POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) rendeletével jóváhagyott a 19/2006. (V. 02.), a 36/2006.(X.31.), a 28/2009. (IX. 25.) az 5/2010. (III. 26.) a 16/2010. (IX. 3.) a 27/2013. (XII. 20.) és a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendeletekkel módosított Helyi Építési Szabályzata egységes szerkezetben TEAMPANNON október CÍVISTERV BT május, november

2 POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott és 19/2006. (V. 02.) sz. rendeletével módosított Helyi építési szabályzata egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Kötelezõ szabályozási elemek... 4 Általános, települést érintõ rendelkezések... 5 Telekalakítás és építés engedélyezése... 5 Általános építményelhelyezési elõírások... 6 Egyéb építményre/építményelhelyezésre vonatkozó elõírások... 6 KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE... 6 Általános építészeti elõírások... 6 Reklám, hirdetõtábla... 7 Közterületek, közterek kialakítása... 7 Helyi védelem... 8 Táj- és természeti értékek védelme... 8 Környezetvédelem... 8 II. FEJEZET BELTERÜLET ELÕÍRÁSAI Belterület területfelhasználása BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK Kisvárosi lakóterület Kertvárosias lakóterület Falusiasias lakóterület VEGYES TERÜLET Településközpont vegyes terület GAZDASÁGI TERÜLET Kereskedelmi szolgáltató terület Ipari gazdasági terület ÜDÜLÕTERÜLET Hétvégiházas üdülőterület KÜLÖNLEGES TERÜLET Sportolási célú területek Strand területek

3 Temetők területei Kemping Szennyvíztisztító telep Közmű különleges területek BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési területek Zöldterületek Erdõterületek III. FEJEZET KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSA BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Erdőterület Mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Vízgazdálkodási terület IV. FEJEZET Közművekre vonatkozó részletes előírások Közművek védőtávolságai V. FEJEZET A településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló sajátos jogintézmények Tilalmak Elõvásárlási jog Ipari parkra vonatkozó speciális előírások Záró rendelkezések SZ. MELLÉKLET FÜGGELÉKEK SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1. sz. melléklet SZT.1m Külterületi Szabályozási terv M= 1: sz. melléklet SZT.2m Belterületi Szabályozási terv M= 1: sz. melléklet SZT.3mm Városközpont Szabályozási terv M= 1: sz. melléklet SZT.4m Ipari Park Szabályozási terv M= 1: sz. melléklet SZT-2/F Fürdőhöz bevezető út és környezetének Szabályozási terve M=1: sz. melléklet SZT-2/K Tiszai úti ingatlanok Szabályozási terve M=1: sz. melléklet SZT.5 Kereskedelmi- gazdasági centrum Szabályozási terve M=1: sz. melléklet SZT.5/b KG centrum szennyvíztisztító kijelölés Szabályozási terve M=1: Módosította a 16/2010. (IX. 3.) rendelet 1. -a 3

4 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006 (V. 02.) sz. és 36/2006. (X.31.) sz. rendeletével módosított Helyi építési szabályzata egységes szerkezetben Polgár város Önkormányzat Képviselõtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. Törvény (ÉTV) 7. (3) bek. szerinti hatáskörben; a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV törvény 8 (1) bek. szerinti feladatkörben a 16. (1) bek. szerinti jogkörben; továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló _többször módosított- 253/1997. (XII. 20.) sz. Kormányrendelet (OTÉK) 2 (1) bek. biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. /1/ E rendelet - a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) - hatálya Polgár igazgatási területére terjed ki. /2/ A település területén területet felhasználni, építési telket, telket, építési területet, közpark esetében területet kialakítani, az építésre szolgáló telkeken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak a szabályozási tervekben és a jelen rendelkezésben foglaltaknak megfelelően szabad. /3/ A helyi építési szabályzat (HÉSZ) csak a 3.. /1/ szerinti Szabályozási Tervekkel (- továbbiakban SZT) együtt érvényes. Kötelező szabályozási elemek 2.. /1/ A szabályozási terveken (SZT) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani: a szabályozási vonalat az övezeti besorolást és annak előírásait építési vonalat beültetési kötelezettség határát védőtávolságot védett településszerkezet határát sajátos jogintézmények határvonalait kötelező előkertet kötelező fásítást /2/ A kötelező erejű elemeket megváltoztatni csak az SZT és HÉSZ együttes felülvizsgálatával és szükséges módosításával, illetve ha az Étv. szerint a szerkezeti terv módosítása szükséges, akkor a szerkezeti terv módosításával lehet. 4

5 Általános, települést érintő rendelkezések 3.. /1/ A település belterület- külterület határa az alábbi helyeken módosul : - Keleti vállalkozási terület - Nyugati vállalkozási terület - Déli és Nyugati lakóterületfejlesztési területek Telekalakítás és építés engedélyezése 4.. /1/ Az 1.. (1) bekezdésben meghatározott területen telekalakítás és építés csak a Szabályozási Tervben jelölteknek megfelelően, valamint az Építési törvény (Étv.) (1997. évi LXXVIII. törvény), valamint a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8) FVM rendelet alapján szabad. /2/ Új építési telektömbök, telekmegosztás kialakítása esetén a minimális telekszélesség - zártsorú beépítés esetén : 10 m - oldalhatáron álló beépítés esetén :16 m - szabadonálló beépítés esetén : 20 m /3/ A beépítésre szánt területek építési övezeteiben az előírt telekméretnél kisebb területek is kialakíthatók a több telek ellátását biztosító közműépítmények elhelyezése érdekében /4/ Nyeles telek nem alakítható ki. /5/ /6/ A meglévő telkeket több önálló telekké lehet osztani, ha a telekmegosztás után mindegyik új telek eléri az övezetben előírt telekterületet, szélességet és mélységet. Az előírt telekterület betartása mellett az előírt telekszélesség (utcai homlokvonal) mérete 15 -al, (zártsorú beépítés esetén 10 -al) csökkenthető. 5.. /1/ 2, 3 Polgár távlati lakó- és gazdasági terület fejlesztésére kijelölt részén a terület végleges hasznosításáig, az ingatlanok használata - átmenetileg - a jelenlegi mezőgazdasági rendeltetésüknek megfelelően történhet, ám építmény még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el. Általános építményelhelyezési előírások 6.. /1/ Építési telken és területen építmény akkor helyezhető el, ha a telek a 4. és 5. -ban foglalt helyi követelményeknek megfelel, /2/ 4 2 Módosította a 28/2009. (IX. 25.) rendelet 2. -a 3 módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. -a 4 Hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. -a 5

6 Egyéb építményre/építményelhelyezésre vonatkozó előírások 7.. /1/ Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méretei, ahol a HÉSZ-ben más nem szerepel, előkert 5,0 m; oldalkert a szabályozott építménymagasság, de min. 6,0 m; hátsókert szabályozott építménymagasság, de min. 6,0 m. A 15. /5/ /6/ és /7/ bekezdésében foglaltak szerinti megengedőbb értékek csak akkor, ha a telek szabályos beépítésére más mód nincs. /2/ Az előkert méretének meghatározásánál kialakult beépítés esetén (az SZT.3m tervlapon szabályozott teljes terület) - egyéb rendelkezés hiányában - a területen jellemző méretekhez kell alkalmazkodni, de az vagy Ø vagy min. 3,0 m. /3/ Az előkert a 7. /1/ - /2/ szerint meghatározott mérete egyben az utca felőli építési vonal is. Az előkertben - kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 0,5 m-nél magasabbra nem kiemelkedő lefedés nélküli terasz) - terepszint alatti háztartási tüzelőanyag tároló - közműbecsatlakozás építménye - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály, tároló helyezhető el. /4/ A meglévő épület használati módját az övezetre vonatkozó építési, egészségügyi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartása mellett lehet megváltoztatni. Használati mód változására abban az esetben is adható engedély, ha olyan ingatlanon lévő épületet érint a kérelem, melynek beépítettsége az övezetben megengedett legnagyobb beépítettséget, meglévő állapotában már meghaladta, de csak abban az esetben, ha ezen előíráson túl, minden egyéb övezeti előírásnak egyébként megfelel, és az előírás szerint lehatárolható építési helyen belül helyezkedik el. Amennyiben az ingatlanon lévő övezeti előírásoknak nem megfelelő épület (épületek), vagy különálló melléképületek bontásával az előírás szerinti legnagyobb beépítettség mértéke biztosítható ezt az engedményt nem lehet megadni. Ebben az esetben a szükséges bontások elvégzése is feltételét kell, hogy képezze a használati mód változásnak. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TÁJI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE Általános építészeti előírások 8.. /1/ A város belterületén elhelyezhető és felújításra kerülő építményeket a város építési hagyományainak megfelelő megjelenéssel és a környezetükkel összhangban kell kialakítani. (lásd a 11. -ban leírtakat) /2/ Polgár belterületén további hír- és távközlési torony elhelyezése tilos. Toronynak minősül az építési övezetben megengedett építménymagasság 1.5 szeresét meghaladó építmény. /3/ A település területén többszintes tetőterű épület nem alakítható ki. /4/ Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető. /5/ Terepszint alatti építmények nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik kivételével csak abban az övezetekben létesíthetők, ahol erre az övezeti előírások külön 6

7 lehetőséget adnak. /6/ Homlokzat felújítások a közterületről látható épülethomlokzatok egészére terjedjenek ki, részbeni felújítások, festések kiegészítését akkor is elő kell írni, ha a homlokzatfelújítás egyébként nem lenne engedélyköteles. /7/ Utcavonalra építés esetén (ha az övezeti előírás másképp nem rendelkezik) a lakás helyiségeinek padlóvonala és a járda szint között legalább 0,9m tartandó. Reklám, hirdetőtábla 9.. /1/ 5 Az épületen elhelyezhető hírdetőtáblák területe az adott homlokzat területének 15 -át nem haladhatja meg. /2/ /3/ 6 Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásnál, homlokzati felújításánál az intézmények cégereinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani. Utólagosan cégér, vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el. Közterületek, közterek kialakítása 10.. /1/ Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren (továbbiakban: közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármû és gyalogos közlekedést. /2/ Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhetõ el, ha közlekedésre és a közterületre vonatkozó más jogszabályok teljesülnek. /3/ Közterületen új pavilon, árusító fülke nem helyezhetõ el, a meglévõk térben nem bõvíthetõk. 7 Helyi védelem 11.. /1/ A helyi építészeti értékek védelmét külön önkormányzati rendelet szabályozza. /2/ A védett településszerkezet határát az SZT.2m és SZT.3m jelű szabályozási terv jelöli. /3/ A védett településszerkezet szerkezetének, utcahálózatának, a telek utcai határvonalának, megváltoztatása nem engedélyezhető. /4/ A védett településszerkezet területén fő rendeltetésű épületként csak magastetős épület létesíthető o tetőhajlásszöggel. Ez alól kivételt a manzard tetővel kialakított épületek és a 15 méternél nagyobb fesztávolságot áthidaló tetőszerkezetű magastetős épületek jelentenek. /5/ A védett településszerkezet területén tetőhéjazatként nem alkalmazhatóak az alábbi építőanyagok: hullámpala, műanyag hullámlemez, bitumenes zsindelyfedés, ipari fémlemezfedés. 5 Módosított a 28/2009. (IX. 25.) rendelet 2. -a 6 módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. -a 7 A (4)-(5) bekezdést hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) rendelet 4. -a 7

8 /6/ A védett településszerkezet területén utcai garázslejáró és utcai garázs nem létesíthető. /7/ Telekegyesítés max m²-ig engedélyezhető kivéve oktatási, egészségügyi, gyermekgondozási intézményeket. /8/ Az oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket a telekhatáron vagy attól max. 1,0 m- re kell elhelyezni. /9/ Zártsorú beépítésnél az egymáshoz csatlakozó épületek építménymagassága közötti eltérés legfeljebb 1,5 m, a tető hajlásszöge legfeljebb 5 lehet. Ez a megkötés csak a rendezési terv szerint megépített épületekre vonatkozik. /10/ 8 Táji és természeti értékek védelme 12.. /1/ A Hortobágyi Nemzeti Park védett, és védelemre tervezett területén, továbbá természeti területen építmények elhelyezése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága egyetértésével történhet. /2/ Helyi jelentőségű természetvédelmi területen építmények elhelyezése jelen rendelet alapján az önkormányzat természetvédelmi rendeletével összhangban történhet. /3/ Védett természeti területen, adótorony, távközlési magasépítmény, magasfeszültségű villamos távvezeték csak a kezelő hozzájárulásával építhető. /4/ Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani. /5/ Fasor telepítésénél nem engedélyezhető a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű és termésű fafajok (pl. nyárak) telepítése. A fafajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fafajokat. /6/ Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. /7/ Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges. Környezetvédelem 13.. /1/ A környezetvédelmi előírások bel- és külterületre egyaránt érvényesek. /2/ A város igazgatási területén kizárólag olyan tevékenységek, olyan létesítmények üzemeltethetők, illetve építhetők, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az építési övezet illetve az övezet szerinti levegővédelmi kibocsátási határértékeit. Diffúz légszennyezést okozó tevékenység és anyagtárolás csak zárt térben engedélyezhető. /3/ A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó rendeletben foglalt határértékeket nem haladja meg. /4/ Zajvédelmi szempontból csendes övezet a temető körül 30 méter széles védőövezet. Ezen védőövezetben kizárólag a temetkezéssel közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatható, a temető területén kijelölt védőövezetben a koporsós temetést fokozatosan meg kell szüntetni, új sírhelyek nem jelölhetők ki. /5/ Zajvédelmi szempontból érzékeny övezet: a) a temető területe és csendes övezetei, b) a közparkok területe, 8 hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. -a 8

9 c) az üdülőterületek, d) védett természeti területek, e) turisztikai rendeltetésű erdők területe, f) egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtől származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 LAeq,dB; éjszaka 35 LAeq,dB határértéknél. /6/ Zajvédelmi szempontból közepesen érzékeny laza beépítésű övezet a kertvárosias és falusias lakóterületek (Lke, Lf) a hozzájuk kapcsolódó intézményekkel (oktatási, gyermek intézmények), ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 50 LAeq,dB; éjszaka 40 LAeq,dB határértéknél. /7/ Zajvédelmi szempontból közepesen érzékeny városias beépítésű övezet a kisvárosias lakóterületek (Lk) és a vegyes területfelhasználási egységek (Vt) területe, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből származó zajterhelés nem lehet több nappal 55 LAeq,dB; éjszaka 45 LAeq,dB határértéknél. /8/ Zajvédelmi szempontból nem érzékeny övezetek az olyan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) övezetei, ahol lakóépületek és intézmények is találhatók, vagy azok kialakítására a helyi építési szabályzat lehetőséget ad. Az övezetben az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 60 LAeq,dB; éjszaka 50 LAeq,dB határértéknél. /9/ 9 A város teljes területén állattartás az építési előírások betartásával lehetséges. /10/ Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént. /11/ Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról a vonatkozó rendeletek szerint kell gondoskodni. /12/ A közcsatornával még ellátatlan belterületen, illetve külterületen keletkező szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes gyűjtőben helyezhetők el. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni. Zárt szivárgásmentes gyűjtők mellett alkalmazhatók a szakhatóságok által engedélyezett közműpótlók is. /13/ Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. Feltöltés csak szennyeződésmentes talajjal történhet. /14/ A nem veszélyes ipari hulladék elhelyezéséről vagy feldolgozásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. /15/ Veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül, zárt térben történhet. /16/ A keletkező kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék csak zárt térben, vagy zárt gyűjtőedényben tárolható. /17/ A főutak, országos mellékutak 50,0 m-es környezetében egészségügyi, oktatási és gyermekintézményeket elhelyezni nem lehet. /18/ Állattartó építmények, élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó létesítményektől, továbbá bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény és gyógyszertár telekhatárától 50 méter védőtávolságon belül nem építhetők. /19/ A külterület-szabályozási terv szerint: a) a tiszaújvárosi szemétteleptől 1000 m; b) a szennyvíztisztító teleptől 200 m; c) dögkonténertől 500 m védőtávolságon belül új lakóépület, üdülőépület, élelmiszerfeldolgozó, -raktározó, - 9 Módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 6. -a 9

10 kereskedelmi létesítmény továbbá állattartótelep nem létesíthető. /20/ Temető 30 m védőtávolságán belül, építési telek nem alakítható, lakóépület, állattartó építmény nem építhető, továbbá kegyeletsértő tevékenység zajos, bűzös tevékenység nem folytatható, vendéglátó, sportolási, szórakoztató célú létesítmény nem alakítható ki. /21/ Autópálya, a 35-ös és 36-os főút beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén a tengelytől számított 100 m, egyéb országos közút és vasútvonal tengelyétől számított 50 m-es védőtávolságon belül lakóépület, üdülőépület nem létesíthető. II. FEJEZET BELTERÜLET ELŐÍRÁSAI Belterület területfelhasználása 14.. /1/ A település belterületén a következő területfelhasználási egységek különíthetők el: A. Beépítésre szánt területek 1. Lakóterületek - kisvárosi lakó (Lk) - kertvárosi lakó (Lke) - falusi lakó (Lf) 2. Vegyes terület - településközpont vegyes terület (Vt) 3. Gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) - ipari gazdasági terület (Gip) 4. Üdülőterület - hétvégiházas üdülő terület (Üh) 5. Különleges terület - strand (K-ST) - sport (K-SP) - temető (K-TEM) - turisztikai célú, ill. kemping (K-KE) B. Beépítésre nem szánt terület 1. Közlekedési terület (parkoló) (P) 2. Közműterület (KÖZM) 3. Zöldterület - közpark (Z-1) 4. Erdőterület (E) 5. Mezőgazdasági terület (M) BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK 10

11 15.. /1/ A lakóterületek építési övezeteit a Szabályozási Terv tünteti fel. /2/ Az övezet építési telkein, a falusias lakóövezetek kivételével, üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. /3/ Az övezet építési telkein új épület elhelyezése esetén a lakóterületen megengedett épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület az övezeti előírások szerint helyezhető el. /4/ Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a bruttó 1000 m²-t. /5/ A lakóterületeken elhelyezhető épületek egymást átfedő homlokzatai közti távolságot az övezeti előírásoktól eltérően csökkenteni lehet, ha valamennyi alábbi feltétel egyidejűleg teljesül: a. Az adott telek az övezeti előírásoknak megfelelően szabályosan nem építhető be a szomszédos telken szabálytalanul elhelyezkedő építmény, építményrész miatt. b. A szomszéd telken szabálytalanul elhelyezkedő építmény hatósági engedéllyel rendelkezik, vagy tíz évnél régebbi. c. A szemben álló, átfedő homlokzat teljes hosszában legalább az egyik homlokzat esetében tűzfal, vagy azzal egyenértékű (jogszabályban előírt tűzállósági határértékű) a településkép szempontjait is figyelembe vevő fal. A tűzvédelmi feltételek (pl. tűzfal, vagy nyílás nélküli homlokzat) teljesíthetők a településkép szempontjait is figyelembe véve. Tűzfalas kialakítással az átfedő homlokzatok közötti távolság legfeljebb 2,0 m-re csökkenthető. d. A telek beépítése a többi szomszédos telek övezeti előírásoknak megfelelő beépítést nem korlátozza. /6/ A lakóterületen a hátsókert mérete a szabályozott homlokzatmagasság, de legalább 6,0 m. A 30,0 m-nél kisebb mélységű már kialakult telkek esetén épület a hátsó telekhatárra is építhető a szomszéd telek felé tűzfallal. 40,0 m-nél kisebb mélységű, már kialakult telkek esetén a hátsókert 3,0 m-re, vagy a szabályozott építménymagasság felére csökkenthető. A hátsó kert felőli szomszéd telkeken lévő épületek között az építménytávolság azonban nem lehet kevesebb a szabályozott építménymagasságnál, de legalább 6,0 m-nél. A hátsókert méretét 50,0 m-nél nagyobb mélységű telkek esetén az határozza meg, hogy a telkek szabályozási vonaltól számítva 45,0 m-nél mélyebben nem építhetők be. A telek többi részét hátsókertként lehet figyelembe venni, ahol 5,50 gerincmagasságnál nem magasabb üvegház kivételével építmény nem helyezhető el. /7/ A (5) bekezdésben említett építménytávolság lakóépületek között az oldalkert felől legfeljebb 4,0 m-ig csökkenthető akkor, ha az egymást átfedő lakóépületek építménymagassága legfeljebb 5,0 m az /5/ bek. szerinti feltételek egyidejű teljesítésével. /8/ Az /5/ - /6/ - /7/ bek.-ben előírtakra nem vonatkoznak a Környezeti hatásvizsgálatról szóló mindenkor hatályos Korm. Rend. hatálya alá tartozó tevékenységek. Kisvárosi lakóterület (Lk) 16/1.. /1/ A lakóterület övezeteiben elhelyezhető: - lakóépület - helyi lakosság elátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportépítmény - terepszint alatti személygépkocsi tároló 11

12 /2/ Kivételesen elhelyezhető: - A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület - Szálláshely szolgáltató épület - Igazgatási épület /3/ Nem helyezhető el: - Üzemanyagtöltő állomás - Önálló parkolóterület és garázs 3,5 tonna önsúlynál nehezebb és ilyeneket szállító járművek számára - Kisgarázsok, vagy a meglévők bővítései. /4/ Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség esetén építhetők be. /5/ Az épületeket az utcavonalra kell építeni, előkert nélkül. Nagyobb mélységű telkek esetén (30m-nél mélyebb telkek esetén) az utcavonaltól az épülethossz 1/3-a legfeljebb 2,0 m-el visszaléphet. Az így kialakult területet közterületként kell figyelembe venni. /6/ Zártsorú beépítés esetén, az utcavonal teljes kiépítése nem szükséges, de ez esetben legalább 4,0m-es épületközt kell betartani és az épületközben legalább 3,5 m magas zárt kapuzatot kell létesíteni. Az utcafronti épületeket utcával párhuzamos nyeregtetővel kell készíteni. Az utcavonalra merőleges oldalszárny legnagyobb építménymagassága nem lehet nagyobb, mint 4,5 m, és építészeti kialakításuk az oldalhatáron álló épületek szabályainak kell, hogy megfeleljen. Az utcavonal teljes kiépítése esetén legalább 3,5 m és legfeljebb 5,0 m széles és legalább 3,0 m magas kocsiáthajtót kell kialakítani. /7/ Az övezet építési telkeinek alakítása során alkalmazható telekterületeket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával lehet meghatározni. övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények legnagyobb építménymagassága (m) 12 zöldfelületi aránya Rendeltetési egységenkénti telekhányad db/m 2 Lk-1 Z * 4,5-7,5 35 /100 Lk-1* Z * 4,5-6,0 35 /100 Lk-2 O ,5-6,0 40 /120 Lk-2* O ,5-7,5 40 /120 * Saroktelek esetén, a legnagyobb beépítettség mértéke: 60 Sarokteleknek legfelejebb a telekterület kétszerese minősíthető. /8/ A Kálvária parkba ékelődött (Lk-1*-jelű alövezetbe sorolt) telkek beépítésének sajátos előírásai: a) A Kálvária park felöl 2,0 m magas tömör kerítés építése kötelező! b) A Kálvária park felöl 6,0 m hátsókertet kell hagyni, melyben semmiféle épület vagy terepszint fölé épített melléképítmény nem helyezhető el, kivéve a zöldtetővel kialakított terepszint alatti épületrészt. c) Legfeljebb 12 m mélységig, tűzfal építése kötelező. Az épület fenti mélységnél hátrább lévő részét az oldalhatáron álló beépítés szabályai szerint kell kialakítani.

13 Utcavonallal párhuzamos tetőgerincű épületek építhetők, melyhez -a hátsókert szabályozott méretéig- az oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint nyeregtetős oldalszárny csatlakozhat. d) Az utcai építménymagasság 4,5 6,0 m lehet, az oldalszárny legfeljebb 4,5 m. e) Parkolók (fásítva) az oldalkertben kialakíthatók, de hátsókertben nem. f) Ha az utcavonalra lakóhelyiségek kerülnek, a földszinti padlóvonal legalább 1,20 m legyen. g) A telkek utcavonali szélességének végigépítése nem kötelező, de ez esetben legalább 4,0 m épületközt kell tartani, ahova a későbbi bővítés érdekében csak mellékhelyiségek legfeljebb 0,4 m 2 nyílófelületű nyílásai nyithatók. /9/ Két utcára néző telkeknél mindkét utca beépítési módja a telektömbre vonatkozó övezeti előírásoknak megfelelő. Kertvárosi lakóterület (Lke) 16/2.. /1/ Az övezetben elhelyezhető: a) - Lakóépület lagfeljebb 4 lakással, vagy rendeltetési egységgel - helyi lakosság elátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület b) Kivételesen elhelyezhető: - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény - sportépítmény - a terület tendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény c) Az övezetben nem helyezhető el: - szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, - egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, - önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. /2/ Az övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be, de ez esetben csak legfeljebb 2 lakás épülhet. /3/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK építmények Rend. legnagyobb legnagyobb telekhányad / egységenkénti övezeti beépítés zöldfelületi kialakítható területe beépítettsége jele módja aránya m² építménymagassága (m) m 2 / db max. lakásszám Lke-2 O , m 2 / 4 Lke-1 O , m 2 /2 13

14 /4/ Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést. /5/ Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése: a. új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben b. önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén. /6/ Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: legfelejebb kétlakásos lakóépület esetén állattartó épület melléképület is. elhelyezhető, melytől használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni. /7/ 10 /8/ Az Lke-1 és Lke-2 övezetekben a kialakult beépítéshez illeszkedően a 3 m-es előkert is alkalmazható. /9/ /10/ Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete, az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 500 m²-t, a védett településszerkezetn belül. /11/ /12/ Két utcára néző telek esetén lakóépület mindkét utcára építhető az övezeti előírások betartása mellett (beépítettség mértéke, építménymagasság, telekhányad, stb.) 6,0 Falusias lakóterület (Lf) 17.. /1/ a) A lakóterület övezeteiben elhelyezhető: - lakóépület, - mező-, és erdőgazdasági (üzemi) építmény - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épület - szálláshely szolgáltató épület - kézműipari építmény - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. - sportépítmény b) Kivételesen elhelyezhető: - üzemanyagtöltő /2/ Az övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be. /3/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni: 10 hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. -a 14

15 övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények legnagyobb építménymagassága (m) zöldfelületi aránya max. lakásszám db Lf-4 O , Lf-5 O , /4/ Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése: a. új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben, vagy b. önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén vagy parkolóhely létesítésével. /5/ Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: háztartással kapcsolatos tárolóépület barkácsműhely, műterem a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye állattartást szolgáló és azt kiegészítő épületek a háztáji mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei melléképületként helyezhetők el, melytől használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni. /6/ Az építési övezetek területén állattartást szolgáló épületek alapterülete a megengedett legnagyobb beépíthető terület 20 -a, építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet /7/ Az övezet területén a lakóházak közötti oldalkert mérete legfeljebb 4 m-re csökkenthető, ha a kialakult állapot és a szomszédos épületek funkciója, anyaghasználata és tűzterhelése indokolja (ld. 15. /7/.) és az építési hely szélessge a 8 métert nem haladja meg. /8/ /9/ Az övezet utcai kerítése legfeljebb 1,5 m magas lehet 40 cm magas tömör lábazattal. A telek egyéb határvonalain legfeljebb 2,0 m magas tömör kerítés is létesíthető. /10/ A nánási út menti Lf-4 övezet lakótelkein a védőtávolság megtartása érdekében a szomszédos gazdasági területek felőli telekrészeken 10 m előkert és a telekszélesség adta lehetőségeknek megfelelően kialakítható maximális oldalkert alkalmazandó. VEGYES TERÜLET Településközpont - vegyes terület (Vt) 18.. /1/ Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség esetén építhetők be. /2/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat és az SZT.2m SZT.3m tervlapok együttes alkalmazásával kell meghatározni: 15

16 övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége Vt-1 SZ Nem megosztható 40* építmények legnagyobb építménymagassága (m) 7,5 12,5 zöldfelületi aránya Vt-2 Z * 7,5 30 Vt-4 Z * 6,0 20 Vt-5 Z ,5 10 Vt-6 Z Nem megosztható 80 3,0 10 Vt-8 Z * 6,0-9,0 20 Saroktelek és zártsorú beépítés esetén a beépítettség mértéke 20 növelhető de ez az érték nem lehet 80-nál több. Sarok teleknek a szabályozott telekterület legfeljebb kétszerese tekinthető. /3/ a) Az övezeteiben elhelyezhető: - lakóépület - igazgatási épület - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,szálláshely szolgáltató épület - egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az esődleges. - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportépítmény - parkolóház b) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, valamint önálló garázsépület (kisgarázs) /4/ Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést. /5/ Gépjárműtároló telken belül új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben helyezhető el, vagy terepszint alatti építményben, illetve pinceszinten. /6/ Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 1000 m²-t. /7/ 11, 12 Az övezetek területén a védett városközpont építészeti jellegéhez való illeszkedés követelményeit (szintszám, tömeg-kapcsolat, térfalak, építészeti karakter) be kell tartani. /8/ Zártsorú beépítés esetén az épületeket utcavonalra, utcával párhuzamos tetőgerinccel kell elhelyezni, de a telkek teljes szélességben történő végigépítése nem kötelező. Az építmények között távolság ez esetben 4,0. /9/ Az épületek alatt, ha a telek teljes szélességében végigépül, gépjárművek számára kapubehajtót kell kialakítani, mely legalább 3,5, legfeljebb 5,0 szélességű kell legyen, magassága legalább 3,0m. /10/ Az utcavonalra építés esetén, ha a földszinten lakást alakítanak ki annak padlóvonala az utcai járda felett legalább 1,2m legyen Módosította a 28/2009. (IX. 25.) rendelet 2. -a 12 módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 8. -a 16

17 GAZDASÁGI TERÜLET Kereskedelmi szolgáltató terület (KG) 19.. /1/ a) Az övezetben elhelyezhető: - mindenfajta nem jelenntős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. - A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások (legfeljebb a bruttó szintterület 15 -át meg nem haladó alapterülettel.) - Igazgatási, egyéb irodaépület - Parkolóház, üzemanyagtöltő - sportépítmény b) Kivételesen elhelyezhető: - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - egyéb közösségi szórakoztató épület /2/ Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést) esetén építhetők be. /3/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni: övezeti jele Gksz- 2 Gksz- 3 Gksz- 4 beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények legnagyobb építménymagassága (m) zöldfelületi aránya SZ 3000* 40 12,0 30 SZ 2000* 40 7,5 30 SZ 3000* 50 14,0 20 * Az újonnan kialakítandó telkek szélessége legalább 30,0 m kell legyen. /4/ A Gksz-3*-al jelölt alövezetben üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. /5/ Az övezetben a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is elhelyezést nyerhet. /6/ 13 Az övezet előírásainak nem megfelelően elhelyezett épületek korszerűsítése, bővítése és az épületek bontás utáni visszaépítése nem engedélyezhető. A szabályozási tervlap szerint meghatározott kötelező fásítást ki kell alakítani

18 /7/ A nánási út menti gazdasági területeken a védőtávolság megtartása érdekében a Lke-5 övezet lakótelkeivel szomszédos telekrészeken 10 m előkert és a telekszélesség adta lehetőségeknek megfelelően kialakítható maximális oldalkert alkalmazandó. /8/ Új létesítmény elhelyezése esetén, ha a szakhatósági vélemények előírják az üzembe helyezéssel egyidőben a szennyvizek egyedi előtisztításáról is gondoskodni kell. Ipari gazdasági terület (Gip-1) 20.. /1/ Az Ipari területen elhelyezhető funkciók és épületeik: - ipari termelés ipari szolgáltatás, raktározás funkciójú gazdasági épületek; - a gazdasági tevékenységű célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, legfeljebb a bruttó szintterület 10 -áig. /2/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények -legnagyobb építménymagassága (m) Az újonnan kialakítandó telkek, minimális telekszélesség 30 m. zöldfelületi aránya Gip-1 SZ ,0 25 /3/ /4/ A telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be. ÜDÜLŐTERÜLET Hétvégiházas üdülőterület 21.. /1/ Az övezet be nem épített építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést), esetén építhetők be, illetve bővíthetők. /2/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat és az SZT.2m tervlap együttes alkalmazásával kell meghatározni: övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények -legnagyobb építménymagassága (m) zöldfelületi aránya Üh-1 O ,5 60 /3/ 18

19 A hétvégiházas övezetben elhelyezhető az üdülőnépesség ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kisebb jelentőségű, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró sportlétesítmény. /4/ Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést. /5/ A fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület különállóan az övezet területén nem helyezhető el. /6/ Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi funkciójú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m²-t. /7/ Gépjárműveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni épülettel egybeépített garázsban vagy parkolóhelyen. KÜLÖNLEGES TERÜLET 22.. /1/ Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt káros hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) miatt a következők: a) sportterületek (Ksp), b) temetők, kegyeleti parkok (Ktem, Kkegy), c) strand és létesítményei (Kst), d) üdülőszálló és kemping (Kke) f) szennyvíztisztító telepek (Ksz) g) Közműlétesítmény különleges terület (Kköz) h) Kereskedelmi központ (Kker) Sportolási célú területek 23.. /1/ A terület elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. /2/ A sportlétesítmények területén sport építmények, sport építmények kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. /3/ Új sportépület átépítése, felújítása esetén a tervezett funkciónak megfelelően a helyi parkolási rendelet szerint a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell. /4/ 14 /5/ Az övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be. /6/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai: 14 módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. -a 19

20 övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége Strand terület 24.. építmények -legnagyobb építménymagassága (m) /1/ A terület strand és fürdőlétesítmények elhelyezésére szolgál. /2/ A strand területen a strand kiszolgáló épületei, a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények helyezhetők el. /3/ A strand beépítését úgy kell megoldani, hogy a strandolási funkció és az ellátási funkció területileg elválasztásra kerüljön. /4/ A strand kialakítása, átépítése, felújítása esetén a tervezett funkciónak megfelelően a helyi parkolási rendelet szerinti parkolószám elhelyezését és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell. /5/ Az övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be. /6/ 15 Temetők, kegyeleti parkok területei 25.. zöldfelületi aránya Ksp-2 SZ nem megosztható 30 9,0 40 Ksp-1 SZ nem megosztható 10 9,0 70 /1/ A terület a temetkezés célját szolgálja. /2/ A területen kegyeleti park is kialakítható. /3/ A területen a temetkezés kegyeleti épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek helyezhetők el. /4/ A temetőben, annak minden 100 m²-re után legalább 1 nagykoronájú lombos fát kell telepíteni. /5/ Az telek legalább részleges közművesítettség esetén építhető be. /6/ A temetőhöz szükséges fásított parkolót a SZT.2m -n jelölt helyen kell kiépíteni. /7/ A temető SZT.2m szerinti telken kívül lévő védőtávolságán belül telek nem alakítható ki. /8/ A Kkegy (kegyeleti park) övezetben új temetést végezni nem lehet. /9/ A telekalakítások és az építmények elhelyezésének övezeti szabályai: övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények -legnagyobb építménymagassága (m) zöldfelületi aránya Ktem SZ nem megosztható 10 4,5 40 Kkegy SZ nem megosztható 10 4, hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 11. -a 20

21 Üdülőszálló és kemping területe (K-KE) 26.. /1/ A övezet területén: a kemping és kiszolgáló épületei (zuhanyzó-wc blokkok, öltözők stb.), a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, valamint üdülőszálló (panzió) helyezhetők el. /2/ A meglévő kemping területén épület építése, átépítése, felújítása esetén a tervezett funkciónak megfelelően a helyi parkolási rendeletben előírt számú parkoló elhelyezését és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell. /3/ Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést) mellett építhetők be. /4/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: K*: a övezeti jele beépítés módja kialakítható területe m² AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények -legnagyobb építménymagassága (m) megosztható, de bővíthető, a szabályozási terven jelölt helyen. zöldfelületi aránya Kke SZ K* 15 7,5 60 telek nem /5/ 16 /6/ Az övezet tervezett bővítésének területén lévő értékes növényállományt meg kell őrizni. A meglévő faállomány kezeléséhez az esetleg (erdőfenntartási célból) szükségessé váló fakivágáshoz az érintett szakhatóság (Erdőfelügyelőség) szakvéleményét, engedélyét is be kell szerezni. Szennyvíztisztító telep különlönleges terület 27.. /1/ A városi szennyvíztisztító telep területén (Ksz jelű övezet) a rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A szennyvíztisztító telep telekhatárán többszintes növényzet telepítendő. Közmű különleges területek 28/1.. /1/ Egyéb közmű ellátó műtárgy, épület (trafóállomás, gázfogadó állomás, víztorony, hőközpont, stb.) elhelyezésére szolgáló övezet (Kköz jelű övezet) területén a funkcióból következő építmények, és azok kiszolgálásához szükséges egyéb épéületek helyezhetők el. Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni. /2/ Az övezetben elhelyezendő építmények legnagyobb magassága 7,5 m. A tecnológiai berendezések, építmények magassága nem esik külön helyi szabályozás alá. E tekintetben az egyéb hatályos előírásokat kell betartani. /3/ Az alakítható telek mérete nincs meghatározva. Ez a tecnológia és 16 hatályon kívül helyezte a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 12. -a 21

22 védőtávolságok függvényében határozandó meg. /4/ Az övezet telkeinek legnagyobb beépíthetősége 70. Kereskedelmi központ különleges terület 28 / 2. /1/ 17 A Kker és Kker-2 jelű övezet bevásárló központ, nagy kiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények és azok kiszolgáló létesítményeinek elhelyezésére szolgál. /2/ Az övezetben elhelyezhető: Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület Szálláshely szolgáltató épület Igazgatási és iroda épület Parkolóház, üzemanyagtöltő Egyéb közösségi szórakoztató épület sport építmények és kiszolgáló létesítményei, /3/ A területen belül az egyes funkciócsoportok több főépületben egymástól elkülönített területi egységekben is elhelyezhetők. /4/ Az övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be. /5/ 18 Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai: övezeti jele beépítés módja kialakítható területe /szélessége m² / m AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége építmények -legnagyobb építménymagassága (m) zöldfelületi aránya Kker SZ 3000 / 40 m 40 14,0 40 Kker-2 SZ 3000 / 40 m 40 14,0 40 (6) 19 A Kker-2 jelű alövezetre vonatkozó külön előírások: a) Amennyiben az övezetben szálláshely szolgáltatás célját szolgáló létesítmény (pl. motel) kerül elhelyezésre, a huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló helyiségek ablakait háromrétegű üvegezéssel kell ellátni. Ezen helyiségek akusztikai védelmét és igény szerinti szűrt levegővel való temperálását is biztosítani kell. b) Az övezetben kialakításra kerülő építési telkeken a szabályozási terven kijelölt telken belüli fásítási kötelezettség a használatba vételi engedély megadásának feltételét is képező olyan beültetési kötelezettséget jelent, ahol a telken kijelölt terület és annak vasúti terület folytatásáig tartó területsáv együttes területének 50 -át meg nem haladóan közlekedési felületek (utak, járdák) fásított parkolóterület is kialakítható. 17 módosította a 27/2013. (XII. 20.) rendelet 1. -a 18 módosította a 27/2013. (XII. 20.) rendelet 2. -a 19 kiegészítette a 27/2013. (XII. 20.) rendelet 3. -a 22

23 c) A fásítási kötelezettségre jelölt telken belüli védő övezetben a parkoló területet úgy kell kialakítani, hogy a védő zöldterület egységes fásítása kialakulhasson. Ennek érdekében: legalább 30 m 2 ként 1 fát szükséges ültetni, a fatörzsek távolsága a parkoló területen sem lehet kevesebb, mint 7,5m x 16 m. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési területek előírásai 29.. /1/ A település közúti közlekedési területei: - országos főutak: gyorsforgalmi út (autópálya): M3-as autópálya; országos főút: 35-ös, 35-ös elkerülő út, 36-os sz. főutak. - országos mellékutak, 3501-es és 3315-ös sz. út mellékút. - települési jelentőségű utak: szerkezeti terv szerinti belterületi gyűjtőutak: Bacsó B., Árpád u., Taskó u., Géza Fejedelem u., Kolozsvári u., Mátyás u., Hunyadi u., Táncsics u., Szabadság u., Hősök út, Hajdú u., Bem u., Rákóczi utca, valamint az új gyűjtőút a település déli részén (SZT.2 szerint Kgy hrsz.) helyi külterületi gyűjtőutak: a Településszerkezeti Terv tervlapján jelölt meglévő és tervezett utak - lakóutak, kiszolgáló utak, egyéb külterületi utak, - kerékpárutak: A tiszai töltésen meglévő kerékpárút, a 35-ös sz. főút külterületén a főúttól külön útkoronán kétsávos kialakítandó kerékpárút. a 35-ös sz. főút mellett haladó kerékpárút belterületi szakasza. - gyalogutak, - vasúti terület. /2./ Az országos közutakra vonatkozó előírások: - Az országos autópályák és főutak külterületi szakaszán illetve a tervezett utak nyomvonalától - az út tengelyétől mért m, az országos közutak külterületi szakaszán m védőtávolságon belül épületek elhelyezéséhez a közút kezelőjének és Közlekedési Főfelügyelet hozzájárulása szükséges - 35-ös sz. főút. A főút meglévő belterületi szakaszának nyomvonala, a szabályozási szélessége a SZT.2m, SZT.3m tervlapnak megfelelően alakítandó ki; /3/ A települési jelentőségű utak számára az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók: - a gyűjtőutak szabályozási szélességéhez minimálisan 14 m-t kell biztosítani. - A külterületi gyűjtőutak szabályozási szélessége általában 12 m, illetve az SZT.1men meghatározott szélesség. /4/ Lakóutak, kiszolgáló utak, egyéb külterületi utak számára biztosítandó szabályozási szélességek: - Az utak SZT-en megjelölt szabályozási szélesség korrekcióit be kell tartani. - Újonnan kialakítandó lakóterületen legalább 12,0 m, vegyes, gazdasági és különleges területen legalább 16 m szabályozási szélességet kell biztosítani. Lakóutakon legalább 5 m széles burkolat és egyoldali járda, központi, gazdasági és különleges területen 6 m széles burkolat és szükség szerint járda létesítendő. 23

24 - Lakó és gazdasági területen létesítendő új utak közforgalom számára megnyitott magánútként is létesíthetők a közúti műszaki paraméterek és a lakó- és kiszolgáló utakra meghatározott szabályozási szélességek biztosításával. /5/ A közutak használata, kialakítása: a) A közúti közlekedési területeken elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló: - Közlekedési építmények - Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - Igazgatási épület - A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzat számára szolgáló lakás. b) Lakóterületen a kapubehajtók szélessége 3,5-5,0m (épületköz esetén legalább 4,0m). c) A közlekedést kiszolgáló létesítmények az esetben helyezhetők el, ha az előírt szélességű építési terület biztosított. /6/ Vasúti pályák: - A MÁV vonalán a védőtávolság m, amelyen belül az épületek elhelyezéséhez a MÁV hozzájárulása szükséges. A védőtávolságon belül lakás és üdülőépület nem helyezhető el. /7/ 20 A vasúti közlekedés létesítményei (az egyvágányú nyomvonal és az állomás) jelenlegi területükkel megtartandók. A vasúti területen belül általában elhelyezhetők a vasúti és közúti üzemi célú építmények és épületek, az állomás területén ezen kívül elhelyezhetők az előzőekhez kapcsolódó raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális épületek, valamint szolgálati lakások is. Az utazóközönséget kiszolgáló-ellátó funkciók (várótermek, kereskedelmi, szolgáltató) csak az állomásépületen belül alakíthatók ki. Közcélú szállás épület a területen nem alakítható ki.a beépítés mértéke az állomás telkének 10-a, a megengedett maximális építménymagasság 10 m. /8/ Parkolás - Az önkormányzati parkolási rendeletben meghatározott parkolási igényt saját telken belül kell biztosítani. - Meglévő intézmények esetében - hely hiányában - az önkormányzati parkolási rendelet által meghatározott módon és helyen kell parkolás céljára területet biztosítani. - Új építmények létesítése vagy meglévő épületek funkcióváltása esetén a szükséges parkolóhelyek csak a létesítmény telkén belül, vagy önkormányzati parkolási rendeletben meghatározottak szerint helyezhetők el. - A parkolási igények kielégítésére a szabályozási terven kijelölt helyeken kell nagyterületű parkolóhelyeket fenntartani. - közterületen a parkolóhelyeket 8 férőhely fölött fásítani kell, 5 parkolóhelyenként legalább 1 db fa ültetendő, a meglévő fasorhoz igazodóan. /9/ Üzemanyagtöltő állomások - A meglévő üzemanyagtöltő állomás területén kívül új töltőállomás a 19.. előírásai szerint helyezhető el. 20 módosította a 35/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 13. -a 24

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2002-2013 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006. (V. 02.), 36/2006.(X.31.), 28/2009.(IX.25.), az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2010.(XII.31.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17.

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V. 27.) rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(III.0.) számú rendelete (9/2005. (XII.4.) számú rendelettel módosítva) a város Helyi Építési Szabályzatáról egységes

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

hajdúdorog város helyi ÉpÍtÉsi szabályzata

hajdúdorog város helyi ÉpÍtÉsi szabályzata hajdúdorog város helyi ÉpÍtÉsi szabályzata 2005-2016 Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének 29/2005. (X. 25.) KT. sz. rendelettel jóváhagyott 24/2006 (XII.29.) és 7/2009.(III. 12.), 38/2014.(XII.30.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben