtlen ez a felhívás, azaz mindenkorra szól. A 16. században a reformátorok meghallották a hívást, és velük együtt sok ember lelkülete megváltozott. A krisztusi szó vezetett a reformációhoz. Az élet új PARTIUMI KÖZLÖNY Jézus így szólt: jöjj! Textus: Máté 14, HÍREK Adyra emlékeztünk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Pro Universitate Partium Alapítvány és a Partiumi Írótábor Egyesület szervezésében november 19-én Érmindszenten emlékezünk Ady Endrére, a modern magyar irodalom egyik legki - emelkedõbb alakjára, születésének 128. évfordulóján. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdõdött. A református templom zsúfolásig megtelt a faluban élõ 34 református lélek legnagyobb örömére. Igét hirdetett Kádár Zsolt, a magyarországi Egri Egyházházmegye esperese. Majd a há - zigazda lelkész köszöntötte a vendégeket. Ezt követõen Barabás Zoltán költõ, egyházkerületi szóvivõ tolmácsolta Tõkés László püspök úr köszöntését, valamint Kalász Mártonnak, a Magyar Írószövetség elnökének írásos köszöntését olvasta fel. Hajdú Géza színmûvész Ady Endre: Vízió a lápon címû versét szavalta el, majd a himnusz éneklésével zárult az istentiszteleti rész. Ezek után átvonultunk Ady Endre szülõházá - nak udvarára, ahol a költõ szobra elõtt az EMKE rendezésében szavalatok, ünnepi beszédek hangzottak el. A megemlékezés koszorúzással zárult. A hideg idõben a gyülekezet nõtestvérei által kínált forró tea melegített fel bennünket. Isten áldása legyen az emlékezõk életén. Ha az Úr megtart bennünket, jövõre is visszavárunk mindenkit. BALLA ÁRPÁD 3. OLDAL erejével megáldottan, az egyház új életét nyerték el. Megértették, hogy az élet viharaiban az egyház hajóját is egyedül Krisztus tarthatja meg. Ezért mondták a reformátorok: egyedül Krisztus által és ebbõl fakadóan egyedül az írás szerint. Kedves fiatal lelkipásztor testvéreim, Titeket is Krisztus hív! A ti küldetésetek nem egyéni vállalkozás, hanem egyházatoknak és közösségeiteknek felelõsség - teljes hordozása. Kérdezitek, miért felelõsség ez? Nem vagytok reformátorok, Jézus sem tagadta meg az Õ egyházát azóta sem. Kedves felszentelendõ test - véreim, ennyire nem egyszerûsíthetõ ez le. Nem mondhatjuk, hogy nem kell vízre szállanunk, és az egyház jó kezekben van, és minden a legnagyobb rendben mûködik. Ott vannak elöljáróitok, szép példaadással, azonban minden lelkésznek meg kell tennie a maga határozott lépését a krisztusi hívásra engedelmeskedve. Mindenkinek meg kell a saját felelõsségét tapasztalnia a saját veszélyhelyzetében, saját körülményei között. Egyházkerületetek most emlékezik megalapításának szomorú 85. évfordulójára. Ebben az idõben egyházrészetek évtizedeken át a diktatúra erõszakjának volt az áldozata. Azt tapasztaltátok, hogy országotok rosszabbul él, mint mások, és vannak, akik sokkal jobban élnek, például úgymint a nyugati államok. Sajnos a diktatúrából sok minden megmaradt, ezért lett a mi feladatunk, hogy a nyugat-kelet egy - ségének szétzüllesztését nekünk kell megszüntetnünk. Mindkét oldalnak fájdalmas ez a teher, tehát itt és most ki kell mondanunk, hogy azért vagyunk, hogy együtt, szavakkal és cselekedetekkel megszüntessük ezt az állapotot. A mi közösségeink jövõje egyedül Jézus Krisz - tus követésének a függvénye. Õt kell prédikálnunk, és nem keverhetünk holmi politikai hamis nézeteket bizonyságtételünkbe, mert ezért vagyunk református egyház. A megújulás a központi lényeg, amit szolgálnunk kell, és kevésbé az, ami ez által másoktól megkülönböztet. Egyedül hit által. Sola Fide, mondták reformátoraink. Csak a hivõnek lehet a lehetetlent átlépni. Valami csoda megtapasztalása ez, ami nem a saját erõbõl, erõlködésbõl származik, hanem a hit hatalmából. Hallanunk kell Jézus Krisztust, aki nekünk is üzeni, hogy miért nem szabad kételkednünk, amikor kezei felénk is kitárulkoznak. Ez a Sola Gratia, azaz egyedül kegyelembõl tartatunk meg, Isten szeretete által. Az állandóan megújuló egyház (ecclesia semper reformanda) mindig Krisztusra mutat. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy mások Krisztusra találnak, hanem nekünk is személyes találkozásra van szükségünk. Választ kell kapnunk arra, hogy hol nyerjük el a bátorságot, amivel elindulhatunk a gyülekezetet építõ feladataink közé. Meg kell tanulnunk együtt lenni, mert együtt vagyunk egyház. Egyházi család vagyunk, és elõször mindenek felett tagjai Isten országa földi régiójának. Három kívánságot terjesztek elétek kedves felszentelendõ lelkipásztorok: 1. Prédikáljatok mindig jól. Ha a lelkipásztori szolgálat jól teljesíti feladatát és Isten igéjét hirdeti, akkor az Úr is megszólal, és Õ fogja hirdetni a hivõknek mind azt, amit a mennyben a Benne bizakodóknak ajándékozni akar. Errõl szól Pál, amikor arról beszél, hogy a hit a prédikációból fakad, és a prédikáció Isten igéjének a hirdetése. (Róma 10, 13-17) 2. A teológia tudományát mûveljétek hasznosan. Azaz legyetek mindig felkészült és tudós lelkészei az anyaszentegyháznak. A világ mindig keresi azt, amivel ártson az egyháznak, de legyetek olyanok, akik alkalmas, vagy alkalmatlan idõben szeretettel felelni tudtok a kihívásokra. Legyetek alázatos és erõs szolgái a Krisztusnak és az Õ közösségének. 3. Szeressétek Egyházatokat. Az egyház megalapítására, az egyháztagok gyûjtésére, a gyülekezetek megtartására Isten mindig szolgákat vett igénybe. Így volt ez a múltban, és így lesz ez a világ végezetéig. Ebben van a lényeg, a lelkészi szolgálat a legmagasabb hivataltól, magától Istentõl nyerte el küldetését. Istentõl van hitele a lelkészi munkának. Cselekedjetek Péterhez hasonlóan. Lépjetek ki a hajóból, ne kételkedjetek kétségeitek között, bíz - zatok abban, hogy Jézus Krisztus karjai között haladtok. Ámen. GOTTFRIED WILHELLM LOCHER, a Reformátusok Világszövetsége Európai Területi Régiójának fõtitkára (Fordította: Csûry István) Elhangzott december 3-án, a Nagyváradújvárosi református templomban tartott jubileumi egyházkerületi közgyûlésen.

4 4. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY A kerület második világháború utáni történeté - vel foglalkozó könyvem befejezõ mondata így hangzik: Mint minden történetírásnak, az egyháztörté - netnek is (azon belül e szerény dolgozatnak), bevallott vagy leplezett célja nem a puszta rekonstrukció, nem csupán a történés dokumentumainak megmentése, egzegetálása, rendszerbeállítása. Az egyháztörténet-írás aggódó tekintettel néz maga köré és kínálja tanulságait az egyházi-, társadalmi-, politikai je - len és jövõ kistermelõinek és nagyvállalkozóinak. Ez a mondat arra utal, a történetírás nem le - het öncélú. A társadalomnak, azon belül az egyháznak azért kell figyelnie a történettudomány konzekvenciáira, hogy lehetõleg elkerülje azokat a zsákutcákat, amelyekbe korábban belesétált, vagy bele - kényszerült, felismerje azokat a csapdákat, ame - lyekbe a fejlõdés önveszélyes értelmezése csábít. A kronológiai események ma már közismertek, legalábbis a történelem iránt érdeklõdõk soraiban. (Amennyiben az december 14-i Nagyváradon, négy egyházmegye részvételével tartott értekezletet tekintjük a kerület megalapítási dátumának és az december 18. igazgatótanácsi ülést a korszak lezárásának, majd 70 év történéseit vizsgálhatjuk. (Három és fél év kiesik: január 1., a KRE hivatalos megszûnésének idõpontja, és június 8 9., az elsõ nagyváradi értekezlet közti idõszak.) A vizsgálat szempontja ezúttal az, mennyiben felelt meg a kerület, az egyház a Mát 5,13-14-ben megfogalmazott a föld sója... Ti vagytok a világ világossága... A keresztyénség már elsõ századaiban gyülekezetekbe, majd a gyülekezetek püspökségekbe szerve - zõdtek. Szükségszerû folyamat ez, a legprimitívebb törzsi társadalmak is kialakítják azokat az intézmé - nyeket, amelyek mintegy keretet adnak a tagok éle - tének. A protestantizmus berkeiben azonban, létre - jötte óta gyakran felmerül az a gyanú, hogy az intézményesülés inkább akadályozza a keresztyén életmûködést, szolgálatot, mint hogy elõsegítené. Miközben a történelem tanulsága az, hogy a szerve - zetlen reformmozgalmak, nem maradtak fenn: a fennmaradást épp az intézményesülés garantálta. Ugyanakkor az is kimutatható, hogy az intézmény az életszerû megoldások akadálya lehet, amennyiben rugalmatlan, ragaszkodik elavult, kiürült, idõszerûtlenné vált formákhoz. Az adott történelmi helyzetben a Trianon által Romániához csatolt Tiszántúli egyházmegyék, egyházmegye-részek református keresztyénjei felismerték, hogy krisztusi feladatuk teljesítéséhez, szüksé - ges kialakítani az intézményi keretet. Ez a populáció pár száz cseh, illetve német anyanyelvû hívõn kívül kizárólag magyarokból állt, és szembekerült egy nyílt asszimilációt hirdetõ, külpolitikájában kétszínû többségi nacionalizmussal. Az agresszív nacionalizmust egy másik keresztyén felekezet, az ortodox, nem hogy fékezte volna, sokkal inkább fele - kezeti és etnikai kizárólagosságra törekedve támogatta. Az önszervezõdés tehát nem csak felekezeti, hanem etnikai önvédelemmel párosult. Az önálló kerületté szervezõdés létfontosságát az anyakerület és a MRE Zsinata is felismerte, és jóváhagyta. Ilyen alakító tényezõk közt jöhetett létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Hogy ez a szervezõdés mennyire elengedhetetlenül fontos volt, azt talán épp az az ellenállás bizonyítja a legelokvensebben, amellyel az ellensé - ges államhatalom igyekezett megfojtani. Tényleges elismerése csak a jelzett hatalom végnapjaiban történhetett meg: a kerületet, mindössze tíz hónappal, vezetõjét a püspököt, három hónappal a második bécsi döntés elõtt (1939. november 22.; május 24.) ismerte el a román állam. 70 év kelet-nyugat határán Ez a bõ két évtized, féllegalitásban, szinte végig az ostromállapot gúzsába kötve, a túlélésért, a krisz - tusi tanítás teljesítéséért folytatott elkeseredett küzdelem. Meg kellett szervezni az egyházi elemi is - kolahálózatot, a középiskolákat, miközben mindössze két évben, 1921-ben és 1930-ban kapott csekély állami támogatást a királyhágómelléki magyar felekezeti oktatás. Biztosítani kellett a lelkész - utánpótlást, miközben a teológia fenntartásáról a két kerület nem tudott megegyezni. A lelkiélet megerõ - sítésére létrehozták a vasárnapi iskolákat, bibliakö - röket, a nõszövetséget, a szórványmissziót, a kateki - zációs istentiszteleteket újra rendszeresítették, szor - galmazták a családlátogatást közt szinte az egész egyházkerületet lelkiismeretesen végigláto - gatta Sulyok István püspök, elsõbbséget biztosítva a szórványban, diaszpórában élõknek, azzal a kifejezett szándékkal, hogy személyes tapasztalatai is hoz - zájáruljanak az érintettek gondjainak megoldásához. Megindult a presbiter-nevelés. Sikerült egy közkedvelt, hasznot hozó református néplapot elindítani, a Református Jövõ-t. Emellett a nagyobb egyházköz - ségek, mint a nagyváradi, vagy szatmári saját gyülekezeti lapot is szerkesztettek. Természetesen sok külsõ és belsõ akadály, rosszindulat, egyéni érdekérvényesítés, kicsinyesség, és legfõképpen az egyének és a közösség szintjén is jelentkezõ állandó pénzszûke akadályozta, hátráltatta néha teljesen ellehetetlenítette a legszebb tervet, legjobb szándékot is. Így például, ha nem volt ellenõrzés, sok tanító elhanyagolta az oktatást, iskolákat kellett bezárni a csendõrség visszaélése, az inspektorátus ellenségessége, vagy nota bene, az illetékes református presbitérium kicsinyessége miatt. Használhatatlanok voltak a népmozgalmi jelentések, mert hol a remélt segély, hol valamelyik központi járulék elengedése reményében alakították alacsonyabbra vagy magasabbra a lélekszámot. Az erdélyi egyházkerület nem volt hajlandó számot adni a teológiai intézet kiadásairól. A TtRE csak évekig tartó kínos, szégyenletes huzavona nyomán volt hajlandó átutalni a Baldácsy Alapítványból a királyhágómellékieket megilletõ részt. Jelentették bibliakörök megalakítását, de kiderült csak papíron léteznek. És még sorolhatnánk. Mindezek ellenére meggyõzõen dokumentálható, és teljes mértékben megfelel a történelmi igazságnak Thury Kálmán fõgondnok értékelése a visszacsatolás elõtti utolsó közgyûlésen:...mi, a 22 éves kényszerû helyzetnek szenvedõ alanyai nem tartjuk öndicséretnek, ha megállapítjuk, hogy ez a református magyar lelkikö - zösség 22 éven át elismerésre méltó hit és nemzetfenntartó munkát végzett, s hogy ennek az egy - házkerületnek a felállítása és kifejlesztése nem állami parancsra történt, hanem vallási és faji adottság - ból kisugárzó lelki szükségérzetbõl fakadt, amely elég erõs volt ahhoz, hogy dacoljon a megsemmisítésre törekvõ államhatalommal és szívós ellenállással megtartsa a kezén levõ nagy erkölcsi értékeket. A kerület elsõ 22 évét tehát úgy értékelhetjük, hogy a lehetõségekhez és a körülményekhez képest sikeresen engedelmeskedett a krisztusi felszólításnak, törekedett a föld sójává, világ világosságává válni. A második világháborút követõen az engedelmesség kérdése valóságos teológiai kérdéssé fajult, ugyanis a Krisztus iránti engedelmességrõl ami korábban egyértelmû volt fokozatosan, és viszony - lag kevés ellenállást tanúsítva tért át az egyházvezetés az elnyomó, istentelen államhatalom iránti engedelmességre, amit nyakatekert teológiai spekulációkkal igazoltak. Míg korábban egyházvezetés és egyháztagság között viszonylagos érdek- és nézetazonosság tapasztalható, a háború után egyre mélyül a szakadék a vezetés és az egyháztagság, illetve a vezetõ tisztségviselõk és a gyülekezeti lelkipásztorok közt. Úgy tûnik, a második világháború okozta kiábrándultság, a kapitalizmus elidegenítõ tapasztalatai, a tömegek szociális problémáinak a megoldatlansága az európai értelmiség tekintélyes részét sodorták baloldali politikai mozgalmakhoz. Ebben a tekintetben a teológusok, különösen a protestáns teológusok sem kívántak lemaradni. Miközben a szovjet létezõ kommunizmus ateista túlkapásai, saját népét irtó gyilkos belpolitikája, kiábrándító hétköz - napjai alig kerültek a közvélemény látókörébe. Akik pedig baloldaliként bejutottak a rendszerbe, többségükben hitelt adtak annak a kirakatpolitikának, amit propaganda anyagként látni engedtek szá - mukra. Ehhez az ideológiai háttérhez társultak a háború katonapolitikai következményei, amelyekben ideológiai vagy még kevésbé az elvi meggondolások alig játszottak szerepet. A katonapolitikai cserekereskedelemben hihetetlenül hátrányos megoldásokat elfogadó nyugati szövetségesek lemondtak az európai civilizáció egyharmadáról, átengedve azt, a kommunista paradicsomszósszal nyakon öntött ázsiai gondolkodás- és termelési mód érdekszférájába. S mire észbe kaptak nemcsak Európa, de Ázsia, Afrika és Latin-Amerika is megtapasztalta, mit jelent az új árucikknek, a bolsevista forradalom exportjának áldásait élvezni. Az eredmény, az úgynevezett népi demokráciák szovjet katonai nyomással megteremtett újgyarmatai. Ezekben sok volt a közös vonás, de a sajátos nemzeti etnikai vallási realitások átütöttek az egységesen durva, betonszürke társadalmi képzõdményen, mint egy betonkockákból kirakott járda résein a fû, a virág. Erre a háttérre vetítve exponáljuk, hogy mi az, ami felejthetetlen ajándékként megmaradt a háború elõtti román államhatalomból, és mi az, ami újdonságként jelent meg, amikor a kerület létét újra kellett gondolni. Megmaradt mindenekelõtt a nacionalizmus, ami ezúttal a dákó-román elmélet nemzetpolitikává emelésével erõsebb, nyomasztóbb volt a kisebbségek számára, mint valaha. Az egyre tudatosabb telepítéspolitikával a balkáni mentalitás, a bizantinizmus vulgarizált formája egyre erõsebben átitatja a társadalmi kommunikációt, egyre jobban megfertõzi a nem ortodox néprétegeket is. Megmarad a román állam és az ortodox egyház összefonódása, amire mi sem nyilvánvalóbb példa, mint az, hogy az új pátriárkát, 1948-ban a román demokra - tikus nemzetgyûlés választja meg. Az egyházpolitika kialakításánál csak az ortodox egyház partner, a nem ortodox egyházakat megtûrtként, vagy például a katolikus egyházat ellenségként kezelik. Az ortodox lelkészek testületileg megkapják az államsegélyt, a reformátusok a purifikáció ellenére is, csak bizonyos százalékban. A fentemlített csökevények, amelyeknek kezelésében már kialakult némi történelmi tapasztalat, csak járulékos tényezõként jelentkeztek. A fõ csapás a társadalom egésze ellen irányult. Meghirdetve, eltökélt célként annak teljes átalakítása lebegett a vodkától és cujkától lelkes elvtársi tekintetek elõtt. Szovjet tankok szovjet mintára felszabadították a legaljasabb emberi ösztönöket, kikiáltották Németh László-i kifejezéssel élve a csõcselék rémuralmának köztársaságát. A KRE esetében a társadalom erõszakosan siettetett átalakítása szerencsétlenül egybeesett az egyházi vezetés generációváltásával. Sulyok 85 éves korában, még a visszacsatolás elõtt elhunyt, Csernák Bélát megválasztásával egy idõben nyugdíjazzák, a meghatározó személyiségek közül Debreceni István, Peleskey Sándor, Oláh Sándor, Thúry Kálmán, (Folytatása az 5. oldalon)

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. JÚLIUS 20. 32 OLDAL Ára 2 lej ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon,

Részletesebben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2007. JÚNIUS 29. KÖZLEMÉNY A Kommunizmus Áldozatainak

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő Kálvincsillag 2012 A Magyar Református Egyház lapja Közösség - Vallástétel Jövő Játék, ami lehet nagyon komoly Milyen egyházat akarunk? Húsz év Kárpát-medencei közoktatási körkép Van élet a konfirmáció

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma

Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 4. szám 2005. január 23. Hetvened vasárnapja Ára: 164 Ft Az ateista humanisták is részesíteni kívánják a maguk szabadságából a másként hívõket, még ha azok nem

Részletesebben

b A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mûködõ középiskolák

b A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mûködõ középiskolák evangélikus hetilap 71. évfolyam, 15. szám 2006. április 9. Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) Ára: 165 Ft a jelenleg hatályos ügyrend nem alkalmas az új feladatkörrel megbízott zsinat-közgyûlés munkájának

Részletesebben

A Szentháromság titka és imádata

A Szentháromság titka és imádata evangélikus hetilap 71. évfolyam, 24. szám 2006. június 11. Szentháromság ünnepe Ára: 165 Ft Vallom, hogy lelkészeknek és pedagógusoknak kölcsönösen szükségük van egymásra. Lelkészeinknek, akik részben

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Életünk és vallásunk több legyen. A tartalomból: Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek. (Zsolt 25,4) EGY AZ ISTEN

Életünk és vallásunk több legyen. A tartalomból: Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek. (Zsolt 25,4) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 5. SZÁM. 2011. MÁJUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Petrov Ljubomir Életünk és vallásunk több legyen Az unitárius hitben való elköteleződés azt is jelenti, hogy

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben

Harangszó. A megmaradás záloga. Emlékezés és hálaadás HETEDIK KÜRTSZÓ NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON

Harangszó. A megmaradás záloga. Emlékezés és hálaadás HETEDIK KÜRTSZÓ NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2009. SZEPTEMBER XX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON Emlékezés és hálaadás A temesvári Új Ezredév gyülekezeti

Részletesebben

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.JÚLIUSXXII.ÉVFOLYAM 13.SZÁM Láttam két csodálatos prédikációt Uhde Frigyes: Engedjétek hozzám a kisdedeket Engedjétek hozzám

Részletesebben

DUNAMELLÉK KÁLVIN-ÉVEK (2009-2014) végezzük, haszontalan szolgaként, Az idei esztendõ egyik hozadéka

DUNAMELLÉK KÁLVIN-ÉVEK (2009-2014) végezzük, haszontalan szolgaként, Az idei esztendõ egyik hozadéka kozlony00905.qxd 6/4/09 10:38 PM Page 1 DUNMELLÉK Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények 2009 / június z idei esztendõ egyik hozadéka lehet, hogy Kálvin születésének 500. évfordulóját sokan

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent FELSZABADÍTÓ LENDÜLETTEL Jézus így szólt hozzá: [ ] Kit keresel?

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_19.qxd 2008.08.22. 9:12 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2008. augusztus Mit jelent, mit jelenthet a XXI. században a nemzeti hovatartozás? És mi lehet a sorsa egy nem túl nagy lélekszámú

Részletesebben

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 28. szám 2005. július 10. Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap Ára: 164 Ft nemcsak esztétikai élményt nyújt a szemlélõnek, hanem a lelkek, a hívõk otthona; azoké,

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Rajtam is múlik. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. Teremtettségünk nehézségei. Szentlélekbrikolázs pünkösdre. Tanárként az iskolapadban

Rajtam is múlik. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. Teremtettségünk nehézségei. Szentlélekbrikolázs pünkösdre. Tanárként az iskolapadban EGY AZ ISTEN Fotó: Czire Alpár KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 25. (85.) ÉVF. 5. SZÁM 2015. MÁJUS ÁRA: 2,50 LEJ Rajtam is múlik Jézus halála után a félelemtől szétszéledt tanítványaiban lassan ébredezni kezd

Részletesebben