LEVELEZÔ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZATOS KÉPZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVELEZÔ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZATOS KÉPZÉSEK"

Átírás

1 LEVELEZÔ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZATOS KÉPZÉSEK 2007

2 Tisztelt Érdeklôdô! Az élethossziglani tanulás divatos jelszóból mára mindennapjaink természetes követelményévé vált. Változásokkal, kihívásokkal teli korunkban a munkahelyi helytállás, elôrelépés elképzelhetetlen az ismeretek folyamatos bôvítése, megújítása nélkül. Karunk, mint az oktatási intézmények általában, folyamatosan bôvülô, differenciált kínálattal igyekszik megfelelni a megnövekedett képzési igényeknek. Kérjük, tanulmányozza figyelmesen jelen tájékoztatónkat; bízunk abban, hogy talál majd érdeklôdésének, elképzeléseinek megfelelô képzést kínálatunkban, mind annak tartalmát, mind oktatásszervezési módját illetôen. Képzéseink tantervei folyamatos fejlesztés alatt állnak. Célunk azonban annyiban változatlan, hogy egyformán hangsúlyt fektetünk az idôtálló elméleti alapok, illetve a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható, korszerû ismeretek, készségek, képességek elsajátíttatására. Valamennyi képzésünket ún. kreditrendszerben szervezzük. Ez mint a következô oldalon található rövid ismertetôbôl is kitûnik hallatlanul megnöveli az oktatás rugalmasságát, lehetôvé téve, hogy hallgatóink változó egyéni élethelyzetükhöz igazíthassák tehervállalásukat. Bízom abban, hogy hamarosan Önt is hallgatóink között üdvözölhetjük, s Karunkon szerzett tudása eredményesen szolgálja majd céljai megvalósítását! október 20. Dr. Hetesi Erzsébet dékán

3

4 A KREDITRENDSZERÛ KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI A kreditrendszer a felsôfokú képzések világszerte elterjedt korszerû oktatásszervezési módja, melyet az elmúlt évtizedben Magyarországon is egyre több egyetem és fôiskola kezdett alkalmazni. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói immár negyedik éve élvezhetik a kreditrendszer elônyeit. A kredit a hallgatói munkaráfordítások mérésére szolgáló pontszám. A jogszabályi definíció szerint 1 kredit 30 órányi tanulmányi munkát ismer el. A tanulmányi munkának az elôadásokon és konzultációkon való részvétel mellett az egyéni tanulás is része. Alapértelmezésben egy félévi munka 30 kreditet ér, ennek megfelelôen az egyes szakokon a végbizonyítvány megszerzésének feltétele a képzési követelményekben (mintatantervekben) rögzített félévek számának harmincszorosát kitevô kredit teljesítése A diplomával rendelkezôk számára különösen fontos lehet az, hogy a tantervekben elôírt kurzusok kreditjeit kreditátviteli eljárással is megszerezheti a hallgató, amennyiben hitelt érdemlôen dokumentálja, hogy az adott kurzus követelményeinek más felsôfokú oktatási intézményben már eleget tett. A kreditrendszerû képzés a merev, kötelezô tanmenettel bíró hagyományos képzésnél lényegesen rugalmasabb. Az elôírt összes kreditnek képzési formák szerint differenciáltan százalékát lehet a kötelezô kurzusokkal teljesíteni, a többi választható kurzusok hallgatása révén szerezhetô meg. A valódi választási lehetôséget az biztosítja, hogy a meghirdetett kurzusok kreditszáma legalább 20 százalékkal több, mint a teljesítendô kreditek száma. A rugalmasság leglényegesebb forrása az, hogy a hallgató egyénileg állíthatja öszsze tanulmányi programját. Ennek megkönnyítése érdekében ajánlott mintatantervek kerültek kialakításra, amelyek az ismeretek egymásra épülését figyelembe véve biztosítják a kiegyensúlyozott terhelést a hallgatók számára. A Hallgatói Ügyek Irodáján és az interneten is közzétett tanmenetek hangsúlyozottan ajánlott mintatantervek, ezektôl a hallgató bizonyos korlátok között eltérhet. A beiratkozott hallgató egy-egy félévben 1 45 kredit értékû kurzust vehet fel, az aktív félév feltétele a szakhoz tartozó kurzusokból legalább 1 kredit értékû kurzus felvétele. Ennek megfelelôen a teljes tanulmányi idô is eltérhet a mintatantervekben szereplô félévek számától. Az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elôírásainak megfelelôen a tanulmányi idô a mintatantervekben ajánlotthoz képest felsô korlátként megduplázható, de a végbizonyítványhoz szükséges kreditek rövidebb idô alatt is megszerezhetôk, a tanulmányi idô így le is rövidíthetô. További tájékoztatásért kérjük, forduljon kollégáinkhoz bizalommal!

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A tanulmányok sikeres befejezését követôen kiállítható diploma alapján tájékoztató füzetünkben található képzéseink két csoportba sorolhatók: 1.) Alapdiplomát nyújtó képzések, 2.) Oklevelet nyújtó, szakirányú továbbképzések. 1.) Alapdiplomának (elsô vagy további) tekinthetô az az oklevél, amely önállóan az esetleges korábbi képzés során szerzett diplomától függetlenül dokumentál felsôfokú szakképzettséget szeptemberében a következô alapdiplomát nyújtó képzéseket indítjuk: - Kiegészítô egyetemi közgazdászképzés gazdálkodási szakon (pénzügy, vállalkozásfejlesztési, illetve közszolgálati szakirány), levelezô tagozat, - Fôiskolai szintû közgazdászképzés gazdálkodási és menedzsment szakon, távoktatás tagozat. 2.) A szakirányú továbbképzéseken szerzett oklevél csak a graduális képzésben szerzett diplomával együtt érvényes, és az alapdiplomához kapcsolódó speciális szakképzettséget dokumentálja. A köznyelvben az ilyen oklevelet tévesen másoddiplomának szokták nevezni februári kezdéssel a következô szakokat hirdetjük meg: - MBA program posztgraduális menedzser képzés, levelezô tagozat - Jogász/mérnök-közgazdász szak, levelezô tagozat - Gazdálkodástudományi szak, levelezô tagozat - Piac- és közvéleménykutató szak, levelezô tagozat - Orvos/gyógyszerész-közgazdász szak, levelezô tagozat - Egészségügyi menedzsment szak, levelezô tagozat - Francia-magyar menedzserképzés, levelezô tagozat - Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak projektmenedzsment szakirányon, távoktatás tagozat Meghirdetett képzéseink legfontosabb jellemzôit a következô lapon található összefoglaló táblázat tartalmazza.

6 2007-BEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLÔ KÉPZÉSEINK LEVELEZÔ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZATOKON Szak Tagozat Képzési idô Indul Jelentkezés Feltétele Kiegészítô egyetemi közgazdász szak levelezô 5 félév szeptember fôiskolai közgazdász diploma Gazdálkodási és menedzsment szak BA-képzés távoktatás 6 félév szeptember érettségi bizonyítvány MBA-program posztgraduális menedzserképzés levelezô 4 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Jogász-közgazdász levelezô 5 félév február Mérnök-közgazdász levelezô 5 félév Gazdálkodástudományi levelezô Piac- és közvéleménykutató Jelentkezés módja, határideje Felvételi vizsga Költségtérítés félévente Nincs Ft Nincs Ft Kari nyomtatvány január 10. Felvételi beszélgetés Ft egyetemi diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft február egyetemi diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft 4 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft levelezô 4 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft Orvos/gyógyszerész- közgazdász levelezô 5 félév február egyetemi diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft Egészségügyi menedzsment levelezô 5 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft Európa tanulmányok projektmenedzsment szakirány távoktatás 4 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft Francia-magyar menedzser képzés levelezô 4+1 félév február egyetemi vagy fôiskolai diploma Kari nyomtatvány január 10. Nincs Ft Szabványos jelentkezési nyomtatvány február 15. Szabványos jelentkezési nyomtatvány február 15.

7 A JELENTKEZÉS MÓDJA A kiegészítô egyetemi képzésre és a fôiskolai szintû közgazdászképzésre való jelentkezés az országos felvételi eljárás szabályai szerint történik, tehát a szabványos jelentkezési nyomtatványt kell benyújtani február 15-ig. Ezen képzési formákra történô jelentkezés módját a Felsôoktatási Felvételi Tájékoztató c. kiadvány közli. A szakirányú továbbképzésekre az erre a célra rendszeresített kari nyomtatványon lehet jelentkezni. Ezeket a jelentkezési idôszakban a Kar Hallgatói Ügyek Irodáján lehet személyesen átvenni (Szeged, Honvéd tér 6.), vagy telefonon igényelni (Hallgatói Ügyek Irodája: 62/ ; 62/ ; Oktatásszervezô Iroda: 62/ ; 62/ ), illetve az internetrôl a címrôl letölteni. Jelentkezési idôszakok: A februárban induló képzésekre: december 15-tôl - január 10-ig Jelentkezéskor be kell nyújtani: a jelentkezési lapot, a felsôfokú végzettséget igazoló okmány másolatát,* legalább középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha már van), az MBA-képzésen a jelentkezési laphoz még mellékelni a szakmai gyakorlat munkáltatói igazolását, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet. *Tájékoztatásul közöljük, hogy utolsó éves hallgatók is kérvényezhetik felvételüket. A kérvényhez olyan iskolalátogatási igazolást kell mellékelni, amelyen feltüntetésre került, hogy a hallgató teljesítette az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-követelményeket. Beiratkozáskor az eredeti okmányokat be kell mutatni! Szakirányú továbbképzésre történô jelentkezés esetén az MBA képzés kivételével - felvételi vizsgát nem kell tenni. A felvételrôl a Kar dékánja által megbízott bizottság dönt a jelentkezési anyag alapján. A bizottság döntésérôl valamint a beiratkozás idôpontjáról, a költségtérítés befizetésének módjáról a jelentkezôk írásban kapnak értesítést. A meghirdetett szakirányú továbbképzéseket csak akkor indítjuk, ha az egyes szakok leírásánál közölt minimális létszámot eléri a felvehetô jelentkezôk száma. További információt a Hallgatói Ügyek Irodáján (62/ ; 62/ ), illetve az Oktatásszervezô Irodán (62/ ; 62/ ) kérhetnek. A jelentkezési anyagot személyesen vagy postán a következô címre kérjük eljuttatni: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Ügyek Irodája 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

8 A KÉPZÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSAI: 1. KIEGÉSZÍTÔ EGYETEMI KÖZGAZDÁSZ SZAK 9 PÉNZÜGY SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI SZAKIRÁNY KÖZSZOLGÁLATI SZAKIRÁNY LEVELEZÔ TAGOZAT 2. KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKON 11 TÁVOKTATÁS TAGOZAT, BA-KÉPZÉS 3. MBA-PROGRAM POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ, MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ 16 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK, LEVELEZÔ TAGOZAT 5. GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 18 LEVELEZÔ TAGOZAT 6. PIAC- ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ 20 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZÔ TAGOZAT 7. ORVOS-KÖZGAZDÁSZ, GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ 22 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZÔ TAGOZAT 8. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 24 LEVELEZÔ TAGOZAT 9. EURÓPAI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 26 PROJEKTMENEDZSMENT SZAKIRÁNY TÁVOKTATÁS TAGOZAT 10. FRANCIA - MAGYAR MENEDZSERKÉPZÉS 28 LEVELEZÔ TAGOZAT

9 KÉPZÉSEK»

10 KIEGÉSZÍTÔ EGYETEMI KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK LEVELEZÔ TAGOZAT A kiegészítô képzésre fôiskolai diplomával rendelkezô, kizárólag közgazdász szakképzettségûek jelentkezhetnek. (Ezek körét a 4/1996.Korm. rendelet szabályozza.) Továbbá az SZTE vállalkozó menedzser, társadalombiztosítási, munkaügyi kapcsolatok és közgazdasági programozó matematikus hallgatói a Kar honlapján megjelent feltételek szerint. A 2007-es felvételi eljárásban az érvényes jelentkezési lappal rendelkezôknek nem kell felvételi vizsgát tenniük. Pontszámítás: a diploma két tizedes jegyre számított minôsítése alapján. Képzési idô: 5 félév, a képzés 2007 szeptemberében indul. Pénzügy szakirány A pénzügy szakirány komplex ismereteket nyújt egyaránt a pénz- és tôkepiaci, az államháztartási, a vállalati pénzügyi kérdésekrôl. Törekszünk makroökonómiai (Ágazati politikák pénzügyei, Pénzügypolitika stb.) és mikroökonómia (Banküzemtan, Kis- és középvállalkozások finanszírozása stb.), valamint jogi és módszertani ismeretek (Pénzügyi és bankjog, Értékpapír-matematika stb.) nyújtására. A szakirányhoz tartozó kurzuslista és a mintatanterv a oldalon tekinthetô meg. Meghirdetett kreditek a pénzügy szakirányon: Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Közös kurzusok Pénzügy kurzusok Elméleti, ágazati és menedzsment-kurzusok Szakdolgozat Összesen Vállalkozásfejlesztési szakirány A képzés célja, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint a regionális piacokon tevékenykedô vállalatok sikeres mûködéséhez szükséges speciális ismeretekkel rendelkezô szakemberek váljanak hallgatóinkból. A képzés rendszere a nappali képzési formában már évek óta magas érdeklôdés mellett mûködô szakiránynak megfelelôen került kialakításra. A szakirányhoz tartozó mintatanterv megtekinthetô a kar honlapján. Meghirdetett kreditek a vállalkozásfejlesztési szakirányon: Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Közös kurzusok Vállalkozásfejlesztés kurzusok Elméleti, ágazati és menedzsment-kurzusok Szakdolgozat Összesen

11 10 Közszolgálati szakirány A közszféra és a non-profit szféra hatékony mûködéséhez elengedhetetlen a megfelelôen képzett gazdasági szakemberek jelenléte. A szakirány hallgatói az általános gazdálkodási ismeretek mellett részletes ismeretekre tesznek szert a közintézmények és a non-profit szervezetek mûködésére, szabályozására és gazdálkodására vonatkozóan. A specializáció célja: magas szintû, speciális ismeretekkel rendelkezô közgazdászok képzése. A szakirányhoz tartozó mintatanterv megtekinthetô a kar honlapján. Meghirdetett kreditek a közszolgálati kiegészítô levelezô képzésben Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Közös kurzusok Közszolgálati kurzusok Elméleti, ágazati és menedzsment kurzusok Szakdolgozat Összesen A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 150 kredit, ezen belül a kötelezô kurzusok teljesítése. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 1. Végbizonyítvány 2. Szakdolgozat benyújtása A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, és a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga. A diploma kiadásának feltétele: A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint két idegen nyelvbôl szakmai anyaggal bôvített C típusú állami, vagy azzal egyenértékû, szakmai anyaggal bôvített középfokú nyelvvizsga, melyek közül az egyik kiváltható felsôfokú C típusú általános állami nyelvvizsgával. Költségtérítés: Ft/félév Pénzforgalmi munkaszám: S061 Oktatásszervezô: Hertelendy Lilla (62/ ) Tanulmányi elôadó: Ferenczi Ildikó (62/ )

12 11 KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKON (BA) TÁVOKTATÁS TAGOZATON, FÔISKOLAI KÉPZÉS E képzési formát ajánljuk mindazok számára, akik munka mellett kívánnak felsôfokú gazdasági végzettséget szerezni, erôs belsô motivációval rendelkeznek és képesek az önálló tanulásra. A képzésre érettségivel, illetve diplomával rendelkezôk jelentkezhetnek a Felsôoktatási Felvételi Tájékoztató 2007 c. kiadvány feltételei szerint. A távoktatás módszere: A távoktatás definíciójának megfelelôen a képzés a hallgatók irányított és többoldalúan támogatott egyéni tanulására épül. Hallgatóink az elsô évfolyamra való beiratkozáskor kézhez kapják a Távoktatási Tanulmányi Tájékoztatót, amely az egyetemrôl, a Gazdaságtudományi Karról nyújt információt és a távoktatásos képzés általános módszertani kérdéseiben igyekszik eligazítani az új egyetemi polgárokat. Ezen túlmenôen minden szemeszter elején, a beiratkozással egyidejûleg CD-n megkapják a tanulmányi munka ütemezésének kötelezô és javasolt elemeit is tartalmazó Félévi tájékoztatót is. E tájékoztatóból pontos információt kaphatnak a hallgatók a meghirdetett kurzusokról, azok kötelezô vagy választható jellegérôl, egymásra épülésérôl. A Félévi tájékoztatóban közöljük a konzultációk és a vizsgák várható idôpontját is. Ugyanezen a CD-n kapják meg a hallgatók a Tananyagcsomagot is, amely tartalmazza a félév során szükséges elektronikus tananyagokat (integrált jegyzeteket) is. Ezek a tananyagok saját fejlesztéseink és az elektronikus megjelenítés miatt olyan egyéni tanulást segítô lehetôségeket is támogatnak, mint például keresések. A beiratkozáskor kurzusokhoz hallgatóink rendelkezésére bocsátunk egy-egy Tantárgyi Útmutatót a CooSpace-en (elektronikus hallgatói keretrendszer) keresztül. Ezek a kis füzetek részletes javaslatokat tartalmaznak az egyes tárgyak anyagának egyéni tanulással történô elsajátításához, a munka ütemezéséhez, a tudásanyag rendszerezéséhez, a vizsgákra való felkészüléshez. A félév során hallgatóinknak évközi feladatsorokat kell benyújtani. Ezek funkciója hangsúlyozottan nem a számonkérés, hanem az egyéni tanulás támogatása. Az évközi feladatok érdemi megoldása egy átlagos hallgatótól félévenként kb óra munkaráfordítást igényel. A határidôre benyújtott megoldásokat a tutorok (hallgatói

13 12 tanulást segítô személy) kijavítják, és szövegesen értékelik, a hallgatóknak tanácsot adnak a további tanulmányi munkához. A hallgatók és az oktatók között az évközi feladatokkal kapcsolatos kommunikáció elektronikus. Az évközi feladatsorok megoldásának színvonala érdemben nem befolyásolja a vizsgaeredményeket, azonban az a hallgató, aki nem nyújt be megoldást, vagy nyilvánvalóan komolytalan megoldást nyújt be, vizsgára nem bocsátható. Az önellenôrzô feladatok jól programozható megoldásokat igénylô feladatokat (feleletválasztás, igaz-hamis állítás, relációanalízis stb.) tartalmaznak. Ezek önkéntesen alkalmazhatók tetszés szerint gyakorisággal és az önálló tanulást, valamint az önértékelést segítik. A hallgató megoldásait a számítógépes program automatikusan értékeli. A rendszeres csoportos konzultációk szintén az egyéni tanulást segítik. A konzultációkat kizárólag Szegeden, a Kar tantermeiben tartjuk, mindig szombati napon. A hallgatók - évfolyamonként differenciáltan félévenként 4-8 alkalommal vehetnek részt órarendileg szabályozott csoportos konzultációkon. Tantárgyanként differenciált óraszámmal blokkosítva tartunk konzultációkat. A konzultációkról videofelvétel készül, amit a CooSpace-en nézhet meg a hallgató. A vizsgák általában írásban történnek. Kivételt képeznek a záróvizsga és a szakdolgozatvédés, amelyek szóbeliek. Az írásos és a szóbeli vizsgák helyei egyaránt a Kar szegedi épületei. A hallgatók minden tárgyból szorgalmi idôszakban egy vizsganap, vizsgaidôszakban legalább három vizsganap közül választhatnak, a vizsgarendet egyénileg állíthatják össze. A végbizonyítvány (abszolutórium) feltételei: kredit, ezen belül a kötelezô kurzusok teljesítése 2. Nyári szakmai gyakorlat teljesítése Meghirdetett kreditek a távoktatásos képzésben: Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Módszertani alapozó modul Elméleti-gazdasági alapozó modul Nemzetgazdasági és látókörbôvítô modul Üzleti ismeretkörök modul Készségfejlesztô modul A szak közös modulja Diplomablokk 4 4 Összesen

14 13 A záróvizsgára bocsátás feltételei: 1. Végbizonyítvány 2. Szakdolgozat benyújtása A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, és a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga. Sikeres záróvizsgát követôen a hallgató fôiskolai szintû közgazdász diplomát vehet át. A diploma kiadásának feltétele: - A záróvizsga sikeres teljesítése - Egy idegen nyelvbôl C típusú, szakmai anyaggal bôvített állami, vagy azzal egyenértékû középfokú nyelvvizsga Nyelvoktatást a program nem tartalmaz, ezt az egyetemen kívül kell a hallgatónak egyénileg megszerveznie. Fizetendô díjak: Költségtérítés: Ft/félév (Tartalmazza az oktatási segédanyagok árát is.) Szervezôk, jelentkezés: Oktatásszervezô: Farkas Zsóka (62/ ) Tanulmányi elôadó: Bödô Kinga (62/ )

15 14 MBA PROGRAM POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II.1.) OM. rendelet 2. tartalmazza. A képzésre bármely államilag elismert egyetemi vagy fôiskolai diplomával és az alapdiploma megszerzését követô legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezôk jelentkezhetnek. Nyelvvizsga-bizonyítvány a felvételhez nem szükséges. A felvételi kérelmek elbírálása az alapvégzettség, a szakmai gyakorlat, és a szakmai önéletrajz figyelembevételével történik. Képzési idô: 4 félév E képzési formát azok számára ajánljuk, akik az üzleti életben tevékenykedve általános gazdasági ismereteiket a legkorszerûbb menedzsment- és gazdaságtani tudással szeretnék kiegészíteni. A képzés a nemzetközileg ismert MBA-programok szokásos felépítését követi. Programunkat a gyakorlatorientáltság jellemzi, melyet a félév során megrendezett interaktív napok (workshop) és a félévente egyszer sorra kerülô intenzív tréning segít elérni. A felkészülést segítô konzultációkat és az interaktív napot kéthetente pénteki és szombati napokon szervezzük. A végzettség megnevezése az oklevélben: - Egyetemi közgazdász alapdiplomával: Egyetemi szakközgazdász MBA (Master of Business Administration) szakon - Fôiskolai közgazdász alapdiplomával: Fôiskolai szakközgazdász MBA (Master of Business Administration) szakon - Egyéb fôiskolai és egyetemi alapdiplomával: MBA szakirányú menedzser A képzés minimum 20 fô jelentkezése esetén indul el. Elegendô érdeklôdô esetén emelt költségtérítéssel egyes tárgyak angol nyelvû oktatására is van lehetôség. A diploma kiadásának feltétele egy idegen nyelvbôl legalább középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga. A képzés szervezôi: Dr. Veres Zoltán programigazgató, Dr. Mozsár Ferenc kurzusmenedzser és Nyíri Zoltán kurzuskoordinátor.

16 15 A képzéssel kapcsolatban az címre elküldött bármely kérdést 2 munkanapon belül megválaszolunk. A jelentkezés módja: a Kar által kiadott jelentkezési lapon, mely a Kar honlapjáról (www. eco.u-szeged.hu) letölthetô. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: a diploma másolatát, a már meglévô, legalább középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, a szakmai gyakorlat munkáltatói igazolását, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet (maximum 1 oldal terjedelemben) Jelentkezési határidô: január 10. A jelentkezôk 2007 februárjában felvételi beszélgetésen vesznek részt, ennek idôpontjáról levélben kapnak értesítést. A beszélgetés célja a jelentkezô személyes motivációjának felmérése. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 1. Abszolutórium megszerzése 2. Szakdolgozat beadása A diploma kiadásának feltétele: A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvbôl C típusú állami, vagy azzal egyenértékû középfokú nyelvvizsga meglétének igazolása. A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a évi XXXVIII. törvény 25. (2) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében. Költségtérítés: Ft/félév Pénzforgalmi munkaszám: S116 Oktatásszervezô: Matijevics Rita irodavezetô (62/ ) Tanulmányi elôadó: Lehotai Krisztina (62/ )

17 16 JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ, MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK, LEVELEZÔ TAGOZAT Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II.1.) OM. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Jelentkezhetnek: jogász-közgazdász szakra egyetemi végzettségû jogászok, illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók. mérnök-közgazdász szakra egyetemi mûszaki és természettudományi diplomások, (tanári végzettséggel a gazdálkodástudományi szakirányú továbbképzésünkre lehet jelentkezni), illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók. Az oklevélben szereplô szakirányú szakképzettség megnevezése: jogász-közgazdász, illetve, mérnök-közgazdász, informatikus-közgazdász, matematikus-közgazdász, fizikus-közgazdász stb. (az elsô alapképzésben szerzett oklevél jellege szerint) Képzési idô: 5 félév, a képzés 2007 februárjában indul. Képzéseinket ajánljuk mindazok számára, akik a korábban megszerzett szakismereteiket gazdasági ismeretekkel szeretnék kiegészíteni, akik gyakorló szakemberként tapasztalataik elméleti megalapozását kívánják elérni. A továbbképzés során felkészülést segítô konzultációkat szervezünk minden héten szombati napon. Meghirdetett kreditek a jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzésben: Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Elméleti közgazdaságtan Módszertan Gazdálkodási kurzusok Általános értelmiségképzô tárgyak Diplomamunka 6 6 Összesen

18 17 A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 150 kredit, ezen belül a kötelezô kurzusok teljesítése A záróvizsgára bocsátás feltételei: 1. Végbizonyítvány 2. Szakdolgozat benyújtása A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, és a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga. A diploma kiadásának feltétele: A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvbôl C típusú állami, vagy azzal egyenértékû középfokú nyelvvizsga. Nyelvoktatást a program nem tartalmaz, ezt az egyetemen kívül kell a hallgatónak egyénileg megszerveznie. A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a évi XXXVIII. törvény 25. (2) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében. Minimális létszám: 20 fô Költségtérítés: Ft/félév Pénzforgalmi munkaszám: S118 Oktatásszervezô: Farkas Zsóka (62/ ) Tanulmányi elôadó: Lehotai Krisztina (62/ )

19 18 GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZÔ TAGOZAT Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II.1.) OM. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Jelentkezhetnek: egyetemi vagy fôiskolai diplomával rendelkezôk, (tekintet nélkül a szakképzettségre), illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók. Az oklevélben szereplô szakirányú szakképzettség megnevezése: egyetemi közgazdász alapdiplomával: egyetemi szakközgazdász, gazdálkodástudományi szakon, egyéb alapdiplomával: gazdálkodástudományi szakértô. Képzési idô: 4 félév, a képzés 2007 februárjában indul. Képzésünket mindazok számára ajánljuk, akik a gazdálkodási módszerek legújabb elméleti és gyakorlati eredményei alapján kívánják kiegészíteni, felfrissíteni, illetve elmélyíteni gazdasági ismereteiket és készségeiket. A továbbképzés során a felkészülést segítô konzultációkat szervezünk minden héten szombati napon. Meghirdetett kreditek a gazdálkodástudományi szakirányú továbbképzésben Tantárgycsoport Kötelezô Választható Együtt Elméleti közgazdaságtan Módszertan Gazdálkodási kurzusok Általános értelmiségképzô tárgyak Diplomamunka 6 6 Összesen A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 120 kredit, ezen belül a kötelezô kurzusok teljesítése. A záróvizsgára bocsátás feltételei 1. Végbizonyítvány 2. Szakdolgozat benyújtása

20 19 A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, és a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga. A diploma kiadásának feltétele: A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvbôl C típusú állami, vagy azzal egyenértékû középfokú nyelvvizsga. Nyelvoktatást a program nem tartalmaz, ezt az egyetemen kívül kell a hallgatónak egyénileg megszerveznie. A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a évi XXXVIII. törvény 25. (2) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében. Minimális létszám: 20 fô Költségtérítés: Ft/félév Pénzforgalmi munkaszám: S118 Oktatásszervezô: Farkas Zsóka (62/ ) Tanulmányi elôadó: Lehotai Krisztina (62/ )

21 20 PIAC- ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZÔ TAGOZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÔISKOLA KÜLKERESKEDELMI FÔISKOLAI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖZÖS KÉPZÉSE A KÉPZÉS A PIACKUTATÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK AJÁNLÁSÁVAL INDUL A Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Fôiskola szegedi és budapesti képzési hellyel hirdeti meg a piac- és közvéleménykutató szakirányú továbbképzést. A képzésre egyetemi vagy fôiskolai diplomával rendelkezôk jelentkezhetnek, tekintet nélkül a szakképzettségre, illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók. Az oklevélben szereplô szakirányú szakképzettség megnevezése közgazdász vagy szociológus végzettség esetén: egyetemi szakszociológus piac- és közvéleménykutató szakirányon egyetemi szakközgazdász piac- és közvéleménykutató szakirányon egyéb végzettség esetén: piac- és közvéleménykutató szakértô Képzési idô: 4 félév, a képzés 2007 februárjában indul A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik kutatási területen dolgoznak, vagy ilyen területen szeretnék folytatni pályájukat. A képzés alapvetô célja olyan társadalmi, gazdasági, pszichológiai alapismeretek nyújtása, amely alkalmassá teszi a végzetteket a problémák egzakt megfogalmazására, valamint olyan kutatásmódszertani és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek birtokában a végzettek képesek kutatási tervek elkészítésére, kutatások lebonyolítására, az eredmények korszerû módszerekkel történô feldolgozására és elemzésére. A képzés helye: A felkészülést segítô konzultációkat kéthetente pénteki és szombati napokon szervezzük. A hallgatók a jelentkezéskor megjelölhetik, hogy a budapesti vagy a szegedi képzésben vesznek részt. A konzultációk egy része azonban a szegedi és a budapesti csoportokat összevonva Budapesten, illetve Szegeden kerül megtartásra.

22 21 A képzésben szereplô legfontosabb tárgyak: A Közgazdaságtan alapjai, Vállalkozástan, Marketing, Szociológia, Pszichológia, Matematikai statisztika, Kutatásmódszertan, Társadalomkutatás, Fogyasztásszociológia, Piackutatások tervezése, szervezése, menedzselése, Terepgyakorlat, Alkalmazási területek a piac- és közvéleménykutatásban. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 1. Abszolutórium megszerzése 2. Szakdolgozat beadása A diploma kiadásának feltétele: A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvbôl C típusú állami, vagy azzal egyenértékû középfokú nyelvvizsga meglétének igazolása. A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a évi XXXVIII. törvény 25. (2) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében. Minimális létszám: fô Költségtérítés: Ft/félév Oktatásszervezôk: BGF KVIFK: Dr. Kisváradi György (06-1/ ) SZTE-GTK: Matijevics Rita irodavezetô (62/ ) Tanulmányi elôadó: BGF KVIFK: Szárnyas Ágnes (06-1/ ) SZTE-GTK: Lehotai Krisztina (62/ )

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

MBA-PROGRAM. Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS

MBA-PROGRAM. Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS MBA programfüzet2005 11/20/06 9:52 PM Page 1 MBA-PROGRAM Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS MBA programfüzet2005 11/20/06 9:52 PM Page 2 MBA programfüzet2005 11/20/06 9:52

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. ÉVI TANTERVÉRŐL BUDAPEST 2014. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2017 A képzés célja: Képzés célja: Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Levelező tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v Óra/ félév Szám onké rés Kr. érték 1. GTK Stratégiai 1. 10 K 3 2. GTK

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

MBA PROGRAM. Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS

MBA PROGRAM. Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS MBA PROGRAM Master of Business Administration POSZTGRADUÁLIS MENEDZSERKÉPZÉS Köszöntô 1 Tisztelt Érdeklôdô Leendô Hallgatónk! A SZTE Gazdaságtudományi Kara az elmúlt évben indította el az MBA képzést.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 Üzletfejlesztési menedzser Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2005. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A Felvételi Szabályzat (a továbbiakban: Sz.) a

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Reméljük, hogy hamarosan hallgatónkként köszönthetjük valamelyik képzésünkön.

Reméljük, hogy hamarosan hallgatónkként köszönthetjük valamelyik képzésünkön. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív)

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) TANTERV - érvényes a 2012-2013-as tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK (Magyar nyelven) Végzettség:

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben