1. sz. melléklet PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet PÁLYÁZAT"

Átírás

1 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló 2 db szociális alapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakás nyilvános pályázat útján történő bérbe adására Budapest, május Budapest, május oldal 1

2 I. A pályázó és a vele együttköltöző személyek adatai: A pályázó adatai: Családi és utónév:. Születési név:. Születési hely, idő:. Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási címe:... Telefonszám/mobil:.. Foglalkozása:..... Jelenlegi munkáltatója:... Jogviszony kezdete:.. Házastárs/élettárs adatai: II. A pályázóval együttköltöző további személy(ek) adatai: ssz. NÉV Születési hely, idő Rokonsági kapcsolat a pályázóval Házastársak és élettársak csak együtt pályázhatnak! Budapest, május oldal 2

3 III. Nyilatkozat a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megismeréséről, elfogadásáról, a feltételeknek való megfelelésről Nyilatkozom, hogy a) a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket megismertem, azokat elfogadom b) a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelek. c) velem szemben az alábbi kizáró körülmény nem áll fenn: Nem adható bérbe a pályáztatott lakás annak a pályázónak, aki - önkényes beköltözőként lakik bármely lakásban, helyiségben, - a szociális alapú lakásbérlő együtt élő közeli hozzátartozója, a beköltözéstől számított 4 évig.. Hozzájárulok, hogy a jelen pályázati íven közölt adatok valódiságát minden tekintetben ellenőrizhessék. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, elhallgatása a pályázatból való kizárásomat eredményezi. Budapest, A pályázó aláírása... Házastárs/élettárs aláírása IV. A pályázó jelenlegi lakáskörülményeire vonatkozó adatok A pályázónak bármely ingatlanra fennálló bérleti-, tulajdon-, haszonélvezeti jogviszonya: VAN NINCS (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) Amennyiben igen, az ingatlan adatai: a) Az ingatlan/lakás címe:. b) Az ingatlan/lakás alapterülete:. m 2 komfortfokozata: szükséglakás / komfort nélküli / félkomfortos/ komfortos / összkomfortos (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) Budapest, május oldal 3

4 c) Az ingatlan/lakás bérlője bérlő bérlőtársa tulajdonosa haszonélvezője (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) V. A pályázó és vele együttköltöző hozzátartozó(k) jövedelmi és vagyoni helyzete A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a pályázó és együttköltöző(k) jövedelmére vonatkozó igazolásokat A jövedelem igazolására az alábbi okiratokat kell benyújtani: - a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj, stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás - egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozó illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást vagy - a munkaviszonyból származó jövedelmek esetében a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó munkahelyi jövedelemigazolás (amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően kevesebb, mint 12 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, nyilatkozat arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően nem rendelkezett ilyen jövedelemmel, illetve ha nem rendelkezik egyáltalán munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló nyilatkozat benyújtása szükséges). - GYED, GYES, családi pótlékról a Kormányhivatal illetve a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági igazolás - nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről tett nyilatkozat (benyújtandó a 10/2010. (IV.23.) Ör. 3. sz. mellékletén (4. sz. melléklet része) a pályázó és együttköltöző(k) vagyonnyilatkozatát (benyújtandó a 10/2010. (IV.23.) Ör. 2. sz. mellékletén (4. sz. melléklet része) személyi igazolvány(ok), lakcímkártya(k) fénymásolatát (A jövedelemigazolást és a vagyonnyilatkozatot a pályázónak és a vele együttköltöző minden személynek kiskorúnak is - be kell nyújtania.) Budapest, május oldal 4

5 VI. A pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatok, tények, körülmények és nyilatkozatok - a pályázó jelenlegi lakását újrahasznosításra visszaadó személy - pályázónak volt-e korábban lakáspályázata IGEN NEM amennyiben volt, milyen eredménnyel zárult:.. - háztartásban nevelt gyermekek száma: - a pályázó romos, műszakilag elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban él*** - a lakásban együttlakó önálló család részére nem biztosított a külön szoba*** - a családban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 6 m2-t *** - a családban fogyatékos, tartósan beteg, vagy maradandó egészség-károsodásban szenvedő személy van (Kérjük a fogyatékosságot, maradandó egészség-károsodást igazoló dokumentum benyújtását!) - a pályázó 35. életévét nem töltötte be, felsőfokú végzettségű (Kérjük a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum benyújtását!) - pályázó az - Önkormányzat által fenntartott intézményben, vagy - a Budapesti Rendőrfőkapitányság (a továbbiakban: BRFK) XIV. kerület Rendőrkapitányság, vagy - az Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrsége kötelékében legalább 3 éves munka, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik (Kérjük a munkáltatói igazolás benyújtását!) - a pályázat benyújtását megelőzően a lakásbérlet szabályai tekintetében jogkövető magatartást tanúsított*** - a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 évig folyamatosan zuglói lakóhellyel rendelkezett (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) (A ***-gal jelölt szövegrészt csak az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakást felajánló, illetve a kötelezően megoldandó lakásgazdálkodási feladatok megoldásához szükséges adottságokkal rendelkező lakást felajánló pályázó húzza alá!) Egyéb körülmény, nyilatkozat: Budapest, A pályázó aláírása... Házastárs/élettárs aláírása Budapest, május oldal 5

6 VII. A megpályázott lakás(ok) megjelölése: A megpályázott lakás(ok) pontos címe * : * Amennyiben a pályázó mindkét pályázatra kiírt lakásra benyújtja pályázatát, a lakásoknál meg kell jelölni, hogy melyik az elsődleges és a másodlagos pályázat. Budapest, május oldal 6

7 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szociális alapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakások lakásbérleti jogának elnyerésére Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010 (VI.18) sz. rendelet ai alapján pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú lakások bérleti jogának elnyerésére a következő feltételekkel: I. Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Karácsony Gergely Polgármester), a továbbiakban: Bérbeadó. Tel.: II. A megpályázható lakások általános jellemzői A megpályázható lakások száma 2 db, megtekintési idejük az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Cím Budapest, XIV. kerület Padlizsán utca em. 16. Szobák száma Komfortfokozat Alapterület (m 2 ) Megtekintési időpontok , , , félkomfortos 29, Thököly út em. 3. 2,5 komfortos 78, Mindkét lakás az Lt. szerint bérbeadásra alkalmas. A lakások a meghirdetett időpontokban feltétel nélkül megtekinthetők. Budapest, május oldal 7

8 III. A pályázat benyújtásának feltételei, módja, határideje A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (pályázati adatlapon) személyesen vagy meghatalmazott útján, a pályázati kiírásban megjelölt helyen lehet benyújtani. Egy személy, vagy egy család a jelen kiírásban meghirdetett lakások tekintetében mindkét lakásra benyújthatja a pályázatot, amennyiben a kiírás szerinti - méltányolható lakásigény felső határára vonatkozó - feltételeknek megfelel. A nyertes visszalépése vagy kiesése esetén a pályázatokat elbíráló bizottság által felállított rangsorban következő pályázóval kell a bérleti szerződést megkötni. Amennyiben a pályázó mindkét pályázatra kiírt lakásra benyújtja pályázatát, a lakásoknál meg kell jelölni, hogy melyik az elsődleges és a másodlagos pályázat. A pályázati adatlapok beszerezhetőek és benyújthatóak Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályának ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Bácskai u. 53.) ügyfélszolgálati időben: - Hétfő: és között - Szerda: 8.15 és között (ebédidő: ) - Péntek: 8.15 és között Benyújtás határideje: jelen pályázati kiírásnak a Zuglói Lapokban történt közzétételétől számított 30 napon belül, azaz személyesen fenti címen napjáig, postai úton napjáig. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidőn belül van lehetőség!!! KÉRJÜK A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ALAPOS ÁTTANULMÁNYOZÁSÁT! IV. A pályázati feltételek 1./ Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot az a nagykorú, cselekvőképes Európai Gazdasági Térségi állampolgár, bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy jogosult beadni: aki zuglói lakóhellyel rendelkezik, vagy a Családok Átmeneti Otthonában él, és igazolhatóan az Otthonba bekerülését megelőző 5 évben zuglói lakóhellyel rendelkezett, továbbá akinek és a vele együttköltöző közeli hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének Budapest, május oldal 8

9 - egyedül költöző esetében a 3-szorosát ( Ft) - két együtt költöző esetében a 2,5-szeresét ( Ft) együtt költöző esetében a 2-szeresét ( Ft) együtt költöző esetében az 1,75-szörösét ( Ft) együtt költöző esetében az 1,5-szörösét ( Ft) - 9 és több együtt költöző esetében az 1,25-szörösét, és ( Ft) ingó, ingatlan és vagyoni értékű jogaiknak együttes forgalmi értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120-szorosát ( Ft). 2./ Az 1./ pontban foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe a pályáztatott lakás annak a pályázónak, aki: a) az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával, b) aki önkényes beköltözőként lakik bármely lakásban, helyiségben, c) aki a szociális alapú lakásbérlő együtt élő közeli hozzátartozója, a beköltözéstől számított 4 évig. Szociális alapú bérlet esetén a lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás adható bérbe. A méltányolható lakásigény felső határa a pályázó és a vele együtt költöző családtagok számától függően: a) 1 személy esetében: 1 lakószoba, b) 2 személy esetében: 1+ 1 / 2 lakószoba, c) 3 személy esetében: 2 lakószoba, d) 4 személy esetében: 2+ 1 / 2 lakószoba, e) minden további személy esetén, a d) pont szerinti érték személyenként fél szobával növekszik. V. A pályázatok elbírálásának szempontjai A pályázatokat a polgármester előterjesztése alapján, a Szociális Bizottság - mint bíráló bizottság - bírálja el, továbbá a pályázat nyertesein túlmenően, meghatározza azt a sorrendben következő egy vagy több pályázót, akivel a pályázat nyertesének visszalépése, vagy kiesése esetén, a bérleti szerződést meg kell kötni. A pályázatok elbírálása során a Szociális Bizottság elsődlegesen az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a) a pályázó jelenlegi lakását újrahasznosításra visszaadó személy, b) korábbi pályázatainak eredménye, c) háztartásban nevelt gyermekek száma, Budapest, május oldal 9

10 d) a pályázó romos, műszakilag elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban él, e) a lakásban együttlakó önálló család részére nem biztosított a külön szoba, f) a családban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 6 m2-t és g) a családban fogyatékos, tartósan beteg, vagy maradandó egészség-károsodásban szenvedő személy van, h) a pályázó 35. évet be nem töltött életkorát, felsőfokú végzettségét. Előnyben részesítés A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik a) az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakást ajánlanak fel, vagy akik a kötelezően megoldandó lakásgazdálkodási feladatok megoldásához szükséges adottságokkal rendelkező lakást ajánlanak fel, vagy b) az Önkormányzat által fenntartott intézményben, vagy a Budapesti Rendőrfőkapitányság (a továbbiakban: BRFK) XIV. kerület Rendőrkapitányság, vagy az Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrsége kötelékében legalább 3 éves munka, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkeznek és c) a pályázat benyújtását megelőzően a lakásbérlet szabályai tekintetében jogkövető magatartást tanúsítottak, d) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 évig folyamatosan zuglói lakóhellyel rendelkeztek, e) a 35. életévüket nem töltötték be, és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, f) önmaguk, vagy együttköltöző közeli hozzátartozójuk valamilyen fogyatékkal rendelkeznek. Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak be, és nyertes pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül részükre bérbeadásra. VI. A szerződés időtartama, a lakbér összege A bérleti szerződés 3 év határozott időtartamra szól. A pályázat nyertesével az Önkormányzat lakásbérleti szerződést köt a kiértesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, a nyertes kezdeményezésére. Amennyiben a nyertes pályázó a kiértesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a bérleti szerződés megkötését nem kezdeményezi, vagy önhibájából nem köti meg, pályázatát utólag érvénytelennek kell nyilvánítani és a sorban utána következő helyezett automatikusan előre lép. A bérleti díj mértéke félkomfortos lakás esetében 188,- Ft/m2/hó, komfortos lakás esetében 288,- Ft/m2/hó. A bérleti díj nem tartalmazza a fogyasztástól függő lakásfenntartási kiadásokat mint pl.: elektromos áram, víz-csatorna, szemétszállítás -, amelyeket a szolgáltató a bérlőnek külön számláz, illetőleg társasházi lakások esetében a közös költséget. Budapest, május oldal 10

11 A lakás bérlője a Bérbeadó által nyújtott, a bérleti szerződésben vagy más megállapodásban meghatározott külön szolgáltatásokért lakbéren felül szolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjakat a bérlők havonta előre, egy összegben, minden hónap 15. napjáig, a különszolgáltatás díját utólag, a számlázottak szerint köteles a Bérbeadónak megfizetni. A bérleti díj és a külön szolgáltatások díjai a mindenkor hatályos jogszabály változásainak megfelelően módosulhatnak, melyet a lakás bérlője a változás közlésétől köteles megfizetni. A társasházban lévő lakások esetében a külön szolgáltatás díja a társasház közgyűlésének döntésétől függően év közben is változhat. A lakásbérleti szerződés alapján Bérbeadó jogosult a közgyűlési határozatban foglalt változást a változás közgyűlési határozatban meghatározott időpontját figyelembe véve további külön értesítés nélkül a lakás bérlője részére megküldött számlájában érvényesíteni. VII. Az eredmény közlésének módja és időpontja A pályázókat a Szociális Bizottság döntését követő 15 napon belül a Lakásgazdálkodási Osztály írásban értesíti. VIII. A pályázat szempontjából lényeges egyéb körülmények, információk A jelen pályázati kiírásban hivatkozott 22/2010 (VI.18.) sz. rendelet félfogadási időben megtekinthető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztálya ügyfélszolgálatán, valamint a honlapon. 1./ Nem lehet pályázati nyertes az a személy, aki a) a pályázatában valótlan adatokat közöl, vagy nem felel meg az e rendeletben meghatározott valamely feltételnek, b) a méltányolható lakásigénye felső határát meghaladó lakásra pályázik kivéve a piaci mértékű bérleti díj vállalása feltételével kiírt pályázatokat, vagy c) lakbérrel vagy közüzemi díjakkal tartozik a már meglévő bérleményére, kivéve, ha a tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött, és azt teljesíti. 2./ A méltányolható lakásigény felső határának megállapításánál a) a bérlőn, és a leendő bérlőn túlmenően csak a vele együttköltöző, és az együttlakó közeli hozzátartozóit lehet figyelembe venni, továbbá b) két félszobát egy teljes lakószobaként kell figyelembe venni. 3./ A méltányolható lakásigény felső határát meghaladó mértékű lakás bérbeadására a leendő bérlő kérelmére-, akkor kerülhet sor, ha az a bérlő, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozóinak egészségi állapotára, vagy egyéb méltányolható körülményeire tekintettel különösen indokolt. 4./ Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az érintettek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. Budapest, május oldal 11

12 A hiányosan benyújtott, és a 22/2010. (VI. 18.) sz. rendeletben, vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő, illetőleg valótlan adatokat tartalmazó pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra! Budapest, április 29. Budapest, május oldal 12

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága 5/2011. (II.25.) számú Kt. rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2002. (IV. 25.) KT. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 24/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 24/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről

Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről A Szobabérlők Házában lévő nem közszolgálati lakóegységeket az Önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételekkel bérbeadás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben