Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás"

Átírás

1 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30. cikke, és II. mellékletének pontja. Az intézkedés kódja: A beavatkozás indoklása Hazánk 2004-ben megkezdte a Natura 2000 területek lehatárolását, amely során a jelenlegi ezer hektárból mintegy 774 ezer hektár erdőterület kijelölését hagyta jóvá az EU Bizottság számú határozatával. Magyarországon a természetföldrajzi adottságoknak és az erdőgazdálkodás hosszú termelési ciklusának köszönhetően, a különböző típusú élőhelyek közül az erdei ökoszisztémák biodiverzitása a legmagasabb. Ezt bizonyítja az is, hogy bár környezeti adottságaik az állami erdőkhöz képest kedvezőtlenebbek a magánerdők területéből is igen jelentős nagyságú, hektár Natura 2000 terület kijelölése történt meg. Ez az összes magántulajdonú, erdőtervezéssel érintett erdő közel 25 százaléka. Tekintettel a magánszektor eszköz- és tőkeszegénységére, a NATURA érdekekből elrendelt korlátozások jövedelem csökkentő hatására, e területeken csak a magánerdőgazdálkodók megfelelő szakmai és erkölcsi megbecsülésével és anyagi, ösztönzésével érhető el a Natura 2000 célok érvényesítése, a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természeti állapotának fenntartása. A védett természeti területnek minősülő erdők esetében a körzeti erdőtervek készítése során a természetvédelmi elvárások a hazai jogi szabályozás alapján már évtizedek óta érvényesülnek, amelyek egyben a Natura 2000 célokat is megfelelően szolgálják. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 erdőterületeken az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelv átültetését szolgáló jogszabályokban foglalt előírások beépültek, illetve a jövőben folyamatosan beépülnek a körzeti erdőtervekbe, illetve az egyedi hatósági határozatokba, így azokat az éves erdőgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során az erdőgazdálkodóknak be kell tartaniuk. Tekintettel arra, hogy a körzeti erdőtervezés során 10 évenként kerül sor az egyes erdőtervezési körzetek területén az erdőgazdálkodási tevékenység feltételeit meghatározó előírások felülvizsgálatára, az uniós csatlakozást megelőzően az egyes erdőgazdálkodók működési területére a körzeti erdőterv alapján jóváhagyott, úgynevezett üzemtervi előírásoknak a Natura 2000 szempontok szerinti felülvizsgálatát soron kívül el kellett végezni.

2 Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. (15)-(16) bekezdése szerint végrehajtotta a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 erdőterületek üzemtervi előírásainak felülvizsgálatát. Ennek eredményeképpen ahol az az adott Natura 2000 területen kívánatos volt, az üzemtervi előírásokat határozatok útján módosították, az erdőgazdálkodó gazdálkodási tevékenységét korlátozták, így az erdészeti hatósági felügyelet mellett folytatott erdőgazdálkodással a jelölő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása az erdőkben hosszú távon biztosított lesz. A Natura 2000 területeken a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek előírásából fakadóan az erdőgazdálkodási tevékenység az eddig kialakult gyakorlathoz képest különböző szintű korlátozással folytatható, ami miatt többletköltség és jövedelem kiesés keletkezik az erdőgazdálkodónál. Ennek ellentételezésére az erdőgazdálkodók területalapú kompenzációs kifizetésben részesülnek. A körzeti erdőtervekben és az erdészeti hatóság egyedi határozataiban megállapított az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveknek megfelelő előírások alapján, valamint az érintett hatóságok felügyelete mellett folytatott erdőgazdálkodási tevékenység garanciát jelent a kitűzött Natura 2000 célok eléréséhez. 2. Az intézkedés céljai Az intézkedés célja a Natura 2000 területek erdőgazdálkodói részére való kompenzációs rendszer kialakítása. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy az érintett erdőgazdálkodókra háruló, az uniós elvárásokat szolgáló kötelezettségekből fakadó kieső jövedelmet és többletköltséget a minimumra csökkentse. A kieső jövedelem és többletköltség ellentételezésére alanyi jogon jár a kompenzáció. Az erdőgazdálkodó az intézkedésnek köszönhetően megismeri a Natura 2000 területek fenntartásával összefüggő feladatokat, a területek védelmének célját, valamint az ebből származó hosszú távú előnyöket. Az erdőgazdálkodókat az intézkedéshez kapcsolódó tájékoztatással meg kell győzni arról, hogy az előírt korlátozások nem lehetetlenítik el az erdőgazdálkodási tevékenységüket, és érdekeltté kell tenni őket abban, hogy a Natura 2000 területeken az előírt erdőgazdálkodási tevékenységeket a legmagasabb szakmai színvonalon hajtsák végre. Ezzel az intézkedés elősegíti a környezettudatos és fenntartható erdőgazdálkodói magatartás kialakulását. 3. Az intézkedés tartalma Az irányelvekben foglalt célok megvalósítása, a Natura 2000 területekre érvényesítendő előírások és az ezekhez igazodó támogatási egységárak rendszerével érhető el. 2

3 Az intézkedés a Natura 2000 területek állapotának megőrzését és fenntartását szolgálja, amely az erdőgazdálkodóra kötelező erejű hatósági előírások által valósul meg. Az élőhely-fejlesztéseket az erdőgazdálkodó az általa önként vállalható erdőkörnyezetvédelmi programokban, vagy az erdők szerkezet-átalakítását szolgáló nem termelő beruházások intézkedés által tudja elsősorban megvalósítani. 3.1 Kedvezményezettek körére vonatkozó jogosultsági feltételek és előírások: Jogosultsági feltételek Támogatás adható a magántulajdonosok, valamint azok társulásai tulajdonában lévő erdőre. Nem adható támogatás olyan jogi személyek tulajdonában lévő erdőre, amelyeknek tőkéje legalább 50%-a központi kormányzat vagy állami, illetve állami tulajdonú vállalkozás tulajdonában van A kérelmező a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek alapján kijelölt és az Országos Erdőállomány Adattárban/MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területen gazdálkodik. A kérelmező az erdészeti hatóság által az Evt. 17. (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. Nem veheti igénybe a támogatást az erdőgazdálkodó, amennyiben 50 % feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság vagy központi költségvetési szerv. A kérelmező az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel rendelkezik. A támogatás addig adható, amíg az adott terület a Natura 2000 hálózat része. A minimális támogatható terület mérete: 0,5 hektár és az azonos tulajdonoshoz/ erdőgazdálkodóhoz tartozó összterületet veszik figyelembe. A parcella minimális mérete 0,3 ha. 3

4 Általános előírás típusok Az erdőgazdálkodó éves erdőgazdálkodási tevékenysége során az Evt.-ben foglaltakat, illetve az erdőtervben foglalt előírásokat köteles betartani. A kedvezményezettnek kötelező Natura 2000 képzésen részt venni legkésőbb a kompenzáció első folyósítását követő 1 éven belül. A meghagyott hagyásfákat és a lábon álló valamint fekvő holtfákat legalább 5 évig nem lehet eltávolítani, Erdőfelújítás során az Evt. pont szerinti természetességi kategóriába tartozó erdőkben a gépi pásztázás, tárcsázás, a pont szerinti természetességi kategóriába tartozó erdőkben pedig a mélyforgatás és a tuskózás tilos! Vegyszer használata a mellékletben felsorolt esetektől eltekintve tilos! Speciális előírás típusok Az erdészeti hatóság a korlátozásokat az Evt. 73. (7) (8) bekezdései alapján határozza meg. Területi korlátozások Erdőszegély kímélete Vágásérettségi kor emelése Fahasználatok elvégzésének időbeli korlátozása Faanyag köbméterben kifejezhető korlátozások Fahasználatok teljes, vagy részleges korlátozása tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, egészségügyi termelés növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat és véghasználat esetén Az erdőállomány szerkezetének, összetételének javítása érdekében az erdőnevelési beavatkozások során egyes fafajok érintetlenül hagyása és fenntartása Holtfa visszahagyása és fenntartása, Véghasználat esetén hagyásfák, hagyásfa csoportok visszahagyása és fenntartása, Egyedi jellegzetességgel bíró (böhöncös, odvas, fészektartó, stb.) fák visszahagyása és fenntartása 4. Támogatás formája Normatív, vissza nem térítendő terület alapú kompenzáció. Az erdészeti hatóság által előírt korlátozások konkrét erdőrészletek esetében az egyedileg megállapított természetvédelmi elvárások szerint kerültek megállapításra. Ebből következően területi alapon nem lehet egységes támogatásokat megállapítani, ugyanakkor az egyes 4

5 korlátozással érintett tevékenységek jellemzőjeként az erdőállomány fatömege a legmegfelelőbb, így sok esetben a faanyag köbméterhez igazított kompenzációs egységár érvényesíthető, A támogatás végső összege azonban nyilvánvalóan közvetlen kapcsolatot mutat a korlátozással érintett terület nagyságával is. 5. A támogatás mértéke Az erdőgazdálkodás során a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek alkalmazásából eredő korlátozások miatt felmerült jövedelem kiesés és többletköltségek minimális mértéke 40 euró/ha/év, maximális mértéke 200 euró/ha/év, melytől különösen indokolt esetben el lehet térni. Tekintettel arra, hogy az üzemtervi előírások országos felülvizsgálata, valamint a körzeti erdőtervezés során a hazai erdőállományok rendkívüli változatosságának köszönhetően az erdészeti hatóság minden esetben az adott erdőrészletben a Natura 2000 célokat leginkább szolgáló, specifikus előírásokat fogalmazott meg, egyes speciális előírások esetében a támogatások mértékének felső határát a rendeletben foglaltaktól eltérően indokolt meghatározni. Területi korlátozások Erdőszegély kímélete Vágásérettségi kor emelése Fahasználatok elvégzésének időbeli korlátozása 75 euró/ha 150 euró/ha 100 euró/ha Faanyag köbméterben kifejezhető korlátozások Fahasználatok teljes, vagy részleges korlátozása tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, egészségügyi termelés Holtfa visszahagyása és fenntartása Az erdőállomány szerkezetének, összetételének javítása érdekében az erdőnevelési beavatkozások során egyes fafajok érintetlenül hagyása és fenntartása Egyedi jellegzetességgel bíró (böhöncös, odvas, fészektartó, stb.) fák visszahagyása és fenntartása 40 euró/m3 Fahasználatok teljes, vagy részleges korlátozása növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat és véghasználat esetén Véghasználat esetén hagyásfák, hagyásfa csoportok visszahagyása és fenntartása, 80 euró/m3 5

6 A faanyag köbméterben kifejezhető korlátozások esetében az éves támogatás felső határa 600 euró/ha/év Amennyiben az erdőgazdálkodó jogos igénye a 600 euró/ha támogatási igényt meghaladja, annak kielégítésére az egymást követő években nyújthat be kifizetési kérelmet. 6. Részletes számítás módszertana Az erdőgazdálkodók 10 évre vonatkozó erdőgazdálkodási lehetőségeit az erdőterv, míg az adott erdőállomány természetbeni állapotának leírását az Országos Erdőállomány Adattár tartalmazza. Az erdészeti hatóság a Natura 2000 élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához szükséges, az erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó egyedi előírásokat az erdőgazdálkodó erdőtervében az egyes erdőrészletekben lévő erdőállományok természetbeni állapota, alapján határozza meg. A támogatást nyújtó szerv a kompenzáció mértékét a speciális előírások miatt kieső fatömeg (faanyag m 3 ), vagy a korlátozással érintett terület mértéke (ha) valamint a támogatás mértéke fejezetben meghatározott egységárak szorzata alapján határozza meg. A korlátozások alapján kieső fatömeg és a korlátozással érintett terület pontos mértéke erdőrészletenként, a támogatási rendeletben az egyes korlátozások esetében meghatározott módszer alapján kerül meghatározásra. A korlátozások alapján kieső fatömeg meghatározása kétféleképpen történik: Azokban az esetekben, amikor a területen visszahagyandó és fenntartandó faegyedeket egyedi jelöléssel kell ellátni így többek között a hagyásfák, egyedi jellegzetességgel bíró fák esetében -, az erdőgazdálkodó fatömeg becslési jegyzőkönyvet nyújt be a kifizetési kérelemhez. Más, általánosabb jellegű korlátozások esetében így többek között a fahasználatok részleges, vagy teljes korlátozása során a korlátozás miatt kieső fatömeg meghatározása az Országos Erdőállomány Adattár erdőrészlet szintű adatai alapján történik. A faanyag köbméterben kifejezhető korlátozások esetében az 5. fejezet szerint kétféle egységár került meghatározásra, mivel az erdőkben található faanyag minősége és a kitermelt faanyagból nyerhető választékok jelentősen különböznek egymástól. Így a jellemzően fiatal, vagy középkorú állományok esetében kevésbé értékes faválasztékok nyerhetőek, míg ezzel szemben a korosabb, vagy a véghasználati kor közelében lévő faállományok esetében a választékok piaci ára jelentős emelkedést mutat. 6

7 Az erdei faválasztékok összetételének és mennyiségének országos alakulásáról a Központi Statisztikai Hivatal részére az erdőgazdálkodóknak évente jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése, és a törvény felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet szerint történik figyelemmel a 1618/1999/EK, 1614/2002//EK, 1668/2003/EK, 1669/2003/EK, 1670/2003/EK, 1893/2006/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 177/2008/EK, 192/2009/EK rendeletre. 7. Finanszírozás Közpénzekből történő teljes hozzájárulás: euró EMVA hozzájárulás: 8. Ellenőrzés A támogatási feltételeknek való megfelelést az erdészeti hatóság bevonásával a Kifizető Ügynökség végzi. 9. Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása Kapcsolódások a Program más intézkedéseihez: Az intézkedés a fent leírt szabályozási rendszerben közvetlenül kapcsolódik a fejlesztési célok megvalósítását szolgáló erdő-környezetvédelmi programhoz és az erdőszerkezet átalakítását szolgáló nemtermelő beruházásokhoz. A Natura 2000 erdőterületek kompenzációs intézkedés tartalma részben átfedést mutat az önkéntes erdő-környezetvédelmi kifizetések közül A véghasználat során facsoportok visszahagyása,. célprogramok előírásaival. Az erdő-környezetvédelmi program említett célprogramjainak előírásai a Natura 2000 kompenzációs intézkedések tartalmát vagy elérik, vagy meghaladják. Ebből következően az erdő-környezetvédelmi kifizetések között a későbbiekben csak azokra az önkéntes intézkedésekre vonatkozóan lehet támogatást nyújtani, amelyekre nem vonatkoznak az erdészeti hatóság által meghatározott Natura 2000 előírások. Amennyiben egy adott erdőrészletre vonatkozóan olyan Natura 2000 előírások vannak érvényben, amelyek az erdőgazdálkodó által önként vállalt erdő-környezetvédelmi program megfelelő célprogramjának intézkedéseit is lefedik, az erdőkörnyezetvédelmi program intézkedés forrásaiból csak a kötelező előírásokat meghaladó részre fizethető támogatás. A tervezett intézkedések kapcsolata a nemzeti erdőprogrammal, vagy azokkal egyenértékű más eszközökkel, valamint a Közösségi Erdészeti Stratégiával: A Kormány 1110/2004. (X. 27.) számú határozatával elfogadta a Nemzeti Erdőprogramot közötti időszakra, amelynek 4. célprogramja a természetvédelem az erdőkben címet viseli. Az intézkedés e célprogramhoz kapcsolódik. 7

8 Az intézkedés kapcsolódik az EU Erdészeti Stratégiájában az erdők biológiai sokféleségének megőrzésével kapcsolatban kitűzött célokhoz. Kapcsolat az Erdővédelmi Tervvel az erdőtűz által veszélyeztetett magas vagy közepes besorolású területek esetében, valamint azon alapelemek, amelyek biztosítják a tervezett intézkedések összhangját a védelmi tervvel: A Natura 2000 területeken fekvő erdők esetében a tűzveszélyesség szerinti besorolások megtörténtek, az erdőtervekben ez feltüntetésre kerül, illetve az erdőgazdálkodási előírások ezek ismeretében kerültek megfogalmazásra. 8

9 10. Számszerűsített célok a közös uniós indikátorok alapján: Indikátor típusa Indikátor Natura 2000 támogatásban részesülő db Output erdőgazdálkodási egységek száma Natura 2000 támogatásban részesülő erdőterület ha összesen (ha) Eredmény Erdőgazdálkodás alá vont Natura 2000 terület ha A magas természeti értékű területek növekedése ha Hatás A vízminőségben bekövetkezett javulás Az intézkedés az erdők kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésével közvetlen támogatja a felszíni vizek védelmét és a vízminőség javulását A klímaváltozás elleni küzdelemhez való Az erdők hozzájárulás kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával az ÜHG-ok megkötését és tartós lekötését szolgálják. Cél 9

10 Melléklet Vegyszerezés szabályai a Natura 2000 területen a) vegyszer használata ártérként nyilvántartott területen kívül csak az alábbi esetekben lehetséges aa) fásszárú fajok közül csak a fehér akác (Robinia pseudoacacia), és bálványfa (Ailanthus altissima), visszaszorítása érdekében, kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, továbbá maximum 30 cm magasságú sarjak, magoncok eltávolítása esetében, nem légi úton történő, kis nyomású háti permetezővel végzett permetezéssel, ab) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Calamagrostis epigeios), selyemkóró (Asclepias syriaca) tömeges megjelenésénél, az erdősítés záródásáig, a csemetesorokban, vagy közvetlenül a csemeték körüli, nem légi úton történő permetezéssel, vagy csemeték körüli tányéros kezeléssel, gyomirtó granulátum kijuttatásával, ab) közepes vagy erős fertőzés esetén gyapjaslepke (Lymantria dispar) ellen (petecsomók száma több mint 500 db/0,1 ha) tölgybúcsújáró lepke (Thaometopoea processionea) ellen, (több 5 db hernyófészek/hektár, vagy közeli fénycsapda fogása több mint 100 db) aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea) ellen ( több mint 3 db hernyófészek/fa) esetén. A védekezés csak természetes felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő állományokban, illetve a lakosság védelme érdekében, lakó és üdülőövezetek mellett parkerdőkben, Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve kitinszintézis gátló szerekkel történhet. ac) gyökérrontó tapló ellen spóraszuszpenzióval tuskóra történő ecseteléssel, vagy kisnyomású háti permetezővel Pinus fajok esetében. b) védekezés során csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket, az engedélyokiratukban foglalt módon lehet alkalmazni, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában. c) ártéren vegyszer használata kizárólag fainjektálással lehetséges Vegyszeres védekezés végrehajtása során az erdészeti hatóságot a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíteni kell, a beavatkozás tervezett időpontjának megjelölésével. 10

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig December, 2011 HU Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig A biodiverzitás Európában jelenleg a vadon élő fajok csaknem negyedét fenyegeti a kihalás veszélye. A biodiverzitás, azaz a bennünket körülvevő

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben