A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az iskola alapadatai Tevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Az iskola jogosítványai Az intézmény bélyegzőjének felirata: Az iskola szervezeti rendje, irányítása Az iskola szervezete, felépítésének vázlata Az iskola vezetősége Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend A pedagógiai munka ellenőrzése Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Munkaköri leírásminták Gazdasági igazgató munkaköri leírás-mintája Az intézményvezető-helyettes (Szakképzési igazgatóhelyettes) munkaköri leírás-mintája Kollégiumvezető munkaköri leírás-mintája Gyakorlati oktatásvezető munkaköri leírás-mintája Kollégiumi nevelő munkaköri leírás-mintája Könyvtáros tanár munkaköri leírás-mintája Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kiegészítő munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Pénztáros munkaköri leírás-minta Takarító munkaköri leírás-mintája Az intézmény működési rendjét meghatározó iskolai dokumentumok Az iskola tartalmi munkáját keretbe foglaló dokumentumok Belső szabályzatok Az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 62 2

3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolában alkalmazható különleges záradékok Az intézmény működési rendje A tanulók benntartózkodásának rendje Az iskolavezetés munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézménnyel jogviszonyban nem lévők benntartózkodási rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Teendők rendkívüli helyzetekben Bombariadó esetén szükséges teendők Járványos megbetegedések esetén szükséges teendők A mindennapos testnevelés szervezése Egyéb, a tantárgyfelosztásban tervezhető rendszeres nem tanórai foglalkozások Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei Szakmai munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak közössége Intézményi tanács A szülői munkaközösség A Diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Gyermek- és Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Pártokkal, és vallási felekezetekkel való kapcsolat 83 3

4 7. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Kedvezmények nyelvvizsgára, versenyekre, nyílt napra A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A felnőttoktatás formái Az intézményi hagyományok ápolása Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár fenntartása és felügyelete Szakmai szolgáltatások Az iskolai könyvtár gazdálkodása A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Általános szabályok Záradék Mellékletek Záró rendelkezések Mellékletek 119 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat jogszabályi környezete A szabályozás célja Fogalmak, értelmezések Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek Személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai Az adatkezelés intézményi rendje Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai 143 4

5 10. Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai A személyi iratok Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma A személyi iratokba történő betekintés A személyi iratok kezelésének feladatai A személyi iratok iktatása, tárolása Személyi iratok nyilvántartása Személyi adatokban történő változások kezelése Közérdekű adat A köznevelés információs rendszere (KIR) A közoktatás információs rendszere Pedagógus igazolvány Diákigazolvány Tanulói nyilvántartás Adatkezelésre vonatkozó biztonsági előírások Az adatbiztonság követelménye A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének szabályai Az üzemeltetés biztonsági szabályai A technikai biztonság szabályai Záró rendelkezések Mellékletek 160 5

6 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről, évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. kormányrendelet az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 17/2014. (III.12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról. 6

7 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályokban előírtaknak megfelelően véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó, a Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrzi. Az SZMSZ-t el kell helyezni az iskola irattárában, könyvtárában, tanári szobájában, továbbá az intézmény honlapján. Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ-t az osztályfőnökök a tanulók, a vezetők, a beosztottak körében ismertetik a jóváhagyást követő 1 héten belül A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ és a mellékleteket képző szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára és közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szabályzat a nevelőtestületi elfogadását követő fenntartói ellenőrzéssel lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata hatályát veszti. Az SZMSZ-t kötelező módosítani jogszabályi változás, az Alapító Okirat és iskola szervezeti felépítésének változása esetén. Felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a tantestület, szülői szervezet és diákönkormányzat. A módosításról a tantestület a kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt, szavazás nyilvános módon történik, az SZMSZ elfogadásához kétharmados igenlő szavazat szükséges. Az intézmény általános jellemzői: 7

8 1.4. Az iskola alapadatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény idegen neve: Székhelye: Közfeladatai: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szentannai Középiskola Szentannai Sámuel Grammar School, Secondary School and Student s Hostel Karcag, Szentannai Sámuel utca Közoktatási intézmény, amely nevelő-oktató munkát folytat. Alapító okirat száma: KGF/67/3/2013 Alapító okirat kelte: Irányító és fenntartó: Gazdálkodási jogköre: Működési köre: Törvényességi felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Országos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középiskola nappali képzésben: levelező képzésben: esti képzésben: 130 fő 600 fő 140 fő 30 fő 8

9 További alapadatok: ÁHT azonosító: OM azonosító: Törzskönyvi szám: Tb. törzsszám: Szakágazati besorolás: Adószám: Szakmai középfokú oktatás Statisztikai számjel: Működési engedély száma: /2011. Számlavezető pénzintézet: Előirányzat-felhasználási keretszámla: Magyar Államkincstár Intézményi kártyafedezeti számla:

10 1.5. Tevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Alaptevékenység: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat Megnevezés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző iskola tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 10

11 Alaptevékenység leírása: általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő gimnáziumi, illetve szakközépiskolai nevelés és oktatás (nappali formában) Gimnáziumi képzés Belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés Emelt szintű német nyelv-oktatás Emelt szintű angol nyelv-oktatás Szakképzés 2013/2014. tanévben kifutó szakképzések: szakközépiskolai szakképzési évfolyamokon (13-14.évf.) középiskolai végzettséghez kötött modulrendszerű szakképzés (nappali formában) Gépészet szakmacsoport OKJ Egyéb szolgáltatások szakmacsoport OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens Környezetvédelem- vízgazdálkodási szakmacsoport OKJ szeptemberétől induló szakképzések Természet- és környezetvédelmi technikus évfolyam A Nemzeti Alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan folyó, az ágazati szakképzési kerettanterv szerinti elméleti és gyakorlati oktatás. Szakközépiskolai ágazatok: XIII Informatika XXIII Környezetvédelem-vízgazdálkodás XXXI Mezőgazdasági gépész XXXIII Mezőgazdaság 11

12 5/13. évfolyam Érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára felkészítő szakképzések. Informatika szakmacsoport OKJ Szoftverfejlesztő Mezőgazdaság szakmacsoport OKJ Mezőgazdasági technikus OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ Agrár áruforgalmazó szaktechnikus OKJ Vidékfejlesztési szaktechnikus Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport OKJ Környezetvédelmi technikus Vendéglátás-turisztikai szakmacsoport OKJ Lovastúra-vezető 1/13-2/14. évfolyam A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulóknak a fenti szakképesítésekre felkészítő képzése. szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben történő oktatása szakképzés felnőttoktatás keretében (levelező formában) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és vizsgáztatás felsőfokú akkreditált képzésben való részvétel középfokú képzésben résztvevők kollégiumi ellátása tanulói étkeztetés az intézmény tanulói részére tankönyvellátás biztosítása a jogszabályi előírások alapján iskolai könyvtár működtetése Vállalkozási tevékenysége: A Szentannai Középiskola szabad kapacitásinak hasznosítása érdekében, az Áht.46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Szentannai Középiskola vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 25 %-át. 12

13 1.6. Az iskola jogosítványai Gazdálkodási jogkör szerint: költségvetési szerv, gazdasági szervezettel rendelkezik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: - közalkalmazotti jogviszony, - Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony, - közfoglalkoztatási jogviszony, - megbízásos jogviszony, A vagyonkezelés módja: Karcag Városi Önkormányzat és a Vidékfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Vidékfejlesztési Minisztérium által használatra átvett ingó és ingatlan vagyont a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a feladatai ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghatározott módon használja. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását. A feladatellátást szolgáló állami ingatlanok jegyzéke: Helység, utca Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése külterület szántó külterület szántó külterület erdő belterület 4810/6 szántó belterület 4810/9 szántó belterület 4810/10 szántó belterület 5310 beépítetlen terület belterület 5313 lakóház, udvar belterület 5319 beépítetlen terület belterület 4815/1 iskola belterület 4815/2 beépítetlen terület belterület 4818 sporttelep 13

14 1.7. Az intézmény bélyegzőjének felirata: Hosszú bélyegző: Rövid bélyegző: Körbélyegző: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5301 Karcag, Szentannai S. utca 18.; Pf: 53 Adószám: Tel./fax: 59/ , Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. Társadalombiztosítási kifizetőhely Nyilvántartási szám: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CÍMER 1-től 5-ig sorszám Karcag Szentannai Középiskola 6 sorszám Karcag Az intézményi bélyegzők használatára munkaköri feladataik ellátásához a következő dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági igazgató; szakképzési igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető, titkárság, élelmezésvezető, gépkocsivezető, TB-ügyintéző, könyvelők, könyvtáros. 14

15 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása 2.1. Az iskola szervezete, felépítésének vázlata A tűz- és munkavédelmi, illetve a belső ellenőri feladatokat szerződés alapján külső vállalkozás látja el. Az iskola engedélyezett létszáma: 77 fő Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató, gazdasági igazgató, szakképzési igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető, ifjúságvédelmi felelős, munkaközösségek vezetői, diákönkormányzat vezetője. 15

16 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége havi rendszerességgel ülésezik. Az üléseket az igazgató készíti elő. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény értelmében az intézményben vagyonnyilatkozat tételre az alábbi munkakörben dolgozó közalkalmazottak kötelezettek: igazgató, gazdasági igazgató, intézményvezető-helyettesek, intézményegység-vezető, (kollégiumvezető) gyakorlati oktatásvezető. A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatok végrehajtásában a törvényi szabályozásnak megfelelően járunk el. Vezetők közötti feladatmegosztás Intézményvezető (igazgató) Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A Köznevelési törvény 69. (1) alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az iskolát az igazgató, a közismereti tantárgyak oktatását szervező intézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes), a szakmai tantárgyak oktatását (szakmai elméleti és szakmai gyakorlatok) szervező intézményvezető-helyettes (szakmai igazgatóhelyettes), a gazdasági igazgató és az intézményegység-vezető (együttesen iskolavezetés) irányítja és ellenőrzi. 16

17 Az iskolavezetés tagjai a munkamegosztáson alapuló munkakör szerint végzik munkájukat. Személyi felelősséggel döntésük előtt- szükség szerint konzultálnak az intézményvezetővel. A megtett intézkedésekről, a szerzett információkról rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Az intézmény vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint a gazdálkodás belső ellenőrzésének működtetéséről. Az iskola oktató-nevelő munkáját teljes felelősséggel irányítja, és rendszeresen ellenőrzi. A gazdasági hivatal tevékenységét ellenőrzi. Gazdasági igazgató Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. Közvetlen irányítja a iskolai konyha munkáját, beosztottja az élelmezésvezető Gazdasági intézkedéseket hoz. Területén megvalósítja a munkafolyamatokba beépítve működő folyamatos funkcionális ellenőrzést. Az intézményvezető távollétében őt teljes jogkörrel helyettesíti. Feladatai részletesen a munkaköri leírás-mintában szerepelnek. 17

18 Intézményvezető-helyettes (szakképzési igazgatóhelyettes) A vezetése alá tartozó szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket. Ellenőrzi a szakképzéssel kapcsolatosan a szaktanári dokumentumok elkészítését, vezetését. Elkészíti a szakképzési tantárgyfelosztást. Szervezi az iskola felnőtt szakképzési tevékenységét, tanfolyamok indítását. Elkészíti a tanári ügyelet beosztását. Kapcsolatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központtal. Aktívan részt vesz az iskola pályázati tevékenységében. Szervezi az intézmény beiskolázási tevékenységét, gondoskodik a megfelelő fórumokon történő iskolai megjelenésről, megszervezi az iskola képviseletét a pályaválasztási szülői értekezleteken, beiskolázási körutakat szervez, előkészíti és lebonyolítja az iskola nyílt napjait. Gondoskodik a szakmai különbözeti vizsgák szervezéséről, lebonyolításáról. Rendszeresen frissíti a szakképzéshez kapcsolódó iskolai dokumentumokat. Szükség esetén a szakképzéshez kapcsolódóan szerződéseket köt (Együttműködési megállapodás), illetve előkészíti, menedzseli tanulószerződés megkötését. Kapcsolatot tart külső vállalkozásokkal, szervezetekkel. Ellátja a szakképzés tárgyi feltételeinek felügyeletét, és fejlesztési tervet készít. Kapcsolatot tart az intézménnyel szerződéses viszonyban lévő felsőoktatási intézményekkel. Felügyeli és szervezi a testvériskolai kapcsolatokat. Ellenőrzési, irányítási feladatot lát el a tanterületi tevékenység és az iskolai karbantartó tevékenység fölött. Megszervezi a szakmai vizsgákat, és azok lebonyolítását. Eleget tesz iskolánk szakképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 18

19 Intézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes) feladat- és jogköre Közvetlen felügyelete alá tartozik: Osztályfőnöki Munkaközösség, Társadalomtudományi Munkaközösség, Természettudományi Munkaközösség, Könyvtár. Irányítja: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanár tevékenységét. Szervezi és ellenőrzi: Az elsőéves tanulók beiskolázását, illetve beiratkozását. Az érettségire való jelentkezést, a vizsgákat. A tantárgyfelosztást, az órarend készítését, a felügyeleti rendet, a szaktantermek beosztását. Az irányítása alá tartozó munkaterületen a helyettesítéseket. A munkaközösség-vezetőkkel együttesen, munkaterületén a szakköröket. A felzárkóztatást, korrepetálást. A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket. Az iskolai ünnepélyeket és rendezvényeket. A jogszabályoknak megfelelően foglalkozik a tanulók fegyelmi ügyeivel. Rendszeresen ellenőrzi: Az e-naplót, a tanulók nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat. Az órák pontos kezdését, megtartását, befejezését, a felügyeletek ellátását mulasztás esetén azonnal intézkedik. Munkaterületén gondoskodik: A bizonylati fegyelem betartásáról. A köztulajdon védelméről. Heti egy alkalommal vezetői ügyeletet lát el. Feladata a közismereti tantárgyi versenyek előkészítése, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (a továbbiakban OKTV) való felkészítés irányítása a szakmai munkaközösségekkel együttműködve. Időszakosan ellenőrzi: a munkaközösségi tervet, a haladási naplót, a tanügyi dokumentációt. 19

20 Felelős az irányítása alá tartozó területen a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Az intézményvezetőhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírás alapján végzi. A tantestület az intézményvezető-helyettes személyéről nyílt szavazással nyilvánít véleményt. intézményvezető-helyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 21. alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az igazgató az intézmény működésének biztosítása érdekében konkrét feladatok ellátására határozott időre is megbízhat igazgatóhelyettesnek a nevelőtestület tagjai közül az adott feladatok ellátására alkalmas, megfelelő végzettségű személyt vagy személyeket. Intézményegység-vezető (kollégiumvezető) A Kollégium élén a kollégiumvezető áll, aki a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 21. alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt év. Teljes felelősséggel vezeti a kollégium nevelő-oktató munkáját. Összefogja, irányítja a nevelőtanárok nevelő-oktató tevékenységét. Elkészíti a kollégiumi nevelők foglalkoztatási tervét és az éjszakai ügyeleti beosztását. Gondoskodik a kollégiumi diákönkormányzati szervek működési rendjéről. Rendszeres kapcsolatot tart az intézményvezetővel, az intézményvezetőhelyettesekkel és a tanulók osztályfőnökeivel. Évente felülvizsgálja a kollégium napirendjét, szervezi és irányítja a kollégium sportéletét, kulturális nevelőmunkáját. Igazolja a kollégiumi nevelők éjszakai ügyeletét. A kollégiumban a munkavédelmi feladatokkal kapcsolatos előírások betartását rendszeresen ellenőrzi. Az ifjúságvédelmi felelős tanárral szoros együttműködésben figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók élet- és tanulmányi körülményeit. Az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapot tart, gondoskodik a tanulók felügyeletéről és foglalkoztatásáról. Hatáskörébe tartozik a kollégiumi mulasztások, távolmaradások, igazolások ellenőrzése. 20

21 Az intézményegység-vezető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban gyermekvédelemről szóló törvény) 40. -ában foglaltakra figyelemmel állandó kapcsolatot tart a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. Fontos a megelőző, védő és óvó tevékenység azoknak a veszélyhelyzeteknek feltárása, megszüntetése és csökkentése, amelyek lehetetlenné tehetik a gyermek, a tanuló egészséges, jó irányú fejlődését, képességeinek kibontakoztatását. A Köznevelési törvény 25. (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók egészségének megóvásáról. Ennek megvalósulásáról a kollégiumvezető az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM. rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével gondoskodik. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Külön figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. Ellenőrzi a kollégiumban a tanulói nyilvántartás szakszerű vezetését. Biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata). Gondoskodik a kollégiumi diákönkormányzat közgyűlés összehívásáról, amelyen a diákok diákképviselőt választanak. Szükség esetén rendkívüli diákközgyűlés összehívását javasolja az intézményvezetőnek. Gondoskodik arról, hogy a diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra hozzák. Károkozás esetén köteles a károkozás körülményeit kivizsgálni, az okozott kár értékét felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személy kilétét megállapítani. A vizsgálatról köteles a tanuló szüleit értesíteni és a kár megtérítésére felszólítani a jogszabályban előírt mértékig. Tanuló által okozott, de el nem ismert kár esetén a szülővel szemben polgári peres eljárást kezdeményezésére tesz javaslatot. Fokozottan ellenőrzi a kimenőre vonatkozó előírások betartását. 21

22 Gyakorlati oktatásvezető A gyakorlati oktatás vezetőjének a jogszabályban előírt egyetemi (főiskolai), szakmai és pedagógiai képesítéssel kell rendelkeznie. Feladata és jogköre: A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. A műszaki vezető munkáját irányítja és ellenőrzi. Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és beosztási tervet, jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak, illetve a szakmai igazgatóhelyettesnek. Rendszeresen ellenőrzi az e-naplóban a gyakorlati érdemjegy rovatot. Nagyobb témakörök lezárásakor megbeszélést tart a szakmai elméletet tanító tanárokkal és a gyakorlati oktatókkal a nevelés-oktatás eredményeiről, a további feladatokról. Gondoskodik a szakmai gyakorlati oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára. Óra- és foglalkozás - látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai továbbképzésüket segíti. Megszervezi a gyakorlati vizsgákat és a tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlatát. Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodóegységek megbízottaival, részt vesz a gazdálkodóegységek és az iskola közötti megállapodások, szerződések előkészítésében. Biztosítja a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeit. Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez. Évfolyamonként megtervezi az üzemlátogatásokat, illetve erre munkaközösségi értekezleten javaslatot tesz. Gondoskodik a tanulók pótgyakorlatának megszervezéséről. Javaslatot tehet a közvetlen munkatársai egyetértésével a tanterület és a tanműhely dolgozóinak kinevezésére, áthelyezésére, felelősségre vonására, valamint egyéb személyi vonatkozású ügyeire. Javaslatot tehet a szakmai munkaközösség-vezető megbízására és a megbízatás visszavonására. Ellátja a munkavédelem és baleset-elhárítás feladatait. Részt vesz a munkavédelmi szemléken. 22

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 november 03. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Készítette: Gyurkity Katalin igazgató Készült: 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 6 1.2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: 031241 Intézményi kód: 082047 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2014. év augusztus hó 29 naptól Debrecen, 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Tartalomjegyzék 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2. Tel: 76-431-786, Fax: 76-431-786 Mail: constantinum@constantinum.hu 0

Részletesebben

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 3 1.2. Az intézmény alapító okirata és alapadatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat A TELLER EDE SZAKKÖZÉPISKOLA Szervezeti és Működési szabályzata Érvényes 2014. február 1-től Készítette: Mihályi Gyula igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

István Király Baptista Általános Iskola Kótaj

István Király Baptista Általános Iskola Kótaj SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2014. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 7 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA... 8 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 1 TARTALOM I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Don Bosco Szalézi

Részletesebben